Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Źródło:
http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalizacje/60,Dokumenty-Wymagane-do-Panstwowego-Egzaminu-S
pecjalizacyjnego.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 14:47
Dokumenty Wymagane do Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego
Dokumenty Wymagane do Egzaminu Specjalizacyjnego: "NOWY TRYB":
Rozporządzenie MZ z dnia 20.10.2005r. Dz. U. Nr 213 poz.1779
1. Wniosek lekarza o przystąpienie do egzaminu państwowego, wniosek do pobrania ze strony: www.cem.edu.pl
2. Indywidualny, szczegółowy program specjalizacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
3. Karta szkolenia specjalizacyjnego
4. Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych
5. Opinia zawodowa kierownika specjalizacji § 26 ust. 3 pkt. 14.wystawienie opinii zawodowej , w tym dotyczącej uzdolnień
predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności
organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole
6. Zaświadczenia o ukończonych kursach
7. Praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji
zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;
OSOBY ZE STOPNIEM NAUKOWYM:
- Wykaz publikacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
- Zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym
8. Zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM
Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych:
- angielskiego
- francuskiego
- niemieckiego
- hiszpańskiego
Celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
oraz korzystanie z literatury medycznej.
Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego.
Obowiązują zaświadczenia z egzaminu przeprowadzonego w Studium Języka Obcego jednej z wyższych szkół
medycznych.
Zaświadczenia o zdanych egzaminach w innych wyższych uczelniach są ważne, jeżeli zostaną potwierdzone przez
Studium Języka Obcego jednej z uczelni medycznych. Potwierdzenie zaświadczenia ma formę egzaminu z naciskiem na
sprawdzenie znajomości języka specjalistycznego-medycznego.
Poprawny wpis w kartę specjalizacyjną dotyczący znajomości języka obcego, wpisanego przez Studium Języków Obcych
jednej z AM lub przez kierownika specjalizacji powinien mieć następujące brzmienie:
"W oparciu o zaświadczenie nr... z dnia ....., wydane przez.......potwierdzam praktyczną znajomość języka ..... w zakresie
rozumienia tekstu pisanego, porozumiewania się oraz pisania tekstów medycznych"
W przypadku wpisu o znajomości języka obcego przez kierownika specjalizacji, wpis ten winien być sygnowany pieczątką
imienną kierownika specjalizacji i jego własnoręcznym podpisem oraz oznaczony datą jego dokonania.LEKARZE
ZAKWALIFIKOWANI DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI PO DNIU 01.07.2011r. NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO
WYKAZYWANIA SIĘ PRAKTYCZNĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA OBCEGO.
9. Kserokopia dyplomów posiadanych specjalizacji
10. Kserokopia zaświadczenia o posiadaniu stopnia naukowego
11. Zaświadczenie z Towarzystwa Naukowego o udziale w posiedzeniach w czasie odbywania
szkolenia specjalizacyjnego
12. Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury składa właściwemu WCZP,poza dokumentami wymienionymi,
kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej jednostki.
UWAGA !!!!!!
Powyższe wytyczne zawierają jedynie wykaz podstawowych dokumentów. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają
dodatkowe wymogi - muszą być one spełnione.
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- SESJA WIOSENNA (marzec - kwiecień) do 31 grudnia
- SESJA JESIENNA (październik - listopad) do 31 lipca
Prosimy o dostarczenie dokumentów w teczkach tekturowych, wiązanych białych.
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
liczba wejść: 9224

Podobne dokumenty