1. Wstęp 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są brązy żelazowe

Komentarze

Transkrypt

1. Wstęp 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są brązy żelazowe
1. Wstęp
1. Przedmiot normy.
Przedmiotem normy są brązy żelazowe - pigmenty nieorganiczne otrzymywane przez
przerób fizyko - chemiczny tlenków żelaza.
2. Zakres stosowania przedmiotu normy.
Pigmenty przeznaczone są do stosowania w przemyśle farb i lakierów, w przemyśle
materiałów budowlanych oraz w innych przemysłach jak: tworzyw sztucznych,
gumowym, skórzanym, garbarskim, ceramicznym, szklarskim, odlewniczym,
tekstylnym, zapałczanym itp.
2. Podział i oznaczenie
1. Podział - rodzaje.
Brąz żelazowy sklasyfikowany jest w pieciu rodzajach:
• BR-100, BR-200, BR-300 - przeznaczone są głównie do stosowania jako pigmenty w
budownictwie oraz do produkcji farb emulsyjnych.
• BR-400, BR-500 - przeznaczone są jako pigmenty do kolorowania wyrobów o
wyższym standardzie w przemysłach wymienionych w punkcie 1.2.
2. Oznaczenie.
Oznaczenie powinno zawierać następujące dane: nazwę wyrobu, symbol SWW,
numer normy. Oznaczenie przykładowe: Brąz żelazowy BR-100 SWW 1311-229
ZN-95/050
3. Wymagania
1. Wymagania ogólne
Pigmenty powinny mieć postać miałkiego proszku, bez zanieczyszczeń
mechanicznych.
2. Wymagania jakościowe wg tabeli nr 1.
4. Badania
1. Program badań.
• Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgodności z wszystkimi wymaganiami wg
3.2. Badania pełne należy wykonać po zmianie technologii, surowców i przy kontroli
okresowej, która powinna być wykonywana raz na kwartał oraz w przypadku badań
rozjemczych.
• Badania niepełne polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami w 3.2.1),
3.2.3), 3.2.5), 3.2.6), 3.2.7). Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii
wyrobu.
2. Wielkość partii.
Partia pigmentu stanowi nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) kg.
3. Pobieranie próbek.
Pobieranie próbek należy wykonać wg PN-75/C-04400, przy czym masa średniej
próbki laboratoryjnej powinna wynosić co najmniej 200g.
4. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań.
Do każdej wyprodukowanej partii pigmentu należy dołączyć świadectwo kontroli
jakości stwierdzające zgodność danej partii z wymaganiami normy.
Tabela nr 1. Wymagania jakościowe (parametry fizyko-chemiczne)
Lp.
1.
Parametr
Kolor (odcień barwy) zgodny ze
wzorcem pomiędzy dostawcą a
odbiorcą
BR100
brąz
jasny
BR- BR200 300
brąz
BR400
BR-500
Badania
wg
brąz
brąz
PN-80/Cbrąz
ciemn intensy 04401
średni
y
wny
p.2.12
2.
Zawartość żelaza w przeliczeniu na
Fe2O3 - % co najmniej
75
75
75
85
90
BN85/604614
p.5.4.1
3.
pH zawiesiny wodnej
5-9
5-9
5-9
5-7
5-7
PN-80/C04401
p.2.6
30
PN-80/C04401
p.2.8
sposób A
0,5
PN-80/C04401
p.2.4
4.
Liczba olejowa - nie więcej niż
-
1,0
-
1,0
30
1,0
30
5.
Zawartość wody - % nie więcej niż
1,0
6.
Zawartość substancji rozpuszczalnych
3,0
w wodzie - % nie więcej niż
3,0
3,0
1,0
0,8
PN-80/C04401
p.2.5.5
7.
Pozostałość po przesiewie na sicie o
boku oczka kwadratowego 0.063 mm - 3,0
% nie więcej niż
3,0
3,0
1,0
0,5
PN-80/C04401
p.2.3.4
8.
Intensywność barwy w stosunku do
wzorca w %
-
-
-
90 110
PN-80/C95 - 110 04401
p.2.11
9.
Gęstość nasypowa w kg/m3 - nie
więcej niż
1000
1000
900
800
800
PN-80/C04532
metoda A
5. Pakowanie, przechowywanie, transport
1. Pakowanie.
Pigment jest pakowany w worki papierowe wielowarstwowe lub w worki foliowe o
wadze od 20 do 50 kg. Dopuszcza się również inny rodzaj opakowania, po
uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem.
Na opakowaniu powinien być umieszczony napis zawierający co najmniej:
• nazwę zakładu produkcyjnego,
• oznaczenie wg 2.2,
• numer partii,
• datę produkcji,
• masę netto,
• pieczątkę KJ
2. Formowanie jednostek ładunkowych.
W przypadku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe należy formować na
paletach, tak aby tworzyły wraz z paletą zwartą stabilną masę ładunkową. Ładunek
nie przekraczający 20 worków na jednej palecie należy zabezpieczyć przed
przesuwaniem się i deformacją.
3. Przechowywanie.
Pigment należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i zadaszonych o
wilgotności względnej 65 +/-5%. Wyrób workowany należy układać do ośmiu
warstw. Nie ma wymogów specjalnych.
4. Transport.
Pigment w opakowaniach wg. 5.1. należy przewozić krytymi środkami transportu
zabezpieczającymi przed wpływami atmosferycznymi oraz czynnikami
mechanicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie opakowań. Wyrób workowany
należy układać do czterech warstw na podłodze środka transportu.
KONIEC