PROTOKÓŁ Nr X/07 z X Sesji Rady Miejskiej w RóŜanie, odbytej w

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr X/07 z X Sesji Rady Miejskiej w RóŜanie, odbytej w
PROTOKÓŁ Nr X/07
z X Sesji Rady Miejskiej w RóŜanie, odbytej w dniu 29 czerwca 2007 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w RóŜanie pod przewodnictwem Pana
Piotra Świderskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej.
X sesję Rady Miejskiej w RóŜanie rozpoczęto o godz. 10o3 zakończono o
godz.1310.
Do punktu 1 i 2
Otwarcia X Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Świderski, który przywitał wszystkich przybyłych na obrady Rady Miejskiej.
Następnie stwierdził, Ŝe na ustawowy stan 15 radnych w sesji bierze udział 15
radnych, zgodnie z załączoną do protokółu listą obecności.
Stwierdził, Ŝe sesja jest prawomocna.
Spoza Rady w sesji udział wzięli
1. Zaproszeni goście zgodnie z załączoną do niniejszego protokółu listą
obecności.
2. Sołtysi Gminy RóŜan zgodnie z załączoną do niniejszego protokółu listą
obecności.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski poinformował, Ŝe o terminie i porządku
obrad radni zostali poinformowani na piśmie. Społeczeństwo o sesji Rady Miejskiej
w RóŜanie poinformowane zostało w sposób zwyczajowo przyjęty. Poprosił o
wnioski do porządku.
Burmistrz Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Zespół ten przedstawi Radzie swoją opinię o kandydatach na ławników, których
termin zgłaszania upływa z dniem 30 czerwca br. Później będą dalsze procedury
odnośnie zatwierdzenia przez Radę kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zwrócił się do Rady z pytaniem, czy są
jeszcze jakieś wnioski do porządku?
Rada nie zgłosiła innych wniosków.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał pod
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 litera „d”
projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników.
W głosowaniu jawnym za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 9
litera d projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski odczytał i poddał
pod głosowanie porządek obrad z przyjętą zmianą.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gminy między sesjami.
2
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie z bezpieczeństwa Krajowego Składowiska Odpadów
Promieniotwórczych.
7. Sprawozdanie z działalności ZGKiM za 2006 rok.
8. Informacja z realizacji uchwały w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie gminy na rok 2007,
b) Kodeksu Etyki Radnego Rady Miejskiej w RóŜanie,
c) ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy RóŜan,
d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
10.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad z przyjętą zmianą
głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe porządek został przyjęty
13 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.
Do punktu 3.
Przewodniczący Rady realizując porządek obrad stwierdził, Ŝe kolejnym
punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Stwierdził, Ŝe protokół z IX
sesji Rady Miejskiej był wyłoŜony w biurze rady przed sesją, jest równieŜ na sesji.
Zwrócił się z pytaniem, czy do protokołu są jakieś wnioski.
Radni nie zgłosili uwag do protokółu.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o
przyjęcie protokół z IX sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu
16 maja 2007.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokółu z IX sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniach 16 maja 2007 głosowało 15 radnych. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół z IX sesji przyjęty został przez
Radę jednogłośnie.
Do punktu 4.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe kolejnym punktem porządku jest
sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami. Poprosił Burmistrza o zabranie
głosu.
Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy, jak w
załączonym do protokółu materiale.
Uzupełniając sprawozdanie poinformował, Ŝe:
3
- Komisja Konkursowa złoŜona z przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Miejskiej
Rady, Związków Zawodowych i Urzędu Gminy dokonała czynności wyboru na
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Pani Teresy Mrozek z uwagi na
to, Ŝe Pani dyrektor Halina Krukowska z dniem 1 września br. przechodzi na
emeryturę,
- wykonawca przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dzbądz przystąpił juŜ do
prac przygotowawczych,
- umowa na budowę wodociągu w ulicy Mickiewicz, Warszawskiej i Lwowskiej
zawarta zostanie 2 lipca br ,
- umowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach
Królowej Bony i Ostrowskiej zostanie zawarta 2 lipca br,
- następny przetarg na budowę garaŜu dla ciągników i innych pojazdów na posesji
oczyszczalni ścieków odbędzie się 23 lipca br,
- budowa ujęcia wody w Dąbrówce – po wykupie gruntu zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie dwóch odwiertów i wykonanie map, które są niezbędne do
wykonania projektu na rozprowadzenie wody,
- budowa hydroforni w Dzbędzu – Zakład Energetyczny wykonał modernizację
zasilania, przetarg na budowę hydroforni odbędzie się 18 lipca br,
- dnia 18 lipca br. Odbędzie się przetarg na budowę chodnika przy ul.
Poniatowskiego przy drodze krajowej na zasadzie współfinansowania Dyrekcją
Dróg Krajowych,
-18 lipca br. Odbędzie się przetarg na opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego we wsi Dzbądz, Paulinowo, Kaszewiec i Chełsty. I tu zwrócił się z
prośbą do sołtysów Ŝeby zainteresowani, którzy mają zamiary zmiany przeznaczenia
gruntów złoŜyli w czasie stosowne wnioski.
Poinformował, Ŝe są firmy, które są zainteresowane skupem słomy, za którą są
skłonni zapłacić 80 zł za t. sami ją zwijają i odbierają. Informacji w tej sprawie
udziela ODR i Urząd Gminy.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski poprosił o pytania do
przedstawionego przez Burmistrza sprawozdania.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Burmistrzu ja mam dwa pytania
odnośnie remontu pomnika czołgu – czemu się nadal preferuje i ciągnie się ten
przetarg od paru lat, wiadomo, Ŝe odgórnie z tymi pomnikami radzieckimi trzeba
skończyć a tu się przeznacza 1 mln złotych na to, to jest trochę nie tak. Druga sprawa
jest – sprawa Ŝwirowania dróg – czy odbyły się na Ŝwirowanie dróg przetargi o
materiały i o wykonanie?
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zwrócił się z pytaniem, czy są
jeszcze jakieś pytania do sprawozdania ?
Nikt z obecnych na sali nie poprosił o głos..
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski udzielił głosu
Burmistrzowi Gminy.
Burmistrz Gminy odpowiadając poinformował, Ŝe jeśli chodzi o remont
czołgu to Ŝadnych oficjalnych dokumentów w tej sprawie nie ma, jest uchwała Rady,
4
która określiła budŜet na ten rok i nie znam Ŝadnych dokumentów, które by
zakazywały wykonywania czegokolwiek w tym zakresie. JeŜeli chodzi o Ŝwirowanie
dróg to Ŝwirowanie dróg odbywało się w ramach napraw bieŜących, zakres tych prac
nie podlega pod ustawę o zamówieniach publicznych. Dopiero te dwie drogi, droga
w Chełstach i w ZałęŜu Eliaszach będzie przygotowana dokumentacja, kosztorysy,
będą przetargi na te dwie drogi.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Burmistrzu ja chciałem zdać Panu pytanie
w sprawie odnawiania pomnika, chodzi o przeznaczenie tego 1 mln zł. Ja
pozwoliłem sobie przeczytać artykuł z „Polityki” gdzie sugeruje się, Ŝe Pan ma
załoŜony hełmofon i nie słyszy Pan, co wokół się dzieje. Po pierwsze, Ŝe jest to zbyt
duŜa suma jak na nasze warunki, bo jest 1 mln zł to kwestia wyobraŜenia sobie, Ŝe to
jest potęŜny budŜet wyłoŜenia na to a po drugie Ŝe dziennikarze właśnie tutaj tym
hełmofonem chcieli zwrócić uwagę Ŝe jednak taka dyskusja trwa, czy nie
wartowałoby rozwaŜyć tą kwestię i wstrzymywać się troszeczkę z tym remontem,
ewentualnie jeszcze raz przedyskutować Ŝeby mniejszą kwotą dokonać tam po
prostu tego remontu . Bo ja muszę powiedzieć, ja nie jestem przeciwnikiem tego
czołgu, nie. Mnie chodzi tylko o to, Ŝe przeznaczanie 1 mln zł na to jest lekką
przesadą w stosunku do braków, które mamy tutaj w gminie. Bo 1 mln zł to ja se
potrafię wyobrazić, to jest potęŜny budŜet i myślę, Ŝe nie musimy tutaj zmieniać
intencji artysty jeśli chodzi o budowlę, styl, materiały itd., beton itd. ja uwaŜam Ŝe w
środowisku tutaj radnych myślę Ŝe nie będę sam w tej kwestii Ŝe tutaj tego ducha
czasu powinno się oddać i dekorowanie jego w granity itd. i w inne cacka tak jak ja
zawsze się wypowiadam Ŝe robienie kolejnego cielca uwaŜam Ŝe jest niestosowne i
to zbyt potęŜne pieniądze na to idą i uwaŜam Ŝe czy nie warto by było Panie
Burmistrzu juŜ konkretne pytanie stawiam – jeszcze raz usiąść i naprawdę sobie
porozmawiać Ŝeby po prostu tutaj wśród radnych bo ja wiem Ŝe to była decyzja
poprzedniej Rady, ale obecni radni Ŝeby naprawdę jeszcze raz pozwolić radnym
wypowiedzieć się w tej kwestii od początku do końca bo ja uwaŜam Ŝe my nie
jesteśmy przeciwnikami jakoby niech on zostanie było to, to jest historia nikt historii
nie chce zmieniać ale po prostu ten budŜet, Ŝe taka suma przeznaczona uwaŜam Ŝe
warto jeszcze raz przedyskutować. To jest powtarzam, to jest 1 mln zł , to nie jest
tak, ja wiem, Ŝe dostajemy sobie tak ad hooc odszkodowań 8 mln i moŜemy sobie
wydawać na to czy na tamto. Ale ja uwaŜam, Ŝe te pieniądze to całemu
społeczeństwu się naleŜą i winno się gdzie indziej kierować te środki a nie tak
powaŜną sumę tak kierować. Ja jeszcze raz zadaję Panu pytanie czy nie byłby Pan
skłonny jeszcze raz jak to mówią zdjąć hełmofon i jeszcze porozmawiać.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski udzielając głosu Burmistrzowi
stwierdził „ szczerze powiedziawszy ja odniesienia do sprawozdania nie usłyszałem
w tym pytaniu i w tej wypowiedzi Pana radnego, no, ale bardzo proszę.
Burmistrz Gminy „ jeŜeli Pan dobrze czytał tam nie ma hełmofonu Panie
radny. Uchwałę podejmowała ta Rada a nie inna, niech Pan nie wprowadza tutaj
obecnych Państwa w błąd. BudŜet na ten rok zatwierdziła ta Rada. Dziękuję bardzo.”
5
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zwrócił się z pytaniem, czy są
jeszcze jakieś pytania do sprawozdania ?
Radny Andrzej Podlasin w sprawie sprostowania tylko …
Przewodniczący Rady Piotr Świderski przerywając stwierdził „Panie
Andrzeju ma Pan „interpelacje i zapytania” , pytam teraz o pytania do sprawozdania
Radny Andrzej Podlasin to był projekt Pana Burmistrza a nie projekt Rady.
Dziękuję.
Radny Sławomir Kanclerz ja mam pytanie do Pana Burmistrza w sprawie
wznowienia granic dróg wszystkie są wioski tutaj ujęte a pominięte jest Załuzie.
Burmistrz Gminy zapytał o jaką drogę chodzi?
Radny Sławomir Kanclerz - no Zwoliński był i Pan Bodziak to oni wiedzą o
jaką drogę chodzi.
Burmistrz Gminy - Proszę Państwa wszystkich robót geodezyjnych jest u
nas dość duŜo robionych , ta droga o którą Pan pyta jest ona przewidziana do
wznowienia poniewaŜ najpierw musimy wykonać pewne prace geodezyjne które są
potrzebne Ŝeby jeszcze były w tym roku zrobione roboty na nich natomiast ta droga
w tym roku juŜ nie będzie robiona i dlatego teŜ wszystkiego na raz nie jesteśmy
wstanie zrobić i geodetów po prostu tylu nie ma Ŝeby wszystkie roboty na raz
zostały zrobione.
Radny Sławomir Kanclerz - dlaczego pominięta została ta droga?
Burmistrz Gminy a kiedy została zgłoszona.
Radny Sławomir Kanclerz - no Zwoliński był niedawno i Bodziak.
Burmistrz Gminy skoro została niedawno zgłoszona w związku z tym były
pierw zgłoszone.
Radny Sławomir Kanclerz - Panie Burmistrzu tamtego roku
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zwrócił się do radnego – Panie
Sławomirze zgłaszamy się do dyskusji.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Burmistrzu ja mam pytanie odnośnie
granic jeszcze tych dróg chodzi mnie o granice Prycanowo – Podborze tam jest
droga szerokości 3 metry i są zagrodzone z jednej strony jest las z drugiej są drągi
zagrodzone przez właściciela i tam cięŜko jest przejechać jakimkolwiek sprzętem
powaŜniejszym bo tam rowerem moŜna przejechać. To jest droga łącząca wsi . W tej
sprawie coś Pan zrobił czy nie bo to jest juŜ od paru lat się to toczy , nie
zapominając to jest chyba z 5, 6 lat.
Burmistrz Gminy odpowiadając stwierdził jak Pan na pewno wie jest robiony
plan zagospodarowania przestrzennego dopóki nie będą pewne rzeczy ujęte w planie
Ŝadnych czynności nie moŜna wykonać wcześniej.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał
pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza między
sesjami.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania z pracy Burmistrza
między sesjami głosowało13 radnych, przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało
się od głosu.
6
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe sprawozdanie przyjęte
zostało przez Radę 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.
Sprawozdanie stanowi integralną część protokółu.
Do punktu 5
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, ze kolejnym punktem
porządku są wnioski i interpelacje radnych. Poprosił radnych o zabieranie głosu.
Radny Andrzej Podlasin w związku z taką sytuacją, zamykane jest
wysypisko śmieci, czy oczyszczalnia ścieków, czy stacja uzdatniania wody o tej
ostatniej powiem, Ŝe to jest punkt strategiczny. A więc jak sytuacja mniej więcej
wygląda. Po prostu nie ma nikogo na zakładzie, albo zakład jest w ogóle otwarty,
albo po prostu jest zamykany na kłódkę, podjeŜdŜa powiedzmy ktoś ze śmieciami
nie ma moŜliwości wysypać. Panie Burmistrzu pytanie czy Pan o tej sytuacji wie i
czy Pan to akceptuje, czy pan jest tego świadom, czy to jest na Pańskie Ŝyczenie
takie ustawianie sprawy, czy po prostu jest to działanie Gospodarki Komunalnej pod
Pana niewiedzę? Następne pytanie związane właśnie z tym aspektem chce tu
wyjaśnić, Ŝe to był mniej więcej powód m.in. powód o wprowadzenie monitoringu
poprzez załoŜenie kamer na tych zakładach Ŝeby po prostu było monitorowane,
Ŝebyśmy wiedzieli, Ŝeby nie było na zasadzie Panie Podlasin , Pan źle się przespał,
tam było otwarte, tylko Pan był i widocznie był zaspany i nie mógł się doczekać …
W tym momencie Przewodniczący Rady Piotr Świderski prosi radnego o składanie
interpelacji i wniosków. Wszystko będzie Pan tłumaczył w wolnych wnioskach, a na
razie proszę o składanie interpelacji.
Radny Andrzej Podlasin Panie Przewodniczący zadaje pytanie co w tej sprawie
jeśli chodzi o wprowadzenie monitoringu, co w tej sprawie jest zrobione, ile naleŜy
jeszcze oczekiwać na załoŜenie właśnie tych kamer i zrobienie monitoringu?
Następne pytanie Panie Burmistrzu zrobiona jest droga w Dyszobabie wiadomo, Ŝe
nie jest ona dokończona, no kwestia tam wykupu itd. zrozumiała rzecz, ale czy ta
droga musi tak wyglądać jak ona wygląda, czy do Pana docierały głosy, czy Pan
monitoruje tą sprawę. Czyli droga asfaltowa w kierunku osiedla kończy się i zaczyna
się takie urwisko, Ŝe nie idzie przejechać. Zastanawiam się, po co jest droga robiona
w Dyszobabie skoro dalej nie moŜna jechać to, po co tam było robione. Ja uwaŜam,
Ŝe przy tych remontach, Ŝe pan nie dostrzega tej sprawy?
Dalej następne pytanie odnośnie remontu, co w sprawie dołów przy Zajeździe? Jest
juŜ teraz, juŜ są wakacje, przyjeŜdŜają z zewnątrz właśnie ten Zajazd jest teŜ w jakiś
sposób jakąś naszą wizytówką okazuje się Ŝe przed jest wybój na wyboju po prostu
moŜna porwać samochód i mimo Ŝe minęły trzy miesiące dalej w tej sprawie nic nie
słychać, albo to jest działanie na rzecz bo Podlasin zadał pytanie i prosił o naprawę i
dlatego się nie robi, czy po prostu nie zaleŜy nam na wizytówce? Dziękuję bardzo.
Radny Janusz Skierkowski pierwsza interpelacja to jest odnośnie drogi
Prycanowo – Szygi 31 maja minął termin poprawek wykonania drogi asfaltowej
wiadomo, Ŝe w ostatniej notatce zostały zawarte liczne uwagi czyli wzdłuŜne i
7
porzeczne popękania asfaltu i zalecano wykonanie ekspertyzy stabilizacyjnej przez
niezaleŜne laboratorium nic w tej sprawie nie zrobiono .
Następne pytanie jest sprawa przetargu ofertowego na materiały budowlane na
chodniki na ulicy Polnej i ich specyfikacja. Ja nie mogę się od Pana Kierownika
doprosić tych dokumentów, tych materiałów. W dzisiejszym dniu mamy przyjąć
sprawozdanie z działalności ZGKiM, chodzę i depczę od trzech miesięcy na ten
temat i tak jakbym grochem o ścianę rzucał. Parokrotnie dzwoniłem, ja ci nie mogę
dać, a ja to do Przasnysza w tej spawie jest itd. itd. Mnie obchodzi sprawa
sprawozdania.
Następne pytanie tu jest dostaliśmy materiały odnośnie zmian w budŜecie gminy i tu
jest w paragrafie drugim jest napisane Ŝe …
W tym momencie Przewodniczący Rady Piotr Świderski przerywa – Panie
Skierkowski o zmianach w budŜecie gminy będziemy rozmawiać w punkcie …
Radny Janusz Skierkowski - nie, nie, to jest pytanie do sprostowania czy to
jest ten deficyt pochodzi z wielu lat , czy z jednego roku 3.600.000 bo to jest co roku
3 mln niewykorzystywane jest. Dziękuję.
Radny Andrzej Podlasin ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie w sprawie
tych dróg nieszczęsnych Panie Burmistrzu czy w związku z tym Ŝe był określony
termin , zostało niedotrzymane czy powstał z tego tytułu jakiś dokument czy to jest
na zasadzie umówił się Pan z wykonawcą?. Dziękuję bardzo.
Z uwagi na brak dalszych wniosków i interpelacji Przewodniczący Rady przystąpił
do realizacji kolejnego punktu porządku.
Do punktu 6.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku jest sprawozdanie z bezpieczeństwa Krajowego Składowiska Odpadów
Promieniotwórczych. Poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Radiologicznej
o głos.
Przewodniczący Komisji Ochrony Radiologicznej Jerzy Pawłowski
poinformował, Ŝe sprawy związane z funkcjonowaniem i eksploatacją KSOP były
przedmiotem obrad Komisji 18 czerwca 2007 r. Na posiedzeniu Komisja zapoznała
się z przedłoŜonymi materiałami opracowanymi przez Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Promieniotwórczych jak Instytut Energii Atomowej i w konkluzji Komisja
wnosi o przyjęcie tych materiałów jednocześnie Komisja zgłosiła następujące
wnioski pod adresem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Pierwszy wniosek dotyczył monitoringu wody wodociągowej bezpośrednio z
ujęcia wody tak, aby wielkość tego promieniowania była badana bezpośrednio przy
pobieraniu wody.
Drugi wniosek dotyczył poprawy izolacji na obiekcie nr 3 , związane to jest z
projektem robót budowlanych na terenie Składnicy.
Trzeci wniosek dotyczy tego, aby inwestor dokonał konsultacji projektu robót
budowlanych na tym obiekcie z Komisją przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
8
To by były te trzy wnioski do przedłoŜonych materiałów jak równieŜ do złoŜonych
wyjaśnień przez przedstawicieli ZUOP. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski poprosił przedstawicieli ZUOP jak i
Państwowej Agencji Atomistyki o kilka słów co do waszych dalszych zamierzeń i
ewentualnego ustosunkowania się do tych wniosków.
Krzysztof Madaj przedstawiciel ZUOP stwierdził, Ŝe tak jak Pan
Przewodniczący wspomniał odbyło spotkanie dnia 18 czerwca br z udziałem Pana
Burmistrza i Komisji Ochrony Radiologicznej. Następnie odniósł się do
zgłoszonych wniosków.
W sprawie monitoringu wody wodociągowej bezpośrednio z ujęcia wody
złoŜone zostały dokumenty do Państwowego Instytutu Geologicznego o rozszerzenie
tego monitoringu, aby z tego punktu wskazanego przez Komisję równieŜ były
pobierane próbki wody – rozumiem Ŝe to chodzi o aktywność beta.
Poprawy izolacji na obiekcie nr 3 - to sprawa jest związana z adaptacją
południowej części fosy i tak jak juŜ wspominał na spotkaniu Komisji
Radiologicznej na dzień dzisiejszy moŜe powiedzieć, Ŝe w wypisie i wyrysie z planu
zagospodarowania przestrzennego przy wykonywaniu tej inwestycji oprócz zgody
Pana Burmistrza będzie równieŜ potrzebna zgoda Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Z naszej strony moŜemy w tej chwili zrobić to, Ŝe pozbędziemy się tych
zarośli i drzew, które są na obiekcie nr 3. Natomiast, jeśli chodzi o warstwę ziemi no
to będzie to uzgadniane z Konserwatorem Zabytków.
Co do uczestnictwa Komisji Ochrony Radiologicznej przy uzgadnianiu
projektu budowlanego adaptacji południowej części fosy jesteśmy jak najbardziej za
tym Ŝeby szanowna Komisja uczestniczyła w tych uzgodnieniach i sporządzeniu
tego projektu.
Wiesław śak przedstawiciel Państwowa Agencja Atomistyki stwierdził,
Ŝe w zasadzie nie mam nic nowego do powiedzenia. Nie było specjalnych wydarzeń
które zmieniałyby obecnie prowadzoną politykę. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski czy do przedstawionego
sprawozdania i do przedstawicieli ZUOP i PAA mają Państwo jakieś pytania.
Radny Andrzej Podlasin ja chciałem się tylko dla zorientowania, tam jest
planowane asfaltowanie i stąd moje pytanie czy te asfaltowanie to jest wynik
konieczny czy ta decyzja nastąpiła Ŝe jakieś tam są pęknięcia i to w jakiś sposób juŜ
jakoby skutkuje. Następne pytanie, dlaczego odciągana jest sprawa szybkiej reakcji
no, bo dla mnie powiedzenie, Ŝe nie ma wykonawców to jest takie troszeczkę za
mało, za mało, bo jeśli jest sytuacja, Ŝe to trzeba, Ŝe to jest wynik pęknięć, itd. i
trzeba asfaltować to myślę, Ŝe mówienie o tym, Ŝe nie wykonawcy jest totalną no
bzdurą i sprzecznością. Tak, Ŝe chciałbym tu usłyszeć, jakie pójdą w tym kierunku
działania Ŝeby powiedzmy ten proces przyśpieszyć a jeśli to nie jest spowodowane
tylko tak dla zapobieŜenia pewnych spraw no to powiedzmy moŜemy sobie
spokojnie wysłuchać, ale myślę, Ŝe nim wcześniej tym lepiej. Chciałem usłyszeć
stanowisko.
9
Krzysztof Madaj przedstawiciel ZUOP - odnosząc się do wypowiedzi
radnego stwierdził „chciałbym poinformować Pana Ŝe w związku z tym Ŝe jesteśmy
jednostką państwową obwiązuj reguły przetargów. Do dwóch przetargów nikt się nie
zgłosił w związku z tym wykonawca wybrany został z wolnej ręki i chciałem Pana
poinformować, Ŝe prace polegające na połoŜeniu bariery ochronnej na obiekcie nr 8
zapobiegające infiltracji wód opadowych do wnętrza tej konstrukcji są w tej chwili
na ukończeniu i w ciągu dwóch tygodni będzie juŜ oddana ta inwestycja całkowicie
bezpieczna dla środowiska i dla ludności”.
Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący Rady Piotr Świderski
poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania z bezpieczeństwa
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania z bezpieczeństwa
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych głosowało 15 radnych
obecnych podczas głosowania na sali obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - stwierdził Ŝe sprawozdanie z
bezpieczeństwa Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych przyjęte
zostało przez Radę 15 głosami. Podziękował gościom za przybycie na obrady Rady
Miejskiej.
Sprawozdanie z bezpieczeństwa Krajowego Składowiska Odpadów
Promieniotwórczych stanowi integralną część protokółu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zarządził 15 minutową przerwę w
obradach.
Do punktu 7
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Piotr Świderski który
stwierdził, Ŝe kolejnym punktem porządku jest sprawozdanie z działalności Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2006 rok. Sprawozdanie było
szczegółowo omawiane przez merytoryczne Komisje Rady Miejskiej. Czy do
sprawozdania są jeszcze pytania?
Zwrócił się z prośbą o zadawanie pytań innych niŜ te, które pojawiły się na
posiedzeniach Komisji, bo odpowiedzi na tamte juŜ Państwo uzyskali.
Radny Janusz Skierkowski - akuratnie tutaj nie mam w materiałach,
akuratnie swoich materiałach na swojej Komisji było to odnośnie strat, 45% strat jest
Panie Kierowniku wody. Tak, i jeszcze następne pytanie czy bo ja jestem tego nie
do końca pewny i świadomy czy my, czy Zakład posiada na, tzw bo tu pisze p.poŜ
urządzenia pobór wody teraz na oczyszczalnię ścieków tam rozcieńczanie tych
ścieków teraz na wewnętrzne zuŜycie na SUW itd. czy Zakład posiada
oblicznikowanie i czy te 50% wody jest refundowane przez gminę przez środki
społeczne w 100% czy to jest w 50% i wcale. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – czy są jeszcze jakieś pytania?
Nikt z obecnych na sali nie poprosił o głos. Wobec powyŜszego poprosił Kierownika
ZGKiM o odpowiedź.
10
Włodzimierz Soin Kierownik ZGKiM poinformował, Ŝe ten problem
róŜnicy między wodą wydobytą a wodą sprzedaną był taką sprawą która była
najbardziej długo i chyba dokładnie omawiana. Jeśli chodzi o sprawy p.poŜ to
Jednostka która jest u nas w RóŜanie ma liczniki ale tylko na miejscu u siebie.
Natomiast to, co bierze do akcji gaśniczych to nie jest olicznikowana absolutnie, jest
to pobierane z hydrantu, bo po prostu na miejscu, jeśli jest woda jest pobierana.
Zwykle to jest tak, Ŝe jeszcze są wtedy uruchomiane dodatkowe pompy Ŝeby
nadąŜyć tą wodę tam dostarczać. Jeśli chodzi o olicznikowanie SUW, oczyszczalni
ścieków to na SUW nie ma jako takiego licznika, który by pokazywał ile zuŜywa
Stacja wody dla siebie, natomiast na oczyszczalni to jak wiadomo będzie ten licznik
załoŜony i on wtedy pokaŜe bardzo dokładnie ile tej wody tam jest zuŜywane. SUW
nie ma odrębnego licznika. Będzie wykonana modernizacja wtedy będzie
przystosowana instalacja Ŝeby moŜna było to pomierzyć tak jak to jest zrobione w tej
chwili bardzo dobrze w ZałęŜu.
W związku z brakiem dalszych pytań do przedłoŜonego sprawozdania
Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
RóŜanie za 2006 rok.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w RóŜanie za 2006 rok
głosowało 13 radnych, przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W
głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, ze sprawozdanie
przyjęte zostało prze Radę 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
RóŜanie za 2006 rok stanowi integralną część protokółu.
Do punktu 8
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku jest informacja z realizacji uchwały w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2008. Informacja ta
omawiana była i przyjęta została przez merytoryczną Komisję. Poprosił o pytania
do przedłoŜonej informacji.
Rada nie zgłosiła zapytań do przedłoŜonej jej informacji.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał pod
głosowanie wniosek o przyjęcie informacji z realizacji uchwały w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2003-2008 w wersji przedstawionej przez Burmistrza Gminy.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem informacji z realizacji uchwały w
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2003-2008 głosowało 13 radnych, przeciw nie było, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych
podczas głosowania na sali obrad.
11
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, ze informacja przyjęta
zostało prze Radę 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.
Informacja z realizacji uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2008 stanowi integralną część
protokółu.
Do punktu 9”a”
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.
Poprosił Burmistrza o zabranie głosu.
Burmistrz Gminy zgłosił autopoprawkę do proponowanych zmian w
budŜecie
Pierwsza dotyczy zwiększenia środków o 30.000 zł na docieplenie budynku
przy ul. Szkolnej. W budŜecie były zaplanowane środki w kwocie 70.000 zł
natomiast według kosztorysu, według przetargu jaki został ogłoszony najtańsza
oferta wynosiła ok. 110.000 zł plus 2.000 zł nadzór to w sumie jest 112.000 zł a w
proponowanych zmianach jest 12.000 zł a powinno być 42.000 zł za co przepraszam
i dlatego wnoszę o uzupełnienie tych 30.000 zł.
Druga sprawa dotyczy kąpieliska. Została podjęta decyzja o uruchomieniu
kąpieliska. Po wstępnym rozeznaniu była przewidziana kwota 20.000 zł, po
przeprowadzeniu rozmów z pracownikami którzy by się podjęli tych funkcji
ratowniczych, jak równieŜ rozeznania cen wyposaŜenia tą kwotę trzeba zwiększyć o
dalsze 20.000 zł czyli w sumie 40.000 zł.
Środki na powyŜsze cele są ze zmniejszenia wydatków na budowę zbiornika
retencyjnego.
Radny Marek Złotowski zgłosił wniosek o zmniejszenie kwoty na wymianę
drzwi wejściowych w budynku komunalnym Warszawska 5 z do kwoty 20.000 zł. a
30.000 zł wnioskuje przeznaczyć na zakup mikrobusa.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Burmistrzu jak to jest, Ŝe z tego
zbiornika bierze się w nieskończenie te środki, czy to jest źle zaplanowana kwota,
czy coś tutaj nie gra, czy coś zostało pominięte i ten zalew nieszczęsny jest oddalany
na dalszy plan. Dziękuję.
Burmistrz Gminy – odpowiadając stwierdził, Ŝe ta sprawa była poruszana na
Komisji i chciałby wyjaśnić, Ŝe w sprawie zalewu na dzień dzisiejszy jest
opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego i dopiero po zmianie planu,
po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego będzie moŜliwe
rozpoczęcie czynności projektowych, tak jak Państwa równieŜ na Komisjach
informowałem. Będziemy występowali o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej na budowę tego zalewu. Jeszcze nie ma na dzień dzisiejszy określonych
zasad, moŜe dopiero pod koniec roku będą jakieś informacje, co do moŜliwości
składania wniosków. Te sprawy są jeszcze w Brukseli analizowane, rozpatrywane.
Tak, Ŝe ja myślę, Ŝe nie musimy 100% na dzień dzisiejszy środków juŜ mieć
zabezpieczonych Ŝeby przystąpić do budowy zalewu. Na dzień dzisiejszy trwają
12
prace przygotowawcze w związku z tym jest moŜliwość sfinansowania tych
wydatków, które są na dzisiaj potrzebne. Natomiast w późniejszym okresie miejmy
świadomość, Ŝe będziemy musieli ograniczyć inne wydatki po to, aby zabezpieczyć
budowę zalewu. Wszystkiego na raz się nie da zrobić i musimy tu jakoś to tak
ułoŜyć Ŝeby i jedno było zrobione no i pozostałe zadania, które tutaj są niezbędne do
wykonania.
Radny Janusz Skierkowski ja gwoli uściślenia Panie Burmistrzu ja pytałem
się, mój pierwszy trzon pytania to był czy to źle zostały te środki zaplanowane na ten
zbiornik, czy to jest tzw. rezerwa, bo czas ucieka Ŝycie mija pieniądze dziś są jurto
mogą nie być.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – Pan Burmistrz chce się odnieść do
tego?
Burmistrz Gminy stwierdził, Ŝe odnosił się do tego w swojej wypowiedzi.
Z uwagi na brak dalszych wniosków Przewodniczący Rady Piotr Świderski
poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza do projektu zmian w budŜecie
gminy na rok 2007.
W głosowaniu jawny za przyjęciem autopoprawki Burmistrza do
projektu zmian w budŜecie gminy na rok 2007głosowało:
14 radnych za,
przeciw nie było,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Autopoprawka Burmistrza została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał pod głosowanie
wniosek radnego Marka Złotowskiego w sprawie zmniejszenia 50.000 zł wymiany
drzwi przy ul. Warszawskiej 5 o 30.000 zł i przekazanie tych 30.000 zł jako takiej
powiedzmy pierwszej transzy środków na zakup mikrobusa.
W głosowaniu jawny za przyjęciem wniosku radnego Marka
Złotowskiego głosowało:
11 radnych za,
2 radnych przeciw,
2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek radnego Marka Złotowskiego został przyjęty.
Radny Janusz Skierkowskie zadał zapytanie gwoli wyjaśnienia, bo odnośnie
tego busa nie rozumie, bo na ostatniej Komisji tam był wniosek o rozpatrzenie się ile
to by kosztowało kosztów itd. i przez to się wstrzymałem nie wiedząc czy jest juŜ w
trakcie Panie Burmistrzu, czy nie.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – jak sądzę na następne posiedzenie
Komisji takie rozeznanie Państwo otrzymacie, bo takie było zapewnienie ze strony
Urzędu, a te 30.000 to jest taka powiedzmy zachęta do tego Ŝeby tym tematem
szybciej się zająć. Przeczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w budŜecie na 2007 z przegłosowanymi wnioskami.
13
W głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały Nr X/43/2007 w
sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 wraz z przegłosowanymi
wnioskami głosowało:
13 radnych za,
1 radny przeciw,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, Ŝe uchwała Nr X/43/2007 w
sprawie zmian w budŜecie przyjęta została przez Radę 13 głosami za przy 1 głosie
przeciwnym i 1 wstrzymującym
Uchwała Nr X/43/2007 w sprawie zmian w budŜecie stanowi integralną część
protokółu.
Do punktu 1”b”
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku jest podjęcie uchwały w sprawie Etyki Radnego Rady Miejskiej w
RóŜanie. Stwierdził, Ŝe projekt uchwały i jej załącznik były szczegółowo omawiany
na Komisji Finansów. Zwrócił się z pytaniem czy do projektu uchwały są jeszcze
jakieś ewentualnie wnioski.
Radny Andrzej Podlasin – na początek powiem tak, Ŝe jestem za przyjęciem
Kodeksu Etyki Radnego tak gwoli uściślenia sprawy. Nie mniej jeśli jestem za chcę
wiedzieć od początku do końca wszystko w danym zakresie, chcę świadomie tutaj
głosować i oczekiwać później prawidłowego funkcjonowania tej uchwały . W
związku z tym, Ŝe projekt tej uchwały powstał w moim odczuci poza terenem Rady,
obszaru Rady, czyli zostało przez kogoś przygotowane i na Komisję wrzucone jako
projekt Komisji, na co wyraźnie zaprotestowałem, dlatego, Ŝe projekt powinien się
rodzić w Komisji omawiany, a nie przygotowany wrzucony i od razu głosowany i
sprzeciwiałem się właśnie takim działaniom. W związku z tym, Ŝe powiedziałem, Ŝe
jestem z przyjęciem Kodeksu Etyki nasuwają się w tym momencie pytania, bo ja
lubię, jeśli coś się uchwala Ŝeby to miało swoje odbicie później w egzekwowaniu
tego wszystkiego. Bo w sprawie Kodeksu Etyki Radnego Rady Miejskiej będziemy
wnosić uchwałę, gdzie na końcu pisze się wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy RóŜan. No tutaj trzeba zadać se pytanie, nie wiem w tym
momencie dobrze by było być moŜe Burmistrz tutaj powie, być moŜe Burmistrz tutaj
powie, być moŜe był jednym z autorów tego, być moŜe wyjaśni, a moŜe Pan
Przewodniczący wyjaśni jako sprawozdawca grupy, która próbowała i próbuje w ten
sposób sprawę wprowadzić, co w zasadzie tutaj prawdopodobnie sam nic nie
zdziałam Ŝeby to wypchnąć w tym momencie. Chciałbym usłyszeć jak Pan
Burmistrz będzie wykonywał tą uchwałę, bo to jest dla mnie to jest zmarnowane. Co
będzie robił jeśli np. radny będzie się zachowywał etycznie, bo ja jestem za tym Ŝeby
radny zachowywał się etycznie. Bo jeśli daje się Burmistrzowi coś, uchwałę
zobowiązuje się Burmistrza do wykonania tej uchwały to trzeba mu dać narzędzia,
więc jaki narzędziem będzie to robił? W gazetach tak jak to ma miejsce, Ŝe się
opisuje radnych bzdury się opowiada nie komentuje się nie dementuje się informacji
14
na całą Radę, radnych się obrzuca róŜnymi, Ŝe to a za duŜo w komisji pracuje, a to za
mało a to za duŜo biorą diety no są przecieŜ artykuły, które wychodzą tzw.
najemników, bo ja ich nazywam najemnikami. Ludzie, którzy piszą, a nie sprawdzą
od początku do końca to są najemnicy, którzy po prostu pod dyktando piszą, dla
której frakcji i w tym momencie się nie komentuje nie broni się, nie bierze się w
obronę tego radnego, no, bo co bo ja w tym momencie piszę w etyce pisze, Ŝe radny
musi uczestniczyć czynnie, itd. w kaŜdym tam działania, gdzie tylko moŜe raptem
się zarzuca poprzez artykuły, Ŝe radni w tylu komisjach są no to, o co chodzi jak jest
w tylu komisjach to zachowuje się etycznie się czy nie zachowuje etycznie. No, bo
jak jest krytykowany. Pan Przewodniczący zamiast nas bronić jeszcze dokłada.
Kolejne pytanie, kolejne pytanie chciałem zadać chciałem zadać jak Burmistrz
będzie realizował, kto będzie oceniał, to, co sam Burmistrz w jednej osobie, niczym
Józiu jak powie tak będzie no kochani to są pytania, bo tą zbyt powaŜna sprawa, jeśli
mówimy o etyce to jest zbyt powaŜna sprawa Ŝeby sobie tak przejść nad tym
uchwalilim i dobrze, czyli sztuka dla sztuki. Nie. Jak juŜ coś róbmy to róbmy od
początku do końca? Ja byłem zwolennikiem zrobienia takiego kodeksu, ale na forum
Rady czy Komisji Oświaty Ŝeby przedyskutować Ŝeby to było przez wszystkich
zaakceptowane gdzieś złapać jakiś wspólny mianownik i wtedy, jeśli jest to wspólna
sprawa wtedy nie ma ani opozycji ani nie ma przeciwników ani zwolenników, bo
wtedy to jest nasze, nasze wspólne coś wypracowane. A tutaj nie ma i tego
usadowania prawnego. Bo jeśli ja usłyszałem od Pana Panie Przewodniczący z
całym szacunkiem do Pana, jeśli Pan mnie mówi, Ŝe to w zasadzie to ono nic nie
działa tylko będzie na forum dyskusyjnym no to dyskutować o etyce to my moŜem
cały czas i bez tej uchwały. Czy Panu wolno to zrobić, czy Panu nie wolno tego
zrobić? Czy Podlasinowi to będzie moŜna tak w krótkich majtkach przepraszam za
wyraŜenie iść po ulicy, czy długich? To jest obojętne. Tak Ŝe tutaj ja naprawdę ja
uwaŜam Ŝe tu nie chcę po prostu wykonywać, prowadzić tej rozmowy stricte na
ubliŜanie itd. tylko po prostu ja uwaŜam Ŝe, chyba Ŝe Panie Przewodniczący
umówimy się w ten sposób, przyjmujemy tą etykę radnego a do tego zostanie
jeszcze opracowany, coś jakiś dokument według którego będziemy mogli
dokonywać jakiejś tam oceny Ŝeby to nie było w ten sposób Ŝe, bo jak się powierza
Burmistrzowi Ŝeby mnie Burmistrz nie atakował za rzeczy które ja w dobrej wierze
chce wykonywać a wielokrotnie jestem tutaj atakowany i wszystko jest ok. No bo
mnie się zdaje Ŝe ta etyka to tutaj w dwie strony działa ja jestem naprawdę bardzo
mocno zbulwersowany po artykułach gdzie Przewodniczący nie dementuje tego i w
zasadzie atakuje za to radnych Ŝe oni chcą wiedzieć chcą uczestniczyć chcą
ewentualnie słuŜyć swoja radą a tu raptem artykuły Ŝe to jest be a Ŝe radni za duŜo
zarabiają a raptem a najemnicy nie pytają ile w okolicy zarabiają a w okolicy
zarabiają się okazuje o sporo więcej od nas. Dla mnie niezrozumiałe na przykład
jest Ŝe na ostatniej Komisji raptem jeśli chodziło o sprawy diet raptem zostało zdjęte
z porządku obrad sprawa tylko dlatego Ŝe atmosfera była nie taka no przepraszam
bardzo albo ten Przewodniczący się nadaje do prowadzenia jak nie umie wprowadzić
atmosfery to nie zrezygnuje, drugi będzie …
15
Przewodniczący Rady Piotr Świderski przerywając poprosił radnego aby
odnosił się do kodeksu etyki radnego a nie do diet.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący to jest bardzo ściśle związane
z etyką, czy moŜna takie coś zrobić tylko czy to było nie skierowane tylko, dlatego
Ŝe być moŜe naduŜycie było czyjejś ze stron. Tak Ŝe to jest ściśle …ja nie chcę
skierować w krytykę bo jak powiedziałem ja nie chcę to krytykować tylko chcę po
prostu pokazać pewien problem. Jest właśnie problem zdjęcia nie dyskutowania o
dietach tylko gdzieś na zapleczu czy to jest etyczne, czy to jest etyczne po prostu
zrobić spotkanie bo Pana Przewodniczącego zrobić sobie tylko z grupą radnych w
Urzędzie Gminy pojąć decyzję pewnej grupie narzucić. No niech tak będzie jest
demokracja my nic nie zmienimy tylko pytam się czy to jest etyczne. Czy to jest
etyczne Panie Przewodniczący mogę Pana wprost zapytać się czy granie na środku
jezdni co Pan uczynia tutaj wielokrotnie na ulicy Sienkiewicza na jezdni
pokazywanie dzieciom Ŝe moŜna grać na ulicy w piłkę, czy babinktona czy to jest
etyczne …
Przewodniczący Rady Piotr Świderski przepraszam bardzo w piłkę czy babinktona
niech Pan się zdecyduje.
Radny Andrzej Podlasin –w babinktona ale to jest wszystko jedno…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski co ma to wspólnego z piłką..
Radny Andrzej Podlasin – czy zabawa na ulicy przez radnego to jest etyczne, czy
to nie jest etyczne no mógłbym się spytać tutaj Pana Komendanta ale nie będę się
pytał bo ja wiem, Ŝe to nie jest ani etyczne, ani wolno. No. Kolejne pytanie Panie
Przewodniczący zadam … Ŝeby jeszcze śmieszniej było czy to jest etycznie, Ŝe na
salę gimnastyczną wchodzi Przewodniczący Rady z papierosem za uchem i z piwem
w ręku wśród młodzieŜy etyczne, czy nie etyczne a jakie konsekwencje z tego
powodu Ŝadnych no to, po co uchwała chyba, Ŝe się planuje coś następny dokument
taki coś sformować Ŝeby uderzyć w opozycję. No nie wiem mi się zdaje o tyle
demokracja ma dobrze, Ŝe Ŝadna tutaj etyka Ŝaden kodeks tutaj rozumu w nas nie
wleje Panie Przewodniczący a na pewno juŜ w Panu rozumu nie przybędzie z tego
tytułu. Tutaj jestem pewny na 100% . Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski dziękuję Panie Podlasin za tą kwiecistą
wypowiedź która z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Mówi Pan tylko i
wyłącznie nieprawdę…
Radny Andrzej Podlasin – chce Pan powiedzieć
Przewodniczący Rady Piotr Świderski ja Panu nie udzieliłem w tej chwili głosu
Panie radny Podlasin to po pierwsze
Radny Andrzej Podlasin – ja wiem co ja mówię
Przewodniczący Rady Piotr Świderski obawiam się jednak, Ŝe nie to po pierwsze,
po drugie Pan znowu nie przeczytał kodeksu etyki radnego, bo Pan absolutnie nie
ma bladego pojęcia o tym, o czym Pan mówi, po trzecie wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi, bo takie są zasady legislacji i kaŜdą uchwałę powierza
się do wykonania Burmistrzowi. Gdyby Pan zechciał odrobinę się pouczyć
funkcjonowania rady zamiast wszystkich atakować i krytykować to by Pan o tym
16
wiedział, po czwarte, co ja mam dementować, w jakich gazetach mam dementować.
Czy, ja nie rozumiem, ja Ŝadnego artykułu nie napisałem podkreślam to po raz
kolejny, podkreślam to po raz kolejny Ŝadnego, po drugie osoba, która czuje się
dotknięta jakimkolwiek materiałem prasowym ma moŜliwość reakcji na ten artykuł
prasowy? Co ja mam zdementować, Ŝe radny nie są w tylu Komisjach, przecieŜ to
jest prawda? Pan wie, o czym Pan mówi? Nie ma Pan bladego pojęcia Panie
Podlasin o tym, o czym Pan mówi. Jakiegoś wniosku nie usłyszałem konkretnego do
uchwały w sprawie kodeksu etyki radnego. A jeszcze na chwilę, jeśli moŜna, bo Pan
z uporem maniaka od początku kadencji składając przeróŜnego rodzaju
oświadczenia, konstruując swoje kosmiczne powiedziałbym wypowiedzi cały czas
powołuje się na jakieś chodzenie z papierosem za uchem i piwem w ręku po sali
gimnastycznej w szkole w RóŜanie przeze mnie. Po pierwsze to ja sobie w ogóle
takiego faktu nie przypominam, jeŜeli ma Pan coś na potwierdzenie tego faktu to ja
by chciał zobaczyć stosowne dokumenty,… ale Pan za kaŜdym razem pomawia i
odnosi się do tego samego, co jest absolutną i kompletną bzdurą, bo ja takiego faktu
nie pamiętam. Nie będziemy się jednak spierać, co do tego czy ktoś jest etyczny czy
nie jest etyczny, bo to jest kwestia swobodnej oceny i kaŜdy ma swoje zasady etyki.
Proszę o wnioski do uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego. Tylko i
wyłącznie wnioski do uchwały. JeŜeli ma Pan wniosek, to niech go Pan złoŜy, a
jeŜeli ma Pan zamiar wszystkich atakować to niech Pan pisze swoje kolejne
oświadczenia i składa kolejne donosy.1,05,09
….
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ja sobie przede wszystkim Ŝeby
Pan mnie tutaj jakoś oceniał, bo na chwilę obecną to Pan mnie tutaj ocenia, a Pan nie
ma Ŝadnego tutaj prawa mnie oceniać, czy ja tak, czy ja tak, ja to przywołuję fakty i
widocznie był Pan w nieciekawym stanie skoro Pan nawet tych faktów nie pamięta.
Dziękuję.
….1.06.02
A jeśli chodzi o tę sprawę Panie Przewodniczący mnie słuŜy zadać pytanie
wyjaśniające, ja postawiłem pytania, na które od Pana nie usłyszałem odpowiedzi,
ani od Burmistrza. Pytam się jak Pan Burmistrz ma zamiar realizować tą uchwałę.
No to przecieŜ było pytanie, na które czekam odpowiedź, bo Ja będę zaraz głosował.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski dobrze Panie Podlasin, więc ja Panu
przypomnę ma Pan moŜliwość odsłuchania nagrania z sesji, po sesji itd. i ja na to
pytanie Panu odpowiedziałem, czy Pan nie zrozumiał odpowiedzi, czy nie słyszał
czy nie wiem gdzie Pan był. Odpowiedziałem Panu na pytanie realizacja …
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ja chcę na sesji usłyszeć, ja
zadałem na sesji pytanie i na sesji chcę odpowiedź usłyszeć, a co mnie historią juŜ
jest Komisja, ja chcę teraz usłyszeć..
Przewodniczący Rady Piotr Świderski, ale ja mówię o sesji Panie Andrzeju ja
przed chwilą Panu odpowiedziałem na pytanie w kwestii wykonania uchwały przez
Burmistrza. Taka jest legislacyjna zasada, Ŝe organ wykonawczy wykonuje kaŜdą
uchwałę uchwalaną przez Radę i dlatego Burmistrz znalazł się w uchwale jako osoba
17
odpowiedzialna za wykonanie tej uchwały. Wykonanie polegało będzie chociaŜby na
tym, Ŝe ją opublikuje. Czy to jest zrozumiałe dla Pana? Gdyby Pan zechciał zajrzał
do Kodeksu Etyki to tam …
Radny Andrzej Podlasin – Pan nie mówi mi, Ŝe krowa to jest krowa, bo ja wiem. Ja
zadałem pytanie jak Pan Burmistrz będzie realizował tą kwestię i jeśli Pan jednym
teraz, co mnie odpowiedział, Ŝe poprzez tylko będzie realizowana, tylko poprzez
opublikowanie i tylko no to ja dziękuję i Ŝyczę Wam dalszych takich uchwał.
Publikować tylko a nie realizować.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski dziękuję za świetną radę.
Radny Janusz Skierkowski zgłosił wniosek, aby w § 5 ust. znieść podpunkt
7 tj profesjonalizm. Dokumentuję to tym, Ŝe pewne zdarzenia, które zaszły ostatnio
wśród radnych itd. Ŝaden z nas nie jest jak to się mówi bez grzechu, ale ja Panie
Przewodniczący nie czuję się profesorem. Ja się nie czuję profesorem, a chyba, Ŝe
ktoś chce się czuć profesorem proszę bardzo. Co myśleć pod słowem
profesjonalizm, dlaczego ile lat jestem Przewodniczącym Rady Ŝadnego nie było na
temat szkolenia radnych, Ŝadnego jak to moŜna udokumentować jedne ma
powiedzmy zdolności takie i przyswajanie wiadomości, drugi ma takie, jednemu
trzeba więcej powiedzieć, drugiemu mniej. Ja pod słowem profesjonalizm bym się
nie chciał podpisać. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski mamy, zatem wniosek o wykreślenie
z § 5 podpunktu 7 czyli „profesjonalizmu”. Czy są jeszcze jakieś wnioski do
uchwały?
Radny Andrzej Podlasin – w związku Panie Przewodniczący z taką tą ową
sytuacją, Ŝe na dzień dzisiejszy i nie widzę Ŝeby było coś planowane, bo tu pełni się
coś takiego, pełni dyŜury radnego. No my nie pełnimy w zasadzie prace radnego
kształtuje Pan Przewodniczący, czy Pan przewiduje ustalenie terminów to wtedy ten
zapis jest ma swoje bytowanie. No, bo jeśli nie mamy w swoich planach działania
jakoby Rady pełnienia dyŜuru radnego to uwaŜam, Ŝe to jest w zasadzie zbędnym
zapisem.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski wnioskuje Pan o jego wyrzucenie?
Radny Andrzej Podlasin zdjęciem, jeśli nie będzie w planie Rady
przewidziane, bo Pan Panie Przewodniczący, Pan ma prawo się wypowiedzieć, Pan
kieruje całą Radą, jeśli Pan w tym momencie mi odpowie, Ŝe planuje Pan w
przyszłości coś takiego zorganizowanie, to nie, to ja będę za tym Ŝeby to utrzymać.
Bo ja uwaŜam, Ŝe radnego miejsce to właśnie jest zrobienie dyŜuru. Tylko Panie
Przewodniczący tak przy okazji zadam pytanie takie pomocnicze ile juŜ Rada
funkcjonuje a radni nie mają pokoju do dnia dzisiejszego. Magazyn jest tam
zrobiony. Radny nie ma pokoju, po prostu jesteśmy za przyzwoleniem u Pana w
pokoju i tu ja uwaŜam, Ŝe te sprawy powinniśmy dograć, ale to juŜ są sprawy
organizacyjne tak, Ŝe wie Pan ja tutaj nie chce doprowadzić do sytuacji typowo do
sprzeczki tylko uwaŜam, jeśli Pan uwaŜa, Ŝe w swoich pracach będzie to znajdowało
się jestem za. Jeśli wolno mi jeszcze się ustosunkować w związku do wniosku tutaj
ten profesjonalizm ja bym tutaj naprawdę prosił radnych o przychylenia się do tej
18
sprawy no, bo naprawdę ja teŜ m.in. zaliczam się do tej grupy osób, ze ja jako
profesjonalista, ja nie skończyłem szkoły po kierunku jakimś społecznym Ŝebym się
czuł profesjonalnie. Jeśli ja będę się zachowywał zgodnie z etyką z wyłączeniem
tego punktu to ja będę uwaŜał, Ŝe ja juŜ będę profesjonalnie się zaczynał, tak ja
przynajmniej to oceniam i uwaŜam, Ŝe specjalne tutaj zapisy dodatkowo to troszkę
tak nas ośmiesza, bo ktoś, będzie to opublikowane, ktoś to przeczyta, no będą radni
profesjonalni no to ciekawe, co tam będzie, no do szkoły pójdą. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe pokój
Przewodniczącego Rady jest udostępniony kaŜdemu rademu i to jest równie dobrze
pokój radnego jak i Przewodniczącego, dlatego ja tego problemu szczerze
powiedziawszy nie widzę. Po drugie ja Panu nie będę ustalał dyŜuru Panie Andrzeju.
JeŜeli Pan ma ochotę pełnić dyŜur jako radny w gminie to niech Pan to robi. Ja Panu
ani nie będę tego zabraniał ani nie będę Panu tego nakazywał. Bo kierowanie
pracami Rady jest czymś innym niŜ kierowanie radnymi, jest to być moŜe dla Pana
subtelna róŜnica i Pan jej nie dostrzega aczkolwiek taka występuje. JeŜeli Państwo
macie ochotę pełnić dyŜury to zapraszam do Pani Danusi i ustalicie terminy tych
dyŜurów. Jestem przekonany, Ŝe być moŜe, jestem przekonany, Ŝe to się przyda.
JeŜeli chodzi o ten profesjonalizm nie będę się odnosił do tego wniosku Pana
Skierkowskiego bo podczas głosowania po prostu radni się do tego odniosą. JeŜeli o
szkolenia to pierwsza oferta szkoleniowa, jaka przyjdzie do Urzędu od dzisiejszej
sesji dla radnych będzie Państwu przedstawiona i będziecie mogli Państwo z niej
skorzystać. Zapewniam. Mam nadzieję, Ŝe skorzystacie. Czy są jeszcze jakieś
wnioski do projektu uchwały? Wnioski do projektu uchwały bo podyskutować sobie
np. na temat pracy rady moŜemy w wolnych wnioskach.
Radny Janusz Skierkowski nie wiem, w którym to § punkcie umieścić ten
wniosek, ale mój wniosek jest następujący w miarę moŜliwości oczywiście nikt nie
jest alfą i omegą i nikt nie rozerwie się Ŝeby w pracach wszystkich Komisji albo
Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący uczestniczył. Niestety tu Panie
Przewodniczący ukłon w Pana stronę w Komisji Handlu i Usług z kolei Pan juŜ
cztery razy nie był na posiedzeniu Komisji i to trzeba byłoby ładnie to ująć Ŝe
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący uczestniczy w kaŜdym posiedzeniu danej
Komisji. Dziękuję. I to jest w formie wniosku.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski to jest próba pewnego ograniczenia
albo nakazywania czegoś radnemu i tego zrobić nie moŜemy. To jest kwestia
wyboru i woli Przewodniczącego czy Wiceprzewodniczącego. Nie wszyscy są
emerytami czy rencistami, albo na miejscu, ludzie pracują. Ale to juŜ abstrahując od
tego faktu czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu uchwały.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ja chcę się odnieść tutaj do
wniosku Pana Skierkowskiego. Tu rzeczywiście takie szybkie uchwalanie tych
spraw no nie jest to do końca no bo ja raczej bym nie podzielał głosu Ŝe to jest
ograniczanie , wiadomo człowiek rodzi się i juŜ zaczyna ograniczenia … wchodzić i
nic się z tego tytułu nie dzieje właśnie Ŝycie jest tak skomplikowane i tak ułoŜone Ŝe
właśnie są te ograniczenia. Nie mniej Panie Przewodniczący ja bym tu apelował przy
19
okazji przy tej etyce apelował bym do Pana Ŝeby naprawdę sobie usiąść i nie tylko z
gupą swoich ale wspólnie pomówić o pracy radnych o pewnych standardach
prowadzenia sesji czy udzielanie głosu itd., Ŝebyśmy sobie mogli porozmawiać m.in.
o tych dyŜurach bo to Panie Przewodniczący to nie jest a to sobie ustalcie nie Panie
Przewodniczący, Pan jest przedstawicielem całej rady, Pan ma tą moŜliwość
narzucenia w pewnym sensie dla dobra rady niekoniecznie dla radnego ale dla dobra
rady Ŝeby ona funkcjonowała tak jak potrzeba. Ja uwaŜam i jest Pan sam
zwolennikiem bo nie zrobił Pan sprzeciwu ja by na przykład tutaj pozytywnie ocenił
sytuację taką Ŝe to Pan p0o prostu dyskutuje jak pracować Ŝeby dla tej społeczności
było lepiej, gdzie funkcjonować dyŜur itd. Ŝeby, bo pewne standardy trzeba narzucić
tylko nie narzucić na zasadzie spotkało się trzech, czterech cwaniaczków i coś tam
uzgodnili tylko nie, spotykamy się na Komisji…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zwrócił uwagę radnemu, aby nie
uŜywał takich słów.
Radny Andrzej Podlasin – taki mam język, ale to nie znaczy Ŝe Pana
obraŜam tylko uwaŜam Ŝe wtedy jak jest cała sesja się spotyka wtedy coś
wypracujemy i wtedy coś nam wyjdzie i ja bym tu apelował Panie Przewodniczący
nie zrzucać z siebie tego wszystkiego bo takie mam odczucie Ŝe Pan zrzuca, zrzuca i
to w zasadzie w praktyce widać na Komisje Pan nie przychodzi, tutaj Pan kaŜe
radnym sobie sami no nie pewne standardy trzeba przyjąć i potem się ściśle ich
trzymać. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zapraszam do Pani Danusi w celu
ustalenia dyŜurów radnych Panie Andrzeju.
Radny Andrzej Podlasin – no ja chyba z Panią Danusią nie będę uzgadniał
ja mogę z Panem rozmawiać, z Panią Danusią to ja mogę na kawę się umówić.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski dobrze od kiedy ma Pan ochotę
pełnić dyŜur Panie radny Podlasin.
Radny Andrzej Podlasin – no jeśli ma tak chce Pan ukształtować pracę rady
to ja dziękuję, to ja się juŜ wypisuję. Nie, ja mówię…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski bardzo chętnie przyjmę Pańską
rezygnację..
Radny Andrzej Podlasin – ja chcę porozmawiać na hasło dyŜury Ŝeby
wspólnie sobie porozmawiać, przegłosować na przykład …
Przewodniczący Rady Piotr Świderski Panie Andrzeju w takim razie
proszę odpowiedzieć mi na pytanie kiedy ma Pan czas, kiedy moŜe Pan pełnić dyŜur
radnego i w jaki dzień?..
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący jest to po prostu pytanie
nie do końca dające efektu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski wszyscy jesteśmy za tym Ŝeby radni
pełnili dyŜury. Mam nadzieję, Ŝe wszyscy jesteśmy za tym, prawa proszę Państwa...
Radny Andrzej Podlasin – a to moŜe być wniosek, Ŝe od dnia dzisiejszego
radni pełnią dyŜury wg określonego harmonogramu. O zróbmy taki wniosek i jestem
za takim wnioskiem…
20
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - stwierdził, Ŝe wniosek zostanie
przegłosowany w sprawach róŜnych, Ŝeby zamknąć juŜ ten temat. Zwrócił się z
pytaniem „czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu uchwały?
Rada nie zgłosiła innych wniosków.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał pod
głosowanie wniosek radnego Janusza Skierkowskiego o wykreślenie z projektu
Kodeksu Etyki w § 5 punktu 7 mówiącego o profesjonalizmie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku czyli wykreśleniem z projektu
Kodeksu Etyki Radnego z § 5 punktu 7 czyli słowa „profesjonalizm” głosowało:
4 radnych za,
9 radnych przeciw
2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe wniosek upadł.
Następnie poinformował, Ŝe wcześniej był wniosek radnego Andrzeja Podlasina o
wykreślenie dyŜurów z uwagi jednak na to, Ŝe zgadzamy się wszyscy Ŝeby dyŜury
były więc nie będziemy tego wniosku głosować.
Radny Andrzej Podlasin – wycofał swój wniosek o wykreślenie z projektu
Etyki zapisu mówiącego o pełnieniu dyŜurów.
Radny Janusz Skierkowski przypomniał, Ŝe zgłaszał wniosek o dokonanie
zapisu w projekcie Etyki odnośnie uczestniczenia w pracach Komisji
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe wniosek został złoŜony
z tym, Ŝe nie odnosi się on do Etyki jako takiej tylko do kwestii funkcjonowania i on
ewentualnie mógłby się znaleźć w regulaminie obrad Rady. Ten wniosek tak
naprawdę niedotyczy tej uchwały, dlatego pozwoli Pan, Panie Januszu Ŝe nie
będziemy go głosować.
Radny Janusz Skierkowski Panie Przewodniczący to jest Pańska wola, moja
wola została wypowiedziana.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski dobrze poddał pod głosowanie
wniosek …
…w tym momencie o głos poprosił radny Andrzej Podlasin aby odnieść się do
wniosku, który miał być głosowany..
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący, bo to jest no naprawdę
dogadania się i zrozumienia nawzajem. Mi się zdaje Ŝe tutaj Pan Skierkowski tutaj
usilnie zabiega i powiem dlaczego, dlatego Ŝe później ten wniosek padnie i z tego
wynika i tutaj chciałem zaznaczyć Panie Przewodniczący tutaj taką sprawę i tu cały
jest szkopuł właśnie nieustawiony prawidłowo regulamin pracy Rady itd. bo
pojawiają się wnioski dyŜury itd. a tu juŜ się robi Kodeks. Czyli najpierw powinna
być ustawiona praca Rady i podtem się odnieść w Kodeksie do pracy Rady do tego
Kodeksu o automatycznie do Kodeksu. Jak się ma zachować radny a więc w pracach
Rady ma się zachować tak jak mówi dokument a tak to wychodzi no to wychodzi tak
jak…ja uwaŜam Ŝe na miejscu Pana Skierkowskiego to ja bym wycofał ten wniosek
bo on się ma nijak, nijak do etyki i tutaj bym prosił Pana Skierkowskiego o
21
wycofanie tego wniosku i postawienie tego wniosku właśnie w wolnych wnioskach
Ŝeby wprowadzić do pracy Rady ten wniosek bo wiadomo Panie Skierkowski musi
Pan mieć pełną świadomość Ŝe Pan przegra w tym głosowaniu jeśli Pan przegra w
tym głosowaniu to przegra Pan i w tamtym głosowaniu. Tak Ŝe nie ma co się upierać
tylko pokazać Ŝe się przegra nie ma sensu. Ja na miejscu Pana bym wycofał bo to się
nie ma nijak do Etyki w tym momencie a do pracy Rady.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Pan po raz kolejny się ze mną
zgadza Panie Andrzeju. To niesamowite. Panie Januszu to jest dobra koncepcja
szczerze powiedziawszy i myślę Ŝe powinniśmy się z tym przy okazji regulaminu
zająć z tym Ŝe nieprawdą jest Ŝe regulamin niefunkcjonuje, czy go niema, czy jest
źle ustawiony jak Pan powiedział Panie Andrzeju bo ze Statutu wynikają wszystkie
prawa i obowiązki zarówno jeŜeli chodzi o gminę, jak i o radnych i regulamin tam
jest równieŜ określony w Statucie. Zdecyduje się Pan wycofać ten wniosek?
Radny Janusz Skierkowski Panie Przewodniczący gwoli wyjaśnienia ja
obserwuję pracę Komisji i Rady, bo jestem tak jak tutaj Pani w gazecie napisała w
czterech komisjach w jednej jestem przewodniczącym i uczestniczę w nich dosyć
aktywnie i teraz widzi Pan odnośnie etyki, etyczny radny etyczny Przewodniczący i
teraz nijak ma się to odzwierciedlenie w pracach rady, bo na ostatnich Komisjach np.
rolnictwa czy na komisji właśnie handlu, usług i opieki były wnioski poruszane dróg
i nie zostało to odzwierciedlone w pracy Rady w sesji itd. itd i dlatego taki jest ten
cel zamierzony mój Ŝeby ten wniosek zgłosić no i trudno się mówi jak przepadnie to
przepadnie ale wola ludu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – Panie Januszu ja nie dostałem
Ŝadnych wniosków na piśmie ani z komisji rolnictwa, ani z pańskiej komisji a
wszystko to co…. Radny Janusz Skierkowski są protokoły…Przewodniczący
Rady Piotr Świderski dobrze ale to trzeba w formie wniosku coś zgłosić bo
przecieŜ nie będę czytał wszystkich protokołów z wszystkich obrad komisji,
zwaŜywszy Ŝe z komisji opieki cięŜko się czyta protokoły, sam Pan przyzna. Czy ten
wniosek w dalszym ciągu Pan podtrzymuje?.. Radny Janusz Skierkowski – tak.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski poddał pod
głosowanie wniosek radnego Janusza Skierkowskiego Ŝeby Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący Rady , chociaŜ ja mówię to jest nakładanie obowiązków , nie
wiem Pani mecenas jak się do tego odnieść, czy to jest w ogóle moŜliwe? Poprosił o
krótką opinię.
Maria Sulbińska radca prawny - moim zdaniem w formie imperatywnej nie
jest to moŜliwe dlatego Ŝe jest to nakładanie obowiązków na radnego w tym
wypadku radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
innych niŜ wynika to z ustawy. Ustawa jednoznacznie mówi co naleŜy do
kompetencji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący z kolei ma wspomagać pracę
Przewodniczącego i zastępować go w sytuacjach kiedy jest nieobecny. Jeśli juŜ jest
taka sugestia to moŜna by ewentualnie to sformować w formule Ŝe moŜe czy jakąś
inną w kaŜdym bądź razie nie nakazowej, nie w formie nakazu, obowiązku. Przy
okazji chciałaby wrócić do tego co Pan Przewodniczący powiedział, rzeczywiście
22
taki zapis o którym mówi Pan radny Skierkowski on na pewno nie jest sprzeczny z
prawem jeŜeli nie zawiera imperatywu czyli obowiązku natomiast rzeczywiście no
ma się niestety nijak do zakresu przedmiotowego tej uchwały. Rzeczywiście, jeśli
Państwo radni chcą dyskutować na taki temat to oczywiście mają do tego święte
prawo i kwestia umieszczenia tego czy w Statucie, o czym wspominał Pan
Przewodniczący, ale mówię, jeśli chodzi o zakres przedmiotowy tej uchwały to ma
się nijak.
Radny Janusz Skierkowski – Pani radco prawny tu są sformowania takie, Ŝe
radny powinien, są sformowania, nakazujące to jest czy to jest nie nakazujące. No to
ja tak postawiłem wniosek Ŝe radny czy Wiceprzewodniczący powinien.
Przepraszam jak tak za złe zrozumienie powinien.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski w kaŜdym bądź razie jest to poza
zakresem jak Pani mecenas wspomniała przedmiotowym omawianej przez nas
uchwały i tego rodzaju wnioski no do regulaminu obrad ewentualnie
funkcjonowania Rady tako takiej powinniśmy składać, dlatego Panie Januszu
przegłosowanie tego wniosku przeniosę do wolnych wniosków Ŝebyśmy tego do
Kodeksu Etyki Radnego nie wpisywali, bo to nie ma związku z tym przedmiotem
uchwały. Rozumie pan, czy nie?
Radny Janusz Skierkowski – nie Panie Przewodniczący
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dobrze przegłosujemy zatem
wniosek, jeŜeli tak to przegłosujemy wniosek.
Kto z Państwa radnych jest za wpisaniem do projektu uchwały Kodeks Etyki
Radnego (z punktacją ewentualna zastanowimy się) zapisu o tym Ŝe Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący Rady powinien uczestniczyć w obradach wszystkich Komisji.
Kto jest za.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ja chciałem jeszcze zadać
pytanie do Pani radcy prawnej Ŝebym juŜ tutaj był pewny. Czy jeśli będzie
nazewnictwo powinien, więc moŜe to funkcjonować i to nie jest jakoby sprzeczne z
prawem itd.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski ponownie przystąpił do głosowania
wniosku. Zwrócił się z pytanie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku
pana Skierkowskiego. Za przyjęciem wniosku głosowało
2 radnych za,
9 radnych przeciw,
4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe wniosek upadł.
Rada nie zgłosiła więcej wniosków.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski odczytał i
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Radnego Rady
Miejskiej w RóŜanie.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr X/44/2007r w sprawie
Kodeksu Etyki Radnego Rady Miejskiej w RóŜanie głosowało:
11 radnych za
23
1 radny przeciwko.
3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe uchwała Nr
X/44/2007r w sprawie 5 Kodeksu Etyki Radnego Rady Miejskiej w RóŜanie została
przez Radę przyjęta 11 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach
wstrzymujących.
Uchwała Nr X/44/2007r w sprawie Kodeksu Etyki Radnego Rady Miejskiej w
RóŜanie stanowi integralną część protokółu.
Do punktu 9”c”
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Gminy RóŜan.
Uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji merytorycznej. Poprosił o pytania
do uchwały.
Radny Andrzej Podlasin – ja chcę skorzystać tutaj z obecności Pani radcy prawnej
i mam takie dwa pytania ja w zasadzie stawiałem te pytanie juŜ Burmistrzowi ale
chcę i Panie Przewodniczący i Panu postawić bo w sprawie podwyŜki. Czy Pan
Burmistrz kierował do Rady prośbę o podwyŜkę? To pytanie do Pana Burmistrza i
pytanie drugie Pani radco prawny ja zadaję sobie pytanie, bo chcę tylko zrozumieć
ten problem bo dokument jakoby został przyniesiony do Komisji z ustaloną juŜ ceną,
czyli z konkretną propozycją, z konkretnymi danymi na Komisję Finansów, czyli ta
uchwała to jest na wniosek kogo, nie Komisji, bo na Komisji juŜ było przez Panią
zaakceptowane więc kto jest wnioskodawcą tej uchwały bo ja nie zauwaŜyłem pod
wnioskiem Ŝeby ktokolwiek się podpisywał a według Panie Przewodniczący
przynajmniej 5 radnych powinno być podpisanych pod tym a tutaj Pani pozytywnie
jako coś zrobiła a tu jest tylko Przewodniczący Rady a pani juŜ pozytywnie oceniła
to przynajmniej w tym momencie Pani nie powinna się podpisać bo przynajmniej nie
ma 5 radnych. Być moŜe ja mówię o wniosku który skierowany był do Komisji, bo
ja przepraszam Pani Przewodniczący Pan moŜe w tym momencie być obraŜony ale
ja wolę powiedzieć coś od razu Ŝeby nie mieć później Ŝalu bo moje odczucie to jest
tak sitwa się spotkała ustaliła cenę Burmistrzowi to jest moje odczucie i to nie
dlatego Ŝeby Panu obrazić tylko jeśli do mnie przynosi się konkretną rzecz i kaŜe się
głosować nad tym, czyli kto to napisał kto ustalił tą cenę no nie Podlasin bo Podlasin
w tym nie uczestniczył a uczestniczę w kaŜdym posiedzeniu sesji i dlatego tutaj
pytanie do Pani radcy prawny jak to się ma powiedzmy do projektu uchwał, czy
powinno być to do komisji skierowane, czy moŜe tylko jeden radny skierować, czy
to moŜe tak być no to jeszcze jest jakoby element, Ŝe nie jestem profesjonalistą, ale
rzecz polega nie na tym Ŝeby błądzić, tylko rzecz polega na tym Ŝeby się pytać w
razie się błądzi i ja w tym momencie Ŝeby nie zbłądzić stawiam pytanie do Pani.
Dziękuję.
Burmistrz Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi radnego stwierdził „bo Pan
prawie jak prokurator mnie przesłuchuje czwarty czy piąty raz. Nigdy nie
24
występowałem o jakąkolwiek podwyŜkę jak pracuję tutaj parę lat w Urzędzie i nie
będę występował Panie radny tak, Ŝe wyjaśniam to kolejny raz Ŝeby Pan zapamiętał
to sobie.
Radny Andrzej Podlasin – czyli robimy wbrew Panu woli.
Burmistrz Gminy - tak jest i w tym momencie pozwolę sobie wyjść Ŝeby państwu
nie przeszkadzać w dyskusji na ten temat.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – poprosił Panią mecenas o kilka słów, bo
chyba potrzeba.
Maria Sulińska radca prawny wyjaśniła, Ŝe otrzymuje projekt uchwały i sprawdza
jego zgodność z prawem tylko i wyłącznie. Natomiast to czy projekt uchwały został
złoŜony zgodnie z procedurą wynikającą ze Statutu a więc czy rzeczywiście są
właściwe formy czy podmioty, które wnoszą projekt uchwały to juŜ jest zadanie dla
Przewodniczącego Rady, który pod projektem uchwały wstępnie przynajmniej kaŜdy
projekt zresztą firmuje, bo jest pieczęć przewodniczący. Natomiast to, który z
podmiotów wnosi projekt uchwały, o jakich mowa w paragrafie 29 Statutu to
szanowni Państwo mnie kompletnie nie powinno nawet interesować. To, czy projekt
uchwały np. dotyczący diet czy jakiekolwiek inny projekt uchwały za wyjątkiem
uchwały budŜetowej czy projektu zmian w budŜecie wnoszą grupa radnych, czy
wnosi klub czy wnosi Komisja, czy Pan Burmistrz, czy wnosi ¼ jak tu jest zapisane
w Statucie to niej jest sprawa dla mnie, bo ja nie mogę selekcjonować projektów
uchwał i sprawdzać ich w zaleŜności od tego, który podmiot wystąpił z inicjatywą
uchwałodawczą. Ja podpisałam się pod oczywiście pod projektem tej uchwały,
poniewaŜ uwaŜam, Ŝe ten projekt uchwały nie narusza obowiązującego prawa i tylko
tyle mi wolno robić. Natomiast kwestie czy zawarte tutaj liczby są za niskie czy za
wysokie czy w sam raz ta kwestia absolutnie nie naleŜy do mnie i nigdy się w tych
kwestiach nie będę wypowiadać. Interesowałaby mnie tylko wtedy ta kwestia, gdyby
były one powyŜej wielkości zapisanych w przepisach w rozporządzeniu
wykonawczym i w ustawie. To wtedy tak, natomiast, jeŜeli są to wielkości, które nie
przekraczają tych górnych granic to ja do tego absolutnie nic nie mam. Podobnie,
jeśli chodzi o wysokości diet radnych teŜ tylko mnie interesuje czy po prostu projekt
nie przekracza wielkości wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów. Tylko i
wyłącznie plus do tego ustawa o samorządzie gminnym, natomiast czy będą to
kwoty i jakie będą to kwoty to tylko i wyłącznie sprawa w pierwszym etapie
projektodawcy a w drugi etapie oczywiście Państwa wszystkich radnych czy
przyjmą taki projekt czy nie.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dziękuję za wyjaśnienia, czy są
jeszcze jakieś pytania.
Radny Andrzej Podlasin – Panie przewodniczący ja gwoli wyjaśnienia, ja
będę głosował za przyjęciem tej uchwały ja tylko o czym innym rozmawiam Pani
tutaj mnie próbuje tłumaczyć coś co ja wiem i jest czyste i oczywiste ja zadaje inne
pytanie Pani jako radca prawny obsługi rady to nie tylko w kwestii tej skoro ja
zadaje pytanie czy powinien tu się znajdować podmiot, bo ja nie mówię jaki
podmiot, ja wiem Ŝe Pani nie ma prawa tutaj nakazywać który podmiot moŜe a który
25
nie bo tu są przepisy i tu …to nie jest Pani jakoby działka ale czy musi wystąpić
podmiot, a więc podmiot 5 radnych, a więc Przewodniczący, a więc Burmistrz bo
weźmy projekt uchwały budŜetowej nie kto inny tylko za zgodą Burmistrza, albo
Burmistrz moŜe wnieść uchwałę która zmienia finanse prawda i tu będzie sprawdzał
itd. jak jest w tej kwestii Ŝebym ja przyszłościowo wiedział mając jakiś tam problem
Ŝe będę mógł sam Podlasin Andrzej przyjść do Pani i Pani mnie pozytywnie uchwałę
zaopiniuje i ja wtedy przyjdę do Pana Przewodniczącego i puścimy dalej tą sprawę.
Mnie tylko w tej kwestii, bo ja jestem za w zasadzie w ogóle nie jestem
przeciwnikiem podwyŜek, bo powinny to wszystko równać mam oddzielne zdanie,
jeśli chodzi o administrację, bo tutaj są róŜne będę w wolnych wnioskach poruszał tą
kwestie, ale w tej materii ja tylko zadałem pytanie. Ja nie zadałem Pani pytania o
wielkości, bo to jest Rada do tego, ja nie zadałem Pani pytania czy ten podmiot, a
dlaczego nie ten. Nie tylko czy powinien być podmiot, a jeśli nie ma podmiotu to ta
uchwała nie powinna być wprowadzona, bo jak nie ma w ogóle podmiotu no, bo nie
było podmiotu, no, bo jaki podmiot, no, jaki podmiot. Czy Przewodniczący moŜe
sam wprowadzić, jeśli tak to przepraszam bardzo moja niewiedza, wiem zgadzam się
i wszystko jest w porządku?
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - wyjaśnił, Ŝe podmiot był Panie
Andrzeju bo uchwała została zaproponowana na wniosek radnych. Chce Pan
wniosek zobaczyć, ma Pan ochotę zobaczyć wniosek?
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący czy Pan nie mógł mnie
pokazać tego wniosku na Komisji…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – przecieŜ tłumaczyłem, Ŝe jest to
uchwała na wniosek radnych, przecieŜ tłumaczyłem na posiedzeniu Komisji.
Radny Andrzej Podlasin – proszę Pana ja to go miałem w ręku i tam nic nie
było napisane. …Przewodniczący Rady Piotr Świderski, ale ja Panu mówiłem, Ŝe
uchwała została wniesiona pod obrady na wniosek radnych w wystarczającej
wielkości wynikającej ze Statutu nie pięciu tylko czterech. A pod tym wnioskiem
akurat aŜ 8 radnych się podpisało.
Radny Andrzej Podlasin – będę chciał zobaczyć czy tam jest podpisanych
ośmiu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – świetnie zobaczy Pan. Czy są
jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały?
Rada nie zgłosiła więcej zapytań do przedstawionego jej projektu uchwały.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski odczytał i
poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr X/45/2007 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Gminy RóŜan.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem projekt uchwały Nr X/45/2007 w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy RóŜan głosowało:
14 radnych za,
0 przeciwnych.
1 radny wstrzymał się od głosu.
W głosowaniu na stan 15 radnych udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.
26
Uchwała Nr X/45/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
RóŜan stanowi integralną część protokółu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - stwierdził, Ŝe uchwała Nr
X/45/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy RóŜan przyjęta
została przez Radę 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.
Do punktu 9”d”
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku jest projekt uchwały wprowadzony na samym początku do porządku obrad
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. W skład
zespołu opiniującego kandydatów nawałników wchodzi z urzędu sędzia Sądu
Rejonowego w Przasnyszu Pani Hanna Suchodolska. Pozostały nam trzy miejsca do
obsadzenia spośród radnych. Słucham państwa propozycji, co do kandydatów.
Radny Andrzej Podlasin – proponował, aby ten problem rozwiązać w ten
sposób Ŝeby zacząć od tego Ŝe moŜe niech się zgłoszą chętni, którzy chcieliby się
podjąć tej
Przewodniczący Rady Piotr Świderski stwierdził, Ŝe to bez znaczenia czy
będą się sami , czy my będziemy zgłaszać, chodzi o to Ŝeby obsadzić te miejsca
Panie Andrzeju i nie jest to kwestia rozwiązania problemu.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący, więc ja proponuję w ten
sposób, zróbmy 5 minut przerwy Ŝeby tutaj porozmawiać i Ŝeby to sprawnie poszło.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zarządził 5 minutową przerwę
Przerwa w obradach
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Piotr Świderski, który
poinformował, Ŝe w trakcie tej 5 minutowej przerwy padły następujące kandydatury:
Pan Marek Złotowski, Pan Robert Brzuzy i Pan Sławomir Kanclerz. Zwrócił się do
wymienionych z pytaniem czy wyraŜają zgodę.
Panowie radni Marek Złotowski, Robert Brzuzy i Sławomir Kanclerz wyrazili
zgodę.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zwrócił do Rady z formalnym
pytaniem czy są jeszcze jakieś inne kandydatury?
Rada nie zgłosiła innych kandydatur.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – kto jest za tymi trzema
kandydaturami, proszę podnieść rękę?
Rada w głosowaniu jawnym 12 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących
opowiedziała się za w/w kandydatami.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Piotr Świderski odczytał i podda
pod głosowanie projekt uchwały Nr X/46/2007 w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały Nr X/46/2007 w sprawie
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników głosowało 15
radnych.
27
W głosowaniu na stan 15 radnych udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad
podczas głosowania.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, Ŝe uchwała Nr
X/46/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
została przyjęta przez Radę 15 głosami.
Uchwała Nr X/46/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników stanowi integralną część protokółu.
Do punktu 10.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – stwierdził, Ŝe kolejnym punktem
porządku są odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Poprosił Burmistrza o
odpowiedź.
Burmistrz Gminy na wstępie poinformował, Ŝe odpowie na niektóre pytania
czy wnioski, natomiast Pan Kierownik udzieli odpowiedzi na dwa pierwsze
dotyczące zamykania zakładu, monitoringu zakładu a Pani Skarbnik odniesie się do
sprawy środków niewykorzystywanych.
Odnośnie drogi w Dyszobabie – stwierdził, Ŝe podziwiam Pana radnego, Ŝe
Pan radny tak się interesuje drogami i poza rejonem swojego działania. W budŜecie
jest zapisane, Ŝe mamy tam określoną kwotę na poprawę stanu tej drogi i zgodnie z
harmonogramem zadań, jaki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma
do wykonania ta droga będzie poprawiona w takich warunkach, w jakich jest to
moŜliwe na dzień dzisiejszy, poniewaŜ jak sam Pan mówił właśnie sprawy
własnościowe nie są do końca moŜliwe do załatwienia.
Odnośnie ulicy Przemysłowej to jak Państwo słyszeliście jest wyłoniony
wykonawca na ulicę Gdańską i tutaj wykonawca, który robił kanalizację w ulicy
Przemysłowej dogadał się, Ŝe ta firma z Kacić wykona mu odnowienie nawierzchni
ul. Przemysłowej i przy Zajeździe. Były czynione próby z tą firmą, która robi drogę
do Ciechanowa jednak tamci jeszcze przebudowują rondo i dopiero wejdą z masą jak
juŜ będą te roboty przygotowawcze zakończone i trudno powiedzieć, która pierwsza
firma upora się z tymi robotami w kaŜdym bądź razie równie nam zaleŜy na tym
Ŝeby tą drogę doprowadzić do stanu takiego, jaki powinien być, bo proszę Państwa
nikt nie chce przyjechać na wykonanie 1000m nawierzchni, bo droŜej kosztują prace
przygotowawcze niŜ sam ta robota jest warta. Dlatego teŜ widzicie Państwo, co
dzieje się na drogach i tak jak wspominał przedstawiciel ZUOP mieli teŜ problem ze
znalezieniem wykonawcy na wykonanie ileś tam m2 tego asfaltu. Roboty asfaltowe
są dosyć trudne do wykonywania z uwagi na to, Ŝe nie ma wykonawców tylu ilu
byśmy oczekiwali.
JeŜeli chodzi o drogę Prycanowo – Szygi to tak jak mówiłem OSTRADA
weszła na drogę na Dzbądz, wchodzi z maszynami tutaj na ten teren i wszystkie
roboty poprawkowe, jakie są do wykonania będą równieŜ zrobione. TeŜ się wiąŜe z
tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli angaŜowania transportu i przerzutu tego
sprzętu, którym będą roboty te wykonywane.
28
Tyle z mojej strony pozostałe sprawy wyjaśni Kierownik ZGKiM i Pani
Skarbnik.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski – udzielił głosu Kierownikowi
ZGKiM
Kierownik ZGKiM Włodzimierz Soin – poinformował, Ŝe:
w sprawie zamykania wysypiska, zamykania oczyszczalni ścieków czy SUW
chcę powiedzieć to, Ŝe w sposób bezpośredni na wysypisku jest zatrudnione 4 osoby
którym przysługuje pełen wymiar urlopu, a to sprawia Ŝe juŜ w danym roku
kalendarzowym wysypisko jest obsługiwane tylko przez trzy osoby przez okres
pięciu miesięcy jeśli w trakcie dochodzą np. jakieś tam zwolnienia lekarskie a takie
są to są to kolejne okresy które są uszczuplone jeśli chodzi o tą obsadę . Ponadto
wszelkie takie prace, jakie występują na liniach kanalizacyjnych potocznym
językiem mówiąc „zapchania”, jeśli są wykonywane tylko na powierzchni to musi
być, co najmniej 2 ludzi, jeśli jest potrzeba wejścia do studzienki to przepisy
wymagają 3 ludzi. Tych ludzi biorę np. z oczyszczalni ścieków, czy czasami z
wysypiska lub z grupy remontowej, bo tylko tacy są I tak to jest robione. Tak, Ŝe
zamknięcia tych obiektów są i będą na pewno, bo nie mam dodatkowych etatów,
które by po prostu były po to Ŝeby czekały, Ŝe w razie, czego Ŝeby tam wysłać
odpowiednie osoby.
JeŜeli chodzi o monitoring to w tej chwili jest przygotowywany, bo
chciałbym, Ŝeby ten monitoring był zrobiony w miarę dobrze skoro juŜ ma tam być
to powinien być zrobiony w miarę dobrze. ZaleŜało mi na tym Ŝeby rejestrator był w
jednym miejscu np. w budynku Urzędu a przesył danych był drogą zdalną, ale nie
jest to takie proste i nie jest to takie łatwe. Wedy nie byłoby dostępu do tych danych
osób innych – trzecich. Jeśli będzie taka moŜliwość to będzie właśnie w ten sposób
zrobione. Jeśli nie będzi8e takiej moŜliwości to rejestrator będzie w kaŜdym
punkcie, czyli i na wysypisku i na oczyszczalni ścieków, a wtedy moŜe być dostęp
do tych urządzeń. W kaŜdym bądź razie monitoring jest przygotowywany i kwota,
która jest tam przeznaczona około 30 tys. zł jest to takie minimum Ŝeby to zrobić w
miarę dobrze. Mama nadzieję, Ŝe uda się w tej kwocie zamknąć to wszystko.
Wracają co do sprawy przetargów na materiały o które upomina się Pan
Skierkowski na ulicę Polną zastanawiam się co w tym momencie powiedzieć, ale
myślę Ŝe powiem tak Ŝe są osoby, które zabiegają o to Ŝe tak powiem by Kierownik
tego zakładu nie opuścił tych ziemskich wibracji z brudnym sumieniem no i tak dość
intensywnie o to zabiegają, wysyłają Kierownika do spowiedzi tylko nie do kościoła
parafialnego a gdzie indziej no i jest to dobra sprawa bo proszę państwa tu i teraz
jak się więcej oczyści to będzie mniej tam do zrobienia za Wielką Bramą, Ŝe tak
powiem…
…Przewodniczący Rady Piotr Świderski poprosił aby kierownik odnosił
się do pytania …
…juŜ odpowiadam, jako takiego przetargu ma materiały na ulicę Polną nie
było. Był natomiast przetarg całościowy na materiały na mały ryneczek na wszystkie
ulice Polną, Gdańską SM, Poniatowskiego. Taki przetarg się odbył, było dwóch
29
wykonawców. Był jeszcze jeden przetarg uzupełniający z racji tej, Ŝe doszły nam
dodatkowe roboty i ten przetarg się odbył w miesiącu wrześniu i te materiały na te
prace, które były tam wykonywane wystarczyły. Nie wiem, co tam jeszcze potrzeba
dodatkowych Rozliczeń zakładu. Nie wiem myślę, Ŝe od tego jest Komisja
Rewizyjna, która powinna się tym zająć w razie, czego.
Odnośnie pytania, kto pokrywa koszty zwiększonego wydobycia wody.
Zwiększone wydobycie wody jest kosztem produkcji tak jak przy kaŜdej produkcji
są materiały jest norma na te materiały. śe u nas tak to wygląda to ja doskonale o
tym wiem, staram się to zmniejszyć. W trakcie tych dyskusji, jakie były prowadzone
na temat tego zwiększonego wydobycia, które były na komisjach nie usłyszałem
jakiś konkretnych zarzutów, Ŝe Kierownika tu i tu źle postępuje, jak równieŜ nie
usłyszałem czegoś takiego, Ŝe powinien zrobić to i tamto a wtedy będzie lepiej,
dlatego przedstawiłem tą informację, co będę robił w najbliŜszym okresie czasie i to
będzie po prostu robione w miarę naszych moŜliwości i myślę, Ŝe dość
konsekwentnie. Wynik tego, który moŜna przewidzieć nie będzie to jakieś tam
kilkunasto procentowe zmniejszenie tego wydobycia, ale na pewno będzie
zmniejszenie kilku punktów. Zresztą te zmniejszenia od kilku lat juŜ zauwaŜone i w
końcu Ŝeśmy zeszli poniŜej 50%. Wcześniej było zawsze powyŜej 50%. To by było
tyle, co mam do powiedzenia.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Kierowniku ja nie usłyszałem odpowiedzi
meritum czy za te 50% wody czy to jest w 100% płacą podatnicy, które są straty,
przepraszam 45% wody, które są straty, czy to płacą podatnicy to jedno a dwa na
Komisjach poszczególnych były pytania ukierunkowywane, bo dzięki pomysłom
radnych powstały pomysły Ŝeby licznik załoŜyć główny na oczyszczalni ścieków to
jest zła moneta, to jest dobra moneta. Teraz liczniki powinny powstać teŜ przy
płukaniu filtrów, bo tam teŜ duŜe ilości wody idą, zła koncepcja, dobra koncepcja
itd., itd. to wiele nie kosztuje naprawdę i wtedy będzie wilk syty i owca cała. A
druga sprawa odnośnie tych materiałów na chodniki ul. Polnej to są potęŜne ilości bo
to jest ponad dwa tysiące metrów kwadratowych chodników i nie chce mi się
wierzyć Ŝe Pan to rozpisał między poszczególne chodniki które miały po 50, po 100
czy po 200 m2 . Zresztą specyfikacja powinna na to być. Mnie chodzi o to właśnie,
proszę jak nie masz Pan to zabezpieczenie w specyfikacji jak specyfikacja mówi o
dokument a nie gdybanie się itd. i specyfikacja pokrywa się z fakturą wtedy i z tym
przetargiem i wtedy jest ok. A nie Ŝadne tam szukanie dziury w całym itd. to są
sprawy oszczędności ja jestem od tego osobą publiczną Ŝeby Panu pomóc w
prawidłowym działaniu no. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski poprosił Kierownika ZGKiM o
ustosunkowanie się do pytania dotyczyło płacenia za wodę przez podatników.
Kierownik ZGKiM Włodzimierz Soin – poinformował, Ŝe cena wody w tej
chwili jest 1,50 zł i w pewnym procencie na pewno jest to w tej cenie, oczywiście bo
niby gdzie ja to mam umieścić? (to jest takie moje pytanie). Dalej odnośnie tych
materiałów, jeśli był robiony przetarg to podstawą tego jest specyfikacja i w
specyfikacji jest dokładnie określone ile my potrzebujemy i tak to zostało zrobione.
30
Po przetargu zawarta została umowa i tak zostało to zrealizowane. Faktury jak
najbardziej są.
Radny Janusz Skierkowski Panie Przewodniczący gwoli uzupełnienia, ja nie
dostałem odpowiedzi czy za te straty 50% płacą podatnicy czy nie, bo Pan mówił, Ŝe
1,50 płaci społeczeństwo a drugie dotowane jest przez ten, chodzi mnie o straty .
Przewodniczący Rady Piotr Świderski Panie Kierowniku ja bardzo proszę
Ŝeby Pan tak konkretnie powiedział.
Kierownik ZGKiM Włodzimierz Soin – ja cały czas mówię Ŝe jest to
wliczone w koszt wyprodukowania tej wody. Jest wliczone oczywiście Ŝeby ludzie
mogli otrzymać 100.000 m3 wody to trzeba jej wyprodukować więcej, jest to
normalna sprawa, trzeba jej wyprodukować więcej.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski prosił radnych o wstrzymywanie się
z zadawaniem pytań, aby moŜna było dokończyć udzielanie odpowiedzi na wnioski i
interpelacje, poniewaŜ nie zostały jeszcze udzielone wszystkie odpowiedzi. Udzielił
głosu Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik Gminy BoŜenna Deptuła – nadwyŜka budŜetowa była
rozdysponowana bodajŜe dwie sesje do tyłu i było szczegółowo wyjaśniane, z czego
środki, jakie pozostały, jeśli Pan sobie przypomina a jeśli chodzi o ten paragraf drugi
to ten zapis będzie się pojawiał w uchwałach do końca roku, dlatego Ŝe w kaŜdej
uchwale budŜetowej podaje się kwotę dochodów wydatków kwotę deficytu, czyli to
zapis jest powtarzany przy kaŜdej uchwale a tu nie nastąpiło to w tej uchwale Ŝadne
rozdysponowywanie nadwyŜki tylko po prostu się pojawia zapis, Ŝe ta nadwyŜka jest
z lat ubiegłych a co do kwoty tej nadwyŜki to jak sobie Państwo przypominacie to
było szczegółowo wyjaśniane na sesji kiedy ona była rozdysponowywana.
Radny Janusz Skierkowski - gwoli wyjaśnienia Pani Skarbnik, mnie chodzi
o politykę finansową gminy, proszę mnie Pani wyjaśniała ile z tamtych lat ubiegłych
bo to wracają środki cały czas z jednego roku bądźmy tego świadomi w tamtym roku
teŜ ponad 3 mln zł było zwrotu, nadwyŜki przepraszam bardzo bo z poszczególnych
przetargów czy niespełnionych inwestycji itd. to wróciło. Chodzi mnie o planowanie
gospodarki finansowej, dokładnie to i tyle, tak samo tu jest szereg przetargów jest
nieodbytych ze względu na za mało kasy, albo zatrudnić człowieka który zna się na
tym, albo w czasie to robić Panie Burmistrzu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dobrze dziękuję w kaŜdym bądź
razie na pytanie co jest tym deficytem została udzielona odpowiedź to jeŜeli chodzi o
formalne sprawy to został Pan zaspokojony w tym zakresie. Czy jeszcze Państwo
chcecie w jakiś sposób do tych interpelacji się odnosić? Zatem uznajemy, Ŝe
odpowiedzi jakieś na interpelacje zostały udzielone. Wolne wnioski za chwilę będą
Panie Andrzeju i wtedy będziemy rozwijać tematy związane z tym.
Radny Andrzej Podlasin Panie Przewodniczący nie wiem, jeŜeli ja nie
uzyskałem w ogóle odpowiedzi no to chciałbym usłyszeć odpowiedź, bo ja na
chwilę obecną …
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Andrzeju Pan znowu, ale
ustalmy pewne zasady, jak Pan zabiera głos to najpierw niech się Pan do tego
31
zgłasza a Pan od razu dorywa do mikrofonu i wchodzi mi w słowo. Na szczęście
jeszcze ja prowadzę sesję. Punkt odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych nie
przewiduje dyskusji. Ten punkt nie przewiduje dyskusji. Mamy następny punkt
wolne wnioski zapytania i w tym punkcie będziemy odnosić się do tych interpelacji.
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zostały udzielone, Pan moŜe być oczywiście z
nich niezadowolony ale to zaraz w następnym punkcie będzie się Pan do tego
odnosił. Tymczasem mamy temat odpowiedzi na wnioski i interpelacje zamknięty.
Przechodzimy do punktu 11.
Do punktu 11.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - kolejnym punktem porządku są
wolne wnioski i zapytania.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący a nie chcę się z Panem
spierać tylko ja mogę zamknąć punkt w momencie, kiedy dostałem odpowiedź na
pytanie…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski Panie Andrzeju na szczęście ja
zamykam punkt… Radny Andrzej Podlasin – w tym momencie uznaje Ŝe nie
dostałem odpowiedzi od Pana Burmistrza i stawiam je jeszcze raz …
Przewodniczący Rady Piotr Świderski bardzo proszę mamy wolne wnioski i
zapytania i rozumiem Ŝe chce Pan zabrać głos tak. Radny Andrzej Podlasin –
powtórzę pytanie, ja zadałem pytanie do Pana Burmistrza a Pan Burmistrz
scedował, być moŜe Pan Burmistrz mnie nie zrozumiał scedował to i wypowiedział
się Pan Kierownik. Ja pytam się Pana Burmistrza czy Pańska wiedza jest w tym
kierunku? I jaka jest wiedza? No to czyŜ nie moŜe odpowiadać Pan Kierownik skoro
ja się pytam, jaka jest wiedza Burmistrza a odpowiada mnie Kierownik, no czy to
jest za przyzwoleniem Pana Burmistrza ta sytuacja itd. Następne pytanie, bo skoro
jestem przy głosie to stawiam pytanie. W związku z tym Ŝe Pan Kierownik tutaj
mnie odpowiada i ja bym być moŜe bym się skłonił, skłonny bym był przystać na tą
odpowiedź ale nie mogę przystać bo Pan Kierownik oszukuje, a juŜ jak ktoś
oszukuje to znaczy Ŝe juŜ ja w tym momencie nie będę muszę jeszcze raz
dokończyć, bo Pan Kierownik mówi w ten sposób Ŝe są i będą a to nie Pan będzie
decydował o tym czy będą, czy nie będą to Rada zdecyduje czy moŜe będzie osiem
godzin czy dwanaście godzin Panie Kierowniku… Przewodniczący Rady Piotr
Świderski niestety Panie Andrzeju ale Pan Kierownik będzie decydował o tym jak
pracuje jego Zakład… Radny Andrzej Podlasin – przepraszam bardzo ja mówię o
otwarciu śmietniska a jest śmietnisko zamknięte to po pierwsze, po drugie to nie jest
tak, Panie Przewodniczący to nie jest tak jak Pan Kierownik mówi Ŝe są urlopy itd.
nie to pracownik był wzięty bo ja mówię jeden z przykładów teraz ostatnio poruszę
ten temat co zostałem ostatni przykład. To jest w ten sposób zrobione Ŝe bierze się
pracownika …. Przewodniczący Rady Piotr Świderski Panie Andrzeju jedna
sekundka wejdę Panu w słowo dobrze, Pan sobie sam odpowiada na zadane pytania,
więc Pan juŜ nie oczekuje odpowiedzi …. Radny Andrzej Podlasin – nie, nie ja
zaraz postawie pytanie …Przewodniczący Rady Piotr Świderski ale Pan właśnie
32
sobie odpowiedział na zadane pytanie… Radny Andrzej Podlasin – bo jak by Pan
mnie dał dokończyć sformułować pytanie cierpliwie, ja wiem być moŜe ja jestem
taki niedouczony, ale Ŝeby Pan mnie cierpliwie, uzbroił się w cierpliwość…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski przez grzeczność nie zaprzeczam…
Radny Andrzej Podlasin – no to fajnie. Więc jeśli Pan Kierownik wprowadza w
błąd, niech Pan nie odpowiada tutaj błędnie. Nie bo Pan bierze pracownika i
przekazuje go do innej jednostki tam gdzie w tej jednostce jest on w karkulowalny i
płacony i w tym momencie Panie Kierowniku w tym momencie ten Zakład zostaje
zamknięty, człowiek przyjeŜdŜa ze śmieciami wyrzuca pod bramę, przyjeŜdŜa ten
dany człowiek z terenu bierze taczkę i wozi te śmieci no i jeszcze Pan mówi po to
jesteście no takie podejście do sprawy i teraz Panie Przewodniczący no mam prawo i
obowiązek w tej sprawie wnosić zapytania i domagać się tutaj sprostowania rzeczy
bo mnie naprawdę nie interesuje czy Pan Kierownik ma pracowników czy nie to jest
jego problem On ma tak ustawić organizacyjnie Ŝeby to śmietnisko, bo podjęliśmy
decyzję Ŝe śmietnisko jest 24 h czynne to obowiązkiem Kierownika jest utrzymać
24h chyba Ŝe Pan Kierownik zawnioskuje do Rady i dojdziemy rzeczywiście do
wniosku Ŝe moŜe nie 24 h a 12 h ja jestem otwarty na taką rozmowę a nie na
zasadzie oszukańczych tutaj chwytów mówić bo są urlopy co to znaczy są urlopy ale
Pan w kalkulacji bierze pieniądze i Pan w kalkulacji ma to wszystko Ŝe człowiek ma
urlop itd. itd. czyli to organizacyjnie powinno być ujęte. T o jest jedna kwestia druga
kwestia Pan mówi są i będą strategiczny punkt jak ujęcie wody pitnej Pan mnie
mówi proszę Pana Ŝe będą o czym my rozmawiamy, o czym my rozmawiamy gdyby
tam ktoś wszedł wrzucił coś …hipotetycznie wszystko moŜna przyjąć i co się dzieje
i truje proszę Pana i to Ŝe po poszedłby Pan siedzieć to by najmniej mnie
interesowało. Następny punkt i tu prawdopodobnie Pani Skarbnik powinna się
wsłuchać w tą sytuację, a ostatnia kradzieŜ przyczepki? Ukradziona przyczepka nikt
nie wiadomo gdzie się przyczepka, kto pokryje koszty Panie Kierowniku, Pan
pokryje, a moŜe Pan pracowników obciąŜy tych pracowników, których Pan ściąga na
inny teren a tu kaŜe otwarty niepilnowany zakład pilnować. Tych ludzi Pan chce
obciąŜyć, Pan siebie obciąŜy , a nie tych ludzi.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - pytanie Panie Andrzeju?
Radny Andrzej Podlasin – pytanie do Pani Skarbnik, to jak u nas jest mienie
komunalne pilnowane. Przyczepka zginęła wie Pani o tym coś czy nie. W
pilnowanym zakładzie, w pilnowanym zakładzie zginęła. To tak jest pilnowany, to
tak dbamy o tą kwestię. Tak, Ŝe tutaj Panie Kierowniku ja uwaŜam, Ŝe Pan
odpowiadając Pan powinien nam przedstawić, Ŝe ma jakieś tam problemy
zaprezentować Radzie a nie mówić nam, Ŝe są i będą no, bo od tego czy będą to
pozwoli Pan, Ŝe to będzie Rada decydowała. Jeśli Pan zaproponuje to być moŜe na
Komisji przeanalizujemy i przychylimy się do Pana kaŜdego wniosku. Tak, Ŝe ja
bym prosił jeszcze raz Ŝeby odniósł się Pan Burmistrz do mojego pytania w
interpelacjach, na co nie uzyskałem czy Pan ma wiedzę i świadomość, Ŝe taka rzecz
się odbywa na to ma Pan Burmistrz odpowiedzieć a Pan niech się przynajmniej w tej
kwestii np. tej przyczepki wypowie, o co w tym wszystkim chodzi, bo juŜ skutki
33
mamy o właśnie skutki zamykania mamy, zginęła przyczepka a o czym, a co
zginęło, o czym moŜe my nie wiemy a to się okaŜe a jak wrzucą do wody to wszyscy
będziemy wiedzieć. Ja bym prosił odnośnie tych interpelacji. Później będę postawić
pytania.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - stawia właśnie Pan pytania.
Radny Andrzej Podlasin – chciałem usłyszeć najpierw od Pana Burmistrza.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Burmistrzu, czy Pan ma
wiedzę?
Burmistrz Gminy – Proszę Państwa, ja o wszystkim nie jestem w stanie
wiedzieć bo to jest niemoŜliwością Panie Podlasin Ŝeby o wszystkim wiedzieć…
Bądźmy logicznymi ludźmi bo nie sposób jest o wszystkich szczegółach wiedzieć
co się dzieje w danej jednostce wiedzieć, bo od tego są Kierownicy, którzy
opracowują bieŜące sprawy funkcjonowania danej jednostki czy zakładu i tak ma
zabezpieczać działanie Ŝeby wszystko funkcjonowało i niekiedy wybiera się
mniejsze zło. Jeśli jest awaria to, no to trzeba tą awarię usunąć… bo inaczej jak Pan
sobie Pan wyobraŜa. Bądźmy ludźmi chodzącymi po tej ziemi, tak to wygląda. Jest
zakład który ma określoną ilość ludzi i sprzętu, jest awaria więc muszą pojechać tam
ludzie i to zrobić nie ma wyjścia, krasnoludki nie przyjadą.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dziękuję Panie Burmistrzu. Panie
Kierowniku niech Pan powie kilka słów o tej nieszczęsnej przyczepce.
Kierownik ZGKiM Włodzimierz Soin – było włamanie, przyczepka została
wyprowadzona, zostało to zgłoszone na policję i miejmy nadzieję Ŝe zostanie to
wyjaśnione. Tyle mogę na tren temat powiedzieć odnośnie tej przyczepki.
Wracając do tej wypowiedzi Pana Podlasina nie chcę tu polemizować, ale chcę tu
przypomnieć, Ŝe infrastrukturę, jaka jest w gminie to nie tworzy Zakład Gospodarki
Komunalnej tylko właśnie Państwo tworzycie tę info9rastrukturę. Jeśli się
zbudowało takie zakłady, to albo trzeba dać naprawdę bardzo duŜe środki i tam
ludzie będą siedzieli wyłącznie w tym zakładzie i tego pilnowali, a to, co się dzieje
na liniach to juŜ będą wykonywali inni tylko chcę przypomnieć, Ŝe dany zakład
moŜna dofinansować tylko w 50% a resztę trzeba gdzieś upracować tylko skąd to
wziąć.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dziękuję bardzo.
Radny Marek Złotkowski - Panie Kierowniku ta nonszalancja w
wypowiedziach Panu nie przystoi zwłaszcza Ŝe tutaj radni faktycznie martwią się o
dobro i mienie publiczne. Ostatnio byłem na wysypisku śmieci i aŜ mnie przeraził
stan DT-a który tam jest i słuŜy do spychania tych śmieci. Nie dość, Ŝe gąsienice
pozrywane to jeszcze cały w tych sznurkach, nie sznurkach w tych nieczystościach
upaćkany Ŝe to aŜ naprawdę o9 pomstę do nieba woła. To jest prawda. Myślę, Ŝe Pan
w stosunku do osoby nadzorującej prace wysypiska powinien wyciągnąć jakieś
wnioski. A druga sprawa mam pytanie do Pana Burmistrza – chodzi mi o zakup
busa, bo dyskutowaliśmy na Komisji Oświaty, Komisji Finansów były podjęte
głosowania, został przegłosowany ten zakup a dzisiaj słyszę, Ŝe Pan Burmistrz nic
nie wie na temat zakupu busa.
34
Burmistrz Gminy – Proszę Państwa tyle co jest mi wiadomo to sprawa ta
była tak Ŝe będzie posiedzenie Komisji na której będzie rozpatrzona sprawa zakupu
busa. Nie było decyzji podjętej o zakupie. No chyba są przecieŜ tutaj Państwa obecni
Pan Przewodniczący Komisji Oświaty, który prowadził Komisję Oświaty i tak
została sprawa postawiona.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Burmistrzu, został
przegłosowany wniosek Ŝe tego busa zakupimy a na Komisji mamy przeanalizować
jaki to ma być bus ile pieniędzy na to będzie potrzeba. Co do zasady to busa
kupujemy.
Burmistrz Gminy – ale najpierw musi być zrobiona jakaś analiza tego
wszystkiego tak to jest przedstawione wszystko.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - rozumiem Ŝe państwo na Komisję
najbliŜszą taką analizę przedłoŜą.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Kierowniku ja mam takie pytanie
wiadomo, Ŝe do końca tego roku mija okres gwarancyjny oczyszczalni ścieków.
ŚwieŜo jest po modernizacji oczyszczalni ścieków i mam takie wątpliwości czy jest
celowe oddalanie w czasie załoŜenia głównego wodomierza, bo Ŝeby się nie okazało
2008 roku, Ŝe nie spełniają normy ścieki nasze. Czy to jest celowe Panie Kierowniku
to natychmiast proszę to zrobić. To nie jest tak nie tędy droga. Dziękuję.
Burmistrz Gminy – wyjaśnił, Ŝe gwarancja jest do końca 20078 roku.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący, Panie Kierowniku ja
myślę Ŝe Pan zmieni zadanie i juŜ Pan nie będzie mówił Ŝe są i będą tylko Pan zrobi
wszystko Ŝeby takich sytuacji nie było Ŝeby mienie nie było pod opieką. A jeśli ma
Pan problem proszę bardzo na Komisji to jest taka moja rada i nie myślę z Panem
polemizować teŜ. Zresztą radny nie jest do polemiki dla Pana. Odnośnie następnych
spraw proszę Państwa ja lekko zasygnalizowałem nawet zresztą Pan Przewodniczący
troszeczkę tutaj dał taki sygnał o pewnej sprawie w związku z tym, Ŝe mamy
Przewodniczącego Rady Powiatu ja chciałem się spytać, o co mnie chodzi ja nie
wiem czy to jest prawdą, bo być moŜe to jest tylko rodzi się pewien temat, chodzi o
sprzedaŜ fortów, czy to jest prawdą? Dobrze, Ŝe tutaj jest radny powiatu być moŜe
nam przybliŜy, jeŜeli jest taka sytuacja to być moŜe nam przybliŜy, jeśli to by było w
ten sposób, Ŝe kierowane są kroki w kierunku sprzedaŜy. Panie Przewodniczący to ja
bym moŜe postawił wnio9sek Ŝeby tą sprawę jak najszybciej skierować do Komisji
Finansów ewentualnie i porozmawiać w tej kwestii wraz z gospodarzem powiatu a
więc ze starostą.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - jak prosiłem na Komisji Finansów
Ŝebyśmy o tym porozmawiali to Pan nie chciał rozmawiać.
Radny Andrzej Podlasin – nie, nie to Pan Przewodniczący Finansów
zamknął ten temat.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dobrze ale ja chciałem na ten
temat rozmawiać.
Radny Andrzej Podlasin – dobrze ale ja prywatnie nie chcę rozmawiać.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Pan powiedział, Ŝe kupuje te forty.
35
Radny Andrzej Podlasin – proszę Pana ja Ŝartowałem. Po Komisji to, to
wie Pan, o czym rozmawiamy po Komisji to nie mówmy sobie, bo wie Pan jak
pójdziemy na piwo i zaczniemy mówić sobie…
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - ale Pan powiedział Ŝe na interesach
ze skarbem państwa bardzo dobrze wychodzi teraz się Pan z tego wycofuje?
Radny Andrzej Podlasin – ja w ogóle i z Panem dobry interes ubiję.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - ze mną?
Radny Andrzej Podlasin – tak.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Andrzeju zew mną nie ubije
Pan Ŝadnego interesu zapewniam Pana.
Radny Andrzej Podlasin – ale mnie się zdaje do czego zmierzamy Panie
Przewodniczący.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dobrze, Panie Tadeuszu kilka słów
na temat fortów Ŝeby zaspo9koić Pana Podlasina.
Radny Andrzej Podlasin – ale nie tylko mi się wydaje Ŝe to nie tylko
Podlasin jest zainteresowany mi się zdaje.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Ŝeby zaspokoić Pańskie pytanie
niech Pan da Panu radnemu Brymowi się odnieść.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ale jeszcze gwoli jeszcze
do tego pytania wyjaśnienia. Bo ja uwaŜam, Ŝe tą kwestię powinniśmy posłuchać co
Burmistrz w tym temacie czy warto to włączyć w kompleks tutaj sportowy, szkolny
właśnie bym tu proponował po wypowiedzi tutaj Pana Bryma bo będzie ona duŜo
tutaj mocno wyjaśniała ten temat Ŝebyśmy skoro jestem przy głosie chciałbym
skierować Ŝeby ta sprawa jak najszybciej znalazła się na Komisji Finansów, bo
ostatnio nie mięliśmy szczęścia bo zbyt szybko zamknął Komisję Finansów
Przewodniczący i nie mogliśmy na ten temat przedyskutować i ja proponuję teraz
prosiłbym o wypowiedź tutaj Pana radnego z powiatu najbardziej chyba osoba
kompetentna Ŝeby się w tym temacie się wypowiedziała.
Radny Rady Powiatu Tadeusz Brym – na dzień dzisiejszy Ŝaden wniosek do
Zarządu Powiatu nie wpłynął na wykup fortów. Nie ma Ŝadnej takiej koncepcji.
JeŜeli coś by takiego było to ja będę za tym Ŝeby to mienie komunalne przekazać do
gminy, jeŜeli byłaby taka moŜliwość i niech gmina to sprzedaje, bo powiat juŜ
sprzedał, w RóŜanie juŜ dosyć sporo. Na dzień dzisiejszy nie mam takiej wiedzy, Ŝe
wpłynął jakiś wniosek, Ŝe Powiat sprzedaje forty.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Tadeuszu jest ogłoszenie o
przetargu o sprzedaŜy . Starostwo wystawiło forty do sprzedaŜy.
Radny Rady Powiatu Tadeusz Brym – ale na Zarządzie ta decyzja nie
została podjęta.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - bo to wydział geodezji, jest w
kaŜdym bądź razie ogłoszenie o przetargu na temat sprzedaŜy fortów na 4 lipca br.
Radny Rady Powiatu Tadeusz Brym – ten Zarząd tą sprawą się nie
zajmował.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - no musiał.
36
Radny Rady Powiatu Tadeusz Brym – jeszcze raz podkreślił Ŝe ten Zarząd
tą sprawą się nie zajmował. JeŜeli coś było takiego to za poprzedniego Zarządu.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - w kaŜdym bądź razie Ŝeby juŜ nie
wdawać się w wymianę zdań, bo tak czy inaczej jest ogłoszenie o przetargu na
stronach internetowych Starostwa Powiatowego i BIP Powiatowym jeśli moŜna to
oczywiście gdyby Pan zechciał w jakiś sposób wpłynąć Ŝeby być moŜe na razie się z
tego pomysłu wycofać.
Radny Rady Powiatu Tadeusz Brym – ja jestem za tym na pewno bo na
Zarządzie nie zajmowaliśmy się takim wnioskiem no taki nie wpłynął i członkowie
Zarządu nie podejmowali tej decyzji o sprzedaŜy. JeŜeli to było, to moŜe było
uzgodnione z poprzednim Zarządem a teraz tylko to znalazło odzwierciedlenie w
BIP-e.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - dziękuję. Panie Burmistrzu czy
chce Pan kilka słów na temat tego fortu i ewentualnych planów gminy.
Burmistrz Gminy – ja myślę proszę Państwa Ŝe tak jak juŜ tu Pan radny
powiatu powiedział wiele zostało obiektów będących na terenie RóŜana własnością
Skarbu Państwa sprzedanych. Przydatność tego obiektu jego funkcja nadzór
konserwatora ogranicza wiele moŜliwości jego zagospodarowania i wykorzystania,
tak, Ŝe w moim przekonaniu osobistym trzeba byłoby się zastanowić dobrze nad
przejęciem za darmo, bo miejmy świadomość, Ŝe trzeba włoŜyć w to gromadę
pieniędzy, to jest 3ha gruntu, jeŜeli coś by tam miało być to trzeba ogrodzić,
zagospodarować to są na wyjściu ogromne pieniądze. Samo pilnowanie tego to
trzeba 3 wartowników, bo jeŜeli się zrobi płot, nie zrobi się dozoru albo jakiegoś
innego systemy to rozkradną jak było do tej pory. Albo coś robić albo tego nie robić,
takŜe tutaj trzeba policzyć, albo mieć pomysł na to, co chce się z tym dalej robić i
policzyć ile to będzie kosztowało i pod tym kątem na to spojrzeć. Bo ja zakładam, Ŝe
to i tak Starostwo przekaŜe nieodpłatnie do Gminy, bo tego nikt nie kupi. Tego nikt
nie kupi, tego będzie taki finał, chyba, Ŝe znajdzie się jakaś prywatna osoba chętna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – dziękuje. Udzielił głosu
kierownikowi ZGKiM.
Włodzimierz Soin kierownik ZGKiM – odniósł się do wypowiedzi radnego
Marka Złotkowskiego, który poruszył waŜny problem na wysypisku i dobrze, Ŝe go
poruszył, Ŝe to rozwaŜył, bo wysypisko jest w tej chwili duŜym problemem. Jeszcze
trochę, a ten DT z tymi sznurkami w ogóle nie wjedzie na to wysypisko, bo on się
tam po prostu zaczyna topić. Nie tak dalej, jak tydzień temu mieliśmy powaŜną akcję
Ŝeby wyciągnąć go stamtąd. Sam sobie juŜ z tym nie radził. To jest jedna sprawa.
Druga to Pan radny Janusz Skierkowski próbuje smolić mi oczy, Ŝe tu wodomierz na
oczyszczalni ścieków to jest taki waŜny, jest waŜny ja tam tego nie kwestionuje, ale
tam jest duŜo większy problem Panie Januszu, gdyby Pan chciał się tak zająć ta
oczyszczalnią, jest problem osadu, co robić z tym osadem. Osad ten ja mam zgodę
Starosty wywozić na wysypisko, tylko przez to, Ŝe tam wywoŜę robi się tam
powaŜne bagno z tego tytułu i będzie ono coraz większe i tu się pojawia kolejny
bardzo duŜy problem do rozwiązania. Nie jestem w stanie tego problemu rozwiązać
37
sam. Wysypisko i oczyszczalnia te dwa tematy się łączą. Prosi o pomysły w tej
sprawie bo to są powaŜne sprawy. Tematy zastępcze mnie nie interesują, a jeśli
macie państwo pomysły to bardzo proszę. Ja co mogę, to orientuję się co mogę w
tym zakresie zrobić, ale okazuje się, Ŝe to nie jest tylko nasz problem, bo w całej
Polsce jest problem wody na wysypisku śmieci i w całej Polsce jeszcze nikt na ten
temat nic nie zrobił. Jeśli my byśmy coś zrobili w tym temacie to będziemy numer
jeden w Polsce.
Radny Marek Złotkowski – Panie Kierowniku, ale w związku z tym, Ŝe był
problem z tym DT ma pan jakieś wnioski, propozycje, rozwiązania tego problemu.
Włodzimierz Soin kierownik ZGKiM – cały czas mam kontakt z osobą,
która podjęła się coś zrobić w tym temacie, czyli wybudować jakąś maleńką
oczyszczalnię przy tym wysypisku, która pozwoliłaby Ŝeby tą wodę, która się tam
znajduje rozłączyć na okoliczny terenie. Jeśli byłaby taka moŜliwość to byłoby
bardzo dobre rozwiązanie. W innych punktach Polski radzą sobie z tym tak, Ŝe jeśli
gdzieś budują wysypisko i do na 1ha to obok tego wysypiska powstaje zbiornik
betonowy, który ma powiedzmy 30arów i tą wodę po prostu tam leją. Jak się zapełni,
pytałem, to się przeleje i poleci do ziemi, to wszystko. Takie są rozwiązania.
Odnośnie nadmiaru tych osadów to korzystając z tego miejsca, jest apel, Ŝe jeśli ktoś
z Państwa, zna kogoś, kto chciałby przyjmować te osady na swoje pole, które
uprawia, a moŜna to stosować od niektóre rodzaje upraw zboŜa, które przeznacza się
na paliwo.
Radny Janusz Skierkowski – mam trzy pytania odnośnie wyjomki, czy to nie
leŜy w zakresie kompetencji ZGKiM do oczyszczania, tj. czy jakieś, to są określone,
bo fundusz na to jest, to jest publiczne miejsce. Drugie pytanie, monitoring będzie
robiony na oczyszczalni ścieków czy będą ujęte dwie bramy, czy jedna brama, bo
jedna jest prawa druga lewa brama. Trzecie pytanie jest kanalizacje, czy odnoście
kanalizacji na ul. Ostrowskiej itd., ostatni przetarg, co był, czy jest obniŜony, czy jest
moŜliwość wpięcia się do kanalizacji ul. Gdańskiej i nie powstanie znowu jak się
załączy pompę nie powstanie przykre zapachy u ludzi, czy jak to jest technicznie
rozwiązane, czy to jest technicznie rozwiązane, czy to jest w ogóle nie rozwiązane,
czy to są takie symulacje zrobione na ten temat. Dziękuję.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ja dalej chcę podrąŜyć
temat, jak często nie zgadzałem się z Panem Brymem w tym momencie zgadzam się
od początku do końca. To nie Maków naszym nasze tutaj tymi sprawami nie
powinien handlować i tutaj mnie tylko tak troszkę dziwi, być moŜe nerwowa sprawa
dal Burmistrza, Ŝe nie ma koncepcji tutaj, bo ja widzę róŜne koncepcje
zagospodarowania, jeśli chodzi o te forty wraz z włączeniem do obiektu sportowego,
czy tu by powstały szatnie czy tam inne rzeczy, jeŜeli mowa o pływalni, ale to tak
jak mówię to nie na zasadzie, nie na zasadzie takiej, Ŝe raptem się spotkamy raz w
miesiącu i kaŜdy będzie tutaj pomysł swój, będzie uskuteczniał, bo to z tego nic nie
będzie. Ja bym proponował, Ŝeby ta sprawa wróciła do Komisji Finansów i w
zasadzie nie wiem Panie Przewodniczący, bo Pan ma większą wiedzę, jeśli chodzi o
te forta, czy jest szansa zablokować jeszcze przeprowadzanie rozmów, czy
38
zobowiązać Burmistrza do pociągnięcia rozmów, czy to będzie w Komisji, czy
Burmistrz nie wiem, ale w tym temacie trzeba byłoby coś zrobić no, bo będzie
przetarg i będzie sprzedane. Mówienie o tym, Ŝe kochani tego nikt nie kupi, oby się
Pan nie pomylił. Bo juŜ na niejednej sprawie jest Pan przegrany, bo jednak kupili.
To nie jest tak, Ŝe te 3ha czy ile tam jest to jest rzeczywiście łakomy kąsek dla
prywatnej inicjatywy i jeśli pójdzie za grosze, to koło nosa nam pójdzie, a zablokuje
koncepcje zagospodarowania wokół szkoły, itd. Myślę, Ŝe warto by się skusić,
chyba, Ŝe radni uwaŜają, Ŝe nie ma, co o tym zapomnieć. Pan Burmistrz tu teŜ tak
potwierdza to na siłę nie będzie, ja tu tylko uwaŜam, Ŝe w obowiązku moim jest po
prostu Ŝeby ta sprawa była przedyskutowana, bo na pewno decyzji my nie
podejmiemy, tak, Ŝe stawiam wniosek, aby tą sprawię jak najszybciej na Komisji
Finansów, rozpatrzeć i ewentualnie juŜ Burmistrza poprosić o zaproszenie
Starostwa, jeśli to jest moŜliwe, jak najszybsze blokowanie, a później moŜemy
odblokować, jeśli dojdziemy do wniosku na Komisji Finansów, Ŝe nie kupujemy nic
nie było zapóźni, bo skoro Pan mówi, Ŝe juŜ jest w Internecie to, co zaraz będzie po
herbacie, no i będziemy tak siedzieć i czekać. Tak, Ŝe ja tak gwoli przyśpieszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – tak, Ŝe chciałem na
Komisji porozmawiać, ale…
Radny Andrzej Podlasin – ale ja jestem gorącym zwolennikiem Panie
Przewodniczący. Pan mnie źle wtedy odebrał. Ja jestem gorącym zwolennikiem,
Ŝeby to kwestię. No, ale jak Przewodniczący zamknął no to juŜ, o czym mówić.
Pytam się, otworzy Pan – nie- no to, o czym my, to nie dyskutujemy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – zacznijmy od tego, Ŝe
nikt niczego nie moŜe zablokować bo, wszystkie szczeble samorządu terytorialnego
są zupełnie niezaleŜne od siebie, ani nikt nikomu nie moŜe nakazać, ani do niczego
zobowiązywać. Ewentualnie prawa, obowiązki mogą wynikać z porozumienia
między jednostkami samorządu terytorialnego. Pan radny Powiatowy widzi, Ŝe jest
wola raczej w tym kierunku, aby tego nie sprzedać, więc prosimy Ŝeby zrobić
wszystko, aby moŜe nie tyle zablokować ten przetarg, ale zastanowić się nad jego
przeprowadzeniem, być moŜe go odwołać nawet. Zarząd Powiatu podejmuje takie
decyzje, więc musiało to być omawiane, być moŜe to gdzieś umknęło. W kaŜdym
bądź razie prosimy by na razie ten temat zostawić i w przyszłym tygodniu
spotkalibyśmy się na Komisji Finansów, jeśli Państwo nie macie nic przeciwko
temu. Panie Przewodniczący i przedyskutowalibyśmy ten temat. Przed 4 lipca
jeszcze gdyby się udało, bo 4 jest zdaje się ten przetarg.
Burmistrz Gminy Jerzy Parciński - poinformował, Ŝe Gmina moŜe nabyć
nieruchomość jeŜeli ma to jakieś określone przeznaczenie. Dlatego o tym
powiedziałem na początku, Ŝeby się nad tym zastanowić, czemu ma to słuŜyć. No,
bo aby to wziąć nawet za darmo czy kupić, nie waŜne za ile, to trzeba mieć
koncepcję jego wykorzystania. No, bo kupić po to Ŝeby kupić to nie wiem czy to jest
sens. Dlatego właśnie taki wniosek stawiam, aby mieć rozeznanie co tam w tym
moŜna zrobić.
39
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – Komisja się tym zajmie,
aczkolwiek tak mamy ograniczone o tyle, Ŝe jest to zabytek i tylko w tych celach
moŜe być wykorzystany i w tym kierunku powinniśmy zmierzać.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Przewodniczący ja nie otrzymałem
odpowiedzi na swoje pytania, były odnośnie wyjomki, bram wjazdowych na
oczyszczalnie i kanalizacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – zaraz Pan uzyska
odpowiedź na swoje pytania.
Radny Andrzej Wasielewski - ja tutaj chciałem się zwrócić do radnych z
takim wnioskiem. JeŜeli naprawdę szukamy oszczędności, to chciałbym
zaproponować, bo nie jestem przeciwny temu, Ŝeby wodomierza nie było na
oczyszczalni, ale zamiast jednego wodomierza głównego, którego koszt się ocenia w
granicach 10tys zł. załoŜyć trzy małe wodomierze w trzech budynkach
administracyjnym na prasie i na kratach i to wyniesie koszt 1tys. zł, a za pozostałe
pieniądze, które zostaną Gospodarka wypracuje tam jakieś pieniądze na koniec roku,
moŜna dołoŜyć, kupić siewkę, Ŝeby usprawnić akcję zimową, a nie utopić 10tys. zł.
na załoŜenie głównego wodomierza, ja nie wiem czy jest sens. Trzy wodomierze w
tych budynkach, bo tylko tam się korzysta z wody z sieci wodociągowej tylko w
tych trzech punktach, a na podlewanie na prasę idzie teraz woda technologiczna. To
jest taki mój wniosek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – poprosił Kierownika o
odniesienie się.
Włodzimierz Soin Kierownik ZGKiM - jeśli chodzi o ten wodomierz to ja
juŜ niestety poczyniłem pewne koszty, juŜ zakupione zostały materiały. Jeśli chodzi
o ten monitoring to na oczyszczalni cieków będzie umieszczone dwie kamery, które
będą obserwować tą bramę wjazdową z tyłu, a druga pozostałą część oczyszczalni i
będzie jeszcze trzecia kamera, która będzie pokazywała kto wjeŜdŜa na
oczyszczalnię ścieków i podobnie będzie analogicznie na oczyszczalni ścieków,
jedna będzie pokazywała kto wjeŜdŜa, a kto pozostawia te śmieci pod tą bramą, bo
zostawienie śmieci pod brama to jest po prostu wykroczenie. Odnośnie tej wyjomki,
jeśli zachodzi potrzeba, Ŝeby objąć ją tam jakimś specjalnym dozorem i porządkiem
to moŜna to zrobić oczywiście. JuŜ zaczęliśmy ją w tej chwili porządkować w
ramach tych środków, które zostały tam przeznaczone i co tylko będzie moŜliwe to
zrobimy.
Radny Andrzej Wasielewski – Panie Kierowniku, jakiś tam postęp Pan
poczyniła w tej branŜy, ale przecieŜ jeszcze nic nie jest zrobione, a to co Pan zakupił
to się przyda na przyszłość, ale mi się wydaje, Ŝe róŜnica 1000 zł wydać na 3
wodomierze małe w tych budynkach a 10 000zł to jest jakakolwiek róŜnica.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – proszę Państwa
przeznaczyliśmy środki finansowe na ten cel, a nie inny i zostawmy decyzję
zagospodarowania tych środków Kierownikowi, bo to jest jego kompetencja.
Radny Marek Złotkowski – Panie Przewodniczący, ale stawiam sobie
pytanie, gdzie jest ta gospodarność, bo jeŜeli moŜemy zaoszczędzić tu 9000zł. no to
40
niech wstanie pierwsza lepsza osoba i uzasadni, Ŝe wywalenie tych 9000zł w błoto
jest zasadne. Przyznaliśmy te pieniądze, moŜemy te pieniądze przesunąć na inny
cel. JeŜeli efekt będzie ten sam, bo pomierzymy zuŜycie tej wody mniejszym
kosztem inwestycji to uwaŜam, Ŝe te 9000 zł w innym miejscu się przyda chociaŜby
na zatrudnienie bezrobotnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – Panie Kierowniku czy są
jakieś róŜnice między tymi wodomierzami, jeŜeli tak to jakie i czy widzi Pan
moŜliwość Ŝeby ten temat rozwiązać w sposób proponowany przez Pana
Wasielewskiego?
Włodzimierz Soin Kierownik ZGKiM – Ŝeby to zmierzyć w jednym
punkcie, to ja muszę to zrobić jak zamierzałem i o takie pieniądze wystąpiłem, Ŝeby
zmierzyć w jednym punkcie, Ŝeby objąć to wszystko. Na kilka wodomierzy teŜ to
moŜna objąć wszystko, umieści się je w kilki punktach, one są zdecydowanie tańsze,
bo są zdecydowanie mniejsze przekroje, i teŜ byśmy mogli to pomierzyć, ale to
właśnie stąd wyszły te sugestie Ŝeby objąć jednym punktem, zrobić to całościowo.
Radny Marek Złotkowski – Panie Kierowniku, ale czy efekt będzie ten sam
przy 3 wodomierzach w róŜnych budynkach czy przy jednym głównym.
Włodzimierz Soin Kierownik ZGKiM – będzie ten sam.
Radny Marek Złotkowski – to ja nie widzę nawet sensu dyskusji na ten
temat.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – dokładnie, Panie
Kierowniku niech Pan robi 3 wodomierze, skoro ma być tak taniej. Nie będziemy juŜ
więcej tego tematu poruszać.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Przewodniczący, przed chwilą
przyjęliśmy kodeks etyki i dziwie się Panu Wasielewskiemu, jest pracownikiem
oczyszczalni ścieków, Ŝe takie wnioski składa. Panie Wasielewski nie takie wnioski
przeszły przez palce i my 50% walimy w błoto za to są kwestie juŜ kilkuset tysięcy
złotych i jeśli tak będziemy podchodzić do sprawy nie wyeliminujemy tych kosztów
z tych strat. Ja wiem, Ŝe to jest utrzymanie zakładu, bo zwiększenie kosztów wody,
czy strat to dla was jest profit i wam się nie opłaci oszczędzać na wodzie a skąd się
opłaci jak wy macie płacone za straty wody w 100%. Panie zastanów się Pan nad
tym, chyba, Ŝe w Pszasnyszu chcesz się nad tym zastanawiać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – Pan Wasielewski zgłosił
wniosek racjonalizatorski, po gospodarska, tu się zachował, więc nie rozumiem,
dlaczego Pan ma jakieś uwagi.
Radny Andrzej Podlasin – ja odnośnie tu chcę się wypowiedzieć
rzeczywiście Pan Andrzej tu ma niewygodna sytuację, w ogóle nie powinien się tu
wypowiadać, bo jest pracownikiem i tutaj nie jest osoba postronną przynajmniej tak
odczuwam. Ja nie będę się upierał, czy to będzie jeden czy…tylko ja się dziwię,
dlaczego Kierownik jak my Ŝeśmy, podejmowali decyzję takiej propozycji nam nie
złoŜył.
Włodzimierz Soin Kierownik ZGKiM – chwileczkę, cały czas o tym
mówiłem.
41
Radny Andrzej Podlasin – Panie Kierowniku o czym Pan mówił to ja wiem,
Pan mówił tylko o załoŜeniu licznika do ujęcia tam gdzie…
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – do dyskusji się
zgłaszamy, to po pierwsze, ja teŜ pamiętam Panie Andrzeju, Ŝe były rozmowy na ten
temat prowadzone i była sugestia Kierownika o tym, Ŝeby zakładać liczniki w
budynkach. Natomiast Pan i Pan Skierkowski upieraliście się ciągle przy głównym
wodomierzu i tak to zostało przegłosowane. Więc niech Pan nie mówi, Ŝe, o czym
Pan mówił to Pan wie, bo okazuje się, Ŝe Pan nie wie i to jest juŜ po raz kolejny.
Radny Andrzej Podlasin – moim interesem jakoby radnego to jest Ŝeby
woda, która zostaje wykorzystywana była obmierzona, a jak Pan Kierownik jak to
zrobi to ja się nie będę wypowiadał na ten temat od tego jest fachowiec, tylko skoro
wolno Panu Wasielewskiemu postawić, Ŝe 3 liczniki, niech mi wolno będzie
postawić kolejny moŜe mądrzejszy wniosek., A moŜe zrobić tu główny licznik, bo to
jest jedna rura, która biegnie od stacji uzdatniania wody do was i moŜe na wyŜszym
terenie płynie, rura na 2m i to będzie taniej zdecydowanie taniej i moŜe taki pomysł.
Bo jeśli juŜ podjęliśmy decyzję i teraz z powrotem inne decyzje to niech mnie wolno
sobie zadać to pytanie. Ja po prostu teŜ nie wiem, a Panie Kierowniku Pan nie musi
kręcić głową i dziwić się, bo ja mam prawo niewiedzieć ja nie jestem hydraulikiem,
ja tego nie robiłem, więc ja postawię pytanie – jest taka moŜliwość czy nie ma? Jak
mnie Pan odpowie, Ŝe nie ma moŜliwości to zrób Pan tak Ŝeby woda była cała
oblicznikowana i nie daj BoŜe jak Pan powie, Ŝe Pan powie, Ŝe woda jest
oblicznikowana, Ŝebyśmy kiedyś zaszli, a woda nie będzie mierzona i wszystko. A
czy Pan załoŜy dwa liczniki 3 liczniki to mnie jest gan cy gal, rób Pan jak chcesz
abyś za wodę Pan płacił. śeby nie było takiej sytuacji, Ŝe ludzie w kalkulacjach
płacą za wodę raz, a za stratę Pan jeszcze raz od nas pobiera i Pan nie kręci głową bo
tak jest i my właśnie o to zabiegamy Ŝeby było oblicznikowane a jak to będzie
oblicznikowane mnie nie interesuje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – dobrze, moŜe wystarczy,
wystarczy, Panie Kierowniku są jakieś pytania.
Załęska Alina – Sołtys – mam pytanie do Państwa radnych, dlaczego sołtysi
nie są wzywani na wszystkie sesje Rady, czy coś mają Państwo do ukrycia przed
Sołtysami i jeszcze mam jedno pytanie tzn, wniosek Sołtysów o temat narad
sołtysów. Kiedyś było co trzy miesiące, teraz była jedna przez pół roku, czy coś w
tej kwestii moŜna się dowiedzieć.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – co do narad z Sołtysami
to Pan Burmistrz się wypowie, co do sesji to Sołtysi zapraszani są na wszystkie
sesje, nie byli zaproszeni na sesje nadzwyczajną zwołaną w trybie nadzwyczajnym
na wniosek Burmistrza. To była sesja zwołana trybem nadzwyczajnym, nazywam go
intuicyjnie, bo była to sesja zwoływana w normalnym trybie. Nie byliście Państwo
wezwani na tą sesję, bo była to sesja tylko i wyłącznie o charakterze porządkowym i
chodziło o przeniesienie w budŜecie środków na budowę ulicy Gdańskiej, to była
sesja 5 minutowa ona nie miała Ŝadnego merytorycznego związku z państwa
działalnością jako sołtysów.
42
Burmistrz Gminy Jerzy Parciński – jeŜeli chodzi o spotkanie z Sołtysami to
ostatnio było duŜo sesji i jakiś tematów istotnych nie było zgłaszanych i Komisja
Rolnictwa tez nie wnioskowała o zwołanie spotkania, a jeŜeli mazie Państwo jakąś
konkretną sprawę, proszę bardzo takie spotkanie zrobimy jeszcze w lipcu, bo chodzi
o to , Ŝeby zaprosić osoby, które by tutaj wyjaśniły coś. JeŜeli Państwo macie jakąś
sprawę o przedstawienie tematu, który by był przedmiotem zainteresowania jako
temat wiodący.
Załęska Alina Sołtys – głównie chodzi o szkody wyrządzanie przez zwierzęta
leśne – dziki. Zaprosić przedstawicieli z kół łowieckich.
Jan Szufleński Kierownik OPS – odniósł się do sprawy fortów, stwierdził,
Ŝe podziela troskę radnego Podlasina o te forty carskie, dlatego, Ŝe podróŜuje koło
tych fortów i obserwuje, Ŝe one są dewastowane z dnia na dzień a Pan radny Brym…
Radny Andrzej Podlasin – ja myślę, Ŝe Pan Burmistrz nie objął stanowiska
dziś i teraz, będzie wiedział i się zastanawiał. Pan Burmistrz juŜ tutaj ma wieloletnia
kadencję i myślę, Ŝe juŜ powinien mieć wyrobiony temat odnośnie, co moŜna by
było zrobić, ale uwaŜam, dlatego dopiąłem, dopinam do takiej sytuacji, Ŝeby w
trybie pilnym spotkała się Komisja Finansów, bo na Komisji Finansów są wszyscy
radni.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – ale był juŜ wniosek,
Ŝeby do 4 lipca zorganizować Komisję i myślę, Ŝe będzie zrealizowany i nie
wracajmy juŜ do tego.
Radny Andrzej Podlasin – ja bym zaapelował w tym momencie skoro jestem
przy głosie w tym temacie, zaapelowałbym do radnych Ŝeby sobie teraz pomyśleli,
co moŜna byłoby ewentualnie jakieś koncepcje tutaj wykreować, Ŝeby później była
sprawniejsza praca to jest jeden temat. Odnośnie wypowiedzi Pani Sołtys. Ja akurat
nie byłem przeciwnikiem takiej sytuacji, Ŝe my jesteśmy zwoływani, to nie była
sesja nadzwyczajna, to była zwyczajna, dlatego były wolne wnioski i tak
pomyślałem, Ŝe dobrze by było być moŜe jakiś sołtys ma jakiś problem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – Panie Andrzeju Pan
znowu kłamie. Pan znowu kłamie. Sesja nie była sesją zwoływaną w normalnym
trybie to po pierwsze. Po drugie nie obejmowała wolnych wniosków.
Radny Andrzej Podlasin – ona w ogóle nie wiadomo, co to było, tak prawdę
mówiąc nie wiadomo, co to było. Ale nie o tym chcę rozmawiać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – ale proszę nie kłamać
Panie Andrzeju.
Radny Andrzej Podlasin – jestem daleki jeśli tego ta ja się cofnę, to nie rzecz
kłamania. Pan tyle nakłamał i jakoś było. Pani Sołtys czy ja dobrze odbieram
intencje Pani dobre intencje Pani, Ŝe dobrze by było Ŝeby przywrócić zasadę, co 3
miesięcznego czy 2 miesięcznego czy 1 miesięcznego, czy 4 miesięcznego spotkania
się sołtysów. Przywrócić taką zasadę. Bo to nie na zasadzie, Ŝe dzika świnia mi
kartofle wyryła i szybko się sołtysi muszą spotkać, tylko, Ŝe jeszcze ci sołtysi prócz
tych dzikich świń mają inne problemy i by chcieli tak cyklicznie spotykać. Jeśli tak
to w ramach rady bardzo proszę.
43
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – przed chwilą ten
wniosek skierowaliśmy do realizacji. Pan, Panie Andrzeju mówi o czymś, co juŜ
zostało powiedziane i zadecydowane, pan nie słucha i dezorganizuje pracę.
Radny Andrzej Podlasin – ja upieram się przy swoim. Ja ten problem. Ja
wiem ja chcę go szerzej po prostu zamknąć. Czy przywrócić tą zasadę?
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – szerzej zamknąć, czy
szerzej otworzyć.
Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący ta nasza rozmowa wygląda w ten
sposób czarne czy białe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Świderski – dokładnie, odbieram
Panu głos. Czy są jeszcze kolejne wnioski.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Przewodniczący proszę prowadzić sesję
jak naleŜy. Proszę w kolejności są pytania i odpowiedzi ja np. nie dostałem spośród
3 pytań na dwa pytania odpowiedzi. Chodzi mnie o bramy wjazdowe. Jest bzdurą, Ŝe
nie moŜna monitoringu na drugiej bramie zrobić. Bzdura absolutna bzdura, jeszcze
raz bzdura. Drugie pytanie to jest o symulację kanalizacji czy moŜna wpiąć to w . ul.
gdańskiej czy nie moŜna. Czy będzie szedł oddzielny kanał od oczyszczalni ścieków
itd. bo występuje u nas notoryczne juŜ zjawisko wybijania fetoru bo są małe
przekroje rur i na tym ludzie będą cierpieć, czy jest to zrobione czy nie jest to
zrobione i na to nie dostałem odpowiedzi i proszę o odpowiedź.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Kierowniku proszę
odpowiedzieć na te dwa pytania. Pan Kierownik czy Pan Burmistrz, proszę.
Burmistrz Gminy – jest projekt na kanalizację , który uwzględnia równieŜ
włączenie ulicy Gdańskiej do kanalizacji mam na myśli odcinek od Państwa
Gumowskich. Obecny przetarg obejmuje ulicę Królowej Bony i Ostrowską
natomiast następny etap to będzie ta ulica od Państwa Gumowskich w kierunku
Ostrowskiej tak są studzienki usytuowane Ŝe umoŜliwią przejęcie tych ścieków z
tego terenu.
Radny Janusz Skierkowski – Panie Przewodniczący gwoli uzupełnienia ja
zadałem pytanie takie czy nie będzie ta sytuacja się powtarzać z wybijaniem
nieprzyjemnych zapachów, czy to jest do końca przemyślane?
Burmistrz Gminy – jest to przemyślane i jest w projekcie i jeŜeli ma Pan
wątpliwości to powinien Pan najpierw przyjść sprawdzić sobie jeŜeli to Pana tak
interesuje i dopiero na ten temat dyskutować.
Radny Janusz Skierkowski – dobrze trzymam Pana za słowo, a bramy.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski Panie Kierowniku proszę udzielić
odpowiedzi na temat bram.
Kierownik ZGKiM Włodzimierz Soin – Panie Skierkowski tam na
oczyszczalni moŜna załoŜyć takie kamery Ŝe one tam wszystko zarejestruję bardzo
dokładnie tylko to są koszty i problem techniczny a są takie pieniądze i w tych
pieniądzach ja chcę zrobić to jak najlepiej Ŝeby coś tam jednak odczytać, no i to
wszystko co ja mogę powiedzieć więcej.
44
Radny Janusz Skierkowski – Panie Przewodniczący ale to jest bez efektu
Ŝadnego będzie jeszcze raz Panu mówię, Ŝe to będzie Ŝaden mierny efekt będzie.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski to wtedy rozliczymy Pana
Kierownika z efektów Panie Januszu. Proszę o kolejne pytania.
Radny Andrzej Podlasin – Panie Przewodniczący mnie troszkę denerwuje
taka rozmowa bo tu się rozmawia wcześniej o pewnym problemie, bagatelizuje Pan
Soin jakieś śmiechy robi a sprawa jest o tyle powaŜna bo powiedzmy sobie i co z
tego Ŝe załoŜone są kamery w gminie i nic nie widać, okazuje się Ŝe te kamery nie bo
są niedobre i dalej będziemy tą drogą iść, wydamy a jak nie będą dobre to następne.
Panie Kierowniku Pan ma zrobić takie kamery Ŝeby była widoczna brama jedna
druga i trzecia, a Pan się o pieniądze nie martwi najwyŜej trzeba będzie dołoŜyć
pieniędzy a nie robić na zasadzie no zobaczymy moŜe tak zrobi i w końcu załoŜymy
kamerę wydamy pieniądze i znowu nic nie będziemy widzieli. Nie, Pan ma zrobić
tak Ŝeby to było Ŝeby efekt był z tego i jak ja słyszę, Ŝe Pan Panie Przewodniczący
Pan mówi, Ŝe to jest śmieszne to dla mnie to nie jest śmieszne, bo Ŝeśmy wydali na
gminę z tego Ŝaden efekt Ŝaden nic nie widać. Nieprawda? Nieprawda ostatnia bójka
zarejestrowana czy Pan odróŜni kto kogo bił, niech Pan zobaczy. No.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - przepraszam bardzo Panie
Andrzeju skąd Pan wie Ŝe została bójka zarejestrowana, skąd ma Pan taką wiedzę
Pan obserwuje te kamery.
Radny Andrzej Podlasin – proszę Pana o pewnej wiedzy moŜemy sobie.. jak
to nie zarejestrowana toć jak na rynku się biją to musi być zarejestrowana.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - skąd Pan wie Ŝe zostało
zarejestrowane, Pan to sprawdzał.
Radny Andrzej Podlasin – toć jak kamery chodzą to ja rozumiem Ŝe
rejestrują no dla mnie to jest proste i oczywiste.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - kamery nie chodzą tylko
kamerują.
Radny Andrzej Podlasin – no kaperują no to co to te kamery …
Przewodniczący Rady Piotr Świderski dobrze, dobrze… czy są jeszcze
jakieś wnioski i zapytania.
Radny Rady Powiatu Tadeusz Brym – ja jeszcze do sprawy tych fortów
wrócę, jeŜeli Komisja będzie zwołana to ja do 4 lipca podejmuję się to wyjaśnić z
Panem Starostą i jeśli będzie taka konieczność to na Komisję Finansów moŜe
przyjechać Pan Starosta tylko musi być jakaś pewna koncepcja bo jeŜeli przyjechać i
tylko tak debatować i rozmawiać trzy cztery godziny bez Ŝadnych efektów i
skutków to nie ma sensu. Do 4 lipca postaram się tą sprawę wyjaśnić i na Komisję
Finansów mogę przyjechać i opowiedzieć na to pytanie.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Panie Przewodniczący Komisji
Finansów proszę o propozycję terminu.
Przewodniczący Komisji Finansów Wojciech Prusik zaproponował termin
3 lipca br. na godz. 14-tą
45
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - proszę Państwa we wtorek 3 lipca
br. o godz. 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów bez zawiadomień i
kaŜdy radny przyjdzie z pomysłem na temat zagospodarowania tych fortów
oczywiście w ramach moŜliwości zagospodarowania fortów tylko Ŝeby nie było
koncepcji Panie Andrzeju centralnej kotłowni w zabytkowym budynku.
Radny Andrzej Podlasin – czy rozumiem, Ŝe będzie to spotkanie i ze
Starostą teŜ.
Przewodniczący Rady Piotr Świderski - Komisja się spotka Ŝeby
wypracować ewentualną koncepcję zagospodarowania tych fortów i musimy z
czymś wyjść do Pana Starosty i zaprosimy go na kolejne spotkanie.
Radny Andrzej Podlasin – dziękuję serdecznie ale taka wiedza mnie
potrzebna była.
Z uwagi na wyczerpanie porządku i brak głosów w dyskusji
Przewodniczący Rady Piotr Świderski zamknął o godzinie 1310 X sesję Rady
Miejskiej w RóŜanie.
PRZEWODNICZĄCY OBRAD
PRZEWODNICZĄCY RADY
(-)Piotr Świderski

Podobne dokumenty