Polskie Towarzystwo Statystyczne / Aktualności / Informacja Rady

Komentarze

Transkrypt

Polskie Towarzystwo Statystyczne / Aktualności / Informacja Rady
Polskie Towarzystwo Statystyczne
AAA
English
INFORMACJA RADY GŁÓWNEJ PTS Z PLENUM Z DNIA 17 MARCA 2016 R.
07.04.2016
W dniu 17 marca 2016 r. w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, odbyło się posiedzenie
Rady Głównej PTS, któremu przewodniczył Prezes PTS prof. dr hab. Czesław Domański.
W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Rada Główna rozpatrzyła następujące zagadnienia:
1. Protokół z ostatniego posiedzenia RG PTS z 16 listopada 2015 r. — Protokół przyjęto. Uchwały przyjęte na tym
spotkaniu zostały opublikowane.
2. Sprawy bieżące przedstawił Prezes PTS prof. dr hab. Czesław Domański.
3. Kwestie związane ze stroną internetową PTS. — Ustalono, że RG wystąpi do kierownictwa GUS o wyraźniejsze
umieszczenie na portalu GUS informacji o PTS. Na przykład wprowadzenie tej informacji powyżej belki lub na belce.
Poprawi to w istotny sposób dostępność do informacji o PTS. Rada Główna przyjęła do wiadomości stanowisko o
przeprowadzeniu: oceny, formy, organizacji i kosztach ewentualnego utworzenia niezależnego portalu PTS. W związku
z tym w ciągu najbliższych 21 dni będziemy musieli opłacić koszt utrzymania domeny „ptstat.pl”.
4. Sprawy finansowe. — Bilans PTS wraz z załącznikami przedstawił Wiceprezes PTS Władysław Wiesław Łagodziński. Na
jego wniosek Rada przyjęła bilans za 2015 r. Wiceprezes PTS przedstawił także projekt wstępnego preliminarza
wydatków na rok bieżący.
5. Projekt realizacji II Kongresu Statystyki Polskiej z okazji 105. rocznicy PTS. — Na wniosek Prezesa PTS prof. dra hab.
Czesława Domańskiego Rada Główna rozpatrzyła propozycję i uzgodniła, że w najbliższym czasie zostanie
przygotowany szczegółowy projekt, w którym uwzględni się możliwości i warunki tej inicjatywy, a w tym możliwość
synchronizacji II Kongresu z obchodami 100. rocznicy utworzenia GUS.
6. Informacja redaktorów czasopism PTS. — Rada wysłuchała informacji prof. dra hab. Włodzimierza Okrasy Redaktora
Naczelnego o aktualnej sytuacji SiT-ns. Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa poinformował o sprawach bieżących
czasopisma oraz o stanie organizacyjnym, warunkach technicznych i personalnych funkcjonowania redakcji. Przekazał
także Radzie najnowszy folder informacyjny czasopisma. Na prośbę Redaktora Naczelnego „Wiadomości
Statystycznych” dra Marka Cierpiał-Wolana informację o stanie prac redakcyjnych przekazał Władysław Wiesław
Łagodziński członek redakcji. Zwrócił uwagę na znaczne przyspieszenie prac modernizacyjnych i organizacyjnych
redakcji, ożywienie współpracy z GUS, wprowadzenie do systemu współpracy redakcyjnej rozwiązań opartych o LYNC.
Jak na przykład zdalne uczestnictwo w posiedzeniach redakcji nieobecnych członków zespołu, ekspertów i
recenzentów oraz zamieszczanie w określonym trybie w Internecie materiałów przygotowanych na poszczególne
spotkania, w tym skróty recenzji, a w przyszłości także teksty artykułów i recenzji.
7. Wolne wnioski. — W ramach tego punktu rozpatrzono problemy dotyczące Olimpiady Statystycznej, w tym Rada
Główna odrzuciła wniosek dalszych dotacji RG na rzecz Olimpiady do czasu formalnego zatwierdzenia Olimpiady
przez MEN. Rada nie zgodziła się na przyjęcie finansowych gwarancji w wysokości dotacji założycielskiej na rok 2017 i
dalsze lata. Zwrócono też uwagę na problem merytorycznego nadzoru nad pracą zespołu organizacyjnego Olimpiady
przez wyznaczonego członka Prezydium RG. Ważne decyzje RG dotyczące Olimpiady przyjęte w 2015 r. zostały
potwierdzone i zamieszczone w uchwałach RG.
Pełny protokół w najbliższym czasie przygotuje Sekretarz Rady Głównej PTS prof. dr hab. Krzysztof Najman.
Do góry
Copyright © 2017 Polskie Towarzystwo Statystyczne