Wzrost kompetencji pracowników Spółdzielni

Transkrypt

Wzrost kompetencji pracowników Spółdzielni
Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Wzrost kompetencji pracowników SI
im. E. Dembowskiego
SI im. E. Dembowskiego
 Działa na rynku od 1961r.
 Jest producentem podzespołów dla branży motoryzacyjnej.
 Specjalizuje się w produkcji osłon linek i cięgien motoryzacyjnych
dla takich marek jak: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Opel czy BMW.
 Zatrudnia 90 osób [24% K; 76% M]:
 69% to osoby niepełnosprawne
 67% to pracownicy w wieku +50
 49% to pracownicy z wykształceniem niższym niż średnie
 62% to pracownicy ze stażem pracy w SI ponad 20-letnim
Wymagania rynku
 Odbiorcy oczekują
coraz
krótszych
i najwyższej jakości wykonania.
terminów
dostaw
 Spółdzielnia zatrudniając osoby niepełnosprawne
posiada niższą wydajność niż konkurencja.
 Skrócenie terminu realizacji zamówienia możliwe jest wdrażając:
 elektroniczny obieg dokumentów
 Zintegrowany System Zarządzania
 nową organizację produkcji
 innowacyjne techniki zarządzania personelem, czasem i
zmianą.
Problemy wewnętrzne
 Barierą okazały się umiejętności i kompetencje pracowników.
 Kierownicy - nie radzą sobie z komunikacją, delegowaniem zadań,
egzekwowaniem poleceń, motywowaniem, zarządzanie czasem i
personelem
 Specjaliści - realizują zadania mechaniczne, nie stawiają i nie
realizują celów, mają problemy z komunikacją i nie potrafią
działać zespołowo
 Pracownicy administracji – mają problemy z wykorzystaniem ICT
 Pracownicy produkcyjni - potrafią obsługiwać jeden rodzaj
maszyn oraz mają postawę roszczeniową, co skutkuje niechęcią
do zmian, brakiem motywacji i identyfikacji z celami Spółdzielni
Projekt szkoleniowy
X/2012r. Spółdzielnia podpisała umowę z WUP
w Krakowie w ramach:


Priorytetu VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1 – Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w
Regionie

Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 Wartość projektu: 1.314.328,93 PLN
 Wartość dofinansowania: 988.989,00 PLN
 Wkład prywatny: 325.339,93 PLN
Projekt szkoleniowy
 Cel projektu: „Wzrost kompetencji 69 pracowników Spółdzielni,
które będą miały wpływ na skrócenie terminu realizacji
zamówień oraz zwiększenie wydajności o 20% do sierpnia 2014r.”
 Wyboru szkoleń dokonano na podstawie: badań kompetencji
pracowników, zajmowanych stanowisk i planu awansów oraz
zdolności percepcyjnych uczestników.
 Projekt podzielono na Akademię Efektywności i Akademię
Produkcji.
 Szkolenia zostały ukierunkowane na profil działalności firmy i
indywidualne potrzeby uczestników szkoleń.
Uczestnicy projektu
 Do szkoleń wytypowano 69 pracowników (12K/57M)
z 90:
 47 (8K/39M) pracowników w wieku +50
 66 (10K/56M) pracowników o niskich kwalifikacjach
 48 osób niepełnosprawnych (ON)
 21 pracowników administracji
 48 pracowników produkcyjnych
 W zależności od zajmowanego stanowiska, uczestnicy wzięli
udział w Akademii Efektywności lub Akademii Produkcji
Akademia Efektywności


Skierowana jest dla pracowników administracyjnych
21 osób, w tym:
 10K/ 11M
Uczestnicy A. Efektywności
 10 ON
 13 os. w wieku +50
Obejmuje Szkolenia:
 Menedżerskie
 Zarządzania Produkcją
 Zintegrowany System Zarządzania
 AUTOCAD i administrowanie serwera bazy
danych
 Komputerowe (Word i Excel)
Zarząd
Kierownicy
Brygadziści
Specjaliści
Akademia Produkcji


Skierowana jest dla pracowników produkcyjnych: 48
osób, w tym:

2K/ 46M

38 ON

37 os. w wieku +50
Obejmuje Szkolenia:

Obsługa maszyn do powlekania osłon

Obróbka mechaniczna osłon

Operator wózka widłowego

Szkolenia SEP

Komunikacja zespołowa, motywacja i
adaptacyjność do zmian
Efekty szkoleń

Usprawnienie procesu zarządzania
personelem, czasem i zmianą

Zmotywowanie pracowników
warunkach rynkowych

Usprawnienie
procesu
przetwarzania
dokumentów i zarządzania organizacją

Redukcję czasu produkcji

Eliminację zatorów w produkcji i logistyce podczas absencji
chorobowej

Wzmocnienie lojalność do Spółdzielni

Rozszerzenie kwalifikacji technicznych pracowników
do
działania
w
zmiennych
danych,
obiegu
Dziękuję za uwagę
Agnieszka Muszyńska
Spółdzielnia Inwalidów
im. E. Dembowskiego w Krakowie
Ul. Wybickiego 5

Podobne dokumenty