Umowa dzierżawy Nr - PGE Energia Odnawialna

Komentarze

Transkrypt

Umowa dzierżawy Nr - PGE Energia Odnawialna
Umowa dzierżawy nr
/2016
zawarta w dniu
pomiędzy:
Spółką PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59 A, 00-876
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044915,
kapitał zakładowy w wysokości 929 218 930 zł wpłacony w całości, NIP 527-001-95-32, REGON
010440872, reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Wydzierżawiającym”,
a
zwanym dalej „Dzierżawcą”.
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”
zawarta została niniejsza umowa (dalej: „Umowa”), o następującej treści:
§1
1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem działki 405/10 – obręb Tawęcino, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski
o powierzchni 35,7460 ha, objętą KW Nr SL1L/00032066/6 Sąd Rejonowy w Lęborku.
2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z nieruchomości
określonej w ust. 1. Szczegółowy przedmiot dzierżawy oznaczony został w formie graficznej jako
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wydzierżawiający oświadcza, a Dzierżawca przyjmuje do wiadomości, iż Wydzierżawiający na
nieruchomości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu może posadowić maszty elektrowni
wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i w związku z tym przysługiwało mu
będzie prawo ograniczenia Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z postanowieniem § 2 niniejszej
Umowy .
§2
1. Strony zgodnie postanawiają, że w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wydzierżawiający
uprawniony będzie do jednostronnej zmiany powierzchni wydzierżawionych nieruchomości,
poprzez wydzielenie z Przedmiotu Dzierżawy stosownej powierzchni z przeznaczeniem na
posadowienie urządzeń wraz z niezbędną infrastrukturą o których mowa w § 1 ust. 3.
2. Organicznie powierzchni dzierżawionych nieruchomości nastąpi w formie pisemnego
oświadczenia Wydzierżawiającego skierowanego do Dzierżawcy informującego Dzierżawcę
o ilości powierzchni wyłączonej z Przedmiotu Dzierżawy, jej szczegółowym położeniu i czasie od
którego obowiązywać będzie powyższe ograniczenie.
3. Powyższe oświadczenie Wydzierżawiającego wywołuje skutki prawne od momentu otrzymania
go przez Dzierżawcę i dla swej skuteczności nie wymaga podpisania przez strony stosownego
aneksu.
4. Strony zgodnie postanawiają, że po otrzymaniu przez Dzierżawcę oświadczenia
Wydzierżawiającego, o którym mowa w ust. 2, czynsz dzierżawny zostanie zmniejszony
proporcjonalnie do ilości powierzchni wyłączonych z dzierżawy.
§3
1. Nieruchomości będące przedmiotem Umowy będą wykorzystywane przez Dzierżawcę wyłącznie
na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Dzierżawcy, tj. na cele związane
z uprawą rolną.
2. Dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem
i z zasadami racjonalnej gospodarki. Dzierżawca w szczególności jest obowiązany przestrzegać,
przepisów sanitarnych, ochrony środowiska i innych i w tym zakresie wchodzi w obowiązki
Wydzierżawiającego
§4
Strony oświadczają, że przedmiot dzierżawy został Dzierżawcy wydany. Stan przedmiotu dzierżawy
w dacie zawarcia Umowy opisany zostanie w protokole zdawczo – odbiorczym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wznosić na wydzierżawionej nieruchomości
żadnych obiektów i urządzeń.
Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego użyczać, podnajmować, ani poddzierżawiać
przedmiotu dzierżawy, ani żadnej z jego części.
Wydzierżawiający ma prawo do kontroli Przedmiotu Dzierżawy przy udziale Dzierżawcy
w dowolnym czasie.
Dzierżawca zobowiązany jest wykonywać swoje uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy
w sposób gwarantujący Wydzierżawiającemu bezkolizyjną realizację zamierzenia o którym mowa
§ 1 ust. 3 na Przedmiocie Dzierżawy jaki i w jej sąsiedztwie.
Dzierżawca niniejszym nieodwołalnie zrzeka się dochodzenia od Wydzierżawiającego wszelkich
ewentualnych roszczeń mogących powstać na skutek zniszczenia zasiewów bądź upraw rolnych
w przypadku realizacji zamierzenia o którym mowa § 1 ust. 3 niniejszej Umowy.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem
4 (cztero) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
§7
1. Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: ………….. (słownie: …………………. ……../100) złotych
netto od 1 ha tj. ………………. (słownie: ………………………. ……./100) złotych netto w stosunku
rocznym, czyli 35,7460 ha x ………………. zł netto = …………………. z zastrzeżeniem postanowień ust. 4
niniejszego paragrafu, przy czym przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym w zakresie czynszu
dzierżawnego jest rok kalendarzowy.
2. Wydzierżawiający uprawniony jest do podwyższenia czynszu dzierżawnego w przypadku
zwiększenia obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy w szczególności w zakresie opłaty
z
tytułu
podatku
rolnego
oraz
wszelkich
należności
publicznoprawnych.
W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wysokość czynszu winna być
podwyższona proporcjonalnie do zwiększenia obciążeń, o których mowa powyżej.
2
3. Zmiana wysokości czynszu wprowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu
nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna z chwilą doręczenia Dzierżawcy pisemnego
oświadczenia Wydzierżawiającego w tym zakresie.
4. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Stron do dokonania
zmiany wysokości Czynszu dzierżawnego w zakresie swobodnie określonym przez Strony na
podstawie aneksu do niniejszej Umowy.
5. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie powiększony o należny
podatek od towarów usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
6. Począwszy od dnia 01.01.2017 r. w przypadku istotnej zmiany (+-5%) stawki płatności dopłat
bezpośrednich za 1 ha („dopłaty”), na którą dla potrzeb przedmiotowej umowy składa się
jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie i płatność redystrybucyjna wyliczane
według stawek określanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na poszczególne
lata, wysokość czynszu dzierżawnego ulegnie stosownemu podwyższeniu lub obniżeniu
z uwzględnieniem zmiany stawki dopłat.
7. W przypadku zmiany rodzajów płatności bezpośrednich, strony ustalą nowy wskaźnik
przeliczeniowy w zakresie dopłat.
§9
1. Czynsz płatny jest na rachunek Wydzierżawiającego w PKO BP S.A. Nr 59 1020 1026 0000 1002
0248 6173, w terminie do 31 grudnia każdego roku, począwszy od 2016 roku.
2. Dzierżawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT: NIP ……………..…… i upoważnia
Wydzierżawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
* niepotrzebne skreślić
3. Spółka wystawi fakturę na 14 dni przed upływem terminu płatności, niemniej jednak czynsz
wymagalny jest w dacie płatności niezależnie od skutecznego doręczenia dokumentu
rachunkowego zawierającego obciążenie finansowe z tytułu czynszu.
§ 10
Doręczeń dla Dzierżawcy dokonuje się listem poleconym pod adresem wskazanym w komparycji
niniejszej Umowy. O każdej zmianie adresu Dzierżawca obowiązany jest zawiadomić
Wydzierżawiającego na piśmie. W razie uchybienia powołanemu obowiązkowi strony zgodnie
postanawiają, że Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym. Powodem rozwiązania jest wtedy brak możliwości skutecznych doręczeń
korespondencji.
Jednak każde pisma wysłane przez Wydzierżawiającego na ostatni wskazany przez Dzierżawcę adres
będą uważane za prawidłowo doręczone i pozostawiane będą w aktach Wydzierżawiającego ze
skutkiem doręczenia. Za doręczone uważa się również pisma niepodjęte w terminie awizowania.
§ 11
Wydzierżawiający uprawnia Dzierżawcę do składania wniosków w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz innych płatności do powierzchni działek o których mowa § 1 ust. 1,
z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 3.
§ 12
Wydzierżawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) opóźnienia w zapłacie czynszu przez Dzierżawcę trwające dłużej niż 30dni,
b) naruszenia przez Dzierżawcę jakichkolwiek innych niż wskazane w pkt. a) postanowień
niniejszej Umowy w szczególności w przypadku wykorzystania przedmiotu dzierżawy
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub przepisami prawa nie usunięcia tych
naruszeń w terminie dwóch dni od dnia wezwania go przez Wydzierżawiającego do ich
usunięcia,
c) konieczność zakończenia dzierżawy wynika z decyzji wydanej przez organy władzy publicznej,
3
d) utraty przez Wydzierżawiającego tytułu prawnego do wydzierżawiania przedmiotu
dzierżawy.
§ 13
1. Natychmiast po rozwiązaniu Umowy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy
w stanie, w jakim w myśl racjonalnej gospodarki powinien się znajdować. Wszelkie nakłady
finansowe poniesione przez Dzierżawcę na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi
przez Wydzierżawiającego. Jednakże nakłady w formie rzeczowej, poczynione za zgodą
Wydzierżawiającego, Dzierżawca może odłączyć i zabrać, (o ile dają się usunąć bez naruszenia
substancji dzierżawionej nieruchomości), chyba, że strony ustalą, iż Wydzierżawiający wyraża zgodę
na ich pozostawienie na odrębnie ustalonych warunkach.
2. Na wniosek Dzierżawcy zwrot przedmiotu Umowy strony potwierdzą protokołem, a w przypadku
braku protokołu w związku z niedokonaniem zwrotu przez Dzierżawcę, pomimo rozwiązania Umowy
dzierżawy uznaje się, że były Dzierżawca nadal włada rzeczą, ale bezprawnie, jako korzystający
bezumownie. W takim przypadku Wydzierżawiający uprawniony jest do naliczenia, a Dzierżawca
zobowiązany do uiszczenia opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 3krotności czynszu dzierżawnego przewidzianego w Umowie, proporcjonalnie do okresu
bezumownego korzystania.
§ 14
Dzierżawca zobowiązuje się do usunięcia z przedmiotu dzierżawy wszelkich wzniesionych lub
pozostawionych obiektów, konstrukcji, urządzeń itp. jeżeli żądanie usunięcia zgłosi Wydzierżawiający.
Usunięcia należy dokonać w terminie 5 dni. Niewykonanie powyższego obowiązku upoważnia
Wydzierżawiającego do usunięcia w/w przedmiotów na koszt i ryzyko Dzierżawcy lub zlecenia tej
czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dzierżawcy.
§ 15
1. Dzierżawca zobowiązany jest do poinformowania właściwych organów o zauważonych
przypadkach samowoli budowlanej na dzierżawionym terenie. Obowiązkiem Dzierżawcy jest
niezwłoczne wykazanie przed właściwymi organami legalności obiektów znajdujących się na
dzierżawionym terenie.
2. Za jakiekolwiek szkody poniesione przez Wydzierżawiającego w związku ze stwierdzeniem
samowoli budowlanej na przedmiocie dzierżawy odpowiada Dzierżawca.
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§ 17
W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 18
Kwestie sporne powstałe w wyniku stosowania niniejszej Umowy rozstrzygnie Sąd miejscowo
właściwy dla położenia przedmiotu dzierżawy.
§ 19
Wszelkie opłaty należne z tytułu zawarcia niniejszej Umowy pokrywa Dzierżawca.
§ 20
Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
4
§ 21
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Dzierżawca, a dwa Wydzierżawiający.
Załączniki:
1. Szkic graficzny,
2. Protokół zdawczo-odbiorczy,
Wydzierżawiający
……………………………………………..
Dzierżawca
…………………………………………….
5
…………………………, dnia …………………… r
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Strona przekazująca:
PGE Energia Odnawialna S.A.
Reprezentowana przez: ………………………………………………………………………………………….
Strona przyjmująca: ……………………………………………………………………………………………….
Przedmiotem przekazania jest nieruchomość pow. 35,7460 ha oznaczona w ewidencji gruntów, jako
działka nr 405/10 – obręb Tawęcino, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski.
OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO PROTOKOŁU
Obiekty nieruchome: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Obiekty ruchome: ………………………………………………………………………………………………………………………….
UZBROJENIE NIERUCHOMOŚCI
- dojazd - ………………………..
- urządzenia zasilające w energię elektryczną - ……………………………………….
Dodatkowe informacje: …………………………………………………….....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niniejszy protokół został sporządzony przy udziale przedstawicieli stron, które po zapoznaniu się ze
stanem nieruchomości potwierdzają zgodność protokołu z tym stanem.
Strony potwierdzają, iż poza wymienionymi w niniejszym protokole obiektami nie istnieją żadne inne.
Strona przekazująca:
Strona przyjmująca:
...................................
.............................................
6