Karta informacyjna

Komentarze

Transkrypt

Karta informacyjna
KARTA USŁUGI
KT
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE
PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE
OSÓB I RZECZY
Starostwo
Powiatowe
w Otwocku
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
organizacyjna:
Tel./Faks:
05-400 Otwock, ul. Górna 13, Pokój 117
22 778-13-36 lub 22 778-13-83
I.. Od czego zacząć?
Należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju.
Do wniosku załączyć:
1) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono
zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy
z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście
przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu
kierowcy,
2) wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie,
numer rejestr., numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania
pojazdami
3) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia, wypisów
II. Ile trzeba zapłacić za załatwienie sprawy ?
Opłata:
1) za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony
wynosi 500.00 zł,
2) za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas
nieokreślony wynosi 100.00 zł za każdy wypis.
Opłaty należy uiścić na konto
Bank Spółdzielczy w Karczewie
Nr rachunku: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044
Opłata skarbowa:
17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
Opłaty należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Otwocku
Nr rachunku: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013
UWAGA:
z opłaty skarbowej za upoważnienie zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo
III. Wydział Odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Komunikacji i Transportu
(Tel/fax. 22 778-13-36, 22 778-13-83 )
Adres e-mail: [email protected] , [email protected]
IV. Jak długo się czeka na załatwienie sprawy ?
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
V. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Odbioru zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo.
VI. Podstawa prawna
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia na
przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2006r. Nr 6, poz. 41).
2)Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zmianami).
3)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
VII. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien ?
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, lub zaświadczenia na
przewozy drogowe na przewozy własne jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
Adres zamieszkania przedsiębiorcy dla rejestracji w CEIDG.
Adres miejsce prowadzenia głównej działalności dla rejestracji w KRS.
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu
zaświadczenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania.
a) w przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest
obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego zmianę.
b) w przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych,
zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia
ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację
VIII. Co przysługuje wnioskodawcy ?
Skarga,
•
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7
dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Otwockiego
IX. Dane dodatkowe
Wymaganych opłat można dokonać w Punkcie Kasowym zlokalizowanym na I piętrze
Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Godziny otwarcia Punktu Kasowego:
Poniedziałek: 8.00 – 17.00
Wtorek – Piątek: 8.30 – 16.00
Godziny przyjęć Interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek:
w godz.8.00 – 16.30
od wtorku do piątku
w godz. 8.00 – 15.15