TOLERANCJA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Komentarze

Transkrypt

TOLERANCJA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.
1
TOLERANCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Opracowanie: Olimpia Zielińska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Filia w Oleśnie
Opublikowano 11.01.2007
WSTĘP
Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) - cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności,
poszanowanie cudzych uczuć, upodobań, wierzeń, obyczajów, poglądów i postępowania.
Zestawienie bibliograficzne zawiera wybór literatury za lata 1990 - 2005. Zostało opracowane na podstawie
elektronicznej bazy Biblioteki Narodowej. Opisy bibliograficzne sporządzono według norm: wydawnictwa
zwarte PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki artykuły PN-N-01152-2. Opisy zgrupowano
alfabetycznie wg normy PN-80/N-01223 Szeregowanie alfabetyczne Zestawienie zawiera również wykaz
skrótów czasopism oraz indeks osobowy.
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Ambrosewicz- Jacobs Jolanta
Tolerancja : jak uczyć siebie i innych / Jolanta Ambrosewicz-Jacobs ; [tł. Margerita i Piotr
Krasnowolscy].- Kraków : Villa Decius - Stowarzyszenie Villa Decjusza , cop. 2003 .-102 s. ; 23 cm
2. Augustyniak- Kopka Jolanta
Tolerancyjni, nietolerancyjni, obojętni / Jolanta Augustyniak-Kopka.- Łódź : [Uniwersytet Łódzki] ,
1992 .-73, [4] s. ; 21 cm
3. Cackowski Zdzisław
Prawda a posłuszeństwo / Zdzisław Cackowski.- Warszawa Lublin : "Res Humana" , 1994 .-86 s. ; 23
cm
4. Dialog, tolerancja, wartości : orędzie biskupów polskich o potrzebie dialogu i tolerancji w
warunkach budowy demokracji : biskupi polscy o wartościach chrześcijańskich w życiu
społeczeństwa i narodu.- Tarnów : Biblos" , [1993] .-56 s. ; 20 cm
5. Eco Umberto
Pięć pism moralnych / Umberto Eco ; przekł. Ireneusz Kania. - Kraków : "Znak" , 1999 .-97, [3] s. ; 20
cm
6. Edukacja aksjologiczna / pod red. Katarzyny Olbrycht. T. 3 : O tolerancji.- Katowice : Wydaw. UŚ ,
1995 .-112, [4] s. : err. ; 24 cm
7. Europejskie modele tolerancji / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Stefana Symotiuka ; przy współpr.
Izabeli Różyckiej ; [Uniwersytet Rzeszowski].- Rzeszów : Wydaw. UR , 2001 .-352 s. ; 24 cm
8. Gross Feliks
Tolerancja i pluralizm / Feliks Gross ; przeł. [z ang.] Ewa Balcerek ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Filozofii i Socjologii.- Warszawa : IFiS PAN , 1992 .-69, [3] s. ; 20 cm
9. Hamer Hanna Demon nietolerancji : nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą / Hanna Hamer
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994 .-310, [1] s. : il. ; 20 cm
10. Hanna Milad
O dialogu cywilizacji czyli O potrzebie akceptowania innych / Milad Hanna ; wybór i tł. Jerzy
Zdanowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Askon" , 2004 .-147, [1] s., [8] s. : faks., fot.,
portr. ; 24 cm
11. Korzewski Marcin
O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim / Marcin Korzewski.- Kraków : Zakład
Wydawniczy "Nomos" , 2005 .-347, [1] s. ; 21 cm
2
12. Legutko Ryszard
Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte / Ryszard Legutko.- Kraków : "Arcana" , 1994 .-209 s. ; 21
cm
13. Legutko Ryszard
Nie lubię tolerancji : szkice i felietony / Ryszard Legutko.- Kraków : "Arka" , 1993 .-156, [2] s. : err. ;
21 cm
14. Legutko Ryszard
Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu / Ryszard Legutko. Kraków : "Znak" : Ośrodek Myśli Politycznej , 1997 .-233, [3] s. ; 20 cm
15. Łysiak Waldemar
Wilk i kuglarz / [Waldemar Łysiak].- Warszawa : "Tevere" , 1995 .-303 s., [16] s. tabl. kolor. : il.,
faks., fot., portr., err. ; 22 cm
16. Majerek Bożena
Młodzież wobec innych : studium empiryczne na temat nietolerancji społecznej / Bożena Majerek.Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2005 .-126, [2] s. : wykr. ; 21 cm
17. Między konfrontacją a tolerancją : dialog międzykulturowy między Wschodem a Zachodem na
przykładzie krajów pozaeuropejskich / pod red. Anny Mrozek-Dumanowskiej. - Warszawa : "Askon"
, 1997 .-70 s. ; 24 cm
18. Nikitorowicz Jerzy
Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz.- Białystok : "Trans Humana"
, 1995 .-178 s. : rys. ; 21 cm
19. Ogonowski Zbigniew
Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej / Zbigniew Ogonowski ;
[Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii] .-Wyd. 2 rozsz .- Warszawa : PAN. IFiS.
Wydaw. , 1999 .-215 s. ; 21 cm
20. Park Désirée
Zagadnienia współczesne : społeczeństwo pluralistyczne = Contemporary issues : the pluralist
society / Désirée Park ; tł. i posł. Krystyna Krauze-Błachowicz.- Warszawa : Wydział Filozofii i
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego , 1996 .-115 s. : err. ; 21 cm
21. Pluralizm i tolerancja / pod red. Kazimierza Wilińskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej , 1998 .-128 s. ; 24 cm
22. Podrez Ewa
Moralne uzasadnienie tolerancji : studium z etyki personalistycznej / Ewa Podrez.- Warszawa :
Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej , 1999 .-340, [1] s. ; 21 cm
23. Promieńska Halina
Zasada tolerancji w nauce i etyce / Halina Promieńska.- Katowice : UŚ , 1987 .-143, [1] s. : err. ; 24
cm
24. Stowarzyszenie Kultury Europejskiej . Ośrodek Polski Polski SEC : Centre polonais de la Société
européenne de culture 1986-1990 / red. Michał Rusinek ; [przekł. tekstów Barbara
Grzegorzewska].- Warszawa : Wydaw. Polskiego SEC-Stowarzyszenia Kultury Europejskiej , 1990 .155, [1] s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
25. Swoi i obcy w literaturze i kulturze / pod red. Elżbiety Rzewuskiej.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej , 1997 .-157 s. ; 24 cm
26. Tazbir Janusz
Reformacja, kontrreformacja, tolerancja / Janusz Tazbir.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1996 .203, [2] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., 2 mapy, 1 pl., portr. ; 20 cm
3
27. The European value system / ed. by Jadwiga Koralewicz ; Collegium Civitas Press, Institute of
Political Studies - Polish Academy of Sciences.- Warsaw : Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk : CCP , 1999 .-191 s. : il. ; 21 cm
28. Tolerancja / pod red. Marii Szyszkowskiej, Tomasza Kozłowskiego.- Warszawa : "Anagram" :
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego , 2003 .-222, [1] s. : il. ; 22 cm
29. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych / pod red. Aleksandra Posern-Zielińskiego. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie : Komitet Nauk Etnologicznych PAN , 2004 .-223, [1] s. ; 24 cm
30. Tolerancja i nietolerancja : (wybrane zagadnienia) / [pod red. Roberta Borkowskiego ; aut. Regina
Artymiak et al.].- Kraków : "Abrys" , 2002 .-128 s. ; 21 cm
31. Tolerancja i uprzedzenia młodzieży : raport z badań / Mirosława Jastrząb-Mrozicka [et al.].Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk] , 1993 .-264 s. :
wykr. ; 21 cm
32. Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr
Szarota.- Warszawa : "Academica" , 2004 .-203 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm Streszcz. ang. przy rozdz.
33. Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny / praca pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego i
Wiesławy M. Wołoszyn-Spirka. -Bydgoszcz : "Wers" , 2000 .-202, [1] s. ; 24 cm
34. Tolerancja.pl : materiały dla nauczycieli / [red. merytor. Robert Chojnacki, Halina Wesołowska,
Krystyna Zaufal].- Kraków : "Znak , 2002 .-104, [8] s. : il. ; 23 cm
35. Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju / red. nauk. Jerzy Kłoczowski, Sławomir
Łukasiewicz .- Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej , 1998 .-XIII, [1], 485 s. ; 24 cm
36. Turos Lucjan Turystyka i odkrywanie moralnego piękna tolerancji / Lucjan Turos ; Wszechnica
Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie.- Warszawa : "Ypsylon" , 2003 .-273 s. : err. ; 21 cm
37. Voltaire
Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter ; przeł. [z fr.] Zdzisław Ryłko i
Adolf Sowiński .-[Wyd. 2].- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1988 .-222, [2] s. ; 21 cm
38. Walzer Michael
O tolerancji / Michael Walzer ; przeł. Tadeusz Baszniak.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy ,
1999 .-146, [1] s. ; 20 cm
39. Wartości, edukacja, globalizacja : wybrane zagadnienia / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz.
Urszuli Morszczyńskiej.- Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia , 2002 .-189, [3] s. : il. ; 24 cm
40. "We are all Indians" : violence, intolerance, literature / ed. by Wojciech Kalaga & Tadeusz Sławek.Katowice : UŚ , 1990 .-125, [3] s. ; 24 cm
41. Wysocka Ewa
Religijność a tolerancja : obszary zależności / Ewa Wysocka.- Kraków : "Nomos" , 2000 .-294 s. : il. ;
20 cm
42. Żuk- Łapińska Ludmiła
Problem tolerancji / Ludmiła Żuk-Łapińska.- Warszawa : Wydawnictwa UW , 1991 .-445 s., [3] k.
tabl. : err. ; 24 cm
ARTYKUŁY Z CZASOPISM, GAZET I TYGODNIKÓW
43. Autobus Tolerancji [tł. ] / Sylwia Strzałkowska, Piotr Toczyski, Jarina Borenko, Krzysztof Iszkowski,
Mariola Milewska, Aleksandra Krasnopivceva, Ol'ga Otčeskich //Polis .-1998 nr 5 s. 41-51
44. Bałkańska lekcja / Janusz A. Majcherek //Rzeczpospolita .-1999 nr 89 s.
45. Bogactwo, paradoks i granice tolerancji / Michel Renaud ; tł. Lucjan Balter //Communio .-2002 nr 4
s. 70-78
4
46. Bunt, którego nie ma / Michał Łuczewski //Rzeczpospolita .-2002 nr 178 s. A6
47. Chamy czy rasiści / Karolina Monkiewicz //Przegląd .-2002 nr 10 s. 52-53
48. Chrześcijaństwo a Zachód: dwuznaczna przeszłość, niepewna przyszłość / Wolfhart Pannenberg ; tł.
Marcin Ziemkowski //Paedag. Christ .-2000 t. 2 s. 19-29
49. Chuligaństwo na trybunach obiektów sportowych czyli tolerancja w odwrocie / Jerzy Dudała .Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 7 .-(2000/2001) s. 233-244
50. Ciemne karty polskiej historii / Janusz A. Majcherek //Tyg. Powsz .-2001 nr 12 s. 16
51. Co to jest tolerancja? [tł. ] / Plinio Corr?a de Oliveira //Cywilizacja .-Nr 6 .-(2003) s. 110-113
52. Czy nadal chwalić tolerancję? / Marek Antoniusz //Cywilizacja .-2002 nr 1 s. 42-45
53. Czy ścigać za słowa? / Ewa Siedlecka //Gaz. Wybor .-2000 nr 144 s. 21-23
54. Czy tolerancja jest cnotą? / Wacław Hryniewicz .-Streszcz. w jęz. ang. //Rocz. Teol. (Lub.) .-1996 z. 2
s. 265-277
55. Czy tolerancja może być cnotą? / Piotr Mazurkiewicz //Nauka i Przyszł .-1999 nr 12 s. 1,8-9
56. Das Kulturthema Toleranz / Norbert Honsza //Zbliż. Pol. Niem .-2002 [nr] 1 s. 10-1
57. Demon nietolerancji / Hanna Hamer .-Warsz. , 1994 .-Rec. Leszek Cichobłaziński //Arka .-1995 nr 3
s. 133-141
58. Dokumentacja bezradności / Krystyna Grzybowska //Rzeczpospolita .-1997 nr 173 s. 13-14
59. Dystrybucja wolności / Izabela Filipiak //Brulion .-Z. 19B .-(1992) s. 298-300
60. Dzieci szczęścia, dzieci Opatrzności / Piotr Wojciechowski (Jeden świat, jeden mózg ) //Więź .-1999
nr 10 s. 120-124
61. Dzikość sumienia : tolerancja/nietolerancja / Małgorzata Kępczyńska //Tygiel Kult .-2000 nr 7/9 s. 610
62. Edukacja bez stopni - nowa forma uczenia tolerancji szkolnej / Karol Nowak .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 2 .-(1995) s. 63-73
63. Enlightenment's wake : politics and culture at he close of the modern age / John Gray .-New York ,
1995 .-Rec. Jerzy Szacki //Gaz. Wybor.-1997 nr 296 s. 22
64. Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte / Ryszard Legutko .-Krak. , 1994 .-Rec. Jarosław Merecki
//Ethos .-1995 nr 1 s. 235-239
65. Etyka odpowiedzialności a problem tolerancji w cywilizacji technicznej / Andrzej Kiepas .-Streszcz. w
jęz. ang. //Tolerancja .-T. 2 .-(1995) s. 41-53
66. Eutanazja - droga do wolności czy zaprzeczenie istnienia : refleksje wokół tolerancji zjawiska w
głosach za i przeciw legalizacji "łagodnej śmierci" / Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański .Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 7 .-(2000/2001) s. 161-167
67. Fundamentalizm wyzwaniem dla tolerancji / Alfons Skowronek //Więź .-1996 nr 7 s. 37-51
68. Fundamentalizmy / Adriano Moreira ; tł. Lucjan Balter //Communio .-2002 nr 4 s. 65-69
69. Gdy na scenę wkracza ten inny / Umberto Eco ; tł. Ireneusz Kania //Prz. Polit .-Nr 43 .-(2000) s. 144145
70. Granice tolerancji - o strajkujących górnikach Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" / Grażyna
Mendecka .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 3 .-(1996) s. 97-113
71. Granice tolerancji [dyskusja ] / Adam Szostkiewicz, Józef Tischner, Wacław Oszajca, Krzysztof
Piesiewicz, Paweł Lisicki ; oprac. Jerzy Lesław Ordan //Prz. Artyst.-Lit .-1996 nr 1/2 s. 2-10
5
72. Granice tolerancji / Józef Tischner, Wacław Oszajca, Krzysztof Piesiewicz, Paweł Lisicki ; rozm.
przepr. Adam Szostkiewicz //Tyg. Powsz .-1996 nr 5 s. 8-9
73. Granice tolerancji / Paul Kurtz ; tł. z ang. Adam Ryć //Bez Dogmatu .-Nr 27 .-(1996) s. 6-8
74. Granice tolerancji / Tatiana Siedlecka //Res Hum. / TKŚ .-1997 nr 5 s. 11-12
75. Grzech tolerancji / Nikolaus Lobkowicz ; tł. Jolanta Kozak //Gaz. Wybor .-1998 nr 126 s. 30
76. Herbert Marcuse's conception of tolerance and violence / Zvi Rosen //Dialog. a. Univers .-1999 nr
3/4 s. 65-73
77. Humor jako czynnik tolerancji / Jarosław Jagieła .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 7 .(2000/2001) s. 261-269
78. Idea tolerancji Johna Locke'a / Bartłomiej Starzec //Świat i Polit .-2003 [nr] 1/2 s. 243-246
79. Identity and toleration in Byelorussia / Elżbieta Smułkowa //Dialog. a. Univers .-2000 nr 5/6 s. 139146
80. Ideologiczne warunki i granice tolerancji / Małgorzata Kowalska //Społ. Otwarte .-1996 nr 5 s. 21-27
81. ntolerance a soupatřičnost / Radim Brázda .-Streszcz. w jęz. ros. ang. //Sofia .-Nr 2 .-(2002) s. 128144
82. Jak filozofuje się młotem / Roman Graczyk //Gaz. Wybor .-2000 nr 34 s. 14-15,17
83. Jeszcze o tolerancji / Katarzyna Szumlewicz //Res Hum. / TKŚ .-1999 nr 3 s. 16-18
84. Kapitał społeczny - integracja - tolerancja / Adrian Cybula .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 5 .(1998) s. 61-67
85. Kłopoty z tolerancją / Barbara Pasamonik //Edukacja .-2003 nr 3 s. 89-98
86. Komputery a tolerancja / Zbigniew Łęski .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 7 .-(2000/2001) s.
255-260
87. Konferencja "Problemy nietolerancji i ksenofobii w Polsce" / Jarosław Łazarczyk //Kult. i Społ .-1998
nr 3 s. 143-146
88. Konferencja: "Europejskie modele tolerancji" / Andrzej L[ech] Zachariasz //Sofia .-Nr 1 .-(2001) s.
222-224
89. Konserwatywny bunt młodych / Hanna Świda-Ziemba ; rozm. przepr. Paweł Smoleński //Gaz.
Wybor .-2002 nr 125 s. 18-19
90. Kontrapunkt potrójności : szkic na marginesie refleksji o tolerancji / Jarosław Jagieła //Tolerancja .T. 8/9 .-(2002) s. 45-51
91. Korzenie nietolerancji / Barbara Stanosz //Bez Dogmatu .-Nr 49 .-(2001) s. 20
92. Krętymi ścieżkami integracji / Beata Igielska //Nowa Szk .-2002 nr 1 s. 16-19
93. Księża i księżyska / Tadeusz Pieronek ; rozm. przepr. Paweł Smoleński //Gaz. Wybor .-2004 nr 196 s.
18-19
94. Kształtowanie postaw tolerancji poprzez wychowanie integracyjne w programie "Odkrywcy
Nieznanego Świata" / Alina Żwirblińska //Szk. Spec .-2000 nr 2/3 s. 132-134
95. Kształtowanie postawy tolerancji wśród młodzieży / Krystyna Sędziak-Paździora .-Streszcz. w jęz.
ang. //Tolerancja .-T. 3 .-(1996) s. 27-35
96. Kształtowanie się tożsamości kulturowych i narodowych w systemie edukacyjnym world colleges :
żeby nie było już "Franza Kafki" - z doświadczeń edukacyjnych Atlantic College / Mira Montana
Czarnawska //Colloquia Commun .-Nr 3 .-(2000) s. 245-267
97. Kształtowanie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Izabella Jarosz .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 5 .-(1998) s. 117-123
6
98. Kultura Romów w walce z nietolerancją / Edward Dębicki //Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch .-Nr 6 t. 2
.-(1999) s. 173-176
99. Kultura tolerancji - kulturą przyszłości [tł. ] / Emmanuel Agius //Forum Europ .-Nr 3 .-(2002) s. 30-38
100. Los ludzki jest wspólny / Leszek Kołakowski //Gaz. Wybor .-2003 nr 260 s. 18-19
101. Ład społeczny - zmiana społeczna - tolerancja / Adam Rosół //Tolerancja .-T. 1 .-(1994) s. 45-55
102. Łódź wielonarodowa i wielowyznaniowa a idea tolerancji .-Łódź , 1997 .-Rec. Leszek Olejnik
//Rocz. Łódz .-T. 45 .-(1998) s. 317-319
103. Młodzież studencka wobec problemu tolerancji na homoseksualizm / Emilia Paprzycka //Zesz.
Nauk. WSP Olszt., Pr. Pedag .-Z. 2 .-(1996) s. 153-169
104. Moralne uzasadnienie tolerancji : studium z etyki personalistycznej / Ewa Podrez .-Warsz. , 1999 .Rec. Sławomir Szczyrba //Łódz. Stud. Teol .-[T.] 8 .-(1999) s. 429-432
105. Moralny sens tolerancji / Ewa Klimowicz //Eduk. Filoz .-Vol. 20 .-(1995) s. 105-117
106. Mosty tolerancji : małopolski program edukacyjny / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska //Dyr. Szk
.-2003 nr 11 s. 44-46
107. Możemy pomóc! : przykłady zajęć w świetlicy szkolnej / Iwona Jakubowska //Wychowawca .-2003
nr 9 s. 24-25
108. Multiethnizität und Interkulturalität : Geschichte, Erfahrungen, Berichte, Lösungen :
Dokumentation einer Wissenschaftlichen Summerschool, 18.-22. September 2000, Wien .-Warsz. ,
2001 .-Rec. Magdalena Zając-Latkowska //Stud. Niemcozn .-T. 25 .-(2003) s. 904-908
109. Na rzecz tolerancji / Adam Łopatka //Res Hum. / TKŚ .-1995 nr 5 s. 8-10
110. Nakaz tolerancji / Stanisław Podemski //Gaz. Wybor .-2004 nr 188 s. 13
111. Napisy polskie / Alina Grabowska //Tygiel Kult .-2000 nr 7/9 s. 29-30
112. Nauczyciel wobec problemu tolerancji / Zdzisław Kosyrz //Maz. Stud. Hum .-1998 nr 1 s. 5-17
113. Nauczyciel wobec tolerancji / Zdzisław Kosyrz //Piotr. Stud. Pedag .-T. 6 .-(1999) s. 143-154
114. Negocjacje ze związkami zawodowymi w zakładzie pracy a wzajemna tolerancja i zaspokajanie
potrzeb / Małgorzata Budniok .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 5 .-(1998) s. 173-183
115. Nie dali się wytresować / Robert Lijka //Najwyż. Czas .-2002 nr 23 s. V-VIII
116. Nie lubię, jak ktoś obraża innych / Joanna Podolska //Tygiel Kult .-2000 nr 7/9 s. 31-35
117. Nie płacić Murzynom / Tomasz Włodek //W Drodze .-2001 [nr] 10 s. 79-82
118. Niedostosowanie społeczne młodzieży jako rezultat nietolerancji środowiska szkolnego / Dorota
Czakon .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 3 .-(1996) s. 37-41
119. Nienawidzę, bo się boję / Wiktor Osiatyński ; rozm. przepr. Paweł Smoleński //Gaz. Wybor .-2004
nr 178 s. 16-17
120. Nieprozumienia wokół pojęć neutralności i tolerancji / Stanisław Jóźwiak .-Streszcz. w jęz. niem.
//Stud. Warm .-T. 38 .-(2001) s. 263-271
121. Nieprzydatny klucz
Nie lubię nietolerancji [polem. ] / Ryszard Legutko / Wojciech Sadurski //Rzeczpospolita .-2002 nr
81 s. A7
122. Nietolerancja jako element systemu rodzinnego / Zbigniew Wieczorek .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja.-T. 5 .-(1998) s. 69-77
123. Nietolerancja jako źródło zachowań przestępczych / Brunon Hołyst //Prok. i Prawo .-2003 nr 11 s.
7-26
7
124. Nietolerancja: siła tchórzy / Barbara Pietkiewicz //Polityka .-1996 nr 47 s. 3-6,8
125. Nietolerancyjna tolerancja / Józef Majewski //Więź .-2000 nr 8 s. 8-11
126. O braku wolności światopoglądowej w Polsce .-Warsz. , 2004 .-Rec. Stanisław Stanik //Nowa Myśl
Pol .-2004 nr 21 s. 15
127. O dialogu i tolerancji : (pamięci ks. Józefa Tischnera) / Witold P. Glinkowski //Odra .-2002 nr 4 s.
28-30
128. O kształtowaniu tolerancji / Maria Radwiłowicz, Ryszard Radwiłowicz //Naucz. i Szk .-2001 nr 1/2
s. 145-155
129. O nietolerancji / Anna Drabarek .-Streszcz. w jęz. ang. //Ann. UMCS, Sect. I .-Vol. 19 .-(1994) s. 6777
130. O tolerancji / Michael Walzer .-Warsz. , 1999 .-Rec. Adam Lipszyc //Prz. Filoz .-2000 nr 1 s. 225231
131. O tolerancji / Michael Walzer .-Warsz. , 1999 .-Rec. Ryszard Legutko //Znak .-2001 nr 8 s. 150-158
132. O tolerancji i tożsamości - kilka uwag na czasie / Marian Aleksandrowicz //Colloquia Commun .-Nr
3 .-(2000) s. 105-123
133. O tolerancji na co dzień / Krzysztof Kowalczyk //Pogranicza .-2002 nr 1 s. 112-113
134. O tolerancji w kwestiach moralnych / Marian Przełęcki ; tł. Bohdan Chwedeńczuk //Bez Dogmatu
.-Nr 31 .-(1997) s. 8-10
135. O tolerowaniu nietolerancyjnych : uwagi na marginesie lektury "Teorii sprawiedliwości" Johna
Rawlsa / Tomasz Paweł Rosiński //Bez Dogmatu .-Nr 41 .-(1999) s. 21-22
136. O wielowymiarowym charakterze humanistycznej konceptualizacji problematyki tolerancji /
Andrzej Pluta (Tolerancja a metodologiczny wzorzec pogranicza i oscylacji ; cz. 2 ) .-Streszcz. w jęz.
ang. //Tolerancja .-T. 5 .-(1998) s. 205-222
137. Obcy w kleszczach nietolerancji / Teresa Rzepa, Jowita Wyszomirska //Rocz. Koszal .-Nr 28 .(1998) s. 251-264
138. Od wolności do tolerancji / Stanisław Pamuła //Tolerancja .-T. 1 .-(1994) s. 31-44
139. Orędzie Biskupów polskich o potrzebie dialogu i tolerancji w warunkach budowy demokracji
//Życie i Myśl .-1995 nr 4 s. 111-120
140. Ostrożnie: bożek tolerancji! : między relatywizmem a sceptycyzmem / Wojciech Sadurski
//Rzeczpospolita .-1996 nr 59 s. 17
141. Oswajanie się społeczeństwa z agresywnością pseudokibiców - refleksja nad tolerancją społeczną
zjawiska / Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja.-T. 5 .(1998) s. 149-164
142. Pedagogika międzykulturowa i wychowanie w duchu tolerancji - spotkanie z "obcym" / Izabella
Łukasik //Lub. Rocz. Pedag .-T. 22 .-(2002) s. 139-145
143. Pięć pism moralnych / Umberto Eco .-Krak. , 1999 .-Rec. Adam Szostkiewicz //Tyg. Powsz .-1999 nr
15 s. 12
144. Pięć pism moralnych / Umberto Eco .-Krak. , 1999 .-Rec. Magdalena Środa //Nowe Książ .-1999 nr
6 s. 67
145. Pięć pism moralnych / Umberto Eco .-Krak. , 1999 .-Rec. Michał Cichy //Gaz. Wybor .-1999 nr 30 s.
17
146. Pięć pism moralnych / Umberto Eco .-Krak. , 1999 .-Rec. Tomek Kreczmar //Szt. i Filoz .-T. 17 .(1999) s. 223-228
8
147. Pluralism, tolerance and dialogue / Rudolf C. Heredia //Dialog. a. Univers .-1999 nr 7/8 s. 39-47
148. Po co jest nam potrzebne pojęcie tolerancji? / Tadeusz Szkołut //Res Hum. / TKŚ .-1995 nr 5 s. 1012
149. Polacy a mniejszości narodowe / Janina Kosmala //Tolerancja.-T. 1 .-(1994) s. 75-83
150. Polowanie na brunatne czarownice / Wojciech Wencel //Nowe Państ .-2004 nr 1 s. 52-53
151. Polska cnota : powtórka z historii - tolerancja / Piotr Wandycz //Tyg. Powsz .-1998 nr 33 s. 1,5
152. Poprawni Inaczej / Artur Domosławski //Gaz. Wybor .-1998 nr 97 s. 19-21
153. Postawa tolerancji a środowisko rodzinne dzieci w wieku przedszkolnym / Stanisława Włoch
//Zesz. Nauk., Pedag. / UO .-Z. 34 .-(1996) s. 109-116
154. Postawy dyskryminacyjne wobec kontrowersyjnych grup religijnych : badania porównawcze [ref. ]
/ Tadeusz Doktór .-Streszcz. w jęz. ang. //Prz. Religiozn .-2001 nr 1 s. 85-97
155. Postawy młodzieży akademickiej wobec odmienności : charakterystyka i próba ich typologii / Ewa
Wysocka //Zarządz. i Eduk .-2000 nr 6 s. 121-154
156. Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec odmienności / Joanna Kaczmarek .-Streszcz. w jęz. ang.
//Stud. Pedag. UStet .-Nr 4 .-(2003) s. 57-69
157. Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej / Józef Górniewicz
//Wychow. na co Dzień .-2000 nr 3 s. 3-6
158. Postawy tolerancji wobec głuchych / Marzena Krawczyk .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 5 .(1998) s. 125-136
159. Poza granice przyzwoitości : czy w Polsce panuje tolerancja / Wiesław Chrzanowski ; rozm. przepr.
Paweł Smoleński //Gaz. Wybor .-2004 nr 220 s. 15-16
160. Prawa dziecka i tolerancja we współczesnej rodzinie / Danuta Krystyna Marzec //Pr. Nauk., Pedag.
/ WSP Częst .-Z. 8/10 .-(1999/2001) s. 595-598
161. Prawo ludów / John Rawls .-Warsz. , 2001 .-Rec. Krzysztof Jaskułowski //Spr. Narodow .-Z. 21 .(2002) s. 229-233
162. Prawo ludów / John Rawls .-Warsz. , 2001 .-Rec. Krzysztof Kędziora //Dziś .-2003 nr 11 s. 152-154
163. Prawo ludów / John Rawls .-Warsz. , 2001 .-Rec. Michał R. Węsierski //Civitas .-Nr 6 .-(2002) s.
175-186
164. Prawo ludów / John Rawls .-Warsz. , 2001 .-Rec. Rafał Wonicki //Prz. Filoz .-2003 nr 3 s. 153-161
165. Problem tolerancji w świetle integracji Polski z Unią Europejską / Barbara Karolczak-Biernacka
//Stud. Dok. Ekum .-2002 nr 3 s. 7-32
166. Problematyka badawcza tolerancji - znaki zapytania / Andrzej Pluta (Tolerancja a metodologiczny
wzorzec pogranicza i oscylacji ; cz. 1 ) .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s. 9-26
167. Przejawy szowinizmu i braku tolerancji we współczesnej Europie / Sebastian Wojciechowski .Streszcz. w jęz. ang. //Zesz. Nauk. WSZarządz. Pozn .-2000 nr 3 s. 143-156
168. Przyjaźń i tolerancja w systemie wartości młodych Polaków w czasie transformacji ustrojowej /
Władysław Anasz //Tolerancja .-T. 1 .-(1994) s. 59-74
169. Pułapka żydofobii / Rafał A[leksander] Ziemkiewicz //Gaz. Pol .-1997 nr 3 s. 15
170. Raport z Międzynarodowej Konsultacyjnej Konferencji w sprawie Edukacji Szkolnej dotyczącej
Wolności Religii i Przekonań, Tolerancji i Przeciwdziałania Dyskryminacji : Madryt, 23-25 listopada
2001 roku / Jolanta Ambrosewicz-Jacobs ; tł. Magdalena Góra //Forum Europ .-Nr 3 .-(2002) s. 2629
9
171. Recepcja piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski na łamach tygodnika "Polityka" : refleksje o
społecznej otwartości i tolerancji / Stanisław Pamuła .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 4 .(1997) s. 171-181
172. Refleksje nad liberalną koncepcją tolerancji / Zdzisław Maciejewski, Józef Kwapiszewski .-Streszcz.
w jęz. ang. //Zesz. Nauk. PPozn., Hum .-Z. 47 .-(1998) s. 49-60
173. Refleksje o tolerancji / Agnieszka Zarębska-Mazan .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 3 .-(1996)
s. 131-135
174. Relatywizm i dogmatyzm a problem tolerancji / Ewa Podrez .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T.
6 .-(1999) s. 23-34
175. Religijność a tolerancja / Ewa Wysocka .-Krak. , 2000 .-Rec. Beata Guzowska //Prz. Religiozn .-2001
nr 1 s. 141-144
176. Religijność młodzieży a tolerancja : wyzwania pedagogiczne / Ewa Wysocka //Paedag. Christ .2002 t. 2 s. 99-114
177. Religiöse Devianz in christlich geprägten Gesellschaften : vom hohen Mittelalter bis zur
Frühaufklärung .-Würzburg , 1999 .-Rec. Jacek Wijaczka //Alm. Hist .-T. 1 .-(1999) s. 277-279
178. Rola przeszłości w życiu mieszkańców Warmii i Mazur : na marginesie refleksji o tolerancji
etnicznej / Janina Kosmala .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 3 .-(1996) s. 115-119
179. Skąd wzięła się tolerancja? / Tomasz Jarosz //Najwyż. Czas .-2001 nr 40 s. XXXVI-XXXVII
180. Spis ważniejszych prac dotyczących tolerancji (1989-1993) / Beata Pawlica //Tolerancja .-T. 2 .(1995) s. 229-230
181. Społeczeństwo a jednostka w świetle pojęcia tolerancji / Edyta Widawska .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 3 .-(1996) s. 9-12
182. Społeczna tolerancja wobec wystąpień górniczych / Kazimierz Satława .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 7 .-(2000/2001) s. 179-184
183. Spór o tolerancję / Edyta Skrzypczak .-Streszcz. w jęz. ang. //Nauki Hum .-Nr 7 .-(2002) s. 136-142
184. Stereotypy i tolerancja / Ryszard Bobecki //Nauka i Przyszł .-1997 nr 11 s. 19
185. Studencka Międzynarodowa Konferencja "Etnofobie w Europie Środkowowschodniej" / Dorota
Barwińska //Eduk. Doros .-2000 nr 4 s. 125-131
186. Styl wychowania a kształtowanie się tolerancji / Zbigniew Wieczorek .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja.-T. 3 .-(1996) s. 21-26
187. Sytuacje dydaktyczne kształtujące zachowania tolerancyjne dzieci / Karol Nowak //Tolerancja .-T.
1 .-(1994) s. 85-96
188. Środowisko rodzinne a poziom tolerancji na homoseksualizm młodzieży licealnej / Anna
Olszewska //Zesz. Nauk. WSP Olszt., Pr. Pedag .-Z. 2 .-(1996) s. 138-152
189. Targowisko tolerancji / Claudio Magris ; tł. Jarosław Mikołajewski //Gaz. Wybor .-2001 nr 263 s. 810
190. The European value system .-Warsz. , 1999 .-Rec. Krystyna Janicka //Pol. Sociol. Rev .-2000 [nr] 2
s. 251-254
191. The European value system .-Warsz. , 1999 .-Rec. Krystyna Janicka //Stud. Socjol .-2000 nr 3 s.
140-144
192. Tolerance: its reasons and its limits / Marian Przełęcki //Dialog. a. Univers .-1999 nr 1/2 s. 99-102
193. Tolerancja - co to takiego? / Małgorzata Napiórkowska //Wychow. na co Dzień .-1998 nr 3 s. 7-9
10
194. Tolerancja - ryzyko - zaufanie : problem tolerancji w perspektywie ponowoczesności / Andrzej
Kiepas .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s. 27-35
195. Tolerancja - wprowadzenie w problematykę / Jarosław Kozłowski //Wychow. na co Dzień .-1999
nr 7/8 s. 31-34
196. Tolerancja - zarys problematyki badawczej / Kazimierz Krzysztofek //Tolerancja .-T. 1 .-(1994) s.
11-29
197. Tolerancja : rozważania nad etyką solidarności i pokoju / Bernhard Häring, Valentino Salvoldi .Warsz. , 2000 .-Rec. Krzysztof Witczak //Stud. Lovic .-Nr 2 .-(2000) s. 475-478
198. Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu / Ryszard Legutko .-Krak.
, 1997 .-Rec. Andrzej Pawelec //Znak .-1998 nr 1 s. 137-143
199. Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu / Ryszard Legutko .-Krak.
, 1997 .-Rec. Małgorzata Kowalska //Ethos .-1999 nr 1/2 s. 415-421
200. Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu / Ryszard Legutko .-Krak.
, 1997 .-Rec. Miłowit Kuniński //Arcana .-1997 nr 6 s. 110-120
201. Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu / Ryszard Legutko .-Krak.
, 1997 .-Rec. Paweł Okołowski //Nowe Książ .-1997 nr 9 s. 24
202. Tolerancja a homoseksualizm / Iwona Wagner .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s.
143-147
203. Tolerancja a integracja - reminiscencje z przeszłości Ziem Zachodnich / Władysława Sobula .Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 2 .-(1995) s. 121-130
204. Tolerancja a kształcenie dorosłych w krajach nordyckich / Chris Gronholm ; tł. Beata Kowalczyk
//Eduk. Doros. (Radom) .-1998 [nr] 1 s. 18-22
205. Tolerancja a przynależność do grupy społecznej / Adam Rosół .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .T. 2 .-(1995) s. 9-16
206. Tolerancja a zasady pokojowego współistnienia / Robert Piszko .-Streszcz. w jęz. niem. //Zesz.
Nauk., Rocz. Praw. / USzczec .-Nr 6 .-(1994) s. 47-58
207. Tolerancja czynna / Ryszard Legutko //Arcana .-1996 nr 6 s. 5-22
208. Tolerancja i dobroć / Ija Lazari-Pawłowska ; rozm. przepr. Małgorzata Golicka-Jabłońska //Tygiel
Kult .-1996 nr 3 s. 64-66
209. Tolerancja i granice tolerancji / Krystyna Sędziak-Paździora .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T.
4 .-(1997) s. 49-58
210. Tolerancja i jej wrogowie / Damian Leszczyński //Prz. Polit .-Nr 62/63 .-(2003) s. 22-30
211. Tolerancja i nietolerancja : zestawienie bibliograficzne / Małgorzata Bzibziak //Nowa Szk .-1995 nr
9 s. 22-23
212. Tolerancja i odpowiedzialność / Anna Drabarek //Ann. UMCS, Sect. I .-Vol. 25 .-(2000) s. 279-286
213. Tolerancja i odpowiedzialność / Anna Drabarek //Wiek XXI .-2001 nr 2 s. 115-129
214. Tolerancja i współczesny świat / Federico Mayor ; tł. Zdzisław Piś //Res Hum. / TKŚ .-1995 nr 5 s. 68
215. Tolerancja jako jeden z elementów postawy twórczej / Dorota Gębuś .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 7 .-(2000/2001) s. 113-119
216. Tolerancja jako sposób przezwyciężania konfliktów między rodzicami a dorastającymi dziećmi /
Iwona Tyrna-Łoj //Tolerancja .-T. 8/9 .-(2002) s. 83-89
11
217. Tolerancja jako umiejętność brania odpowiedzialności za siebie / Zbigniew Wieczorek .-Streszcz. w
jęz. ang. //Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s. 59-67
218. Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna / Zofia Dąbrowska .-Streszcz. w jęz. ang. //Małż. i
Rodz .-2003 nr 2 s. 17-23
219. Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym / Jerzy
Nikitorowicz //Chowanna .-2000 t. 2 s. 62-74
220. Tolerancja jako zasada moralna i postawa nauczyciela akademickiego / Krystyna Sędziak-Paździora
//Tolerancja .-T. 8/9 .-(2002) s. 109-113
221. Tolerancja jako zgoda i niezgoda / Stanisław Podobiński //Tolerancja .-T. 8/9 .-(2002) s. 141-144
222. Tolerancja niczego nie rozwiązuje / Ryszard Legutko ; rozm. przepr. Janusz A. Majcherek //Prz.
Polit .-Nr 36 .-(1998) s. 46-49,51-53
223. Tolerancja nie jest absolutem / Janusz Reykowski ; rozm. przepr. Artur Domosławski //Gaz. Wybor
.-2004 nr 232 s. 26-27
224. Tolerancja nie wystarczy [ref. ] / Grzegorz Ignatowski //Tygiel Kult .-2000 nr 7/9 s. 23-24
225. Tolerancja pogranicza - pogranicze tolerancji / Jacek Kurzępa .-Streszcz. w jęz. niem. //Rocz. Lubus
.-T. 22 cz. 2 .-(1996) s. 149-160
226. Tolerancja w aspekcie zmian społecznych w Polsce / Iwona Wagner .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja.-T. 3 .-(1996) s. 13-19
227. Tolerancja w internecie - temat kontrowersyjny / Ilona Neffe .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .T. 5 .-(1998) s. 197-204
228. Tolerancja w nauce w świetle etycznych nakazów "Kodeksu etycznego naukowca" / Małgorzata
Suchacka .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 7 .-(2000/2001) s. 137-143
229. Tolerancja w polityce / Jean Baechler ; tł. Agnieszka Liem //Res Pub. Nowa .-1996 nr 7/8 s. 106113
230. Tolerancja w Polsce - nowe wyzwania w epoce integracji europejskiej / Antoni Malinowski //Rocz.
Politol .-Nr 1 .-(2003) s. 213-221
231. Tolerancja w ponowoczesności : refleksje teoretyczne / Robert Geisler .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s. 37-48
232. Tolerancja w szkole podstawowej - mit czy rzeczywistość? / Teresa Wojtyła .-Streszcz. w jęz. ang.
//Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s. 89-95
233. Tolerancja w świetle analizy transakcyjnej / Jarosław Jagieła .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T.
2 .-(1995) s. 17-26
234. Tolerancja wobec odmienności / Zofia Dąbrowska-Caban .-Streszcz. w jęz. ang. //Probl. Rodz .1996 nr 6 s. 3-9
235. Tolerancja wobec odmienności, Zielona Góra 15-16 listopada 1995 / Anna Ratuś //Kwart. Pedag .1994 nr 4 s. 165-175
236. Tolerancja wobec osoby czy wobec jej czynu? : propozycja narzędzia do pomiaru tolerancji wobec
zachowań / Irena Dzwonkowska //Now. Psychol .-2003 nr 3 s. 51-62
237. Tolerancja wobec transformacji społecznej / Henryk Szabała //Pien. i Więź .-2000 nr 4 s. 8-17
238. Tolerancja, akceptacja czy poszanowanie praw? / Barbara Stanosz //Bez Dogmatu .-Nr 27 .-(1996)
s. 8-9
239. Tolerancja, egoizm i solidarność / Rastko Močnik ; tł. z słoweń. Marian Aleksandrowicz //Idea .Vol. 13 .-(2001) s. 129-147
12
240. Tolerancja, jej aspekty polityczne i religijne : ewolucja stanowiska Kościoła / Joseph Joblin ; tł.
Anna Borowik .-Streszcz. w jęz. ang. //Społeczeństwo .-1995 nr 4 s. 711-737
241. Tolerancja, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii : wyzwania jednoczącej się Europy :
konferencja 20 października 2000 r. w Warszawie / Karolina Stremska //Palestra .-2001 nr 1/2 s.
169-171
242. Tolerancja, różnorodność i relatywizm / Marcin Król //Rzeczpospolita .-2002 nr 115 s. A7
243. Tolerancja: między wolnością a prawdą [fragm. ] / Jeanne Hersch ; tł. Zdzisław Piś //Res Hum. /
TKŚ .-1995 nr 5 s. 13-14
244. Tolerancja: perspektywa postliberalna / John Gray ; tł. Marcin Szuster //Res Pub. Nowa .-2000 nr 4
s. 71-78
245. Tolerancja: teoria i empiria : perspektywa edukacyjna / Barbara Karolczak-Biernacka //Stud. Dok.
Ekum .-1999 nr 2 s. 69-102
246. Tolerancja...nietolerancja / Renata Jabłońska //Tygiel Kult .-2000 nr 7/9 s. 27-28
247. Tolerancyjni inaczej / Barbara Niemiec //Tyg. Solid .-1996 nr 30 s. 4-5
248. Tolerantnost v kontekste fundamentalizma : analitičeskij podchod / Viktor P. Makarenko .Streszcz. w jęz. ang. //Sofia .-Nr 2 .-(2002) s. 117-127
249. Tolerowanie "inności" kolegów przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Jadwiga Hanisz .Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 2 .-(1995) s. 75-93
250. Tolerowanie błędów osób dorosłych i dzieci a charakterystyka negatywnych konsekwencji / Irena
Dzwonkowska .-Streszcz. w jęz. ang. //Czas. Psychol .-1999 nr 3 s. 269-274
251. Tożsamość a tolerancja / Zdzisław Chlewiński .-Streszcz. w jęz. ang. //Czas. Psychol .-1995 nr 3 s.
119-128
252. Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju .-Lub. , 1998 .-Rec. Hanna Mamzer //Ruch
Praw. Ekon.-2000 z. 2 s. 205-208
253. Trentowski i filozoficzne uzasadnienie tolerancji / Andrzej Nowicki //Res Hum. / TKŚ .-1996 nr 1 s.
23-26
254. Trójgłos na temat zbiorowej świadomości i tolerancji / Barbara Skarga, Jerzy Szacki, Janusz Tazbir
//Kult. i Społ .-1998 nr 3 s. 3-10
255. Trzy traktaty o tolerancji / Jacek Hołówka .-Streszcz. w jęz. ang. //Prz. Filoz .-1995 nr 3 s. 7-29
256. Tu więcej wolno / Paweł Smoleński //Gaz. Wybor.-1997 nr 154 dod. s. 8-13
257. Uczenie tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym / Jadwiga Raczkowska //Probl. Opiek.Wychow .-2000 nr 5 s. 25-30
258. Uniwersalny wymiar nietolerancji / Radosław S[tefan] Czarnecki //Res Hum. / TKŚ .-2000 nr 6 s.
20-24
259. Vystuplenija vo vremja konferencii "Evropejskie modeli tolerancii" (
Vernikov //Sofia .-Nr 2 .-(2002) s. 249-254
e ov 1999) / Marat
260. Vystuplenija vo vremja konferencii "Evropejskie modeli tolerancii" (
Mirskij //Sofia .-Nr 2 .-(2002) s. 255-259
e ov 1999) / Rudol'f
261. W sprawie tolerancji / Joanna Laskowska-Stasiuk .-Streszcz. w jęz. ang. //Nauki Hum .-Nr 5 .(2000) s. 81-87
262. Walka Charlesa Taylora z postmodernizmem w świetle "Źródeł podmiotowości" / Krzysztof
Kościuszko .-Streszcz. w jęz. ang. //Hum. i Przyrodozn .-[T.] 8 .-(2002) s. 23-32
13
263. Wartość tolerancji w opiniach młodzieży szkół średnich / Józef Górniewicz //Ruch Pedag .-2003
[nr] 1/2 s. 103-110
264. What does it mean to be tolerant in moral issues? [ref. ] / Marian Przełęcki //Dialog. a. Univers .1997 nr 5/6 s. 115-121
265. Why is the western civilization developing towards universality / Witold Marciszewski ; tł. z pol.
Maciej Bańkowski //Dialog. a. Univers .-2002 nr 3 s. 31-47
266. Wola i pieniądze / Bohdan Michalski //Tyg. Powsz .-2000 nr 8 s. 5
267. Wolność - pluralizm - tolerancja : o pożytkach płynących z lektury Isaiaha Berlina / Ryszard Sitek
//Ruch Filoz .-2003 nr 4 s. 623-638
268. Wolność i tolerancja - konsekwencje pedagogiczne / Jarosław Kozłowski //Wychow. na co Dzień .2000 nr 6 s. 24-26
269. Wystarczy wolność słowa : debata o tolerancji / Agnieszka Kołakowska //Rzeczpospolita .-2002 nr
103 s. A7
270. Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia medalu Fundacji Ekumenicznej "Zasłużony dla
Tolerancji" / Miriam Akavia .-Streszcz. w jęz. fr. //Prz. Powsz .-2001 nr 3 s. 327-329
271. [Wywiad] / Stefan Swieżawski ; rozm. przepr. Jacek Juliusz Jadacki //Prz. Tomist .-T. 8 .-(2000) s.
487-494
272. Zagadka tolerancji / Wojciech Sandurski //Res Pub. Nowa.-2002 nr 1 s. 98-109
273. Zagadnienie tolerancji / Roman Padoł //Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Socjol. / WSP Krak .-Z. 2 .-(1994) s.
113-120
274. Zarys problemów wolności sumienia i światopoglądu, tolerancji oraz rozdziału Kościoła od
państwa w Polsce //Bez Dogmatu .-Nr 36 .-(1998) s. 2-3
275. Zjawisko wykorzystania seksualnego w rodzinie : refleksje wokół granic tolerancji / Ewa KrzyżakSzymańska .-Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 3 .-(1996) s. 69-73
276. Zmieniające się oblicze tolerancji : między de Tocqueville'em a Barberem / Robert Geisler .Streszcz. w jęz. ang. //Tolerancja .-T. 6 .-(1999) s. 35-44
277. Znaczenie tolerancji w procesach demokratyzacji życia szkolnego / Karol Nowak .-Streszcz. w jęz.
ang. //Tolerancja .-T. 4 .-(1997) s. 69-73
WYKAZ SKRÓTÓW CZASOPISM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Alm. Hist. - Almanach Historyczny
Ann. UMCS, Sect. I - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia
Colloquia Commun. - Colloquia Communia
Czas. Psychol. - Czasopismo Psychologiczne
Dialog. a. Univers. - Dialogue and Universalism
Dyr. Szk. - Dyrektor Szkoły
Eduk. Doros. - Edukacja Dorosłych
Eduk. Doros. (Radom) - Edukacja Dorosłych (Radom)
Eduk. Filoz. - Edukacja Filozoficzna
Forum Europ. - Forum Europejskie
Gaz. Pol. - Gazeta Polska
Gaz. Wybor. - Gazeta Wyborcza
Hum. i Przyrodozn. - Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Kult. i Społ. - Kultura i Społeczeństwo
Kwart. Pedag. - Kwartalnik Pedagogiczny
Lub. Rocz. Pedag. - Lubelski Rocznik Pedagogiczny
Łódz. Stud. Teol. - Łódzkie Studia Teologiczne
14
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Małż. i Rodz. - Małżeństwo i Rodzina
Maz. Stud. Hum. - Mazowieckie Studia Humanistyczne
Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. - Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
Najwyż. Czas - Najwyższy Czas
Naucz. i Szk. - Nauczyciel i Szkoła
Nauka i Przyszł. - Nauka i Przyszłość
Nauki Hum. - Nauki Humanistyczne
Now. Psychol. - Nowiny Psychologiczne
Nowa Myśl Pol. - Nowa Myśl Polska
Nowa Szk. - Nowa Szkoła
Nowe Książ. - Nowe Książki
Nowe Państ. - Nowe Państwo
Paedag. Christ. - Paedagogia Christiana
Pien. i Więź. - Pieniądze i Więź
Pol. Sociol. Rev. - Polish Sociological Review
Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. - Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Częstochowie
Probl. Opiek.-Wychow. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Probl. Rodz. - Problemy Rodziny
Prok. i Prawo - Prokuratura i Prawo
Prz. Artyst.-Lit. - Przegląd Artystyczno-Literacki
Prz. Filoz. - Przegląd Filozoficzny
Prz. Polit. - Przegląd Polityczny
Prz. Powsz. - Przegląd Powszechny
Prz. Religiozn. - Przegląd Religioznawczy
Prz. Tomist. - Przegląd Tomistyczny
Res Hum. / TKŚ - Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej
Res Pub. Nowa - Res Publica Nowa
Rocz. Koszal. - Rocznik Koszaliński
Rocz. Lubus. - Rocznik Lubuski
Rocz. Łódz. - Rocznik Łódzki
Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Socjol. / WSP Krak. - Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Socjologiczne /
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Rocz. Politol. - Rocznik Politologiczny
Rocz. Teol. (Lub.) - Roczniki Teologiczne
Ruch Filoz. - Ruch Filozoficzny
Ruch Pedag. - Ruch Pedagogiczny
Ruch Praw. Ekon. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Społ. Otwarte - Społeczeństwo Otwarte
Spr. Narodow. - Sprawy Narodowościowe
Stud. Dok. Ekum č Studia i Dokumenty Ekumeniczne
Stud. Lovic. - Studia Loviciensia
Stud. Niemcozn. - Studia Niemcoznawcze
Stud. Pedag. - Studia Pedagogiczne
Stud. Pedag. UStet. - Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis
Stud. Socjol. - Studia Socjologiczne
Szk. Spec. - Szkoła Specjalna
Szt. i Filoz. - Sztuka i Filozofia
Świat i Polit. - Świat i Polityka
Tyg. Powsz. - Tygodnik Powszechny
Tyg. Solid. - Tygodnik Solidarność
Tygiel Kult. - Tygiel Kultury
Wychow. na co Dzień - Wychowanie na co Dzień
Zarządz. i Eduk. - Zarządzanie i Edukacja
15
70. Zbliż. Pol. Niem. - Zbliżenia Polska - Niemcy
71. Zesz. Nauk. PPozn., Hum. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki
Społeczne
72. Zesz. Nauk. WSP Olszt., Pr. Pedag. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
Prace Pedagogiczne
73. Zesz. Nauk. WSZarządz. Pozn. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w
Poznaniu
74. Zesz. Nauk., Pedag. / UO - Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski
75. Zesz. Nauk., Rocz. Praw. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński
INDEKS AUTORÓW
Agius Emmanuel 99
Akavia Miriam 270
Aleksandrowicz Marian 132
Ambrosewicz- Jacobs Jolanta 1, 170
Anasz Władysław 168
Antoniusz Marek 52
Artymiak Regina 30
Augustyniak- Kopka Jolanta 2
Baechler Jean 229
Barwińska Dorota 185
Bobecki Ryszard 184
Borenko Jarina 43
Brázda Radim 81
Budniok Małgorzata 114
Bzibziak Małgorzata 211
Cackowski Zdzisław 3
Chlewiński Zdzisław 251
Chrzanowski Wiesław 159
Cybula Adrian 84
Czakon Dorota 118
Czarnawska Mira Montana 96
Czarnecki Radosław S[tefan] 258
Dąbrowska Zofia 218
Dąbrowska-Caban Zofia 234
Dębicki Edward 98
Doktór Tadeusz 154
Domosławski Artur 152
Drabarek Anna 112, 213, 129
Dudała Jerzy 49
Dzwonkowska Irena 236, 250
Eco Umberto 143
Eco Umberto 5, 69
Filipiak Izabela 59
Geisler Robert 231, 276
Gębuś Dorota 215
Glinkowski Witold P. 127
Górniewicz Józef 157, 263
Grabowska Alina 111
Graczyk Roman 82
Gray John 63, 244
Gronholm Chris 204
Gross Feliks 8
16
Grzybowska Krystyna 58
Hamer Hanna 9, 57
Hanisz Jadwiga 249
Hann? M?l?d 10
Häring Bernhard 197
Heredia Rudolf C. 147
Hersch Jeanne 243
Hołówka Jacek 255
Hołyst Brunon 123
Honsza Norbert 56
Hryniewicz Wacław 54
Igielska Beata 92
Ignatowski Grzegorz 224
Iszkowski Krzysztof 43
Jabłońska Renata 246
Jagieła Jarosław 77, 90, 233
Jakubowska Iwona 107
Jarosz Izabella 97
Jarosz Tomasz 179
Jastrząb-Mrozicka Mirosława 31
Joblin Joseph 240
Jóźwiak Stanisław 120
Kaczmarek Joanna 156
Karolczak-Biernacka Barbara 165, 245
Kępczyńska Małgorzata 61
Kiepas Andrzej 65, 194
Klimowicz Ewa 105
Kołakowska Agnieszka 269
Kołakowski Leszek 100
Korzewski Marcin 11
Kosmala Janina 149, 178
Kosyrz Zdzisław 112, 113
Kościuszko Krzysztof 262
Kowalczyk Krzysztof 133
Kowalska Małgorzata 80
Kozłowski Jarosław 195, 268
Krasnopivceva Aleksandra 43
Krawczyk Marzena 158
Król Marcin 242
Krzysztofek Kazimierz 196
Krzyżak-Szymańska Ewa 66, 141, 275
Kurtz Paul 73
Kurzępa Jacek 225
Kwapiszewski Józef 172
Laskowska-Stasiuk Joanna 261
Lazari-Pawłowska Ija 208
Legutko Ryszard 12, 13, 14, 64, 121, 198, 199, 200, 201, 207, 222
Leszczyński Damian 210
Lijka Robert 115
Lisicki Paweł 71, 72
Lobkowicz Nikolaus 75
Łazarczyk Jarosław 87
Łęski Zbigniew 86
Łopatka Adam 109
17
Łuczewski Michał 46
Łukasik Izabella 142
Łysiak Waldemar 15
Maciejewski Zdzisław 172
Magris Claudio 189
Majcherek Janusz A. 44, 50
Majerek Bożenan 16
Majewski Józef 125
Makarenko Viktor P. 248
Malinowski Antoni 230
Marciszewski Witold 265
Marzec Danuta Krystyna 160
Mayor Federico 214
Mazurkiewicz Piotr 55
Mendecka Grażyna 70
Michalski Bohdan 266
Milewska Mariola 43
Močnik Rastko 239
Monkiewicz Karolina 47
Moreira Adriano 68
Napiórkowska Małgorzata 193
Neffe Ilona 227
Niemiec Barbara 247
Nikitorowicz Jerzy 18, 219
Nowak Karol 62, 187, 277
Nowicki Andrzej 253
Ogonowski Zbigniew 19
de Oliveira Plinio Corr?a 51
Olszewska Anna 188
Osiatyński Wiktor 119
Oszajca Wacław 71, 72
Otčeskich Ol'ga 43
Padoł Roman 273
Pamuła Stanisław 171, 138
Pannenberg Wolfhart 48
Paprzycka Emilia 103
Park Désirée 20
Pasamonik Barbara 85
Pawlica Beata 180
Pieronek Tadeusz 93
Piesiewicz Krzysztof 71, 72
Pietkiewicz Barbara 124
Piszko Robert 206
Pluta Andrzej 136, 166
Podemski Stanisław 110
Podobiński Stanisław 221
Podolska Joanna 116
Podrez Ewa 22, 104, 174
Promieńska Halina 23
Przełęcki Marian 134, 192, 264
Raczkowska Jadwiga 257
Radwiłowicz Maria 128
Radwiłowicz Ryszard 128
Ratuś Anna 235
18
Rawls John 161, 162, 163, 164
Renaud Michel 45
Reykowski Janusz 223
Rosen Zvi 76
Rosiński Tomasz Paweł 135
Rosół Adam 101, 205
Rzepa Teresa 137
Sadurski Wojciech 121, 140
Salvoldi Valentino 197
Satława Kazimierz 182
Sędziak-Paździora Krystyna 95, 209, 220
Siedlecka Ewa 53
Siedlecka Tatiana 74
Sitek Ryszard 267
Skarga Barbara 254
Skowronek Alfons 67
Skrzypczak Edyta 183
Smoleński Paweł 256
Smułkowa Elżbieta 79
Sobula Władysława 203
Stanosz Barbara 91, 238
Starzec Bartłomiej 78
Stremska Karolina 241
Strzałkowska Sylwia 43
Suchacka Małgorzata 228
Swieżawski Stefan 271
Szabała Henryk 237
Szacki Jerzy 254
Szkołut Tadeusz 148
Szostkiewicz Adam 71
Szumlewicz Katarzyna 83
Szymański Andrzej 66, 141
Świda-Ziemba Hanna 89
Tazbir Janusz 26, 254
Tischner Józef 71, 72
Toczyski Piotr 43
Turos Lucjan 36
Tyrna-Łoj Iwona 216
Vernikov Marat 259
Voltaire 37
Wagner Iwona 202, 226
Walzer Michael 38, 130, 131
Wandycz Piotr 151
Wencel Wojciech 150
Wesołowska Halina 34, 106
Widawska Edyta 181
Wieczorek Zbigniew 122, 186, 217
Włoch Stanisława 153
Włodek Tomasz 117
Wojciech Sandurski 272
Wojciechowski Piotr 60
Wojciechowski Sebastian 167
Wojtyła Teresa 232
Wysocka Ewa 155, 175, 176
19
Wyszomirska Jowita 137
Zachariasz Andrzej L[ech] 88
Zarębska-Mazan Agnieszka 173
Zaufal Krystyna 106
Ziemkiewicz Rafał A[leksander] 169
Żuk- Łapińska Ludmiła 42
Żwirblińska Alina 94

Podobne dokumenty