przedmioty ogólne

Komentarze

Transkrypt

przedmioty ogólne
INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
PROFIL PRAKTYCZNY
STUDIA STACJONARNE









BHP i ergonomia
Filozofia
Język obcy
Nauka o komunikowaniu
Ochrona własności intelektualnej
Przedsiębiorczość
Przysposobienie biblioteczne
Technologia informacyjna
Wychowanie fizyczne
Lp.
Przedmiot
Semestr
Wykłady –
liczba godzin
Ćwiczenia –
liczba godzin
Laboratoria –
liczba godzin
BHP i ergonomia
1.
Istota regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązki organizatorów procesów pracy i wykonawców
(współdziałanie jako warunek powodzenia). Przyczyny zdarzeń
wypadkowych (obszar techniki – materialne środowisko pracy,
organizacja procesów pracy, zachowania ludzkie). Prewencja jako
priorytet bhp.
1
2
Filozofia
2.
Czym jest filozofia? – (pojęcie obiegowe). O filozofii historycznie i
systematycznie: pochodzenie i znaczenie nazwy; tradycyjne i
1
30
1
współczesne działy oraz dyscypliny filozoficzne; antyczne początki
myślenia filozoficznego (Tales z Miletu i jego poglądy); niektóre
ważniejsze historyczne i współczesne koncepcje filozofii (Platon,
Arystoteles, Anzelm z Canterbury, Kartezjusz, Kant, Comte, marksizm,
filozofia analityczna, egzystencjalizm, fenomenologia). Czym jest
filozofia? (pojęcie uściślone): typy doświadczeń u podstaw refleksji
filozoficznej; prymat pytania przed odpowiedzią; filozofia jako nauka:
uniwersalna, sięgająca fundamentów, krytyczna; wymiar etyczny
uprawiania filozofii. Filozofia a inne sfery kultury: filozofia,
światopogląd, ideologia; filozofia a nauki szczegółowe; filozofia a
religia i sztuka. Podstawowe pytania filozofii: „pięć pytań” (o istnienie
wszystkiego, o poznanie, o człowieka, o wartości, o Absolut); pytania
wybrane: człowiek – wartości – Absolut.
Język obcy
3.
Treści leksykalne: elementy słownictwa specjalistycznego związanego
z kierunkiem studiów. Uniwersytet, przedmiot studiów, rodzaje
studiów, znaczenie wykształcenia. Pozostałe treści obejmują życie
codzienne, kulturę, zjawiska społeczne oraz znane problemy
współczesnego świata i są zgodne z sylabusem obowiązujących
podręczników dla poziomu B2. Treści gramatyczne: zgodne z
sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 i zgodne z
wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy. Funkcje językowe: zgodne z sylabusem podręczników
dla poziomu B2 i pozwalające studentom na płynne porozumiewanie
się w języku obcym, branie czynnego udziału w dyskusjach, debatach,
polemizowanie i wypracowywanie rozwiązań kompromisowych,
wyrażanie emocji oraz wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i
formułowanie swojego punktu widzenia w formie ustnej i pisemnej.
1, 2, 3, 4
120
Nauka o komunikowaniu
4.
Rola komunikowania w życiu społecznym. Definicje, zakres i zasięg
komunikowania. Początki i rozwój komunikacji społecznej. Środki i
1
15
30
2
formy komunikowania się ludzi. Nadawca i odbiorca – wzajemne
relacje i typy kompetencji komunikacyjnych. Czynniki warunkujące
akt komunikacji i skuteczność komunikowania. Kultura, cywilizacja,
informacja – wzajemne relacje i ich wpływ na relacje człowiek –
człowiek; człowiek – świat; społeczeństwo – media. Wstęp do
semiotyki. Rozumienie pojęć: semiotyka, semantyka, znak, symbol,
komunikat, tekst, kod. Typologie znaków i wybrane klasyfikacje
kodów. Pojęcie analizy strukturalnej. Publiczność naukowa, literacka,
„nowa publiczność” i publiczność „kultury jutra”. Zagadnienia tzw.
„cywilizacji medialnej”, czyli przemiany w środowisku
komunikacyjnym społeczeństwa przemysłowego, społeczeństwa
informacyjnego i społeczeństwa „sieci”. Formy i możliwości
komunikowania przez pryzmat „starych” i „nowych mediów”.
Ochrona własności intelektualnej
5.
Wiadomości wstępne, pojęcie własności intelektualnej, omówienie
podstawowych aktów prawnych związanych z ochroną własności
intelektualnej. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Autorskie
prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe. Ograniczenia treści
autorskich prawa majątkowych. Umowy. Ochrona praw autorskich i
praw pokrewnych. Problemy ochrony praw autorskich i praw
pokrewnych związane z Internetem.
1
15
1
15
1
2
Przedsiębiorczość
6.
7.
Podstawowe pojęcia: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, człowiek
przedsiębiorczy, przedsiębiorczość. Cechy dobrego przedsiębiorcy.
Racjonalność gospodarowania: proces gospodarowania, racjonalność,
efektywność, biznesplan. Determinanty przedsiębiorczości.
Innowacje: definicja, źródła, strategie. Zakładanie przedsiębiorstw.
Przedsiębiorczość w Polsce – dane statystyczne. Instytucje i narzędzia
wspierające przedsiębiorczość.
Przysposobienie biblioteczne
3
Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej
funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej. Zapoznanie studentów z
zasadami korzystania ze zbiorów i usług BU. Przygotowanie do
szybkiego i trafnego wyszukiwania potrzebnych do studiowania
informacji. Praktyczne wyszukiwanie i zamawianie w katalogu online.
Technologia informacyjna
8.
Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows. Korzystanie z
Internetu (wyszukiwanie zaawansowane, zagrożenia w sieci i ochrona
przed nimi, tworzenie bezpiecznych haseł, ochrona prywatności).
Edytory tekstu (tworzenie dokumentu, podstawy łamania tekstu,
tabele, grafika, tworzenie bibliografii, przypisów i wykresów)
Prezentacje multimedialne (tworzenie, optymalizowanie,
wyświetlanie).
1
30
Wychowanie fizyczne
9.
Wiedza – wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności
umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych
warunkach środowiskowych, indywidualnie i w grupach oraz w
rodzinie. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w
aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej poprzez
uczestnictwo w praktycznych zajęciach z wychowania fizycznego,
naukę wykorzystania terenów naturalnych i środowiska do organizacji
różnych form wychowania fizycznego. Rozwój sprawności
kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie studentom
wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę i
samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.
1,2
60
4