25 marca 2014 Sprzedaż przyśpieszyla zgodnie z naszymi

Transkrypt

25 marca 2014 Sprzedaż przyśpieszyla zgodnie z naszymi
25 marca 2014
Sprzedaż przyśpieszyla zgodnie z naszymi oczekiwaniami
Wskaźnik
Okres
Dane bieżące
Nasza prognoza
Konsensus
rynkowy
Dane
poprzednie
Sprzedaż detaliczna
luty
7,0% r/r
7,1% r/r
6,1% r/r
4,8% r/r
Stopa bezrobocia
luty
13,9%
14,0%
14,1%
14,0%
Źródło: NBP, Parkiet
Nasz komentarz
Sprzedaż detaliczna przyspieszyła w lutym do 7,0% z 4,8% r/r w styczniu. Taka sama była dynamika
realna. Odczyt był lepszy od oczekiwań rynkowych i zgodny z naszą prognozą. Tak jak
przypuszczaliśmy, przyspieszenie sprzedaży wynikało z odsuniętego o miesiąc efektu możliwości
odliczania VAT od „aut z kratką”, który przyczynił się do wzrostu sprzedaży pojazdów mechanicznych o
24,9% r/r wobec 8,8% r/r w styczniu. Poza tym efektem statystycznym dane potwierdzają ożywienie w
sektorze konsumpcyjnym. W ujęciu rok do roku spadła jedynie sprzedaż paliw (o 5,1% r/r). W
pozostałych typach przedsiębiorstw handlowych odnotowano wzrosty, z reguły silniejsze niż przed
miesiącem. Szczególnie dobrze wygląda sprzedaż odzieży i obuwia, która była o 19,7% wyższa niż przed
rokiem.
Pozytywną niespodzianką były też dane o bezrobociu. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w lutym
do 13,9% z 14,0% w styczniu i była niższa niż szacunek MPiPS. Resort pracy myli się niezwykle rzadko,
tylko wtedy kiedy mamy do czynienia z nieoczekiwanie dużym wzrostem zatrudnienia w gospodarce, co
zapewne miało miejsce w lutym br. Spadek bezrobocia w lutym jest bardzo nietypowy, gdyż w
miesiącach zimowych czynniki sezonowe podnoszą bezrobocie, które jest z reguły najwyższe właśnie w
lutym-marcu. W tym roku pozytywny wpływ na odczyt miała zapewne łagodna zima, która umożliwiła
prowadzenie prac w budownictwie oraz uruchomienie aktywnych programów przeciwdziałania
bezrobocia. Warto jednak dodać, że poprzednio w lutym bezrobocie spadło w 2008r., kiedy sytuacja na
rynku pracy była bardzo dobra, a bezrobocie zbliżało się do rekordowo niskiego poziomu (w okresie
ostatnich kilkunastu lat od kiedy są dostępne porównywalne dane). Sytuacja na rynku pracy ulega
systematycznej, fundamentalnej poprawie. Świadczą o tym wzrosty liczby ofert pracy, w tym w
szczególności z sektora prywatnego, spadki liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych i wzrost liczby
wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy. Widać, że w obecnym ożywieniu sytuacja na rynku pracy
poprawia się bardzo szybko, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nasza prognoza na
koniec roku zakłada, że bezrobocie w grudniu nie przekroczy 12,8%.
Opublikowane dziś dane potwierdzają stopniową odbudowę konsumpcji, m.in. za sprawą dobrej
sytuacji na rynku pracy. Nie zmieniają oczekiwań zarówno w zakresie wzrostu gospodarczego, jak i
polityki pieniężnej na ten rok. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku na
poziomie co najmniej 3,2%.
-

Podobne dokumenty