Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
OR-D-IV.ZP.D.272.10.2016.AS
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na dostawę wody, napojów, soków oraz dzierżawę urządzeń dystrybucyjnych do wody
na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
na rzecz których realizowane jest zamówienie
Dotyczy CZĘŚCI I: Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l, dzierżawa
elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę oraz dostawa stojaków i plastikowych kubków
jednorazowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których
realizowane jest zamówienie
CPV: 15981000-8 Wody mineralne
39222120-1 Kubki jednorazowe
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l,
dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę oraz dostawa stojaków i plastikowych kubków
jednorazowych.
Dostawa wody
a) Woda źródlana do dystrybutorów dostarczana w butlach o pojemności 18,9 l ma być niegazowana,
niskozmineralizowana lub średniozmineralizowana o zawartości składników mineralnych minimum 350
mg/l.
b) Woda źródlana do dystrybutorów powinna odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód
źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 roku nr 85 poz. 466).
c) Opakowania w których będzie dostarczana woda źródlana powinny posiadać atest PZH dla opakowania
tj. butli o pojemności 18,9 l.
d) W dniu dostawy do Jednostki, woda musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 3
miesiące, umieszczony na etykiecie każdej butli.
e) Szacunkowa ilość zamówienia oraz dostawy określa załącznik nr 1.
f) Za dostarczone butle z wodą Wykonawca nie będzie pobierał kaucji.
g) Transport i dostawa wody źródlanej, dystrybutorów, stojaków oraz kubków plastikowych jednorazowych
do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
Dzierżawa dystrybutorów oraz stojaków do wody
a) Ilość dystrybutorów elektrycznych, dostosowanych do butli o pojemności 18,9 l z opcją podgrzewania
i chłodzenia wody określa załącznik nr 1, przy zamówieniu wody Jednostka wskaże wielkość
dystrybutora (wolnostojący lub mini do postawienia na szafce),
b) Dystrybutory powinny spełniać wymagania w zakresie materiałów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością oraz posiadać znak zgodności CE, wymagany dla urządzeń elektrycznych,
c) Przekazane w dzierżawę dystrybutory zostaną dostarczone do siedziby Jednostki wraz z wniesieniem
i zainstalowaniem w miejscu wskazanym,
d) Wykonawca będzie utrzymywał dystrybutory w czystości poprzez regularne przeprowadzanie sanityzacji
oraz będzie utrzymywał dystrybutory w stałej gotowości do użytkowania poprzez wykonywanie
koniecznych napraw,
e) Sanityzacja dzierżawionych dystrybutorów do wody będą przeprowadzone raz na kwartał w siedzibie
Jednostki. Za przeprowadzoną sanityzację Jednostka nie będzie ponosiła kosztów,
f) W celu zapewnienia właściwego sposobu magazynowania butli, Wykonawca dostarczy stojaki
mieszczące minimum 3 butle o pojemności 18,9 l,
g) Szacunkową ilość stojaków określa załącznik nr 1.
Dostawa plastikowych kubków jednorazowych
a) Kubki plastikowe jednorazowe o pojemności 200 ml przeznaczone do zimnej i ciepłej wody w
opakowaniu 100 szt., posiadające atest do kontaktu z żywnością.
______________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
OR-D-IV.ZP.D.272.10.2016.AS
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy Części II: Dostawa wody, napojów oraz soków na potrzeby wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
CPV: 15981200-0 Gazowane wody mineralne
15981000-8 Wody mineralne
15321000-4 Soki owocowe
15982000-5 Napoje orzeźwiające
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) Naturalnej wody mineralnej niegazowanej w opakowaniach PET o pojemności 0,5 l, 1,5 l, której suma
składników mineralnych wody wynosi minimum 550 mg/l,
b) Naturalnej wody mineralnej gazowanej w opakowaniach PET o pojemności 0,5 l, 1,5 l, której suma
składników mineralnych wody wynosi minimum 550 mg/l,
c) Naturalnej wody mineralnej niegazowanej w opakowaniach szklanych bezzwrotnych o pojemności 0,33 l,
typu Buskowianka Zdrój lub równoważna. Równoważność z wodą mineralną Buskowianka Zdrój dotyczy
składników mineralnych wchodzących w skład wody,
d) Naturalnej wody mineralnej gazowanej w opakowaniach szklanych bezzwrotnych o pojemności 0,33 l,
typu Buskowianka Zdrój lub równoważna. Równoważność z wodą mineralną Buskowianka Zdrój dotyczy
składników mineralnych wchodzących w skład wody,
e) Wody niegazowanej źródlanej niskozmineralizowanej w opakowaniach PET o pojemności 5 l której suma
składników mineralnych wody wynosi. minimum 200mg/l,
f) Napojów gazowanych typu coca-cola, aluminiowa puszka o pojemności 0,33 l,
g) Soków owocowych, różne smaki w opakowaniu kartonowym o pojemności 1 l.
2.
Woda powinna być świeża, wysokiej jakości:
a) Opakowanie butelki z tworzyw sztucznych nie wchodzących w reakcje ze związkami mineralnymi
rozpuszczalnymi w wodzie i posiadające atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością,
b) smak i zapach – bezwonny i bez obcych posmaków,
c) zawartość metali i innych związków chemicznych zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011
roku nr 85 poz. 466),
d) woda pochodząca z udokumentowanych zasobów podziemnych o naturalnym stabilnym składzie
mineralnym,
e) W dniu dostawy do Jednostki, woda musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 6
miesięcy, umieszczony na etykiecie każdej butli.
3.
Cechy dyskwalifikujące:
a) obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, stęchnięty, mdły,
b) zanieczyszczenia mechaniczne,
c) objawy psucia, zmętnienie, barwa inna niż bezbarwna,
d) uszkodzenia mechaniczne butelek, brak oznakowania, nieszczelność,
e) brak lub niedostateczne wysycenie dwutlenkiem węgla (nie dotyczy wody niegazowanej).
4.
Szacunkowa ilość zamówienia określają załączniki (2- 21)
2
_______________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Podobne dokumenty