1 Regulamin Konkursu „Koncertowe urodziny” organizowanego

Komentarze

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu „Koncertowe urodziny” organizowanego
Regulamin Konkursu „Koncertowe urodziny”
organizowanego przez Kupiec Poznański Marketing Sp. z o.o.
Założenia Konkursu:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa niniejszego Konkursu brzmi „Koncertowe urodziny”.
Organizatorem Konkursu jest Kupiec Poznański Marketing Sp. z o.o. z siedzibą
i adresem w Poznaniu przy Placu Wiosny Ludów 2, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372839, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs skierowany jest do klientów sklepów zlokalizowanych na terenie Centrum
Handlowego, administrowanego przez KUPIEC POZNAŃSKI SA położonego
w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, zwanego dalej CH Kupiec Poznański.
Konkurs prowadzony będzie w punktach sprzedaży na terenie CH Kupiec Poznański,
otwartych dla klientów w czasie trwania Konkursu i sprzedających produkty i usługi.
Konkurs rozpoczyna się dnia 6 sierpnia 2012 roku o godz. 10:00 i trwa do dnia 26
sierpnia 2012 roku do godz. 19:00.
Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury Konkursu w składzie: przedstawiciel
Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel KUPIEC POZNAŃSKI S.A.
Warunki udziału w Konkursie:
II.
1.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. zakupienie dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej lub
usługowej na terenie CH Kupiec Poznański (z wyłączeniem Banku Millennium,
Poczty Polskiej, kantoru Gold, punktu sprzedaży biletów ZTM, centrum
medycznego Enel – Med, punktu usługowego Allianz) w okresie od dnia 6
sierpnia 2012 roku od godz. 10:00 do dnia 26 sierpnia 2012 roku do godz. 19:00
za kwotę co najmniej 100 zł brutto (wykazaną na jednym dowodzie zakupu)
i uzyskanie w ten sposób dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo
faktury,
b. wypełnienie Kuponu Konkursowego dostępnego we wszystkich punktach
handlowych i usługowych na terenie CH Kupiec Poznański (z wyłączeniem
Banku Millennium, Poczty Polskiej, kantoru Gold, punktu sprzedaży biletów
ZTM, centrum medycznego Enel – Med, punktu usługowego Allianz), poprzez:
i.
wpisanie na Kuponie Konkursowym koniecznych danych osobowych (imię
i nazwisko, numer telefonu komórkowego, e-mail),
ii.
wpisanie danych dotyczących zakupu (wartość na jaką opiewa
paragon/faktura oraz data dokonania zakupu),
iii.
udzielenie odpowiedzi na trzy pytania konkursowe zawarte na Kuponie
Konkursowym,
c. wrzucenie wypełnionego Kuponu do urny konkursowej zlokalizowanej na
terenie CH Kupiec Poznański w okolicy fontanny, w terminie od dnia 6 sierpnia
2012 r. do dnia 26 sierpnia 2012 r. do godziny 19:00.
2.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią wszystkie z poniższych
warunków:
a. są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b. nie są pracownikami Organizatora, pracownikami lub najemcami sklepów na
terenie CH Kupiec Poznański, a także członkami ich rodzin, tj. małżonkiem,
wstępnym, zstępnym lub osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe,
1
Posiadają co najmniej jeden paragon fiskalny lub fakturę spełniające warunki
wymienione w pkt. II.1 i w określony w Regulaminie sposób zgłoszą do
Konkursu co najmniej jeden paragon fiskalny albo fakturę poprzez wypełnienie
Kuponu Konkursowego, odpowiedzą na pytania konkursowe i wrzucą w terminie
od dnia 6 sierpnia 2012 r. do dnia 26 sierpnia 2012 roku do godz. 19:00 do urny
konkursowej zlokalizowanej na parterze przy fontannie poprawnie wypełniony
Kupon Konkursowy.
Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Kuponów
Konkursowych, pod warunkiem, że każdy zgłoszony przez niego Kupon dotyczy
innego dowodu zakupu (zgodnego z Regulaminem).
Jeden dowód zakupu może być zgłoszony do Konkursu jednokrotnie.
Zgłoszenie do Konkursu zostanie uznane za kompletne i poprawne, jeśli umożliwi
ustalenie danych osobowych uczestnika Konkursu (w tym imienia, nazwiska)
i przynajmniej numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zachowania paragonów fiskalnych i/lub
faktur zgłoszonych do Konkursu w celu okazania do weryfikacji przy odbiorze
Nagrody.
Poprzez zgłoszenie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie
i przetwarzanie jego danych osobowych dla działań marketingowych prowadzonych
przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści danych przez niego
przekazanych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
c.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
Zasady oceny odpowiedzi na pytania konkursowe
1.
2.
3.
4.
5.
Kupon Konkursowy zawiera 3 pytania zamknięte, każde z 4 wariantami odpowiedzi.
Na każde pytanie może być więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź.
Udzielenie odpowiedzi na pytania odbywa się poprzez wyraźne zaznaczenie
kwadratu znajdującego się obok odpowiedzi, bądź poprzez podkreślenie odpowiedzi.
Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt, za błędną
odpowiedź przyznawany jest jeden punkt ujemny.
Punkty przyznane za wszystkie odpowiedzi podlegają sumowaniu.
Zasady wyboru Laureatów i przyznania nagród
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W wyborze zwycięzców Konkursu wezmą udział prawidłowo wypełnione Kupony,
które znajdą się w Urnie na Kupony od dnia 6 sierpnia 2012 roku do dnia 26 sierpnia
2012 roku do godz. 19:00.
Każdy uczestnik Konkursu może wrzucić do urny na Kupony dowolną liczbę
Kuponów Konkursowych, pod warunkiem, że spełniają one warunki Regulaminu.
W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, nieuszkodzone i prawidłowo
wypełnione Kupony. Wzór Kuponu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Urna na Kupony będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający usunięcie jej
zawartości.
Dnia 27 sierpnia 2012 roku, o godz. 8:30 urna zostanie komisyjnie otwarta przez Jury
Konkursu w celu ustalenia Laureatów Konkursu.
Jury Konkursu wyłoni 11 uczestników - zwycięzców Konkursu zgodnie z poniższą
procedurą:
a. z urny na Kupony wyciągnięte zostaną wszystkie Kupony Konkursowe,
b. wybrane zostaną wszystkie kompletnie, zgodnie z Regulaminem wypełnione
Kupony,
2
dokonana zostanie ocena udzielonych odpowiedzi, zgodnie z założeniami z pkt.
II,
d. w oparciu o sumę uzyskanych przez uczestników Konkursu punktów, stworzony
zostanie ranking uczestników Konkursu, tworzony począwszy od zgłoszenia,
w którym liczba przyznanych punktów jest najwyższa,
e. w przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskały taką samą liczbę punktów,
wyżej w rankingu uczestników Konkursu znajdzie się osoba, której paragon lub
faktura przypisany Kuponowi Konkursowemu opiewa na wyższą kwotę,
f.
w przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskały taką samą liczbę punktów, ich
paragony lub faktury przypisane Kuponowi Konkursowemu opiewają na tę samą
kwotę, wyżej w rankingu uczestników Konkursu znajdzie się osoba, która
dokonała zakupu wcześniej,
g. w przypadku, gdy jedna osoba wypełni prawidłowo dwa lub więcej Kuponów
Konkursowych, w rankingu uczestników Konkursu zostanie wpisana tylko raz,
ze swoim najwyższym punktowym wynikiem.
7. Laureatami Konkursu zostaje pierwsze 11 osób z listy rankingowej, które spełniły
warunki, o których mówi pkt. II.
8. Dnia 27 sierpnia 2012 roku między godziną 13:00 a 16:00 podjęte zostaną trzy próby
połączenia telefonicznego z każdym z Laureatów Konkursu na numer telefonu
podany przez Laureata Konkursu na Kuponie Konkursowym. Połączenie zostanie
uznane za prawidłowe (właściwe) jeśli umożliwi bezpośredni kontakt (rozmowę) z
Laureatem Konkursu i pozwoli na potwierdzenie poszczególnych danych osobowych.
Laureat Konkursu podczas rozmowy zobowiązany jest do potwierdzenia wzięcia
udziału w Konkursie zgodnie z zasadami Regulaminu i potwierdzenia posiadania
paragonu lub faktury VAT, którą zgłosił do Konkursu na Kuponie Konkursowym
zapewniającym mu określone miejsce na liście rankingowej.
9. Laureat Konkursu, w ciągu dwóch dni roboczych od daty rozmowy telefonicznej
zobowiązany jest do osobistego przedstawienia Organizatorowi (poniedziałek –
piątek w godzinach 8:00 – 16:00, siedziba Kupca Poznańskiego Marketing Sp. z o.o.,
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, III piętro) oryginału paragonu fiskalnego lub
faktury zgłoszonej do Konkursu, o jakim mowa w punkcie II niniejszego regulaminu
oraz okazania swojego dowodu osobistego. O ile przepisy prawa w zakresie
zobowiązań podatkowych nie stanowią inaczej przekazanie Nagrody odbędzie się
niezwłocznie po zapłaceniu przez Laureata w siedzibie Organizatora podatku
dochodowego od otrzymanej Nagrody w wysokości 10% wartości Nagrody, który to
podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu do Urzędu
Skarbowego. Przekazanie Nagrody odbywa się po wypełnieniu przez Laureata
oświadczenia podatkowego.
10. W przypadku nie spełnienia przez Laureata Konkursu któregoś ze zobowiązań
o jakich mowa w punktach II i IV, lub w przypadku braku możliwości połączenia
z Laureatem Konkursu (przez nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie
połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak
możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu np. przebywanie poza zasięgiem,
wyłączony aparat telefoniczny), mimo podjęcia trzech prób połączenia, osoba ta
zostaje skreślona z listy rankingowej. Automatycznie, kolejna osoba z listy
rankingowej staje się Laureatem Konkursu i powtarza się procedura o jakiej mowa
w punkcie IV.
11. W przypadku wyczerpania całej listy rankingowej i nie wytypowania 11 Laureatów
Konkursu, niewydane Nagrody pozostają własnością Organizatora.
12. Z przebiegu powyższych czynności sporządzony zostanie odpowiedni protokół.
c.
3
V.
Nagroda i warunki jej odbioru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VI.
Nagrodą w Konkursie „Koncertowe urodziny” jest podwójny bilet na koncert
„W hołdzie Whitney Houston” wraz z bankietem, który odbędzie się dnia 1. września
2012 r. w Poznaniu.
W Konkursie „Koncertowe urodziny” do wygrania jest 11 równorzędnych nagród.
Wartość jednej Nagrody to 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).
Przekazanie Nagrody odbywa się poprzez przekazanie Laureatom Konkursu
spełniającym warunki, o których mowa w pkt. IV biletów. Przekazanie nagrody
odbywa się za pokwitowaniem jej odbioru w siedzibie Organizatora w ciągu dwóch
dni roboczych od daty rozmowy telefonicznej.
W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze Nagrody do dnia 31 sierpnia
2012 roku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu Nagrody lub zamiany
na inną nagrodę.
Reklamacje:
1.
2.
3.
VII.
1.
2.
3.
Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu
można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora najpóźniej w terminie
do dnia 29 sierpnia 2012 roku.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich
doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez
składającego reklamację.
Jury Konkursu zastrzega sobie prawo rozstrzygania o zasadności wniesionych
reklamacji.
Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu:
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.kupiecpoznanski.pl.
Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego
postanowieniom.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek
sporami dotyczącymi własności paragonów i faktur oraz dokonanych zgłoszeń.
VIII. Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych osób, niezwiązanych
z organizacją Konkursu.
Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe
rzeczowo sądy powszechne dla dzielnicy Poznań Stare Miasto w Poznaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia,
przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że
przepisy prawa stanowią inaczej.
4