Instrukcja UŜytkownika Moduł I/O LON DR-M

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja UŜytkownika Moduł I/O LON DR-M
Moduł
Modu I/O LON DRDR-M MCU4
Artykuł
Artyku nr: MTN880591
Instrukcja UŜytkownika
Moduł I/O LON DR-M MCU4
Artykuł nr MTN880591
1. Opis
•
•
•
•
•
•
•
sterowanie czterema standardowymi roletami przeciwsłonecznymi dzięki zastosowaniu standardowych silników
z tłumieniem zakłóceń (AC 230 V)
osiem wyjść przekaźnikowych (styki NO, 6 A)
dioda obsługi ręcznej oraz dioda stanu pracy na kaŜde wyjście
wkręcane końcówki
montaŜ do szyny DIN
szerokość urządzenia: ok. 72 mm (4 pitch)
oprogramowanie do sterowania czterema niezaleŜnymi napędami rolet przeciwsłonecznych. MoŜliwość
priorytetowego sterowania, analizy danych meteorologicznych w celu ochrony rolet, sterowanie miejscowe
i grupowe oraz konfigurowalna reakcja na sygnały wyjściowe dla włączania zasilania i resetowania magistrali.
Wydanie: 09.02.10
Podlega zmianom
Strona 1 z 4
Moduł
Modu I/O LON DRDR-M MCU4
Artykuł
Artyku nr: MTN880591
Wydanie: 09.02.10
Podlega zmianom
Strona 2 z 4
Moduł
Modu I/O LON DRDR-M MCU4
Artykuł
Artyku nr: MTN880591
2. Przeznaczenie
Zgodnie ze skonfigurowanymi właściwościami, moduł wyjściowy zamienia komunikaty odebrane za
pośrednictwem sieci na załączanie/wyłącznie urządzeń. Moduł I/O zapewnia niezaleŜne wyjścia dla
czterech napędów elektrycznych zasilanych z sieci DC 230 V.
Ogólny stan pracy urządzenia jest podawany za pośrednictwem diody serwisowej oraz diody roboczej
„RUN”. Przy pomocy przycisku na obudowie, ręcznie moŜna ustawić stan wyłączania/załączania. W
tym przypadku, stan diody stanu pracy (kontrolowanej za pośrednictwem magistrali) oraz stan
przekaźnika obsługiwanego ręcznie mogą być róŜne. Oprogramowanie oparto na profilach LonMark.
3. Instalacja
Moduł I/O jest przeznaczony do instalacji na szynach DIN. Oprócz napięcia sieciowego, Ŝadne inne zasilanie nie jest
wymagane.
Sieć jest podłączona za pośrednictwem dwubiegunowego terminala magistrali, stanowiącego część dostawy, który
umoŜliwia podłączenie aŜ 4 par przewodów.
2
Terminal jest przeznaczony dla przewodów o przekrojach 0,6 .. 0,8 mm .
Aby zapewnić bezpieczną odległość pomiędzy nieosłoniętymi kablami sieciowymi oraz kablami sieci zasilającej AC
230 V, osłona kabla, stanowiąca część dostawy, musi zostać wpięta w zacisk terminala magistrali.
Kable wychodzące (terminale „L” oraz oznaczone „symbolem strzałki”) podłącza się za pośrednictwem wkręcanych
2
końcówek, które są przeznaczone dla przekrojów 0,5 .. 2,5 mm .
Końcówek nie wolno ani podłączać ani odłączać pod obciąŜeniem.
Do wyjść moŜna podłączać przewody o róŜnych fazach. Podłączać naleŜy wyłącznie jeden napęd silnika na kanał.
W celu przeprowadzenia podłączenia równoległego większej liczby napędów silników na jeden kanał, zastosować trzeba
przekaźniki zewnętrzne.
Zestyki łączeniowe naleŜy zabezpieczyć wyłącznikiem o wartości 10 A.
NaleŜy zwrócić uwagę na instrukcje montaŜowe producenta danego napędu silnika. Jest to szczególnie waŜne z uwagi
na minimalny czas przełączania. Domyślny czas przełączania, w oprogramowaniu jednostki sterowania silnikiem, wynosi
500 ms.
Po naciśnięciu przycisku serwisowego, moduł I/O rozpoczyna propagację swojego identyfikatora neuronowego. Dioda
serwisowa wskazuje na stan programowania.
Do prawidłowej pracy modułu I/O potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie.
Uwaga:
Operacje wyłączania obciąŜeń indukcyjnych mogą generować impulsy o wysokiej częstotliwości, co moŜe mieć wpływ na
prawidłowość pracy urządzenia.
W takim przypadku wyjścia naleŜy uzupełnić o elementy obwodu RC, przeznaczone do odfiltrowania kłopotliwych
częstotliwości (np. typu EVOX-RIVA; nr części: PMZ2035RE6100K150; 100nF; 150 Ohm; 440 V AC; 50/60 Hz przy
przewodach izolowanych)
Wydanie: 09.02.10
Podlega zmianom
Strona 3 z 4
Moduł
Modu I/O LON DRDR-M MCU4
Artykuł
Artyku nr: MTN880591
4. Uwagi
Urządzenia elektryczne moŜe zakładać i montować wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Przy planowaniu oraz montaŜu
układów elektrycznych pod uwagę naleŜy wziąć odpowiednie normy, wytyczne oraz przepisy obowiązujące w danym
kraju. Ponadto, pod uwagę naleŜy wziąć takŜe specyfikacje konkretnego urządzenia. Przy planowaniu projektów,
montaŜu oraz przy oddawaniu urządzeń do eksploatacji naleŜy posiadać szczegółową wiedzę na temat technologii
LonWorks.
Działanie urządzenia jest uzaleŜnione od zastosowanego oprogramowania. Załadować moŜna wyłącznie programy
zaakceptowane przez firmę Schneider Electric dla tego urządzenia.
Integrator systemu musi zapewnić, aby załadowane oprogramowanie oraz skonfigurowane na nim parametry
odpowiadały zewnętrznemu okablowaniu urządzenia. Wymóg ten ma zastosowanie szczególnie wówczas, gdy dla
urządzenia dostępnych jest kilka aplikacji przeznaczonych do róŜnych zastosowań.
Dane techniczne
Zasilanie
Pobór mocy (maks.):
Interfejs sieciowy
Typ nadajnika-odbiornika:
Wyjścia
Liczba:
Typ:
Nominalne napięcie przełączania:
Nominalny prąd przełączania:
Elementy sterowania
Przycisk serwisowy:
Przełącznik ręczny (A .. D)
Wskaźniki
Dioda „RUN” (zielona)
Dioda serwisowa (czerwona):
Dioda stanu pracy (A … D, zielona)
Połączenia
Magistrala:
Wyjścia:
Zewnętrzny interfejs fizyczny (PEI):
Obudowa
Wymiary:
Klasa ochrony:
Warunki lokalne:
Temperatura robocza:
Maksymalna wilgotność:
Wysokość robocza:
Wytyczne WE
Wytyczne dotyczące niskiego napięcia
Dyrektywa EMC
Wydanie: 09.02.10
Za pośrednictwem LON Link Power Supply
<= 285 mW (1 LPU) przy napięciu sieciowym 42,8 V
LON Link Power Transceiver (LPT-11)
4 (A .. D)
styki NO, zmienne
AC 230 V, 50 / 60 Hz
6A przy cos phi = 0,6
Propagacja identyfikatora neuronowego
do ręcznej aktywacji przekaźnika
ZAPALONA: zasilanie dochodzi, urządzenie jest
skonfigurowane
ZAPALONA: błąd aplikacji
Pulsuje: urządzenie nie jest skonfigurowane
ZAPALONA: zestyk przekaźnikowy pracuje
ZGASZONA: zestyk przekaźnikowy nie pracuje
dwubiegunowy terminal typu „plug-in and branch”
(Typ: WAGO 243)
cztery dwubiegunowe końcówki wkręcane dla przekrojów
2
0,5 .. 2,5 mm (Ŝyła typu drut)
90 x 72 x 65 mm (wys. x szer. x głęb.), 4 pitch
IP20
-5 °C .. +45 °C
93 % bez kondensacji
do 2000 m nad poziomem morza
73/23/EWG
89/336/EWG
Podlega zmianom
Strona 4 z 4