Regulamin Gry Terenowej „Paszport na PW” 1. Gra zrealizowana

Transkrypt

Regulamin Gry Terenowej „Paszport na PW” 1. Gra zrealizowana
Regulamin Gry Terenowej „Paszport na PW”
1. Gra zrealizowana będzie 16 maja 2015 roku w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie kampusu
Politechniki Warszawskiej ograniczonego ulicami: ul. Nowowiejska, Al. Niepodległości,
ul. Koszykowa, ul. Noakowskiego.
2. Uczestnikiem gry może zostać każde dziecko z klas IV- VI szkoły podstawowej oraz I-II
gimnazjum. Podczas gry dziecko mogą wspierać rodzice lub opiekunowie, którzy podczas
przebywania dziecka na terenie Politechniki sprawują nad nim faktyczną opiekę.
3. Nagrody w grze to:
Nagrody indywidualne:
dla 1 osoby pobyt na jednym z Campów firmy CHRIS w dniach od 23 do 30 sierpnia 2015r. oraz
dla 1 osoby zajęcia w ramach PW Junior w przyszłym roku akademickim.
Nagroda zespołowa:
dla 1 szkoły specjalne zajęcia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW.
Pod opieką Pracowników Naukowych PW uczniowie zaprojektują i wydrukują na drukarce 3D
wymyślony przez nich przedmiot.
4. Aby przystąpić do gry należy pobrać w dniu imprezy kartę zwaną dalej „Paszportem na PW”,
wypełnić ją danymi identyfikacyjnymi (imię uczestnika, numer telefonu kontaktowego) i wpisać
nazwę szkoły, do której uczęszcza Uczestnik gry. Każdy uczestnik może podczas gry posłużyć się
tylko jednym „Paszportem na PW”.
5. Głównym celem gry jest wykonanie czterech spośród ośmiu zadań i zdobycie czterech stempli
w „Paszporcie na PW”, potwierdzających udzielenie prawidłowej odpowiedzi.
6. Stempel można zdobyć na każdej z ośmiu stacji – wydziałów umieszczonych na mapie
w „Paszporcie na PW” po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane na stacji pytanie.
7. Stempel można otrzymać TYLKO w oryginalnym „Paszporcie na PW” wypełnionym danymi
identyfikacyjnymi na obu częściach podzielonych perforacją.
8. Po zakończeniu gry, „Paszport na PW” należy rozdzielić wzdłuż perforacji. Część z czterema
uzyskanymi podczas gry stemplami wrzucić do urny znajdującej się przy oznaczonym stoisku
firmy CHRIS i PW JUNIOR, a drugą część zachować, jako dowód uczestnictwa w grze.
9. Wyłonienie zwycięzców indywidualnych odbędzie się drogą losowania spośród kart wrzuconych
do urny do godz. 15.00. Losowanie zwycięzców odbędzie się o godzinie 15:30.
10. Zwycięzca grupowy – szkoła z największą liczbą uczestników, zostanie wyłoniony w możliwie
najkrótszym czasie po zakończeniu gry i powiadomiony bezpośrednio przez organizatorów.
11. Nagroda indywidualna może być przekazana innej osobie, ale zrealizowana wyłącznie
w oznaczonym przez organizatorów terminie.
12. Nagród nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.
13. W przypadku, gdy nikt się nie zgłosi po odbiór nagrody w ciągu 3 dni, zostanie przeprowadzone
kolejne losowanie.
14. Wyniki gry zostaną opublikowane na www.pwjunior.edu.pl i www.chris.com.pl
15. Interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do kierownika
PW Junior.
16. Regulamin gry dostępny jest na wszystkich stacjach oraz na stronie www.chris.com.pl i
www.pwjunior.edu.pl.