Katalog konstrukcji stalowych [pdf | 2,9MB]

Komentarze

Transkrypt

Katalog konstrukcji stalowych [pdf | 2,9MB]
spis treści
content
Konstrukcje stalowe Steel structures 4
Przykłady naszych realizacji Examples of our structures
Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure
8
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Recreational and sports infrastructure
8
Konstrukcje budowlane Building structures
9
Przemysł petrochemiczny Petrochemical industry
10
Przemysł energetyczny Power industry
10
Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11
Kształtowniki proste wg dostarczonej dokumentacji Simple sections acc. to given documentations
15
Kształtowniki IKS IKS sections
16
Kształtowniki IKSH IKSH sections
18
Kształtowniki HKS HKS sections
20
Kształtowniki IPBS IPBS sections
21
Kształtowniki łukowe Curved beams
22
Belki skrzynkowe (spoiny pachwinowe) Box beams (fillet welds)
23
Belki skrzynkowe (spoiny pełnoprzetopowe) Box beams (through penetration welds)
23
Kształtowniki zbieżne jednostronnie One-sided convergence sections
24
Kształtowniki zbieżne dwustronnie Two-sided convergence sections
24
Kształtowniki ażurowe Castellated beams
25
Belki ażurowe z dwuteowników zwykłych Standard castellated I-beams
26
Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych HEB Parallel flange castellated HEB I-beams
27
Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników normalnych
Standard sections, increased height castellated I-beams
28
Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników równoległościennych
Parallel flange, increased height castellated I-beams
29
Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników szerokostopowych
Wide flange, increased height castellated I-beams
29
Elementy wypalane z blach
Elements cut from plates
30
3
duża różnorodność konstrukcji
ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg
własne materiały wsadowe
wide variety of structures
single element weight up to 65 Mg
own stock material
powody, dla których wybierzesz
naszą ofertę:
■ pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych
– kompleksowe i terminowe dostawy od jednego producenta
eliminują ryzyko otrzymania niekompletnych elementów,
■ ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg,
■ systemowe rozwiązania hal (hale jednonawowe i wielonawowe
o rozpiętości 12 ÷ 42 m z przeznaczeniem na obiekty
magazynowe, przemysłowe, rekreacyjno-sportowe)
– dostosowanie gotowego projektu do potrzeb inwestora
obniża koszty i skraca czas realizacji,
reasons why you’ll choose
our offeR:
■ full range of steel structures assortment – complete and
on-time deliveries from just one supplier reduce the risk
of receiving incomplete components,
■ pełny zakres zabezpieczeń antykorozyjnych (m.in. metalizacja),
■ single element weight up to 65 Mg,
■ laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres
badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych,
■ system solutions for halls (single and multiple bay halls
spanning between 12 ÷ 42 m intended for warehousing,
industrial as well as recreation and sports use)
– customization of an existing design according to the
investor’s requirements allows for the reduction of cost
and implementation time,
■ własne materiały wsadowe – skrócenie czasu produkcji
oraz gwarancja pochodzenia materiałów,
■ doradztwo techniczne – stały kontakt z wykwalifikowaną
kadrą inżynieryjno-techniczną,
■ dostawa gotowych elementów konstrukcji na budowę,
■ możliwość szybkiego i profesjonalnego montażu.
■ full range of corrosion protection technologies (including
metallization),
■ lab tests of welds and joints, as well as wide range of
steel structures acceptance tests,
■ own stock material – shorter production time and
guaranteed source of material,
■ technical consulting – constant access to qualified
engineering and technical staff,
■ delivery of ready-made components to the building site,
■ availability of quick and professional assembly.
4
Przykłady zastosowań:
■ infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe
(kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych,
estakady),
■ infrastruktura sportowa i rekreacyjna: konstrukcje
stadionów, hal i innych obiektów sportowych,
Examples of applications:
■ konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych,
produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów
użyteczności publicznej, konstrukcje obiektów
przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną,
belki podsuwnicowe, słupy, kanały,
■ transportation and road infrastructure: bridge structures
(railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and
flyovers),
■ przemysł petrochemiczny: zbiorniki o dachach stałych
i pływających (na ropę i substancje ropopochodne
oraz wodę) o pojemności do 100 000 m3, silosy i bunkry
na materiały sypkie oraz stałe, silosy dla cukrowni,
zbiorniki oczyszczalni ścieków, elementy konstrukcji
przesyłowych,
■ building structures: hall structures (warehousing,
production and commercial), public use buildings,
industrial facility structures including technical
infrastructure, gantry girders, columns, pillars, channels,
■ przemysł energetyczny: konstrukcje nośne, konstrukcje
stalowe kotłów, konstrukcje kanałów spalinowych,
■ przemysł maszynowy: konstrukcje technologiczne,
techniczne, wsporcze, towarzyszące.
■ recreation and sports infrastructure: stadiums, halls and
other sport object structures,
■ petrochemical industry: solid and floating roof tanks
(for water, oil and petroleum derivatives) with capacities
up to 100 000 m3, silos and bunkers for loose and solid
material, sugar factory silos, tanks for water treatment
facilities, transmission system components,
■ power industry: structural steelwork, steel boiler and
flue structures,
■ engineering industry: technological, technical, supporting
and auxiliary structures.
5
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2, S355K2
EN 10025-3:2004
S275N,
S355N,
S420N,
S460N,
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.
Other steel grades are available upon the Customer’s request.
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Podstawowe normy wykonawcze konstrukcji
stalowych stosowane w produkcji:
Base execution standards applied in production:
PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane
– Warunki wykonania i odbioru
– Wymagania podstawowe
PN-EN 1090-2
Wykonywanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych
Część 2: Wymagania techniczne
dotyczące wykonania konstrukcji
stalowych
DIN 18800-7
PN-B-03210:1997
Budowle stalowe
Część 7: Wykonanie i kwalifikacje
wykonawcy
Konstrukcje stalowe
– Zbiorniki walcowe pionowe
na ciecze
– Projektowanie i wykonanie
S275NL
S355NL
S420NL
S460NL
PN-B-06200:2002
Steel construction structures
– Conditions for execution and
acceptance
– Basic requirements
PN-EN 1090-2
Execution of steel and aluminum
structures
Part 2: Technical requirements
related to the execution of steel
structures
DIN 18800-7
Steel structures
Part 7: Execution and
constructor’s qualifications
PN-B-03210:1997
Steel structures
– Cylindrical, vertical tanks for fluids
– Design and execution
PN-89/S-10050
Obiekty mostowe
– Konstrukcje stalowe
– Wymagania i badania
PN-89/S-10050
Bridges
– Steel structures
– Requirements and tests
PN-H-93453
Spawane dwuteowniki stalowe
PN-H-93453
Welded steel I-beams
Normy stosowane w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego:
Standards applied in relation to corrosion
protection:
PN-EN ISO 2808
Farby i lakiery.
Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 2808
Paints and varnishes.
Marking of coating thickness
PN-ISO 8501-1
Przygotowanie podłoży stalowych
przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
Wzrokowa ocena czystości
powierzchni
PN-ISO 8501-1
Preparation of steel substrates
before coating with paint or similar
products.
Visual assessment of surface
cleanliness
PN-EN ISO 85023:2000
Przygotowanie podłoży stalowych
przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
Badania służące do oceny czystości
powierzchni.
Ocena pozostałości kurzu
na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania
(metoda z taśmą samoprzylepną)
PN-EN ISO 85023:2000
Preparation of steel substrates
before coating with paint or similar
products.
Tests related to the assessment
of surface cleanliness.
Test for residual dust on steel
surfaces prepared for painting
(adhesive tape method)
PN-EN ISO 12944
PN-EN ISO 12944
Farby i lakiery.
Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich
Paints and varnishes.
Corrosion protection of steel
structures with protective
coating systems
6
Certyfikaty i uprawnienia:
Certifications and authorizations:
■ Certyfikat GSI SLV: wykonywanie konstrukcyjnych
elementów stalowych w klasach do EXC3 wg PN-EN
1090-2 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC)
wg załącznika ZA normy PN-EN 1090-1
■ SLV-GSI certificate for manufacturing of structural steel
components in the classes up to EXC3 as per PN – EN
1090-2 and Factory Production Control (FPC) as per the
ZA attachment to PN – EN 1090-1
■ Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy
PN-EN-ISO 9001:2008 nr 04100 950274 – 02
wydany przez TÜV NORD
■ Quality Management System Certificate according to
PN-EN-ISO 9001:2008 standard no. 04100 950274 – 02
issued by TÜV NORD
■ Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy
PN-EN-ISO 14001:2009 nr 04104 950274 – 02
wydany przez TÜV NORD
■ Environmental Management System Certificate according to
PN-EN-ISO 14001:2009 standard no. 04104 950274 – 02
issued by TÜV NORD
■ Świadectwo kwalifikacyjne nr 51/128/VIII/2012, zaliczające
HUTĘ POKÓJ do I Grupy Zakładów Dużych, wydane przez
Instytut Spawalnictwa
■ Classification Certificate no. 51/128/VIII/2012, classifying
HUTA POKÓJ in the Group I of Large Facilities, issued by
the Polish Center for Welding
■ Uprawnienia GSI SLV nr 8947/12 według normy
DIN 18 800-7, DIN 4132, DIN 4133
■ GSI SLV authorization no. 8947/12 according to
DIN 18 800-7, DIN 4132, DIN 4133
■ Świadectwo kwalifikacji nr 12/10 do wykonywania
stalowych konstrukcji mostowych
■ Qualification Certificate no. 12/10 for the execution of
steel bridge structures
■ Uprawnienia UDT nr UC – 09-75 do wytwarzania
zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do 0,5 bara
(50 kPa), przeznaczonych do magazynowania materiałów
niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących
oraz materiałów ciekłych zapalnych
■ UDT authorization no. UC – 09-75 for production of
non-pressure and pressure vessels up to 0,5 bar (50 kPa)
intended for hazardous material (toxic, corrosive and
inflammable liquids) storage
■ Certyfikat GSI SLV nr 864/11 Systemu Jakości
w Spawalnictwie według normy DIN EN 3834-2
■ GSI SLV certificate no. 864/11 for Quality System in
Welding Industry according to DIN EN 3834-2 standard
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Corrosion protection:
Wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne elementów
wysyłkowych:
We apply corrosion protection to shipped elements:
■ czyszczenie do klasy powierzchni SA 2,5,
■ type of applied protection to be agreed – including
metallization and fire galvanization,
■ rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia – m.in. metalizacja
i cynkowanie ogniowe,
■ cleaning to SA 2,5 surface class,
■ grubość powłok – według normy PN-EN ISO 12944-5.
■ coating thickness – according to PN-EN ISO 12944-5
standard.
Znakowanie:
Marking:
W sposób trwały zamieszczane są następujące znaki:
The following information is permanently marked
on the elements:
■ oznaczenie wyrobu/elementu,
■ numer wytopu lub umownego znaku wytopu,
■ znak kontroli jakości,
■ product/element specific marking,
■ heat or conventional heat mark number,
■ znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090).
■ quality control mark,
Oferujemy również cechowanie przez naklejanie etykiet
zawierających odpowiednie znaki oraz identyfikację poprzez
kody kreskowe.
We also offer labeling with adhesive labels with appropriate
marking and bar-code identification.
■ CE marking (if manufactured acc. to PN-EN 1090).
Ciężar i gabaryty elementów:
Weight and dimensions of elements:
Elementy wysyłkowe przystosowane są do transportu
normalnogabarytowego i ponadgabarytowego, zgodnie
z wymaganiami Klienta.
Shipped elements are customized for regular and over-sized
transport according to the Customer’s requirements.
Maximal single element weight up to 65 Mg.
Maksymalny ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg.
7
Przykłady naszych
realizacji
Examples of our
structures
Infrastruktura drogowa
i transport:
Transportation and road
infrastructure:
Wykonanie konstrukcji stalowej 6 wiaduktów w ciągu drogi
ekspresowej S-2 od węzła Konotopa do węzła Puławska wraz
z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł Lotnisko z węzłem
Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie i z węzłem Marynarska,
Polska
2012 – 2 430 Mg
Execution of steel structure of 6 viaducts within the S-2
express road from Konotopa interchange to Puławska
interchange together with a section of the express road
connecting the Airport with the International Aiport Okęcie
interchange and Marynarska, Poland
2012 – 2 430 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej mostu na rzece Skawie
w ciągu drogi krajowej nr 28, Maków Podhalański, Polska
2012 – 610 Mg
Execution of steel structure of bridge over the Skawa river
within National Road 28, Maków Podhalański, Poland
2012 – 610 Mg
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej
na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka. Wykonanie
konstrukcji stalowej 5 wiaduktów, Polska
2011 – 1 020 Mg
Upsizing of National Road 8 to match the parameters of an
express road in the section between Piotrków Trybunalski –
Rawa Mazowiecka. Manufacture of steel structure of
5 viaducts, Poland
2011 – 1 020 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej mostu M/PZ-27 w ciągu
autostrady A4 Rzeszów – Korczowa,
odcinek Jarosław – Radymno, Polska
2011 – 790 Mg
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WD-19
w ciągu autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa, odcinek
Jarosław węzeł Wierzbna – Radymno, Polska
2011 – 280 Mg
Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa
Wschodnia – Działdowo – Gdynia, odcinek Świercze – Ciechanów.
Wykonanie konstrukcji stalowej mostu, Polska
2010/2011 – 150 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu mostowego ED-1A
w ciągu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek –
– Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej
nr 51, Polska
2010/2011 –1 550 Mg
Execution of steel structure of bridge M/PZ-27 within the
A4 Motorway Rzeszów – Korczowa, section Jarosław –
– Radymno, Poland
2011 – 790 Mg
Execution and mounting of steel structure of bridge WD-19 within
the A-4 Motorway Rzeszów – Korczowa, section Jarosław
Wierzbna interchange – Radymno, Poland
2011 – 280 Mg
Upgrading of railway line E 65/CE 65 in the section Warszawa
Wschodnia – Działdowo – Gdynia, section Świercze – Ciechanów.
Manufacture of steel structure of bridge, Poland
2010/2011 – 150 Mg
Execution of steel structure of bridge ED-1A within Express
road 7 in the section Olsztynek – Nidzica together with the
ringroad of Olsztynek within the National Road 51, Poland
2010/2011 –1 550 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej wiaduktu WS-26 w ciągu
S-11 zachodniej obwodnicy Poznania,
odc. Złotkowo – Głuchowo, Polska
2010 – 1 260 Mg
Execution of the WS-26 overpass steel structure on
the route of the S-11 western Poznań ring road, section
Złotkowo – Głuchowo, Poland
2010 – 1 260 Mg
Wykonanie głównego ustroju nośnego konstrukcji stalowej
kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Podgórzem
(Kładka Ojca Bernatka) nad rzeką Wisłą, Kraków, Polska
2009 – 275 Mg
Execution of the main load-carrying steel structure for the
foot-and-bicycle bridge linking Kazimierz and Podgórze (Father
Bernatek’s Bridge) over the Vistula river, in Kraków, Poland
2009 – 275 Mg
Infrastruktura sportowa
i rekreacyjna:
Wykonanie elementów konstrukcji nośnej zadaszenia
Stadionu Śląskiego, Chorzów, Polska
2010/2011 – 7 010 Mg
Wykonanie elementów konstrukcji fasady stadionu
narodowego Green Point, Kapsztad, RPA
2009 – 1 610 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej trybun stadionu Wisły
Kraków, Kraków, Polska
2006 – 628 Mg (północna)
2005 – 726 Mg (południowa)
8
Recreational and sports
infrastructure:
Execution of the load carrying structure of the Silesian
Stadium roofing, in Chorzów, Poland
2010/2011 – 7 010 Mg
Execution of facade elements for the Green Point national
stadium, in Cape Town, South Africa
2009 – 1 610 Mg
Execution of steel structure of the stands for Wisła Kraków
stadium, in Kraków, Poland
2006 – 628 Mg (northern)
2005 – 726 Mg (southern)
konstrukcje budowlane:
building structures:
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zakładu
unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce
Opolskie – etap I, Polska
2011 – 125 Mg
Execution and mounting of steel structure of waste
neutralising and segregation plant in the district of Strzelce
Opolskie – phase 1, Poland
2011 – 125 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej hali tlenków – etap I
– Instalacja do Głębokiego Odchlorowania, Odfluorowania
i Ługowania Surowego Tlenku Cynku pochodzącego z procesu
przerobu pyłów stalowniczych w ZGH „Bolesław” S.A.
w Bukownie, Polska
2011 – 600 Mg
Execution of steel structure of the oxides hall – phase 1
– Installation for Deep Dechlorination, Defluorination and
Leaching of Raw Zinc Oxide being a produkt steelmaking
particles processing in ZGH “Bolesław” S.A. in Bukowno,
Poland
2011 – 600 Mg
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej przy rozbudowie
zakładu produkcyjnego VLASSENROOT w Gliwicach, Polska
2011 – 130 Mg
Execution and mounting of steel structure for the upsizing
of VLASSENROOT manufacturing plant in Gliwice, Poland
2011 – 130 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej do budowy Młyna Cementu
nr 4 w Górażdże Cement S.A. w Choruli k/Opola, Polska
2011 – 620 Mg
Execution of steel structure for the Cement Mill 4 in
Górażdże Cement S.A. in Chorula near Opole, Poland
2011 – 620 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej hali produkcyjnej fabryki
dachówek CREATON w Widziszewie k/Kościana, Polska
2011 – 500 Mg
Execution of steel structure of CREATON roofing tiles
manufacturing hall in Widziszewo near Kościan, Poland
2011 – 500 Mg
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej kompleksu
handlowego FUTURA Park Kraków w Modlniczce, Polska
2011 – 700 Mg
Execution and mounting of steel structure for the upsizing
of FUTURA shopping mall in Modlniczka, Poland
2011 – 700 Mg
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej sklepu
budowlanego Leroy Merlin w Mikołowie, Polska
2010 – 320 Mg
Execution and mounting of steel structure of Leroy Merlin
building materials shop in Mikołów, Poland
2010 – 320 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej dźwigarów dachu oraz
elementów fasady dla terminalu portu lotniczego,
Wrocław, Polska
2010 – 645 Mg
Execution of steel roof girders and facade elements for the
airport terminal, in Wrocław, Poland
2010 – 645 Mg
Wykonanie i montaż konstrukcji elementów obiektu
CH Maximus, Nadarzyn, Polska
2009 – 800 Mg
Wykonanie konstrukcji budowlanej KEFLAR INVEST,
Kopenhaga, Dania
2008 – 330 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej – Fabryka LG Philips
LCD Poland, Kobierzyce, Polska
2006 – 1 280 Mg
Execution and installation of elements for Maximus shopping
center, in Nadarzyn, Poland
2009 – 800 Mg
Execution of structure construction for KEFLAR INVEST,
Copenhagen, Denmark
2008 – 330 Mg
Execution of steel structure for LG Philips LCD production
facility, in Kobierzyce, Poland
2006 – 1 280 Mg
9
Przemysł petrochemiczny:
Petrochemical industry:
Wykonanie konstrukcji zbiornika magazynowego na terenie
Zakładów Chemicznych Baltchem
V = 7 500 m3 Szczecin, Polska
2011 – 260 Mg
Execution of structure of a storage tank at the premises
of Baltchem Chemical Plant
V = 7 500 m3 Szczecin, Poland
2011 – 260 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej 2 zbiorników dla Bazy
Magazynowej PKN Orlen
V = 9 400 m3 Wrocław, Polska
2008/2009 – 620 Mg
Execution of steel structure of 2 tanks for PKN Orlen
Storage Base
V = 9 400 m3 Wrocław, Poland
2008/2009 – 620 Mg
Wykonanie konstrukcji 3 zbiorników paliwowych dla Grupy
Lotos S.A.,
V = 32 000 m3, Gdańsk, Polska
2008/2009 – 3 410 Mg
Execution of structure of 3 fuel tanks for the Lotos Group S.A.,
V = 32 000 m3, in Gdańsk, Poland
2008/2009 – 3 410 Mg
Wykonanie konstrukcji 2 zbiorników paliwowych,
V = 10 000 m3, Koluszki, Polska
2007 – 732 Mg
Wykonanie konstrukcji 2 zbiorników dla bazy paliwowej,
V = 10 000 m3, Emilianów, Polska
2006/2007 – 800 Mg
Wykonanie konstrukcji zbiornika paliwa,
V = 100 000 m3, Adamowo, Polska
2003 – 2 700 Mg
Wykonanie konstrukcji zbiornika paliwa,
V = 100 000 m3, Plebanka, Polska
2003 – 2 000 Mg
Przemysł energetyczny:
Wykonanie komory i konstrukcji wsporczej elektrofiltrów
elektrowni Eemshaven RWE AG, Eemshaven, Holandia
2011 – 1 550 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej silosu magazynowego
sorbentu w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla
bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie
koło Gryfina, Polska
2010 – 110 ton
Wykonanie komory i konstrukcji wsporczej elektrofiltrów
elektrowni Westfalen RWE AG, Haam, Niemcy
2010 – 1 520 Mg
Wykonanie konstrukcji zbiorników sorbentu, popiołu i popiołu
dennego – EC Łagisza, Będzin, Polska
2007 – 735 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej – EC Łagisza, Będzin, Polska
2006 – 2 370 Mg
Wykonanie konstrukcji stalowej – EC Chorzów, Chorzów,
Polska
2002 – 3 000 Mg
10
Execution of structure of 2 fuel tanks,
V = 10 000 m3, in Koluszki, Poland
2007 – 732 Mg
Execution of structure of 2 fuel tanks for a fuel base,
V = 10,000 m3, in Emilianów, Poland
2006/2007 – 800 Mg
Execution of fuel tank structure,
V = 100,000 m3, in Adamowo, Poland
2003 – 2 700 Mg
Execution of fuel tank structure,
V = 100,000 m3, in Plebanka, Poland
2003 – 2 000 Mg
Power industry:
Execution of chamber and supporting structure for
electrostatic precipitators for the Eemshaven RWE AG
power plant, in Eemshaven, Netherlands
2011 – 1 550 Mg
Execution of steel structure of a sorbent storage silo
as part of the construction of flue gas desulfurization
installation for blocks 5 and 6 in Dolna Odra Power Plant
in Nowy Czarnów near Gryfino, Poland
2010 – 110 ton
Execution of chamber and supporting structure for
electrostatic precipitators for the Westfalen RWE AG
power plant, in Haam, Germany
2010 – 1 520 Mg
Execution of vessels for sorbent, ash and bottom ash for
the thermal power plant Łagisza, in Będzin, Poland
2007 – 735 Mg
Execution of steel structure for he thermal power plant
Łagisza, in Będzin, Poland
2006 – 2 370 Mg
Execution of steel structure for he thermal power plant
Chorzów, in Chorzów, Poland
2002 – 3 000 Mg
kształtowniki spawane
i prefabrykaty
welded sections and
prefabricated units
11
nietypowe kształty geometrii przekroju
pełna automatyzacja spawania
własne materiały wsadowe
non-typical shapes of cross-sections
fully automated welding
own stock material
powody, dla których wybierzesz
naszą ofertę:
■ szeroki zakres asortymentowy wyrobów spawanych,
wytwarzanych na zautomatyzowanych liniach
spawalniczych:
■ profile blachownicowe teowe i dwuteowe,
■ kształtowniki jednostronnie i dwustronnie zbieżne,
■ dwuteowniki z podwójnym środnikiem,
■ belki skrzynkowe,
■ krzyże maltańskie,
■ belki ażurowe,
■ kształtowniki o złożonych formach geometrycznych;
■ wyroby spawane wykonywane według wymiarów
określonych normami lub zgodnie ze specyfikacją Klienta,
z możliwością cięcia na wymiar ścisły,
■ laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres
badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych,
■ własne materiały wsadowe – skrócenie czasu produkcji
oraz gwarancja pochodzenia materiałów,
■ prefabrykaty konstrukcyjne wypalane z blach arkuszowych,
na nowoczesnych, sterowanych numerycznie agregatach
acetylenowo-tlenowych lub plazmowych.
reasons why you’ll choose
our offeR:
■ wide range of welded products assortment, manufactured
on automated welding lines:
■ T and I-section plate girders,
■ one and two-sided convergence sections,
■ double web I-beams,
■ box beams,
■ Maltese crosses,
■ castellated beams,
■ complex form sections;
■ welded products executed according to dimensions
described by standards or by the Customer’s
specification, with the ability to cut to strict dimension,
■ lab tests of welds and joints, as well as a wide range
of steel structures acceptance tests,
■ own stock material – shorter production time and
guaranteed source of material,
■ structures prefabricated units are cut from plates with
state-of-the-art, numerically controlled, oxyacetylene
or plasma burners.
12
Przykłady zastosowań:
■ infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe
(kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych,
estakady),
■ konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych,
produkcyjnych i handlowych),
■ konstrukcje obiektów użyteczności publicznej/infrastruktury
sportowej,
■ konstrukcje obiektów przemysłowych wraz
z infrastrukturą techniczną,
■ belki podsuwnicowe, słupy, kanały,
■ konstrukcje technologiczne,
■ belki ażurowe,
■ typowe profile blachownicowe dwuteowe, stanowiące
odpowiedniki geometryczne kształtowników
gorącowalcowanych według normy PN-H-93453,
typu HEB, HEA i IPE.
Examples of applications:
■ transportation and road infrastructure: bridge structures
(railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and
flyovers),
■ building structures: hall structures (warehouse,
production and commercial),
■ public use buildings/sports infrastructure,
■ industrial facility structures including technical
infrastructure,
■ gantry girders, columns, pillars, channels,
■ technological structures,
■ castellated beams,
■ typical plate girders I-sections corresponding
to geometric hot rolled HEB, HEA and IPE-type sections
according to PN-H-93453 standard.
13
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali, a także dodatkowych badań odbiorów
towarzystw klasyfikacyjnych:
■ badania mechaniczne (próba zginania poprzecznego
i wzdłużnego, dodatkowe badanie udarności, próba zginania
według normy SEP 1390, dodatkowa próba zrywania Z),
■ badania ultradźwiękowe,
■ inne badania (twardość, wielkość ziarna, na ograniczoną
zawartość składników),
■ odbiory towarzystw klasyfikacyjnych (TDT, CARGO, DNV,
PRS, LRS, UDT, GL, BV, ABS, TÜV).
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades and additional tests
acceptances of classification associations may be prepared:
■ mechanical tests (guided-bend and free-band tests,
additional impact test, bending test according to
SEP 1390 standard, additional breaking test Z),
■ ultrasonic tests,
■ other tests (hardness, rain size, limited content of
components),
■ acceptance of classification societies (TDT, CARGO, DNV,
PRS, LRS, UDT, GL, BV, ABS, TÜV).
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Proces technologiczny odbywa się na wyspecjalizowanych
liniach produkcyjnych, w których najważniejsze procesy są
kontrolowane i sterowane numerycznie.
Zakres spawania obejmuje:
■ spoiny pachwinowe jednowarstwowe spawane łukiem krytym
o głębokości wtopienia zwiększającej nominalną grubość
spoiny o 30%, zakres grubości spoin a = 2,5 mm ÷ 6 mm,
■ spoiny pachwinowe wielowarstwowe spawane łukiem
krytym o głębokości wtopienia 2 mm w zakresie grubości
a = 7 mm ÷ 20 mm,
■ spoiny czołowo-pachwinowe,
■ spoiny pełnoprzetopowe.
The technological process takes place on specialised
production lines where the most important processes are
controlled numerically.
The range of welding includes:
■ submerged arch single-run fillet welds with penetration
depth increasing the nominal thickness of the weld by
30%, range of weld thickness a = 2.5 mm ÷ 6 mm,
■ submerged arch multi-run fillet weld with penetration
depth of 2 mm in the thickness range a = 7 mm ÷ 20 mm,
■ butt and fillet welds,
■ full root pass welds.
Wymiary i tolerancje wykonania według norm PN-H-93453,
PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920,
PN-S-10050 lub według indywidualnych uzgodnień
geometrii, warunków technicznych i jakościowych.
Dimensions and fabrication tolerances as per PN-H-93453,
PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920,
PN-S-10050 or in accordance with individual arrangements
concerning the geometry, technical and qualitative
conditions.
Długość
Length
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach
zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
Welded sections are manufactured in accordance with the
lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
Znakowanie
Marking
Malowanie trwałą farbą następujących znaków:
■ znaku wytwórcy,
■ oznaczenia wyrobu,
■ numeru wytopu lub umownego znaku wytopu,
■ znaku KJ wytwórcy,
■ znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090).
Znaki umieszcza się w odległości około 200 mm od końca
kształtownika.
Możliwe jest także cechowanie przez naklejanie etykiet
zawierających odpowiednie znaki lub znakowanie trwałe.
Permanent ink painting of the following markings:
■ manufacturer’s sign,
■ product signs,
■ melt number or conventional melt symbol,
■ manufacturer’s quality control sign,
■ CE marking (if manufactured acc. to PN-EN 1090).
The signs are located within a distance of ca. 200 mm from
the section end.
We also offer the option of marking by sticking labels with
the corresponding signs.
Dodatkowe opcje wykonania
Additional options of manufacture
■ cięcie na wymiar ścisły w zakresie do 1100 × 500 mm,
■ czyszczenie,
■ malowanie.
■ cutting to exact dimensions between 1100 x 500 mm,
■ cleaning,
■ painting.
14
Kształtowniki spawane
welded sections
Kształtowniki proste
wg dostarczonej dokumentacji
Simple sections
acc. to given documentation
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h
b
g
t
lmin
lmax
200 ÷ 2000
100 ÷ 550
5 ÷ 70
5 ÷ 70
-
16 000
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades.
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920,
PN-S-10050 lub według indywidualnych uzgodnień
geometrii, warunków technicznych i jakościowych.
Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-B-06200, PN-EN 1090-2,
PN-EN-ISO-13920, PN-S-10050 standards or according to
individual arrangements regarding geometry, technical and
quality conditions.
Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach
zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
Length
Welded sections are manufactured in accordance with the
lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
15
Kształtowniki spawane
welded sections
Kształtowniki IKS
IKS sections
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
IKS
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
600 - 1
600 - 7 - 200 - 8
58,3
600 - 2
600 - 7 - 250 - 10
IKS
700 - 1
IKS
800 - 2
800 - 7 - 250 - 10
83,2
1100 - 6
1100 - 9 - 300 - 12
134,4
800 - 3
800 - 7 - 300 - 12
100,8
1100 - 7
1100 - 9 - 350 - 14
155,2
800 - 4
800 - 8 - 200 - 8
75,9
1100 - 8
1100 - 9 - 400 - 16
179,2
800 - 5
800 - 8 - 250 - 10
89,6
1100 - 9
1100 - 10 - 250 - 10
126,4
800 - 6
800 - 8 - 300 - 12
107,2
1100 - 10
1100 - 10 - 300 - 12
143,2
900 - 1
900 - 7 - 200 - 8
75,1
1100 - 11
1100 - 10 - 350 - 14
164
900 - 2
900 - 7 - 250 - 10
88,8
900 - 3
900 - 7 - 300 - 12
106,4
900 - 4
900 - 7 - 350 - 14
127,2
900 - 5
900 - 8 - 200 - 8
81,6
900 - 6
900 - 8 - 250 - 10
96
1200 - 4
1200 - 7 - 400 - 16
167,2
900 - 7
900 - 8 - 300 - 12
113,6
1200 - 5
1200 - 9 - 250 - 10
124,8
900 - 8
900 - 8 - 350 - 14
133,6
1200 - 6
1200 - 9 - 300 - 12
141,6
900 - 9
900 - 9 - 200 - 8
88,8
1200 - 7
1200 - 9 - 350 - 14
162,4
900 - 10
900 - 9 - 250 - 10
103,2
1200 - 8
1200 - 9 - 400 - 16
186,4
900 - 11
900 - 9 - 300 - 12
120
1200 - 9
1200 - 10 - 250 - 10
134,4
900 - 9 - 350 - 14
IKS
1100 - 1
1100 - 7 - 250 - 10
100
72,5
1100 - 2
1100 - 7 - 300 - 12
117,6
700 - 7 - 200 - 8
63,9
1100 - 3
1100 - 7 - 350 - 14
138,4
700 - 2
700 - 7 - 250 - 10
78,1
1100 - 4
1100 - 7 - 400 - 16
161,6
800 - 1
800 - 7 - 200 - 8
69,5
1100 - 5
1100 - 9 - 250 - 10
117,6
900 - 12
IKS
16
IKS
IKS
1100 - 12
1100 - 10 - 400 - 16
187,8
1200 - 1
1200 - 7 - 250 - 10
105,6
1200 - 2
1200 - 7 - 300 - 12
123,2
1200 - 3
1200 - 7 - 350 - 14
144
141,2
1200 - 10
1200 - 10 - 300 -12
151,4
1000 - 1
1000 - 7 - 200 - 8
80,7
1200 - 11
1200 - 10 - 350 - 14
172
1000 - 2
1000 - 7 - 250 - 10
94,4
1000 - 3
1000 - 7 - 300 - 12
112
132,8
1300 - 2
1300 - 7 - 350 - 14
149,6
88
1300 - 3
1300 - 7 - 400 - 16
172,8
IKS
1200 - 12
1200 - 10 - 400 - 16
195,2
1300 - 1
1300 - 7 - 300 - 12
128,8
1000 - 4
1000 - 7 - 350 - 14
1000 - 5
1000 - 8 - 200 - 8
1000 - 6
1000 - 8 - 250 - 10
102,4
1300 - 4
1300 - 7 - 450 - 18
200
1000 - 7
1000 - 8 - 300 - 12
120
1300 - 5
1300 - 9 - 300 - 12
148,8
140
1300 - 6
1300 - 9 - 350 - 14
169,6
96
1300 - 7
1300 - 9 - 400 - 16
193,6
1000 - 8
1000 - 8 - 350 - 14
1000 - 9
1000 - 9 - 200 - 8
1000 - 10
1000 - 9 - 250 - 10
110,4
1300 - 8
1300 - 9 - 450 - 18
1000 - 11
1000 - 9 - 300 - 12
127,2
1300 - 9
1300 - 11 - 300 - 12
220
169,6
1000 - 12
1000 - 9 - 350 - 14
148
1300 - 10
1300 - 11 - 350 - 14
189,6
1000 - 13
1000 - 10 - 200 - 8
104
1300 - 11
1300 - 11 - 400 - 16
213,6
1000 - 14
1000 - 10 - 250 - 10
118,4
1000 - 15
1000 - 10 - 300 - 12
135,2
1000 - 16
1000 - 10 - 350 - 14
156,2
IKS
1300 - 12
1300 - 11 - 450 - 18
240,8
1400 - 1
1400 - 7 - 300 - 12
134,4
1400 - 2
1400 - 7 - 350 - 14
155,2
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
IKS
IKS
IKS
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
1400 - 3
1400 - 7 - 400 - 16
178,4
1700 - 7
1700 - 10 - 500 - 22
308
1400 - 4
1400 - 7 - 450 - 18
205,6
1700 - 8
1700 - 10 - 500 - 24
324
1400 - 5
1400 - 9 - 300 - 12
156
1400 - 6
1400 - 9 - 350 - 14
176,8
1700 - 9
1700 - 12 - 450 - 18
288,8
1700 - 10
1700 - 12 - 500 - 20
319,2
1400 - 7
1400 - 9 - 400 - 16
200,8
1700 - 11
1700 - 12 - 500 - 22
334,5
1400 - 8
1400 - 9 - 450 - 18
227,2
1700 - 12
1700 - 12 - 500 - 24
350,4
1400 - 9
1400 - 10 - 300 - 12
167,2
1700 - 13
1700 - 13 - 450 - 18
302,4
1400 - 10
1400 - 10 - 350 - 14
188
1700 - 14
1700 - 13 - 500 - 20
332
1400 - 11
1400 - 10 - 400 - 16
211,2
1700 - 15
1700 - 13 - 500 - 22
348
1400 - 12
1400 - 10 - 450 - 18
238,4
1700 - 16
1700 - 13 - 500 - 24
363,2
1400 - 13
1400 - 11 - 300 - 12
178,4
1400 - 14
1400 - 11 - 350 - 14
198,4
IKS
1800 - 1
1800 - 9 - 450 - 18
256
1800 - 2
1800 - 9 - 500 - 20
286,4
1400 - 15
1400 - 11 - 400 - 16
222,4
1800 - 3
1800 - 9 - 500 - 22
302,4
1400 - 16
1400 - 11 - 450 - 18
249,6
1800 - 4
1800 - 9 - 500 - 24
317,6
1500 - 1
1500 - 8 - 300 - 12
152
1800 - 5
1800 - 10 - 450 - 18
270,4
1500 - 2
1500 - 8 - 350 - 14
172
1800 - 6
1800 - 10 - 500 - 20
300,8
1500 - 3
1500 - 8 - 400 - 16
196
1800 - 7
1800 - 10 - 500 - 22
316
1500 - 4
1500 - 8 - 450 - 18
223,2
1800 - 8
1800 - 10 - 500 - 24
332
1500 - 5
1500 - 8 - 500 - 20
252,8
1800 - 9
1800 - 12 - 450 - 18
298,4
1500 - 6
1500 - 10 - 300 - 12
175,2
1800 - 10
1800 - 12 - 500 - 20
328,8
1500 - 7
1500 - 10 - 350 - 14
196
1800 - 11
1800 - 12 - 500 - 22
344
1500 - 8
1500 - 10 - 400 - 16
219,2
1800 - 12
1800 - 12 - 500 - 24
360
1500 - 9
1500 - 10 - 450 - 18
246,4
1800 - 13
1800 - 13 - 450 - 18
312,8
1500 - 10
1500 - 10 - 500 - 20
276,8
1800 - 14
1800 - 13 - 500 - 20
342,4
1500 - 11
1500 - 12 - 300 - 12
199,2
1800 - 15
1800 - 13 - 500 - 22
358,4
1800 - 16
1800 - 13 - 500 - 24
373,6
1900 - 1
1900 - 10 - 500 - 20
308,8
1500 - 12
1500 - 12 - 350 - 14
219,2
1500 - 13
1500 - 12 - 400 - 16
243,2
1500 - 14
1500 - 12 - 450 - 18
269,6
1900 - 2
1900 -10 - 500 - 22
324
1500 - 15
1500 - 12 - 500 - 20
300
1900 - 3
1900 -10 - 500 - 24
340
IKS
1600 - 1
1600 - 8 - 300 - 12
158,4
1900 - 4
1900 -10 - 500 - 26
355,2
1600 - 2
1600 - 8 - 350 - 14
178,4
1900 - 5
1900 -12 - 500 - 20
338,4
1600 - 3
1600 - 8 - 400 - 16
202,4
1900 - 6
1900 -12 - 500 - 22
353,6
1600 - 4
1600 - 8 - 450 - 18
229,6
1900 - 7
1900 -12 - 500 - 24
369,6
384,8
1600 - 5
1600 - 8 - 500 - 20
259,2
1900 - 8
1900 -12 - 500 - 26
1600 - 6
1600 - 10 - 300 - 12
183,2
1900 - 9
1900 -14 - 500 - 20
368
1600 - 7
1600 - 10 - 350 - 14
204
1900 - 10
1900 -14 - 500 - 22
383,2
1600 - 8
1600 - 10 - 400 - 16
227,2
1900 - 11
1900 -14 - 500 - 24
399,2
1900 - 12
1900 -14 - 500 - 26
414,4
2000 - 1
2000 - 10 - 500 - 20
316,8
1600 - 9
1600 - 10 - 450 - 18
254,4
1600 - 10
1600 - 10 - 500 - 20
284,8
1600 - 11
1600 - 12 - 300 - 12
208,8
2000 - 2
2000 - 10 - 500 - 22
332
1600 - 12
1600 - 12 - 350 - 14
228,8
2000 - 3
2000 - 10 - 500 - 24
348
363,2
IKS
1600 - 13
1600 - 12 - 400 - 16
252,8
2000 - 4
2000 - 10 - 500 - 26
1600 - 14
1600 - 12 - 450 - 18
279,2
2000 - 5
2000 - 12 - 500 - 20
348
1600 - 15
1600 - 12 - 500 - 20
309,6
2000 - 6
2000 - 12 - 500 - 22
363,2
1700 - 1
1700 - 9 - 450 - 18
248,8
2000 - 7
2000 - 12 - 500 - 24
379,2
1700 - 2
1700 - 9 - 500 - 20
279,2
2000 - 8
2000 - 12 - 500 - 26
394,4
1700 - 3
1700 - 9 - 500 - 22
295,2
2000 - 9
2000 - 14 - 500 - 20
379,2
1700 - 4
1700 - 9 - 500 - 24
310,4
2000 - 10
2000 - 14 - 500 - 22
394,4
1700 - 5
1700 - 10 - 450 - 18
262,4
2000 - 11
2000 - 14 - 500 - 24
410,4
1700 - 6
1700 - 10 - 500 - 20
292,8
2000 - 12
2000 - 14 - 500 - 26
425,6
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
17
Kształtowniki spawane
welded sections
Kształtowniki IKSH
IKSH sections
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
IKSH
IKSH
IKSH
IKSH
IKSH
18
600 - 1
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
[mm]
Masa
Mass
[kg/m]
600 - 7 - 200 - 8
58,2
1000 - 3
1000 - 8 - 300 - 12
120,1
600 - 2
600 - 7 - 250 - 10
72,5
1000 - 4
1000 - 8 - 350 - 14
140,6
600 - 3
600 - 8 - 200 - 8
63
1000 - 5
1000 - 10 - 200 - 8
104,3
600 - 4
600 - 8 - 250 - 10
77,1
1000 - 6
1000 - 10 - 250 - 10
118,4
700 - 1
700 - 8 - 200 - 8
69,4
1000 - 7
1000 - 10 - 300 - 12
135,7
700 - 2
700 - 8 - 250 - 10
83,5
1000 - 8
1000 - 10 - 350 - 14
156,2
700 - 3
700 - 10 - 200 - 8
80,3
1000 - 9
1000 - 12 - 200 - 8
120,1
700 - 4
700 - 10 - 250 - 10
94,4
1000 - 10
1000 - 12 - 250 - 10
134,1
800 - 1
800 - 8 - 200 - 8
75,8
1000 - 11
1000 - 12 - 300 - 12
151,3
800 - 2
800 - 8 - 250 - 10
89,9
1000 - 12
1000 - 12 - 350 - 14
171,7
800 - 3
800 - 8 - 300 - 12
107,3
1100 - 1
1100 - 8 - 250 - 10
109,1
IKSH
800 - 4
800 - 11 - 200 - 8
94,6
1100 - 2
1100 - 8 - 300 - 12
126,5
800 - 5
800 - 11 - 250 - 10
108,6
1100 - 3
1100 - 8 - 350 - 14
147,0
800 - 6
800 - 11 - 300 - 12
125,9
1100 - 4
1100 - 8 - 400 - 16
170,8
900 - 1
900 - 8 - 200 - 8
82,2
1100 - 5
1100 - 10 - 250 - 10
126,4
900 - 2
900 - 8 - 250 - 10
96,3
1100 - 6
1100 - 10 - 300 - 12
143,7
900 - 3
900 - 8 - 300 - 12
113,7
1100 - 7
1100 - 10 - 350 - 14
164,2
900 - 4
900 - 8 - 350 - 14
134,2
1100 - 8
1100 - 10 - 400 - 16
187,8
900 - 5
900 - 10 - 200 - 8
96,3
1100 - 9
1100 - 12 - 250 - 10
143,7
900 - 6
900 - 10 - 250 - 10
110,4
1100 - 10
1100 - 12 - 300 - 12
160,9
900 - 7
900 - 10 - 300 - 12
127,7
1100 - 11
1100 - 12 - 350 - 14
181,3
900 - 8
900 - 10 - 350 - 14
148,2
1100 - 12
1100 - 12 - 400 - 16
204,9
900 - 9
900 - 12 - 200 - 8
110,5
1200 - 1
1200 - 8 - 250 - 10
115,5
IKSH
900 - 10
900 - 12 - 250 - 10
124,5
1200 - 2
1200 - 8 - 300 - 12
132,9
900 - 11
900 - 12 - 300 - 12
141,7
1200 - 3
1200 - 8 - 350 - 14
153,4
900 - 12
900 - 12 - 350 - 14
162,1
1200 - 4
1200 - 8 - 400 - 16
177,2
88,6
1200 - 5
1200 - 10 - 250 - 10
134,4
102,7
1200 - 6
1200 - 10 - 300 - 12
151,7
1000 - 1
1000 - 8 - 200 - 8
1000 - 2
1000 - 8 - 250 - 10
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
[mm]
[kg/m]
1200 - 7
1200 - 10 - 350 - 14
172,2
1200 - 8
1200 - 10 - 400 - 16
195,3
1600 - 7
1600 - 10 - 350 - 14
204,2
1600 - 8
1600 - 10 - 400 - 16
1200 - 9
1200 - 12 - 250 - 10
227,8
153,1
1600 - 9
1600 - 10 - 450 - 18
1200 - 10
254,4
1200 - 12 - 300 - 12
170,5
1600 - 10
1600 - 10 - 500 - 20
284,8
1200 - 11
1200 - 12 - 350 - 14
190,9
1600 - 11
1600 - 12 - 300 - 12
208,9
1200 - 12
1200 - 12 - 400 - 16
214,5
1600 - 12
1600 - 12 - 350 - 14
229,3
1300 - 1
1300 - 8 - 300 - 12
139,3
1600 - 13
1600 - 12 - 400 - 16
252,9
1300 - 2
1300 - 8 - 350 - 14
159,8
1600 - 14
1600 - 12 - 450 - 18
279,7
1300 - 3
1300 - 8 - 400 - 16
183,5
1300 - 4
1300 - 8 - 450 - 18
201,5
1300 - 5
1300 - 10 - 300 - 12
1300 - 6
1300 - 10 - 350 - 14
1300 - 7
1300 - 8
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
IKSH
IKSH
IKSH
IKSH
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
1600 - 15
1600 - 12 - 500 - 20
309,8
1700 - 1
1700 - 10 - 450 - 18
262,4
159,6
1700 - 2
1700 - 10 - 500 - 20
292,8
180,2
1700 - 3
1700 - 10 - 500 - 22
308,5
1300 - 10 - 400 - 16
203,8
1700 - 4
1700 - 10 - 500 - 24
324,2
1300 - 10 - 450 - 18
230,7
1700 - 5
1700 - 12 - 450 - 18
289,3
1300 - 9
1300 - 12 - 300 - 12
180,1
1700 - 6
1700 - 12 - 500 - 20
319,4
1300 - 10
1300 - 12 - 350 - 14
200,5
1700 - 7
1700 - 12 - 500 - 22
335
1300 - 11
1300 - 12 - 400 - 16
224,2
1300 - 12
1300 - 12 - 450 - 18
251
1400 - 1
1400 - 8 - 300 - 12
1400 - 2
1400 - 8 - 350 - 14
1400 - 3
1400 - 4
IKSH
1700 - 8
1700 - 12 - 500 - 24
350,6
1800 - 1
1800 - 10 - 450 - 18
270,7
145,7
1800 - 2
1800 - 10 - 500 - 20
300,8
166,2
1800 - 3
1800 - 10 - 500 - 22
316,5
1400 - 8 - 400 - 16
189,9
1800 - 4
1800 - 10 - 500 - 24
332,2
1400 - 8 - 450 - 18
216,9
1800 - 5
1800 - 12 - 450 - 18
298,9
1400 - 5
1400 - 10 - 300 - 12
167,7
1800 - 6
1800 - 12 - 500 - 20
329
1400 - 6
1400 - 10 - 350 - 14
188,2
1800 - 7
1800 - 12 - 500 - 22
344,6
1400 - 7
1400 - 10 - 400 - 16
211,8
1400 - 8
1400 - 10 - 450 - 18
238,7
1400 - 9
1400 - 12 - 300 - 12
1400 - 10
1400 - 12 - 350 - 14
IKSH
1800 - 8
1800 - 12 - 500 - 24
360,2
1900 - 1
1900 - 10 - 500 - 20
308,8
189,7
1900 - 2
1900 - 10 - 500 - 22
324,5
210,1
1900 - 3
1900 - 10 - 500 - 24
340
IKSH
1400 - 11
1400 - 12 - 400 - 16
233,8
1900 - 4
1900 - 10 - 500 - 26
355,8
1500 - 1
1500 - 8 - 300 - 12
152,1
1900 - 5
1900 - 12 - 500 - 20
338,6
1500 - 2
1500 - 8 - 350 - 14
172,6
1900 - 6
1900 - 12 - 500 - 22
354
1500 - 3
1500 - 8 - 400 - 16
196,3
1900 - 7
1900 - 12 - 500 - 24
369,8
1500 - 4
1500 - 8 - 450 - 18
223,3
1900 - 8
1900 - 12 - 500 - 26
385,4
1500 - 5
1500 - 8 - 500 - 20
253,4
1900 - 9
1900 - 14 - 500 - 20
368,3
1500 - 6
1500 - 10 - 300 - 12
175,7
1900 - 10
1900 - 14 - 500 - 22
383,8
1500 - 7
1500 - 10 - 350 - 14
196,2
1900 - 11
1900 - 14 - 500 - 24
399,4
1500 - 8
1500 - 10 - 400 - 16
219,8
1500 - 9
1500 - 10 - 450 - 18
246,7
1500 - 10
1500 - 10 - 500 - 20
1500 - 11
1500 - 12 - 300 - 12
1500 - 12
1500 - 13
1900 - 12
1900 - 14 - 500 - 26
415
2000 - 1
2000 - 10 - 500 - 20
316,8
276,8
2000 - 2
2000 - 10 - 500 - 22
332,5
199,3
2000 - 3
2000 - 10 - 500 - 24
348,2
1500 - 12 - 350 - 14
219,7
2000 - 4
2000 - 10 - 500 - 26
363,8
1500 - 12 - 400 - 16
243,4
2000 - 5
2000 - 12 - 500 - 20
348,2
1500 - 14
1500 - 12 - 450 - 18
270,2
2000 - 6
2000 - 12 - 500 - 22
363,8
1500 - 15
1500 - 12 - 500 - 20
300,2
2000 - 7
2000 - 12 - 500 - 24
379,4
1600 - 1
1600 - 8 - 300 - 12
158,5
2000 - 8
2000 - 12 - 500 - 26
395
1600 - 2
1600 - 8 - 350 - 14
179
2000 - 9
2000 - 14 - 500 - 20
379,5
1600 - 3
1600 - 8 - 400 - 16
202,7
2000 - 10
2000 - 14 - 500 - 22
395,1
1600 - 4
1600 - 8 - 450 - 18
230
2000 - 11
2000 - 14 - 500 - 24
410,6
1600 - 5
1600 - 8 - 500 - 20
259,8
2000 - 12
2000 - 14 - 500 - 26
426,2
1600 - 6
1600 - 10 - 300 - 12
183,7
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
IKSH
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
19
Kształtowniki spawane
welded sections
Kształtowniki HKS
HKS sections
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
HKS
HKS
HKS
HKS
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
300 - 1
300 - 8 - 300 - 14
84,6
400 - 3
400 - 10 - 400 - 25
188
300 - 2
300 - 8 - 300 - 16
93,9
400 - 4
400 - 12 - 400 - 22
175
300 - 3
300 - 8 - 300 - 18
103,3
400 - 5
400 - 12 - 400 - 26
199,8
300 - 4
300 - 10 - 300 - 20
116,8
400 - 6
400 - 12 - 400 - 28
212,2
300 - 5
300 - 10 - 300 - 22
126,1
450 - 1
450 - 10 - 450 - 15
141,6
300 - 6
300 - 10 - 300 - 24
135,4
450 - 2
450 - 10 - 450 - 20
176,8
HKS
340 - 1
340 - 8 - 340 - 14
96,2
450 - 3
450 - 10 - 450 - 25
212
340 - 2
340 - 8 - 340 - 16
106,7
450 - 4
450 - 12 - 450 - 24
211,4
340 - 3
340 - 8 - 340 - 18
117,4
450 - 5
450 - 12 - 450 - 30
253,4
340 - 4
340 - 10 - 340 - 20
132,8
500 - 1
500 - 10 - 500 - 15
157,6
340 - 5
340 - 10 - 340 - 22
143,3
500 - 2
500 - 10 - 500 - 20
196,8
340 - 6
340 - 10 - 340 - 24
153,9
500 - 3
500 - 10 - 500 - 25
236
360 - 1
360 - 10 - 360 - 15
112,8
500 - 4
500 - 12 - 500 - 24
235,4
360 - 2
360 - 10 - 360 - 20
140,8
500 - 5
500 - 12 - 500 - 30
282,2
360 - 3
360 - 10 - 360 - 25
168,8
550 - 1
550 - 10 - 550 - 15
173,6
360 - 4
360 - 12 - 360 - 22
157
550 - 2
550 - 10 - 550 - 20
216,8
360 - 5
360 - 12 - 360 - 26
179,4
550 - 3
550 - 10 - 550 - 25
260
360 - 6
360 - 12 - 360 - 28
190,5
550 - 4
550 - 12 - 550 - 24
259,3
400 - 1
400 - 10 - 400 - 15
125,6
550 - 5
550 - 12 - 550 - 30
311
400 - 2
400 - 10 - 400 - 20
156,8
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
20
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
HKS
HKS
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
Kształtowniki IPBS
IPBS sections
Wyróżnik
oznaczenia
Identification
Masa
Mass
[mm]
[kg/m]
IPBS
300
300 - 11 - 300 - 19
114,2
IPBS
320
320 - 11 - 300 - 21
125,3
IPBS
340
340 - 12 - 300 - 22
134
IPBS
360
360 - 12 - 300 - 23
140,6
IPBS
400
400 - 13 - 300 - 24
151,8
IPBS
450p
450 - 7 - 300 - 26
147,1
IPBS
IPBS
IPBS
IPBS
IPBS
Na życzenie Klienta możliwość wykonania
o wymiarach wykraczających poza podany zakres.
Wymiary
Dimensions
h-g-b-t
450
450 - 14 - 300 - 26
169,4
500p
500 - 8 - 300 - 28
162,8
500
500 - 14 - 300 - 28
184,2
550p
550 - 9 - 300 - 29
174,6
550
550 - 15 - 300 - 29
198,2
600p
600 - 9 - 300 - 30
182,9
600
600 - 15 - 300 - 30
208,8
650p
650 - 10 - 300 - 31
195,8
650
650 - 15 - 300 - 31
219,4
700p
700 - 11 - 300 - 32
209,6
700
700 - 15 - 300 - 32
229,9
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
21
Kształtowniki
spawane specjalne
Special welded sections
Kształtowniki łukowe
Curved beams
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h
b
g
t
lmin
lmax
200 ÷ 2000
100 ÷ 550
7 ÷ 60
7 ÷ 60
4 700
16 000
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades.
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920,
PN-S-10050 lub według indywidualnych uzgodnień
geometrii, warunków technicznych i jakościowych.
Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-B-06200, PN-EN 1090-2,
PN-EN-ISO-13920, PN-S-10050 standards, or according
to individual arrangements regarding geometry, technical
and quality conditions.
Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach
zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
22
Length
Welded sections are manufactured in accordance with
the lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
Belki skrzynkowe
(spoiny pachwinowe)
Box beams (fillet welds)
Belki skrzynkowe
(spoiny pełnoprzetopowe)
Box beams (through penetration welds)
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
gdzie:
h
b
g
t
cmin
250 ÷ 1000
100 ÷ 400 (1000)
7 ÷ 28 (60)
7 ÷ 60
3s
s – grubość spoin pachwinowych
where:
s – thickness of fillet welds
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades.
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-B-06200,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, PN-S-10050 lub
według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków
technicznych i jakościowych.
Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920,
PN-S-10050 standards or according to individual
arrangements regarding geometry, technical and quality
conditions.
Długość
Length
Długość zależna od ciężaru belki. Maksymalny ciężar belki
do 35 Mg.
The length depends on the beam weight. Maximum weight of
the beam is up to 35 Mg.
23
Kształtowniki
spawane specjalne
Special welded sections
Kształtowniki zbieżne
jednostronnie
One-sided convergence sections
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h1, h2
b
200 ÷ 2000
g
t
100 ÷ 550 7 ÷ 60 7 ÷ 60
lmin
lmax
4 000
16 000
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
Kształtowniki zbieżne
dwustronnie
Two-sided convergence
sections
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h1
h2
h2+
l x 50/1000
min.
200
b
g
t
lmin
lmax
100 ÷ 550 7 ÷ 60 7 ÷ 60 4 000 16 000
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades.
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920,
PN-S-10050, lub według indywidualnych uzgodnień
geometrii, warunków technicznych i jakościowych.
Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-B-06200, PN-EN 1090-2,
PN-EN-ISO-13920, PN-S-10050 standards, or according
to individual arrangements regarding geometry, technical
and quality conditions.
Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach
zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
24
Length
Welded sections are manufactured in accordance with
the lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
Kształtowniki ażurowe
Castellated beams
Zakres wymiarowy / Dimensional range
mm
h
b
g
t
emin
300 ÷ 2000
150 ÷ 550
7 ÷ 60
7 ÷ 60
4g
Wymiary c,d zgodnie z dokumentacją Klienta.
Dimensions c, d according to the Customer’s documentation.
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.
Norma / Standard
Gatunki stali / Steel grades
PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades.
Techniczne warunki wykonania
Technical conditions of manufacture
Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-B-06200, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920 lub
według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków
technicznych i jakościowych.
Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-B-06200, PN-EN 1090-2,
PN-EN-ISO-13920 standards, or according to individual
arrangements regarding geometry, technical and quality
conditions.
Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach
zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
Length
Welded sections are manufactured in accordance with
the lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
25
Kształtowniki
spawane specjalne
Special welded sections
Belki ażurowe
z dwuteowników zwykłych
Standard castellated I-beams
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
Kształtownik
podstawowy
Base section
IPE
h
140
160
180
200
220
200
220
260
280
320
60
60
80
80
100
270
270
324
324
360
4g
240
270
300
300
330
340
380
420
480
540
100
110
120
150
180
360
414
414
450
504
4g
400
450
500
550
600
580
650
700
750
800
180
200
200
200
200
540
630
630
720
720
4g
26
Wymiary / Dimensions
c
a
emin
[mm]
At the Customer’s request, it is possible to
manufacture them in dimensions outside the range
stated above.
Kształtownik
podstawowy
Base section
I, Ip
h
140
160
180
200p
200
220p
200
220
260
280
280
320
220
240p
240
260p
260
300v
Wymiary / Dimensions
c
a
emin
60
60
80
80
80
100
270
270
324
324
324
360
4g
320
320
320
360
360
420
100
80
80
100
100
120
360
360
360
414
414
414
4g
300
340p
340
360
360p
400p
420
500
500
500
500
580
120
160
160
140
140
180
414
450
450
504
504
540
4g
400
450p
450
500p
500
550
580
650
650
700
700
750
180
200
200
200
200
200
540
630
630
630
630
630
4g
[mm]
Belki ażurowe z dwuteowników
równoległościennych HEB
Parallel flange castellated HEB I-beams
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to
manufacture them in dimensions outside the range
stated above.
Kształtownik
podstawowy
Base section
HEB
h
140
160
180
200
220
200
220
260
280
320
240
260
280
300
320
340
360
400
450
500
Wymiary / Dimensions
c
a
emin
60
60
80
80
100
270
270
324
324
360
4g
340
360
400
420
460
100
100
120
120
140
360
414
414
414
450
4g
480
520
580
650
700
140
160
180
200
200
450
504
540
630
630
4g
[mm]
27
Kształtowniki
spawane specjalne
Special welded sections
Belki ażurowe podwyższone
z dwuteowników normalnych
Standard sections, increased height castellated I-beams
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
Kształtownik
podstawowy
Base section
I, Ip
h
140
160
180
200p
200
220p
300
320
370
390
390
440
60
60
80
80
80
100
220
240p
240
260p
260
300p
440
440
440
500
500
560
300
340p
340
360p
360
400p
400
450p
450
500p
500
550
28
At the Customer’s request, it is possible to
manufacture them in dimensions outside the range
stated above.
Wymiary / Dimensions
c
h1
a
emin
100
100
110
110
110
120
270
270
324
324
324
360
4g
100
80
80
100
100
120
120
120
120
140
140
140
360
360
360
414
414
414
4g
560
650
650
670
670
760
120
160
160
140
140
180
140
150
150
170
170
180
414
450
450
504
504
540
4g
760
850
850
900
900
1000
180
200
200
200
200
200
180
200
200
200
200
250
540
630
630
630
630
720
4g
[mm]
Belki ażurowe podwyższone
z dwuteowników równoległościennych
Parallel flange, increased height castellated I-beams
Kształtownik
podstawowy
Base section
IPE
h
140
160
180
200
220
300
320
370
390
440
60
60
80
80
100
240
270
300
330
360
460
520
560
630
710
400
450
500
550
600
760
850
900
1000
1050
Wymiary / Dimensions
c
h1
a
emin
100
100
110
110
120
270
270
324
324
360
4g
100
110
120
150
180
120
140
140
150
170
360
414
414
450
540
4g
180
200
200
200
200
180
200
200
250
250
540
630
630
720
720
4g
[mm]
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
Belki ażurowe
podwyższone
z dwuteowników
szerokostopowych
At the Customer’s request, it is possible to
manufacture them in dimensions outside the range
stated above.
Wide flange, increased height
castellated I-beams
Kształtownik
podstawowy
Base section
HEB
h
140
160
180
200
220
300
320
370
390
440
60
60
80
80
100
240
260
280
300
320
460
500
540
570
610
340
360
400
450
500
640
700
760
850
900
Wymiary / Dimensions
c
h1
a
emin
100
100
110
110
120
270
270
324
324
360
4g
100
100
120
120
140
120
140
140
150
150
360
414
414
414
450
4g
140
160
180
200
200
160
180
180
200
200
450
540
540
630
630
4g
[mm]
Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to
manufacture them in dimensions outside the range
stated above.
29
ELEMENTY WYPALANE Z BLACH
ELEMENTS CUT FROM PLATES
Elementy wypalane z blach
Elements cut from plates
Rodzaje prefabrykatów konstrukcyjnych:
Kinds of prefabricated units:
■ elementy o dowolnym kształcie geometrycznym
według dokumentacji Klienta (dokumentacja w formie
elektronicznej lub tradycyjnej),
■ elements of any geometrical shape according to the
Customer’s documentation (electronic or traditional
form of documentation),
■ blachy małoformatowe o podwyższonej dokładności
wymiarów liniowych,
■ small size plates with increased accuracy linear
dimensions,
■ pasy o szerokości od 100 mm.
■ straps of width from 100 mm.
Metoda plazmowa:
Plasma based method:
■ maksymalna grubość blachy – 40 mm,
■ dokładność cięcia zgodnie z normą DIN 2310 T.4,
■ maksymalny format blachy 2 850 x 6 000 mm,
■ maksymalny ciężar blachy – 3 200 kg,
■ pakowanie wg uzgodnień.
■
■
■
■
■
Metoda acetylenowo-tlenowa:
Oxyacetylene based method:
■ maksymalna grubość blachy – 100 mm,
■ dokładność cięcia zgodnie z normą PN-EN ISO 9013,
■ maksymalny format blachy 3 000 x 15 000 mm,
■ maksymalny ciężar blachy – 10 000 kg,
■ pakowanie wg uzgodnień.
■ max. thickness of plate – 100 mm,
■ cutting accuracy according to the PN-EN ISO 9013 standard,
■ max. format of plate 3 000 x 15 000 mm,
■ max. weight of plate – 10 000 kg,
■ packing as negotiated.
Operacje dodatkowe:
Additional operations:
■ fazowanie krawędzi:
U, V, X, Y – mechaniczne,
V, X, Y
– cięcie termiczne,
■ canting:
U, V, X, Y – mechanical,
V, X, Y
– thermal cutting,
■ czyszczenie powierzchni do SA 2,5 oraz malowanie farbą
podkładową.
30
max. thickness of plate – 40 mm,
cutting accuracy according to the DIN 2310 T.4 standard,
max. format of plate 2 850 x 6 000 mm,
max. weight of plate – 3 200 kg,
packing as negotiated.
■ surface cleaning up to SA 2,5 and application of
priming paint.

Podobne dokumenty