IP Road Show Łódź 2010

Transkrypt

IP Road Show Łódź 2010
 Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną IP‐Hub ul. Koszykowa 80 lok. 10, 02‐008 Warszawa tel. +48 22 234‐70‐52, fax. +48 22 234‐71‐64 www.ip‐hub.pl ▪ [email protected] Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ul. J.Matejki 21/23, 90‐237 Łódź tel. +48 42 635 49 84, fax. 635 49 85 www.ciat.uni.lodz.pl ▪ [email protected] Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki oraz Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną IP Hub zapraszają na konferencję
IP Road Show Łódź 2010
Ochrona własności intelektualnej w MŚP i Komercjalizacja badań naukowych
15 kwietnia 2010r. godz. 10:00 –15:30 Łódź Uniwersytet Łódzki, Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, budynek B, ul. Banacha 1/3 (wejście w ul. Banacha – od ul. Matejki – naprzeciwko budynku Wydz. Zarządzania UŁ, parking przy Wydz. Zarządzania UŁ – w kwartale ulic Matejki / Pomorska; wjazd na bezpłatny parking od ul. Pomorskiej) Udział w konferencji jest bezpłatny. Informacja i rejestracja na www.ip‐hub.pl/lodz Informacje: tel. 42 635 49 84 lub kom. 508 390 708 ‐ Maria Głowacka, Ewa Postolska tel. 22 234 70 52 lub kom. 608 710 834 ‐ Adam Bernard 9:30
Program konferencji
Rejestracja uczestników
Przewodniczący konferencji: Bogusław Węgliński – Prezes IP Management Poland
Ewa Postolska – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii”
10:00
Otwarcie konferencji
prof. Antoni Różalski
Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. badań
10:10
Wprowadzenie w zagadnienie ochrony własności intelektualnej
Dobra własności przemysłowej i modele ich ochrony. Wykorzystanie prawa w zakresie ochrony
- w biznesie i pracach badawczych.
prof. Urszula Promińska - Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej Katedry
Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
10:30
Procedura uzyskiwania patentu w praktyce krajowej i europejskiej
Przedmioty ochrony własności przemysłowej. Warunki uzyskania patentu na wynalazek.
Procedura krajowa przy uzyskiwaniu patentu na wynalazek. Procedura międzynarodowa ochrony wynalazku:
patent europejski, procedura PCT.
Wojciech Zajączkowski - Rzecznik Patentowy, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Uniw. Łódzkiego
10:55
Od Eureki do Temidy
Aktualnie obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz praw autorskich
i pokrewnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji (pojęcie wzoru przemysłowego i wzoru użytkowego,
ochrona prawna wzorów przemysłowych i użytkowych, pojęcie i rodzaje znaków towarowych, ochrona
prawna i roszczenia dot. znaków towarowych).Efektywne wykorzystanie prawa i ochrona własnych
nowatorskich osiągnięć w zakresie wzornictwa przemysłowego i skuteczne zwalczanie wszelkich przejawów
nieuczciwej konkurencji – jako istotny element zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Andrzej Potempa
Rzecznik Patentowy / European patent, design and trade mark attorney;
Współwłaściciel Kancelarii Patentowej W.Zajączkowski i A.Potempa s.c.
11:20
Badania patentowe z wykorzystaniem internetowych baz patentowych
Badania patentowe jako integralna część informacji patentowej. Rodzaje badań patentowych. Internetowe
bazy patentowe: z wolnym dostępem, komercyjne bazy danych. Przykłady internetowych baz patentowych
z wolnym dostępem: baza Urzędu Patentowego RP, baza Europejskiego Urzędu Patentowego - [email protected]
Błażej Rózga - Rzecznik Patentowy, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Uniwersytetu Łódzkiego
Dotacje na innowacje IP Road Show Łódź 2010
Ochrona własności intelektualnej w MŚP i Komercjalizacja badań naukowych
15 kwietnia 2010r. godz. 10:00 – 15:30 Łódź
11:35
Wpływ nowych środowisk komunikacyjnych na prawo własności intelektualnej
Nowe podejście do ochrony własności przemysłowej - na co zwracać uwagę w zmieniającym się otoczeniu
(technologie i innowacje, prawo, praktyka). W jaki sposób internet i globalna wymiana informacji, digitalizacja
danych, w tym utworów, wpływa na zmianę podejścia do ochrony dóbr niematerialnych. W jaki sposób
klasyczne instrumenty ochrony mogą być wykorzystywane w nowym środowisku. Nowe narzędzia i metody
wykorzystywania i zarabiania na własności intelektualnej (nie tylko licencja i sprzedaż patentu). Różnice
w podejściu do ochrony i korzystania z ochrony własności intelektualnej kontrahentów z różnych obszarów
geograficznych i kultur.
dr Szymon Byczko
- Uniwersytet Łódzki, Zakład Prawa Własności Przemysłowej Katedry Prawa
Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
12:10
- 12:30 Przerwa kawowa i networking
12:30
Nieuczciwa konkurencja w internecie
W jaki sposób można uchronić się przed nieuczciwym wykorzystaniem oznaczeń w internecie przez
konkurentów na rynku (w szczególności będą przedstawione czyny nieuczciwej konkurencji dotyczące
domen internetowych, czyli cybersquatting - rejestrowanie domen z cudzym oznaczeniem/firmą/znakiem
towarowym w nazwie domeny oraz typosquatting, czyli wykorzystanie błędów w pisowni nazw domen
internetowych w celu przekierowania potencjalnych odbiorców na stronę konkurencji). Również zagadnienia
związane z nieuczciwym wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwarek internetowych.
mgr Maciej Węgierski - Uniwersytet Łódzki, Zakład Prawa Własności Przemysłowej Katedry Prawa
Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
13:05
Aspekty ekonomiczne związane z własnością intelektualną
Mechanizm tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa przez prawa własności intelektualnej oraz zagadnienia
związane ze sposobami wyceny własności intelektualnej
prof. Grzegorz Urbanek - Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Katedry
Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania UŁ. Konsultant ds. zarządzania i wyceny
aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Autor m.in. książki: Zarządzanie marką i kilkudziesięciu
artykułów na temat zarządzania i wyceny marki oraz innych składowych kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa. Przez wiele lat pracował w funduszach inwestycyjnych, gdzie zajmował się
restrukturyzacją przedsiębiorstw. Był członkiem zarządu dużych spółek prawa handlowego, zasiadał
w kilkunastu radach nadzorczych.
13:45
Strategie pozyskiwania innowacji przez przedsiębiorców. Transfer innowacji do firm. Komercjalizacja
wyników badań w przedsiębiorstwie
Metody pozyskania innowacji przez przedsiębiorstwa (m.in. przez zakup innowacji, przez joint venture, przez
finansowanie części badań itp.). Możliwości, formy współpracy i korzyści ze współpracy biznesu z sektorem
naukowym i badawczo-rozwojowym.
dr Dariusz Trzmielak - Uniwersytet Łódzki, Dyrektor Centrum Transferu Technologii UŁ
14:05
Źródła finansowania innowacji. Źródła finansowania ochrony własności intelektualnej
Fundusze na wdrażanie innowacji w MŚP oraz na ochronę własności intelektualnej – aktualne konkursy,
wysokość dofinansowania, zasady ubiegania się o dofinansowanie (gł. z programów UE)
Ewa Postolska - Prezes Fundacji UŁ „Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii”
14:20
Innowacje – sztuka budowania przewagi rynkowej.
M.Sc. in IP (Intellectual Property) – studia drugiego stopnia magister własności intelektualnej
– prezentacja nowego programu studiów jako polskiego produktu przyszłości
Adam Bernard – Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej
14:30
15:10
Zarządzanie własnością intelektualną w strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Wręczenie nagród laureatom tegorocznego konkursu Polish Intellectual Capital Top 50 – firmom
o największym kapitale intelektualnym. Wystąpienia laureatów
ƒ Wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorstw – z woj. łódzkiego, które z sukcesem zarządzają
własnością intelektualną i budują przewagę konkurencyjną w oparciu o efektywne wykorzystanie
własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – m.in. firma SFeRa modern media solutions.
ƒ
Dyskusja
Lunch i networking
*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji
Dotacje na innowacje Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną IP‐Hub ul. Koszykowa 80 lok. 10, 02‐008 Warszawa tel. +48 22 234‐70‐52, fax. +48 22 234‐71‐64 www.ip‐hub.pl ▪ [email protected] Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ul. J.Matejki 21/23, 90‐237 Łódź tel. +48 42 635 49 84, fax. 635 49 85 www.ciat.uni.lodz.pl ▪ [email protected] Konferencja
IP Road Show Łódź 2010
Ochrona własności intelektualnej w MŚP i Komercjalizacja badań naukowych
15 kwietnia 2010r. godz. 10:00 –15:30 Łódź Partnerzy Konferencji Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Regionalny Związek Pracodawców Urząd Miasta Łodzi RZP ŁÓDŹ
Naczelna Organizacja Techniczna w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Portal Innowacji Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Polsko‐Amerykańskie Centrum Zarządzania SFeRa modern media solutions Bio‐Tech Consulting Ltd. Organizator BioForum 2010 Dotacje na innowacje