Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Polna 19A
tel./fax 85 715 28 38
www.peclapy.pl, [email protected]
Załącznik nr 7
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
na: Modernizację kotła WR-5, Nr.4 zainstalowanego w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. w Łapach ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29”
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa zamówienia:
Wymiana części ciśnieniowej kotła wodnego WR – 5 nr 4, zainstalowanego na terenie
kotłowni w Łapach ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotła WR-5-022 nr 4, polegająca na:
1) wymianie całkowitej części ciśnieniowej orurowania w pierwszym i drugim ciągu
spalin tj. dostawa i wymiana:
a) Wężownic ekranów lewego i prawego komory paleniskowej.
b) Rur stropowych.
c) wężownic pęczka konwekcyjnego
d) wężownic komory paleniskowej
e) komór ekranu z dyszami lewa i prawa
f) komór : wlotowej, pośredniej, wylotowej
g) armatury zaporowej, zabezpieczającej, odmulającej, odpowietrzającej
2) wykonanie dokumentacji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wymaganej
do uruchomienia i zarejestrowania kotła przez UDT Białystok.
Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie nowej części ciśnieniowej kotłów WR-5 z rur fi 31,8x3,2 mm gat.
P265GH, lub P235GH.
2) Wystawienie poświadczeń odbiorowych zgodnych z wymogami UDT na wykonane
części ciśnieniowe kotów.
3) Opracowanie i uzgodnienie z UDT Białystok technologii remontu kotła.
4) Montaż nowej części ciśnieniowej powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją
techniczną kotła.
5) Wykonanie badań złączy spawanych na obiekcie metodą i w ilości uzgodnionych z
UDT Białystok.
6) Próba ciśnieniowa w obecności inspektora UDT Białystok.
7) Kompletacja i dostawa powinna być realizowana w oparciu o projekt techniczny kotła
na koszt wykonawcy.
8) Należy uwzględnić inne prace mogące wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia a mające związek z wymianą części ciśnieniowej.
9) Montaż części ciśnieniowej w zakresie dostawy oraz ruch próbny kotła na gorąco w
czasie 72h
10) Alkaliczne wygotowanie kotła (pasywacja chemiczna),
11) Montaż armatury zaporowej, zabezpieczającej, odmulającej, odpowietrzającej
1
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Polna 19A
tel./fax 85 715 28 38
www.peclapy.pl, [email protected]
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy
Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:
1) Do prac może przystąpić tylko Wykonawca posiadający uprawnienia do napraw i
modernizacji kotłów wydanymi przez UDT, co powinno być poświadczone
odpowiednim dokumentem.
2) Wykonawca musi posiadać kwalifikowane technologie wytwarzania zatwierdzone
przez UDT takie jak: spawanie, obróbka cieplna, przeróbka plastyczna
3) Pracownicy Wykonawcy odpowiedzialni za nadzór powinni posiadać uprawnienia
poświadczone przez UDT do wykonywania tych prac, co powinno być poświadczone
odpowiednim dokumentem.
4) Pracownicy Wykonawcy odpowiedzialni za wytwarzanie powinni posiadać
uprawnienia poświadczone przez UDT do wykonywania tych prac, co powinno być
poświadczone odpowiednim dokumentem
4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a
w szczególności przestrzegać przepisów bhp i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1) Do prac można przystąpić po protokolarnym przekazaniu terenu i dopuszczeniu
Wykonawcy do prac przez Zamawiającego.
2) Przed przystąpieniem do prac na budowie, każdy pracownik powinien być
przeszkolony w zakresie bhp i p.poż , co powinno być poświadczone odpowiednim
dokumentem.
3) Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne
urządzenia pomocnicze.
5. Informacje o terenie budowy:
Wykonawca w trakcie prac prowadzonych na obiekcie Zamawiającego zobowiązany jest
na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki
bezpieczeństwa.
Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów w taki sposób, aby nie stwarzały
jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich.
6. Nazwy i kody – w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia.
45251200-3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
42161000-5 Kotły grzewcze wody gorącej
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Materiały użyte do remontu muszą być stosowane od wytwórcy uznanego przez UDT.
Wszystkie elementy kotła powinny być produkcji nie starszej niż z okresu ostatnich 12
miesięcy, powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić rok produkcji, wykonane
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami UDT, co powinno być potwierdzone
stosownymi poświadczeniami.
2
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Polna 19A
tel./fax 85 715 28 38
www.peclapy.pl, [email protected]
W ramach kontroli jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania
kontroli jakości produkcji zakontraktowanych elementów składowych remontowanej
części kotła.
Co do kwestii przechowywania, transportu i składowania odpowiedzialność, jak i koszty
spoczywają po stronie Wykonawcy.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej
w tego typu pracach.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia części ciśnieniowej podczas transportu
celem uniknięcia mechanicznego uszkodzenia.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Prace modernizacyjne w zakresie wskazanym w punkcie 2 niniejszego opracowania będą
przebiegały w dwóch etapach:
a) pierwszy – wykonanie części ciśnieniowej z czynnościami odbiorowymi u Dostawcy
b) drugi - prace montażowe wraz z czynnościami odbiorowymi u Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym kolejności poszczególnych
etapów remontu kotła.
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ
Kontrola, jak i sposób oceny wykonania poprawności zleconych prac będzie oparta na
protokole końcowym sporządzonym komisyjnie przez osoby upoważnione ze strony
Zamawiającego w obecności osób upoważnionych ze strony Wykonawcy.
VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Nie dotyczy.
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Odbiór poszczególnych robót:
- w zakresie części ciśnieniowej będzie dokonywał przedstawiciel UDT Białystok i
Zamawiający
- w pozostałym zakresie Zamawiający.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót co
najmniej do stanu pierwotnego.
Odbiór końcowy prac nastąpi w oparciu o protokół końcowy podpisany przez
Zamawiającego.
Warunki odbiorów:
a) wykonanie robót montażowych zgodnie z dokumentacją potwierdzone protokołem
b) przekazanie dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę potwierdzone
protokołem,
c) szkolenie obsługi,
d) odbiory przez UDT,
3
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Polna 19A
tel./fax 85 715 28 38
www.peclapy.pl, [email protected]
Uwaga !
Warunkiem odbioru końcowego-ostatecznego jest decyzja inspektora UDT Białystok
zezwalająca na eksploatację kotła.
IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Oferent musi wykonać dokumentację wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w
części wymaganej do uruchomienia i zarejestrowania kotła uzgodniona w UDT Białystok.
Prace należy prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dla tego typu prac, a
w szczególności przestrzegać przepisów bhp i ppoż. (Dz. U. z 1997, Nr 129 poz. 844).
PN-EN 12952-1:2004 - Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 12952-2:2011 - Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 2: Materiały
dla części ciśnieniowych kotłów i wyposażenie
PN-EN 12952-3:2012 - Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 3: Konstrukcja
i obliczanie części ciśnieniowych
PN-EN 12952-4:2011 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 4: Obliczenia
oczekiwanej trwałości kotłów podczas eksploatacji
PN-EN 12952-5:2011 - Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 5: Budowa
i wytwarzanie części ciśnieniowych kotłów
PN-EN 12952-6:2011 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 6: Badanie
podczas wytwarzania – Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych
kotłów
PN-82/M-35604 – Technika bezpieczeństwa, Kotły parowe i wodne. Wymagania ogólne.
Uwagi dotyczące realizacji prac:
Prace należy wykonać według rozwiązań, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego
rysunkami kotła.
Dodatkowo, na potrzeby prowadzonych prac, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
szczegółowej dokumentacji technicznej uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego w
Białymstoku.
4

Podobne dokumenty