3) projekt budowlany, opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

3) projekt budowlany, opis techniczny
Zakład Usług Projektowych
„L E R B U D ”s.c..
Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski
ul. Gen. Sikorskiego 23/8
88-100 INOWROCŁAW
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Mieszkaniowej Spółka z o.o.
88-100 Inowrocław ul. Wawrzyniaka 33
TEMAT:
Naprawa i remont ścian zewnętrznych budynku
mieszkalnego przy ul. Okrężek 4-6 w Inowrocławiu.
ETAP:
Projekt budowlany
PROJEKTANT:
Leszek F. Rychłowski
Pow. zabudowy – 315,00 m2
Kubatura – 2.820,00 m3
Kondygnacje – 2 + poddasze użytkowe
Inowrocław 30 maja 2009 r.
i
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1.
2.
3.
4.
Dane informacyjne.
Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 500.
Inwentaryzacja fotograficzna.
Opinia nr 60/09 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Inowrocławiu z dnia
04.06.2009 r.
5. Opis istniejącego budynku.
6. Opis techniczny:
• roboty remontowe i wzmacniające ścian zewnętrznych
• docieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz)
• roboty zewnętrzne
7. Rysunki:
Nr 1
Elewacja północna
1 : 100
Nr 1a Elementy remontu elewacji północnej
1 : 100
Nr 2
1 : 100
Elewacja południowa
Nr 2 a Elementy remontu elewacji południowej
1 : 100
Nr 3
1 : 100
Elewacja wschodnia
Nr 3 a Elementy remontu elewacji wschodniej
1 : 100
Nr 4
1 : 100
Elewacja zachodnia
Nr 4 a Elementy remontu elewacji zachodniej
1 : 100
Nr 5
Rzut parteru i piętra
1 : 100
Nr 6
Schemat rozmieszczenia elementów
drewnianych rusztu
1 : 50
8. Informacja BIOZ
9. Oświadczenie projektanta.
10. Kserokopia uprawnień budowlanych projektanta.
11. Kserokopia zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów
Budownictwa.
2
DANE INFORMACYJNE
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Mieszkaniowej Spółka z o.o.
88-100 Inowrocław ul. Wawrzyniaka 33
Zamówienie:
Umowa z dnia 04 marca 2009 r.
Podstawa opracowania:
-
oględziny budynku przeprowadzone w kwietniu i maju br.
-
ekspertyza techniczna ścian zewnętrznych opracowana przez rzeczoznawcę
budowlanego mgr inż. Stefana Heise w m-cu grudniu 2008 r.
-
inwentaryzacja fotograficzna
3
i
PLAN SYTUACYJNY
4
OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
Budynek mieszkalny, wolnostojący, 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym,
nie podpiwniczony.
Budynek wykonany metodą tradycyjną
CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA:
Na wysokości cokołu – ściany murowane z cegły ceramicznej spoinowanej.
Powyżej cokołu do okapu – ściany podłużne i szczytowe tzw. mur pruski.
Wypełnienie szachulca stanowią ściany z cegły ceramicznej spoinowanej.
Stropy międzykondygnacyjne drewniane belkowe ze ślepym pułapem.
Więźba dachowa drewniana dwustolcowa z dachem czterospadowym krytym papą.
Wymiary budynku:
-
długość
– 34,45 m
-
szerokość – 8,60 ( 9,80) m
-
wysokość – 7,40 m
-
powierzchnia zabudowy – 315,00 m2
-
kubatura – 2.820,00 m3
OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI:
Budynek o podłużnym układzie ścian nośnych. Konstrukcja ścian nośnych
szachulcowa z wypełnieniem cegłą ceramiczną – grub. 12 cm.
Ściana cokołu z cegły ceramicznej spoinowanej – grub. 25 cm.
Ściana zewnętrzna klatki schodowej z cegły ceramicznej – grub. 38 cm.
Całość spoinowana.
Więźba dachowa drewniana dwustolcowa.
OPIS ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ:
Szachulec ścian zewnętrznych składa się z elementów drewnianych takich jak:
belki, słupy i zastrzały. Wypełnienie szkieletu stanowi cegła pełna ceramiczna grub.
12 cm.
5
Wymiar przekroju w jednej płaszczyźnie elementów ścian szachulcowych wynosi
(w zależności od usytuowania w ścianie):
-
wymiary przy oknach – 12 cm
-
słupy – 17 cm
-
belki – 16 i 17 cm
-
zastrzały 17 i 17 cm
-
podwaliny – 16 cm
Dokonana lustracja wykazała stan elementów konstrukcji nośnej (elementu
drewniane) jako średni i po dokonaniu robót wzmacniających i remontowych stan
elementów budynku znacznie się poprawi.
Całkowita grubość ścian łącznie z tynkiem wynosi 20 cm.
(patrz szczegół na rys. nr 5).
Cegła
– 12 cm
Pustka powietrzna – 3 cm
Deski
– 2 cm
Tynk na trzcinie – 3 cm
OPIS ISTNIEJĄCEJ ARCHITEKTURY
Fakturę zewnętrzną stanowi cegła ceramiczna spoinowana oraz szachulec
wypełniony elementami drewnianymi w formie słupa, belki i zastrzału.
Elementy drewniane malowane w kolorze czarnym – wypłowiałe.
Stolarka okienna drewniana z przewagą z PCV, drzwiowa drewniana.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Piony kanalizacyjne instalacji wewnętrznej usytuowane są na zewnątrz.
Od strony północnej wejścia do budynku stanowią schody betonowe z obudową
ściankami murowanymi z cegły i częściowo otynkowane.
Wokół budynku ułożona opaska betonowa. Dach drewniany czterospadowy kryty
papą.
6
OPIS TECHNICZNY
ROBOTY REMONTOWE I WZMACNIAJĄCE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH
Przed przystąpieniem do remontu ścian należy usunąć wszelkie nieszczelności
pionów kanalizacji sanitarnej i zdemontować rury spustowe. Naprawić należy
również nieszczelne pokrycie dachowe.
A. ELEMENTY DREWNIANE
1. Elementy drewniane, które wykazują wyraźne objawy uszkodzenia należy
sprawdzić pod kątem zakresu i stopnia występującego uszkodzenia. W tym celu
należy usnąć z ich powierzchni zewnętrznej spróchniałą warstwę drewna aż do
zdrowego materiału. Jeśli ścięcie elementu nie przekroczy 1/5 grubości można
uznać, że nadaje się do naprawy. W przeciwnym razie element kwalifikuje się
do wymiany: zniszczony element należy wyciąć i zastąpić nowym.
2. Wymiany lub wzmocnienia – rys. nr 1a, 2a, 3a i 4a
Słupy narożne – doprowadzić słupy do pionu lub wymienić.
Zastrzały – wyciąć elementy spróchniałe i zastąpić nowym drewnem
– rys. nr 1a i 3a
Słupy środkowe – wyciąć końcówki zniszczone i zastąpić nowym drewnem –
rys. nr 1a i 2a.
Belka podwalinowa – wyciąć element zniszczony i zastąpić nowym drewnem
– rys 1a, 2a i 3a
3. Flekowanie powierzchni drewna – rys. nr 1a, 2a, 3a i 4a
Odcinki z pęknięciem pionowym o szerokości rozwarcia ponad 3 mm naprawić
przy użyciu desek, listew, względnie klocków łączonych przy pomocy klejów
lub kołków drewnianych..
4. Plombowanie drewna – rys nr
Niewielkie ubytki drewna w elementach konstrukcyjnych należy uzupełnić
metodą plombowania np. przy użyciu masy szpachlowej (ciekłęj kompozycji
żywicznej)
Uwaga !
Drewno do naprawy musi być tego samego gatunku co w szachulcu. Przebieg słoi
rocznych podobny do drewna starego. Elementy drewniane , przed założeniem,
muszą być poddane impregnacji wielofunkcyjnej (przed działaniem wilgoci,
grzybów i owadów oraz ognia)
7
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami np. szczególną
uwagę należy na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji przy ewentualnej
wymianie słupów narożnych.
Łączenie elementów za pomocą drewnianych kołków. Łączenie nowo wstawianych
odcinków ze starymi za pomocą złączy ciesielskich lub wodoodpornego kleju
syntetycznego.
B. ELEMENTY MUROWANE
Ściany z cegły ceramicznej grub. 12 cm – rys. nr 1a, 2a, 3a, 4a
Oznaczone miejsca ścian należy przemurować cegłą ceramiczną kl. 10 zbliżoną
kolorem do istniejącej na zaprawie c/w M4.
Części nowo murowane spoinować spoinami jak istniejące.
Fragmenty ścian, w których występują złuszczenia czerepu cegieł (cokół)
Naprawa poprzez uzupełnienie ubytków cegłą i zaprawą M1.
Szczeliny między cokołem a podwaliną oczyścić, odpylić i po zaimpregnowaniu
drewna wypełnić zaprawą c/w M4.
UWAGA!
1. Ww. zakres remontu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie
doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót.
2. Przedstawiony zakres robót może ulec zmianie, ponieważ został ustalony na
podstawie oględzin. W trakcie wykonywania robót może wystąpić
konieczność większej ilości elementów do wymiany nieprzewidzianych w
niniejszym opracowaniu.
8
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (od wewnątrz)
Wg dokonanych obliczeń współczynnik przenikania ciepła dla istniejących ścian
wynosi 1,35 W/m2xK.
Wg opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Inowrocławiu, zabytkowy
charakter budynku nie pozwala na docieplenie ścian od zewnątrz.
W celu poprawienia właściwości cieplnych ścian zewnętrznych projektuje się
docieplenie tych ścian od wewnątrz.
Wyliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła „u” po dociepleniu:
Rodzaj materiału
Grubość
λ
Opór R
Płyty gipsowo-kartonowe
[m]
0,018
W/(m2*K)
0,230
m2*K/W
0,078
Styropian
0,120
0,040
3,000
Tynk cem./wap.
0,030
0,820
0,037
Drewno sosnowe w p/włókien
0,020
0,160
0,125
Warstwa powietrza. słabo went.
Mur z cegły ceramicznej pełnej
0,090
0,12
0,770
0,156
Opór przejmowania ciepła wewn. Ri
0,130
Opór przejmowania ciepła zewn. Re
0,040
Suma oporów przejmowania ciepła R
3,660
Współczynnik przenikania ciepła
W/m2xK
0,274
9
Rozkład temperatury w przegrodzie – patrz wykres
Zgodnie z wykresem rozkład temperatury w przegrodzie po dociepleniu para wodna
(temperatura punktu rosy) nie występuje.
10
Przyjęto docieplenie płytą styropianową EPS–15 grub. 12 cm metodą klejenia.
1. Roboty przygotowawcze.
- demontaż instalacji wewnętrznych usytuowanych na ścianach
zewnętrznych
- oczyszczenie ścian z farby i pyłu
2. Roboty dociepleniowe.
- montaż rusztu drewnianego na ścianach - rys. nr 6
- ułożenie płyt styropianowych EPS 15 na ścianach mocując płyty na klej
(spoiwo mineralne)
- zamocowanie na całej powierzchni folii przeciwwilgociowej
- mocowanie płyt gipsowo-kartonowych grub. 18 mm na wkręty do
drewna
- szpachlowanie – masa szpachlowa do płyt g/k z zastosowaniem taśmy
spoinowejoraz masa do szpachlowania końcowego
- uszczelnienie obwodowe – masa szpachlowa
- malowanie ścian farbą emulsyjną
ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1. Naprawa wejść do budynku – skucie resztek tynku z murków schodowych i
ich otynkowanie
2. Wymiana rynien i rur spustowych wraz z właściwym odprowadzeniem wód
deszczowych.
3. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku.
Opracował
11
RYSUNKI
12
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Rozp.Min.Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz.U.Nr 120)
Budynek mieszkalny
Inowrocław ul. Okrężak 4-6
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spółka z o.o.
88-100 Inowrocław ul. Wawrzyniaka 337
Projektant :
Leszek Rychłowski
Inowrocław ul. Sikorskiego 23/8
1. Zakres robót i kolejność realizacji :
Roboty remontowe ścian zewnętrznych budynku :
• ustawienie rusztowań rurowych z zasłaniem pomostów,
zabezpieczeniem przejść dla pieszych wraz z zamocowaniem siatki
ochronnej.
• rozbiórka obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami
spustowymi.
• wymiana elementów drewnianych i murowanych
• oczyszczenie ścian od wewnątrz .
• mocowanie do ścian rusztów drewnianych
• mocowanie do ścian płyt styropianowych wraz z izolacją z folii
• mocowanie płyt g/k
• malowanie ścian od wewnątrz
• wykonanie robót blacharsko-dekarskich i izolacyjnych
• rozbiórka rusztowań
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Roboty prowadzone są na istniejącym budynku mieszkalnym 2
kondygnacyjnym 2 klatkowym.
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
13
Prace na wysokości:
• nie wyposażenie pracowników stosownie do rodzaju prac
wykonywanych na wysokości w sprzęt chroniący przed
upadkiem,
• nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników
sprzętu ochronnego,
• niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,
• niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach
• niewłaściwa organizacja pracy.
Rusztowania budowlane i drabiny:
• upadek z wysokości
• poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych
• porażenie piorunem
• uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi:
• porażenie prądem,
• upuszczenie z wysokości elektronarzędzia
Roboty dociepleniowe i tynkarskie:
• obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,
• nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,
• zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej zaprawy,
• zachlapanie oczu zaprawą przy docieplaniu,
• nieprawidłowo wykonane rusztowania,
• wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie
przystosowanych,
• wychylanie się poza zarys rusztowań i dachu bez
odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z
pojemników,
• możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem
porządku na stanowisku pracy,
• urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,
• porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.
Roboty blacharsko-dekarskie:
• wykonywanie pracy na wysokościach,
• wykonywanie części robót na skraju dachu,
• używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami,
Roboty malarskie:
•
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
•
wykonywanie pracy na wysokości
•
posługiwanie się elektronarzędziami,
•
niebezpieczeństwo pożaru.
14
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.
• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,
• Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być
wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież
roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel,
• Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP podczas szkolenia należy zapoznawać pracownika z ryzykiem
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na
poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy środków ochrony osobistej takich jak np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.
• W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP.
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
•
•
•
•
•
wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż.
wyposażenie zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę,
ustawienie tablic informacyjnych,
wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu,
wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i
ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca
zaplecza budowy,
• zapewnić i oznakować dojścia do budynku dla mieszkańców,
• zapewnić i oznakować dojazd i dostęp do istniejącego
hydrantu.
Oprac.
Inowrocław, 30 maja 2009 r.
15
Leszek F. Rychłowski
......................................................
Inowrocław 30.05.2009 r.
(imię i nazwisko)
4839/61
.......................................................
(nr uprawnień)
KUP/BO/0154/03
.......................................................
(nr członkowski izby zawodowej)
Oświadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt
budowlany :
Naprawy i remontu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy
ul. Okrężek 4-6 w Inowrocławiu.
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
16

Podobne dokumenty