informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz

Transkrypt

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz
http: / /bql .portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj
a:...
Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia:
www.zdm.waw.pl
Warszawa: Naprawa uszkodzonych, wymiana znaszczonych cze6ci,
aktualizacja, mycie i konserwacja element5w MSI kat.41618, tablic
informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz
nowych tablic ulicowych, tablic rozprowadzajqcych ruch pieszy oraz
slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr
postepowa nia DZP l85lPNl77 I 1 4
Numer ogloszenia: 233689 - 2014; data zamieszczenta: 07.11.2014
OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi
Tamieszczan ie ogloszen
ia
: o bowiqzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY
l. 1) NAZWA IADRES: Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801
Warszawa, woj. mazowieckie, tel.22 55 89 000, laks22 8909211.
Ad res
strony internetowej zamawiaj4cego :
http: //www. zd m. waw. pl
l. 2) RODZAI ZAMAWIA.TACEGO: Administracja samorzEdowa.
SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
il.1 ) OKRESLENTE PRZEDMIOTU
11.1.1) Nazwa
ZAMoWENIA
nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych
czqsci, aktualizacja, mycie i konserwacja element6w MSI kat. 4/6/8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie
TMI oraz wykonanie
i montaZ nowych tablic ulicowych, tablic rozprowadzalqcych ruch pieszy oraz slupk6w
bgdqcych no5nikami pzedmiotowych element6w MSl. Nr postqpowania DZPI851PN77114.
11.1.2)
Rodzaj zam6wienia: uslugi.
11.1.4)
Okre6lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Naprawa uszkodzonych, wymiana
zniszczonych czqsci, aktualizacja, mycie i konserwacja element6w MSI kat. 4/6/8, tablic informacyjnych o
SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i monta2 nowych tablic ulicowych, tablic rozprowadzajqcych ruch piesry
oraz slupk6w bqd4cych noSnikami przedmiotowych element6w MSl. Szczeg6lowy opis przedmiotu
zam6wienia znajduje sig w rozdziale V SIV1Z WartoSC szacunkowa zam6wienia przekracza r6wnowartoSd
kwoty 30.000 EURO, a jest mniejsza ni2 r6wnowarto5ci kwoty 207.000 EURO.
ll.
lz8
1
.6) Wsp6f ny Slownik Zam6wief (CPV): 50. 80. 00. 00 -3, 34.92.84.7 0-3.
2014‐ 11‐ 0708:11
http://b4 I .portal,u4.gov.pllindex.php?ogloszenie=show &porycja:...
ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty cze5ciowej:
11.1.8)
nie.
Czy dopuszcza siq zlo2enie oferty wariantowej:
nie.
ff.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIAz Zakoficzenie: 15. 12.2015.
SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ilr.l) wADtuM
lnformacja na temat wadium: Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium w pzedmiotowym
postgpowaniu
/,r.2l z,lL/czj<a
ilr.3) WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANTU ORAZ OP|S SPOSOBU DOKONYWANTA OCENY
SPETNIANIA TYCH WARUNKOW
lll.3.2) Wiedza i do5wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego posiadania wiedry i do6wiadczenia, \Afkonawca
musi wykaza6, 2e w okresie ostatnich 3 lat
pzed uplywem terminu skladania ofert,
a jeZeli okres
prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie wykonal lub wykonuje: - co najmniej 4 prace
an'riqzane z produkcjq i monta2em pionowych oznakowah drogowskazowych montowanych w
pasie ruchu drogowego oraz naSciennych tablic informacyjnych w tym; - 2 z pzedmiotowych prac
musze dotyczyd tablic wykonywanych z aluminium z wykorrystaniem folii I i
ll generacji onzz
wykorzystaniem technologii malowania proszkowego, - 2 prace zttiqzane z naprawq i konserwacjq
drogowych oznakowai pionowych; w iloSci - lqcznie 4 prace, zatqczalqc wykaz wykonanych
gl6wnych uslug wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w na zecz
kt6rych ustugi zostaly wykonane orazzalqczeniem dowod6w, czy zosta{y wykonane lub sE
wykonywane nale{cie.
lll.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania odpowiednim potencjalem
technicznym, Vlrlkonawca musi wykazal,2e dysponuje: Lp. - Narzqdzia, wyposaZenia zakladu iloS0. 1. urzqdzenie plotujqce
- 1 szt2. samoch6d dostawczy - 3 szt 3. linia umoZliwiajqca
malowanie proszkowe -1 szt
lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania osobamizdolnymi do wykonania
zam6wienia, VlVkonawca musi mied do dyspozycji osoby legitymujqce siq do5wiadczeniem
2z8
i
2014‐ 11‐ 0708:11
http:
//b4 I .portal.u4.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=...
kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanE im powiezone.
\ ,ykonawca
pzedstawi
w ofercie kandydata na kazde stanowisko wymienione poni2ej: Lp. Stanowisko - \ArVmagana liczba
os6b - StaZ (liczba lat pracy na danym stanowisku) 1. Kierownik rob6t (osoba odpowiedzialna za
wykonanie element6w zgodnie z dokumentacjq technicznq) - 1 osoba - 4 lata, 2. Grafik
komputerowy (osoba odpowiedzialna za opracowanie graficzne tablic - kolorystyka, czcionka) - 2
osoby - 3 lata, 3. Operator spzqtu plotujqcego (osoba odpowiedzialna za wydruk i aplikacjg folii
na tablicach) - 2 osoby - 3 lata, 4. Kierownik rob6t terenowych (osoba odpowiedzialna za
wykonanie prac w terenie) - 1 osoba -
4lata,5. Montazysta (osoba montujqca oznakowania w
terenie orazrealizuleca naprawy zgodnie ze zleceniami) - 4 osoby - 3lata. Osobami/Kandydatami
na stanowiska wymienione powyZszej moga by6 r6wnie2, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zostafy Enane na zasadach okreSlonych w
pzepisach odrgbnych, w szczeg6lno5ci w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
rznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w paistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U.
Nr 63 poz. 394).
lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej VltVkonawca
musi wykazaC,2e: 1. nzyskaf Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie
rachunk6w zysku i strat porycja przych6d netto ze sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w lub
przych6d netto ze spzedaZy izr6wnane z nimi) w wysokoSci nie mniejszej ni2 500.000,00 zl
(slownie: piq6set tysiqcy zlotych); 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnejw zakresie
prowadzonej dzialalno5cizgodnej z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na wartoS6 co najmniej
150.000,00 zl (sfownie: sto piqddziesiqt tysigcy zlotych).
ilt.4) TNFORMACJA O OSWnDCENTACH LUB DOKUMENTACH, JAK|E MAJADOSTARCZTC
wyKoNAWCy W CELU POTW|ERDZENTA SpEtNTANtA WARUNK6W UDZALU W POSTEPOWANTU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY
lfl.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunk6q o kt6rych mowa w art. 22 ust.'l
ustawy, opt5cz o6wiadczenia o spetnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu naleiy przedlo2ye=
.
wykaz wykonanych,
a w przypadku
gl6wnych dostaw lub uslug,
Swiadczefi okresowych lub ciqglych r6wnie2 wykonywanych,
w okresie ostatnich tzech lat pzed uplywem terminu skladania ofert
albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu, a jeZeli okres
prowadzenia dzialalnoSci
jest kr6tszy - w tym okresie, wtazz podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,
na tzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w,
c4
zostaly
wykonane lub sq wykonywane nale{cie;
o
okreSlenie dostaw lub uslug, kt6rych dotyczy obowiEzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
zlo2enia poSwiadczeh,
328
w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub wykonanych
2014‐ 11‐ 0708:11
http ://bzp I
.portal.r,T. gov.pllindex.php?ogloszenie:show&porycj a:...
nienaleZycie
W wykazie winny by6 wskazane, ze wykonal lub wykonuje
produkcjq
i
- co najmniej 4
prace antiqzane z
monta2em pionowych oznakowah drogowskazowych montowanych
w
pasie ruchu
w tym; - 2 z pzedmiotowych prac muszq
z wykorzystaniem folii I i ll generacji oraz z
drogowego oraz na5ciennych tablic informacyjnych
dotyczy6 tablic wykonywanych
z
aluminium
wykorrystaniem technologii malowania proszkowego, drogowych oznakowai pionowych;
dolqczone dowody,
w
iloSci
-
lEcznie
2 prace auia,ane z naprawq i konserwacjq
4 prace,
Do powyZszego wykazu winny
2e wymienione w wykazie prace zostaly wykonane lub sq
naleZycie. Zamawilqcy nie bqdzie Zqdal informacji
byC
wykonywane
o uslugach niewykonanych, lub wykonanych
nienaleZycie.;
o wykaz nazqdzi,
wyposaZenia zakladu
i
uz:qdzeh technicznych dostgpnych wykonawcy uslug lub
rob6t budowlanych w celu wykonania zam6wienia wtaz z informacjq o podstawie do dysponowania
tymizasobami;
o wykaz os6b, kt6re bgdq. uczestniczy6
w
wykonywaniu zam6wienia,
w
szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych do
wykonania zam6wienia,
a taj<2e zakresu
wykonywanych
pzez nie crynno6ci, oraz informacjq
o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
o
oSwiadczenie, 2e osoby, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadaiq wymagane
uprawnienia, je2eli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieh;
o
sprawozdanie finansowe w czgSci, a je2eli podlega ono badaniu pzez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowoSci, r6wnie2 opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czg5ci,
a w prrypadku wykonawc6w niezobowiEzanych do sporzqdzania sprawozdania finansowego, innych
dokument6w okre5lajqcych obroty oraz zobowiqzania i nale2noSci
- za okres nie dlu2szy
3 lata obrotowe, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnoScijest kr6tsry
-
ni2 ostatnie
za ten okres;
o oplacone polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzalqcy, 2e wykonawca jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialnoSci cywilnej
w
zakresie prowadzonej dzialalno5ci zatiqzanel z
przed miotem zam6wienia.
fff.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy,
nafe2y pzedlo2ye:
o
o5wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
o aktualny odpis z wla6ciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i
informacji
o
dzialalnoSci
gospodarczej, je2eli odrgbne pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
428
2014‐ 11‐ 0708:11
hltp: I lb4l.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozy cja:...
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o aft. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:
lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedklada:
111.4.3.1)
dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
potwierdzajqcy,2e:
o
nie otwarto jego litcwidacji ani nie ogloszono upadloSci
- wystawiony nie wczeSniej
ni2
6
miesiqcy
pzed uplywem terminu skfadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo skladania ofert:
o
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siq o zam6wienie
- wystawiony nie wcze5niej niz 6
miesigcy przed up{ywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postqpowaniu
o
udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:
lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2no6cido tej samei grupy kapitatowei
o lista podmiot6w
2Q07
r. o
nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej
ochronie konkurencji
i
w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
konsument6w albo informacji
o tym, 2e nie naleZy do grupy
kapitalowej;
il.6) |NNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)
1. Je2eli z uzasadnionej przyc4ny V$konawca nie moze pzedstawi6 dokument6w dotyczqcych sytuacji
finansowej i ekonomicznej, wymaganych przezZamawiajqcego, mo2e pzedstawid inny dokument, kt6ry w
wystarczajqcy spos6b potwierdza spetnianie warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.3.3. Sl\ fZ. 2. W przypadku
gdy V[konawca przy wykazywaniu warunk6w udzialu w postgpowaniu polega na zasobach innych
podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiqzany jest udowodni6
zamawiajqcemu, i2 bgdzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacjizam6wienia, w szczeg6lnoSci
pzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqTanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych
zasob6w dotyczqcych, wiedzy i doSwiadczenia, potencjafu technicznego, os6b zdolnych do wykonania
zam6wienia lub zdolnoSci finansowych, na okres korrystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.
Udowodnienie, o kt6rym mowa powy2ej powinno obejmowa6 nie tylko wskazanie faktu udostqpnienia
okreSlonych wykonawcy zasob6w przez podmiot
tzeci, ale winno wyra2a(, w spos6b wyra2ny
i
jednoznaczny wolq udzielenia, wskarywad jego rodzaj, czas udzielenia, a tak2e inne istotne okoliczno5ci, w
tym wynikajqce ze specyfiki tego zasobu. 3. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w
zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcq za szkodq zamawiajqcego powstalq wskutek
528
2014… 11‐ 0708:11
[email protected]
://b4 I .portal.r'T. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja=...
nieudostepnienia tych zasob6w, chyba ze nieudostepnienie zasob6w nie ponosiwiny 4. Formulaz cenowy
-zalqcznik nr 6 6. \ArVkonawca zobowi4zany jest do Aozeniawtazz ofertq2 prototyp6w wykonanych zgodnie
zdokumentacjqtechniczn4 tablica ulicowa nr kat.6.10, tablica rozprowadzAlqca ruch pieszy nr kat. 8. Brak
prototypu lub wykonanie go niezgodnie z dokumentacjq technicznq skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art.
89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROGEDURA
tv.
1
lV.1
) TRYB UDZELENIA ZAMoWENIA
.
1
) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.
rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
lV.2.1l Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zuiqzare z przedmiotem zam6wienia:
1-Cena-80
2 - DostgpnoS6 kluczowego personelu (24 h na dobq i 350 dniw roku) - 20
rv.3) zvilANA
uMowY
przewiduje siq istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okreSlenie warunk6w zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zandwieh publicznych, Zamawilqcy przewiduje zmiany zawartej umowy
dotyczqce odpowiednio warto5cizam6wienia lub terminu realizacjizam6wienia w przypadku zaistnienia
nastqpujqcych okolicznoSci: l.l.Ograniczenia Srodk6w bud2etowychgrzeznaczonych na realizacjq
zam6wienia. 1.2.W razie koniecznoSci podjqcia dzialafi zmiezal4cych do ograniczenia skutk6w zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidzie6 z pewnoSci4
szczeg6lnie zagrazajqce bezpoSrednio ryciu lub zdrowiu ludzi. 1.3. W zastgpstwie wykraczajqcych poza
terminy okreSlone w KPA procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno- prawnych urzqdowych
majqcych wplyw na terminy realizacii zam6wienia.
tv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE
1V.4.1) Adres
strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia: http://www.zdm.waw. pl
Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem= Zarzqd Dr6g Miejskich KANCELARIA pok. 15 - ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.
1V.4.4) Termin sktadania
wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert: 19.11.2014
godzina 10:00, miejsce: Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz 11:00 sala konferencyjna 402 Miejsce:
Zazqd Dr6g Miejskich - KANCEI-ARIA - ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa.
1V.4.5) Termin zruiqzania
ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
w.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania proiektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: 1. Oferta musi byd podpisana przez VlfrkonawcA. Zamawiajqcy wymaga, aby ofertg
6z8
2014‐ 11¨ 0708:11
http: I lbryl.polal.rrT. gov.pl/index.php?ogloszenie=show &pozycja=...
podpisano zgodnie zzasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestze lub ewidencji dziatalnosci
gospodarczej. Je2eliosobar/osoby podpisujqca oferte dzialana podstawie pelnomocnictwa, to
pelnomocnictwo to musiw swej treSciwyra2nie wska4rwad uprawnienie do podpisania oferty.
Pelnomocnictwo to musizosta6 zlo2onejako czqS6 oferty i musi byd w oryginale lub kopii poSwiadczonejza
zgodnoSd z oryginalem pzez notariusza.2. Podmioty skladajqce ofertq wsp6ln4 je2eliwskazujq
reprezentujqcy je podmiot, zobowiqzane sq do zlo2enia wraz z ofertq pefnomocnictw do reprezentowania ich
w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i podpisania oferty wsp6lnej orazzawarcia umowy o
udzielenie zam6wienia publicznego. Podmioty wystgpujqce wsp6lnie mogqzloZyC umowe o wsp6ldzialaniu, z
kt6rej bgdqwynikad pzedmiotowe pelnomocnictwa. Pelnomocnictwa lub umowa o wsp6ldzialaniu muszq
zosta6 zlo2one w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem pzez notariusza jako czqSd
oferty. 3.Zasady skladania oferiy pzez podmioty wystgpujqce wsp6lnie: 3.1.Oferta musi by6 podpisana
pzez osoby wlaSciwie umocowane do dzialania w imieniu wszystkich podmiot6w, zgodnie z obowiqzujqcymi
je zasadami reprezentacji, chyba ze zachodzqokoliczno5ci wskazane w pkt. 9.5. Sl\ /Z 3.2. V$magane
oSwiadczenia i dokumenty wskazane w pK. 8.2. i 8.3. SIWZ winny by6 zlo2one przezka2dy podmiot.
Natomiast w prrypadku dokument6w okreSlonych w pkt 8.1. Sl\ |Z, dokumenty sklada ten Vvlkonawca lub ci
V[konawcy, kt6r4/ spelniajqwarunkiwymagane powy2szymidokumentami. 4. VWkonawca moze polega0
na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub
zdolno6ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego
Qczqcych go z nimi stosunk6w. \Arlkonawca w takiej sytuacjizobowiqzany jest udowodnid Zamawiajqcemu,
i2bqdzie dysponowal tymi zasobamiw trakcie realizacjizam6wienia, w szczeg6lno5ci pzedstawiajqc w tym
celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby
wykonanie zam6wienia. 5. W przypadku \Afkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia
warunek opisany w pkt. 7.1.2 SIWZ musi spelniae kakdy z \A&konawc6w, natomiast warunki okreSlone w pkt
7.1 .1 .SIWZ spelnia6 muszE l4cznie
wsryscy V1rlkonawcy. 6. Ocena spelnienia pzez wykonawcq warunk6w
udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunk6w przedmiotowych zostanie
dokonana na podstawie wymaganych oSwiadczefi i dokument6w. Polega6 bgdzie na ocenie zdolnoSci
wykonawcy do nale2ytego wykonania zam6wienia, w szczeg6lnoSci pod kqtem rzetelno6ci, kwalifikacji,
efektywno5ci i doSwiadczenia, zgodnie z formulq jak spelnia-nie spelnia. Nie spetnienie chocia2by jednego z
wymaganych warunk6w udzialu skutkowa0 bgdzie wykluczeniem wykonawcy z postqpowania. 7.
Zamawiajqcy:
wskazane
7
.1. V$kluczy V$konawcq z postqpowania, o ile zajdq wobec tego V$konawcy okolicznoSci
w arl. 24 ust. 1 i ust. 2 i 2a ustawy
Pzp;.
|V.4.171Cry przewiduje siq uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z budZetu Unii Europeiskiej oraz niepodlegai4cych avrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czg5cizam6wienia: nie
728
2014‐ 11‐ 0708:11
trttp: | lbql.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show
8z8
&pozycja=...
2014‐ 11‐ 0708:11

Podobne dokumenty