Program szczegółowy kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli muzyki

Transkrypt

Program szczegółowy kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli muzyki
Program szczegółowy kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli muzyki/plastyki
I. PODSTAWY WIEDZY O SZTUCE (70 godzin)
Plan kursu
1. Historia muzyki
2. Historia sztuki
3. Podstawowa terminologia muzyczna
4. Podstawowa terminologia plastyczna
5. Zasady muzyki
6. Analiza dzieła sztuki
7. Analiza utworu muzycznego
Forma zaliczenia
Obsada dydaktyczna
obecność na zajęciach
analiza utworu
muzycznego, dzieła
plastycznego
mgr Barbara Bednarek
mgr Danuta Przybysz
II. P SYCHOP EDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI (30 godzin)
Plan kursu
Forma zaliczenia
Obsada dydaktyczna
1. Psychologia sztuki jako nauki
2. Rozwojowe i profilaktyczne znaczenie
sztuki w Ŝyciu człowieka
3. Uzdolnienia ogólne i kierunkowe. Typy
wyobraźni i postawa twórcza.
4. Charakterystyka rozwojowa aktywności
twórczej
5. Psychologiczny aspekt oceny
6. Percepcja dzieł sztuki. Komunikacja i ekspresja
przez sztukę
obecność na zajęciach
mgr Danuta Konatkiewicz
prof. Marcin Berdyszak
III.
METODYKA NAUCZANIA MUZYKI/PLASTYKI (90/180 godzin)
3.1. Metodyka nauczania muzyki (90 godz. w tym praktyka)
Plan kursu
Forma zaliczenia
Obsada dydaktyczna
1. Cele, zadania i funkcje muzyki, jej miejsce
w podstawie programowej
2. Podstawy emisji głosu i gry na instrumentach
szkolnych
3.Tańce ludowe
4. Typy zajęć muzycznych, formy i metody pracy
z uczniami
5. Rodzaje ćwiczeń muzycznych
obecność na zajęciach,
scenariusze zajęć,
zaliczenie praktyki
metodycznej
mgr Anetta Rajewska
mgr Barbara Bednarek
mgr Małgorzata Jach
mgr ElŜbieta Rostkowska
6. Diagnoza i ocena postępów ucznia
7. Analiza i kryteria wyboru programu nauczania,
podstawy tworzenia programów autorskich
1
3.1. Metodyka nauczania plastyki (90 godz. w tym praktyka)
Plan kursu
Forma zaliczenia
Obsada dydaktyczna
1. Cele, zadania i funkcje plastyki, jej miejsce
w podstawie programowej
2. Narzędzia i techniki plastyczne
3. Typy zajęć plastycznych, formy i metody pracy
z uczniami
4. Rodzaje ćwiczeń plastycznych
5. Diagnoza i ocena postępów ucznia
6. Analiza i kryteria wyboru programu nauczania,
podstawy tworzenia programów autorskich
obecność na zajęciach,
scenariusze zajęć,
zaliczenie praktyki
metodycznej
mgr Danuta Przybysz
mgr Małgorzata Jach
mgr ElŜbieta Rostkowska
IV. PROJEKTY EDUKACJI TWÓRCZEJ (80 godzin)
Plan kursu
1. Problemy sztuki – pojęcia, sensy, wartości
2. Aktywność twórcza a rozwój umiejętności
i percepcji uczniów.
3. Twórczość dziecka a twórczość artysty
4. Metody warsztatu twórczego
Forma zaliczenia
obecność na zajęciach,
wykonanie
indywidualnego
projektu edukacyjnego
5. Sztuka w programach edukacyjnych
6. Projekty edukacyjne
Obsada dydaktyczna
prof. Marcin Berdyszak
mgr Danuta Przybysz
mgr Dariusz Sapkowski
mgr Anetta Rajewska
mgr Dorota Dąbrowska
V. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I MULTIMEDIA W EDUKACJI SZTUKI
(30 godzin)
Plan kursu
1. Środowisko Windows
2. Edycja tekstów
3. Komputer narzędziem twórczości plastycznej
4. Multimedialne źródła wiadomości o sztuce
5. Internet jako narzędzie współpracy między
uczniami, klasami i szkołami.
Forma zaliczenia
Obsada dydaktyczna
obecność na zajęciach,
zaliczenie ćwiczeń
mgr Emil Błaszkowski
mgr Dariusz Sapkowski
Kurs kończy się egzaminem podsumowującym całość zagadnień.
2

Podobne dokumenty