z8_Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

z8_Opis przedmiotu zamówienia
KOSZTORYSOWANIE
DOROTA THIEMANN
WAWRÓW 18 B
Tel. 793 622 111
OPIS ZAKRESU ROBÓT
ZADANIE
INWESTYCYJNE
REMONT W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO DOMU
STUDENTA „DESANT” PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP.
ADRES
dz. nr 951/2
ul. Piłsudskiego 9
66-400 GORZÓW WLKP
INWESTOR:
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z
PARADYŻA W GORZOWIE WLKP.
OPRACOWANIE :
mgr Dorota Thiemann – kosztorysant
stowarzyszony w SKB
EGZEMPLARZ NR
1
__________________________________________________________________
GORZÓW WLKP. SIERPIEŃ 2016
KOD CVP : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4533000-9 Roboty instalacyjne wod-kanalizacyjne i sanitarne
OPIS ZAKRESU ROBÓT OBJETYCH PRZETARGIEM
CZĘŚĆ 1
I POMIESZCZENIA KUCHNI NA KONDYGNACJI VII, VI,V, IV, III, II
1. PODŁOGI
1.1 Skucie płytek podłogowych
1.2 Demontaż wykładziny PCV
1.3 Rozebranie podbudów betonowych
1.4 Rozebranie izolacji z płyty pilśniowej
1.5 Wykonanie izolacji z płyt styropianowych z przygotowaniem podłoża
1.6 Ułożenie folii
1.7 Wykonanie warstwy wyrównawczej
1.8 Wykonanie izolacji przeciwwodnej systemowej z folii w płynie z taśmą uszczelniającą
z tkaniną wzmacniającą do uszczelnienia ściany z podłoga wraz z narożami
gumowymi wklęsłymi i wypukłymi
1.9 Ułożenie płytek typu gres wraz z cokolikiem
2. ŚCIANY
2.1 Skucie płytek ze ścian
2.2 Skucie tynków
2.3 Wykonanie zabudowy z płyt g-k z montażem koniecznych rewizji
2.4 Wykonanie nowych tynków gipsowych
2.5 Izolacja przeciwwodna systemowej z folii w płynie z taśma uszczelniająca z tkaniną
wzmacniającą do uszczelnienia ściany ze ścianą ( w strefach okładzin ceramicznych)
2.6 Licowanie ścian płytkami typu gres
2.7 Malowanie ścian farbą lateksową
2.8 Zabudowa pionów c.o. w płyty g-k wraz z izolacja cieplną z wełny mineralnej
3. SUFITY
3.1 Skucie tynków
3.2 Wykonanie nowych tynków gipsowych
3.3 Wykonanie gładzi gipsowych
3.4 Malowanie sufitów farbą lateksową
4. STOLARKA DRZWIOWA
4.1 Wymiana stolarki drzwiowej ze skrzydłami wyposażonymi w tuleje wentylacyjne o
łącznej pow. 0,022 m2 oraz ościeżnicami obwiedniowymi z certyfikatem do montażu w
pomieszczeniach mokrych
5. MONTAŻ LISTEW WENTYLACYJNYCH ( NAWIEWNIKÓW
HIGROSTEROWANYCH) W RAMACH OKIENNYCH
6. MONTAŻ WYPOSAŻENIE W ZABUDOWIE STAŁEJ
1
6.1 Blat (z wyciętymi otworami pod płyty grzewcze – 2szt. w każdym pomieszczeniu o
wymiarach max. 0,90x3,0m wraz z słupkami wsporczymi (4 szt.)
6.2 Blat z szafką pod zlewozmywak o wym. max. 4,70x 0,90m wraz z słupkami
wsporczymi (4 szt.)
6.3 Odbojnica ścienna o wym. max. 2,30x0,80 m – 1 szt. z płyty wiórowej laminowanej
gr. 22 mm
7. INSTALACJA C.O.
7.1Wymiana instalacji c.o. w zakresie jednego pionu (z przynależnymi grzejnikami w
kuchniach i w holach windowych od VII kondygnacji do włączenia pionu w pomieszczeniach
przyziemia)
8. INSTALACJE WOD-KAN
8.1 Wymiana pionu wodociągowego w pomieszczeniu gospodarczym (od VII kondygnacji do
włączenia w pomieszczeniach przyziemia)
8.2 Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu gospodarczym (od VII
kondygnacji do włączenia w pomieszczeniach przyziemia)
8.3 Wymiana podejść dopływowych (w pomieszczeniach kuchennych)
8.4 Wymiana podejść odpływowych (w pomieszczeniach kuchennych)
8.5 Wymiana kratek ściekowych w posadzce w kuchniach
8.6 Wymiana baterii zlewozmywakowej w kuchniach
8.7 Wymiana zlewozmywaka w kuchniach
9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
9.1 Wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach kuchennych
9.2 Wymiana instalacji gniazd wtykowych 230/400 V
9.3. Demontaż i ponowny montaż na czas prowadzenia robót instalacji sygnalizacji pożaru
9.4 Montaż tablic rozdzielczych kuchni
CZĘŚĆ 2
II WYMIANA DRZWI NA DRZWI STALOWE EI 30 PRAWE
1. Demontaż istniejących drzwi drewnianych obitych blacha do pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej na parterze.
2. Montaż nowych drzwi EI 30 (prawe) wraz z robotami towarzyszącymi.
III LIKWIDACJA DAWNYCH ZSYPÓW WĘGLOWYCH
1. ZSYPY
1.1 Wyburzenie 3 zsypów usytuowanych w elewacji zachodniej.
1.2 Rozbiórka nawierzchni betonowej na dł. ok. 12 m i szerokości,1,80 m grubości 20-25 cm
w strefie zsypów.
1.3 Wykop do fundamentów. Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją.
1.4. Skucie tynków zewnętrznych ścian piwnic na odcinku 12 m, wykonanie nowych tynków
cementowych pod izolację przeciwwodną z papy termozgrzewalnej.
1.5.Przed zasypaniem ścian piwnicy ułożyć folię kubełkową zasypać wykop piaskiem wraz z
zagęszczeniem Is ≥0,97.
1.6 Odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej
na podbudowie z kruszywa łamanego naturalnie gr 15 cm.
2
2 POMIESZCZENIE PRZYZIEMIA
2.1 Rozebrać ściankę działową wraz z demontażem drzwi stalowych i wykuciem ościeżnicy.
2.2 Skuć tynk ze ścian zewnętrznych na długości ok. 12,0 m na pełną wysokość oraz ze
ścianek działowych na wysokość ok. 1,0 m od poziomu posadzki.
2.3 Wykonać nowe tynki hydrofobowe.
2.4 W trzech oknach osadzić nawiewniki w ramach okiennych.
2.5 Wymienić kratkę wentylacyjną wraz z kominkiem wentylacji grawitacyjnej.
IV. SCHODY ZEWNETRZNE BOCZNE (W ELEWACJI POŁUDNIOWEJ) WRAZ Z
PODESTEM KLATKI SCHODOWEJ
1 SCHODY
1.1 Rozbiórka i odtworzenie nowych schodów żelbetowych z obłożeniem płytkami
klinkierowymi w kolorze jak schody wejścia głównego.
1.2 Rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35 cm
1.3 Rozbiórka istniejących schodów
1.4 Wykonanie ław fundamentowych
1.5 Wykonanie podsypki piaskowej
1.6 Ułożenie izolacji z foli pod płytę schodów zewnętrznych
1.7 Wykonanie schodów żelbetowych
1.8 Wykonanie izolacji mineralnej pod okładziny schodów
1.9. Obłożenie płytkami klinkierowymi pośrednimi i narożnymi z noskami
1.10 Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej czarnej jak przy schodach
wejścia głównego
2 PODEST KLATKI SCHODOWEJ PRZY SCHODACH
2.1 Skucie okładziny z masy lastryko
2.2 Skucie nierówności betonu o gr do 5 cm
2.3 Skucie cokolika
2.4 Włożenie płytek klinkierowych
2.5 Wykonanie cokolika
5. PRZEMUROWANIE ŚCIANY NA WYSOKOŚCI 6 PIĘTRA
1 Rozbiórka zdegradowanego fragmentu ściany zewnętrznej
2 Przemurowanie istniejącej ściany na wysokości 6 piętra wraz z robotami odtworzeniowymi.
3 Montaż i demontaż niezbędnego rusztowania przyściennego.
3
SPOSÓB WYKONANIA - POMIESZCZENIA KUCHNI
Ściany i sufity
- skucie tynków, gruntowanie, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych lub
gipsowych, położenie płytek typu gres, gruntowanie, malowanie farbą lateksową ścian oraz
sufitów, na podkładzie zgodnie z wytycznymi producenta,
- demontaż kratek wentylacyjnych ze ścian, po remoncie, obróbka wlotów wentylacyjnych i
montaż nowych kratek, dobranych kolorystycznie do koloru ścian,
- należy wykonać obudowę widocznych elementów instalacji budynku (piony c.o. po
wymianie) w zabudowie suchej z płyt gipsowo-kartonowych wilgocioodpornych
(zapewniających zmniejszone wchłanianie wody – nasiąkliwość mniejsza niż 10%) na stelażu
systemowym, wygłuszyć wełną mineralną półtwardą, gr. 5cm.
Podłogi
przewiduje się zerwanie płytek terakotowych, demontaż cokolików, skucie posadzek i
podłoży cementowych wraz z płytą pilśniową, o łącznej grubości ok.10 cm do warstwy
wierzchniej konstrukcyjnej stropu, wyrównanie poprzez szpachlowanie płyt stropowych pod
twardy styropian, położenie nowych podłoży cementowych o gr. do 5 cm i dopasowanie do
istniejących poziomów posadzek holu windowego poprzez wykonanie izolacji termicznej ze
styropianu twardego o gr. 5-6cm,
wykonanie izolacji przeciwwodnej z foli w płynie z taśmą uszczelniającą z tkaniną
wzmacniającą do uszczelnienia styków ściany z podłogą
pokrycie podłóg należy wykonać z płytek gresowych
Izolacje przeciwwilgociowe
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 24 godziny
powinna wynosić od +8°C do +30°C.
Podłoże musi być stabilne, suche, mocne oraz wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo
związanych z podłożem, nieodpornych na działanie wody lub osłabiających wiązanie (np.
tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw).
Elementy żelbetowe i betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące, tradycyjnie
wykonywane jastrychy podłogowe i wyprawy tynkarskie minimum 28 dni.
Przygotowanie powierzchni
Jastrychy cementowe: Podłoże naprawić oraz wyrównać, kształtując ew. odpowiedni spadek
do odprowadzania wody. Jeśli istniejący podkład jest wykonany prawidłowo i posiada
odpowiednio ukształtowane spadki, powierzchnię można wygładzić/wyrównać stosując
zaprawę. Do napraw i uzupełniania większych ubytków należy stosować cementowe
zaprawy. Jastrychy cementowe można również wyrównać lub nadać spadki stosując
odpowiednie podkłady podłogowe. Wyrównane i naprawione podłoże pozostawić do
wyschnięcia.
Ściany murowane nieotynkowane należy wyrównać, zależnie od miejsca i wielkości
nierówności, zaprawą lub tynkiem cementowym. Przed nałożeniem zaprawy na podłoża o
wysokiej nasiąkliwości (np. gazobeton) należy zagruntować. Preparat nakładać pędzlem,
uprzednio rozcieńczając go czystą wodą w proporcji wg zaleceń producenta.
Ściany otynkowane tynkiem cementowym lub cementowo wapiennym: Przygotowanie
powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie -dźwięk
przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem. W takim przypadku
należy go usunąć, a miejsce po nim wypełnić tynkiem cementowym. Tynk uszkodzony
4
powierzchniowo należy również usunąć i w zależności od grubości wypełnienia wyrównać.
Wyrównane i naprawione podłoże pozostawić do wyschnięcia.
Ściany pokryte farbami i tapetami: Łuszczące się powłoki malarskie wymagają całkowitego
usunięcia. Powłoki malarskie (np. farby klejowe) oraz tapety mięknące pod wpływem wilgoci
należy namoczyć i dokładnie zeskrobać. Jeśli fragmenty farby odspoją się od podłoża, należy
całą powłokę malarską dokładnie usunąć. W przypadku dobrej przyczepności, powierzchnię
zmatowić gruboziarnistym papierem ściernym i oczyścić z powstałego pyłu.
Stare płytki ceramiczne, twarde PVC itp.: Płytki usunąć, a miejsce po nich wypełnić,
w zależności od wielkości ubytków, zaprawą cementową. Naprawione podłoże pozostawić
do wyschnięcia. Powierzchnię płytek mocno związanych z podłożem odtłuścić np.
preparatem zawierającym sodę lub amoniak, zmatowić gruboziarnistym papierem ściernym
(w przypadku PVC) i dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.
Ściany otynkowane tynkiem gipsowym: Tynk powinien być suchy, a jego grubość powinna
wynosić min. 10mm. Jego powierzchnia powinna być szorstka. Pył usunąć, a powierzchnię
zagruntować odpowiednim preparatem (informacja u producenta tynku gipsowego).
Układanie płytek
Przed przystąpieniem do układania płytek należy wykonać wszelkie instalacje: wodne,
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne itp., które będą zakryte płytkami. Należy
sprawdzić także czy ściany są w pionie, a podłoga w poziomie oraz ich płaszczyznę.
Układanie i spoinowanie płytek rozpocząć po ok. 48 godz. od wykonania izolacji z membrany
wodoszczelnej. Zaprawę klejącą nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie
równomiernie rozprowadzać krawędzią zębatą. Płytek nie moczyć w wodzie. Suche i czyste
płytki należy układać na zaprawę przed upływem czasu otwartego klejenia (przed
pojawieniem się na powierzchni nałożonej warstwy zaprawy matowego „naskórka”). płytki
ścienne powinny być pokryte zaprawą w 80-90%, Płytki podłogowe w 100%. Płytek nie
układać na styk. Pozostawić spoiny o szerokości 2-8 mm. Stosować odpowiednie krzyżyki
dystansowe. Krzyżyki oraz nadmiar zaprawy należy usunąć spomiędzy płytek przed
całkowitym związaniem zaprawy i wyczyścić powierzchnię oraz krawędzie płytek. Płytki
ułożone na ścianach można spoinować po 2 dniach, a na podłodze po 3 dniach. Zaprawę
do spoinowania dokładnie wciskać w przestrzenie między płytkami gumową pacą, aż do
całkowitego ich wypełnienia. Powierzchnię spoin można wygładzić zaokrąglonym
narzędziem zwilżonym wodą. Gdy płytki nie będą już wilgotne, całą powierzchnię należy
przetrzeć suchą szmatką bawełnianą. W bardzo suchych pomieszczeniach i przy wysokiej
temperaturze, spoiny należy zwilżyć wodą kilka godzin po ułożeniu. Fugi na stykach ścian
oraz na styku z podłogą należy wypełnić silikonem sanitarnym. Silikonem wypełnić również
miejsca montażu baterii oraz wszystkie inne elementy pochodzące przez płaszczyznę płytek.
Podczas mocowania elementów do ścian lub podłogi należy uszczelnić otwory przed
umieszczeniem kołka rozporowego. Silikon należy wcisnąć również przed wkręceniem śruby
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od warstw słabo związanych lub osłabiających
wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz). Należy stosować preparaty gruntujące. Do
przygotowania zapraw należy używać czystej wody oraz czystych narzędzi. Stosować pace
zębate o zębach dostosowanych do wielkości płytek. Płytek nie przyklejać grubszą warstwą
kleju niż wynika z wielkości zębów pacy –ew. wyrównanie podłoża należy wykonać min.
dobę wcześniej. Podczas wysychania zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy
unikać przeciągów.
Roboty malarskie
5
Zamawiający przewiduje użycie w pomieszczeniach suchych na przegrodach pionowych
farby lateksowe o następującej charakterystyce:
odporne na warunki atmosferyczne i szorowanie farby lateksowe do powierzchni
wewnętrznych silnie narażonych na uszkodzenia,
posiadające dużą odporność uzyskanej powłoki i bardzo dobra podatność na czyszczenie,
nadające się do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej,
wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu,
hydrofobowe, odporne na szorowanie.
Wytyczne wykonania:
Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami typu airless, kąt natrysku: 50°,
ciśnienie:150-180 bar. Minimalna temperatura obróbki:+5°C dla otoczenia i podłoża. W celu
uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy
malować w jednym cyklu metodą „mokrym w mokre”. Nie stosować na powierzchniach
poziomych narażonych na długotrwały kontakt z wodą.
Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie
Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Tynki wapienno-cementowe i cementowe: mocne, normalnie chłonące tynki malować bez
wcześniejszej obróbki.
Gotowe tynki gipsowe oraz anhydrytowe: Zagruntować.
Ścianki z elementów gipsowych: na silnie chłonących płytach wykonać gruntowanie. Silnie
utwardzane, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą.
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowania gipsem
wzmocnić. Gruntować.
Beton: usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i osady.
Beton komórkowy: gruntować.
Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej: Malować bez wcześniejszego
przygotowania.
Powłoki nośne: powłoki matowe i słabo chłonące obrabiać bezpośrednio. Powierzchnie
połyskujące i powłoki z lakierów przeszlifować. Gruntować.
Piaszczące lub silnie chłonące tynki o dużych porach zagruntować.
Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, a powierzchnie oczyścić z pyłu.
Wykonać gruntowanie.
Farby klejowe: dokładnie zmyć. Wykonać gruntowanie.
Tapety nie przylegające: całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Powierzchnię
zagruntować.
Powierzchnie pokryte pleśnią: nalot z pleśni i innych grzybów usunąć mechanicznie przez
zeszczotkowanie na mokro, zeskrobanie lub zdrapanie. Powierzchnie przemyć i pozostawić
do wyschnięcia. Gruntować. Na silnie zagrzybionych powierzchniach warstwę wierzchnią
wykonać grzybobójczą farbą.
Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem: zabrudzenia z nikotyny oraz
plamy z sadzy i tłuszczu zmyć wodą w dodatkiem domowych środków czystości
rozpuszczających tłuszcze. Powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zaschnięte
plamy z wody zeszczotkować na sucho. Wykonać Izolującą warstwę gruntującą.
Niewielkie ubytki: po odpowiedniej obróbce wstępnej należy naprawić szpachlówką zgodnie
z instrukcją obróbki i w razie konieczności zagruntować.
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniu.
Skrzydła drzwiowe z ościeżnicami płytowe wewnętrzne, 1skrzydłowych, laminowanych
płytowych wzmocnionych, wypełnienie płyta wiórowa pełna, ramiaki z klejonki
6
laminowanej, obłożone płytami HDF (powierzchnia pokryta laminatem CPL 0,5 mm lub CPL
0,2 mm) okleina możliwie najbardziej zbliżona kolorystyką i faktura do okleiny drzwi w
pomieszczeniach już wymienionych trzy zawiasy, zamek patentowy puls komplet klamek i
szyldów, okucia, komplet kluczy,
ościeżnica drewnopodobna regulowana - z tulejami wentylacyjnymi
Wymiana instalacji c.o.
Wymiana pionu instalacji c.o. oraz włączenie się do istniejącego układu.
Wymiana rur przyłączeniowych do grzejników (fi 15 i 20) wykonać z rur stalowych wg PNH74244
Wymianę grzejników na nowe stalowe o mocy znamionowej odpowiadającej mocy
znamionowej istniejących grzejników wraz z podejściami, na przewodach zasilających
zamontować zawór grzejnikowy wraz z głowicą termostatyczną, a na przewodzie powrotnym
zawór odcinający.
Głowice termostatyczne wyposażyć w kołpaki instytucjonalne wraz z funkcją umożliwiającą
ograniczenie i blokowanie wartości ustawionej temperatury.
Grzejniki dwupłytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem
termostatycznym, wyposażone w głowicę termostatyczną.
Wbudowany zestaw przyłączeniowy umożliwiający zasilanie grzejników zarówno z dołu jak i
z boku.
Podejścia pod grzejniki instalacji c.o. wyposażyć w zawory odcinające. Należy dobrać
grzejnik pod względem umiejscowienia otworów przyłączeniowych indywidualnie do
każdego pomieszczenia w taki sposób, aby uniknąć konieczności dokonywania przeróbek
istniejącej instalacji wewnętrznej.
Grzejniki wyposażone we wkładkę zaworową z regulacją wstępną.
Materiał: głęboko tłoczona blacha niskowęglowa walcowana na zimno, grubości blachy z
której tłoczy się płytę grzejników: 1,25 mm, z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne
: 0,5 mm. Gwarancja 10 lat. Grzejniki należy dobrać także pod względem zgodności z
istniejącym źródłem ciepła w budynku.
Instalacja wod-kan
Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w kuchni (pomieszczeniu gospodarczym)
Wymiana podejść żeliwnych pod kratki ściekowe na PCV wraz z wymianą kratek w kuchni
Wymiana podejść dopływowych i odpływowych zlewozmywaka
Wymiana zlewozmywaka
Instalacje elektryczne
Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniu kuchni
Wymiana instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniu kuchni
Demontaż i ponowny montaż instalacji sygnalizacji pożaru
Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na oprawy 2x36W i typu LED
Wykonawca zapewni demontaż i ponowny montaż oraz uruchomienie istniejących i
wymienianych instalacji przez firmy posiadające umowy serwisowe z PWSZ.
Odbiór instalacji pożarowej musi odbyć się w obecności przedstawiciela właściwej jednostki
Straży Pożarnej.
Demontaż i ponowny montaż istniejących instalacji elektrycznych z uzupełnieniem
materiałów i urządzeń, których nie da się ponownie zamontować lub odbudować.
7
Wszystkie instalacje należy ponownie uruchomić na warunkach wskazanych w
umowach serwisowych.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie prowadzonych robót
budowlanych.
Wskazana wizja lokalna kuchni na kondygnacji VIII (kuchnie na kondygnacjach VII,
VI, V, IV, III, II należy wykonać analogicznie jak na kondygnacji VIII) .
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za
wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów
osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia placu
budowy przed dostępem osób trzecich.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają określone parametry. Wymagane jest usuwanie z jezdni ewentualnych
zanieczyszczeń ziemnych, spowodowanych obsługą budowy. Zamawiający będzie prowadził
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą w szczególności
poddane:
−
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
−
sposób wykonania robót budowlanych pod kątem zgodności ich wykonania
z dokumentacją techniczną.
Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie upoważniony
do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności w
zakresie zgodności robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych i zawartą umową.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
−
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
−
odbiory częściowe określonych grup robót,
−
odbiór końcowy,
−
odbiór ostateczny po okresie rękojmi.
Obiekt w trakcie prowadzonych robót budowlanych będzie użytkowany.
8

Podobne dokumenty