Organizacja tymczasowa opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

Organizacja tymczasowa opis techniczny
OPIS TECHNICZNY
1.1
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Opatowickiej
na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Obwodnica a ul. Litewską w Tarnowskich Górach, w związku z
budową ulic bocznych od ul. Opatowickiej.
1.2
INWESTOR ZADANIA
Gmina Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
1.3
WYKONAWCA PROJEKTU
Biuro projektowe „KONSTRUKTOR”
ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów
1.4
PODSTAWA OPRACOWANIA
-
Umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą
-
Podkład mapowy
-
Inwentaryzacja istniejącego oznakowania drogi
-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177
poz. 1729)
-
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260)
-
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137)
-
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)
-
Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
3
lipca
2003
r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181)
-
Załącznik do zarządzenia Nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12.11.2013 r.
w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym pn. „Katalog
typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”
1.5
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Działki nr: 2629/146, 1818/162
1.6
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Planowana inwestycja budowy ulic bocznych zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości
Tarnowskie Góry po północnej stronie ulicy Opatowickiej. Teren przeznaczony pod inwestycje w stanie
istniejącym jest niezagospodarowany oraz nie jest włączony do układu komunikacyjnego. Część działek
jest intensywnie porośnięta drzewami oraz krzewami.
Droga gminna ul. Opatowicka znajduje się pomiędzy drogą krajową nr 11 ul. Obwodnica a
skrzyżowaniem z ul. Litewską. Długość tej drogi wynosi ~700m natomiast odcinek ul. Opatowickiej w
obrębie, którego planowana jest inwestycja ma długość ~100m. Ul. Opatowicka na skrzyżowaniu z ul.
Obwodnica funkcjonuje w charakterze wlotu podporządkowanego, natomiast na skrzyżowaniu z ul.
Litewską jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. W rejonie drogi występują nieliczne zabudowania w
postaci domów jednorodzinnych głównie w okolicy skrzyżowania z ul. Obwodnica. Również w tym miejscu
zlokalizowane są ogródki działkowe.
W rejonie projektowanych dróg znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
napowietrzna i podziemna sieć energetyczna, sieć teletechniczna oraz
sieć wodociągowa. Ulica
Opatowicka wyposażona jest w oświetlenie drogowe umieszczone na słupach energetycznych.
W stanie istniejącym ul. Opatowicka jest drogą gminną o przekroju jednojezdniowy
dwukierunkowym o szerokości jezdni 7,0m. Wzdłuż całego odcinka ul. Opatowickiej od strony północnej
ciągnie się chodnik. Ulica Opatowicka posiada urządzenia powierzchniowego odwodnienia.
1.7
CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE
Ze względu na charakter zagospodarowania terenu w strukturze rodzajowej pojazdów na
ul. Opatowickiej przeważają samochody osobowe.
1.8
ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU
-
Organizacja pionowa
Oznakowanie pionowe ul. Opatowickiej w rejonie objętym opracowaniem nie występuje.
-
Organizacja pozioma
Oznakowanie poziome ul. Opatowickiej w rejonie objętym opracowaniem nie występuje.
1.9
ORGANIZACJA TYMCZASOWA
Opracowaniem objęte są projektowane ulice boczne od ul. Opatowickiej. Układ projektowanych
osi oraz ich przebieg w planie został dopasowany do istniejących warunków terenowych tj. granic
ewidencyjnych wydzielonych pod infrastrukturę drogową. Projektowane rozwiązanie składa się z 4
odcinków stanowiących samodzielny układ drogowy. Odcinek 1 o długości 345,24m jest połączony z ulicą
Opatowicką pod kątem prostym i wyokrąglony łukami kołowymi o promieniu 6m. Odcinek 2 o długości
336,73m połączony z ulicą Opatowicką pod kątem prostym i wyokrąglony łukami kołowymi o promieniu
6m. Przy włączeniu odcinka 2 do ulicy Opatowickiej planuje się przebudowę słupa. W odległości ok.
220m w kierunku północnym od ulicy Opatowickiej zaprojektowano łącznik o długości 63,72m łączący
odcinek 1 z odcinkiem 2. Połączenie zaprojektowano pod kątem prostym, wyokrąglono łukami kołowymi o
promieniu 6m. Przedłużenie odcinka 1 oraz odcinka 2 stanowi sięgacz o długości 52,46m znajdujący się
w północnej części opracowania, zakończony placem do zawracania.
Projektowana jezdnia na wszystkich odcinkach ma szerokość 5m. Po lewej stronie jezdni
zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75m. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o stałej
szerokości 1,5m.
W miejscach prac związanych z włączeniem nowobudowanych ulic do ul. Opatowickiej
przewidziano odcinkowe zajęcia pasów jezdni i chodnika. Dla obu przypadków szerokość zajętego pasa
dla jezdni wynosi 1,5m, a długość 21m, zaś dla chodnika szerokość zajętego obszaru wynosi 2m, a
długość 21m. W miejscu zajętych obszarów ruch pieszy zostaje przeniesiony na drugą stronę ulicy.
Odległość pomiędzy zajętymi obszarami wynosi ok. 65m. Jezdnia ul. Opatowickiej w obszarach
wyłączonych z ruchu musi mieć szerokość min. 5,5m. Wyłączenia odcinków jezdni i chodnika będzie
przeprowadzone w dwóch odrębnych etapach.
Etap 1 – prowadzenie prac w okolicy włączenia nowobudowanej ulicy bocznej (odcinek EF) do
ulicy Opatowickiej
Etap 2 – prowadzenie prac w okolicy włączenia nowobudowanej ulicy bocznej (odcinek AB) do
ulicy Opatowickiej
Przy oznakowaniu robót w pasie drogowym należy zastosować znaki o jedną grupę wielkości
wyższą niż znaki stosowane na danym odcinku drogi. Odległość pomiędzy kolejnymi znakami powinna
wynosić co najmniej 10m. Oznakowanie tymczasowe zostanie usunięte po zakończeniu robót.
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DLA ETAPU 1
-
Organizacja pionowa:
W pierwszym etapie robót budowlanych przewiduje się wydzielenie obszaru jezdni ul. Opatowickiej w
okolicach nowobudowanej ulicy bocznej (odcinek EF), na którym zostaje wyłączony ruch samochodowy.
Należy zastosować do tego tablice kierunkowe U-3d wraz ze światłami U-35a od strony nadjeżdżających
samochodów, tablice kierujące U-21b wzdłuż zawężonego pasa ruchu oraz zapory drogowe U-20b
umieszczone na końcu zajętego obszaru. Szerokość zajętej jezdni, która zostaje wyłączona z ruchu
pojazdów wynosi 1,5m, a długość 21m. Dodatkowo zaporą drogową U-20c i znakiem B-41 z tabliczką
„Przejście drugą stroną ulicy” umieszczonymi po obu stronach wydzielonego obszaru planuje się
zagrodzenie chodnika dla pieszych o szerokości 2m i długości 21m . Zgodnie z tekstem na tabliczce ruch
pieszych w miejscu zagrodzenia chodnika odbywać się będzie po drugiej stronie ulicy.
Od strony skrzyżowania z ul. Obwodnica przewidziano umieszczenie znaków A-14 i A-12b na jednej
konstrukcji wsporczej oraz znaków B-33 i B25 na jednej konstrukcji wsporczej, a także znaku A-30 z
tabliczką „Piesi” , odpowiednio w odległości 60m, 50m i 40m od obszaru wyłączonego z ruchu. W
odległości 15m za zajętym obszarem zastosowano znak B-42.
Od strony skrzyżowania z ul. Litewską projektuje się znaki A-14 i A-12c w odległości 60m, znaki B-33 i
B25 w odległości 50m oraz znak A-30 z tabliczką „Piesi” w odległości 40m od wyznaczonego obszaru. Za
obszarem wyłączonym z ruchu w odległości 15m od niego zastosowano znak B-42.
-
Organizacja pozioma:
Nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego na czas prowadzonych robót.
Plan tymczasowej organizacji ruchu podczas robót wykonywanych w etapie 1 przedstawiono na rysunku
O-01A.
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DLA ETAPU 2
-
Organizacja pionowa:
W drugim etapie robót budowlanych przewiduje się wydzielenie obszaru jezdni ul. Opatowickiej w
okolicach nowobudowanej ulicy bocznej (odcinek AB), na którym zostaje wyłączony ruch samochodowy.
Należy zastosować do tego tablice kierunkowe U-3d wraz ze światłami U-35a od strony nadjeżdżających
samochodów, tablice kierujące U-21b wzdłuż zawężonego pasa ruchu oraz zapory drogowe U-20b
umieszczone na końcu zajętego obszaru. Szerokość zajętej jezdni, która zostaje wyłączona z ruchu
pojazdów wynosi 1,5m, a długość 21m. Dodatkowo zaporą drogową U-20c i znakiem B-41 z tabliczką
„Przejście drugą stroną ulicy” umieszczonymi po obu stronach wydzielonego obszaru planuje się
zagrodzenie chodnika dla pieszych o szerokości 2m i długości 21m . Zgodnie z tekstem na tabliczce ruch
pieszych w miejscu zagrodzenia chodnika odbywać się będzie po drugiej stronie ulicy.
Od strony skrzyżowania z ul. Obwodnica przewidziano umieszczenie znaków A-14 i A-12b na jednej
konstrukcji wsporczej oraz znaków B-33 i B25 na jednej konstrukcji wsporczej, a także znaku A-30 z
tabliczką „Piesi” , odpowiednio w odległości 60m, 50m i 40m od obszaru wyłączonego z ruchu. W
odległości 15m za zajętym obszarem zastosowano znak B-42.
Od strony skrzyżowania z ul. Litewską projektuje się znaki A-14 i A-12c w odległości 60m, znaki B-33 i
B25 w odległości 50m oraz znak A-30 z tabliczką „Piesi” w odległości 40m od wyznaczonego obszaru. Za
obszarem wyłączonym z ruchu w odległości 15m od niego zastosowano znak B-42.
Oznakowanie po zakończeniu robót z etapu 1 należy usunąć.
-
Organizacja pozioma:
Nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego na czas prowadzonych robót.
Plan tymczasowej organizacji ruchu podczas robót wykonywanych w etapie 2 przedstawiono na rysunku
O-01B.
1.10
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ UTRUDNIEŃ W RUCHU
Występujące zagrożenia
Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji drogowych rodzaje
zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, robót brukarskich oraz z użyciem sprzętu
zmechanizowanego:
-
ryzyko potrącenia pracowników przez pojazdy poruszające się po ulicy
-
zwiększone ryzyko kolizji sprzętu drogowego z innymi uczestnikami ruchu
-
ryzyko potrącenia pieszych przechodzących z pojazdy poruszające się po ulicy.
Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas wystąpienia
zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.
Występujące utrudnienia
-
1.11
Zakłócenia w płynności ruchu
UWAGI KOŃCOWE
-
Należy odpowiednio wcześniej poinformować służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną,
policję) o utrudnieniach w ruchu wynikłych ze zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
-
Przygotowane wcześniej znaki do czasu rozpoczęcia robót powinny być zasłonięte.
-
Projektowane znaki powinny być o jedną wielkość większą niż istniejące oznakowanie.
-
Tablice oznakowania pionowego muszą być wykonane z folii odblaskowej 2 typu.
-
Zastosować sygnały żółte migające z częstotliwością stosowaną w sygnalizacji świetlnej (tj. 2±0.25 Hz, tj.
120±15 przerw/min). Załączanie sygnałów ma odbywać się automatycznie.
-
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie oznakowanie zawarte w niniejszym opracowaniu należy
bezwzględnie zlikwidować.
-
1.12
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji to lata 2015-2018.
SPIS RYSUNKÓW
-
O-00 Plan orientacyjny, skala 1:10000
-
O-01A, O-01B Tymczasowa organizacja ruchu, skala 1:1000
OPRACOWAŁ
mgr inż. Rafał Russek