Nowy Dokument - Zabawkownia.com.pl

Komentarze

Transkrypt

Nowy Dokument - Zabawkownia.com.pl
S tw ó rz sw ó j
BIO ZEGAREK
Projekt i konsultacja naukowa:
Prof. Giuliano Menghini
OSTRZEŻENIE.
• Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku
poniżej 8 lat. Do używania pod nadzorem osoby
dorosłej.
• Zawiera niektóre substancje chemiczne zaliczane
do szkodliwych dla zdrowia.
• Przeczytaj dokładnie instrukcję przed użyciem,
postępuj zgodnie z jej zaleceniami i trzymaj instrukcję
zawsze w pobliżu.
• Nie dopuszczaj któregokolwiek miejsca na ciele,
szczególnie ust i oczu do kontaktu z substancjami
chemicznymi.
„
• Podczas wykonywania doświadczeń me dopuść
do zbliżenia się małych dzieci i zwierząt.
• Przechowuj zestaw do doświadczeń poza zasięgiem
dzieci w wieku poniżej 8 lat.
canned by Camscanner
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE
¡ZACHOWAĆ JĄ DO EWENTUALNYCH
KONSULTACJI.
PRODUCENT: ClementoniS.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.,
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.:+39 071 75811
Fax: +39071 7581234
www.clementoni.com
Clementoni PolskaSp. z o.o.
ul. Budowlanych 27,
80-298 Gdańsk, Polska
[email protected]
OSTRZEŻENIE!
Tylko dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Korzystać z zestawu tylko i wyłącznie pod uważnym nadzorem osób
dorosłych, które zapoznały się z zaleceniami dotyczącymi środków ostrożności zawartymi w niniejszej instrukcji.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
-Przeczytaj dokładnie instrukcję przed przystąpieniem do
wykonywania doświadczeń i trzymaj ją w miejscu łatwo
dostępnym.
- Upewnij się, czy wszystkie puste pojemniki zostały usunięte
- Małe dzieci, zwierzęta i osoby nie mające osłon oczu powinny
- Nie używaj innego sprzętu niż ten, któryjest dostarczony wzestawie
znajdować się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.
- Przechowuj ten doświadczalny zestaw poza zasięgiem dzieci
poniżej 8 lat.
lub zalecony w instrukcji.
- Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.
- Nie dopuszczaj któregokolwiek miejsca na ciele, szczególnie
- Umyj sprzęt po użyciu.
ust i oczu do kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Nie chowaj środków spożywczych używanych do wykonywania
doświadczeń z powrotem do oryginalnych opakowań. Wyrzuć je
- Upewnij się, że po użyciu wszystkie pojemniki zostały dobrze
zamknięte i odłożone w odpowiednie miejsce.
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Umyj ręce po zakończeniu doświadczeń.
bezzwłocznie.
PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
- W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Niezwłocznie zwrócić
się do lekarza.
- W przypadku połknięcia: wypłukać usta, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zwrócićsię do lekarza.
- W przypadku wdychania par lub dymów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.
- W przypadku kontaktu ze skórą i przy oparzeniach: powierzchnię skóry spłukiwać dużą ilością wody nie krócej niż 10 min.
- Jeśli objawy nie ustępują, bez zwłoki zwrócić się do lekarza. Zabrać ze sobą środek chemiczny wraz z opakowaniem.
-
Wprzypadku skaleczenia należy zawsze zwrócić się do lekarza.
Uwaga: Informacje dotyczące pierwszej pomocy podaje się także w instrukcjach opisujących wykonanie określonych doświadczeń.
Wpisać
poniżej numer telefonu
Centrum Toksykologii, gdzie można uzyskać informacje na temat działań, jakie należy podjąć
w przypadku zatrucia.
■
GŁÓWNE CENTRA TOKSYKOLOGII W POLSCE
REGIONALNY OŚRODEK OSTRYCH ZATRUĆ
-GDAŃSK
-POZNAŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pomorskie Centrum Toksykologii" Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce Oddział Toksykologii i Chorób
- Oddział Toksykologii Klinicznej Ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk, Wewnętrznych dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej
tel. (58) 682 04 04
Ul. Mickiewicza 2., 60-834 Poznań, tel. (61) 847-69-46
-KRAKÓW
-RZESZÓW
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Oddział (Kliniczny) Toksykologii i Chorób Środowiskowych z Pododdziałem
Detoksykacji Os. Złotej Jesieni 1,31-826 Kraków, tel. (12) 41199 99
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie - Ośrodek ostrych zatruć Ul. Lwowska
60,35-301 Rzeszów, tel. (17) 866-40-25
-ŁÓDŹ
-SOSNOWIEC
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi Klinika
Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Toksykologii Ul. Świętej Teresy
od Dzieciątka Jezus 8,91 -348 Łódź, tel. (42) 657-99-00
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Odziałem Toksykologii Klinicznej
Ul. Kościelna 13,41-200 Sosnowiec, tel. (32) 2661145
-LUBLIN
-WARSZAWA
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Regionalny ośrodek toksykologii klinicznej Ul. Biernackiego 9,20-089 Lublin,
tel. (81) 740-89-83
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Pododdział toksykologii Al. Solidarności 67,
03-401 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 619 66 54 - (22) 55510 28
NUMER POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CAŁYM KRAJU 999 LUB NUMER ALARMOWY 112
/
J
i
za lec en ia d l a d o r o s ły c h , k t ó r z y c z u w a ją n a d p r z y g o t o w y w a n ie m
ek s p er ym en tu
-Przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z jej zaleceniami, zasadami bezpieczeństwa i informacjami dotyczącymi pierwszej
pomocy.
- Niewłaściwe używanie substancji chemicznych może prowadzić do obrażeń lub innego zagrożenia dla zdrowia. Wykonuj tylko
te doświadczenia, które są opisane w instrukcji użytkowania.
.
- Niniejszy zestaw do wykonywania doświadczeń chemicznych jest przeznaczony dla dzieci powyżej 8 lat.
- Ponieważ wrażliwość dzieci w jednej grupie wiekowej może być zróżnicowana, nadzorujące osoby dorosłe powinny bardzo
ostrożnie wybierać takie doświadczenia, które dla danego dziecka się nadają i są bezpieczne. Instrukcja umożliwia dorosłym
nadzorującym zabawę ocenę wszystkich eksperymentów pod kątem ich przydatności dla konkretnego dziecka.
- Nadzorujące osoby dorosłe powinny omówićz dzieckiem lub dziećmi wskazówki i zasady bezpieczeństwa przed przystąpieniem
do wykonywania doświadczeń.
“
- Miejsce, w którym wykonuje się doświadczenia i jego otoczenie nie powinno stwarzać żadnych ograniczeń i powinno być
oddalone od miejsca przechowywania środków spożywczych. Miejsce to powinno byćdobrze oświetlone, dobrze przewietrzane
i zaopatrzone w bieżącą wodę oraz powinno być wyposażone w stabilny stół o powierzchni odpornej na działanie ciepła.
- Podczas montażu urządzenia i manipulowania elementami elektrycznymi oraz ich instalacji zalecany jest nadzór osoby dorosłej.
RADY DOTYCZĄCE DOŚWIADCZEŃ LABORATORYJNYCH
• Wybierz odpowiednie miejsce, oświetlone, przewiewne i w pobliżu ujęcia wody.
• Miej przy sobie ściereczkę, aby wytrzeć substancje, jeśli się rozleją.
• Zanim rozpoczniesz doświadczenia, zaopatrz się w niezbędne do nich materiały, które nie zostały dostarczone w zestawie,
ale które łatwo znaleźć w domu, jak na przykład: sól kuchenna, ocet, cytryna, woda destylowana, woda z kranu itp.
• Nie próbuj wykonywać doświadczeń wymyślonych przez siebie. Nie wkładaj kabli z zabawki do gniazd elektrycznych i nie
podłączaj ich do prawdziwych baterii.
• Zaciski zasilania nie powinny być zwierane.
JAK POZBYĆ Sl£ O DPADÓW
Jeśli zajdzie potrzeba pozbycia się jakichś materiałów, należy w tej materii przestrzegać lokalnych lub ogólnokrajowych
przepisów dotyczących gospodarki odpadami, a w każdym razie nie należy wyrzucać substancji chemicznych do kanalizacji
lub do zwykłych śmieci domowych. Jeśli chodzi o dalsze szczegóły dotyczące poprawnego sposobu zagospodarowania
poszczególnych rodzajów odpadów, należy skontaktowaćsięzkompetentnymiwładzami. Co do materiałów opakowaniowych
wyrzuć je do odpowiednich pojemników w punktach zbiórki odpadów.
PREZENTACJA
Ten
n a u k o w y z e sta w
p o z w o li
Ci
u r u c h o m ić z e g a r z c i e k ł o k r y s t a l ic z n y m
w y ś w ie t l a c z e m
za p o m o c ą e n e r g ii e le k t r y c z n e j w y p r o d u k o w a n e j p r z e z " e k o lo g ic z n ą b a t e r ię " s k o n s t r u o w a n ą
p r z e z C ie b ie z m a t e r ia ł ó w t a k ic h j a k : o w o c e , w a r z y w a , n a t u r a ln e s o k i i s ło n a w o d a .
WIADOMOŚCI NAUKOWE
W 1 8 0 0 r o k u n a u k o w i e c A l e k s a n d e r V o lt a o d k r y ł , ż e m o ż n a
w y p r o d u k o w a ć e le k t r y c z n o ś ć
z a p o m o c ą s t o s u p ł y t e k c y n k o w y c h i m i e d z i a n y c h , m i ę d z y k t ó r y m i u m ie s z c z o n a j e s t t k a n in a
n a s ą c z o n a r o z t w o r e m k w a s u . W t e n s p o s ó b z b u d o w a ł o g n iw o , p ie r w s z e u r z ą d z e n ie m o g ą c e
w y p r o d u k o w a ć e le k t r y c z n o ś ć .
Scanned by Uamscanner
Materiały i p rzy rzą d y
• zegar ciekłokrystaliczny
• drut miedziany*
• płytka miedziana*
• płytka cynkowa**
• podstawa
• kluczyk bezpieczeństwa
do pojemników
N o ta: d o
w y k o n a n ia d o ś w ia d c z e n ia p o t r z e b n e b ę d ą
o w o c e i w a r z y w a (n ie d o s t a r c z o n e w z e s t a w ie ) .
UWAGA! Z a w ie r a
o s tro z a k o ń c z o n e e le m e n t y .
Is t n ie je r y z y k o z r a n ie n ia .
■
.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
i
li
*M iedź- C u (C A S : 7 4 4 0 - 5 0 - 8 )
**C y n k - Z n (IN D E X : 0 3 0 -0 0 1 -01 -9 )
H410 D z ia ła b a r d z o t o k s y c z n ie n a
o r g a n iz m y w o d n e ,
p o w o d u ją c d łu g o t r w a łe s k u t k i.
Uwaga
>11
MONTAŻ ZEGARA
1 - O b ró ć p o d s ta w ę
2 - U m ie ś ć u k o ś n ie z e g a r w p r z e z n a c z o n e j d o
t e g o o p r a w c e (fo t . 1 ).
3 . - W c iśn ij d e lik a tn ie z e g a r ta k , ż e b y się z a k le s z c z y ł
(fo t. 2 ).
4 . - P r z e w le c z k a b e lk i ( c z a r n y i c z e r w o n y ) p r z e z
o t w o r y (fo t . 3 ).
canned by Cambcanner
USTAWIENIE CYFROW EGO ZEGARA
■M
W y k o n a j k o le jn o n a s t ę p u ją c e c z y n n o ś c i, a b y u s t a w ić
T w ó j z e g a r p o w y k o n a n iu
N a c is k a j
dwa
m a łe
p o d łą c z e ń
p r z y c is k i
e le k t r y c z n y c h .
c y fro w e g o
ze g a ra ,
n a p r z y k ła d z a p o m o c ą c z u b k a d łu g o p is u . Z a p o m o c ą
le w e g o p r z y c is k u w y b ie r a s ię f u n k c ję , t e n p o p r a w e j
p o z w a la w y b r a ć ż ą d a n ą w a r t o ś ć .
O P ER A C JE
Ustawienie alarmu (funkcja nieaktywna)
1) P o t r z y k r o t n y m n a c iś n ię c iu n a le w y p r z y c is k , m o ż n a
r e g u lo w a ć a la r m , k t ó r y je d n a k
je s t
a k t y w n y . W y k o n a n ie
w ty m
te g o
m o d e lu n ie
k ro k u je s t je d n a k
k o n ie c z n e .
Ustawienie daty (miesiąc i dzień)
2 ) N a c is k a ją c
c z w a rty
ra z
na
le w y
p r z y c is k ,
m o żna
w p r o w a d z ić m ie s ią c , n a t y c h m ia s t p o k a ż e s ię lic z b a .
L ic z b y
o d p o w ia d a ją
n a s t ę p u ją c y m
m ie s ią c o m :
1 = s t y c z e ń , 2 = lu t y , 3 = m a r z e c it d . M ie s ią c w y b ie r a
s ię
p o p rze z
n a c is k a n ie
p ra w e g o
p r z y c is k u . T e r a z
n a c iś n ij p ią t y r a z n a le w y p r z y c is k , a b y a k t y w o w a ć
f u n k c ję w y b o r u d n ia , o d p o w ie d n i d z ie ń w y b ie r z e s z
z a p o m o c ą le w e g o p r z y c is k u .
Ustawienie godziny, minut i wprowadzanie
modyfikacji
3 ) P r z y c is k a ją c s z ó s t y r a z z k o le i le w y p r z y c is k , a k t y w u je
s ię f u n k c ję w y b o r u g o d z in y . D a n ą g o d z in ę u s t a w ia s z
p ra w y m
le w y
m in u t ,
p r z y c is k ie m . T e r a z n a c iś n ij p o r a z s ió d m y
p r z y c is k ,
w y b ie r z
aby
a k ty w o w a ć
pożądaną
fu n k c ję
w a rto ść
za
p ra w e g o
p r z y c is k u . Ó s m e
n a c iś n ię c ie
z a p is a n ie
w p ro w a d z o n y c h
u s t a w ie ń
w y b o ru
pom ocą
s p o w o d u je
i pokaże
s ię
g o d z in a .
A b y s p r a w d z i ć d a t ę i s e k u n d y n a l e ż y n a c is n ą ć k i l k u k r o t n i e
n a p r a w y p r z y c is k .
canned by Camscanner
Zegar nie ma pam ięcidlatego
po każdym odłączeniu
od baterii należy powtórzyć
wprowadzanie ustawień.
ZADANIE: skonstruuj "ekologiczną" baterię
Postępowanie
Poproś o pom oc osobę dorosłą
1 ) W e ź c y t r y n ę i r o lu j j ą p r z e z c h w ilę p o b la d e k u c h e n n y m , d o c is k a ją c le k k o r ę k ą , ta k
aby z
b ę d z ie
m a ły c h
p ę c h e rzy k ó w
s t a n o w ił
ro z tw ó r
m ią ż s z u
w y d o s t a ło s ie t r o c h ę k w a ś n e g o s o k u , k tó ry
e le k t r o lit y c z n y ,
c z y li
ro z tw ó r
m ogący
p r z e w o d z ić
p rą d
e le k t r y c z n y .
Nota: cytrynę można zastąpić ziemniakiem, pomidorem, sokami owocowymi, słoną
wodą itp.
2 ) P o d łą c z d o k ła d n ie
e le k t r o d y z a
k tó re łą c z ą e le k t r o d y z z e g a re m
pom o cą
k a b li e le k t r y c z n y c h , u w a ż a ją c
( u w a g a n a k o lo r y k a b li)
b y k a b le ,
o r a z m e t a lo w e p ły tk i
b y ły
t a k r o z m ie s z c z o n e , j a k to p o k a z u je r y s u n e k . W p r o w a d ź m e t a lo w e p ły t k i (e le k t r o d y )
z m ie d z i i c y n k u d o d w ó c h p o ł ó w e k c y t r y n y , u w a ż a ją c b y s ię n ie d o t y k a ły .
C y n k o w a p ły t k a - e le k t r o d a u je m n a
(czarny kabelek)
M ie d z ia n a p ły t k a = e le k t r o d a d o d a t n ia
(czerwony kabelek)
3 ) U sta w z e g a r t a k , ja k to o p is a n o n a p o p r z e d n ie j s t r o n ie .
y v V A G A ! P o k a ż d y m e k s p e r y m e n c ie w y r z u ć u ż y t e d o n ie g o p r o d u k t y ż y w n o ś c io w e .
2 ao b s 6 rw u j:
z e g a r z a c z n ie
d z ia ła ć , c o
ś w ia d c z y o t y m , ż e
o g n iw o
p r o d u k u je
e n e r g ię e le k t r y c z n ą . J e ś li n ie z a d z ia ła , s p r a w d ź p o łą c z e n ia i r o z t w ó r
p rz e w o d z ą c y .
Ostrzeżenie: nie przedłużać czasu funkcjonowania zegara. Jak każda bateria, tak
i ta ma ograniczony czas działania z powodu zużywania się cynkowej
elektrody. Po zakończeniu eksperymentu umyj i osusz elektrody.
JAK FU N KCJO N UJE
"EKOLO GICZN A" BATERIA
Cyfrowy zegar z ciekłokrystalicznym wyświe­
tlaczem zaczyna działać, kiedy wytworzony
zostaje nieduży prąd elektryczny wywołany
obecnością pary metali: cynku i miedzi zanu­
rzonych w roztworze elektrolitycznym (wodny
roztwór kwasu, soli lub zasady).
Prąd elektryczny jest wynikiem przepływu elektronów i ten ruch zacho­
dzi między dwoma metalami, które muszą być koniecznie zanurzone
w roztworze, aby ruch ten mógł trwać w czasie. Cynkowa elektroda uwal­
n i a elektrony, a miedziana elektroda je pobiera.
Reakcja chemiczna, która produkuje elektrony, nazywana jest reakcją
utleniania i redukcji, w skrócie redoks.
Elektryczność wyprodukowana przez urządzenie omówione w tej instrukcji
jest wystarczająca, by uruchomić ten zegar, ale z pewnością nie wystarczy
do innych zadań.
canned by camscanner