Ostrów Mazowiecka, dnia 21 czerwca 2010 roku

Komentarze

Transkrypt

Ostrów Mazowiecka, dnia 21 czerwca 2010 roku
Ostrów Mazowiecka, 19 stycznia 2016 roku
RAPORT BIEŻĄCY NR 2 / 2016
Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką)
informuje, że w dniu 19 stycznia 2016 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę na
następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed
ryzykiem kursowym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.500.000 EUR –
2.500.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
2.000.000 EUR –
5.000.000 EUR –
5.000.000 EUR –
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,4500 – Call
4,7800 z datą wygaśnięcia 2017-10-27
4,7800 z datą wygaśnięcia 2017-11-27
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-01-29
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-02-26
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-03-27
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-04-26
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-05-28
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-06-27
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-07-27
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-08-27
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-09-26
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-10-29
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-11-23
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-12-14
4,7800 z datą wygaśnięcia 2018-12-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 74 mln EUR (po 37 mln EUR
dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 329 226 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości
10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439).

Podobne dokumenty