szkolenia płatne

Komentarze

Transkrypt

szkolenia płatne
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
34. ZACZAROWANY ŚWIAT PRZYRODY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, przyrody,
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Powietrze jest wszędzie.
− Czy odczuwamy ciężar powietrza?
− Jak zważyć powietrze?
− Jak ogrzać powietrze?
− Czy powietrze ciepłe i zimne ma takie same własności?
− Czym jest wiatr?
− Czarodziejskie dmuchnięcie.
− Dlaczego samolot lata?
− Tajemnice wody.
− Dlaczego krople wody są kuliste?
− Dlaczego jedne ciała pływają, a inne toną w wodzie?
− Dlaczego światło pozwala nam widzieć?
− Czy można widzieć w ciemności?
− Jak biegnie światło?
− Dlaczego niebo jest niebieskie?
− Dlaczego woda zmienia obraz?
− Po co nosi się okulary?
− Czy wzrok ma zawsze rację?
− Jak zrobić tęczę?
− W cyrku.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
35. WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA – WCZESNE
ROZPOZNAWANIE RYZYKA DYSLEKSJI. PRZYKŁADY INDYWIDUALNYCH
PROGRAMÓW PRACY Z DZIECKIEM MŁODSZYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Treści programowe:
− Rola diagnozy i obserwacji dziecka na wczesnym etapie kształcenia.
− Szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej.
− Przyczyny i typy dysleksji rozwojowej.
− Symptomy ryzyka dysleksji.
− Rozpoznawanie i diagnozowanie dysleksji rozwojowej.
− Opracowanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Jolanta Murat
Koszt szkolenia: 50zł
36. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA ETAPIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Elementy oceniania kształtującego.
– Strategie oceniania kształtującego.
– Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu.
– Cele i kryteria do lekcji.
– Pytania kluczowe.
– Przekazywanie informacji zwrotnej.
– Formułowanie oceny opisowej do pracy ucznia.
– Motywowanie do podjęcia wysiłku i docenianie osiągnięć.
– Ocena koleżeńska.
– Dokumentowanie rozwoju ucznia.
– Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) pomocne w udzielaniu informacji zwrotnej.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Jolanta Murat
Koszt szkolenia: 50zł
37. KOMPETENCJE KLUCZOWE NA LEKCJACH FIZYKI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele fizyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
− Kompetencje kluczowe.
− Zadania szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych.
− Sposoby kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach fizyki.
− Projektowanie działań stwarzających uczniom warunki do nabywania kompetencji kluczowych.
− Diagnozowanie nabywania przez uczniów kompetencji kluczowych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł
38. W KRAINIE ZABAWY I NAUKI
Adresat:
nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, przyrody
Treści programowe:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Spadanie przedmiotów
Rozpuszczalność.
Topnienie lodu.
Siły napięcia powierzchniowego.
Oddziaływania elektryczne i magnetyczne.
Pływające jajko.
Czas reakcji.
Zobaczyć dźwięk.
Jak działają instrumenty muzyczne?
Koncert na szklankach.
Dlaczego owad chodzi po wodzie?
Jak powstają chmury?
Gdzie mieszka echo?
Czy można zmierzyć ciśnienie?
Hodowla kryształów.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
39. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJACH FIZYKI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele fizyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
− Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
− Istota, zasady i elementy oceniania kształtującego.
− Scenariusz lekcji w poetyce OK.
− Projektowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem poszczególnych elementów oceniania kształtującego.
− Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące.
− Korzyści ze stosowania OK.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
40. ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży:
 znaczenie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dla prawidłowego funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej
i behawioralnej,
 inteligencja emocjonalna i jej przełożenie na pracę dydaktyczno-wychowawczą,
 wybrane koncepcje psychologiczne dotyczące emocji.
− Przyczyny oraz typy zaburzeń rozwoju emocjonalnego:
 sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie rozbitej,
 konsekwencje psychologiczne wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej,
 zahamowania emocjonalne,
 zaburzenia lękowe,
 głębokie zaburzenia emocjonalne,
 zahamowanie i nadpobudliwość psychoruchowa.
− Konsekwencje asynchronii rozwojowych oraz różnych rodzajów nadpobudliwości.
− Pierwotne i wtórne zaburzenia emocjonalne i behawioralne związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
− Szkolne konsekwencje zaburzeń emocjonalnych:
 specyfika pracy z uczniem z ogólnymi trudnościami w nauce,
 podstawowe metody pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
41. REALIZACJA TREŚCI FIZYCZNYCH NA LEKCJACH PRZYRODY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przyrody
Treści programowe:
− Podstawa programowa kształcenia ogólnego z przyrody.
− Zjawiska fizyczne na tle zjawisk przyrodniczych.
− Wybrane sposoby osiągania celów kształcenia na lekcjach przyrody.
− Metody pracy na lekcjach przyrody: obserwacja, doświadczenie, eksperyment.
− Dobór doświadczeń do realizacji treści fizycznych – przykłady.
− Obszary aktywności uczniów i ich ocenianie na lekcjach przyrody.
− Konstruowanie scenariuszy zajęć do omawianych treści programowych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł
42. JAK WYDOBYĆ POTENCJAŁ DZIECKA? PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
WYBRANYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Treści programowe:
− Nauka przez zabawę w aspekcie kompetencji rozwojowych.
− Rozwój i niwelowanie deficytów poprzez kształtowanie bazowych umiejętności poznawczych.
− Terapeutyczne aspekty wykorzystania pomocy, zabawek, programów w kontekście nauczania polisensorycznego i
zasad neurodydaktyki.
− Wybrane pomoce edukacyjne, gry i zabawy w rozwijaniu inteligencji wielorakich – gry, zestawy usprawniające
umiejętności matematyczne, językowe, wyobraźnie przestrzenną etc. w szkole podstawowej, gimnazjum, placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
− Rozwój kompetencji społecznych za pomocą gier planszowych.
− Wykorzystanie wybranych gier w psychologicznych aspektach pracy nauczyciela-wychowawcy.
− Prezentacja gier, zabaw, programów komputerowych.
− Gramy w piktogramy, szyfrujemy – prezentacja ciekawych portali edukacyjnych.
− Prezentacja wybranych stron i portali wspierających profilaktykę i wychowanie.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
43. ADHD I ZABURZENIA KONCENTRACJI U DZIECI I MŁODZIEŻY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Pięć rodzajów nadpobudliwości.
– Przyczyny i objawy zespołu hiperkinetycznego.
– Objawy specyficzne związane z wiekiem, płcią oraz uwarunkowaniami środowiskowymi:
 objawy u dzieci młodszych,
 młodzież z zespołem hiperkinetycznym,
– ADHD „wzmacnianie” przez dysfunkcje rodzinne.
– Metody edukacyjne i wychowawcze dostosowane do specyfiki ADHD.
– Dziecko nadruchliwe w klasie szkolnej i grupie wychowawczej.
– Dorośli z ADHD – być może rodzice naszych wychowanków.
– Metody pracy z rodzicami dzieci z ADHD.
– Podstawowe wiadomości o metodach pracy z grupą, w której funkcjonuje dziecko z zespołem hiperkinetycznym.
– Rady dla nauczycieli i wychowawców w zakresie nauczania i wychowania adhdowców – jak przetrwać efektywnie?
– Perspektywy życia z ADHD.
– Atuty adhdowców.
– ADHD, a postacie ze Stumilowego Lasu. Klasyfikacja ADHD wg dr. D. Amena.
– Zaburzenia koncentracji jako objaw osiowy ADHD/ADD.
– Wskaźniki diagnostyczne z obszaru zaburzeń koncentracji.
− Lista zachowań sugerujących obecność zespołu zakłóceń uwagi.
− Zaburzenia koncentracji w szkole. Organizacja nauki szkolnej – wybrane interwencje w pracy z dzieckiem z
zaburzeniami koncentracji i uwagi.
− Warunki do pracy w koncentracji.
− Koncentracja a fizjologia, środowisko, nastawienie umysłu.
− Techniki i ćwiczenia wspomagające koncentrację.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
44. „DZIECI ŻELAZNE” – KONCEPCJA RESILIENCE W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Koncepcja resilience – zjawisko odporności psychicznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Uwarunkowania, implikacje
dla praktyki edukacyjno-wychowawczej.
− Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne warunkujące życiową odporność.
− Rodzaje i rola czynników chroniących.
− Strategie unikania i modyfikowania ryzyka.
− Nauczyciel-wychowawca, jako osoba wspierająca rozwój dzieci z grup ryzyka.
− Pomocne koncepcje psychologiczne i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela-wychowawcy:
 Terapeutyczna koncepcja M. Seligmana,
 Elementy psychologii pozytywnej,
 Salutogenetyczna koncepcja zdrowia A. Antonovskiego,
 Koncepcja logodydaktyki I. Majewskiej-Opiełki.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
45. FAS - PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY - PRACA Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM FAS
Adresat:
nauczyciele szkół i placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, wychowawcy ośrodków specjalnych,
opiekuńczych, wychowawcy świetlic środowiskowych, placówek pozaszkolnych, pracownicy placówek
zajmujących się rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi
Treści programowe:
 Płodowy Zespół Alkoholowy – przyczyny, objawy.
 Specyfika osobowości osób z zespołem FAS.
 Opieka nad dzieckiem z FAS.
 Zaburzenia pierwotne i wtórne.
 Nauczanie „FAS-trygowanych dzieci”.
 Nastolatki z FAS.
 Współpraca z rodzinami.
 Trudności osobiste rodziców, opiekunów i wychowawców – jak sobie z nimi radzić?
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 40zł
46. ZABAWA TKWI W NLP
Wykorzystanie wybranych technik neurolingwistycznego programowania mózgu
w rozwijaniu potencjału i motywowaniu uczniów do nauki.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− NLP – czym jest i jak można wykorzystać go w praktyce dydaktyczno-wychowawczej?
− Wybrane metody NLP (modelowanie, kotwiczenie, linia czasu, przeramowanie itp.).
− Podstawy komunikacji:

Ogólny model komunikacyjny.

Poziomy słuchania.

Konstruujemy sprawometr.
−
Nie chodzi tylko o to, co powiesz, lecz także o to, jak?
−
Cztery filary NLP (kontakt, zmysł, orientacja na wynik, elastyczność).
−
Pięć elementów właściwego nastawienia. Zasada „Trzech R”.
−
Dziesięć idei NLP.
−
Powszechne błędy poznawcze. Sposoby filtrowania rzeczywistości.
−
Decyzje – spójrzmy na to w inny sposób. Model SMART.
−
„Magiczne” Pytania Pana Pantalon’a. Technika skalowania.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
47. JĘZYK OBCY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Obowiązkowa nauka pierwszego języka obcego w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej.
− Aktualne informacje dotyczące kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolach.
− Celowość nauczania języka obcego od wieku przedszkolnego.
− Materiały dydaktyczne do nauczania języka obcego stosowane w pracy z młodszymi uczniami.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: dr Ewelina Debaene
Koszt szkolenia: 40zł
48. RYMOWANKI, WIERSZYKI I PIOSENKI W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO W
PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZYKŁADZIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO I FRANCUSKIEGO
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Rymowanki, wierszyki i piosenki na lekcji języka obcego – analiza wybranych form pracy za pomocą tzw.
microteaching.
− Podejście holistyczne w nauczaniu rymowanek, piosenek i wierszyków.
− Rola wierszyków i piosenek w ćwiczeniu rozpoznawania i prawidłowej produkcji fonemów.
− Rola wierszyków i piosenek w procesie przyswajania słownictwa, struktur i funkcji językowych.
− Rola wierszyków i piosenek w budowaniu i umacnianiu poczucia sukcesu u najmłodszych uczniów.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: dr Ewelina Debaene
Koszt szkolenia: 40zł
49. POZYTYWNA DYSCYPLINA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli
Treści programowe:
− Zasady zachowania jak ustalić, wdrażać zasady ustalone wspólnie z dziećmi, nauczycielami i rodzicami.
− Trudności wychowawcze nauczycieli i rodziców, rola jednolitych oddziaływań wychowawczych.
− Umiejętności wychowawcze dorosłych oparte na pozytywnej dyscyplinie: wzmacnianie więzi, motywowanie do dobrego
postępowania, zatrzymywanie negatywnych zachowań, metody wychowawcze do poszczególnych umiejętności
wychowawczych.
− Pozytywna dyscyplina jako program wychowawczy przedszkola.
− Nadzór nad wprowadzaniem metod poprzez zastosowanie podróży edukacyjnej.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
50. FORMY I METODY PRACY Z DZIECKIEM AFATYCZNYM NA LEKCJACH I ZAJĘCIACH
POZALEKCYJNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Podstawa prawna udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
− Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej. Emocje i osobowość.
− Trudności dydaktyczne dzieci z zaburzeniem komunikacji werbalnej.
− Metody pracy z uczniem afatycznym w czasie procesu lekcyjnego – rozwijanie mowy i myślenia.
− Tworzenie sytuacji wychowawczo- społecznych na zajęciach pozalekcyjnych.
Liczba godzin: 3
Prowadzący: Eugenia Krawczyk-Karpińska
Koszt szkolenia: 60zł
51. METODY ZABAWOWE ROZWIJAJĄCE DYSPOZYCJE TWÓRCZE DZIECKA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Metody zabawowe a realizacja podstawy programowej.
– Metodyka treningu twórczości.
– Metody rozwijające dyspozycje twórcze dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym:

metody plastyczne,

metody muzyczne,

metody ruchowo-pantomimiczne.
–
Ćwiczenia rozwijające:

myślenie wyobrażeniowe,

zdolności skojarzeniowe,

zainteresowania i talenty dziecka.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
52. WARTOŚCI PATRIOTYCZNE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO – JAK JE INTEGROWAĆ Z INNYMI OBSZARAMI PODSTAWY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej.
– Metodyka przekazu wartości patriotycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym-szkolnym.
– Formy pracy z dzieckiem kształtujące wartości patriotyczne:

zabawy wprowadzające w świat wartości patriotycznych,

ćwiczenia wprowadzające rozumienie zagadnień patriotycznych,

tańce narodowe i ludowe,

inscenizacje patriotyczne.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
53. ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W PRACY Z DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli
Treści programowe:
− Elementy oceniania kształtującego w pracy w przedszkolu – autorskie adaptacje i rozwiązania.
− Przyborniki – rozwiązania dla poszczególnych grup wiekowych.
− Cele w języku dziecka, wykorzystanie rysunku symbolicznego.
− Praca w grupach, zespołach, parach dzieci – w założeniach oceniania kształtującego i oddziaływań wychowawczych.
− Karta kontroli realizacji zadań dla dzieci (indywidualna i grupowa), co daje, jak ją wprowadzać.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
54. NAUKA I ROZWÓJ PRZEZ ZABAWĘ
Warsztat praktyczny połączony z prezentacją wybranych pomocy, gier,
programów komputerowych.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
Nauka, umiejętności poznawcze:
− Metody korygowania trudności w uczeniu się przez rozwijanie umiejętności bazowych.
− Terapeutyczne aspekty wykorzystania pomocy, zabawek, programów w kontekście nauczania polisensorycznego i
zasad neurodydaktyki.
− Kształtowanie poprzez zabawę pomocnych umiejętności pozaintelektualnych.
− Rozwijamy wyobraźnię oraz umiejętności geometryczne – pomoce dydaktyczne kształtujące inteligencję wizualnoprzestrzenną oraz sprawność manualną.
− Słów cięcie-gięcie – zabawy i gry językowe.
− Myślenie ma przyszłość. Wybrane gry i programy komputerowe usprawniające myślenie matematyczno-logiczne na
przestrzeni szkoły podstawowej i gimnazjum.
− Uczymy się uczyć – techniki pamięciowe, koncentracja, efektywne czytanie.
− Gramy w piktogramy, szyfrujemy – prezentacja nieszablonowych metod pracy.
− Rozwój kompetencji społecznych za pomocą gier planszowych.
Rozwój, terapia:
− Wybrane gry planszowe jako wsparcie psychologiczne w pracy nauczyciela-wychowawcy i terapeuty.
− Niektóre techniki pomocne w pracy terapeutycznej, oparte na zabawie (m. in. techniki wykorzystujące fantazję,
zabawki i przedmioty, oparte na opowiadaniu historii, z zastosowaniem kukiełek itp.)
− Czujesz tak, jak myślisz – przykładowe ćwiczenia, scenariusze zajęć z zastosowaniem elementów terapii behawioralno
– poznawczej w praktyce w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce.
Dobre praktyki:
− Prezentacja stron www i portali wspierających rozwój, edukację, profilaktykę, wychowanie.
− Wybrane pomoce, zabawki oraz programy komputerowe. Pokaz połączony z komentarzem i wskazówkami do pracy z
dziećmi i młodzieżą.
− Prezentacja wybranych scenariuszy zajęć oraz literatury fachowej związanej z tematem szkolenia.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 80zł
55. METODA PROJEKTU Z SIATKĄ PRZYROSTU KOMPETENCJI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkola oraz szkoły podstawowej
Treści programowe:
− Praca metodą projektu – autorska adaptacja metody projektu z siatką przyrostu kompetencji.
− Siatka przyrostu kompetencji – etapy pracy z siatką, wykorzystanie rysunku symbolicznego.
− Założenia, dokumentacja, organizacja Wypraw Edukacyjnych, Wypraw terenowych, Spotkań z Ekspertami,
występowania dzieci w roli Ekspertów.
− Planowanie roczne, realizacja i ewaluacja pracy metodą projektu.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
56. METODY DIAGNOSTYCZNE W PRZEDSZKOLU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Metody diagnostyczne w przedszkolu: obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta, wytwory dziecięce, testy.
– Wykorzystanie diagnozy w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
– Kompetencje poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym.
– Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jak planować pracę dydaktyczno-wychowawczą.
– Diagnoza rodziny i dziecka.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
57. METODA DOBREGO STARTU – ZAŁOŻENIA ODDZIAŁYWANIA, PRZEBIEG ZAJĘĆ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Charakterystyka Metody Dobrego Startu w aspekcie dzieci 3-4 letnich, 5-6 letnich i dzieci w młodszym wieku
szkolnym.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
58. RYSUNEK SYMBOLICZNY W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Rysunek symboliczny a dwukanałowe kodowanie informacji.
− Zastosowanie rysunku i technik bikablo przez nauczycieli.
− Ludziki i emocje.
− Kolory i cienie.
− Rysunki i symbole.
− Ramki i symbole.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
59. ZABAWY OPARTE NA PEDAGOGICE ZABAWY – BUDOWANIE DOBREGO KLIMATU
W GRUPIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Rola pedagogiki zabawy w realizacji podstawy programowej.
– Zabawy budujące dobry klimat w grupie:

na poznanie

integracyjne,

z chustą animacyjną,

przy muzyce

tańce integracyjne.
–
Wykorzystanie zabaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
60. PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM O
SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Zasady planowania pracy indywidualnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
– Indywidualizacja a praca indywidualna.
– Zasady pracy z dzieckiem oraz rodzicami.
– Propozycje gier i zabaw zakresu edukacji matematycznej z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
– Zabawy przeciw agresji – tworzenie dobrego klimatu w grupie.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
61. STYMULOWANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ GRY I ZABAWY PLASTYCZNE,
RYTMICZNE I SŁOWNE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Etapy rozwoju dzieci i przejawy aktywności.
– Warsztaty – gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne.
– Wpływ podejmowanych działań na rozwój uczniów.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
62. ZABAWY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
Treści programowe:
– Rodzaje zabaw i ich znaczenie w rozwoju małego dziecka.
– Rola zabaw w diagnozie i terapii pedagogicznej.
– Propozycje zabaw terapeutycznych.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
63. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Poznanie i rozumienie pojęć związanych z komunikacją interpersonalną.
− Planowanie pracy z rodzicem.
− Budowanie przyjaznej formy kontaktu z rodzicami.
− Metody zachęcające rodziców do współpracy.
− Techniki prowadzenia rozmów z rodzicem.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
64. ZABAWY FUNDAMENTALNE JAKO FORMA WSPOMAGANIA DZIECKA W JEGO
ROZWOJU OD URODZENIA DO PODJĘCIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Istota zabaw fundamentalnych.
− Zabawy stymulujące inteligencje wielorakie od dzieciństwa do podjęcia obowiązków szkolnych.
− Zastosowanie zabaw w kształceniu osobowości dziecka.
− Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zabaw fundamentalnych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
65. BAJKI TERAPEUTYCZNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Bajka i jej rola w wychowaniu dziecka.
– Terapeutyczna i diagnostyczna moc bajek.
– Metody doboru bajek dla danej grupy dzieci.
– Sposoby na tworzenie własnych bajek.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
66. JAK ROZWIJAĆ KREATYWNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ U DZIECI W
WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Fazy rozwoju dziecka od drugiego roku życia oraz charakterystyczne dla nich zachowania dzieci.
– Kryzysy zachowań i sposoby radzenia sobie z nimi.
– Propozycje różnorodnych zabaw dla małych dzieci oraz w wieku przedszkolnym.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
67. DIAGNOZA GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Główne aspekty gotowości szkolnej.
– Podstawowe techniki badawcze: wywiad, obserwacja, analiza wytworów dziecka.
– Podsumowanie zgromadzonego materiału: ocena gotowości szkolnej, opracowanie zaleceń do dalszej pracy.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
68. TWÓRCZY RUCH – ODKRYWANIE KREATYWNOŚCI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Warunki dla wyzwalania aktywności i inicjatywy oraz pomysłowości.
– Poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela. Przygotowanie nauczycieli do samodzielnego opracowania i prowadzenia
kreatywnych zajęć przy muzyce
– Opracowanie kreatywnych zajęć muzyczno-ruchowych.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
69. POLSKIE TAŃCE I ZABAWY W PRZEDSZKOLU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Polskie tańce i zabawy w przedszkolu.
– Metodyka nauczania tańca i prowadzenia zajęć tanecznych.
– Charakterystyka wybranych polskich tańców i zabaw.
– Techniki wybranych polskich tańców i zabaw – zajęcia praktyczne.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł
70. PIOSENKA ARTYSTYCZNA W REPERTUARZE DZIECKA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Uświadomienie roli śpiewu w rozwoju dziecka.
− Stworzenie sytuacji sprzyjającej wspólnemu muzykowaniu.
− Nauka nowych niepublikowanych piosenek do słów znanych polskich poetów i muzyki Rafała Kłoczko (materiały
nutowe i akompaniament).
− Uświadomienie roli prawidłowego procesu nauki piosenek.
− Tworzenie zabaw w oparciu o poznane piosenki.
− Tworzenie prostych instrumentacji.
− Kształtowanie umiejętności doboru repertuaru.
− Wskazania na wymogi sceniczne prezentacji piosenek.
− Uświadomienie roli dyrygenta w pracy z chórem.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 85zł
71. ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Zapoznanie z historią i klasyfikacją muzykoterapii.
− Wskazanie na miejsce muzykoterapii w pracy nauczyciela.
− Przedstawienie wybranych technik muzykoterapii.
− Formy pracy: słuchanie muzyki, gra na instrumentach, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, śpiew, techniki relaksacyjne.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 85zł
Adresat:
72. UKŁADY RYTMICZNE DLA DZIECI – ĆWICZENIA, PIOSENKI I UKŁADY RYTMICZNE
zainteresowani nauczyciele rytmiki i nauczania przedszkolnego
Treści programowe:
− Poznanie głównych nurtów rytmicznych.
− Zastosowanie ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych w pracy z grupą.
− Nauka piosenek.
− Nauka układów rytmicznych z różnym stopniem trudności.
− Instrumentacja.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
73. PANTOMIMA I IMPROWIZACJE W BAJKACH MUZYCZNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pedagodzy specjalni, nauczyciele,
wychowawcy
Treści programowe:
– Prezentacja treści bajek poprzez wykorzystanie technik improwizacyjnych i pantomimy („Kopciuszek, „Czerwony Kapturek”, Wilk i
siedmioro koźlątek”, „Mały Książę”).
– Przekazywanie treści bajek poprzez ekspresję ruchową realizowaną na tle muzyki odpowiadającej natężeniu i nastrojowi bajek i
poszczególnym scenom.
– Propozycje wykorzystania utworów muzyki klasycznej i filmowej do ilustracji muzycznej bajek.
– Prezentacje scenariuszy wymienionych bajek, możliwość realizowania ich w grupach przedszkolnych, szkole podstawowej, w grupach
integracyjnych i na zajęciach muzykoterapeutycznych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
74. AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA PRZEDSZKOLAKÓW ZIMĄ
– ZABAWY, PIOSENKI, SCENARIUSZ JASEŁEK
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
Są to zabawy, ćwiczenia rytmiczne i piosenki związane z porą roku zimą. Każda z propozycji dotyczy jednego lub kilku
zagadnień muzycznych, które przy wykonywaniu ćwiczenia są rozwijane. Do prezentacji piosenek została przygotowana propozycja
instrumentacji za pomocą instrumentów C. Orffa. Jasełka zaś są propozycją słowno-muzyczną przeznaczoną do prezentacji w okresie
bożonarodzeniowym.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
75. MUZYKA FRYDERYKA CHOPINA NA ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH W EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
Przybliżenie sylwetki polskiego pianisty i kompozytora, prezentacja wybranych dzieł, realizacja ruchowa
prostych form z wykorzystaniem rekwizytów (chusty, wstążki, bibułki). Instrumentacje perkusyjne niektórych utworów.
Plastyczne odzwierciedlenie charakteru wybranych utworów.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
Adresat:
76. POLKI, POLECZKI I UKŁADY RUCHOWE DO MELODII RÓŻNYCH POLEK.
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki,
rytmicy
Treści programowe:
– Zapoznanie z podstawowymi krokami i figurami tanecznymi polek.
– Łatwe układy choreograficzne do melodii polek.
– Układy taneczne w rytmie polek.
– Polki ludowe i nie tylko.
– Układy ruchowe w rytmie polek z rekwizytami.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
77. „Z PASTORAŁKĄ PRZEZ WIEKI…” – PROPOZYCJE MUZYCZNE DO JASEŁEK W PRZEDSZKOLU I
SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni,
nauczyciele, wychowawcy
Treści programowe:
– Przybliżenie tradycji Bożego Narodzenia i śpiewów związanych ze Świętami: kantyczek, kolęd, pastorałek.
– Propozycje interpretacji wokalnych, ruchowych, instrumentalnych.
– Przedstawienie bogactwa polskiego dorobku muzycznego jaki stanowią kolędy i pastorałki.
– Wzbogacanie przedstawień jasełkowych poprzez wprowadzenie mniej znanych pieśni bożonarodzeniowych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
78. AKADEMIA PATRIOTYCZNA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – TAŃCE I PIEŚNI
PATRIOTYCZNE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni,
nauczyciele, wychowawcy
Treści programowe:
– Przedstawienie polskich tańców narodowych: polonez, krakowiak, mazur, kujawiak, z rekwizytami i w prostych
układach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
– Prezentacja pieśni patriotycznych, bardziej i mniej znanych.
– Interpretacje wokalne, instrumentalne i ruchowe do każdej z nich.
– Rozbudzanie ducha patriotyzmu i umiłowania polskich pieśni i tańców jako wspólnego i nieprzemijającego dobra
narodowego.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
79. MUZYKA JANA SEBASTIANA BACHA – UKŁADY RYTMICZNE, IMPROWIZACJE
RUCHOWE, RELAKSACJA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni,
nauczyciele, wychowawcy
Treści programowe:
– Przybliżenie sylwetki wybitnego kompozytora epoki baroku oraz wybranych utworów z jego twórczości
kompozytorskiej.
– Aktywne słuchanie utworów poprzez ruch i grę na instrumentach perkusyjnych.
– Wyzwalanie ekspresji ruchowej w improwizacjach, korzystanie z przestrzeni, trening pamięci muzycznej, orientacja w
schemacie własnego ciała, praca z rekwizytami.
– Propozycje wykorzystania technik muzykoterapeutycznych w relaksacji.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
80. „Z MUZYKĄ PRZEZ CAŁY ROK”, CZYLI ĆWICZENIA, ZABAWY I UKŁADY RUCHOWE
UTRWALAJĄCE PORY ROKU, NAZWY MIESIĘCY I DNI TYGODNIA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki,
rytmicy
Treści programowe:
– Piosenki utrwalające dni tygodnia oraz nazwy miesięcy.
– Krótkie śpiewanki, wiersze, przysłowia utrwalające dni tygodnia oraz nazwy miesięcy.
– Układy choreograficzne z rekwizytami i bez rekwizytów do piosenek i wybranych utworów muzyki klasycznej
utrwalające dni tygodnia oraz nazwy miesięcy.
– Rytmizacja przysłów.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
81. BAJKI I OPOWIEŚCI MUZYCZNO-RUCHOWE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni,
nauczyciele, wychowawcy
Treści programowe:
– Przedstawienia: „Pory roku”, „Muzyczna tęcza”, „Calineczka”, „Cyrk”
– Poznanie literatury muzycznej do każdego z przedstawień, określenie formy i nauka układu ruchowego.
– Praca nad ruchem i świadomością własnego ciała.
– Praca z rekwizytem i technikami wykorzystania go w interpretacjach ruchowych utworów.
– Prowadzenie zespołu teatralnego.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
82. WYKORZYSTANIE REKWIZYTÓW NA ZAJĘCIACH MUZYCZNO-RUCHOWYCH Z
DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki,
rytmicy
Treści programowe:
– Ciekawe ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem rekwizytów takich, jak: piłki, skakanki, obręcze, chusty, miotełki.
– Różne sposoby wykorzystania rekwizytów na zajęciach.
– Zapoznanie z wybranymi utworami muzyki klasycznej.
– Aktywne słuchanie muzyki, budowa utworu muzycznego.
– Wykorzystanie rekwizytów podczas układów choreograficznych do wybranych piosenek, utworów muzyki klasycznej i
muzyki ludowej.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
83. WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH INSTRUMENTARIUM ORFFA
PODCZAS ZAJĘĆ MUZYCZNO-RUCHOWYCH Z DZIEĆMI W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki
Treści programowe:
– Instrumentarium Orffa – omówienie, nazwa instrumentów, technika gry na wybranych instrumentach.
– Proste sposoby wykorzystania instrumentów podczas zajęć.
– Instrumentacje wybranych piosenek i utworów muzyki klasycznej i nie tylko.
– Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem instrumentów.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
84. „STICK GAME” – CZYLI UKŁADY RYTMICZNE, ĆWICZENIA I ZABAWY Z
WYKORZYSTANIEM KIJKÓW, ŁYŻEK I KLAWESÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki,
rytmicy
Treści programowe:
– Rytm w utworach muzycznych.
– Ćwiczenia i zabawy przy muzyce z wykorzystaniem kijków, łyżek, klawesów, listewek.
– Układy rytmiczne z wykorzystaniem w/w rekwizytów.
– Improwizacje rytmiczne przy muzyce.
– Ostinato rytmiczne, echo rytmiczne, łańcuch rytmiczny.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
85. NUTKI NA BOŻE NARODZENIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni,
nauczyciele, wychowawcy
Treści programowe:
– Przybliżenie tematyki Bożego Narodzenia – zapoznanie ze scenariuszami jasełkowymi.
– Wykonanie układów choreograficznych prezentujących sceny jasełkowe, próby improwizacji i własnych propozycji
ruchu do prezentowanej muzyki, wzbogacenie repertuaru poprzez naukę autorskich pastorałek.
– Poznawanie utworów muzyki poważnej w aranżacjach ruchowych, nauka pastorałek, instrumentacje perkusyjne.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
86. „Z PIOSENKĄ PRZEZ CAŁY ROK” – PRACA Z PIOSENKĄ, INTERPRETACJE
RUCHOWE I INTERPRETACJE PIOSENEK DLA DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnejo, pedagodzy specjalni,
nauczyciele, wychowawcy
Treści programowe:
– Poznanie nowych piosenek dla dzieci.
– Poprzez muzykę i treści piosenek przyswajanie wiedzy na temat cykliczności pór roku, ich charakterystyki, pogody w
nich występującej.
– Doskonalenie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia w piosenkach.
– Nauka instrumentacji i sposobu techniki gry na instrumentach perkusyjnych z zestawu C. Orffa.
– Nauka interpretacji ruchowych piosenek.
– Wspólne tworzenie muzyki, interpretacji i jednoczesnej instrumentacji.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 90zł
87. „CIĄGLE PADA”, CZYLI ĆWICZENIA, ZABAWY I UKŁADY PRZESTRZENNORUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM PARASOLI I NIE TYLKO
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki,
rytmicy
Treści programowe:
– Barwne, atrakcyjne bardzo łatwe i trudniejsze układy ruchowe z wykorzystaniem różnych parasoli do wykorzystania
podczas zajęć codziennych i uroczystości szkolnych i przedszkolnych.
– Rytmizacje deszczowe.
– Ćwiczenia i zabawy z parasolami z papieru i pięknymi parasolami dziecięcymi.
– Ilustracja muzyczna deszczowych wierszy.
– Utwory klasyczne, znane ponadczasowe utwory deszczowe, piosenki deszczowe.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
88. „WIJ SIĘ WSTĄŻECZKO”, CZYLI ĆWICZENIA, TAŃCE I UKŁADY PRZESTRZENNORUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM SZARF, WSTĄŻEK, CHUST I SZALI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki,
rytmicy
Treści programowe:
– Ćwiczenia z szarfami, wstążkami, chustami, szalami – praca z rekwizytem.
– Układy choreograficzne o różnym stopniu trudności z wykorzystaniem szarf, wstążek, chustek i szali do wykorzystania
podczas zajęć codziennych i uroczystości szkolnych i przedszkolnych.
– Atrakcyjne układy choreograficzne przy muzyce klasycznej i nie tylko do wykorzystania na świeżym powietrzu.
– Dobór i rozplanowanie ruchu w przestrzeni a budowa i charakter utworu muzycznego.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 90zł
89. TECHNIKI CERAMICZNE W EDUKACJI SZKOLNEJ - ZASTOSOWANIE WIEDZY O
PODSTAWOWYCH TECHNIKACH MODELOWANIA: FORMY PŁASKIE
I PRZESTRZENNE
Adresat:
nauczyciele plastyki klas 4-6 oraz gimnazjum, nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej a także
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Technika modelowania z plastrów gliny – formy płaskie – ozdoby użytkowe z gliny (koty, ryby, sowy, anioły, serca itp.).
− Technika swobodnego formowania z jednej bryły gliny. Figurki zwierząt wykonane metodą syntetyczną.
− Formy użytkowe przestrzenne. Dzwonki wykonane na formach gipsowych.
− Wykonanie patery roślinnej poprzez odbijanie faktury liścia.
− Ozdabianie ceramik techniką: rytowania, zdobienia nakładkami: wykonane drobne elementy łączymy z przedmiotem
głównym.
Liczba godzin: 4
Liczba uczestników: 15
Prowadząca: Urszula Kupczyk
Koszt szkolenia: 90zł (organizator zapewnia materiały)
WSPIERANIE SZKOŁY
W RÓŻNYCH ASPEKTACH DZIAŁALNOŚCI
90. NADZÓR PEDAGOGICZNY W ŚWIETLE NOWEGO ROZPRZĄDZENIA MEN Z DNIA
27 SIERPNIA 2015r. W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Adresat:
zainteresowani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
− Podstawa prawna – rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
− Przykład działań ewaluacyjnych, które może podjąć dyrektor szkoły.
− Zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej.
− Funkcje wspomagające nadzoru pedagogicznego.
− Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego.
− Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 20zł
91. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Adresat:
nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia
Treści programowe:
− Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
− Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
− Łańcuch przeżyć (działań ratowniczych).
− Postępowanie z osobą przytomną.
− Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem.
− Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu.
− Stany urazowe:
 postępowanie z rannymi,
 postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć, skręceń,
 zmiażdżenia i amputacja urazowa,
 krwotok,
 wstrząs,
 oparzenia,
 odmrożenia,
 hipotermia.
− Stany nieurazowe:
 omdlenia,
 udar cieplny,
 udar słoneczny,
 padaczka,
 cukrzyca,
 wstrząśnienie mózgu,
 nagły ból wieńcowy.
− Postępowanie podczas wypadku samochodowego.
− Postępowanie podczas wypadku w pracy.
− Słowniczek pierwszej pomocy.
− Filmy poglądowe.
− Demonstracja zabiegów ratowniczych.
− Ćwiczenia (sytuacje pozorowane).
− Egzamin końcowy.
Liczba godzin: 10
Prowadząca: Artur Łojek – nauczyciel Studium Medycznego
Koszt szkolenia: 90zł
92. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU KRZYWDZENIA
DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
–
Zaniedbywanie dziecka.
–
Przemoc psychiczna lub emocjonalna.
–
Krzywdzenie fizyczne.
–
Wykorzystywanie seksualne.
–
Czynniki mogące uaktywnić przemoc wobec dziecka.
–
Dokumentacja (lekarz, pedagog szkolny).
–
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dzieci.
–
Czynniki wpływające na kumulowanie się agresji w zachowaniu sprawców.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 40zł
93. SZKOLNE GRY UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Gry psychologiczne – elementy analizy transakcyjnej.
− Wskazówki dla praktykujących nauczycieli, w oparciu o analizę gier.
− Gry rodziców.
− Gry uczniowskie.
− Gry nauczycieli.
− Jak przetrwać w szkole? Strategie nauczycieli i uczniów wykorzystywane w szkole w celu przetrwania.
− Osiem najkosztowniejszych błędów pedagogicznych.
− Błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie, ocenianie.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
94. EMISJA GŁOSU – JAK MÓWIĆ I ŚPIEWAĆ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Głos ludzki jako narzędzie pracy nauczyciela.
− Fonacja.
− Oddychanie.
− Rezonans.
− Artykulacja.
− Higiena pracy głosem.
Liczba godzin: 7
Prowadząca: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 85zł
95. JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z KLASĄ BĘDĄCĄ ZBIOREM INDYWIDUALNOŚCI ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Wybrane typologie postaw uczniowskich – informacje ogólne.
 Strategie uczenia się: myślenie, odczuwanie, działania, kooperacja.
 Typy uczniów: analityczny, emocjonalny, działający, współpracujący.
 Wspieranie mocnych, korygowanie słabych stron poszczególnych typów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 Tworzenie profilu klasy.
 Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów.
 Wpływ postaw oraz strategii oddziaływań nauczycieli na efektywną pracę uczniów.
 Dodatkowe kryteria klasyfikacji: twórczość i pracowitość (pilność). Uczeń – zwycięzca, zadaniowiec, oryginał,
przegrywający.
 Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
96. KLASA JAKO GRUPA A ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE
Adresat:
nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Treści programowe:
– Klasa szkolna jako grupa.
– Zarządzanie klasą.
– Klimat społeczny w klasie.
– Budowanie relacji nauczyciel – uczeń.
– Relacja szkoła – rodzina.
– Praca wychowawcza z klasą – metody.
– Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie? Przykładowe techniki behawioralno- komunikacyjne.
– Mechanizmy grupowe w klasie.
– Społeczny wymiar sytuacji szkolnej – kierowanie zespołem klasowym.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
97. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W
SZKOLE MASOWEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Specyfika funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej - studium przypadku.
− Zasady nauczania włączającego. Indywidualizacja nauczania.
− Metody, formy pracy z dzieckiem upośledzonym w klasie szkolnej.
− Środki i pomoce dydaktyczne, jako pomoc dla nauczyciela w realizacji podstawy programowej, dobór materiałów,
treści dydaktycznych, ocenianie i dostosowanie wymagań,
− Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako wsparcie w rozwoju poznawczym, społecznym, emocjonalnym.
− Elementy pracy wychowawczej:

integracja z klasą,

nauka umiejętności społecznych,

motywowanie do nauki, pokonywanie trudności,

identyfikacja i rozwój potencjałów oraz umiejętności pozaintelektualnych,

współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
− Nauczyciel w nauczaniu włączającym – dydaktyk i wychowawca.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
98. AUTORYTET NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY. UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE,
KOMPETENCJE OSOBISTE.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele – wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Treści programowe:
– Poczucie własnej wartości jako podstawa autorytetu nauczyciela.
– Spójność wewnętrzna i właściwa hierarchia wartości jako narzędzia w pracy pedagoga.
– Postawy nauczyciela w powiązaniu z posiadaną samooceną.
– Zasoby i kompetencje osobiste w pracy nauczyciela – wychowawcy.
– Warunki dobrego kontaktu z wychowankiem (uczniem) wg C. Rogersa.
– Budowanie autorytetu wychowawcy. Rodzaje autorytetu.
– Profesjonalne umiejętności nauczyciela.
– Wskazówki dotyczące skutecznego wpływania na innych.
– Cechy osoby wspierającej rozwój.
– Nauczyciel-wychowawca wg A. Guryckiej.
– Nauczyciel-lider czy belfer? Cztery poziomy liderowania,
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 40zł
99. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele różnych specjalności i typów szkół
Treści programowe:
 Podstawy komunikacji interpersonalnej – wiadomości praktyczne.
 Inteligentny sposób radzenia sobie z niepożądanymi uwagami i docinkami.
 Strategie radzenia ze złością i nierzeczową krytyką innych.
 Komunikacyjne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz z trudnymi osobami.
 Techniki komunikacji niewerbalnej w sytuacjach z trudną klasą czy grupą wychowawczą.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
100. OCENIANIE WSPIERAJĄCE (KSZTAŁTUJĄCE) ROZWÓJ UCZNIA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Ocenianie wspierające (kształtujące) jako przykład rozwiązania wspierającego rozwój ucznia.
– Elementy oceniania kształtującego.
– Planowanie realizacji nowej podstawy programowej z uwzględnieniem oceniania kształtującego.
– Korzyści dydaktyczne wynikające ze stosowania oceniania kształtującego.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Małgorzata Noskowska
Koszt szkolenia: 50zł
101. METODYCZNE PLANOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Aspekty prawne funkcjonowania nauczyciela w placówce i systemie edukacji.
− Projektowanie procesu dydaktycznego.
− Elementy warsztatu pracy nauczyciela.
− Analiza SWOT.
− Planowanie rozwoju osobowego i zawodowego nauczyciela.
− Profesjonalny rozwój nauczyciela.
− Doskonalenie zawodowe.
− Kreowanie środowiska edukacyjnego.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Doskonalenie metod i form pracy.
Wynik uczenia się jako wartość.
Efektywność nauczania.
Pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Ocenianie osiągnięć uczniów.
Nauczyciel wychowawcą.
Indywidualizacja pracy na lekcjach.
Rozwijanie umiejętności mentorskich.
Budowanie autorytetu nauczyciela.
Tożsamość nauczyciela.
Etyczne aspekty zawodu.
Współpraca z rodzicami.
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych.
Ewaluacja nauczycielskiego systemu kształcenia.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
102. NEUROEDUKACJA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Dlaczego neurodydaktyka?
 Co dziś wiemy o funkcjonowaniu mózgu?
 Jak wiedza o mózgu może usprawnić nauczanie i uczenie się?
 Edukacja przyjazna mózgowi.
 Kompetencje szkolne w świetle badań nad mózgiem.
 Dlaczego wszystkie dzieci są zdolne?
 Od kogo zależy sukces ucznia?
 Szkoła przyszłości uwzględniająca style uczenia i różnorodność uczniów.
 Neurodydaktyka jako nowy sposób myślenia o szkole.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł
103. JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Zasady organizacji pracy na lekcji.
− Kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
− Korzyści wynikające z pracy w grupach.
− Diagnozowanie stylów uczenia się.
− Budowa mózgu – lewa i prawa półkula mózgowa i ich znaczenie w ćwiczeniu pamięci.
− Techniki ćwiczenia pamięci krótkotrwałej i długotrwałej.
− Techniki zapamiętywania.
− Zasady tworzenia map myślowych.
− Metody i techniki aktywizujące uczniów.
− Przykłady dobrych praktyk.
− Konstruowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem poznanych metod i technik pracy.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
104. WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW ZDOLNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Diagnoza zdolności.
− Charakterystyczne cechy uczenia się uczniów zdolnych.
− Charakterystyczne cechy uczniów zdolnych.
− Uczeń zdolny – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
− Obowiązki szkoły wynikające z prawa oświatowego w obszarze pracy z uczniem zdolnym.
− Metody i formy pracy z uczniami zdolnymi.
− Model nauczyciela dla uczniów zdolnych.
− Indywidualny tok nauki, indywidualny program pracy z uczniem zdolnym.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
105. POMIAR EDUKACYJNY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Narzędzia pomiaru dydaktycznego.
– Pomiar dydaktyczny jako podstawa diagnostyki edukacyjnej.
– Sprawdzanie osiągnięć uczniów.
– Tworzenie koncepcji testu.
– Planowanie testu osiągnięć szkolnych.
– Rodzaje zadań.
– Budowanie zadań.
– Konstrukcja testu.
– Analiza i ocena zadań.
– Ćwiczenia w budowaniu zadań i konstruowaniu pomiaru.
– Wykorzystanie wyników pomiaru.
– Ewaluacja nauczycielskiego systemu kształcenia.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
106. EDUKACYJNY PROJEKT GIMNAZJALNY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Podstawa prawna projektu.
− Dlaczego projekt edukacyjny?
− Nowe zadania organizacyjne w gimnazjum.
− Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne?
− Organizacja projektu edukacyjnego – uregulowania w prawie wewnątrzszkolnym.
− Przykładowe rozwiązania organizacyjne.
− Tworzenie zespołów projektowych.
− Wybór tematów i problemów badawczych projektu.
− Planowanie działań i określanie celów.
− Realizacja projektu.
− Prezentacja i ocena projektu.
− Przydatne narzędzia.
− Wypracowanie przydatnych narzędzi.
− Konstruowanie projektów gimnazjalnych.
Liczba godzin: 6
Prowadzące: Marianna Szpakowska, Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 60zł
107. PLANOWANIE DYDAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW EGZAMINÓW
ZEWNĘTRZNYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
−
Realizacja podstawy programowej.
− Wymagania egzaminacyjne.
− Umiejętności badane na egzaminie.
− Pogłębiona analiza wyników egzaminów zewnętrznych.
− Formułowanie wniosków do pracy, określenie potrzeb w zakresie podniesienia efektywności kształcenia w szkole.
− Planowanie dydaktyczne.
− Ewaluacja w pracy nauczyciela.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
108. KOMPETEMCJE TRENERSKIE NAUCZYCIELA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Motywacja jako proces myślowy.
− Zjawisko emergencji w służbie kształtowania właściwej motywacji.
− Kompetencja jako triada.
− Kompetencje
„szczegółowe”
(autoprezentacja,
budowanie
relacji
interpersonalnych,
rozpoznawanie
„oprogramowania” ucznia, efektywna prezentacja materiału, rola umiejętnego wykorzystania głosu, nowe technologie
w nauczaniu).
− Model 4Mat.
− Motywujący system oceniania.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
109. COACHING GRUPOWY I INDYWIDUALNY JAKO ELEMENT WSPARCIA
DYREKTORA I NAUCZYCIELA W ROZWOJU
Adresat:
zainteresowani dyrektorzy placówek edukacyjnych
Treści programowe:
−
Wykorzystanie coachingu w rozwoju osobistym nauczycieli i dyrektorów.
−
Coaching indywidualny w rozwoju zawodowym nauczycieli i dyrektorów.
−
Rozwiązywanie problemów rady pedagogicznej poprzez coaching grupowy.
−
Rola wykorzystywania umiejętności coachingowych w pracy dyrektora i nauczycieli.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
110. PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU W OŚWIACIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
−
Powody wypalenia w obecnych czasach.
−
Jak rozróżnić wypalenie zawodowe od życiowego.
−
Program odporności na stres.
−
Budowanie motywacji i wewnętrznej harmonii.
−
Techniki relaksacyjne.
−
Indywidualny program rozwoju.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Rafał Brus
Koszt szkolenia: 45zł
111. KONSUMENCKI MODEL RODZICA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
−
Współpraca w obliczu zmian.
−
Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicem.
−
Konsumencki model rodzica.
−
Tworzenie współpracy.
−
Rozwiązywanie konfliktów.
−
Asertywność w pracy nauczyciela.
−
Budowanie relacji z rodzicem.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Rafał Brus
Koszt szkolenia: 65zł
112. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA A ROLA NAUCZYCIELA. ZAGROŻENIA SZKOŁY I
EDUKACJI JAKO SKUTEK ZMIAN WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
–
Przepisy prawa dotyczące sprawy bezpieczeństwa w szkole:

zadania szkoły jako instytucji,

stan materialno-techniczny,

kompetencje prawno-organizacyjne,

realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
– Zadania dyrektora szkoły związane z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli; odpowiedzialność cywilna dyrektora
szkoły i nauczycieli.
– Wewnętrzne regulacje szkolne (statut szkoły, zakres obowiązków nauczyciela, regulaminy, procedury
bezpieczeństwa).
– Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (nowe uzależnienia, cyberprzemoc, sexting, prokrastynacja, facebookoholizm,
jako nowe zagrożenia współczesnej młodzieży).
– Zadania szkoły w obszarze profilaktyki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Anna Hostyńska
Koszt szkolenia: 45zł
113. INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU
Adresat:
zainteresowane rady pedagogiczne
Treści programowe:
−
Pojęcie innowacji pedagogicznych w oświacie – podstawa prawna.
−
Innowacje pedagogiczne a eksperymenty – analiza.
−
Rodzaje innowacji – przegląd kryteriów.
−
Dokumentacja formalna – wzory pism.
−
Opis innowacji pedagogicznej.
−
Procedura wdrażania innowacji w przedszkolu.
− Wieloaspektowe planowanie innowacji w aspekcie spełnienia wymagań państwa przez przedszkole.
−
Przykłady innowacji organizacyjnych, metodycznych, programowych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
114. EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 27 SIERPNIA 2015R. W SPRAWIE NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
Adresat:
zainteresowane rady pedagogiczne
Treści programowe:
−
Umocowania prawne ewaluacji zewnętrznej.
−
Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły/placówki oświatowej.
− Propozycje wykazu dokumentacji szkoły/placówki do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.
− Metodologia ewaluacji: zasada triangulacji, narzędzia, techniki i źródła danych.
− Prawa przysługujące Dyrektorowi i szkole w procesie ewaluacji zewnętrznej.
− Kształcenie umiejętności odczytywania wskaźników zawartych w poszczególnych wymaganiach z załączników do
rozporządzenia.
− Wskaźniki wymagań ewaluacji zewnętrznej, a wskaźniki wewnątrzszkolne w szkole/placówce oświatowej.
− Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej podczas ewaluacji zewnętrznej.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 30zł
115. EWALUACJA WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 27 SIERPNIA 2015R. W SPRAWIE
NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Adresat:
zainteresowane rady pedagogiczne
Treści programowe:
– Umocowanie prawne ewaluacji wewnętrznej.
– Diagnoza obszarów działalności szkoły/placówki oświatowej.
– Wskaźniki wewnątrzszkolne w szkole/ placówce oświatowej.
– Model przebiegu ewaluacji wewnętrznej szkoły/placówki oświatowej.
– Zadania dyrektora i nauczycieli w badaniu ewaluacyjnym.
– Metodologia ewaluacji: zasada triangulacji, narzędzia, techniki i źródła danych.
– Konstruowanie przykładowych projektów ewaluacji.
– Opracowanie wyników ewaluacji wewnętrznej.
– Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia efektywności pracy szkoły.
–
Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej podczas ewaluacji zewnętrznej.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 40zł
116. EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ –metoda profil
szkoły
Adresat:
zainteresowane rady pedagogiczne
Treści programowe:
– Umocowanie prawne ewaluacji wewnętrznej.
– Diagnoza obszarów działalności szkoły/placówki oświatowej – metoda profil szkoły.
– Na czym polega określenie profilu szkoły?
– Etapy ewaluacji metodą „profil szkoły”.
– Określenie mocnych i słabych stron szkoły/placówki.
– Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej metodą „profil szkoły” do podniesienia efektywności pracy szkoły.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 30zł
117. WYMAGANIA PAŃSTWA WOBEC SZKÓŁ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 27 SIERPNIA 2015R. W SPRAWIE
NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Adresat:
zainteresowane rady pedagogiczne
Treści programowe:
– Umocowanie prawne w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego.
– Dlaczego wymagania państwa wobec szkół?
– Jak rozumieć filozofię wymagań, które stawia państwo szkołom/placówkom?
– Dobór potrzeb szkoły/placówki.
– Wybór wymagania które stawia państwo wobec szkół do badania ewaluacyjnego w szkole/placówce.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 30zł
118. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w szkole.
– Procedury osiągania celów zawartych w programie.
– Kierunki działań ukierunkowane na podniesienie efektywności kształcenia.
– Harmonogram działań.
– Zasady ewaluacji programu poprawy efektywności kształcenia.
– Przykładowe struktury programu poprawy efektywności kształcenia.
– Konstruowanie przykładowego programu poprawy efektywności kształcenia w szkole.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 30zł
119. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH JAKO WARUNEK
JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU UCZNIA, NAUCZYCIELA I SZKOŁY
Adresat:
Zainteresowane RP, zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za analizę wyników egzaminu zewnętrznego i
opracowanie Raportu
Treści programowe:
– Szkolna analiza wyników egzaminu zewnętrznego – etapy pogłębionej analizy, interpretacja i wykorzystanie wyników,
tworzenie narzędzi przydatnych do systemowej zespołowej analizy wyników, dokumentowanie.
– Formułowanie wniosków do korekty szkolnego i nauczycielskich systemów kształcenia.
– Projektowanie programu i harmonogram podniesienia efektywności kształcenia w szkole.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł
120. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY W OBLICZU OBECNYCH
WYZWAŃ
Adresat:
zainteresowani dyrektorzy placówek edukacyjnych
Treści programowe:
– Przywódca na miarę obecnych czasów.
– Współpraca i relacje z podwładnymi.
– Podejmowanie i przekazywanie trudnych decyzji.
– Motywowanie pracowników i rozwój pracowników.
– Angażowanie pracownika w realizację zadań.
– Praca z trudnym pracownikiem.
– Kreowanie pozytywnego wizerunku.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Rafał Brus
Koszt szkolenia: 65zł
121. PODRÓŻ EDUKACYJNA – ELEMENT ROZWOJU NAUCZYCIELI I NADZORU
PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA
Adresat:
zainteresowani dyrektorzy placówek edukacyjnych
Treści programowe:
– Podróż edukacyjna jako element działań „szkoły uczącej się”.
– Organizacja, założenia, planowanie podróży edukacyjnej wspólnie z nauczycielami.
– Nadzór pedagogiczny prowadzony poprzez podróż edukacyjną.
– Rola dyrektora we wspólnym uczeniu się z wykorzystaniem podróży edukacyjnej.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 100zł
122. JAK UCZYĆ UCZNIÓW DOBRYCH MANIER, POPRAWNEGO ZACHOWANIA I
SAVOIR-VIVRE’U NA CO DZIEŃ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Kodeks dobrego wychowania.
– Relacje społeczne.
– Komunikacja społeczna.
– Kultura dyskusji.
– Rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienia publiczne, prezentacja siebie.
– Etykieta w sytuacjach codziennych.
– Komunikacja telefoniczna.
– Savoir-vivre w Internecie.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Rafał Brus
Koszt szkolenia: 45zł
PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZA
123. BEHAWIORALNE I EMOCJONALNE ZABURZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. JAK UCZYĆ
I WYCHOWYWAĆ DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Przyczyny, kryteria i korygowanie problemów behawioralnych i emocjonalnych (PBE).
– Nauka i zachowanie uczniów z PBE.
– Cele i funkcje zachowań destrukcyjnych.
– Problemy emocjonalne i behawioralne uczniów trudnych.
– Metody korygowania zaburzonych zachowań.
– Postawa oraz umiejętności nauczyciela w pracy z osobami o zaburzeniach zachowania:

metody sterowania zachowaniem,
 topografia sali lekcyjnej, czyli dziesięć sposobów na zorganizowanie przestrzeni sali,

zasady pracy w klasie.
– Mechanizmy i role grupowe.
– Komunikacja z rodzicami dzieci z PBE.
– Mechanizmy funkcjonalnego przystosowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zestawienie osiowych objawów ucznia
funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciela.
– Dysfunkcje rozwojowe jako przyczyny trudnych zachowań (Płodowy Zespół Alkoholowy, ADHD, Zespół Aspergera).
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
124. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ MODYFIKACJA TRUDNYCH ZACHOWAŃ U
DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli
Treści programowe:
 Koncepcje ważne dla zrozumienia zachowania.

zachowanie jako syndrom,

funkcje i schematy zachowań,

postawy nauczycieli,

zmiana zachowania.
−
Plan FAIR jako narzędzie wychowawcze.
−
Metody korygowania niektórych zaburzeń (zaburzenia lękowe, buntownicze).
−
Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
125. DEPRESJA I REAKCJE DEPRESYJNE ORAZ ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE
OKRESU DORASTANIA W UJĘCIU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, pedagogowie szkolni
Treści programowe:
 Przegląd aktualnych koncepcji (psychologicznych i neurobiologicznych) dotyczących patogenezy depresji.
 Symptomatologia i kryteria diagnostyczne.
 Zróżnicowanie depresji wśród mężczyzn, kobiet oraz nastolatków.
 Współwystępowanie depresji z innymi zaburzeniami (tzw. Zespoły mieszane).
 Formy pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.
 Problematyka samobójstw wśród nastolatków (myśli, tendencje, manifestacje werbalne i niewerbalne, akt
samobójczy – zespół presuicydalny).
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak– psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł
126. PSYCHOLOGICZNA „PIERWSZA POMOC” NA RZECZ UCZNIA W KRYZYSIE
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, psychologowie, pedagogowie szkolni
Treści programowe:
 Czym jest i jaka jest dynamika przebiegu kryzysu psychologicznego?
 „Mały” przegląd ośmiu „wielkich” kryzysów rozwojowych na wszystkich etapach życia człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem kryzysu na etapie adolescencji – koncepcja Erika Eriksona.
 Użyteczne techniki pomocy stosowane w interwencji kryzysowej, czyli: co robić, a czego nie robić? Co mówić, a czego
nie mówić?
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak– psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł
127. ZMIANY W OSOBOWOŚCI UCZNIA EKSPERYMENTUJĄCEGO Z SUBSTANCJAMI
PSYCHOAKTYWNYMI
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, psychologowie, pedagogowie
Treści programowe:
 Przegląd i podział substancji funkcjonujących na rynku narkotykowym – dawniej i obecnie. Zmiany w „modzie”
narkotykowej.
 Opis działania i wpływu na psychikę człowieka najpopularniejszych substancji występujących na „czarnym rynku”
(THC, extasy, amfetamina, kokaina, LSD, grzyby halucynogenne, opiaty i in.).
 Analiza całokształtu zachowań i reakcji nastolatka na każdym etapie procesu uzależnienia (tymczasowe i trwałe
zmiany zachodzące w strukturze osobowości – sfera psychiczna, somatyczna i społeczna).
 Informacje dotyczące „slangowego” nazewnictwa w/w środków.
 Kilka słów o sterydach anabolicznych.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak – psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł
128. WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU DZIECIŃSTWA I DORASTANIA –
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII, NEUROPSYCHOLOGII
I PSYCHIATRII
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, psychologowie, pedagogowie szkolni
Treści programowe:
 Pojęcie normy i patologii w świetle założeń i międzynarodowych klasyfikacji we współczesnej psychologii.
 Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, czynniki zwiastujące zaburzenia o charakterze schizofrenii itp.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak – psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł
129. PRACA Z UCZNIEM O ZACHOWANIACH DESTRUKCYJNYCH I ZAGROŻONYM
NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Charakterystyka oraz model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
− Cele i funkcje zachowań destrukcyjnych i separatystycznych.
− Problemy emocjonalne i behawioralne uczniów trudnych.
− Metody sterowania zachowaniem.
− Praca nad zmianą:

sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych,
 metoda ”błyskawicznej motywacji” w pracy z dziećmi o zachowaniach buntowniczych.
− Wykluczenie społeczne – zarys problematyki, metody zapobiegania i pomocy.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 40zł
130. MISTRZOWIE FAŁSZU – INFILTRACJA IDEOLOGII NEW AGE WE WSPÓŁCZESNEJ
MEDYCYNIE, PSYCHOLOGII, PEDAGOGICE I EDUKACJI
Adresat:
nauczyciele – katecheci, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inni nauczyciele
Treści programowe:
 Istota i zasady doktrynalne ideologii New Age i Next Age.
 Praktyki ezoteryczno-okultystyczne w szatach psychologii i pedagogiki stosowane przez ideologów Nowej Ery.
 Zdefiniowanie użytecznych pojęć: gnoza, holizm, panteizm, panenergetyzm; inicjacja i kontrinicjacja; antropozofia,
kosmocentryzm, idolatria i inni.
 Ujawnienie i analiza wybranych technik psychomanipulacji ezoterycznych i okultystycznych w świetle psychologii oraz
teologii i filozofii chrześcijańskiej.
 Ujawnienie i wyjaśnienie błędów metodologicznych na przykładzie wybranych technik pseudonaukowych
(holistycznych): kinezjologia edukacyjna Dennisona; tzw. ustawienia rodzinne Berta Hellingera: Pozytywne Myślenie;
Superlearning: Pedagogika Waldorfska: Dzieci Indygo; metoda Silvy, homeopatia, irydologia i inne.
 Następstwa stosowania technik pseudopsychologicznych i pseudonaukowych dla rozwoju psychofizycznego i
duchowego człowieka.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak – psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł
131. WYBRANE DYSFUNKCJE ROZWOJOWE
(ADHD, ZESPÓŁ ASPERGERA, FAS)
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Problematyka ukrytej niepełnosprawności – ogólne omówienie problematyki zajęć.
– Współpraca z rodzinami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
– ADHD czyli praca z dzieckiem „bardziej”. Objawy osiowe, podtypy. Funkcjonowanie szkolne.
– Zespół Aspergera – geniusz może być nienormalnością;
 pomoc dziecku z ZA w klasie szkolnej,
 strategie wspierania w zakresie zaburzeń komunikacji, zaburzeń społecznych oraz problemów związanych z
zachowaniem.
– FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy
 specyfika funkcjonowania dziecka oraz nastolatka z zaburzeniami poalkoholowymi,
 dziecko z FAS w szkole i środowisku społecznym,
 wskazania dla nauczycieli i opiekunów dzieci z zaburzeniami poalkoholowymi.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
132. RODZINA WIELOPROBLEMOWA JAKO SPECYFICZNE ŚRODOWISKO
WYCHOWAWCZE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół, placówek, pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych
Treści programowe:
− Określenie i charakterystyka systemu rodziny dysfunkcyjnej;

właściwości rodziny z problemem uzależnienia,

reguły i zasady życia,

przystosowanie się do życia.
− Dzieci w rodzinie wieloproblemowej;

role rodzinne – funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze,

rodzina z problemem, a rozwój dziecka,

następstwa doświadczanej agresji i przemocy.
− Podstawowe zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją;

skuteczne sposoby prowadzenia rozmowy,
 zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciela,

rozpoznawanie ról dzieci w warunkach szkolnych i sposoby pomocy,
 strategie działania nauczyciela. Konstruktywne sposoby budowania relacji nauczyciel-uczeń.
− Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów z rodzin dysfunkcyjnych;
 efekt marginalizacji i wykluczenia uczniów z rodzin o niskim statucie socjoekologicznym,

kod językowy, jako wyznacznik marginalizacji,
 trudności w uczeniu się i w zachowaniu w kontekście teorii naznaczania społecznego.
− „Dzieci żelazne”: Koncepcja resilience w praktyce pedagogicznej.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
133. PRACA Z DZIECKIEM O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH POZNAWCZYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Pojęcie „nieharmonijny rozwój” – definicja, znaczenie dla wszystkich uczestników procesu dydaktyko-wychowawczego.
− Koncepcja trudności w uczeniu się jako zaburzenie indywidualnego rozwoju człowieka.
− Analiza osobowości ucznia.
− Niepowodzenia szkolne – przyczyny, przejawy, metody korekcyjne.
− Bezradność intelektualna w szkole.
− Jak rozmawiać z dziećmi o ich trudnościach szkolnych? Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.
− Diagnoza funkcjonalna – wsparcie dla nauczyciela-wychowawcy.
− Konteksty trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia oraz źródło problemów w przystosowaniu
szkolnym.
− Metody pracy z dzieckiem o niskich możliwościach poznawczych –pomocne strategie, metody motywacyjne oraz
dyscyplinujące.
− Różnorodność w nauczaniu zindywidualizowanym.
− Zróżnicowane zachowania nauczycieli wobec uczniów;

błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie, ocenianie,

efekt Galatei i Golema,

osiem najkosztowniejszych błędów pedagogicznych.
– Trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia. Implikacje wybranych teorii na praktykę
pedagogiczną.
– Czynniki związane z organizacją nauczania, które wpływają na motywację wg M. Dembo.
– Jak uczyć się skuteczniej? Rady i sugestie dla uczniów i nauczycieli.
– Wybrane pomoce dydaktyczne usprawniające rozwój poznawczy – prezentacja.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
134. ZACHOWANIA OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE. ZABURZENIA ZACHOWANIA
Adresat:
nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów placówek
Treści programowe:
 Zachowania opozycyjno-buntownicze (ODD), jako pochodne przetrwałego Zespołu Hiperkinetycznego (ADHD). Kryteria
diagnostyczne (ICD 10).
 Impulsywność, jako jedna z przyczyn zaburzeń zachowania.
 Agresja impulsywna i socjalizowana.
 Poważne zaburzenia zachowania (CD). Wybrane kryteria diagnostyczne.
 Kryteria zachowań zaburzonych.
 Zaburzenia z dorosłymi, rówieśnikami, z sobą i z zadaniem.
 Głębokie zaburzenia emocjonalne – podstawowe informacje. Działania korekcyjne nauczyciela-wychowawcy.
 Przykładowy schemat diagnozy wychowanka.
 Zachowania pozawerbalne i werbalne służące podniesieniu lub obniżeniu autorytetu nauczycirla/wychowawcy.
 Techniki modyfikacji zachowania.
 Aspekty kierowania grupą i jej kontroli.
 Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe. Poziomy przywództwa w grupie.
 Zniekształcenie poznawcze w wybranych grupach zaburzeń.
 Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.
 Rady dotyczące skutecznego wpływania na innych.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
135. PROBLEMY WYCHOWAWCZE W PRZEDSZKOLU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
 Uzdolnione dziecko w przedszkolu – jak wychować zdolne dziecko?
 Dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej, jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensomotorycznej –
wskazówki dla nauczycieli i rodziców.
 Niecierpliwe dziecko – nauka odraczania reakcji i czekania na swoją kolej.
 Dziecko nadpobudliwe – przykłady działań podejmowanych w grupie.
 Dziecko agresywne w przedszkolu. Co robić gdy dziecko jest agresywne?
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł
136. AGRESJA I PRZEMOC SZKOLNA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele – wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych
Treści programowe:
– Agresja – definicje, przyczyny, rodzaje.
– Agresja na różnych poziomach rozwojowych.
– Przemoc szkolna – cechy charakterystyczne.
– Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne.
– Wpływ szkoły – czynniki organizacyjne i wynikające z relacji nauczyciel – uczeń.
– Profil osób biorących udział w prześladowaniach:
 typy sprawców oraz ofiar przemocy,
 sugestie dla ofiar przemocy.
– Wpływ grupy na pojawianie się zachowań agresywnych i przemocy.
– Mechanizm stawania się sprawcą przemocy. Konsekwencje ponoszone przez sprawców.
– Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”.
– Wspieranie rozwoju moralnego. Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda zapobiegania i korygowania
zachowań agresywnych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 50zł
137. KOMPETENCJE COACHINGOWE NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Treści programowe:
– Kształtowanie umiejętności tworzenia relacji z grupą oraz z poszczególnymi uczniami (wychowankami).

Wskaźniki porozumienia.

Wpływ przestrzeni na relacje z uczniami.
– Wspieranie w osiąganiu celów.
– Komunikacja coachingowa.
– Rozpoznawanie stylów uczenia się i myślenia zgodnie z modelem 4MAT.
– Czym jest rozwijająca informacja zwrotna?
– Rola i zarządzanie emocjami.
– Umiejętności rozwijania potencjału ucznia. Wybrane techniki coachingowe w praktyce dydaktyczno-wychowawczej.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
Adresat:
138. PLANOWANIE I REALIZACJA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Planowanie zajęć.
 Metody i techniki przydatne w pracy wychowawcy, opisy metod.
 Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem metody: Studium Przypadku.
 Przykład wykorzystania metody w opracowaniu scenariusza lekcji wychowawczej.
 Konstruowanie scenariuszy zajęć.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł
139. DZIECKO ZDOLNE, ALE ROZKOJARZONE
Wspomaganie rozwoju za pomocą treningu umiejętności wykonawczych.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Treści programowe:
– Umiejętności wykonawcze – definicja, podstawowy schemat.
– Podział umiejętności wykonawczych zgodnie z sekwencją rozwojową i funkcjonalną.
– Rola rozpoznawania mocnych i słabych stron umiejętności wykonawczych.
– Dwa wymiary umiejętności – myślenie i działanie.
– Przykładowe kwestionariusze umiejętności poznawczych w okresie przedszkolnym i szkolnym.
– Podstawy udanych interwencji – dziesięć zasad rozwijania umiejętności wykonawczych.
– Trzy sposoby uczenia umiejętności wykonawczych:



organizacja otoczenia,
kształtowanie,
motywowanie do uczenia się i używania.
Próba diagnozy w oparciu o kwestionariusz dla danego przedziału wiekowego.
–
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 60zł
140. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE ORAZ MEDIACJE W OBLICZU WYZWAŃ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Czynniki tworzące konflikty w szkole.
− Rodzaje konfliktów.
− Konflikty w zespołach i w klasach.
− Rozwiązanie sporów i konfliktów.
− Nauczyciel w roli mediatora, arbitra.
− Trudne sytuacje roli mediatora w szkole.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Rafał Brus
Koszt szkolenia: 45zł
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
141. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie
Treści programowe:
– Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.
– Podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli.
– Etapy stażu nauczyciela stażysty.
– Funkcje opiekuna nauczyciela stażysty.
– Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Ewa Stonio
Koszt szkolenia: 50zł
142. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Adresat:
nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Treści programowe:
– Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
– Plan rozwoju zawodowego.
– Rola i zadania opiekuna stażu.
– Realizacja zadań w okresie stażu i jej dokumentowanie.
– Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
– Wybrane psychologiczne aspekty egzaminu.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Ewa Stonio
Koszt szkolenia: 50zł
143. DOKUMENTOWANIE WNIOSKU O POSTEPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA
STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Adresat:
nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Treści programowe:
– Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
– Dokumentowanie spełnienia wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego w świetle obowiązującego prawa.
– Wybrane psychologiczne aspekty rozmowy kwalifikacyjnej.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Ewa Stonio
Koszt szkolenia: 50zł
144. OPIS I ANALIZA PRZYPADKU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Metody badań pedagogicznych.
– Identyfikacja problemu.
– Metody rozpoznania problemu.
– Zastosowanie opisu i analizy przypadku.
– Przykładowe analizy przypadków.
– Projektowanie pracy z wykorzystaniem opisu i analizy przypadku.
– Opis i analiza konkretnego przypadku edukacyjnego.
– Wyodrębnienie efektów działań.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł

Podobne dokumenty