Regulamin Konkursu na hasło promujące Wydawnictwo Naukowe

Transkrypt

Regulamin Konkursu na hasło promujące Wydawnictwo Naukowe
Regulamin
Konkursu na hasło promujące Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
§ 1 Cel
1. Celem Ogólnopolskiego Konkurs jest wyłonienie hasła promocyjnego, które
stanie się wizytówką Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Biznaesu w
Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej WSB.
2. Hasło winno być sformułowane w maksymalnie krótkim zdaniu, nie przekraczającym
8 słów. Powinno odzwierciedlić kwintesencję działań związanych z edycją,
publikowaniem i promocją dokonań naukowych. Zdanie winno uwzględniać
preferowaną przez Wydawnictwo elektroniczną formę prezentowania osiągnięć
naukowych, dającą możliwość szybkiego dotarcia do odbiorcy treści naukowych, a
odbiorcy do poszukiwanych opracowań.
§ 2 Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Wydawnictwo Naukowe.
2. Fundatorem I nagrody jest Firma Digitus Krzysztof Olejniczak z siedzibą w
Katowicach, ul. Kijowska 53/76.
3. Nad organizacją, prawidłowym przebiegiem konkursu i wyłonieniem laureata nadzór
sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora w skład
którego wchodzą: Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. Włodzimierz Sroka, Dyrektor Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. Marek Walancik, Kierownik
Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mgr
Marzanna Chmielarska.
§ 3 Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za
zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
§ 4 Zasady
1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
2. Początek Konkursu: 15.04.2013 roku. Koniec Konkursu: 14.05.2013 roku. Ogłoszenie
wyników 15.05.2013 roku na stronie internetowej wydawnictwa naukowego
http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=wyd
3. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny.
4. Uczestnicy Konkursu nadsyłają na adres e-mail: [email protected] zdania,
odzwierciedlające założenia konkursowe sformułowane w § 1 ust. 2.
5. Korespondencja winna zawierać:
 w temacie korespondencji słowo KONKURS,
Dane osobowe uczestnika Konkursu, na które składać się mają:
 Imię i nazwisko,
 Adres zamieszkania,
 Data urodzenia,
 Telefon kontaktowy
 Oświadczenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika
Konkursu. Podany niżej tekst oświadczenia należy skopiować i wkleić do
korespondencji zawierającej konkursowe zdanie.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na hasło promujące Wydawnictwo
Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
6. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych przesyłają dodatkowo
Oświadczenie obejmujące zgodę przedstawiciela ustawowego.
§ 5 Wykorzystywanie prac i przeniesienie praw autorskich
1. Nadsyłając hasło na Konkurs Uczestnik tym samym oświadcza, że posiada prawao
autorskie do hasła, a także że nie narusza praw osób trzecich, w tym praw własności
intelektualnej, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr
osobistych osób trzecich.
2. Organizator uzyskuje prawo wykorzystywania nagrodzonego hasła reklamowego do
celów promujących Wydawnictwo Naukowe.
3. Z chwilą odbioru I nagrody wszelkie autorskie prawa majątkowe do hasła
przechodzą nieodpłatnie na WSB, na co Uczestnik wyraża nieodwołaną zgodę.
§ 6 Laureaci
Odbiór I nagrody nastąpi w siedzibie WSB, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1 c, w terminie
nie przekraczającym dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników konkursu
I nagroda w konkursie
Yarvik Tablet XENTA 7'' IPS, BT4.0, Dual Core 1.6GHz, 1GB, Android 4.1, 8GB
§ 7 Sprawy ogólne
Wszelkie sprawy nieuregulowane
Organizacyjny Konkursu.
niniejszym
Regulaminem
rozstrzyga
Komitet