og³oszenie 111_2012 - BIP Urząd Miasta Jelenia Góra

Komentarze

Transkrypt

og³oszenie 111_2012 - BIP Urząd Miasta Jelenia Góra
OGŁOSZENIE NR 111/2012
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości
zabudowanych połoŜonych w Jeleniej Górze, który odbędzie się w dniu
21 listopada 2012 roku o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29
– I piętro, sala nr 12.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej.
1. ul. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
Nieruchomość zabudowana dwoma murowanymi budynkami niemieszkalnymi w zabudowie wolnostojącej,
o jednej kondygnacji nadziemnej oraz drewnianym obiektem niemieszkalnym (wyŜej opisana zabudowa
wykorzystywana była na cele garaŜowe i gospodarcze), połoŜona w granicach działki nr 66 o powierzchni
0.1303 ha, obręb Cieplice VII, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00081209/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: 78.000,00 zł
Wadium: 7.800,00 zł
Opis: Nieruchomość połoŜona wśród zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz w otoczeniu terenów
zielonych, z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej. Teren nieruchomości nieogrodzony.
ObciąŜenia: W centralnej części nieruchomości znajduje się nasyp w postaci klombu obramowanego
kamieniami, przy brzegach którego rośnie starodrzew: dęby szypułkowe i graby pospolite. Z kolei przy granicy
działki rosną daglezje zielone w zróŜnicowanym wieku. Poza tym na gruncie występują inne drzewa i krzewy
owocowe. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu negatywnie zaopiniował
moŜliwość usunięcia istniejącego na gruncie drzewostanu.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice
przedmiotowa nieruchomość połoŜona jest na terenie oznaczonym symbolem 1 MN, dla którego jako
przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności
zabudowy. Dopuszcza się lokalizację usług, jako usług wbudowanych.
Z uwagi na istniejący na działce starodrzew na rysunku wyŜej powołanego planu brak jest wyznaczonej linii
zabudowy. Lokalizacja nowego budynku jest moŜliwa w głębi działki, przy respektowaniu ustaleń miejscowego
planu i przepisów szczególnych.
Termin zagospodarowania: 5 lat.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ w/w nieruchomości przeprowadzone zostały w następujących
terminach: I przetarg – 18 maja 2012 r., II przetarg – 12 września 2012 r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanych.
2. ul. GROSZOWA 33
Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem uŜytkowym,
w zabudowie półzwartej. Na gruncie zlokalizowane są równieŜ jednokondygnacyjne obiekty gospodarcze.
Nieruchomość połoŜona w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 0.0292 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-4,
księga wieczysta JG1J/00091415/4.
Budynek przy ul. Groszowej 33 nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Ujęty jest w gminnej
ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, Ŝe wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu
zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie:
zachować rzut i bryłę budynku, formę dachu, formę elewacji z układem otworów okiennych i drzwiowych, gzymsy,
nadokienniki, dopuszczalna dekompozycja elewacji na podstawie materiałów ikonograficznych i archiwalnych,
zachować stolarkę drzwi i podziały stolarki okiennej, zlikwidować budynki gospodarcze na posesji, zachować
historyczny układ pomieszczeń oraz elementy oryginalnego wystroju i wyposaŜenia.
Cena wywoławcza nieruchomości: 99.000,00 zł
Wadium: 9.900,00 zł
Opis: Nieruchomość połoŜona w części śródmiejskiej miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
W dalszym sąsiedztwie targowisko miejskie FLORA. Nieruchomość zlokalizowana na obrzeŜach centrum miasta,
z bliskim do niego dostępem.
ObciąŜenia: Budynek nr 33 przy ul. Groszowej posiada wspólne z budynkiem przy ul. Groszowej 33OF
przyłącze wodne, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne. W związku z powyŜszym nabywca ustanowi
bezterminową słuŜebność na rzecz kaŜdoczesnego właściciela działki nr 457/2, polegającą na prawie korzystania
z działki nr 457/1 w zakresie zapewniającym swobodny dostęp do istniejących na nieruchomości urządzeń oraz
moŜliwość korzystania z ułoŜonej juŜ infrastruktury. Przedmiotowa słuŜebność obejmować równieŜ będzie
zapewnienie swobodnego dostępu w celu i zakresie związanym z przebudową, eksploatacją oraz remontem
urządzeń ułoŜonej juŜ infrastruktury. Ponadto działka obciąŜona przebiegiem sieci telefonicznej.
Obecnie obsługa komunikacyjna nieruchomości przy ul. Groszowej 33OF odbywa się przez teren działki nr
457/1. Inna obsługa komunikacyjna nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek oficyny, moŜliwa
będzie po wybudowaniu drogi lokalnej, która przebiegać będzie m.in. przez działkę nr 458/1, wzdłuŜ
nieruchomości połoŜonych przy ul. Groszowej 33 i 33OF. W związku z powyŜszym nabywca nieruchomości
połoŜonej przy ul. Groszowej 33 ustanowi nieodpłatną – do czasu sprywatyzowania nieruchomości przy
ul. Groszowej 33OF o powierzchni 0.0205 ha – słuŜebność przechodu i przejazdu na rzecz właściciela działki
nr 457/2 do czasu wybudowania drogi lokalnej KDL1. Zasady korzystania ze słuŜebności ustalone zostaną przez
właścicieli sprywatyzowanych nieruchomości: obciąŜonej i władnącej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość połoŜona
jest na obszarze oznaczonym symbolem 36.MW,U, dla którego równorzędnie jako przeznaczenie podstawowe
równorzędne ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej
niŜ dwa mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne, usługi sektora publicznego. Nieruchomość
połoŜona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej toŜsamej z ośrodkiem staromiejskim wpisanym do
rejestru zabytków pod nr 826/J z dnia 16.03.1984 r. Ponadto zgodnie z rysunkiem planu pas nieruchomości
oznaczony jest jako przestrzeń publiczna.
Termin zagospodarowania: 5 lat.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ w/w nieruchomości przeprowadzony został w dniu 12 września
2012 r.
3. ul. GROSZOWA 8 OF
Nieruchomość zabudowana częściowo podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym
w zabudowie wolnostojącej oraz jednokondygnacyjnymi obiektami niemieszkalnymi wykorzystywanymi
wcześniej na cele gospodarcze, połoŜona w granicach działki nr 432/3 o powierzchni 0.0251 ha, obręb Jelenia
Góra 1, AM-4, księga wieczysta JG1J/00090085/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: 149.000,00 zł
Wadium: 14.900,00 zł
Opis: Nieruchomość połoŜona w części śródmiejskiej miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
W dalszym sąsiedztwie targowisko miejskie FLORA. Nieruchomość zlokalizowana na obrzeŜach centrum miasta,
z bliskim do niego dostępem.
ObciąŜenia: Nieruchomość obciąŜona przebiegiem sieci telefonicznej i sieci energetycznej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość połoŜona
jest na obszarze oznaczonym symbolem 33.MW,U, dla którego równorzędnie jako przeznaczenie podstawowe
ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niŜ dwa
mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne, usługi sektora publicznego. Nieruchomość połoŜona
jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej toŜsamej z ośrodkiem staromiejskim wpisanym do rejestru
zabytków pod nr 826/J z dnia 16.03.1984 r.
Termin zagospodarowania: 5 lat.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ w/w nieruchomości przeprowadzony został w dniu 12 września
2012 r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej
4. ul. PIJARSKA 31
Nieruchomość zabudowana jest wykwaterowanym budynkiem mieszkalnym z 2 poziomowym poddaszem,
w zabudowie półzwartej. W granicach działki znajduje się równieŜ nieuŜytkowany, drewniany budynek
gospodarczy oraz metalowe ogrodzenie z siatki. Nieruchomość połoŜona w granicach działki nr 126/2
o powierzchni 0.0531 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00046597/3.
Budynek przy ul. Pijarskiej 31 nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Ujęty jest w gminnej
ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, Ŝe wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu
zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie:
zachować rzut i bryłę budynku, formę dwuspadowego dachu z centralną facjatą i facjatkami bocznymi, zachować
ceramiczne pokrycie dachu, zachować układ i wystrój elewacji: obramienia okien i gzymsy, pilastry,
nadokienniki, portal z kluczem, zachować stolarkę drzwi wejściowych. Przywrócić historyczne podziały stolarki
okiennej. Zachować oryginalny układ przestrzenny wnętrz i zachowane elementy wyposaŜenia i wystroju.
Cena wywoławcza nieruchomości: 159.000,00 zł
Wadium: 15.900,00 zł
Opis: Nieruchomość połoŜona w strefie centralnej miasta, w pobliŜu ulic: Podwale, Jana Kilińskiego i Jeleniej,
z bliskim dostępem do centrum miasta tj. Placu Ratuszowego i ulic: 1 Maja i Marii Konopnickiej, które są
głównymi ulicami handlowymi Jeleniej Góry, wyłączonymi z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem
zaopatrzenia i dostaw towarów). NajbliŜsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna
wielorodzinna i usługowa, parking wielopoziomowy oraz obiekt Galerii Centrum.
ObciąŜenia: działka nr 126/2 obciąŜona przebiegiem sieci telefonicznej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość połoŜona na obszarze objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze
uchwalonego Uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 r., oznaczonym
symbolem 24.MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono: teren, na którym
zlokalizowano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną tj. budynek wielorodzinny zawierający więcej niŜ dwa
mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne i usługi sektora publicznego. Jako przeznaczenie
uzupełniające parkingi.
Ponadto zgodnie z treścią uchwały nr 216.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry przystąpiono do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jeleniej i Pijarskiej
w Jeleniej Górze, obejmującego swym obszarem nieruchomość zabudowaną połoŜoną w granicach działki nr
126/2.
Termin zagospodarowania: 5 lat.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu
21 września 2012 r.
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości:
5. ul. JANA SOBIESKIEGO 34
Nieruchomość na zapleczu zabudowana jednokondygnacyjnymi budynkami niemieszkalnymi w zabudowie
zwartej o funkcji gospodarczej, połoŜona w granicach działki nr 294/10 o powierzchni 0.0499 ha, obręb Jelenia
Góra 1, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00038234/2. Pozostała część nieruchomości to teren
niezagospodarowany po wyburzonym budynku mieszkalnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000,00 zł
Wadium: 13.000,00 zł
Opis: Nieruchomość połoŜona na obrzeŜach centrum, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej
z wbudowanymi usługami oraz zabudowy usługowo-handlowej, przy skrzyŜowaniu ulic: Podwale, Jana
Sobieskiego i placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W bliskim sąsiedztwie znajdują się dyskont spoŜywczy
BIEDRONKA, market ALDI, siedziba PZU.
ObciąŜenia: Działka nr 294/10 obciąŜona przebiegiem sieci telefonicznej.
Ponadto przez teren nieruchomości przy ul. Jana Sobieskiego 34 odbywa się dojazd na zaplecze nieruchomości
oznaczonych numerami: 20 i 22, 24, 26, 28, 30 i 32. Dlatego teŜ nabywca nieruchomości ustanowi:
- nieodpłatną – do czasu sprywatyzowania nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 294/9
o powierzchni 0.0528 ha połoŜonej przy ul. Jana Sobieskiego 32 objętej księga wieczystą nr JG1J/00038234/2 i
działka nr 294/8 o powierzchni 0.0148 ha połoŜonej przy ul. Jana Sobieskiego objętej księgą wieczystą nr
JG1J/00038234/2 – i bezterminową słuŜebność gruntową na rzecz właściciela działek: nr 294/9 i nr 294/8
polegającą na prawie przejazdu i przechodu na zaplecze tych nieruchomości. Zasady korzystania ze słuŜebności
ustalone zostaną przez właścicieli sprywatyzowanych nieruchomości: obciąŜonej i władnącej.
- bezterminową słuŜebność gruntową na rzecz właścicieli bądź uŜytkowników wieczystych: działki nr 289/4
o powierzchni 0.0399 ha objętej księgą wieczystą nr 13056, działek nr: 290/1 i 291 o łącznej powierzchni
0.0177 ha objętych księgą wieczystą nr 38443, działki nr 292 o powierzchni 0.0100 ha objętej księga wieczystą
nr 38232, działek nr 293 i 294/4 o łącznej powierzchni 0.0243 ha objętych księgą wieczystą nr 38444, działki
nr 294/5 o powierzchni 0.0285 ha objętej księgą wieczystą nr 54384, polegającą na prawie przejazdu i
przechodu na zaplecze wyŜej opisanych nieruchomości. Zasady korzystania ze słuŜebności ustalone zostaną
przez właścicieli/uŜytkowników wieczystych sprywatyzowanych nieruchomości: obciąŜonej i władnącej.
Określenie przebiegu oraz zakresu słuŜebności nastąpi na etapie uzgodnień do projektu budowlanego
obejmującego budowę budynku na terenie działki nr 294/10 przez jej przyszłego właściciela.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze, nieruchomości połoŜone są na obszarze
oznaczonym symbolem 27.MW,U, na którym jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono:
- zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niŜ dwa mieszkania
lub zespół takich budynków,
- usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do
wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu
detalicznego o powierzchni sprzedaŜy poniŜej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych
słuŜących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego oraz innych usług
wymagających obsługi transportowej pojazdami o nośności powyŜej 3,5 t.,
- usługi sektora publicznego.
Zgodnie z ustaleniami planu na terenie oznaczonym symbolem 27 MW,U obowiązuje utrzymanie istniejących
obiektów przeznaczenia podstawowego z dopuszczeniem ich modernizacji, rodzaj zabudowy – zwarta.
Termin zagospodarowania: 5 lat.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ w/w nieruchomości przeprowadzone zostały
w następujących terminach: I przetarg – 4 kwietnia 2012 r., II przetarg – 15 czerwca 2012 r., III przetarg – 21
września 2012 r.
UWAGI !
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Nieruchomości moŜna oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zakładem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 75 64-95-860.
Informuje się, iŜ wyŜej wymienione nieruchomości nie posiadają świadectwa charakterystyki
energetycznej, określającego wielkość energii, wyraŜoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia
róŜnych potrzeb związanych z uŜytkowaniem budynku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
19 września 2007 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
Wadium w pieniądzu, w wyŜej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe:
Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S.A. I Oddział w Jeleniej Górze
nr 97116022020000000060115681, najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 roku.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:
- dowód wniesienia wadium, który podlega przedłoŜeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, Ŝe uczestnik
zapoznał się z przedmiotem przetargu,
- dokument toŜsamości,
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które winno być
przedłoŜone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej
2-3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających
rejestracji – aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, które
winny być przedłoŜone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy
ul. Ptasiej 2-3, I piętro – pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy
pisemnej i winno być przedłoŜone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu
pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225
poz. 1635 ze zm.) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy
ul. Ptasiej 2/3, I piętro – pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.
Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku, nie zostaną
dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców moŜe nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, jeŜeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji
wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.
Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny
nieruchomości zabudowanej (grunt + budynek) oraz kaucji w przypadku wyboru tej formy jako zabezpieczenia
terminu zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, w terminie do dnia 18 grudnia 2012 roku.
Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niŜ do dnia 20 grudnia 2012 roku.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca
nieruchomości.
SprzedaŜ nieruchomości stanowiących przedmiot niniejszego ogłoszenia podlega zwolnieniu z podatku VAT
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).
Nie dokonanie wpłaty wylicytowanej ceny nieruchomości oraz kaucji w przypadku wyboru tej formy jako
zabezpieczenia terminu zagospodarowania nieruchomości w terminie do dnia 18 grudnia 2012 roku lub nie
zawarcie umowy sprzedaŜy gruntu i budynku, w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 20 grudnia 2012
roku, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
Nabywca nieruchomości opisanych w punktach 2-4 zobowiązany jest w terminie pięciu lat licząc od daty
zawarcia umowy sprzedaŜy nieruchomości w formie aktu notarialnego do zagospodarowania nabytej
nieruchomości, za które uwaŜa się przeprowadzenie remontu lub przebudowę posadowionego w granicach
nieruchomości budynku za zgodą organu administracyjnego architektoniczno-budowlanego i Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze (w przypadku nieruchomości objętych ochroną
konserwatorską) oraz uzyskania potwierdzenia wykonania wyŜej określonych robót przez osobę posiadającą
uprawnienia w zakresie prawa budowlanego.
W przypadku częściowej lub całkowitej rozbiórki budynku, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego
odbudowy lub budowy nowego obiektu w terminie 5 lat, licząc od daty nabycia nieruchomości. Zakończenie
zagospodarowania nieruchomości oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
Nabywca nieruchomości połoŜonej przy ul. Walerego Wróblewskiego i ul. Jana Sobieskiego zobowiązany jest
w terminie pięciu lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaŜy nieruchomości w formie aktu notarialnego do jej
zagospodarowania zgodnie z wymogami Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa tut. Urzędu.
Zakończenie zagospodarowania nieruchomości oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania wyŜej określonego terminu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej
w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej
zagospodarowania a za kaŜdy następny rok o dalsze 10% tej ceny.
Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty
20% jej ceny lub wpłatę kaucji na konto Urzędu w wysokości 20% wylicytowanej ceny nieruchomości,
którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji, przed podpisaniem protokołu z przetargu.
W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej,
nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do
kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.
W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania
nieruchomości zabudowanej stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia; w pierwszym roku po bezskutecznym
upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10%
ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji. Za kaŜdy następny rok opóźnienia
w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostaje zwiększona o kolejne 10% ceny nabycia nieruchomości.
Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona
przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Zwrot kaucji nastąpi z chwilą
zagospodarowania nieruchomości, w sposób o którym mowa powyŜej, w terminie określonym w umowie
sprzedaŜy nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki. W przypadku ewentualnej
potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie
granic nastąpi na koszt nabywcy.
Ewentualnie istniejący na działce drzewostan podlega ochronie a inwestor, który uzyska zezwolenie na usunięcie
drzew bezwzględnie kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości poniesie koszty z tym związane. Zgodnie
z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.), usunięcie
drzew z terenu nieruchomości moŜe nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na
wniosek posiadacza nieruchomości. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złoŜenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
Jelenia Góra deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry moŜe odwołać przetarg jedynie z waŜnych powodów, niezwłocznie podając
informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta
Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości moŜna uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111 lub telefonicznie pod
nr 75/75-46-228 lub 75/75-46-304.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie
ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie
wpłynęły Ŝadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze
zmianami/.
Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Hubert Papaj
Zastępca Prezydenta Miasta
Jelenia Góra, 2 października 2012 roku.

Podobne dokumenty