Internetowy boom podróżny

Komentarze

Transkrypt

Internetowy boom podróżny
Internetowy boom podróżny
Intemetowe agencje
podróżne zacierają z radości
ręce. Obroty giełdowego e-biura
podróży Travelplanet.pl wzrosły
w ciągu ubiegłego roku o blisko
110 proc.
przez internet sprzedażą tradycyjną. Wakacje.pl prowadzą dwa tradycyjne punkty,
Wartość usług turystycznych
w których można wykupić wycieczkę, Trasprzedanych przez Travelplanet.pl
velplanet.pl - cztery, a do końca roku ma
dane w min zł
ich być 12. - Polacy przed wyjazdem bardzo często zbierają w internecie informacje o dostępnych ofertach, ale niektórzy
wciąż jeszcze wolą wykupić wybraną wycieczkę za gotówkę w realu. Dajemy im
taką możliwość - mówi Tomasz Moroz.
- Ale priorytetem jest dla nas internet. Tradycyjne punkty sprzedaży dostarczyły
omaszowi Morozowi, prezesowi wrocławskiego Travelplanam w ub.r. około 10 proc. przychodów.
O boomie w branży mówią nie tylko Monet.pl, humor dopisuje. Kurs akroz i Kaczorowski. W ubiegłym roku na
cji jego spółki w piątek wzrósł
~ polski rynek weszła duża międzynarodowa
o ponad 16 proc.
;firmaOctopusTravel.com oferująca przez
- Rzeczywiście koniunktura jest bardzo
2001
2002
2003
2004
2005
dobra - mówi Moroz. - Poprawa sytuacji
§ internet głównie rezerwacje hoteli dla osób
Milo: Spółka E wyjeżdżających indywidualnie lub dla firm
w gospodarce i mocny kurs złotego sprawysyłających pracowników w delegacje. Jej
wiają, że Polacy coraz więcej podróżują.
A rosnąca popularność internetu i zaufa- dowi przyjęli z entuzjazmem. Cena akcji szef w Polsce Jakub Wojteczek jest zachwynie do tego medium powodują, że rynek spółki - która na początku lipca zeszłego cony. - Biznes idzie świetnie, liczba klienturystyki online rośnie nawet dziesięcio- roku weszła na giełdę, oferując je po 18 zł tów i wartość rezerwacji zwiększają się
krotnie szybciej niż rynek tury styki trady- - skoczyła do 24,8 zł. To dobra wiadomość z miesiąca na miesiąc o 100 proc. To lepiej,
cyjnej - ocenia Moroz, zastrzegając, że to m.in. dla wrocławskiego funduszu inwe- niż zakładaliśmy. A przecież sezon wyjatylko luźne szacunki, bo nie ma na ten te- stycyjnego MCI Management, który ma zdowy jeszcze nie nadszedł - mówi.
mat żadnych niezależnych badań.
prawie 50 proc. akcji Travelplanet.pl.
Z optymizmem wypowiadają się także
Opinię tę potwierdza Michał KaczorowJak podaje Michał Kaczorowski, jego mniejsze internetowe biura podróży, któski, szef głównego konkurenta Travelpla- serwis Wakacje.pl sprzedał w 2005 r. sa- rych w Polsce nie brakuje. Gdańska firma
net-gdańskiej internetowej agencji tury- me tylko wycieczki turystyczne za 28 min Easygo.pl, która swój serwis internetowy
stycznej Wakacje.pl. - To był bardzo uda- zł (wobec 16,7 min zł rok wcześniej). uruchomiła dopiero pod koniec kwietnia
ny rok. Nasza sprzedaż w 2005 r. była bli- W odróżnieniu od wrocławskiego konku- zeszłego roku, zdążyła od tego czasu wysko dwukrotnie większa niż rok wcześniej renta, który na razie notuje rentowność ra- słać na wakacje ponad 5 tyś. osób. We- mówi. Działające od 1999 r. Wakacje.pl czej symboliczną (według prognoz w ze- dług Andrzeja Glapiaka z Easygo.pl dow całej swej historii obsłużyły około 35 szłym roku Travelplanet.pl miał osiągnąć świadczenia tych kilku miesięcy pozwatyś. klientów. Z tego ponad 17 tyś. osób zysk netto rzędu 25 tyś. zł), gdańska spół- lają patrzeć z dużym optymizmem na ew minionym roku.
ka szczyci się dość pokaźnymi zyskami. turystyczny biznes w tym roku. Spółka
W piątek Travelplanet.pl podał, że jego - W 2004 r. zarobiliśmy netto 530 tyś. zł. prognozuje, że obsłuży w nim 18 tyś. osób
klienci kupili w zeszłym roku oferty tury- Zysku za rok ubiegły na razie nie chcemy i uzyska obroty rzędu 15 min zł.
styczne łącznie za ponad 38 min zł. W tym podawać, ale zapewniam, że jest on spo- Według nieformalnych szacunków
około 60 proc. to wartość sprzedanych wy- ro większy - mówi Kaczorowski.
w branży wycieczki sprzedawane przez
cieczek turystycznych, 35 proc. - biletów
Oba największe w Polsce internetowe internet to w Polsce 3-4 proc. całego rynlotniczych, a reszta to wpływy z rezerwa- serwisy turystyczne formalnie działająja- ku wycieczkowego. Na Zachodzie,
cji hoteli i przychody marketingowe. - W ko agencje - dystrybuują wycieczki orga- a zwłaszcza w USA, ten odsetek jest duciągu roku obsłużyliśmy niemal 20 tyś. nizowane przez inne biura podróży i za- żo większy. Wciąż więc jest na naszym
klientów. To tyle samo, ile w pierwszych rabiająprzede wszystkim na prowizji. Ma- rynku wielkie pole do zagospodarowania
czterech latach naszej działalności - mó- ją w bazie oferty kilkudziesięciu tourope- dla agencji internetowych - uważa Glawi Moroz. Te informacje inwestorzy gieł- ratorów. Obie firmy uzupełniają sprzedaż piak.
ZBIGNIEW DOMASZEWIC/
T
JAK NA DROŻDŻACH