Więdłocha

Komentarze

Transkrypt

Więdłocha
Przyszłość
miejskiej
komunikacji
w Krakowie
PAKA
śmiechu
– przegląd
kabaretów
Modowe
szaleństwo
– wiosenne
inspiracje
D O W I A D O M O Ś CI
D O W Y B O RU
DO KO LO RU
str. 4-5
str. 6-7
str. 14-15
PAŹDZIERNIK
KWIECIEŃ
NR
NR10/2015
4/2016 (20)
(14)
Jesteśmy
także ...
W MAŁOPOLSKICH
KARCZMACH
STR. 10-11
W WENECJI
STR. 12-13
KONKURS!
PRZYGOTUJ SIĘ
NA LATO!
BEZPŁATNY MAGAZYN MAŁOPOLSKICH
DWORCÓW AUTOBUSOWYCH S.A.
STR. 2
ISSN 2449-6316
a
k
z
s
Agnie
i
W
a
h
c
o
ł
ęd
NORU
O
H
S
CZA
ŚCI
I MIŁO
str. 8-9
S
R
U
K
K N
Ogólnopolska infolinia o rozkładach
703 403 340
Koszt to 2,10 netto za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
Możliwość zakupu biletu w 30-dniowej
przedsprzedaży (na wybrane kursy)
Wirtualna podróż po dworcu
MDA.MALOPOLSKA.PL/PANORAMA
W W W.M DA.M A LO P O L S K A.P L
NOWY SĄCZ
INFORMACJA AUTOBUSOWA
I KASY BILETOWE
PON.-PT.: 6-18.45,
SOB.:7-16.45, ND.: 9-18.45
POCZEKALNIA
PON.-ND.: 6-22
Kącik dla dzieci
PRZYGOTUJ SIĘ
NA LATO!
Autobus z napisem koniec
Piesze wycieczki, sport na świeżym powietrzu, może plażowe kąpiele słoneczne – jeśli jeszcze nie zaczęliście dbać
o swoją kondycję, to ostatni dzwonek!!!
Jeśli macie problem z motywacją, mamy
dla Was nie lada gratkę - konkurs, w którym do wygrania są treningi personalne z naszym ekspertem panią Dorotą
Szczepanik!
Zadanie jest proste – wskażcie, jaki plan
treningu biegowego dla początkujących
zaproponował nasz ekspert oraz co motywuje Was do podjęcia wyzwania, jakim
jest trening z Dorotą Szczepanik.
Na odpowiedzi czekamy
do 15 kwietnia 2016 r. pod adresem:
[email protected]
Regulamin dostępny na:
www.mda.malopolska.pl
MDA KRAKÓW
PŁYTA GÓRNA
UPPER FLOOR
FOT. PAWEŁ ULATOWSKI
KRAKÓW
INFORMACJA
PON.-PT: 7-20, SOB., ND.: 9-17
KASY BILETOWE:
PON.-ND.: 7-19.45
POCZEKALNIA
PON.–ND.: 6- 22
W godzinach nocnych czynna poczekalnia
nocna z dostępem do toalet i bieżącej
informacji o odjazdach
KRÓTKA.
ENCYKLOPEDIA.
PODRÓŻNA.
1. PODJAZD
DLA INWALIDÓW
ROAD FOR
DISABLED PERSON
2. ZEJŚCIE
NA PŁYTĘ DOLNĄ
WAY TO BOTTOM
PLATFORM
3. WINDA
LIFT
4. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
5. KANTOR
EXCHANGE
OFFICE
6. TOALETA DAMSKA
WOMEN TOILET
7. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
8. TABLICA
ODJAZDÓW
DEPARTURES
9. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
10.POCZEKALNIA
DEPARTURE
LOUNGE
11.WINDA
LIFT
12.TABLICA ROZKŁADU
JAZDY Z MDA
TIMETABLE
13.BANKOMAT
CASH MACHINE
14.BIURO PODRÓŻY
TRAVEL AGENCY
15.KASY
TICKET OFFICE
16.INFORMACJA
INFORMATION
CENTRE
17.TOALETY 24H
24H TOILETS
18.POCZEKALNIA
NOCNA
24H DEPARTURE
LOUNGE
19.PRZECHOWALNIA
BAGAŻU
LEFT LUGGAGE
20.KSIĄŻKOMAT
BOOK MACHINE
21.KĄCIK DLA DZIECI
PLAYGROUND
22.WINDA
LIFT
Radykalnie, choć niesłusznie zapomniany film
dokumentalny twórcy telewizji TVN Mariusza
Waltera to chyba najbardziej zhumanizowany
obraz autobusu w dziejach. Ale od początku.
Kolarski Wyścig Pokoju rozgrywany między
Warszawą, Pragą i Berlinem był kiedyś jedną
z najważniejszych imprez sportowych na świecie. Jego popularność dziś można tylko porównać do meczów w piłkę nożną. Mariusz Walter
postanowił zrobić film nie o wielkich bohaterach
— Szurkowskim, Szoździe, Moravcu, Hartnicku czy Pikkuusie, ale o tych, którzy nie potrafią
nawet dojechać do mety. Tych, niczym troskliwa matka, zbiera jadący na końcu autobus. I to
walka jednego z tych ostatnich i ten wyjątkowy
pojazd są prawdziwymi bohaterami. Dokument
„Autobus z napisem koniec” powstał w 1971 r.
i przyniósł twórcy wiele nagród. Film jest niemal
tak zapomniany, że zostało z niego to jedno, niewyraźnie zdjęcie.
Wodór jako paliwo
Rok 2016 miał być rokiem, kiedy na ulicę wyjadą
autobusy z napędem wodorowym. Już w 2014 r.
zapowiedział to koncern Toyota. Za nim poszli
szybko i inni. Także polski Solaris przygotował
prototyp autobusu miejskiego napędzanego
ogniwami wodorowymi, a nawet testował go
w kilku miastach. Bez wdawania się w szczegóły
— energia bierze się w nich z reakcji tlenu i wodoru. Jednorazowa porcja energii pozwala na
przejechanie 150-300 km. Co ciekawe, pojazdy
Toyoty mają również spełniać rolę zapasowych
źródeł energii dla budynków, w których mieszczą się centra zarządzania kryzysowego.
PO
DRO
DZE
BEZPŁATNY MAGAZYN
MAŁOPOLSKICH DWORCÓW
AUTOBUSOWYCH S.A.
MDA KRAKÓW
MDA NOWY SĄCZ
1. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
2. KANTOR
EXCHANGE OFFICE
3. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
4. TOALETY
TOILETS
5. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
6. BIURO PODRÓŻY
TRAVEL AGENCY
7. POCZEKALNIA
DEPARTURE LOUNGE
8. KĄCIK DLA DZIECI
PLAYGROUND
9. KASY, INFORMACJA
TICKET OFFICE,
INFORMATION CENTRE
PŁYTA DOLNA
BOTTOM FLOOR
T
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY
DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
tram stop, main terminal, tunnel
T
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY
DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
tram stop, main terminal, tunnel
1. WINDA
LIFT
2. BANKOMAT
CASH MACHINE
3. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
4. WINDA
LIFT
5. WINDA , WEJŚCIE DO
BUDYNKU
LIFT, ENTRANCE
6. TOALETY
TOILETS
7. KASY
TICKET OFFICE
WYDAWCA:
Grupa Jagiellonia sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
PROJEKT MAGAZYNU:
Adrianna Pulchny,
Maciej Kwaśniewski
DYREKTOR WYDAWNICZY:
Maciej Kwaśniewski
[email protected]
REDAKTOR NACZELNY:
Adam Liss,
[email protected]
OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Jaffa Art&Design,
[email protected]
KOREKTA:
Katarzyna Ratecka-Młódzik
DRUK: Drukarnia Printgraph
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Agnieszka Więdłocha
autor: Tatiana Jachyra/Forum
NAKŁAD: 10 tys. egz.
DO WIADOMOŚCI
kraków
Komunikacja przyszłosci
O PRZYSZŁOŚCI KRAKOWSKIEJ KOMUNIKACJI
MÓWI NAM JACEK THIEM Z BIURA INŻYNIERII
TRANSPORTU Z POZNANIA, KTÓRE OPRACOWAŁO
„STUDIUM ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU
MIASTA KRAKOWA, W TYM BUDOWY METRA”.
.
Tramwaj, autobus, a moze
’
metro?
CZEKAJĄC NA AUTOBUS
etapy oraz budowanie go w formule „premetra”. Innymi słowy, można wybudować tunel pod Starym Miastem, w którym początkowo będzie jeździł tramwaj, co
spowoduje istotne przyśpieszenie transportu zbiorowego, a docelowo budowane będą kolejne odcinki przeznaczone dla metra. Tunel ten zresztą na stałe zostałby
podłączony do systemu tramwajowego.
W opracowaniu pojawia się jeszcze tajemnicza nazwa BRT.
Tak. Ważnym elementem wariantu jest budowa dość
rozległego systemu metrobusu (Bus Rapid Transit).
Miałby on za zadanie podwozić krakowian, ale także
mieszkańców Wieliczki do stacji metra. Metrobus jest
elastycznym środkiem transportu opartym na pojazdach autobusowych, ale charakteryzującym się dużą
niezależnością od warunków ruchu samochodowego,
dużą prędkością i przepustowością. W przypadku
krakowskiego metrobusu, przyjęto wykorzystanie istniejących oraz wyznaczenie nowych pasów autobusowych, zmianę koloru nawierzchni, wprowadzenie
priorytetów na wszystkich skrzyżowaniach, dostosowanie torowisk tramwajowych do prowadzenia
ruchu autobusowego, przebudowę przystanków autobusowych, ewentualny zakup taboru o zwiększonej
pojemności. Pamiętajmy, że autobusy są najtańszymi
środkami komunikacji .
CO DALEJ?
Władze Krakowa zleciły ekspertyzę, czy przyjęte w „Studium rozwoju systemu transportu Krakowa” założenia i wskazane warianty są prawidłowe. W zależności od opinii ekspertów władze mają zdecydować
się na jeden ostateczny wariant rozwoju transportu: metro albo szybki tramwaj z ewentualną budową
tunelu pod Rynkiem Głównym. Następnym etapem będzie zlecenie studium wykonalności wybranej inwestycji, uwzględniające takie szczegóły jak: technologie, warunki hydrotechniczne, możliwości budowy
tunelu, wymogi konserwatorskie, koszt inwestycji. Ostateczne inwestycyjne decyzje powinny zapaść do
końca roku.
STUDIUM ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W KRAKOWIE.
SZYBKI TRAMWAJ
© KICHIGIN19 - FOTOLIA.COM
Rozmawiał KRZYSZTOF MAĆKOWSKI
LEGENDA
Linia ta biegłaby ze wschodu miasta na
W „Studium rozwoju systemu transportu
zachód, z Nowej Huty, od ul. Igołomskiej
Krakowa” rekomendujecie dwa uzupełprzez Rynek do Bronowic. Razem 15 kiniające się warianty: dalszy rozwój linii
lometrów tunelu.
tramwajowych oraz budowę – zgodnie
Niekoniecznie. Pamiętajmy, że metro nie
z oczekiwaniem mieszkańców Krakomusi jeździć na całej swojej linii
wa, wyrażonym w referendum
pod ziemią. Przy jego budowie
– jednej linii metra. Tylko
w jak największym stopniu
jednej?
powinno wykorzystać się
Pamiętajmy, że budowa
nowoczesne rozwiązania
metra to inwestycja wyautomatyczne, jak światła
magająca
ogromnych
i zwrotnice, oraz poprowaśrodków. Wyniki naszedzić je odcinkami na wiago opracowania wskazują
duktach i na powierzchni,
na nieefektywność budowy
zapewniając cały czas bezkolikosztownych systemów metra
JACEK TH IE M
zyjność funkcjonowania.
z wieloma liniami. Jeśli już zdecyTunel pod Rynkiem Głównym trzeba
dujecie się na jego budowę, to powinna być
jednak zbudować.
ona stosunkowo tania, trzeba wybrać waPoprawiłby on także komunikację tramwajoriant mocno urealniający możliwość inwewą. W centrum Krakowa nie można jej już
stycji. W przeciągu najbliższych 20 lat sens
przyspieszyć. Zakładamy, że rozwiązania inma budowa tylko jednej linii metra. Z nafrastrukturalne docelowo przeznaczone pod
szych obliczeń wynika, że liczba jeżdżących
metro będą służyły do usprawnienia systemu
nią pasażerów będzie na granicy ekonotramwajowego. Przecież tramwaje też mogłymicznego uzasadnienia. Przy większej ilości
by korzystać z tunelu. Ze względu na koszty
linii, abstrahując od kosztów, po prostu nie
jest możliwość podzielenia budowy metra na
miałby kto nimi jeździć.
4 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
1 linia metra o długości
15,3 km
2 linie metrobusa o długości
20,4 km
Nowe trasy tramwajowe
WARIANTY ROZWOJU
LEGENDA
„Studium rozwoju systemu transportu miasta
STUDIUM ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W KRAKOWIE.
METRO I METROBUS
Krakowa, w tym budowy metra” obejmowało
analizę 160 wariantów dla rozwoju systemu
LEGENDA
transportu publicznego w Krakowie w perspektywie 20 lat, do roku 2035, a także badania
potoków pasażerskich na obecnym etapie i w
oparciu o dokumenty miejskie np. studium
zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniono analizę 270 rejonów, na które podzielono
Kraków.
LEGENDA
22,5 km
Zmodernizowane
linie tramwajowe
46 km
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 5
Do
wyboru
Do
wyboru
KULTURA ROZRYWKA SPORT
PAKA ŚMIECHU
PAKA czyli Przegląd Kabaretów Amatorskich to największy w Polsce festiwal grup kabaretowych. Impreza odbywa się nieprzerwanie od 1985 roku. Jej
zwycięzcami byli m.in. Kabaret Potem,
Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru-Mru, Formacja Chatelet czy Quasi Kabaret Rafała
Kmity.
KRAKÓW
Siatkarskie emocje w TAURON
Arenie Kraków. Tym razem kibicom zapewnią je cztery najlepsze
drużyny w Europie, które wezmą
udział w Turnieju Finałowym Ligi Mistrzów.
Organizatorem wydarzenia jest Asseco
Resovia Rzeszów, a gospodarzem miasto
Kraków. CEV DenizBank Volleyball Champions League, czyli Liga Mistrzów siatkarzy
to międzynarodowe rozgrywki klubowe,
w których udział biorą najlepsze drużyny z lig
europejskich.
TURNIEJ FINAŁOWY
SIATKARSKIEJ LIGI MISTRZÓW,
16-17 KWIETNIA,
TAURON ARENA, KRAKÓW
20 LAT
CHATELET
KRAKÓW
Kabaret Formacja Chatelet to już nie duet, to
trio! Do składu dołączyła Basia Tomkowiak. Jeżeli Formacji czegoś brakowało to właśnie tego
kobiecego pierwiastka.
Kobieta wzbogaca występy, wprowadza na
scenę wdzięk i urodę,
ale myli się ten, który myśli, że Basia łagodzi temperamenty obu panów. Jej przyjście jest jak dolanie
oliwy do ognia, to diabeł w przebraniu aniołka. Małczyk, Pałubski i Tomkowiak to trzy komiczne żywioły, które tworzą kabaret najwyższej próby.
FORMACJA CHATELET
– JUBILEUSZ 20-LECIA,
8 KWIETNIA, NCK, KRAKÓW
6 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
To na festiwalu spotykają się kabaretowi twórcy i ich
fani, aby porównać swoje osiągnięcia, przedstawić
nowe programy, podyskutować o treści i formie, napić się wspólnie piwa, pośmiać za wszystkie czasy.
Młodzi wykonawcy, startując w konkursie, zdobywają doświadczenie sceniczne, a w rozmowach z jurorami poznają swoje słabe i mocne strony. Oprócz
prezentacji konkursowych ważne miejsce na PACE
zajmują imprezy towarzyszące: akademia kabaretowa, koncerty, spektakle i wystawy. Powstały Warsztaty Kabaretowe, wydawane są płyty CD z najlepszymi piosenkami PAKI. Prestiż przeglądu podnosi
jury. Zasiadali i zasiadają w nim m.in. Jacek Fedorowicz, Stanisław Tym, Jerzy Stuhr, Piotr Skrzynecki,
Maciej Zembaty czy Andrzejowie: Wajda i Mleczko.
32. edycja PAKI pod tytułem „Europejska stolica
śmiechu” tradycyjnie odbędzie się w Centrum Kultury Rotunda, zaś gala finałowa w kinie Kijów. Podczas
gali będzie wyjątkowo elegancko, bo jej tytuł „Francja, elegancja” zobowiązuje. Paryski szyk na scenie
kina zaprezentują, świętujący niedawno dziesięcio-
·
SUPER
-BOHATEROWIE
Superman
przybywa
do Gotham, prowokując walkę z rycerzem
miasta – Batmanem...
Wobec konfliktu, który
rozgorzał między Batmanem i Supermanem,
na horyzoncie szybko
pojawia się nowy wróg,
stawiając
ludzkość
w obliczu śmiertelnego
niebezpieczeństwa, z jakim jeszcze nigdy nie musiała się mierzyć. Amerykański film akcji, będący
adaptacją komiksów z udziałem takich postaci,
jak Superman, Batman i Wonder Woman. Film
jest kontynuacją „Człowieka ze stali” z 2013 r.
„BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI”,
REŻ. ZAC SNYDER
MEGAGWIAZDA
W ARENIE
lecie działalności Kabaret Młodych Panów i bijący
rekordy popularności Kabaret Smile. Obok nich
laureaci tegorocznej PAKI pokażą się w zwycięskich
numerach i specjalnie przygotowanych na tę okazję
skeczach. Pieczę nad całością sprawować będzie
Krzysztof Jaślar – reżyser od lat związany z PAKĄ,
zaś cały koncert poprowadzi znany ze stylu i klasy
Artur Andrus.
±

Piękna, zdolna, bogata. Muzyczna ikona, soulowa legenda, fenomen popu. Po
raz pierwszy wystąpi w Polsce. Mariah
Carey!!!
Jest córką śpiewaczki operowej, po której odziedziczyła
niesamowitą skalę głosu wynoszącą 5 oktaw. Śpiewać
zaczęła od trzeciego roku życia, pierwsze swoje własne
kompozycje napisała już w szkole średniej. Od debiutu
muzycznego w 1990 roku do dzisiaj uznawana jest za
jedną z najznakomitszych wokalistek w historii muzyki.
Jest damskim odpowiednikiem króla Midasa, czego się
nie tknie, zamienia w złoto. Siedemnaście jej singli, które zdobyły pierwsze miejsce na prestiżowej Billboard
Hot 100, zostały napisane przez Mariah. Żaden inny solowy artysta nie może się z nią równać pod tym względem. Jest najlepiej sprzedająca się piosenkarką wszech
czasów. Jej płyty kupiło ponad 220 milionów osób!
Zdobyła niezliczone ilości nagród, m.in. Grammy, American Music Awards, Billboardu w kategorii „artystka
dekady” czy World Music Award za „najlepiej sprzedającą się artystkę tego milenium”. Mało? W swojej karierze zaistniała również w branży filmowej z pozytywnie
przyjętymi przez krytyków rolami w „Hej, skarbie” czy
„Kamerdynerze”. To jeszcze nie koniec. Czynnie wspiera akcje charytatywne na rzecz dzieci. Założyła Camp
32. PRZEGLĄD KABARETÓW PAKA,
14-17 KWIETNIA,
KRAKÓW
WALENTYNKI
W KWIETNIU
UŚMIECH
NA SCENIE
ZAKOPANE
Na placu Niepodległości
odbędzie się „Koncert
dla wszystkich zakochanych i kochających Zakopane”. Romantycznie
i nastrojowo zagrają najpierw górale z zakopiańskiego zespołu Giewont,
a następnie znany i lubiany na Podhalu zespół
Holeviaters z wokalistką Anną Malaciną-Karpiel
ze sporą dawką muzyki folkowej wzbogaconej
o brzmienie swingowych standardów i ballad jazzowych. Na zakończenie wystąpi gwiazda koncertu zespół Pectus.
KONCERT DLA WSZYSTKICH ZAKOCHANYCH
I KOCHAJĄCYCH ZAKOPANE,
9 KWIETNIA,
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, ZAKOPANE
NOWY SĄCZ.
ZDJĘCIA: MAT. ORGANIZATORÓW/DYSTRYBUTORÓW
SIATKARSKA
LIGA MISTRZÓW
Członkowie Kabaretu
Smile preferują skecze
obyczajowe, bazujące
na humorze sytuacyjnym oraz na charakterystycznych postaciach.
Lubią bawić się formą.
Szukają absurdów życia
codziennego i przenoszą je na scenę. Uwielbiają śpiewać: „jeden z nas nawet potrafi, dlatego
też naszą silną stroną jest piosenka kabaretowa”.
Unikają humoru politycznego, „bo po co parodiować komedię”. Każdy ich spektakl jest niepowtarzalny, dlatego warto zobaczyć ich na żywo.
KABARET SMILE,
17 KWIETNIA,
MOK, NOWY SĄCZ
11.04
KRAKÓW
KONCERT W KRAKOWIE
Mariah, gdzie dzieci z ubogich dzielnic mają szansę na
rozwój swoich przyszłych karier.
Podczas koncertu w Krakowie Mariah Carey wykona
swoje największe hity, wśród których usłyszymy ponadczasowe „Hero”, „Fantasy”, „Always Be My Baby”, „We
Belong Together” i wiele, wiele innych.
MARIAH CAREY,
11 KWIETNIA,
TAURON ARENA, KRAKÓW
PIWNICA
POD BARANAMI
Piwnica pod Baranami
świętuje jubileusz sześćdziesięciolecia. „Głowy
piwniczne” to rozmowy
Wacława Krupińskiego
z legendarnymi artystami. Są wśród nich Piotr
Skrzynecki,
Zygmunt
Konieczny, Halina Wyrodek, Zbigniew Preisner, Anna Szałapak, Jan
Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau. Pełno tu
anegdot, humoru i osobistych wspomnień. Książkę
wzbogacają teksty piosenek i monologów, zdjęcia
i rysunki piwnicznych artystów, w tym niepublikowane nigdy wcześniej rysunki Grzegorza Turnaua.

GÓRNA PŁYTA
DWORCA MDA
NAPRZECIWKO KAS
Czy
Karol Kot
musiał
zabijac`
?
AUTENTYCZNA
HISTORIA MORDERC Y,
BOHATERA FILMU
„CZERWONY PAJĄK”
rachunek
BŁYSKOTLIWA, PODSZYTA ABSURDALNYM
HUMOREM POWIEŚĆ
W KAFKOWSKIM STYLU
WACŁAW KRUPIŃSKI „GŁOWY PIWNICZNE”,
WYDAWNICTWO LITERACKIE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 7
BIO
GRA
FIA
AGNIESZKA WIEDŁOCHA
¸
Na planie koledzy z sympatią zdrabniają jej nazwisko,
nazywając ją Więdłoszką albo Wendy. W rodzinnym
domu miała przydomek Rządzicha. A to dlatego, że
jak nikt potrafiła stawiać na swoim.
Agnieszka
to prawdziwa
Rządzicha
AUTOR: MAGDALENA SZUMOWSKA
8 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
CZAS HONORU I MIŁOŚCI
W tym czasie przyszła też propozycja zagrania w „Czasie honoru”.
Agnieszk
Agnieszka wciela się tam w rolę
a Więdło
Leny Sajkowskiej, Żydówki, któcha
r
z
ą
dzi obec
ra najpierw się ukrywa, potem
n
ie w kini
a „Plane
e,
w dramatyczny sposób trafia do
ta singli”
,
warszawskiego getta, a następkomedia
romanty
czna z je
nie ucieka z niego dzięki pomocy
j udziałe
jest jedn
męża. W rolę jej ukochanego Janka
m,
ym z pop
ularniejs
wcielił się Antoni Pawlicki. Na planie
zych
polskich
zaczęto szeptać, że młodzi aktorzy mają
filmów.
się ku sobie nie tylko przed kamerą. Ale zarówno jedno, jak i drugie było wtedy w związ-
ku. I choć romans wisiał w powietrzu, to jednak
wraz zakończeniem zdjęć do serialu, pożegnali się
jak przyjaciele.
Pawlicki miewał od tego czasu różne narzeczone,
a Agnieszka na dłużej związała się z młodszym od
niej o 9 lat, znanym choćby z telenoweli „Rodzinka.
pl”, Maćkiem Musiałem. Ale, jak donoszą ostatnio
kolorowe pisma, aktorka obecnie zaczęła już całkiem oficjalnie spotykać się z miłością sprzed lat,
czyli Antonim Pawlickim. Zresztą podjęła też kilka
innych radykalnych kroków, których nikt się nie
spodziewał.
Na przykład odeszła z serialu „M jak Miłość”, gdzie
grała jedną z ważniejszych ról. To, że zdecydowała
się w nim w ogóle występować, było decyzją chwili. Potrzebowała pieniędzy na podróże, za którymi
przepada i doszła do wniosku, że będzie to najprostsza droga, by je zarobić. Jednak po pewnym
czasie stwierdziła, że dusi się w sztywnych ramach
telewizyjnego tasiemca. Doszła do wniosku, że
chce mieć więcej czasu dla siebie i dwóch kotów,
które przygarnęła. Jeden jest klasycznym podrzutkiem zostawionym w lecznicy weterynaryjnej.
Akurat kręcono tam ujęcia, w których występowała
Agnieszka, gdy okazało się, że nikt nie chce wziąć
bezdomnego, wychudzonego kociaka. Ona też nie
chciała, ale przez całą noc nie mogła spać i następnego dnia wróciła po niego. Dokładnie w tym samym czasie na ulicy przyplątał się drugi mruczek.
Szedł za nią aż pod dom i nie zamierzał się odczepić. No i tak wylądował w mieszkaniu aktorki.
AGNIESZKA RZĄDZI
w sztywnyc
Niewiele brakowało, by zajmowała się zupełnie
czymś innym. Jako dziecko uwielbiała zwierzęta,
zmuszając rodziców do tego, by zabierali ją razem
z bratem do łódzkiego zoo. Uważała, że musi tam
jak najczęściej bywać, by móc w przyszłości zostać
dyrektorem ogrodu zoologicznego. Wymagało to
oczywiście jeszcze bliższych kontaktów ze zwierzętami, a rodzice Agnieszki za żadne skarby nie
chcieli się zgodzić, by do ich domu sprowadził się
jeszcze jeden lokator. Dlatego Agnieszka z młodszym bratem Piotrkiem wpadła na pomysł napisania cyrografu, który będzie zobowiązywał rodziców
do kupienia im zwierzaka podczas zimowych ferii.
Było to jesienią, więc rodzice dla świętego spokoju
podpisali podsunięty im dokument, błyskawicznie
o nim zapominając. Jednak dzieci nie zapomniały
i gdy tylko zaczęła się w szkole zimowa przerwa,
wyciągnęli ich oświadczenie. Następnego dnia wymarzony królik był w domu.
Tak stanowczy charakter Agnieszka odziedziczyła po swojej babci dentystce, z którą spędzała mnóstwo czasu, towarzysząc jej w gabinecie.
Nawet w pewnym momencie myślała, że zmieni
plany i zamiast na zoologię pójdzie na stomatologię, ale na przeszkodzie stanęła jej scena. Miała
już zapisać się na zajęcia z fotografii, gdy zobaczyła, że do sali, w której prowadzone jest kółko
teatralne, zmierza bardzo przystojny chłopak.
Zrobiła w tył zwrot i postanowiła zostać aktorką. Tak jej się spodobał ten fach, że po maturze
stanęła przed komisją egzaminacyjną łódzkiej
szkoły filmowej. A ponieważ rodzina się uparła,
równocześnie zdawała na medycynę. Problem
polegał na tym, że tam też się dostała. Trzeba
było dokonać wyboru.
Agnieszka wybrała aktorstwo. Rodzina była w szoku, ale szybko pogodziła się z jej decyzją, szczególnie że córka i wnuczka zaczęła wszystkich
zapraszać do Teatru im. Jaracza w Łodzi, na
deskach którego wylądowała zaraz po dyplomie.
Duszę się
ZOOLOGIA, STOMATOLOGIA,
AKTORSTWO
h ramach
ZDJĘCIE: MACIEJ BIEDRZYCKI/FORUM
Agnieszka Więdłocha ma zresztą dobre serce nie
tylko dla zwierząt. Związana jest z fundacją „Kolorowy świat”, w której pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym. W wolnych chwilach jeździ do
rodzinnej Łodzi, gdzie od lat odwiedza dziewczyny
z ośrodka wychowawczego, którym podrzuca swoje ulubione książki, filmy, albo z spotyka się z nimi,
by po prostu pogadać. Zabiera je też na swoje filmy,
ostatnio choćby na „Planetę singli”, która uznana
została za jedną z najpopularniejszych polskich komedii romantycznych.
Agnieszka gra tam Anię, samotną nauczycielkę muzyki w szkole podstawowej, która nie znalazła jak do
tej pory swojej drugiej połówki. Ale na jej drodze
staje Tomek (Maciej Stuhr) – celebryta, autor niewyszukanych, ale oglądanych przez wielu ludzi talk
show. Mężczyzna składa jej propozycję. Ania będzie
chodzić na randki z facetami poznanymi dzięki
aplikacji internetowej, a później on z jej opowieści
będzie tworzył skecze do swojego programu. W ramach wynagrodzenia prowadzone przez dziewczynę
kółko muzyczne otrzyma nowy fortepian.
Jak to się skończy, przekonajcie się sami. Agnieszka
Więdłocha na pewno Was nie zawiedzie. W końcu
to ona teraz rządzi na naszych ekranach.
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
Urodziła się
w 1986 r w Łodzi.
Tam też chodziła
do liceum, równolegle ucząc się
gry na fortepianie
w szkole muzycznej. Po maturze
dostała się do łódzkiej szkoły filmowej, gdzie szybko
została dostrzeżona przez dyrektora
Teatru im. Stefana
Jaracza, który
zaangażował ją do
swojego zespołu.
Przełomem w jej
karierze była rola
Leny w „Czasie
honoru”. Po niej
posypały się inne
propozycje, m.in.
w telenowelach:
„M jak Miłość”
i w „Lekarzach”.
Występując
w nich, dojeżdżała
cały czas z Łodzi.
Jednak w końcu
musiała zrezygnować z teatru i na
stałe przeprowadzić się do Warszawy. W stolicy
się zadomowiła,
ma tu mieszkanie i dwa koty.
Ostatnio zagrała
w „Planecie singli”.
Była też w Londynie na castingu
do kolejnej części
„Gwiezdnych
wojen”, jednak nie
udało jej się dostać
tam roli. Ale będzie
dalej próbowała
swoich sił, nie tylko
w Polsce, ale i za
granicą.
| PO DRODZE | 9
DO ZOBACZENIA
Karczmy
AUTOKAREM PRZEZ POLSKĘ
dem łezki w oku konesera, który
trafi na budynek stojący w centrum wsi, obok straży pożarnej. Trzeba jednak nieco wyobraźni, by odnaleźć w jego
obecnym wyglądzie dawne
piękno, i tyleż samo odwagi,
by przestąpić próg dzisiejszego lokalu, gdzie wśród luster,
Duma Małopolski
KARCZMY ZAWSZE BYŁY CENTRUM ŻYCIA LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCI, BYŁY NATURALNYM MIEJSCEM, GDZIE
ODPOCZYNKU I POŻYWIENIA SZUKALI PODRÓŻNI.
WIELE Z NICH MOŻNA DO DZISIAJ OGLĄDAĆ,
A TAKŻE ZJEŚĆ W NICH SMACZNY POSIŁEK.
żyrandoli i cesarskiego blichtru znalazł swe miejsce
dość pospolity lokal przesiąknięty zapachem papierosów, stęchlizną i z nie najwykwintniejszą kuchnią.
De gustibus non est disputandum, powiadają mędrcy,
a jednak łezka się uroni nie tylko ze wzruszenia, ale i z
żalu nad marnowanym zabytkiem.
OPR. NA PODSTAWIE WWW.TRASASMAKOSZY.PL
ZDJĘCIA: MOT
FOT. K. SYGA
FOT. A. MARCINIAK
Jedz, pij i popuszczaj
pasa
.
T. A
FO
K
IA
IN
RC
MA
GDZIE STOŁOWAŁ SIĘ
PAN TWARDOWSKI?
Najstarszy szlak turystyczny w Polsce prowadził ongiś
z Nowego Targu przez Białkę i Bukowinę Tatrzańską,
następnie wracał przez Gliczarów do Zakopanego.
Wiadomo, że od początku XIX wieku działał w Bukowinie dom zajezdny, gdzie podróżni zatrzymywali
się na popasy i noclegi, wynajmowali przewodników
i fiakrów i stąd dopiero wyruszali dalej do Morskiego
Oka. Do historii miejscowości wpisał się sto lat później
Kazimierz Król – restaurator, społecznik, komendant
straży pożarnej. Pod koniec lat 20. XX wieku w centrum Bukowiny prowadził restaurację i sklep, woził też
przyjezdnych powozem na wycieczki w Tatry i Pieniny, a wśród jego gości znaleźli się między innymi prezydent Ignacy Mościcki i generał Józef Haller.
Podróżując po Małopolsce szlakiem dawnych karczm,
nie sposób nie przyjechać do Suchej Beskidzkiej, gdzie
stoi największa, najstarsza i najcenniejsza karczma
tego regionu, zarazem wciąż pełniąca swą funkcję
– karczma „Rzym”. Wzbudza ciekawość nie tylko ze
względu na wiek i położenie, ale również z powodu
pana Twardowskiego, który miał się w owej karczmie
spotkać z Mefistofelesem. Karczma „Rzym”, w której
10 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
do dziś czuć ducha dawnej legendy, stoi na rynku w Suchej Beskidzkiej. Nie jest jednak aż ta
stara, została wzniesiona najprawdopodobniej
pod koniec XVIII wieku, zastępując inną, starszą
i mniejszą, ulokowaną w pobliżu. W latach 60. XX
wieku dokonano jej remontu i adaptacji dla współczesnych potrzeb gastronomicznych i wtedy nadano jej nazwę „Rzym” nawiązującą do ballady Adama
Mickiewicza. Budynek, pokryty czterospadowym
gontowym dachem z dymnikami w kształcie powiek,
stał się wyznacznikiem klasycznej XVIII-wiecznej
karczmy.
Dwie karczmy z Podbabiogórza można obejrzeć
w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy. Jedna z nich, zwana „czarną”, pochodzi z XVIII wieku.
Druga, również z Podwilka, zwana „białą”, pochodzi
z 1885 roku. Obie karczmy należą do najcenniejszych
zachowanych obiektów tego typu. Z kolei w skansenie
w Dobczycach, na miejscu dawnej, czynnej jeszcze do
początków XX wieku, umieszczono karczmę z 1830
roku, przeniesioną z Krzyszkowic koło Myślenic. Nosi
ona nazwę „Na Zbóju” , a przy wejściu
do niej wita wszystkich przybyłych – prosząc o drobne datki
na dalsze prace na zamku
– siedzący na ławie zbójnik tatrzański. Te trzy
obiekty nie pełnią już
swoich funkcji restauracyjnych, służą
jako sale ekspozycyjne, wystawowe,
miejsca informacji
turystycznej, w jednej
nich znajduje się kawiarnia.
GOTOWANIE DLA SIENKIEWICZA
Zupełnie nowa – choć zrekonstruowana – karczma
znajdzie się na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, w powstającej Osadzie Galicyjskiej, planowanej
jako replika małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. Zbudowana na podstawie oryginału z Orawki będzie pełnić funkcję zaplecza gastronomiczno-hotelowego.
Kiedy w podróży po regionie wrócimy pod Tatry,
możemy odwiedzić w Zakopanem za starym kościółkiem na Pęksowym Brzysku przy ulicy Kościeliskiej restaurację „U Wnuka”. To prawdziwa podróż
w przeszłość, bo mieści się ona w pierwszym na
Podhalu piętrowym domu z 1850 roku, wybudowanym przez Józefa Krzeptowskiego, gdzie do końca
XIX wieku były karczma i sklep. Mieścił się tu potem
pierwszy urząd pocztowy, pierwsze kasyno i czytelnia z biblioteką. Bywali w nim między innymi: Walery Eliasz, Tytus Chałubiński, Helena Modrzejewska,
Karol Estreicher senior, Mieczysław Pawlikowski,
Wincenty Witos, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
Władysław Orkan, Jan Kasprowicz. W 1904
roku w ówczesnej karczmie powstał Związek Górali, później
przekształcony w Związek
Podhalan. W 1907 roku,
gdy Józefa Krzeptowska,
wnuczka budowniczego
domu, wyszła za mąż za
Jana Wnuka, lwowskiego restauratora, który
przybył do Zakopanego,
by gotować dla samego
Henryka Sienkiewicza,
powstała tu najsłynniejsza
restauracja.
ZAJAZDY POCZTY CESARSKIEJ
Zupełnie inny rodzaj piękna zachowały w sobie murowane zajazdy austriackie, czyli budynki austriackiej
poczty konnej. Na taki zabytek natkniemy się, jadąc
z Krakowa do Wadowic, w miejscowości Izdebnik.
Zajazd w Izdebniku, pochodzący z 1780 roku, to jeden
z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce.
Sieć takich budynków, w których kurierzy wiozący
pocztę mogli odpocząć, posilić się i zmienić konie,
powstała na trasie prowadzącej przez Cieszyn z Wiednia do Krakowa. Wspomnijmy jeszcze jedną z dawnych karczm, a właściwie XVIII-wiecznych zajazdów:
„Marię Teresę” w Spytkowicach, która przywołuje
wspomnienia świetności dawnych wieków i nie bez
powodu nosi imię habsburskiej cesarzowej. W opisie
krajoznawczym wsi Spytkowice czytamy, że to: dawna
karczma przygraniczna, murowana, z dachem mansardowym z lukarnami z XVIII/XIX w. Harmonijna
sylwetka budynku i wystrój wnętrza mogą być powoW NASTĘPNYM NUMERZE:
Wypłyń z nami w Małopolskę w czasie XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego! W numerze majowym opowiemy Wam niezwykłe historie z szumem
wody w tle: o zamku, w którym jeszcze do niedawna
pływały królewskie ryby, krakowskim Krokodylu, na
którym w słońcu wylegiwały się zwierzynieckie brzany,
TU ZNAJDZIESZ NAJSMACZNIEJSZE KARCZMY
KRAKÓW I WIELICZKA
DIABELSKA BABIA GÓRA I ANIELSKA LANCKORONA
• Restauracja „Wesele”
• „Miód Malina”
• „Ogniem i Mieczem”
• „Halit”
• „W Starej Kuchni”
• „Morskie Oko”
• Restauracja „Pod Aniołami”
• „Karczma Zbójnicka”
• Karczma „Rzym”
• Karczma „Przykiec”
• Karczma „Kocierz” Hotel & Spa Kocierz
• Karczma w Krzywaczce
WZDŁUŻ ZAKOPIANKI
• Restauracja „Biesiada”
• Restauracja „Siwy Dym”
• Karczma „U Borzanka”
• Karczma „Hanka” Hotel Skalny Dworek***
• Oberża „Wilczy Głód”
• Restauracja „Dwór”
• Restauracja „U Walusia”
• „Karczma Pienińska”
• Restauracja „Bacówka”
• Restauracja „U Szperlinga”
W KRAJU LACHÓW, POGÓRZAN I ŁEMKÓW
(BESKID SĄDECKI I NISKI)
SKALNE PODHALE – WOKÓŁ ZAKOPANEGO
• Karczma „Szymkówka”
• Karczma „Rusiń-ski”
• Karczma „Kmicic”
• Karczma „Sywor”
• Karczma „Przy Młynie”
• Restauracja „Gazdowo Kuźnia”
• Karczma „Po Zbóju”
• Restauracja „Stek Chałupa”
• Restauracja Regionalna „Biały Potok”
• Karczma „Sabała”
• Karczma „Rąbanica”
• Karczma „Zapiecek”
• Karczma Restauracja „Litworowy Staw”
• Restauracja „Staro Izba”
i innych fascynujących małopolskich przygodach bohaterki tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa: wody.
TRZY KRAINY (NA STYKU PIENIN, PODHALA I SPISZU)
Zobacz: www.trasasmakoszy.pl
• Gospoda „Pod Kamieniem”
• „Karczma Regionalna”
• Karczma łemkowska „Kłynec”
• Restauracja „Bartna Chata”
• Karczma „Regietów”
• Karczma Regionalna „Gościnna Chata”
• C.K. Gospoda Galicyjska
• Karczma „Cichy Kącik”
• Gospoda „Tadeusz”
PÓŁNOCNA KORONA KRAKOWA
– W STRONĘ NADWIŚLAŃSKICH KLIMATÓW
• Karczma „Antolka”
• Karczma „Zagroda”
• Hotel i karczma „Klimtówka”
• Restauracja „Chochołowy Dwór”
• Karczma „Maciejówka”
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 11
DO ZOBACZENIA
AUTOKAREM PRZEZ EUROPĘ
wenecja
45°26’N 12°19’E
Odległość z Krakowa: ok. 1050 km
www.venetia.it
www.wenecja24.info
jako tło filmowych opowieści
Liczba ludności:
266 181
Autobusy do Wenecji odjeżdżają
z krakowskiego dworca MDA.
Cena biletu ok. 200-300 zł
JEŻELI PARYŻ WIJE SIĘ W RAMIONACH EROSA,
TO WENECJA TKWI W UŚCISKU TANATOSA. WSZYSTKO
JEST TU SKAZANE NA KLĘSKĘ, ŚMIERĆ I POWOLNĄ,
BOLESNĄ DEGRADACJĘ.
Venice card
Upoważnia m.in. do: bezpłatnego wejścia
do muzeum Palazzo Ducale i 10 innych
weneckich muzeów lub obiektów kulturalnych, bezpłatny wstęp do 15 kościołów na
terenie Wenecji, bezpłatny wstęp do Fondazione Querini Stampalia oraz Muzeum
Żydowskiego, bilety ulgowe na różnego
rodzaju wystawy i imprezy organizowane
w Wenecji, zniżki i przywileje na niektórych
parkingach miejskich, pierwszeństwo
wejścia (poza kolejką) do części muzeów,
zniżki w wielu sklepach i restauracjach.

WENECKA LISTA FILMOWA
Tu przybywaja¸ bohaterowie
.
na zyciowym rozstaju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Casino royale, reż. Martin Campbell, 2006
Indiana Jones i ostatnia krucjata, reż. Steven Spielberg, 1989
Miłość i śmierć w Wenecji, reż. Iain Softley, 1997
Młodość, reż. Paolo Sorrentino, 2015
Nie oglądaj się teraz, reż. Nicolas Roeg, 1971
Niewybaczalne, reż. AndréTechiné, 2011
Nocny pociąg do Wenecji, reż. Carlo U. Quinterio, 1996
Pociecha od obcych, reż. Paul Schrader, 1990
Śmierć w Wenecji, reż. Luchino Visconti, 1971
© JWS - FOTOLIA.COM
© ADISA - FOTOLIA.COM
10. Wszyscy mówią: kocham cię, reż. Woody Allen, 1996
12 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
Wiele z nich należy do najważniejszych branżowych wydarzeń na świecie. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji organizowany jest we
wrześniu od 1932 roku. Co dwa lata ma tu miejsce
także wielkie międzynarodowe Biennale Sztuki,
w ramach którego odbywają się imprezy poświęcone architekturze, tańcu, sztuce współczesnej czy
muzyce. To czas wielkiej fety wielbicieli wizualności. Ci, którzy nie trafią w czas konkretnej imprezy, a nie mogą spędzić tu kilkunastu miesięcy, jak
poszukujący inspiracji bohater „Niewybaczalnego”,
niech odwiedzą np. Muzeum Peggy Guggenheim
mieszczące się w XVIII wiecznym Palazzo Venier
dei Leoni. Podziwiać można tu dzieła Picassa,
Braque’a, Duchampa czy Miro.
Przeklęta Wenecja – pisał Stanisław Dygat w „Podróży” – Wszystko na świecie rozwija się i przemienia. Ona jedna jest od wieków taka sama i ta sama.
Przeklęte piękno uniesione tak prostą, a diabelską
sztuczką ponad wszelki czas. Ten paradygmat piękna i śmierci, którego doświadcza się tak mocno,
wizytując to piękne miasto północnych Włoch,
©J
FL
PH
OTO
GRAP
HY - FOTOLIA.COM
© COMUGNERO SILVANA - FOTOLIA.COM
marłe,
będąZ powozu
ce
doskonałą
wysiada
scenografią dla
strojna kon i e n a s y c ony c h
bieta. Kapeturystów,
lecz
lusz przesłatrudne do codziennia nie tylko jej
nej egzystencji), ale
twarz, ale i pół plai tu. W Wenecji większość
cu św. Marka. To Kate
©C
mieszkań należy do zagraCroy, bohaterka „Miłości
IRC
UM
NAV
IGATI
M
nicznych
inwestorów, stoją więc
i śmierci w Wenecji” (ekraniON - FOTOLIA.CO
one puste przez znakomitą część roku (co
zacji powieści Henry Jamesa). Wedaje w przypadku niektórych kamienic efekt dość
necja będzie świadkować intrydze, w której Kate
upiorny), dopóki bogaci właściciele nie znajdą czazagra jedną z głównych ról. Wenecja ma pomóc jej
su, by tu przybyć, posiedzieć i zająć się „odnajdyosiągnąć cel, który łączy się ze śmiercią konkurentwaniem siebie”.
ki do serca pewnego młodego człowieka. Idealny
Z taką myślą przybyli tu Colin i Mary, bohaterowie
wybór miejsca.
„Pociechy od obcych”. Wciąż za młodzi na ogłoWenecja to miasto skazane na rozpad, bo nikt – poszenie życiowej kapitulacji, ale za starzy na spontamimo rozkwitu technologii – nie potrafi zatrzymać
niczność i beztroską wiarę w „żyli długo i szczęśliprocesów naturalnych i miasto wciąż zapada się od
wie”. Rozdarci między poczuciem zgody na „letni”
kilku milimetrów do paru centymetrów rocznie.
związek i pragnieniem namiętnej przygody. RemeWenecja, zbudowana na palach, zalewana jest wodą
dium na te egzystencjalne bóle chcą znaleźć w Wenawet kilkadziesiąt razy w roku – zależnie od pogody.
necji. Jednak zamiast ożywczej radości z wakacji
O tyle jednak możemy być spokojni, że to co najgorw pięknym mieście (dlaczego nie pojechali do Pasze, czyli zupełne pogrążenie się campanilli św. Marka
ryża?) spotykają na swojej drodze dziwaczne, perpod wodą, raczej nie wydarzy się za naszego życia.
wersyjne postaci, z którymi wplątują się w dziwne,
Jednym z cech wymierających miast jest stały odniejasne sytuacje i kontemplują sztukę w otoczeniu
pływ rdzennych mieszkańców. Dzieje się tak zaumierającego, niezrozumiałego miasta.
równo w małych miasteczkach daleko na południe
Wabikiem przyciągającym gości do miasta są imod Wenecji (wspomnieć wystarczy Sorano, Calcatę
prezy i festiwale odbywające się tu cyklicznie.
czy Vitorchiano – piękne, lecz coraz bardziej wy-
można też poczuć we własnym domu dzięki autorowi wychwalanego „Wielkiego piękna” – Paolo
Sorrentino. Jego ubiegłoroczny film „Młodość” to
historia starego kompozytora, który przed światem
chowa się w szwajcarskich Alpach, a w Wenecji
ukrywa ostatni element łączący go z upływającym
życiem. I choć film Sorrentino aspiruje do „Śmierci
w Wenecji” XXI wieku, to nie udaje mu się choćby
zbliżyć do subtelności i maestrii Viscontiego.
Skończoność miasta – zarówno przestrzenna, historyczna, jak i praktyczna, bo trudno o miasto bardziej
zależne od warunków naturalnych – stanowi o sile
Wenecji, nie o słabości. Zgoda na przemijanie budzi
spokój, a nawet wyzwala energię. Skoro czeka nas
śmierć, po co ją kontemplować – zdają się mówić
Wenecjanie, zakładają przepiękne maski i świętują
karnawał. Ponte Rialto wypełnia się spacerowiczami w przebraniach, a vaporetta kursują całą noc.
W Wenecji karnawał świętuje
się najpiękniej i nawet lokalne
knajpki, które rygorystycznie zamykają się zawsze około północy
(z wyjątkiem tych przy placu Santa Margherita), w te dni zezwalają
na dłuższą zabawę. Bachtin opisuje
karnawał jako czas zawieszenia zasad,
odwrócenia, czas akceptacji bez względu
na pochodzenie społeczne (temu także służyły
karnawałowe maski). W Wenecji karnawał w pewnym sensie trwa cały czas. Wszyscy się bawią, podziwiają i cieszą, zapominając o groźbie kryjącej się
w romantycznie kołyszącej się wodzie.
Taką Wenecję zobaczył Woody Allen i sportretował w filmie „Wszyscy mówią: kocham cię”. Nie ma
tu egzystencjalnych rozważań ani dramatycznych
wydarzeń rodem z „Casino Royale” (w którym
Wenecja okazała się miastem emocjonalnego
przełomu w niezłomnym Jamesie Bondzie).
Tu dzieją się jedynie drobne dramaty, które
na nikim nie robią wrażenia. Zwykłe codzienne sprawy. Allen jednak doskonale odczytuje weneckie możliwości i tym wydarzeniom,
błahym, banalnym i zupełnie nieoryginalnym,
nadaje ton godzien operowych narracji. Bohaterowie, nasyceni weneckim potencjałem, śpiewają
i tańczą w musicalowym entourage’u.
Wenecja trwa od setek lat i nic się w jej sercu już
zmienić nie może. Bazylika św. Marka, most Wes-
tchnień, kościół Santa Maria Della Salute czy dziesiątki krzywych uliczek świadkują kolejnym podtopieniom, zmianom ustrojów i tysiącom nawiedzających
je turystów poszukującym tu natchnień i odpowiedzi
na życiowe rozterki. Wenecja przyzwala na wszystko,
ale najchętniej na zabawę. Przytuli każdego gotowego przyjąć karnawałowe zasady pogodzenia się ze
wszystkim, co przemija i ochoczo pozwala tańczyć na
własnym, pięknym grobie.
ANNA PETELENZ
©S
BO
R
ISOV
- FOTOLI .COM
A
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 13
Do
koloru
STYL ŻYCIA MODA TRENDY
Poleca
WOJCIECH KLĘ
CZA
redaktor, pisarz
R,
, autor „Wielop
ola”
Dobry film najlepiej obejrzeć Pod Baranami albo w Arsie. Oba kina poza
standardowymi projekcjami organizują różnorakie przeglądy, w tym takie,
podczas których można obejrzeć film za kilka złotych. Po seansie warto
o nim podyskutować przy dobrym piwie – w House of Beer przy ul. Św.
Krzyża czy, znajdującym się przy Szewskiej, pubie Multi Qlti (Uwaga! Na
piętrze). Oba lokale oferują piwa z całego świata, w bardzo zróżnicowanych cenach. W letnie dni wielu krakowian spędza wolny czas w klubie Forum Przestrzenie, po drugiej stronie Wisły – dobra muzyka, całkiem dobra
pizza i wyśmienita lemoniada. Stamtąd, idąc bulwarami wiślanymi, dość
szybko dojdziemy na Kazimierz – z legendarnym już Pięknym Psem, nie
mniej znaną Alchemią oraz mnóstwem innych lokali, a także, najlepszym
chyba piwnym ogródkiem w mieście, mieszczącym się przy ul. Meiselsa.
KINO POD BARANAMI I KINO ARS, HOUSE OF BEER, MULTI QLTI, FORUM PRZESTRZENIE, PIĘKNY PIES, ALCHEMIA, MLECZARNIA
FOT. G. TYSZKOWSKI
WYDARZENIE
Co powiecie na kulinarny spacer śladami najciekawszych krakowskich restauracji? Wraz z początkiem kwietnia
rusza wiosenna odsłona festiwalu Restaurant Week!
Festiwal wystartował w 2014 roku i skupia starannie wybrane restauracje z największych polskich miast. Wydarzenie potrwa od 1 do 10 kwietnia i będzie odbywać się
jednocześnie w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu,
Lublinie, Łodzi, Szczecinie, na Śląsku, w Trójmieście oraz w Poznaniu. Hasło wiosennej edycji imprezy to „Kwitnąca scena restauracyjna”.
„Jesteśmy grupą kulinarnych i gastronomicznych pasjonatów” – mówią
o sobie organizatorzy wydarzenia. „Naszą misją jest wspieranie rozwoju
oraz promocja polskiej wysokiej jakości sceny restauracyjnej poprzez cykliczne, konsekwentne przybliżanie jej Gościom.”
W ramach Restaurant Week będziecie mieli okazję w przystępnej cenie
zjeść specjalnie skomponowany trzydaniowy posiłek w wybranej restauracji. Aby wziąć udział w organizowanych w ramach festiwalu kolacjach,
wystarczy zarejestrować się na oficjalnej stronie wydarzenia (www.restaurantweek.com) i swobodnie wybierać spośród interesujących nas restauracji. Po wskazaniu interesującego nas miejsca, dnia i godziny, liczby osób
oraz trzydaniowego menu, rezerwacja trafia do nas drogą mailową. Jeśli
po wizycie w restauracji będziecie chcieli podzielić się swoimi wrażeniami, na stronie festiwalu możecie również udostępnić swoją opinię.
W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt restauracji. Krakowskie podwórko będą reprezentować m.in.: Bistro 11, Hurry Curry, Restauracja
Magnifica, Trufla, Nine Kitchen i Moo Moo Steak & Burger Club.
RESTAURANT WEEK ,
1-10 kwietnia, www.restaurantweek.com
Kobiety kochają baletki przede wszystkim za to, że są
wygodne. Ale czy jednocześnie mogą też być eleganckie
i seksowne? Tej wiosny tak! Wystarczy, że sięgniecie
po skórzane baleriny z wąskim czubkiem i efektownym
wiązaniem wokół kostki. Sprawdzą się zarówno do pracy,
jak i na popołudniowy spacer. Uwaga! Ten fason obuwia
może optycznie skracać nogi – odradzamy go więc paniom
o niższym wzroście.
Piżama party
Bieliźniane fasony już od kilku sezonów coraz
śmielszym krokiem wkraczają na nasze ulice,
a tej wiosny staną się niekwestionowanym
hitem! Odsłon trendu jest wiele – satynowe
koszulki, luźne bawełniane koszule inspirowane
męską piżamą, seksowne bieliźniane sukienki
na cienkich ramiączkach. Czy masz w sobie na
tyle odwagi, żeby się na nie skusić?
EWELINA SZPRENGEL
REDAKTOR STRON MODOWYCH
Modna
na wiosnę!
Kamizelki maxi
W rytmie latino
Marzysz o odpoczynku w jakimś
ciepłym kraju? Do wakacji jeszcze
daleko, ale już teraz możesz wczuć
się w klimat dalekiego południa
– tej wiosny postaw na falbany,
bufiaste rękawy, odkryte ramiona i soczyste kolory. Trend „a’la
Carmen” konsekwentnie lansowali
najwięksi projektanci, m.in. Alexander MQueen.
Wiosna to nie tylko kwiatowe
motywy i zwiewne sukienki –
w tym roku stawiamy również na
zapożyczenia z męskiej szafy. Do
lookbooków największych marek
modowych szturmem wkroczyły kamizelki w wersji maxi, czy
też raczej obszerne marynarki
z uciętymi rękawami. Tego typu
kamizelka najlepiej wypada w zestawieniu z rurkami lub ołówkową
spódnicą. Idealny mix kobiecości
i chłopięcego luzu!
BUTY - Zara, spodnie - Topshop, KOSZULKA - Mango,
BLUZKA - H&M, KAMIZELKA - Bershka
O K I E M E K S P E R TA
Trening
obwodowy
!
Prima balerina
FOT. JOANNA BORGIEŁ
Miejsca, h
w któryc c`
musisz by
Żegnajcie szaliki, wełniane płaszcze i czapki-uszatki,
żegnajcie szarości – nadeszła wiosna! W końcu możemy sobie pozwolić na więcej modowego szaleństwa. Jeśli już nie możesz doczekać się wiosennych
porządków w swojej garderobie, mamy dla Ciebie
garść inspiracji prosto ze światowych wybiegów.
DOROTA SZCZEPANIK
INSTRUKTORKA KULTURYSTYKI
MISTRZYNI EUROPY W TRÓJBOJU SIŁOWYM, KILKUKROTNA WICEMISTRZYNI EUROPY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC. ZDOBYŁA
ZŁOTY MEDAL POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURYSTYKI, FITNESS
I TRÓJBOJU SIŁOWEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.
6.
7.
8.
9.
Trening obwodowy to połączenie ćwiczeń siłowych i aerobowych. Sprawi, że pozbędziesz się zbędnego tłuszczu, poprawisz kondycję i wzmocnisz mięśnie.
Trening obwodowy polega na wykonaniu 8 do 15 ćwiczeń. Każde ćwiczenie powtarzamy 15 razy, nie robiąc
żadnych przerw. Taki cykl stanowi jeden obwód, po nim
następuje krótka przerwa 2-3 minuty i powtórka.
1. Spięcia brzucha w leżeniu.
2. Przysiady.
3. Uginanie nóg na maszynie w leżeniu (mięsień
dwugłowy).
4. Wyciskanie na maszynie, leżąc (klatka piersiowa).
5. Rozpiętki na butterfly.
Tęczowe paski
Tej wiosny klasyczne
marynarskie biało-granatowe paski idą na bok – tym
razem stawiamy na szalone,
wielobarwne zestawienia kolorów! Tęczowe
paski to jeden z najbardziej
wyrazistych trendów tego
sezonu – możesz śmiało
łączyć je z kwiatowymi lub
geometrycznymi wzorami.
Pozwól sobie zaszaleć!
.
ZDROWY STYL ZYCIA
Ściąganie drążka do karku lub klatki (plecy).
Wiosłowanie siedząc na wyciągu dolnym
(plecy).
Wyciskanie w górę na ma!!!
UWAGA
szynie, siedząc (barki).
konkurs
Wznosy ramion w bok
z hantlami, siedząc.
STR. 2
10. Wyprost przedramion na
wyciągu górnym (triceps).
11. Uginanie przedramion na wyciągu dolnym
w oparciu o modlitewnik (biceps).
12. Opady tułowia na ławeczce rzymskiej.
13. Scyzoryk w leżeniu (mięśnie brzucha).
Pierwsza część treningu powinna trwać około 15
minut, najlepiej, jeśli jest to bieg na bieżni lub jazda
na rowerku stacjonarnym. Tempo powinno być równe, ale niezbyt intensywne, tak aby w trakcie można
było swobodnie rozmawiać.
Druga część treningu to dwa obwody stacyjnego
treningu siłowego, który został opisany powyżej.
Wykonanie tego treningu obwodowego powinno
zająć nie dłużej niż 45 minut.
Trzecia część treningu powinna trwać około 20-30
minut, należy ją wykonać z wyższą intensywnością
niż część pierwszą.
WSKAZÓWKI:
Nie rób dłuższych przerw między ćwiczeniami, obciążenie powinno być dobrane indywidualnie. Pamiętaj, nie ciężar, a technika wykonania ćwiczeń stanowi o jakości treningu. Trenuj trzy razy w tygodniu,
zachowując jeden dzień przerwy na regenerację.
Wybierz jeszcze jeden dzień w tygodniu, najlepiej
w weekend, na dodatkowy trening cardio, ale bardziej w formie rekreacyjnej – basen, przejażdżka
rowerem lub partyjka tenisa.
Cztery – osiem tygodni treningu połączonego z dietą przyniesie wiele zmian korzystnych dla Twojego
ciała i ducha.
WWW.FACEBOOK.COM/AGNIESZKA.MAJKSNER
WWW.FACEBOOK.COM/SLOWMEBLOG
AGNIESZKA MAJKSNER
ZE SLOW ME
NIEZRÓWNANA TROPICIELKA SMAKÓW
I CHARYZMATYCZNA PROPAGATORKA
REGIONALNOŚCI, SEZONOWOŚCI ORAZ IDEI
SLOW FOOD.
Nowalijki,
zapowiedź w
i
osny
Nowalijkami są pierwsze pojawiające się warzywa:
ogórki gruntowe, pomidory, sałata, szczypiorek, rzodkiewka, cebula dymka, natka pietruszki i koperku, młoda marchewka, botwinka, rzeżucha, młoda kalarepka.
W Polsce mamy długi okres trwania niskich temperatur i przymrozków, z tego też powodu nowalijki hodowane są „sztucznie” w szklarniach, gdzie utrzymywane
są dla nich specjalne warunki: ciepło, „sztuczne słońce”,
wilgotność i składniki odżywcze oraz podłoże, które
jest bardzo nawożone. Ono właśnie stanowi największe zagrożenie, bo nowalijki są młodymi warzywami,
które kumulują azotany i nie potrafią się przed nimi
bronić. Co możemy zrobić? Recepta: dokładne mycie,
obieranie ze skórki usuwanie zewnętrznych liści, niezamykanie w folii, przechowywanie w lodówce. Nie
warto rezygnować z ich jedzenia, bo są wartościowym
źródłem witamin i minerałów.
KREM BOTWINKOWY
Z KOPERKIEM I JAJKAMI
PRZEPIÓRCZYMI
l 1 l wody
l 400 g ziemniaków
l 100 g marchewki
l 50 g pietruszki
l 50 g selera
l 1 biała część pora
l 2 pęczki botwinki
l olej kokosowy
l 1 puszka mleka kokosowego
l 1/2 łyżeczki kminu rzymskiego
l sól himalajska
l pieprz czarny wg uznania
l sok z cytryny
l jajka przepiórcze wg uznania – propozycja
2 sztuki na porcję
Wszystkie warzywa obrać i pokroić w kostkę. Pora pokroić w talarki. W garnku o grubym dnie udusić pora, uważać, by nie nabrał brązowego koloru, dodać pokrojone
warzywa. Dusić, mieszając około 10 minut. Zalać wodą,
gotować około 15 minut.
Botwinkę dokładnie umyć, buraczki wyszorować i pokroić w kostkę, listki i łodyżki posiekać, dodać do zupy.
Gotować około 15 minut, aż buraczki zmiękną. Wszystkie składniki zmiksować na gładki krem. Dolać mleko kokosowe, sok z cytryny, doprawić solą, pieprzem, kminem
rzymskim. Zagotować na małym ogniu. Ugotować jajka
przepiórcze na twardo z solą. Wystudzić i obrać. Do serwowanego kremu wrzucić przekrojone na pół jajka.
Smacznego!
© AMENIC181 - FOTOLIA.COM
14 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 15
PODRÓŻUJ
RAZEM Z NAMI
WWW.MDA.MALOPOLSKA.PL

Wyszukiwarka
połączeń
krajowych
Bieżące
i aktualne
rozkłady

ü
Sprzedaż
biletów
międzynarodowych
Plany dworców
i wirtualny
spacer
PLANOWANIE PODRÓŻY JESZCZE NIE BYŁO TAK PROSTE!

Podobne dokumenty