III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

Komentarze

Transkrypt

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
PATRONAT HONOROWY:
BURMISTRZ MIASTA WĄBRZEŹNO
STAROSTA WĄBRZESKI
III OGÓLNOPOLSKI
KONKURS LITERACKI
REGULAMIN KONKURSU
Patronat honorowy: Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Patronat medialny: Gazeta CWA
Program lokalny MTK
Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa
Szlachcikowskiego ul. Wolności 38, 87-200 Wąbrzeźno
tel./fax: 56 688 28 92, tel. 56 688 18 21, e-mail: [email protected],
www.http://bibliotekawno.freevar.com/index.html
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Przybliżenie współczesnym postaci Sługi Bożego Ojca Bernarda
z Wąbrzeźna, który żył w latach 1575 – 1603.
2. Kultywowanie pamięci o jego życiu i działalności, które bez reszty
oddał Bogu i ludziom.
3. Promowanie autorytetu Ojca Bernarda w odniesieniu do XXI
wieku, Jego stylu myślenia i postępowania.
4. Popularyzacja miejsc związanych z tą postacią: Wąbrzeźna,
Poznania, Lubinia, Grodziska Wielkopolskiego.
5. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz uzdolnień literackich
i plastycznych.
6. Uświetnienie obchodów Dnia Ojca Bernarda w Wąbrzeźnie.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
ORGANIZATOR: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. W. Szlachcikowskiego, ul. Wolności 38, 87-200 Wąbrzeźno
tel./fax: 56 688 28 92, tel. 56 688 18 21
e-mail: [email protected],
www. http://bibliotekawno.freevar.com/index.html
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe
z całej Polski.
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny w terminie
do 15 maja 2013r. przesłać lub dostarczyć na adres: Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Wolności 38, 87-200
Wąbrzeźno, pracę konkursową wraz z podpisanym oświadczeniem,
które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. O terminowym
zgłoszeniu decyduje data wpływu.
3. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi osoba zgłaszająca
się do konkursu.
FORMA PRACY KONKURSOWEJ
1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace własne,
samodzielne, dotychczas nigdzie niepublikowane i nienagradzane.
Zadaniem uczestnika konkursu jest własnoręczne wykonanie
komiksu (rysunki z tekstem literackim) obrazującego sceny
i fakty z życia Ojca Bernarda. Dopuszczalne jest posłużenie się
w szczegółach fikcją literacką
Możliwe jest wykonanie komiksu przez dwie osoby.
2. Tematem wybranej pracy musi być postać Błogosławionego Sługi
Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, ze szczególnym
uwzględnieniem wartości, którymi kierował się w życiu. Można
w pracy nawiązać do historii jego dzieciństwa, młodości,
działalności jako zakonnika oraz miejsc, w których żył i przebywał.
3. Obrazki komiksowe mogą być wykonane dowolną techniką
plastyczną, w maksymalnym formacie A4. Minimum stron – 5,
minimum obrazków – 10.
4. Tekst musi być napisany w języku polskim
5. Prace powinny być dostarczone w formie papierowej. Należy je
podpisać pseudonimem oraz oznaczeniem wieku uczestnika, a w
oddzielnej, zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym
pseudonimem, należy załączyć wypełnione oświadczenie
(załącznik do regulaminu).
WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU
1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja powołana przez Organizatora.
2. Ocenie będą poddane wyłącznie prace kompletne i złożone
w terminie.
3. Kryteria oceny:
 walory literacko-artystyczne,
 wartość merytoryczna i zgodność z tematyką,
 samodzielność i oryginalność.
4. Komisja wyłoni laureatów w trzech kategoriach wiekowych: do 14
lat, od 15 do 18 lat, powyżej 18 lat, podejmując decyzję o rodzaju
przyznanych nagród.
5. Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienie specjalne.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca
2013r. podczas obchodów Dni Ojca Bernarda w Wąbrzeźnie.
Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o zdobyciu nagrody
oraz dokładnym terminie i miejscu podsumowania konkursu.
Informacja zostanie również zamieszczona na stronie
www.http://bibliotekawno.freevar.com/index.html.
6. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł odebrać nagrody
osobiście, zostanie ona przesłana pocztą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
w zakresie terminu podsumowania konkursu. Uczestnicy konkursu
zostaną powiadomieni indywidualnie o takiej zmianie.
2. Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów:
56 688 28 92 lub 56 688 18 21.
3. Treść Regulaminu oraz Załącznik dostępne są na stronie
internetowej Organizatora oraz na stronie www.wabrzezno.com.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich
punktów Regulaminu.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY WIELU CIEKAWYCH POMYSŁÓW
ARTYSTYCZNO-LITERACKICH I ZDOBYCIA ATRAKCYJNYCH NAGRÓD
RZECZOWYCH UFUNDOWANYCH PRZEZ BURMISTRZA I STAROSTĘ
PRZYDATNA LITERATURA:






Becker P., Wąbrzeźno, miasto Ojca Bernarda, Wąbrzeźno 2011
Chudek J., Bernard z Wąbrzeźna, Kościan 1928
Michalak B., Michalak L., Bernard z Wąbrzeźna, Poznań 2002
Skibniewski M., Sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna, Poznań 2004
Stańczewski J., Żywot i cuda świątobliwego sługi bożego Bernarda
z Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1929
Strony internetowe
ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Sceny z życia Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Komiks”
ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Sceny z życia Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Komiks”
Imię i nazwisko………………………………………………………..
Imię i nazwisko………………………………………………………..
Pseudonim …………………............................ Wiek ……………..
Pseudonim …………………............................ Wiek ……………..
Adres ………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………….
Tel. ………………… lub e-mail ……………………………………
Tel. ………………… lub e-mail ……………………………………
Szkoła (jeśli dotyczy) ………………………………………………..….
Szkoła (jeśli dotyczy) ………………………………………………..….
Tytuł pracy ……………………………………………………………
Tytuł pracy ……………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego
warunki.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego
warunki.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.).
2. Wyrażam zgodę na pozostawienie mojej pracy w zbiorach regionalnych
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie.
3. Wyrażam zgodę na publikację – w całości lub w części – mojej pracy, jej
reprodukowanie i wystawianie.
4. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz pracy
konkursowej w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach
i w Internecie.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.).
2. Wyrażam zgodę na pozostawienie mojej pracy w zbiorach regionalnych
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie.
3. Wyrażam zgodę na publikację – w całości lub w części – mojej pracy, jej
reprodukowanie i wystawianie.
4. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz pracy
konkursowej w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach
i w Internecie.
…………………………
…………………………
Miejscowość, data
………………………………………
podpis uczestnika*
*W przypadku uczestnika niepełnoletniego, podpis rodzica lub opiekuna
prawnego
Miejscowość, data
………………………………………
podpis uczestnika*
*W przypadku uczestnika niepełnoletniego, podpis rodzica lub opiekuna
prawnego

Podobne dokumenty