Inwestujemy w dobre pomysły

Transkrypt

Inwestujemy w dobre pomysły
Inwestujemy w dobre pomysły
Raport z I edycji programu grantowego
dla pracowników Capgemini
1
Inwestujemy w dobre pomysły
Raport z I edycji programu grantowego
dla pracowników Capgemini
2012
2
3
Inwestujemy w dobre pomysły
Spis treści
Dlaczego program grantowy?
Najważniejsze fakty o I edycji programu grantowego
Capgemini „Inwestujemy w dobre pomysły”
Akcja renowacja, prezent dla przedszkolaków w Bęczarce
Zielona inicjatywa
Baza danych i portal adopcyjny dla zwierząt
Capgemini dzieciom
Wakacyjna Akademia Seniora
Recykling – artystyczna reaktywacja
Decyzje, które wpływają na przyszłość
Pomoc kotom z pożaru znajdującym się pod opieką
fundacji AFN i remont kociarni
Cap for cat
Inwestujemy w dobre pomysły – wszyscy wygrywamy!
Inne inicjatywy społeczne i środowiskowe Capgemini w Polsce
Dlaczego program grantowy?
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Program Grantowy Capgemini „Inwestujemy w dobre
pomysły” powstał w wyniku przekonania zarządu
i pracowników firmy, że zaangażowanie społeczne
jest ważną powinnością firmy wobec społeczeństwa,
a także warunkiem rozwoju każdego człowieka.
Wychodzimy z założenia, że działania społeczne powinny
być standardem w branży i w biznesie. Chcemy, aby
pracownicy Capgemini mogli wykorzystać swoją
wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz innych.
Program jest odpowiedzią na wiele oddolnych inicjatyw
pracowników firmy, którzy zwracali uwagę na istotne
problemy społeczne w swoim otoczeniu. Polega na
angażowaniu się pracowników firmy w działalność
wolontariacką na rzecz rozwiązywania ważnych dla
nich i ich otoczenia kwestii społecznych. Jednocześnie
firma przekazuje wsparcie finansowe, merytoryczne
i organizacyjne pracownikom, którzy zgłoszą
najlepsze projekty społeczne. Dzięki temu każdy
ma możliwość osobistego zaangażowania się
w działania prospołeczne.
Beneficjenci programu to szeroko rozumiana społeczność
lokalna (np. przedszkole, dom dziecka, klub seniora, schronisko
dla zwierząt). Projekty zgłoszone do programu powinny:
• rozwiązywać ważne problemy społeczne,
• dążyć do zwiększenia partycypacji społecznej,
• wzmacniać organizacje społeczne na terytorium Polski,
• budować postawę obywatelską zarówno wśród
beneficjentów, jak i samych realizatorów projektów.
Dodatkowo punktowane jest także zaangażowanie
podopiecznych Fundacji Gniazdo lub Stowarzyszenia
SIEMACHA w realizację projektu. (Uwaga! Chodzi tu
o zaangażowanie podopiecznych wskazanych organizacji
na rzecz pomocy innym). Nie jest możliwe bezpośrednie
przekazanie grantu na konto wybranej organizacji
społecznej lub osoby potrzebującej.
Uczestnikiem programu może być każdy pracownik
Capgemini bez względu na stanowisko, dział oraz rodzaj
umowy, na podstawie której wykonuje pracę. Ważne jest
to, że do programu można się zgłosić tylko zespołowo,
nie można zgłaszać się pojedynczo. Zespół projektowy
składa się z minimum trzech pracowników Capgemini.
4
Do realizacji projektu można (a nawet jest to wskazane)
zaprosić osoby spoza firmy: rodzinę, przyjaciół, kolegów
z innych firm lub organizacji społecznych. Na czele zespołu
stoi lider, który musi być pracownikiem Capgemini.
To on odpowiada za poprawną realizację projektu
(pod względem merytorycznym i finansowym).
Wyboru projektów dokonuje Kapituła Programu,
w której skład wchodzą osoby zaufania publicznego,
eksperci w dziedzinie CSR, działacze społeczni,
pracownicy naukowi, przedstawiciele Capgemini. Kryteria
oceny są wcześniej znane uczestnikom.
Podstawowe dokumenty obowiązujące wszystkich
zgłaszających projekty:
• regulamin programu,
• vademecum uczestnika – przewodnik krok po kroku,
• wniosek – aplikacja on-line,
• oświadczenie o przystąpieniu do programu.
Program jest elementem strategii społecznej
odpowiedzialności firmy.
Projekty realizowane w ramach programu odzwierciedlają
siedem głównych wartości firmy:
•szczerość,
•odwagę,
•zaufanie,
•wolność,
• ducha zespołowego,
•skromność,
•zabawę.
Co cechuje liderów i uczestników projektów realizowanych
w ramach Programu Grantowego Capgemini
„Inwestujemy w dobre pomysły”?
•Odpowiedzialność
• Otwartość na innych ludzi, nowe pomysły
i sposoby działania
•Zaufanie
• Ciekawość świata i optymizm
• 100% postawy La Niaque!
5
Inwestujemy w dobre pomysły
Najważniejsze fakty o I edycji
programu grantowego Capgemini
„Inwestujemy w dobre pomysły”
Kto się zaangażował?
Liczba wolontariuszy i ich zaangażowanie w Program
„Inwestujemy w dobre pomysły” pokazują olbrzymi
potencjał, kreatywność i wrażliwość pracowników
Capgemini. 58 pracowników firmy bezpośrednio wzięło
udział w realizacji projektów. W większości były to panie
– 79%. Prawie po połowie rozłożyło się zaangażowanie
pracowników z business units Infrastructure Services
i Business Process Outsourcing (odpowiednio 28 i 30).
Dodatkowo wolontariusze z Capgemini zaangażowali 87
osób spoza firmy – swoich przyjaciół, rodzinę, sąsiadów
– oraz 31 młodych wolontariuszy ze Stowarzyszenia
SIEMACHA i Fundacji Gniazdo. Łącznie program wsparło
swoją bezpłatną pracą blisko 180 wolontariuszy.
176 wolontariuszy zaangażowało
się w program
18%
49%
33%
Pracownicy
Capgemini – 58 osób
Osoby spoza
firmy – 87 osób
Podopieczni SIEMACHY/
Gniazda – 31 osób
Jakie projekty zrealizowano?
I edycja Programu Grantowego Capgemini „Inwestujemy
w dobre pomysły” odbyła się w okresie od lutego do
grudnia 2012 roku. W marcu pracownicy mogli zgłaszać
swoje pomysły na realizację projektów poprzez specjalnie
przygotowaną aplikację on-line. Ostatecznie zgłoszono
31 wniosków zakładających aktywność wolontariacką blisko
150 pracowników Capgemini. Kapituła Programu dokonała
wyboru 101 zwycięskich projektów, które zrealizowane zostały
w okresie od 7 maja do 31 grudnia 2012 roku.
Pomysły realizowane przez pracowników były różnorodne
zarówno pod kątem lokalizacji, jak i problemów, na które
odpowiadały, oraz sposobów ich rozwiązywania. Pięć
projektów zostało zrealizowanych na terenie Małopolski, cztery
na terenie Śląska. Trzy projekty skierowane były do dzieci,
trzy dotyczyły zwierząt, dwa – młodzieży, a jeden – seniorów.
Zdecydowana większość zwycięskich pomysłów zakładała
aktywne zaangażowanie odbiorców pomocy, np. poprzez
warsztaty, szkolenia, zajęcia integracyjne i artystyczne.
Przeprowadzone zostały także prace remontowe dwóch
kociarni oraz sal i wyposażenia przedszkola. Wolontariusze
wykazali się dużą zaradnością i gospodarnością,
niewykorzystane materiały edukacyjne, papiernicze oraz
remontowe sprawnie wykorzystywali do poszerzenia zakresu
swoich działań. Aby zwiększyć efektywność i zasięg projektów,
wolontariusze pozyskali do współpracy 29 partnerów
instytucjonalnych, takich jak: szkoły, fundacje, stowarzyszenia,
media lokalne, firmy. Łączna wartość wsparcia finansowego
Capgemini wyniosła 16 645,66 złotych.
Kwiecień
weryfikacja formalna, obrady Kapituły,
wybór wniosków
Maj – grudzień
realizacja projektów
Październik – grudzień
sprawozdania końcowe
Realizowano dziewięć projektów – jeden musiał zostać zawieszony
1
z przyczyn osobistych, zgłoszonych przez lidera projektu.
W tabeli znajduje się podsumowanie najważniejszych
informacji na temat zrealizowanych projektów.
O każdym z nich można przeczytać więcej
w dalszej części raportu.
Lider projektu Rezultat projektu
Odbiorcy projektu
Joanna
Suchora
Odnowienie mebli (40 krzeseł i 6 stolików) oraz sali
w przedszkolu
Przedszkolaki z Bęczarki
Magdalena
Bukała
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
podnoszących kwalifikacje 20 młodych liderów SIEMACHY
Młodzi wolontariusze (12 – 18
lat), liderzy SIEMACHY
Marta
Czyż
Przeprowadzenie trzydniowych warsztatów i wspólnych
zabaw z dziećmi niepełnosprawnymi mających na celu ich
rozwój oraz ciekawą organizację czasu wolnego
Dzieci z ośrodka
rehabilitacyjno-oświatowego
SORO oraz z Fundacji Gniazdo
Agnieszka
Machowska
Przeprowadzenie 7 warsztatów edukacyjnych dla około 70
seniorów oraz zakup stołu do sali szkoleniowej
Seniorzy działający
w Stowarzyszeniu Akademia
Pełni Życia
Paulina
Klimańska
Przeprowadzenie warsztatów artystyczno-ekologicznych
Dzieci – podopieczni Fundacji
oraz wprowadzenie segregacji odpadów w Fundacji Gniazdo Gniazdo
Łukasz
Mazur
Przeprowadzenie warsztatów ułatwiających młodym
ludziom wybór studiów i zaplanowanie drogi zawodowej
Uczniowie drugich klas I LO
w Jędrzejowie
Koty będące pod opieką
Fundacji Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie
1
2
Zielona Inicjatywa
3
Capgemini dzieciom
4
Wakacyjna Akademia Seniora
5
Recykling – artystyczna
reaktywacja
6
Decyzje, które wpływają na
przyszłość
7
Pomoc kotom z pożaru
i remont kociarni
Dominika
Pacyna
Sterylizacja/kastracja, szczepienie, odrobaczenie
i czipowanie 12 kotów uratowanych z pożaru oraz remont
i dekoracja kociarni
8
Baza danych i portal
adopcyjny dla zwierząt
Marta
Szewczak
Utworzenie portalu Pokochajzwierzaka.pl oraz bazy danych Zwierzęta znajdujące się pod
ułatwiającej adopcję zwierząt
opieką Fundacji SOS dla Zwierząt
9
Cap for cat
Małgorzata
Stempniak
Remont kociarni, wybudowanie 5 domków oraz wykonanie
zabawek dla bezdomnych kotów przez podopiecznych
Fundacji Gniazdo

Ważne daty
Luty, marzec
ogłoszenie i nabór wniosków
Tytuł projektu
Akcja Renowacja, prezent dla
przedszkolaków w Bęczarce
Kto otrzymał pomoc?
Co dalej?
Wolontariusze w ramach I edycji Programu Grantowego
Capgemini „Inwestujemy w dobre pomysły” objęli
bezpośrednią pomocą 300 odbiorców. Blisko połowę
beneficjentów stanowiły dzieci (143 osób), kolejną
grupą byli seniorzy (70 osób), którzy stanowią blisko
1/4 łącznej liczby objętych działaniami programowymi.
Wiele działań dotyczyło także rozwiązywania problemu
bezdomności i zaniedbania zwierząt – pomoc trafiła do
47 podopiecznych schronisk i fundacji. Z kolei w dwóch
projektach skierowanych do młodzieży udział wzięło
40 osób. Warte podkreślenia jest to, że wolontariusze
bardzo precyzyjnie określili grupy, którym chcą pomagać,
a w trakcie realizacji projektów elastycznie reagowali
na ich potrzeby. Starali się także dobrać metody pracy
i partnerów tak, aby projekty oddziaływały także
w szerszej skali, a ich efekty były trwałe i pozostały
w danej społeczności na długo.
Realizacja powyższych projektów rozpaliła iskrę we
wszystkich liderach. Podczas spotkania podsumowującego
I edycję programu wszyscy podkreślali chęć kontynuacji
współpracy po zakończonym projekcie. Ponadto w 2012
roku zostało zrealizowanych kilka projektów zgłoszonych do
programu, a niezakwalifikowanych do pierwszej dziesiątki.
300 bezpośrednich odbiorców
projektów w podziale na grupy
13%
Dzieci – 143 osoby
48%
16%
23%
Seniorzy – 70 osób
To bardzo budujące i inspirujące, usłyszeć
i zobaczyć, co nasi pracownicy potrafią
zrobić po godzinach pracy, przy nie tak
wielkim wsparciu finansowym firmy. Program
grantowy to strzał w dziesiątkę. Każdy z nas
dostrzega jakieś problemy wokół siebie. Czasem niewiele
trzeba, żeby komuś pomóc – najcenniejsze, co możemy dać,
to nasze zaangażowanie, do tego – trochę pieniędzy.
Marek Grodziński, Członek Zarządu Capgemini Polska Sp. z o.o.,
Dyrektor Centrum Business Process Outsourcing
Program Grantowy Capgemini „Inwestujemy
w dobre pomysły” to także pole do popisu
dla tych, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą.
Gorąco zachęcam naszych pracowników także
do takiego spojrzenia na tę inicjatywę. Czasem
najbardziej wartościowa pomoc to wiedza i kompetencje, które
możemy przekazać jakiejś organizacji lub społeczności.
Zwierzęta – 47
Młodzież – 40 osób
6
Koty ze schroniska Psitulmnie
oraz bezdomne koty
z Chorzowa i Katowic
Daniel Habrat, Członek Zarządu Capgemini Polska Sp. z o.o.,
Dyrektor Centrum Infrastucture Services
7
Inwestujemy w dobre pomysły
Akcja renowacja, prezent dla
przedszkolaków w Bęczarce
Lider projektu
Z pozoru niewinna akcja renowacja polegająca na gruntownym
odnowieniu krzesełek i stolików przedszkolnych przeobraziła się w wielką
AKCJĘ RENOWACJĘ. Jej rezultat całkowicie przeszedł zarówno moje, jak
i beneficjentów oczekiwania odnośnie do końcowego wyglądu sali.
Joanna Suchora
W Capgemini na co dzień wspiera
zespół sprzedażowy, dostarczając całą
gamę różnorakich informacji mających
na celu pozyskiwanie nowych klientów.
A w weekendy planuje i z pasją realizuje
podróże: te małe – spacery po pobliskim
lesie i okolicznych pagórkach, i te duże
– wakacyjne wypady do miejsc mniej
znanych, a zachwycających.
Mieszka w Bęczarce z mężem, dwójką
Przedszkolaków, kocicą i psem.
W projekt poza 13 wolontariuszami
z Capgemini zaangażowała Męża, który
własnymi rękami dokonał zniszczenia
i odbudowania sali przedszkolnej
(zrywanie boazerii, skuwanie ścian,
kładzenie gładzi, montowanie półek
i drzwi). Mąż do pomocy zaangażował
Dziadka i dwóch Ojców.
Capgemini
Business Process Outsourcing,
Sales Support Team,
w firmie od 2005 roku.
8
Najpierw był wspaniały odzew Wolontariuszy z Capgemini oraz osób
zaprzyjaźnionych, którzy w liczbie 15 ochoczo i z wielkim entuzjazmem
zdecydowali się poświęcić całą sobotę na ciężka pracę polegającą na czyszczeniu
i malowaniu elementów metalowych i drewnianych. Panowie chwycili za
szlifierki i zabrali się za metalowe części, a dzielne Panie z pieśnią na ustach
szorowały papierem ściernym drewniane elementy, zdzierając resztki starej
farby. Praca zdawała się nie mieć końca… Wciąż pojawiały sie kolejne elementy
do wyczyszczenia, kolejne śruby ze starości niewykręcalne, jednakże nic nie
zdołało przyćmić naszego entuzjazmu. Po tym wszystkim malowanie pięknie
wyczyszczonych elementów było czystą przyjemnością i zajęło króciutką chwilę.
I tak zaczął się drugi etap akcji renowacji, tym razem
polegający na gruntownym remoncie sali dydaktyczno
-jadalnianej. Boazeria została zerwana, stary tynk skuty,
ściany odgrzybione, nowa warstwa tynku i gładzi położona,
a to wszystko dzięki zaangażowaniu dwóch niezwykle
pracowitych Tatusiów oraz Pani Dyrektor, która postarała
się o dodatkowe finanse z gminy. Dzięki temu udało się
wyremontowane pomieszczenie na koniec odmalować
i położyć nową atestowaną wykładzinę. Całości dopełniły
powieszone półeczki i funkcjonalne drzwi przesuwne
zamontowane w miejsce starych drzwi. I oczywiście
odnowione stoliczki i krzesełka!
Na tym jeszcze nie koniec… W związku z ogromem potrzeb
zarówno w przedszkolu, jak i w szkole pojawił się pomysł
założenia stowarzyszenia, które mogłoby pozyskiwać
fundusze na kolejne projekty, np. na budowę boiska przy
szkole, gdyż brak sali gimnastycznej niekorzystnie odbija się
na kondycji uczniów. Chętni rodzice już się organizują.
Dla mnie udział w tym projekcie jest wspaniałym
przykładem na to, jak niewielka iskra może zapłonąć
mocnym ogniem i rozpalić ludzi wokół. Zaczęliśmy od
realizacji niewielkiej części potrzeb przedszkola, a skończyło
się na generalnym remoncie, nowych pomysłach
i przekonaniu, że wszystko jest możliwe.
Trzeba tylko zacząć.
Woooow, ale fajnie! /trzylatek/
/Joanna Suchora, liderka/
Potem była żmudna praca jednego Dziadzia, który systematycznie i cierpliwie
przekładał wyschnięte elementy na druga stronę, malował, dopasowywał do
metalowych stelaży, przykręcał śruby, zabezpieczał końcówki śrub, nakładał
gumowe podkładki – te zabiegi kosmetyczne trwały około miesiąca.
Projekt zrealizowany w Bęczarce w województwie małopolskim, odbiorcy: ponad 50 dzieci, udział wzięli: 13 wolontariuszy
z Capgemini, 4 wolontariuszy spoza firmy (w tym Dziadek i Mąż), partnerzy instytucjonalni: przedszkole w Bęczarce, firma
stolarsko-meblowa.
W tym czasie jeden z Rodziców nawiązał współpracę z lokalnym przedsiębiorcą
i zamówił u niego odpowiednie blaty z zaokrąglonymi końcami oraz wykorzystał
pozostałą resztę materiału do wykrojenia eleganckich półeczek, które miały
być powieszone zamiast dotychczasowych wiekowych regałów.
Bardzo ładnie i dobrze, że nie ma tych trójkątnych rogów,
tylko są okrągłe /sześciolatka/
Gdy na początku sierpnia wraz z moim Mężem spotkałam
się z Panią Dyrektor w sali, postanowiliśmy pójść krok dalej.
Sala, w której znajdowały się odnowione stoliki i krzesła oraz nowe
półki w pozytywnych barwach, aż prosiła się o odnowienie.
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Agnieszka Pirowska, Bartosz Duraczyński, Daria Cygan, Dominika Smalcerz,
Ewelina Ziach, Joanna Suchora, Karolina Wójcik, Katarzyna Żołna,
Magdalena Lis, Magdalena Kurek, Marta Król, Paweł Zięba, Wojciech Zieliński
9
Inwestujemy w dobre pomysły
Zielona inicjatywa
Lider projektu
Wychowanie rówieśnicze to wynalazek i swego rodzaju differentia specifica
SIEMACHY – stowarzyszenia, które świadczy systemową pomoc dzieciom
i młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, terapii i rozwoju fizycznego (obecnie
24 specjalistyczne placówki w kraju i ponad 2000 odbiorców pomocy dziennie).
Wartość wychowania rówieśniczego wynika z energii, entuzjazmu, talentów
i potencjału „zaklętych” w trwałych relacjach budowanych między młodymi ludźmi.
Magdalena Bukała
W Capgemini na co dzień zajmuje się
konstruowaniem odpowiedzi na zapytania
ofertowe nowych klientów firmy.
Lubi zwierzęta, marzy o posiadaniu
minifarmy i szklarni w ogródku.
Mimo iż codziennie jesteśmy bombardowani
apelami o pomoc dla różnych instytucji,
organizacji i ich potrzebujących, nigdy nie są
nam przedstawiane sylwetki wykonawców
i inicjatorów owych akcji. Osoby te pozostają
bezimienne, gdyż w życiu codziennym
ustawiają się zawsze na końcu kolejki, nie
prosząc o nic dla siebie, lecz o wszystko
dla innych. W hołdzie tym właśnie osobom
stworzyłam projekt krakowskich
warsztatów szkoleniowych.
Magda Bukała
Capgemini
Business Process Outsourcing,
Sales Support Team,
w firmie od 2006 roku.
10
Warsztaty w Odporyszowie nauczyły mnie bardzo dużo, jeśli chodzi o dobre
sprawowanie roli lidera. Często pojawiały się tam metafory i doświadczenia
życiowe prowadzącej, co bardzo pomogło zapamiętać ciekawe i ważne rzeczy
dotyczące ludzi i ich roli bądź rozdzielania zadań w zespole. Większość
na pewno zostanie mi w pamięci do końca życia. Dziękuję.
/Mania, uczestniczka/
Inicjatywa Capgemini pt. „Inwestujemy w dobre pomysły” to projekt dla ambitnych i przedsiębiorczych młodych ludzi.
Dla tych, którzy mają mnóstwo pomysłów, pasję, zapał i pragną zarządzać rzeczywistością. Warsztaty, które odbyły
się w ramach projektu, były prowadzone przez specjalistów, dzięki którym bez stresu, szkolnych ławek i sprawdzianów
młodzi ludzie zdobyli wiele przydatnych umiejętności, między innymi: jak mówić, aby inni nas słuchali, jak pokonać tremę
przed publicznymi wystąpieniami, jak profesjonalnie zarządzać grupą, jak zapalić innych do swoich pomysłów i działania itd.
Dzięki takim projektom jak ten nie tylko inwestujemy w młode pokolenie, wychowujemy je i kształtujemy, lecz także
wspieramy w kształtowaniu zachowań prospołecznych oraz prozawodowych.
Projekt zrealizowany w Odporyszowie w województwie małopolskim
(ośrodek SIEMACHY), odbiorcy: 20 młodych liderów z Krakowa, udział
wzięli: 3 wolontariuszy z Capgemini, 2 wolontariuszy spoza firmy,
partnerzy instytucjonalni: SIEMACHA, Pro Motio – firma szkoleniowa.
/Mariusz Hornowski, dyrektor, opiekun/
Projekt „Zielona Inicjatywa” zakładał wyjątkowe warsztaty dla 20 młodych
liderów (w wieku 15-20 lat!), których celem było wzmocnienie ich
kompetencji niezbędnych do jeszcze lepszego nauczania, wspierania i kierowania
siemachowską młodzieżą liczoną w setkach potrzebujących. To ci liderzy stanowią
pozytywny punkt odniesienia dla pozostałych członków społeczności siemachowskiej.
Myślę, że te warsztaty były udane. Miła atmosfera, duża dyscyplina, ciekawe
zajęcia, z których wiele mogliśmy wynieść. Forma tych warsztatów bardzo mi
się podobała, ponieważ nie było nudnych momentów, wręcz przeciwnie – każdy
chętnie brał udział w zajęciach.
/Marta, uczestniczka/
Dwudniowe warsztaty dla młodzieży odbyły się w ośrodku SIEMACHY w Odporyszowie
i obejmowały: gry integracyjne, grę polowanie na sukcesy i silne strony, przywództwo
w grupie, czynniki sukcesu przedsięwzięcia, samoregulacyjne mechanizmy pracy
grupy, koncepcję Belbina, naukę szacowania budżetu potrzebnego przy realizacji
organizowanych zdarzeń, przekazywanie informacji zwrotnej itp.
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Mateusz Mrożek, Sylwia Kozyra
11
Inwestujemy w dobre pomysły
Baza danych i portal
adopcyjny dla zwierząt
Lider projektu
Przeciętny człowiek chcący adoptować zwierzaka MUSI przegooglować kilka
do kilkunastu stron różnych fundacji i schronisk oraz przeskrolować informacje
o wszystkich podopiecznych danego ośrodka – nigdzie nie ma możliwości
sortowania zwierząt ze względu na wielkość, wiek i/lub cechy charakteru.
Ośrodki pomocy są zwykle na bakier ze współczesna techniką i nie mają
czasu lub nie widzą powodu zmiany tego stanu rzeczy. Co więcej, ośrodki
pomocy nie współpracują ze sobą. Pomoc zwierzętom traktowana jest zwykle
jako rozwiązywanie bieżącego problemu – nie ma dogłębnej analizy, zbierania
informacji, dalekowzrocznego planowania, jak rozwiązać problem.
Marta Szewczak
Pracuje na stanowisku Junior
Knowledge Consultant w zespole
Project Management Office. Jej praca
polega głównie na wsparciu Project
i Transition Managerów. Miłość do
zwierząt wyniosła z domu, gdzie
zawsze był pies, czasem kot lub dwa,
a w powietrzu unosiła się tęsknota
mamy do koni i jazdy konnej, z której
musiała zrezygnować. Obecnie ma
psa – akitę japońską, koty niestety są
wykluczone ze względu na alergię.
W przyszłym roku rozpocznie w końcu
długo wytęsknioną naukę jazdy konnej,
a więc zwierzęta pozostaną ważnym
składnikiem jej życia. Poza zwierzakami
uwielbia książki (papierowe!) i kocha
czytać – możliwe, że w przyszłorocznym
wydaniu programu grantowego skupi się
na katowickich bibliotekach.
Capgemini, Infrastructure Services
EE PMO, w firmie od 2008 roku
12
W Polsce problem adopcji zwierząt leży poniekąd
odłogiem. Nie ma możliwości wyszukania
zwierzaka w internecie pod kątem rzeczywistych
możliwości i chęci. Owszem – można znaleźć
słodkiego psiaka, ale to nie na podstawie zdjęcia
powinno się adoptować zwierzę. To powinna być
decyzja świadoma, uwzględniająca charakter
zwierzaka, jego rzeczywiste potrzeby przestrzenne,
specyfikę danej rasy. Dopiero po „przefiltrowaniu”
tych kryteriów można wybierać na podstawie
zdjęcia. Zdjęcie powinno być na końcu, jeśli ta
adopcja ma być poważna i rzeczywiście zmieniać
otoczenie, a nie powodować, że po jakimś czasie
zwierzęta wrócą do schronisk, do adopcji.
Nasz projekt zakładał stworzenie bazy danych,
która na pierwszym miejscu będzie dostarczała
właśnie tych informacji. Budujemy ją we 
współpracy z Fundacją „SOS dla Zwierząt”
(http://www.fundacjasosdlazwierzat.org/).
Mamy nadzieję, że z czasem będzie ważnym
portalem dla osób chcących zaadoptować
zwierzęw województwie śląskim.
/Marta Szewczak, liderka/
Projekt zrealizowany w województwie śląskim, wzięło
w nim udział 7 wolontariuszy z Capgemini oraz 2 osoby
spoza firmy. Beneficjentem projektu była Fundacja
„SOS dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie.
Cele projektu były jasne:
1.Ułatwić współpracę pomiędzy różnymi ośrodkami pomocy zwierzętom
poprzez wprowadzenie prostego standardu oraz promowanie go.
2.Ułatwić i przyspieszyć aktualizację informacji o zwierzętach do adopcji.
3.Wprowadzić prosty i czytelny system katalogowania zwierząt
przebywających pod opieką ośrodków pomocy.
4.Ułatwić przyszłemu właścicielowi znalezienie wymarzonego i odpowiedniego
dla niego zwierzęcia poprzez wprowadzenie portalu adopcyjnego.
Ten wyjątkowy projekt bazował na tzw. wolontariacie kompetencji.
Wymagał zaangażowania programistów – ludzi, którzy byliby chętni stworzyć
bazę danych, portal i połączenie pomiędzy nimi. Trzeba było także wybrać
technologie, na których zarówno baza danych, jak i portal powinny się opierać.
W efekcie udało się stworzyć bazę danych uwzględniającą potrzeby
fundacji oraz wymogi prawa polskiego dotyczące przechowywania
informacji o zwierzętach pod opieką schronisk. Powstała także flashowa
aplikacja portalu adopcyjnego z przyjaznym i prostym menu, które pozwala
na wyszukiwanie zwierzęcia do adopcji po jego cechach charakteru.
W wyniku projektu powstała także domena (domena + serwer + certyfikat
SSL) Pokochajzwierzaka.pl, na której w styczniu 2013 roku znajdzie się portal
adopcyjny. Jednocześnie Fundacja „SOS dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie
postanowiła zrezygnować z prowadzenia rejestru papierowego, a przejść
w pełni na system elektroniczny z początkiem stycznia 2013 roku.
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt to:
Pawel Chiberski, Maria Kisiel, Mariusz Chrzanowski,
Marta Nabiałek, Przemysław Szewczak, Michał Ptaszek
13
Inwestujemy w dobre pomysły
Capgemini dzieciom
Lider projektu
Marta Czyż
W Capgemini na co dzień pracuje
jako agent pierwszej linii na projekcie
francuskojęzycznym.
Prowadzi również zajęcia z języka
polskiego dla obcokrajowców.
Uwielbia górskie wędrówki,
szczególnie po Tatrach, wiersze
Wisławy Szymborskiej oraz muzykę
Busta Rhymes i Snoop Dogg.
Rzeczywistość dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka SORO w Katowicach
oraz podopiecznych Fundacji Gniazdo, wywodzących się z ubogich środowisk
społecznych, zagrożonych przestępczością i uzależnieniami, to żmudna
rehabilitacja oraz trudne warunki życia. Poprzez działania projektowe
wolontariusze oderwali je od szarej codzienności, wnosząc w ich świat
radość oraz zabawę. W spotkaniach twórczych i zabawach udział
wzięło około 40 dzieci oraz 10 rodziców.
Wyjątkowa wartość projektu wynika także z tego,
że w spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi
zostały zaangażowane dzieci zdrowe – podopieczni
zaprzyjaźnionej z Capgemini Fundacji Gniazdo.
Zajęcia zapewniły więc nie tylko rozwój dzieciom
z SORO, lecz także integrację środowisk.
W ramach projektu odbyły się trzy spotkania dla dzieci obejmujące zajęcia
plastyczne (lepienie z ciastoliny, malowanie farbkami, rysowanie), malowanie
twarzy, pokaz magika (iluzjonisty), spotkanie z Kubusiem Puchatkiem
i Tygryskiem, pokaz ogromnych baniek mydlanych, oglądanie i czytanie bajek.
Ostatni dzień zakończył się spotkaniem ze strażakami, którzy przyjechali
do ośrodka specjalnym wozem. Był pokaz gaszenia minipożaru, zwiedzanie
wnętrza wozu strażackiego, prezentacja stroju strażaka oraz omówienie
sprzętu strażackiego. Strażacy przeprowadzili dla dzieci również krótkie
szkolenie z pierwszej pomocy oraz omówili zawartość R1 – torby pierwszej
pomocy. Dzieci robiły sobie zdjęcia ze strażakami, w wozie strażackim oraz
w hełmie strażackim. Miały też możliwość, z asekuracją strażaków, trzymać
prawdziwy wąż strażacki, z którego leciała woda.
Naszym celem była organizacja trzech spotkań
obejmujących czas wolny podczas wakacji dla dzieci
z ośrodka SORO oraz dzieci z Fundacji Gniazdo,
które nie miały okazji nigdzie wyjechać na wakacje
i zostały w Katowicach. Zależało nam, aby te
spotkania były wyjątkowe, pełne uśmiechu, radości,
niezapomnianych wrażeń i żeby na długo zapadły
w pamięć dzieci. Myślę, że tak też się stało.
W projekt, oprócz wolontariuszy z Capgemini,
zaangażowani byli także studenci Uniwersytetu Śląskiego
z kierunku pedagogika i psychologia, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem dzieci w czasie pokazów i wspólnych
zabaw. Przy spotkaniach pomogli też przyjaciele i rodzina.
Projekt zrealizowany w Katowicach, odbiorcy: 40 dzieci
niepełnosprawnych, udział wzięli: 6 wolontariuszek
z Capgemini, 8 wolontariuszy spoza firmy, partnerzy
instytucjonalni: ośrodek SORO, Fundacja Gniazdo,
Ochotnicza Straż Pożarna, What Agency z Katowic
(pokaz baniek mydlanych), FHU e-Baza Jerzy Pniewski
(przesłanie sprzętu oraz dodatkowych bajek dla dzieci).
/Marta Czyż, liderka/
Takie spotkania pozytywnie wpływają na dzieci, gdyż umożliwiają
im kontakt z rówieśnikami, a tym samym są szansą na zdobywanie
i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Poprzez różne formy
aktywności dzieci stymulowane są do podejmowania różnorodnych
działań – często samodzielnie. Ponadto zajęcia stymulują rozwój
wszelkich sfer poznawczych dziecka, dostarczają wiele radości,
satysfakcji i pozytywnych wrażeń.
/Magda Frączczak,
Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy SORO/
Capgemini Infrastructure Services,
projekt w Katowicach,
w firmie od 2010 roku
14
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Marta Karnia, Dominika Boryń, Weronika Saczka,
Marta Czyż, Alicja Ciupa, Martyna Grzanka
15
Inwestujemy w dobre pomysły
Wakacyjna Akademia Seniora
W projekt zaangażowanych było osiem wolontariuszek
Capgemini (HR SSC, Learning & Development oraz
Compensation & Benefits) oraz wolontariusze ze
Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia, którzy pomagali
w promocji i rekrutacji uczestników projektu.
Beneficjenci bardzo wysoko ocenili projekt.
Lider projektu
Babcia i dziadek w szkolnej ławie? Na taki pomysł wpadli autorzy Wakacyjnej
Akademii Seniora. Celem projektu była aktywizacja osób starszych oraz
walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora. Wolontariusze
we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Pełni Życia przygotowali
i poprowadzili 7 warsztatów edukacyjnych dla 70 seniorów. Zakupili także stół
do sali szkoleniowej, aby w dalszej perspektywie rozwinąć ofertę zajęć dla
seniorów i umożliwić wprowadzenie nowych rodzajów zajęć.
Agnieszka Machowska
W Capgemini pracuje jako trener
wewnętrzny i starszy specjalista
ds. szkoleń.
Jest absolwentką Akademii Mistrzów
Treningu Grupy Trenerskiej Mentor,
Studium Umiejętności Osobistych
Trenera i Lidera, studiów
podyplomowych z zakresu HR
w Wyższej Szkole Europejskiej.
Jej zainteresowania osobiste i zawodowe
w ostatnim czasie związane są
z odkrywaniem metody Nonviolent
Communication, którą zgłębia pod okiem
polskich certyfikowanych trenerów.
Bardzo ciekawe zajęcia, zwróciły mi uwagę na rzeczy, z których podczas
rozmawiania z innymi nie zdawałam sobie sprawy, chętnie wzięłabym udział
w dłuższych warsztatach na ten temat.
/uczestniczka warsztatów/
Warsztaty zrealizowane w ramach Wakacyjnej Akademii Seniora:
• „O języku serca, czyli komunikacja porozumienia” – poznanie zasad
wyrażania się i słuchania innych według metody komunikacji Porozumienia
Bez Przemocy (NVC) – warsztaty przeprowadzone dwukrotnie,
• „Techniki relaksacji i malowanie mandali” – poznanie technik relaksacyjnych
sprzyjających wyciszeniu oraz koncentracji, malowanie mandali,
• „Z życia międzykulturowej organizacji” – zwiększenie świadomości różnic
kulturowych w organizacjach,
• „Kuchnia światem pachnąca” – zapoznanie z różnorodnością mieszania się
kultur w kuchni, zapoznanie ze smakowymi i leczniczymi właściwościami
orientalnych przypraw,
• „Twórcze zabawy z wnukiem” – wzmocnienie seniorów w realizacji ról
rodzinnych (babcia/dziadek) poprzez organizację warsztatów
plastycznych dla seniorów i ich wnuków,
• „Uwolnij oddech” – wprowadzenie do technik świadomego oddychania,
poznanie technik oddechowych do zastosowania na co dzień: dotlenienie,
rewitalizacja, stabilizacja emocjonalna, relaks przy pomocy oddechu.
Prywatnie całkiem dobrze radzi sobie na
wyprawach rowerowych z sakwami oraz
hiszpańskich długodystansowych trasach
szlakiem Camino de Santiago.
Nie sądziłam, że od dużo młodszych od siebie osób mogę się jeszcze
czegoś nauczyć, byłam miło zaskoczona.
/uczestniczka warsztatów/
W Capgemini pracuje od 2007 roku,
w chwili obecnej w zespole HR SSC,
Learning & Development.
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Katarzyna Biegus, Paulina Siwecka, Katarzyna Milewska, Julia Reguła,
Agata Kulisa, Katarzyna Sienkiewicz, Marta Pyzik
16
Najbardziej podobała mi się atmosfera na zajęciach
i żywa dyskusja Pań prowadzących z nami.
/uczestniczka warsztatów/
Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
z metody komunikacji NVC – „aby porozumieć się
z synową”, a także technik świadomego oddychania, dzięki
którym seniorzy poznali ćwiczenia oddechowe, które
mogą zastosować na co dzień, aby doświadczyć korzyści
płynących ze świadomej pracy z oddechem, czyli lepszego
zdrowia, większej energii i spokoju. Zainteresowanie
zajęciami wśród seniorów było tak duże, że już planowane
są kolejne – poza projektem, po prostu z chęci.
Z perspektywy osoby koordynującej projekt oraz
prowadzącej warsztaty dla seniorów jestem pod bardzo
dużym wrażeniem Stowarzyszenia Akademia Pełni
Życia. Seniorzy z APŻ okazali sie grupą bardzo otwartą
i zaangażowaną na każdym etapie projektu – od tworzenia
warsztatów i ich organizowania w biurze APŻ po aktywny
udział w nich jako uczestnicy. Możliwość uczestniczenia
w tym projekcie była dla mnie nowym i rozwijającym
doświadczeniem. Współpraca z inną niż do tej pory
grupą odbiorców umożliwiła mi spojrzenie na pracę
trenera z innej perspektywy i pomogła mi zwiększyć
moje kompetencje pracy z grupą.
/Agnieszka Machowska, liderka/
Projekt zrealizowany w Krakowie w siedzibie
Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia.
Odbiorcami projektu było około 70 seniorów.
W realizacji projektu wzięło udział 8 wolontariuszy
z Capgemini oraz 5 wolontariuszy ze Stowarzyszenia APZ
oraz 1 wolontariusz niezwiązany z żadną organizacją.
Partnerzy instytucjonalni projektu: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, lokalne media (Radio Kraków, „Dziennik Polski”),
portale internetowe (www.dlaseniora.krakow.pl, www.dlaemeryta.pl, www.senior.org.pl, http://wiadomosci.ngo.pl).
17
Inwestujemy w dobre pomysły
Recykling – artystyczna reaktywacja
Lider projektu
Ideą projektu był rozwój świadomości ekologicznej oraz myślenia
kreatywnego 30 podopiecznych i 5 wychowawców katowickiej Fundacji
Gniazdo. Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy Gniazdo działa już 20 lat.
Pod swoją opieką ma dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej
w wieku 6–10 oraz 11–14 lat, a także starszych wychowanków Młodzieżowego
Klubu Wspierania Rozwoju Osobistego w wieku 15–19 lat. Dewizą fundacji jest
odkrywanie potencjału dzieci, które trafiają do Gniazda, bo w każdym
z nas jest potencjał do rozwoju.
Paulina Klimańska
W Capgemini na co dzień pracuje
na stanowisku Incident Managera
na projekcie DHL w tzw. Bagietkowie,
którego nazwa bierze się stąd, że
team jest francuskojęzyczny.
W przerwach między zajmowaniem
się wysokopriorytetowymi zgłoszeniami
rozmyśla o wspinaczce i planuje
kolejne zajęcia plastyczne z dziećmi.
Uwielbia podróże, poznawanie innych
kultur także poprzez ich dorobek
artystyczny: muzykę, kino, literaturę,
sztuki plastyczne.
Na projekt złożyły się warsztaty artystyczno-ekologiczne (teoretyczne oraz
plastyczne) oraz wprowadzenie segregacji odpadów w Fundacji. I jedno, i drugie
okazało się strzałem w dziesiątkę. Młodzi uczestnicy warsztatów z radością
tworzyli portfele z kartonów po mleku i sokach zebranych przez pracowników
Fundacji Gniazdo, wykonywali papier czerpany ze starych, pociętych
i przeznaczonych do wyrzucenia dokumentów, poznali tajniki
niektórych form grafiki warsztatowej.
Dzieci bardzo entuzjastycznie podeszły zarówno do
idei recyklingu, jak i do przeprowadzonych warsztatów
plastycznych. Przyznają, że już mają w szkole lekcje na
temat recyklingu, a niektóre z nich prowadzą częściową
segregację w domach (butelki). Wprowadzenie segregacji
odpadów w fundacji wpisuje się w socjoterapeutyczne
działania wychowawców mające na celu wprowadzenie
porządku i stabilizacji w życie młodych ludzi, w których
domach często jej brakuje.
Jednocześnie dzieci uczą się myślenia o środowisku
i działaniach, które każdy z nas może prowadzić
w celu jego ochrony.
Zaczynając od segregacji śmieci, uczymy się
porządkowania otoczenia oraz własnych emocji.
Przyczyniamy się do ochrony środowiska oraz
pracujemy nad sobą.
Projekt przeprowadzony w Katowicach na rzecz 30 podopiecznych Fundacji dla Ludzi Potrzebujących
Pomocy Gniazdo, 3 wolontariuszy z Capgemini było zaangażowanych w warsztaty.
Wyprodukowany przez siebie papier dzieci wykorzystały
do malowania podczas ostatnich zajęć.
Tematyka i forma zajęć odbiegały od tych, jakie znane są dzieciom
w szkołach, dzięki czemu mogły one zobaczyć i zrobić coś nowego.
Wykorzystanie odpadów w trakcie takich zajęć pokazuje,
że nie wszystko trzeba wyrzucać, że można zrobić coś z niczego.
Podczas ostatnich warsztatów prowadzący opowiadał o tym, że puszki,
które posłużyły nam za matryce do grafik, zostały przez niego zebrane
np. w parkach czy na ulicy. Gdy opuszczał zajęcia, dzieci otoczyły go,
mówiąc: „My pana nigdzie nie puścimy, jeśli dokładnie pan nam nie
powie, gdzie znalazł te puszki”.
W trakcie realizacji projektu na korytarzu fundacji pojawił
się kosz na segregowane odpady.
Capgemini Infrastructure Services,
DHL FR & PL, w firmie od 2011 roku.
18
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Małgorzata Stempniak, Ewelina Osiak
19
Inwestujemy w dobre pomysły
Decyzje, które wpływają na przyszłość
Lider projektu
W Jędrzejowie brakuje placówek doradztwa personalnego, biur karier, są
ograniczone możliwości zatrudnienia. Projekt Łukasza miał na celu pomóc
młodym ludziom dokonać właściwego wyboru studiów, które zapewnią
im samorealizację i pomyślną przyszłość. Był skierowany do uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
w województwie świętokrzyskim, które ukończył inicjator pomysłu.
Łukasz Mazur
Młodzi ludzie często nie wiedzą, jakie
kryteria należy wziąć pod uwagę
przy wyborze studiów. Nie potrafią
zdefiniować swoich mocnych stron,
rozpoznać naturalnych predyspozycji
i odnieść ich do potrzeb rynku
pracy. W konsekwencji dokonują
nieprzemyślanych wyborów, które
kończą się rozczarowaniem i frustracją,
stąd właśnie pomysł na projekt.
Projekt był zrealizowany w województwie małopolskim, wzięło w nim udział 6 wolontariuszy Capgemini, skierowany
był do 20 uczniów liceum. Partnerami projektu byli: Urząd Pracy Miasta Jędrzejów, Burmistrz Miasta Jędrzejów,
Telewizja Internetowa Jędrzejów, „Gazeta Jędrzejowska”.
W ramach projektu zorganizowane były szkolenia i warsztaty pt. „Decyzje, które
wpływają na przyszłość”. Podczas szkoleń z zakresu rynku pracy i kształtowania
własnej kariery zawodowej uczniowie aktywnie uczestniczyli w analizie
SWOT własnej osobowości, testach językowych i wykładach
prowadzonych przez menedżerów Capgemini.
Uczniowie spotkali się także ze studentami AGH w Krakowie oraz uczestniczyli
w spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Pracy w Jędrzejowie poświęconym
tematyce rynku pracy. A tam rozmawiali na temat świadomego planowania
kariery zawodowej oraz poznali zawody przyszłości w dziedzinach: informatyki,
telekomunikacji i technologii informacyjnych, inżynierii energetycznej, ochrony
środowiska, obsługi procesów integracji regionalnej, bankowości
elektronicznej i handlu elektronicznego, ochrony zdrowia itp.
Superorganizacja. Jesteśmy pod wrażeniem wszystkich szkoleń.
Bardzo dużo dowiedziałam się o pracy w korporacji, będę
wykorzystywać tę wiedzę w nauce dzieci.
/opiekun/
Superpomysł.
Fajnie, że nas wybraliście.
/uczniowie/
Capgemini
Business Process Outsourcing,
klient wewnętrzny Capgemini Germany,
w firmie 03. 2012–09.2012
20
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Elżbieta Wenzel, Anna Kopcoń, Jacek Sysak, Grzegorz Feliś,
Bartosz Grochowski, Natalia Stawarz
21
Inwestujemy w dobre pomysły
Pomoc kotom z pożaru znajdującym się
pod opieką fundacji AFN i remont kociarni
Lider projektu
Mówi się, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt.
Jeżeli tak jest, to z naszym społeczeństwem nie jest najlepiej…
– tak rozpoczęła swoją aplikację o grant liderka projektu.
Od wielu lat fundacja AFN (www.afn.pl) działa na rzecz zwierząt
pokrzywdzonych przez człowieka. Nie tylko ratuje życie zwierząt, leczy, szuka
domów, lecz także edukuje społeczeństwo. Jedną z form edukacji, jaką AFN
chciałby rozpocząć, są dni otwarte w kociarni, w której koty czekają, aż znajdzie
się dla nich nowy dom. Niestety kociarnia została dwukrotnie zalana, raz na
skutek powodzi, drugi raz na skutek oberwania chmury.
Dominika Pacyna
Od pięciu lat zapalona wolontariuszka
Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei
na Życie, wcześniej całym sercem
zaangażowana w pomoc bezdomnym
psom. Zdecydowana wegetarianka,
kocha czekoladę, słucha wciąż czegoś
nowego… Chciałaby kiedyś uznać, że
wycisnęła z życia ile się dało.
Uważa, że zmorą i źródłem nieszczęścia
są obojętność i wszechobecne czekanie
na „służby”, tymczasem w tych służbach,
fundacjach i nieformalnych grupach
są zwykli ludzie, z rodzinami, dziećmi
i prywatnym życiem. A jednak to właśnie
oni pomagają, kiedy widzą potrzebę,
na nikogo nie czekają.
W Capgemini pracuje od 2009 roku,
w chwili obecnej w zespole
Infrastructure Services Service Management
Center jako Problem Manager.
22
Nie przypuszczaliśmy, że przy pewnej dawce inwencji
można urządzić tam tak ciekawe miejsce. Wiele osób
uważa, że tak powinna wyglądać wzorcowa kociarnia.
Cieszy nas zaangażowanie również młodych osób,
które mogły zaprezentować się od jak najlepszej strony,
pozostawiając po sobie małe arcydziełka, które wzbudziły
tyle ciepłych uczuć zwiedzających, a przede wszystkim
dyżurujących tam na stałe wolontariuszy.
/Agnieszka Szwed, Fundacja AFN/
Entuzjazm fundacji był ogromny, chęć współpracowników
do malowania również duża, pozostało zaplanować prace.
Brakowało nam jedynie trochę wiedzy, ale od czego są
tutoriale na YouTube, obsługa w marketach budowlanych
i forum Muratordom? Okazało się, że plan walki z grzybem
ma szansę powodzenia, chętnych do prac jest co
najmniej kilkoro, dzieci z SIEMACHY pięknie malują.
/Dominika Pacyna, liderka/
Projekt został zrealizowany w województwie małopolskim,
uczestniczyło w nim 4 wolontariuszy z Capgemini oraz
aż 15 osób spoza firmy – przyjaciół, członków rodzin.
Partnerami projektu byli: Fundacja AFN, Lecznica
Weterynaryjna Hyrax, Stowarzyszenie SIEMACHA.
Obecnie dzięki wyremontowanej kociarni fundacja ma szansę zapraszać
gości i edukować wizytujące dzieci w kwestii troski o zwierzęta.
Pracownicy i wolontariusze fundacji uprzątnęli i osuszyli, ile byli w stanie,
jednak ponieważ potrzeby zwierząt zawsze były na pierwszym miejscu,
to nigdy nie było środków ani sił na dodatkowe prace w kociarni.
Tymczasem trwała bezowocna walka z grzybem i kiedy tylko otrzymałam
informację o programie grantowym, natychmiast wiedziałam, że to jest
organizacja, której trzeba pomóc. Wiedziałam, że wszystkie prace remontowe
w kociarni musimy wykonać sami, zapłacić jedynie za materiały, tak żeby
jak największa pula pieniędzy mogła zostać przeznaczona jako mikrocegiełka
w zapobieganiu powiększania się populacji bezdomnych kotów – na kastrację
i sterylizację – opowiada liderka projektu.
W ramach projektu przeprowadzono:
• sterylizację/kastrację, szczepienia, odrobaczenie,
czipowanie sześciu kotek i sześciu kocurów,
• remont kociarni przy ul. Chocimskiej 1 w Krakowie realizowany przez
pracowników Capgemini i Przyjaciół – kociarnia oraz przylegające
pomieszczenie zostały uprzątnięte, odgrzybione, pomalowane i umeblowane,
• ozdobienie ścian kociarni wizerunkami kotów w trakcie
zajęć plastycznych dzieci z SIEMACHY.
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Łucja Kozieł, Dagmara Pytel, Anna Bieryt
23
Inwestujemy w dobre pomysły
Cap for cat
Lider projektu
Małgorzata Stempniak
W Capgemini wystartowała na projekcie
DHL, a od 2009 roku działa dla projektu
Schneider. Zaczynała na pierwszej linii,
a potem doszkalała się w trzech ekipach
back office’em, aby na końcu trafić już
do tej aktualnej, której jest seniorem.
W trakcie realizacji projektu
wzbogaciła się o dwóch współlokatorów:
kotkę Frelkę oraz kota Pana Maczka.
Poza pracą nieudolnie bawi się w remont
mieszkania (ma nawet swoją wiertarkę),
włóczy się po górach, wypatrując miejsca
na swój przyszły dom, zgłębia tajniki
kuchni wegetariańsko-wegańskiej
oraz poznaje nowe słówka gwary
śląskiej, której jest wielka fanką.
Capgemini Infrastructure Services,
Schneider, w firmie od 2007 roku.
24
Aktywizacja społeczna? Oto panowie z zakładu karnego w Zabrzu zaangażowani
przez wolontariuszy Capgemini remontują kociarnię, wykorzystując materiały
zakupione ze środków grantu Capgemini oraz schroniska. Tymczasem
wolontariusze z Capgemini spotykają się z dziećmi z zaprzyjaźnionej organizacji
na warsztatach: na jednych budują domki dla bezdomnych kotów, na drugich
własnoręcznie tworzą zabawki dla schroniskowych zwierząt. W efekcie
mamy wyremontowaną kociarnię, siedem w pełni ekologicznych domków dla
bezdomnych kotów oraz szczęśliwe dzieci, które razem mogły zrobić coś dla
zwierząt, choć to one na co dzień są odbiorcami pomocy w Fundacji Gniazdo.
Pod koniec projektu jeden z domków staje na podwórku fundacji
i rzecz jasna zamieszkują w nim koty.
Karolina, czy możemy zaangażować w remont kociarni
panów z zakładu karnego w Zabrzu? Brać się za to?
Przecież nie dam rady… Ale nie wykorzystać tych pieniędzy?
Napisanie projektu to była pestka w porównaniu
z tym, co trzeba było zrobić potem. Ale generalnie udało
się i myślę, że złapałam bakcyla pomagania i będzie
to procentować w przyszłości.
Projekt zrealizowany w województwie
śląskim,uczestniczyło w nim 20 wolontariuszy
z Gniazda i 9 wolontariuszy z Capgemini.
Partnerzy instytucjonalni: Schronisko Psitulmnie,
Fundacja Gniazdo, Zakład Karny w Zabrzu, a także
Fundacja Czarna Owca Pana Kota z Krakowa.
/Małgosia Stempniak, liderka projektu/
Warsztaty były wartościowe ze względu na uwrażliwianie dzieci na
problemy innych ludzi i zwierząt. Dzieci są przyzwyczajone do tego, że
my im pomagamy, ale one same mają niewiele możliwości, aby pomóc
innym. Udział w warsztatach sprawiał im ogromną radość.
A zatem były prace remontowe, prowadzenie warsztatów, zaangażowanie
najróżniejszych grup społecznych, a przy tym mnóstwo twórczej,
pozytywnej energii, która przyniosła konkretne efekty.
Wolontariusze byli niesamowici, cierpliwi, życzliwi, wyrozumiali
względem dzieci i tego, że może im coś nie wychodzić albo mogą
mieć zły humor. Gosia, Twoje podejście do dzieci było profesjonalne.
Słuchałaś ich, rozmawiałaś, proponowałaś pomoc, pamiętałaś
o słodkim poczęstunku. Mam nadzieję, że uda się znowu
coś takiego zorganizować.
/Agnieszka,
wychowawczyni dzieci w Fundacji Gniazdo/
Wolontariusze z Capgemini zaangażowani w projekt:
Paulina Klimańska, Barbara Przygoda, Joanna Firla, Justyna Sobota,
Marcin Schabowski, Ewelina Osiak, Aleksandra Lenard, Łukasz Lenard
25
Komentarz eksperta
Inwestujemy w dobre pomysły
– wszyscy wygrywamy!
Z roku na rok obserwujemy coraz silniejsze zaangażowanie świata
biznesu w działalność społeczną. Społeczna odpowiedzialność biznesu
(ang. CSR – corporate social responsibility) to strategia zarządzania firmą
oparta na zasadzie podwójnej wygranej win-win. Bazując na tej definicji,
można powiedzieć, że mieszczące się w ramach strategii CSR programy
wolontariatu pracowniczego oparte są na zasadzie potrójnej wygranej.
Dobrze zaprojektowany program wspierający społeczne zaangażowanie
pracowników daje trójstronne korzyści: dla firmy,
pracowników i społeczności lokalnej.
Paweł Łukasiak
Prezes Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce,
członek Kapituły Programu
Grantowego Capgemini
„Inwestujemy w dobre pomysły”
Wygrywa firma!
Wygrywają potrzebujący!
Współpraca z pracownikami wolontariuszami to olbrzymia
szansa dla organizacji i instytucji społecznych, na rzecz
których oni pracują. Z jednej strony jest to wsparcie
w wymiarze konkretnej liczby godzin czy dni, rozszerzenie
zespołu i możliwość działania na większą skalę. Z drugiej
jest to także często wsparcie specjalistyczne, eksperckie.
Organizacja działająca na rzecz dobra wspólnego może
korzystać z wiedzy i umiejętności wolontariuszy, a poprzez
kontakt ze środowiskiem biznesu podwyższać standardy
swojego działania, zwiększać know-how.
Na końcu chciałbym podkreślić, że w Programie
Grantowym Capgemini wyraźnie widać nowe trendy
w pomaganiu, tzn. wolontariat kompetencji, osobiste
zaangażowanie menedżerów wysokiego szczebla,
e-wolontariat, czyli pomaganie poprzez internet, czy
wolontariat pasji. Jestem przekonany, że udany start
I edycji programu zaowocuje spektakularnymi sukcesami
w edycjach kolejnych, czego wszystkim Państwu życzę.
Program Grantowy Capgemini „Inwestujemy w dobre pomysły” jest
doskonałym przykładem takiego podejścia. Struktura i zasady programu
wpisują się w kulturę organizacyjną firmy i są realizacją wyrażonych w misji
firmy wartości. To bardzo ważne, aby firma podążała w praktyce za swoimi
wartościami, po angielsku powiedzielibyśmy „walk the talk”. Aktywność
społeczna pracowników może mieć bardzo wymierne korzyści dla firmy.
Może pozytywnie wpływać na zaangażowanie pracowników, zwiększać
ich motywację, integrować zespół, pomagać w utrzymaniu najcenniejszych
pracowników. Praca metodą projektów, taka jak w „Inwestujemy w dobre
pomysły”, buduje poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
wyłania liderów, uczy pracy w zespole, diagnozowania potrzeb i zarządzania
projektem. To niezwykle cenne umiejętności z perspektywy każdego
pracodawcy, które trudno zdobyć w szkole czy na kursach.
Wygrywają pracownicy!
Oprócz zdobycia bardzo praktycznych umiejętności i kompetencji
z zakresu zarządzania projektem udział w programie wolontariatu
pracowniczego może wspierać realizację pasji i zainteresowań
pracowników. Miało to swoje wyraźne odzwierciedlenie w tematyce
realizowanych projektów oraz w oczach pracowników Capgemini, którzy
z wielką pasją i zaangażowaniem prezentowali swoje dokonania. Nie mam
wątpliwości, że udział w programie dał ogromną satysfakcję z pomocy
innym. Dodatkowo włączając w działania społeczne rodzinę i najbliższych,
możemy ciekawie spędzić czas i kształtować postawy obywatelskie.
26
27
Inwestujemy w dobre pomysły
Inne inicjatywy społeczne i środowiskowe
Capgemini w Polsce
Zbiórki krwi
Kampania 1%
• na rzecz rodzin i przyjaciół pracowników
Capgemini potrzebujących pomocy
Dzień bez Samochodu
Oba biura Capgemini w Krakowie
mają certyfikat Przyjazny Rowerom
Projekt Teatr jest w Capgemini wyjątkowym
wydarzeniem. Zainicjowany w 2008 roku, stał się
wizytówką firmy i przedsięwzięciem, które angażuje
co roku wielu pracowników. Specjaliści z branży
outsourcingu zmieniają się w aktorów, producentów
i scenografów, a efekty ich pracy zobaczyć możemy
na deskach Teatru Ludowego przed świętami
Bożego Narodzenia.
Wcześniej, przez około 3–4 miesiące, odbywają się
próby do premiery, podczas których nasi aktorzy
pod okiem doświadczonego reżysera poznają
tajniki gry aktorskiej. Jak sami mówią, jest to ciężka
praca, wymaga od nich czasem poświęcenia
całego wolnego czasu, ale daje też bardzo
dużo radości. Po tak długich przygotowaniach
profesjonalny spektakl co roku oglądają dzieci ze
Stowarzyszenia SIEMACHA, pracownicy Capgemini
wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.
Dochód ze spektakli jest w całości przekazywany
Stowarzyszeniu SIEMACHA, które prowadzi
placówki socjoterapeutyczne dla dzieci, dzienne
i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz poradnie psychoterapeutyczne.
Członkostwo w Koalicji Prezesi-Wolontariusze
wspierającej ideę wolontariatu pracowniczego i osobistego
zaangażowania społecznego Prezesów
Segregacja
śmieci w biurach
Stała współpraca ze Stowarzyszeniem
SIEMACHA w Krakowie i Fundacją
Gniazdo w Katowicach
28
29
Opracowanie raportu z realizacji
I edycji programu grantowego
Capgemini „Inwestujemy
w dobre pomysły”
Karolina Długosz – Capgemini Sp. z o.o.
Agnieszka Ciźla – Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.
Korekta:
Weronika Girys-Czagowiec
Projekt graficzny i skład:
Konrad Grajner Chcesz podzielić się opinią na temat raportu?
Napisz na [email protected]
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań Capgemini
na rzecz społeczności lokalnych i środowiska?
Skontaktuj się z:
Karolina Długosz
Communications and CSR Lead
[email protected]
30
31
O firmie Capgemini
Capgemini jest jedną z największych firm świadczących usługi
konsultingowe, technologiczne i outsourcingowe z zespołem ponad
125 tys. pracowników w 44 krajach. Grupa osiągnęła w 2012 r. przychód
w wysokości 10,3 miliarda euro. Współpracując z klientami Capgemini
tworzy i dostarcza rozwiązania, które pomagają im osiągnąć założone cele.
Capgemini jest wielokulturową organizacją z własnym sposobem pracy jakim
jest Współdziałanie w Biznesie (the CollaborativeBusiness Experience™)
i globalnym modelem dostarczania usług Rightshore®.
www.pl.capgemini.com
Rightshore® jest znakiem towarowym należącym do Capgemini.
32

Podobne dokumenty