Regulamin - Zaleszany

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Zaleszany
Regulamin
Na potrzeby aplikowania Gminy Zaleszany w ramach działania 3.1 – Rozwój OZE
REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ OD OSTATECZNYCH ODBIORCÓW W RAMACH
REALIZACJI PROJEKTÓW PARASOLOWYCH W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ ZALESZANY
Z DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE
INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Zaleszany”.
2. Szacunkowy zakres projektu:
a) dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych
b) dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych
dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Zaleszany, których właściciele zgłosili chęć
udziału w projekcie i spełnili warunki niniejszego regulaminu.
3. Odbiorcy ostateczni to: właściciel nieruchomości i osoby z nim zamieszkujące tworzące jedno
gospodarstwo domowe.
4. Zgłoszenie to kompletnie wypełnione i podpisane przez właściciela nieruchomości deklaracja udziału
w projekcie wraz z ankietą.
5. Gmina Zaleszany prowadzi nabór zgłoszeń od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zaleszany w
celu przygotowania wniosku o dofinansowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 „Rozwój OZE”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
6. Projekt: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Zaleszany” będzie realizowany przez
gminę Zaleszany wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze
środków RPO WP na lata 2014-2020.
7. Dla jednego gospodarstwa domowego dopuszcza się złożenie jednego zgłoszenia dot. dostawy
i montażu kolektorów słonecznych lub jednego zgłoszenia dot. dostawy i montażu instalacja
fotowoltaiczna.
8. Warunki określające przystąpienie do projektu:
a) Budynek mieszkalny, w którym będzie zamontowana instalacja (kolektory czy fotowoltaika) musi
być ubezpieczony przez czas trwania projektu t.j. min. 5 lat od momentu zakończenia i rozliczenia
wniosku przez gminę.
b) Właściciel zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości
przeznaczonej na montaż danej instalacji w czasie realizacji projektu oraz 5 lat po jego
zakończeniu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą
własność gminy Zaleszany i przez ten czas będą użyczone do bezpłatnego użytkowania
właścicielom nieruchomości. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom nieruchomości na
własność.
c) Właściciel nieruchomości będzie użytkował instalacje oraz urządzenia zgodnie z warunkami
przedstawionymi w dokumentach użytkowych i na warunkach gwarancji.
d) Właściciel umożliwi dokonanie wizji lokalnej na terenie posesji oraz udzieli informacji firmie,
która będzie przygotowywała dokumentację a następnie Wykonawcy, który będzie dostarczał
i montował instalację.
e) Nie jest możliwy montaż paneli na dachu pokrytym eternitem.
f) Pokrycia z blachy, w których widoczna jest korozja muszą być oczyszczone i pomalowane.
g) Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w instalacji wykonanej (np. dokładanie nowych
urządzeń itp. - montaż dodatkowych regulatorów.
Regulamin
Na potrzeby aplikowania Gminy Zaleszany w ramach działania 3.1 – Rozwój OZE
h) W przypadku odbiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą
oraz przekazujących nadwyżkę energii do sieci zewnętrznych (on grid) będzie występowała pomoc
de minimis. (Udzielenie pomocy de minimis wiąże się dla osoby fizycznej z dodatkowymi
obowiązkami administracyjnymi i nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro w ciągu 3 lat).
9. Szacowane koszty zakupu i montażu ( brutto bez dotacji):
a) dostawa i montaż 1 zestawu kolektorów słonecznych – 10 000,00 zł ( 2szt. kolektora, 200l
zbiornik)
b) dostawa i montaż 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej – 18 000,00 zł ( instalacja 3kWp on-grid).
c) Koszt montażu na gruncie to ok. 2-3 razy tyle co koszt montażu na dachu i podatek 23% VAT
d) Koszt montażu na elewacji to ok. 1,5-2,5 razy tyle co koszt montażu na dachu.
10. Gmina Zaleszany dopuszcza wprowadzanie zmian w niniejszym Regulaminie oraz w samych
deklaracjach i ankietach. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń.
ZASADY WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ ODBIORCÓW OSTATECZNYCH I KRYTERIA OCENY
ZGŁOSZEŃ I ICH WYBORU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Zgłoszenia muszą być kompletnie wypełnione, podpisane przez osobę/osoby uprawnione
(deklaracja i ankieta) i dostarczone osobiście lub pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy w Zaleszanach Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska, Plac Kościuszki 5 . Zgłoszenia będą kwalifikowane
według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Zaleszany .
2. Planuje się zakwalifikowanie 300 zgłoszeń dot. kolektorów słonecznych i 200 zgłoszeń zestawów
instalacji fotowoltaicznych .
3. Zgłoszenia ponad ten limit będą wpisane na listę rezerwową.
4. Z listy rezerwowej kwalifikowane będą zgłoszenia w kolejności przyjmowania w miejsce wolnych
miejsc wynikłych z niekompletnych zgłoszeń, niespełnienia warunków regulaminu lub rezygnacji
przez wcześniej zakwalifikowanych.
5. Zgłoszenia będą analizowane pod kątem spełnienia wszystkich wymogów określonych w regulaminie
oraz wizji lokalnej (zgodnie z pkt. 10 c regulaminu).
6. O wyniku analizy każdy zgłaszający zostanie poinformowany telefonicznie.
7. Każdy składający zgłoszenie w przypadku otrzymania odpowiedzi negatywnej dot. kwalifikacji
w projekcie ma możliwość złożenia odwołania do Wójta Gminy Zaleszany .
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
1. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w dniach od 1 do 20 grudnia 2016 r. w godz. od 8:00 do 15:00
w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska, Plac Kościuszki 5.
2. Przy tworzeniu listy zainteresowanych właścicieli budynków będzie decydować kolejność wpływu
ankiet.
3. Ankiety będą udostępnione od 1 grudnia w Referacie Gospodarki i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Gminy w Zaleszanach oraz na stronie internetowej http://www.zaleszany.pl/.
4. Ankiety złożone przed lub po terminie określonym w regulaminie pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Szczegółowych informacji dotyczących naboru ankiet uzyskać można telefonicznie w Urzędzie
Gminy w Zaleszanach pod numerem telefonu 15 845 94 30 w. 32.
KTO MOŻE SKŁADAC ANKIETY ZGŁOSZENIOWE
a) Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy Zaleszany, będące właścicielem
budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów
socjalno-bytowych mieszkańców.
Regulamin
Na potrzeby aplikowania Gminy Zaleszany w ramach działania 3.1 – Rozwój OZE
b) W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na
użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).
c) Osoby nieposiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz innych należności wobec gminy Zaleszany.
DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO
PROJEKTU
1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych – deklaracja udziału, ankieta
2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych – deklaracja udziału, ankieta
SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTACH
1. Kolektory słoneczne
Projekt dotyczy montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Zaleszany. Kolektory słoneczne (zestawy
solarne) służą do podgrzewania zimnej wody w celach użytkowych w gospodarstwie domowym przy
wykorzystaniu energii słonecznej.
Instalacja kolektorów słonecznych składa się z kolektorów słonecznych tzw. solarów o powierzchni od 2-3
m2 i wadze 37-55 kg (kolektor pusty), stacji napełniającej, pomp, przewodów rurowych w otulinie, naczynia
wzbiorczego, zasobnika na ciepłą wodę od 200-500 l.
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym
gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod
uwagę liczbę osób zamieszkujących w budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność
zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze
minimum 50 stopni C.
Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie weryfikowana. W przypadku braku w budynku
mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.
Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników
projektu.
Koszt instalacji oraz wartość udziału uczestnika w projekcie będzie zależał od wielkości zamontowanej
instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem
realizacji projektu.
Uczestnik projektu musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek
spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej.
2. Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii elektrycznej tylko na potrzeby własne gospodarstwa
domowego. Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika), konstrukcji
nośnej do montażu urządzenia na dachu budynku, okablowania, osprzętu instalacyjnego. Standardowy moduł
PV o wymiarach 1,65 x 0,99 m waży ok. 56 kg.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, powstała w wyniku realizacji projektu służyć będzie do zasilania wewnętrznej
instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V lub 400 V.
Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego czyli do zasilania
urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp. Koszt instalacji oraz
wartość udziału uczestnika projektu będzie zależała od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz
miejsca lokalizacji i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Gmina Zaleszany aplikując o środki unijne zobowiązana jest do posiadania dokumentacji technicznej
podłączenia instalacji fotowoltaicznej we wskazanym przez mieszkańca budynku przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie projektu.
Regulamin
Na potrzeby aplikowania Gminy Zaleszany w ramach działania 3.1 – Rozwój OZE
W związku z powyższym, właściciel budynku dobrowolnie zobowiązuje się do zagwarantowania dostępu do
budynku, którego dotyczyć będzie instalacja, projektantowi opracowującemu dokumentację techniczną.
W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i tym samym projektu
technicznego instalacji w budynku mieszkalnym, mieszkaniec nie zostanie zakwalifikowany do udziału
w projekcie. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu dokumentacji
projektowej poniesie on całkowite koszty wykonania tej dokumentacji.
Uczestnik projektu musi złożyć ankietę, dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek
spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej.
Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej
wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej
z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. W ankiecie należy
podać ilość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym
z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym.
Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na budynkach mieszkalnych o mocy pomiędzy 2 kW do 4 kW.