Inhalt: Studia Historica Slavo-Germanica - main5.amu.edu.pl

Transkrypt

Inhalt: Studia Historica Slavo-Germanica - main5.amu.edu.pl
© polgeron.edu.pl
Inhalt: Studia Historica Slavo-Germanica
Czubi ski, A.: Wokół sporów i polemik niemiecko-polskich na temat wzajemnych stosunków w
przeszło ci; in: SHSG 1996, 23, S. 317
Ergetowski, Ryszard: Stan bada nad wrocławska slawistyk (do 1945 roku); in: SHSG 1996, 23, S.
19-35.
Deszczy ski, Przemysław: Internacjonalizm Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1890-1998;
in: SHSG 1996, 23, S. 37-69.
Sperling, Przemysław: Ekonomiczne konsekwencje pokoju - Od Wersalu do Londynu; in: SHSG 1996,
23, S. 71-139.
Piotrowski, Bernard: Kraje pozaeuropejskie w propagandzie i badaniach naukowych berli skiego
DAWI (Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut, 1940-1945); in: SHSG 1996, 23, S. 141-159.
Mikołajczyk, Marek: Francja wobec kwestii remilitaryzacji Niemiec w latach 1950-1955; in: SHSG
1996, 23, S. 161-204.
Zaleski, Karol: Uwagi lekarza polskiego z Galicji dra Karola Zaleskiego na temat idei niemieckiego
politologa dra Friedricha Naumanna rozwi zania kwestii polskiej w czasie I wojny wiatowej
(opracował A. Czubi ski) ; in: SHSG 1996, 23, S. 205-219.
Przestrze i polityka - Z dziejów niemieckiej my li politycznej. Wybór i opracowanie Anna WolffPow ska i Eberhard Schulz. Ttumaczenie: Zenona Choderny-Loew i Peter Oliver Loew, Pozna 2000
[Rez. H. Olszewski in SHSG 1996, 23, S. 221-224].
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift für vergleichende und preußische
Landesgeschichte, Bd. 45 (1999), München 2000 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1996, 23, S. 224226].
Grodziski, Stanisław: Habsburgowie, Dzieje dynastii, Wrocław 1998 [Rez. Mariusz Menz in SHSG
1996, 23, S. 226-227].
Powstanie ko ciuszkowskie 1794. Zdziejów polityczno-społecznych, red. J. Wojtasik, Warszawa 1997
[Rez. Wojciech Janik in SHSG 1996, 23, S.228-233].
Morkowska, Marysia: Vom Stiefkind zum Liebling. Die Entwicklung und Funktion des europäisches
Schweizbildes bis zur Französisches Revolution, Zürich 1997 [Rez. Anna Dudzi ska in SHSG 1996,
23, S. 233-235].
Kucharczyk, Grzegorz: Prusy, Rosja i kwestia polska w my li politycznej Constantina Frantza 1871897,Warszawa 1999 [Rez. Rafał Dobek in SHSG 1996, 23, S. 235-237].
Banach, Jacek: Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914, Gda sk 1999 [Rez. Antoni
Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 237.
Rzepa, Krzysztof: Od utopii do pragmatyzmu. Od sekty do milionowej partii. Socjaldemokracja
niemiecka przed 1914 rokiem, Pozna 1998 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 238239].
Łossowski, Piotr: Jak Feniks z. popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie
1918, Łowicz 1998 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 239-240].
Berghahn, Volker R.: Sarajewo, 28 czerwca 1914. Zmierzch dawnej Europy, Warszawa 1999 [Rez.
JarosławWisniewski in SHSG 1996, 23, S. 240-242].
Sierpowski, Stanisłaaw: Historia powszechna 1919-1939, cz. I-II, Pozna 1998-1999 [Rez. Antoni
Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 242-249].
Juchnowski, Jerzy: Polski ruch socjalistyczny wobec Niemiec okresu Republiki Weimarskiej 19191932,Wrocław 1997 [Rez. Aantoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 249-251].
Kotowski, Albert S.: Polens Politik gegenüber seiner deutschen Minderheit 1919-1939, Wiesbaden
1998 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 251-256].
Zalewska, Gabriela: Ludno
ydowska w Warszawie w okresie mi dzywojennym, Warszawa 1996
[Rez. Rafał Galuba in SHSG 1996, 23, S. 256-260].
Hauser, Przemysław: Mniejszo niemiecka na Pomorzu w okresie mi dzywojennym, Pozna 1998
[Rez. Ppiotr Okulewicz in SHSG 1996, 23, S. 260-262].
Na rozstajach dróg. Gda sk mi dzy Niemcami a Polsk , (1920-1939). Zbiór studiów, pod red. Mariana
Mroczki, Gda sk 1998 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 263].
'Brostiana'. Antyhitlerowska opozycja 1933-1939. Wolne Miasto Gda sk, Prusy Wschodnie, l sk,
Łód , pod red. Marka Andrzejewskiego, Warszawa 1996 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23,
S. 263].
Gda sk. Z historii stosunków polsko-niemieckich, pod red. Marka Andrzejewskiego, Warszawa 1998
[Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 263].
erko, Stanisław: Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939, Pozna 1998 [Rez. Antoni Czubi ski in
SHSG 1996, 23, S. 264-265].
Topij, Andrzej: Mniejszo niemiecka na Łotwie i w Estonii 1918-1939/41, Bydgoszcz 1998 [Rez.
Anatoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 265].
Studnicki, Władysław: "Tragiczne manowce". Próby przeciwdziałania katastrofom narodowym 19391945, Gda sk 1995 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 266].
Czubinski, Antoni: Druga wojna wiatowa 1939-1945, cz. I-II, Pozna 1999 [Rez. Tadeusz Kotłowski
in SHSG 1996, 23, S. 266-269].
Zbrodnicza ewakuacja wi zie i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w
czerwcu-lipcu 1941 roku, pod red. Andrzeja Skrzypka, Warszawa 1997 [Rez. Rafał Galuba in SHSG
1996, 23, S. 269-272].
Stauffer, Paul: Sechs furchtbare Jahre. Auf den Spuren Carl J. Burckhardts durch den Zweiten
Weltkrieg, Zürich 1998 [Rez. Anna Dudzi ska in SHSG 1996, 23, S. 272-273].
Malinowski, Krzysztof: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991,
Pozna 1997 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 23, S. 274].
arnowski, Jerzy: Społecze stwa XX wieku, Wrocław 1999 [Rez. Jarosław Wi niewski in SHSG
1996, 23, S. 274-280].
Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, pod red. Włodzimierza Borodzieja i Hansa
Lemberga, t. I,Warszawa 2000 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1996, 23, S. 280-287].
urawski vel Grajewski, Przemysław: Polemika z recenzj Rafała Galuby: „Uwagi na marginesie
pracy Przemysława uławskiego [Sic!] vel Grajewskiego, Sprawa ukrai ska na Konferencji Pokojowej
w Pary u w roku 1919, Warszawa 1995" (Studia Historica Slavo-Germanica t. XXI-1996/1997/, s.
179-188; in: SHSG 1996, 23, S. .289-292.
Marchlewicz, Krzysztof: Klerk czy intelektualista zaanga owany? Sprawozdanie z dyskusji nad
ksi k Czesława Madajczyka, zorganizowanej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu w dniu 27
pazdziernika 1999 roku; in: SHSG 1996, 23, S. 293-294.
Strzelczyk, Jerzy: Kazimierz My li ski (1916-1999) in SHSG 1996, 23, S. 295-298.
1. A. Cz.: Sympozjum historyków Polski i RFN w Ła cucie: 'Antyhitlerowski ruch oporu III Rzeszy i
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
w Polsce' [1-6 czerwca 1977]; in: SHSG 1979, 8, S. 257-258.
Adamiak, Maria / Eugeniusz Klin / Monika Posor: Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza
Brodzi skiego; Wrocław 1979 [Rez. K.A. K. in SHSG 1981, 10, S. 293-294].
Adamiak, Maria: Die Stadt Thorn und ihre Geschichte in der deutschen Literatur zwischen 17931920; in: SHSG 1984, 13, S. 97-110.
Alabrudzi ska, El bieta: Ko cioły nierzymskokatolickie w Grudzi dzu w latach 1920-1939; in:
SHSG 1993-1994, 19, S. 83-103.
Aleksander Brückner – Ein polnischer Slawist in Berlin, hg. v. Witold Ko ny; Berlin, Wiesbaden
1991 [Rez. Tadeusz Dubicki / Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1991-1992, 18, S. 214-216].
Andrzejewski, Marek: Das Problem der freien Stadt Danzig (Wolne Miasto Gda sk) in der neusten
polnischen Historiographie; in: SHSG 1982, 11, S. 103-108.
Andrzejewski, Marek: Opposition und Widerstand in Danzig 1933-1939; Bonn 1994 [Rez. Dariusz
Matelski in SHSG 1996, 21, S. 209-212].
Andrzejewski, Marek: Polnische Arbeiten über deutsch-polnische wirtschaftliche Beziehungen in
der Zwischenkriegszeit; in: SHSG 1985, 14, S. 269-279.
Andrzejewski, Marek: Polnische Arbeiten über die SPD (1875 1945); in: SHSG 1984, 13, S. 229236.
Andrzejewski, Marek: Stosunek zachodnioeuropejskiej oraz polskiej opinii publicznej do procesu
hitleryzacji Wolnego Miasta Gda sk; in: SHSG 1979, 8, S. 85-94.
Andrzejewski, Marek: Zur Problematik der deutsch-polnischen Nachrichtendienstbeziehungen in
den Jahren 1933-1939; in: SHSG 1982, 11, S. 109-116.
Ash, Timothy Garton: Im Namen Europas - Deutschland und der geteilte Kontinent; Frankfurt/M.
1995 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 21, S. 233].
Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter - Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 19271975, hg. v. Helmut Beumann / Werner Schröder; Sigmaringen 1987 [Rez. Gerard Labuda in
SHSG 1981, 10, S. 239-244].
Atlas zur Geschichte, Bd 1:Von den Anfängen der menschlichen Gesellschaft bis zum Vorabend
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution; Gotha, Leipzig 1973 [Rez. Bernard Piotrowski in
SHSG 1977, 6, S. 320-323].
Atlas zur Geschichte, Bd. 2: Von der Großen Sozialistischen Oktoberrevolutzion 1917 bis 1972;
Gotha, Leipzig 1975 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1980, 9, S. 350-352].
Aurich, Peter: Der Deutsch-Polnische Dezember 1939 - Eine Volksgruppe zwischen den Fronten;
München, Wien 1969 [Rez. Mirosław Cyga ski in SHSG 1975, 4, S. 197-204].
B. P.: Krakowskie mi dzynarodowe Kolokwium po wi cone uniwersytetom w II wojnie
wiatowej (22-25 X 1979); in: SHSG 1981, 10, S. 302-304.
Balcerak, Wiesław: Polityka Polski wobec Czechosłowacji w okresie kryzysu monachijskiego; in:
SHSG 1979, 8, S. 39-50.
Balzer, Brigitte: Das Vereins- und Versammlungsrecht im Rahmen der Polenpolitik der
preussischen Regierung; in: SHSG 1984, 13, S. 77-96.
Banasiewicz, Maria: Polityka naukowa i o wiatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich
'wcielonych' do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji 1939-1945; Pozna 1980 [Rez. Marian
Walczak in SHSG 1982, 11, S. 183-187].
Baranowski, Henryk / Ireneusz Czarci ski: Bibliografia Bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji;
Toru 1990 [Rez. Tadeusz Dubicki / Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1991-1992, 18, S. 209210].
Barring, Arnulf (in Zusammenarbeit mit M. Görtenmaker): Machtwechsel - Die Ära Brandt-
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Scheel; Stuttgart 1982 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1984, 13, S. 286-288].
Baumgart, Dieter: Polnischer Adel - österreichisches und preußisches Heer; in: Zeitschrift für
Ostforschung 21(1972), S. 466-521 [Rez. T. J. in SHSG 1976, 5, S. 254].
Baumgart, Marek: Wielka Brytania wobec antypolskich tendencji w polityce zagranicznej Niemiec
1920-1931 (Mi dzy er Stresemanna a Hitlera); in: SHSG 1980, 9, S. 127-147.
Baumgart, Winfried: Deutschland im Zeitalter des Imperialismus (1890-1914) - Grundkräfte,
Thesen und Strukturen; Frankfurt/M. 1972 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1975, 4, S. 224.
Bayern [Die ...] und ihre Nachbarn – Berichte des Symposions der Kommission für
Frümittelalterforschung 25. bis 28. Oktober 1982, Stift Zwetl, Niederösterreich; Wien 1985 [Rez.
Jerzy Strzelczyk in SHSG 1986, 15, S. 243-248].
Begegnung mit Polen - Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung, 1977, 2 [Rez. Krzysztof
A. Kuczy ski in SHSG 1980, 9, S. 343-346].
Beier, Klaus H.: 'Jednostka' i 'społeczno ' - Adolf Levenstein i pocz tki stosowania
socjopsychologicznych metod ankietowych do badania wiadomo ci robotników; in: SHSG 1987,
16, S. 109-126.
Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte
und Philologie, hg.v. Jan Piro y ski; Kraków 1994 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1995, 20, S.
166-167].
Beiträge zur pommerschen und mecklenburbischen Geschichte, hg. v. Roderich Schmidt; Marburg
1981 [Rez. J. S. in SHSG 1983, 12, S. 259-260].
Benecke, Gerhard: Germany in the Thirty Years War; London 1978 [Rez. Maciej Serwa ski in
SHSG 1982, 11, S. 151-153].
32. Bernacki, Włodzimierz: Jednostka - Naród - Niepodleglo - My l polityczna demoliberałów
galicyjskich (1882-1905); Kraków 1997 [Rez. Rafał Dobek in SHSG 1997, 22, S. 250-253].
33. Bernard, Piotrowski: Zachodnia granica Polski w polskiej my li politycznej XIX i XX wieku Sesja naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu (11-12 X 1984r.); in: SHSG 1985, 14, S. 346349.
34. Bethell, Nicholas: The war Hitler Won - September 1939; London 1972 [Rez. Tadeusz Cie lak in
SHSG 1974, 3, S. 157-159].
35. Bezymienski, Lew: Ostatnie notatki Martina Bormana; Warszawa 1976 [Rez. T. K. in SHSG 1979,
8, S. 248].
36. Białecki, Tadeusz / Zdzisław Chmielewski / Kazimierz Kozłowski: Szczecin w dokumentach
1945; Szczecin 1945 [Rez. Jan M. Piskorski in SHSG 1982, 11, S. 196-198].
37. Biber, Dušan: Pierwsze reakcje Sir Nevile'a Hendersona na polityk króla Aleksandra w stosunku
do Niemiec hitlerowskich; in: SHSG 1972, 1, S. 145-147.
38. Biberstein, Christoph Freiherr Marschall v.: Freiheit in der Unfreiheit - Die nationale Autonomie
der Polen in Galizien nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 - Ein konservativer
Aufbruch im mitteleuropäischen Vergleich; Wiesbaden 1993 [Rez. Waldemar Łazuga in SHSG
1993-1994, 19, S. 180-182].
39. Bickelmann, Hartmut: Deutsche Überseeauswanderung in der Weimarer Zeit; Wiesbaden 1980
[Rez. Marek urowski in SHSG 1982, 11, S. 172-176].
40. Bigler, Robert M.: The politics of Germany – Protestantismus - The rise of the protestant church
elite in Prussia 1815-1848; Berkeley, Los Angeles, London 1972 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5, S.
256-257].
41. Biskup, Marian: Polska a zakon krzy acki w Prusach w pocz tkach XVI wieku; Olsztyn 1983
[Rez. Marceli Kosman in SHSG 1985, 14, S. 286-289].
42. Bismarck-Problem [Das...] in der Geschichtsschreibung nach 1945, hg. v. L. Gall; Köln, Berlin
1971 [Rez. Witold Jakóbczyk in SHSG 1974, 3, S. 169-173].
43. Blacheta-Madajczyk, Petra: Klassenkampf oder Nation? Deutsche Sozialdemokratie in Polen
1918-1939; Düsseldorf 1997 [Rez. Krzysztof Rzepa in SHSG 1997, 22, S. 253-255].
44. Blanke, Richard: Orphans of Versailles - The Germans in Western Poland 1918-1939; Kentucky
1993 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1995, 20, S. 190-193].
45. Blanke, Richard: Prussian Poland in the German Empire (1871-1900); New York 1981 [Rez.
Witold Jakóbczyk in SHSG 1984, 13, S. 257-260].
46. Blättler, Franz: Warszawa 1942 - Zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej; Warszawa 1982
[Rez. Maciej Serwa ski in SHSG 1983, 12, S. 244-247].
47. Bliss, Winfried: Die Plankammer der Regierung Bromberg – Spezialinventar 1772-1912; Köln,
Wien 1978 [Rez. J. S. in SHSG 1981, 10, S. 296].
48. Bliss, Winfried: Die Plankammer der Regierung Frankfurt an der Oder – Spezialinventar 16701879; Köln, Wien 1978 [Rez. J. S. in SHSG 1981, 10, S. 296].
49. Błahut, Karol: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939; Wrocław 1975 [Rez.
Stefan Kowal in SHSG 1978, 7, S. 202-204].
50. Bohm, Eberhard: Teltow und Barnim - Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte und
Landesgliederung branderburgischer Landschaften im Mittelalter; Köln, Wien 1978 [Rez.
Kazimierz My li ski in SHSG 1983, 12, S. 216-219].
51. Boldt, Hans: Die Anfänge des Deutschen Parteiwesens - Fraktionen, politische Vereine und
Parteien in der Revolution 1848; Paderborn 1971 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5, S. 258].
52. Bolduan, Tadeusz: Syn ziemi gda skiej - Opowie o Erazmie Czarneckim; Gda sk 19989 [Rez.
Marek Andrzejewski in: SHSG 1988-1990, 17, S. 171-173].
53. Borawska, Teresa: Tiedemann Giese (1480-1550) w yciu wewn trznym Warmii i Prus
Królewskich; Olsztyn 1984 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1985, 14, S. 289-291].
54. Boraz, Zygmunt: Sukcesja opolska w I połowie XVI wieku; in: SHSG 1974, 3, S. 31-62.
55. Borkowski, Olgierd: Rola Wielkopolski w rozwoju ruchu niepodległo ciowego na Pomorzu w
1919 roku; in: SHSG 1986, 15, S. 75-89.
56. Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte Europas, Deutschlands und Bayerns, hg. v. E. Bosl, Bd. l:
Europa von der Christianisierung bis Johannes Paul II.; Stuttgart 1998 [Rez. Jerzy Strzelczyk in
SHSG 1997, 22, S. 233-234].
57. Botz, Gerhard / Gerfried Brandstetter / Michael Pollak: Im Schatten der Arbeiterbewegung - Zur
Geschichte des Anarchismus in Österreich und Deutschland; Wien 1977 [Rez. M. A. in SHSG
1982, 11, S. 219].
58. Brachmann, Hansjürgen: Slavische Stämme an Elbe und Saale - Zu ihrer Geschichte und Kultur im
6. bis 10. Jahrhundert; Berlin 1978 [Rez. Lech A. Tyszkiewicz in SHSG 1981, 10, S. 244-252].
59. Bräker, Urlich: ywot i prawdziwe przygody biednego człowieka z Tockenburga; Warszawa 1979
[Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1981, 10, S. 255-258].
60. Bräuer-Pospelowa, Maria: Die Aufnahme der polnischen Literatur in Deutschland; Berlin 1979
[Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 225-226].
61. Breitenborn, Konrad: Der Friedensbund deutscher Katholiken; Berlin 1981 [Rez. Marek
Andrzejewski in SHSG 1984, 13, S. 302-303].
62. Brüske, Wolfgang: Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes - Deutsch-wendische
Beziehungen des 10.-12. Jahrhunderts; Köln, Wien 1983 [Rez. J. S. in SHSG 1984, 13, S. 292].
63. Brzozowski, Stanisław: Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX wieku;
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Wrocław 1989 [Rez. Witold Molik in SHSG 1991-1992, 18, S. 219-221].
Buchsteiner, Ilona: Großgrundbesitz in Pommern 1870-1910 - Größen-, Eigentums- und
Besitzerverhältnisse; in: SHSG 1988-1990, 17, S. 61-83.
Budanova, Vera Pavlovna: Goty v epochu velikogo pereselenija narodov; Moskva 1990 [Rez.
Jerzy Strzelczyk in SHSG 1991-1992, 18, S. 203-206].
Bullock, Allan: Hitler i Stalin - ywoty równoległe; Warszawa 1994 [Rez. Tadeusz Kotłowski in
SHSG 1995, 20, S. 201-204].
Bundesrepublik Deutschland Volksrepublik Polen - Kulturelle Zusammenarbeit; Darmstadt 1982
[Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 296-297].
Burchardt, Carl Jacob: Richelieu, tom 1-3, Paris 1970-1975 [Rez. M. S. in SHSG 1978, 7, S. 223224].
Burckhardt, Carl J.: Geschichte zwischen Gestern und Morgen – Mit Beiträgen von C.J.
Burckhardt, R. Löwenthal, G. Mann, E. Nolte, H. Rothfels, und Th. Schieder; München 1974 [Rez.
Bernard Piotrowski in SHSG 1977, 6, S. 317-318].
Bürgerbuch [Das ...] von Birnbau 1668-1853, hg. v. Csaba J. Kenez; Marburg 1982 [Rez. J. S. in
SHSG 1983, 12, S. 260-261].
Bürgerbuch [Das ...] von Meseritz 1731-1851, hg. v. Hans-Jürgen Karp; Marburg 1981 [Rez. J. S.
in SHSG 1983, 12, S. 260-261].
Büttner, Ursula / Werner Jochmann: Hamburg auf dem Weg ins Dritte Reich - Entwicklungsjahre
1931-1933; Hamburg 1983 [Rez. Henryk Olszewski in SHSG 1984, 13, S. 274-277].
By nie odeszły w mrok zapomnienia - Udział kobiet polskich w II wojnie wiatowej; Warszawa
1976 [Rez. Aldona Downar-Zapolska in SHSG 1980, 9, S. 329-332].
Castellan, Georges: Itinéraires allemands; Paris 1980 [Rez. Tomasz Schramm in SHSG 1982, 11,
S. 204-208].
Chałupczak, Henryk: Organizacje społeczne w Polsce wobec potrzeb kulturowo-o wiatowych
mniejszo ci polskiej w Niemczech w okresie mi dzywojennym; in: SHSG 1987, 16, S. 171-199.
Chance und Zukunft - Neue Aspekte für Politik, Kultur und Weltanschauung, hg. v. Robert
Kriechbaumer; Wien 1979 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1982, 11, S. 208-210].
Chemicz, Stanisław: Piłka no na w okupowanym Krakowie; Kraków 1982 [Rez. R. W. in SHSG
1983, 12, S. 264].
Chłopocka, Helena: O niektórych r kopisach archiwum królewskiego w Getyndze; in: SHSG
1976, 5, S. 37-48.
Chodera, Jan: Der Deutsche Ritterorden und Polen in der deutschen Literatur 1918-1939; in:
SHSG 1974, 3, S. 64-83.
Chodera, Jan: 'Deutsche Mission im Osten' und Germanisierung der polnischen Bev lkerung in der
deutschen Literatur des 20. Jh.; in: SHSG 1972, 1, S. 195-213.
Chodrowski, Jerzy: Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Großraumwirtschaft)
1800-1945; Wrocław 1972 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1975, 4, S. 174-176].
Cholewiak, Stanisław: Nacjonalizm w partiach zachodnioniemieckich (CDU, CSU, SPD, FDP w
latach 1949-1974); Warszawa 1984 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1985, 14, S. 318-320].
Chrzanowski, Bogdan: Zało enia polityki hitlerowskiej na terenach okupowanej Polski w wietle
wydawnictw konspiracyjnych; in: SHSG 1986, 15, S. 231-242.
Cienciała, Anna, M.: Problem niemiecki w wietle polityki mocarstw zachodnich wobec wolnego
miasta Gda ska w latach 1919-1939; in: SHSG 1972, 1, S. 71-96.
Cie la, Michał: Die polnische Hochschulgermanistik einst und jetzt; in: Nemet Filológiai
Tanulmányok 11(1977), S. 131-149 [Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 297-298].
86. Cie la, Michał: Drei ausländische Warschauer Buchdrucker und Verleger des 18. Jahrhunderts als
Mittler aufklärischer Ideengutes in Polen; in: Buch- und Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert
- Beiträge zur Geschichte der Kommunikation in Mittel und Osteuropa, hg. v. Herbert Göpfert u.a.;
Berlin 1977 [Rez. K.A. K. in SHSG 1980, 9, S. 358-359].
87. Cie lak, Tadeusz: Oranienburg-Sachsenhausen – hitlerowskie obozy koncentracyjne 1933-1945;
Warszawa 1972 [Rez. Jerzy Marczewski in SHSG 1974, 3, S. 173-177].
88. Claude, Dietrich: Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert; Köln, Wien
1972-1975 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1979, 8, S. 187-190].
89. Colker, Marvin L.: America rediscovered in the thirteenth century?; in: Speculum 54(1979), 54, S.
712-726. [Rez. J. S. in SHSG 1983, 12, S. 257-258].
90. Colloquium Opole 1975' (24-26 IX 1975 r.); in: SHSG 1977, 6, S. 338-339.
91. Collotti, Enzo: Il Litorale adriatico nel Nuovo Ordine Europeo 1943-1945; Milano 1975 [Rez.
Adolfo Scalpelli in SHSG 1980, 9, S. 324-325].
92. Colotti, Enzo / Teodoro Sala: Le potenze dell’ Asse e la Jugoslavia - Saggi e documenti 19411943; Milano 1974 [Rez. Stanisław Sierpowski in SHSG 1979, 8, S. 227-230].
93. Conrads, Norbert: Ritterakademien der frühen Neuzeit - Bildung als Standesprivileg im 16. und 17.
Jahrhundert; Göttingen 1982 [Rez. Danuta oł d in SHSG 1986, 15, S. 262-265].
94. Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der DDR (7. bis 12.
Jahrhundert), hg. v. Joachim Herrmann / Peter Donat; Berlin 1973 [Rez. J. S. in SHSG 1976, 5, S.
250-251].
95. Crankshaw, Edward: Bismarck; New York 1981 [Rez. Witold Jakóbczyk in SHSG 1984, 13, S.
260-263].
96. Crone, Marie-Luise: Untersuchungen zur Reichskirchenpolitik Lothars III. (1125-1137) zwischen
reichskirchlicher Tradition und Reformkurie; Frankfurt/M., Bern 1982 [Rez. Kazimierz My li ski
in SHSG 1986, 15, S. 258-260].
97. Cyga ski, Mirosław: Deutsche Sozialdemokraten über die Situation in Oberschlesien und die
Kriegsvorbereitungen des III. Reiches gegen Polen im Frühling 1939; in: SHSG 1976, 5, S. 95106.
98. Cyga ski, Mirosław: Ewolucja taktyczna polityki W. Brytanii wobec Polski w latach 1925-1929 i
jej konsekwencje w stosunkach polsko-niemieckich; in: SHSG 1972, 1, S. 321-326.
99. Cyga ski, Mirosław: Konsekwencje ewolucji polityki Wielkiej Brytanii w stosunkach polskoniemieckich w latach 1925-1929; in: SHSG 1973, 2, S. 27-75.
100.
Cyga ski, Mirosław: Problematyka SS w historiografii zachodniej ze szczególnym
uwzgl dnieniem literatury RFN; in: SHSG 1977, 6, S. 209-254.
101.
Cyga ski, Mirosław: Zachodnioniemiecka Komisja Historyczno-Krajoznawcza dla Obszaru
Pozna skiego i do Badania Problemów Niemczyzny w Polsce (1950-1964); in: SHSG 1974, 3, S.
85-126.
102.
Cyga ski, Mirosław: Zachodnioniemiecka Komisja Historyczno-Krajoznawcza dla Obszaru
Pozna skiego i do Badania Problemów Niemczyzny w Polsce w latach 1965-1972; in: SHSG
1975, 4, S. 37-56.
103.
Czaba ska, Małgorzata: Schiller in Polen - Aspekte der Rezeptionsforschung; in: SHSG 1984,
13, S. 211-227.
104.
Czacharowski, Antoni: Das Kulmer Recht im politischen Leben des Deutsch-Ordenlandes; in:
SHSG 1984, 13, S. 3-14.
105.
Czarnecki, Wacław / Zygmunt Zonik: Kryptonim 'DORA'; Warszawa 1973 [Rez. Tadeusz
Bartkowiak in SHSG 1977, 6, S. 305-307].
106.
Czarnik, Andrzej: Prasa w Trzeciej Rzeszy; Gda sk 1976 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG
1978, 7, S. 210].
107.
Czarnik, Andrzej: Szkice z dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1939-1945; Koszalin 1975
[Rez. T. K. in SHSG 1978, 7, S. 230-231].
108.
Czubi ski, Antoni: Das Deutschlandbild der Polen 1918-1939 - Zu einem Buch von Frank
Golczewski ['Das Deutschlandbild der Polen 1918-1939; Düsseldorf 1974']; in: SHSG 1978, 7, S.
135-149.
109.
Czubi ski, Antoni: Dwa pa stwa niemieckie a Polska (1945-1951); in: SHSG 1983, 12, S. 321.
110.
Czubi ski, Antoni: Lewica niemiecka w walce z dyktatur hitlerowsk 1933-1945; Warszawa
1973 [Rez. Jerzy Koze ski in SHSG 1975, 4, S. 193-197].
111.
Czubi ski, Antoni: Nowe polskie syntezy historii powojennych Niemiec; in: SHSG 1995, 20,
S. 226-228.
112.
Czubi ski, Antoni: Otwarcie sesji [konferencja 11-12 X 1971]; in: SHSG 1972, 1, S. 7-8.
113.
Czubi ski, Antoni: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Geneza, charakter, znaczenie;
Pozna 1978 [Rez. Przemysław Hauser in SHSG 1980, 9, S. 292-295].
114.
Czubi ski, Antoni: Problem niemiecki w latach 1939-1995; in: SHSG 1996, 21, S. 139-152.
115.
Czubi ski, Antoni: Problem polski w polityce wschodniej Niemiec w latach 1914-1920; in:
SHSG 1993-1994, 19, S. 47-68.
116.
Czubi ski, Antoni: 'Revolution oder Reform' in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert; in: SHSG
1976, 5, S. 3-18.
117.
Czubi ski, Antoni: Rola III Rzeszy w Europie lat 1933-1945; in: SHSG 1997, 22, S. 89-107.
118.
Czubi ski, Antoni: Stanowisko SPD wobec narodu i pa stwa polskiego w okresie dyktatury
hitlerowskiej (1933-1945); in: SHSG 1972, 1, S. 181-194.
119.
Czubi ski, Antoni: Uwagi polemiczne w sprawie niemieckiego nacjonalizmu; in: SHSG 1972,
1, S. 281-283.
120.
Czubi ski, Antoni: W złowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847-1993);
Pozna 1994 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1995, 20, S. 176-180].
121.
Czubi ski, Antoni: Zjednoczenie Niemiec w polskiej publicystyce politycznej i historycznej lat
1990-1994; in: SHSG 1995, 20, S. 129-141.
122.
Czubi ski, Antoni: ZSRR i Niemcy w dobie Locarno (1924-1926); in: SHSG 1991-1992, 18,
S. 171-182.
123.
D. M.: Sprawozdanie z sesji naukowej: 'Polityka mocarstw zachodnich wobec problemu
niemieckiego w latach 1845-1949'; in: SHSG 1979, 8, S. 258-260.
124.
D. M.: Obchody 10-lecia współpracy mi dzy Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle i
Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu; in: SHSG 1978, 7, S. 237-239.
125.
Danzig – Gda sk - Deutsch-polnische Geschichte, Politik und Literatur; Dillingen 1996 [Rez.
Wojciech Krzy aniak in SHSG 1996, 21, S. 243f].
126.
Daszkiewicz, Krystyna: Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki
Federalnej; Pozna 1972 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1974, 3, S. 159-161].
127.
Davydov, Jurij D.: Kritkia social'no-filosofskich vozzrenij Frankfurtskoj školy; Moskwa 1977
[Rez. E. P. in SHSG 1980, 9, S. 363-364].
128.
Deborin, G.A. / B. S. Tiełpuchovskij: Itogi i uroki Velikoj Otecestvennoj vojny; Moskva 1975
[Rez. A. Cz.. in SHSG 1977, 6, S. 331].
129.
Dedecius, Karl: Deutsche und Polen - Botschaf der B cher; M chen 1971, 98 S. [Rez.
Włodzimierz Bialik in SHSG 1973, 2, S. 153-154].
130.
Dedecius, Karl: Notatnik tłumacza; Kraków 1974 [Rez. Waldemar Zamlewski in SHSG 1978,
7, S. 218-221].
131.
Dedecius, Karl: Überall ist Polen; Frankfurt/M. 1974 [Rez. Waldemar Zamlewski in SHSG
1978, 7, S. 218-221].
132.
Deodato, Ettore: Manfredi Gravina - Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gda sku (czerwiec
1929 – wrzesie 1932); in: SHSG 1986, 15, S. 127-153.
133.
Der Weg zum Nachbarn - Beiträge zur Thematisierung deutsch-polnischer Beziehungen in der
Literatur des 20. Jahrhunderts, hg. v. Edyta Połczy ska; Pozna 1982 [Rez. Krzysztof A.
Kuczy ski in SHSG 1983, 12, S. 252-254].
134.
Dermin, Ryszard: Współpraca Komunistycznej Partii Polski z Komunistyczn Parti Niemiec
na pograniczu polsko-niemieckim (ze szczególnym uwzgl dnieniem Górnego l ska) w latach
1922-1938; Opole 1978 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9, S. 284-287].
135.
Deutsche Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg; Stuttgart 1973 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5,
S. 261-262].
136.
Deutsche Geschichte im Osten Europas - Baltische Länder, hg. v. Gerd von Pistohlkors, Berlin
1994 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1997, 22, S. 230-233].
137.
Deutsche Sozialgeschichte - Dokumente und Skizzen, hg.v. Werner Pöls; München 1973[Rez.
Bernard Piotrowski in SHSG 1975, 4, S. 223].
138.
Deutsche, Deutschbalten und Russen - Studien zu ihren gegenseitigen Bildern und
Beziehungen, hg. v. K. Meyer, Lüneburg 1997 [Rez. Artur Kijas in SHSG 1997, 22, S. 235-237].
139.
deutsche [Die ...] Frage im 19. und 20. Jahrhundert als west- und osteuropäisches Problem Fachliche und didaktische Aspekte, hg.v. Dieter Tieman in Zusammenarbeit mit Johannes
Hoffmann; Wiesbaden 1994 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1995, 20, S. 172-173].
140.
Deutscher Einfluss auf Bildung und Wissenschaft im östlichen Europa; Köln, Wien 1984 [Rez.
J. S. in SHSG 1986, 15, S. 283-284].
141.
Deutsches Polen-Institut Darmstadt – Bücherverzeichnis Band 1: Bestand 1980-1983 [Rez.
K.A. K. in SHSG 1985, 14, S. 334-335].
142.
Deutschland - Wandel und Bestand - Eine Bilanz nach hundert Jahren, hg.v. Edgar Joseph
Feuchtwagner; München 1973 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1977, 6, S. 285-287].
143.
Deutschland und Rußland im Zeitalter des Kapitalismus 1861-1914 - I: Deutsch-sowjetisches
Historikertreffen in der Bundesrepublik Deutschland, Mainz, 14.-21. Okt. 1973; Wiesbaden 1977
[Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9, S. 260-262].
144.
Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, hg.v. Immanuel Geiss / Bernd
Jügen Wendt [Festschrift für Fritz Fischer]; Düsseldorf 1973 [Rez. Janusz Pajewski in SHSG 1975,
4, S. 171-174].
145.
Deutschordenstaat [Der...] Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart, hg.
v. Udo Arnold / Marian Biskup [z bibliografi zawarto ci tomu]; Marburg 1982 [Rez. Tomasz
Jasi ski in SHSG 1984, 13, S. 244-245].
146.
Deutsch-polnische Literaturbeziehungen des XIX. und XX. Jahrhunderts, hg. v. Krzysztof A.
Kuczy ski; Łód 1980 [Rez. A. B. in SHSG 1982, 11, S. 226-227].
147.
Deutsch-polnische Literaturbeziehungen im Wandel der Jahrhunderte - Beiträge einer
gemeinsamen Konferenz von Wissenschaftlern der Pädagogischen Hochschulen Potsdam und
Zielona Góra im Juni 1982; Potsdam 1985 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 287].
148.
Deutsch-slavische Namenforschung – Vorträge und Berichte aus Anlaß der wissenschaftlichen
Tagung des J. G. Herder-Forschungsrates über Probleme der deutsch-slawischen Namenforschung
am 21. und 22. Oktober 1976, hg. v. Hans Bernd Harder; Marburg 1981 [Rez. J. S. in SHSG 1983,
12, S. 256-257].
149.
Deutsch-sowjetische Beziehungen 1922-1925; Berlin 1978 [Rez. T. K. in SHSG 1982, 11, S.
220].
150.
Dirrheimer, Günter: Die k. k. Armee im Biedermeier; Wien 1975 [Rez. Waldemar Łazuga in
SHSG 1980, 9, S. 252-254].
151.
Ditten, Hans: Zu Prokops Nachrichten über die deutschen Stämme; in: Byzantinoslavica
36(1975), 1, S. 1-24 [Rez. J. S. in SHSG 1977, 6, S. 325-326].
152.
Dmitrzak, Andrzej: Hitlerowskie kontrybucje w okupowanej Polsce 1939-1945; Pozna 1983
[Rez. Marek ubrowski in SHSG 1984, 13, S. 284-286].
153.
Döbler, Hannsferdinand: Die Germanen - Legende und Wirklichkeit von A-Z - Ein Lexikon
für europäische Frühgeschichte; Gütersloh 1975 [Rez. Leszek Mrozewicz in SHSG 1977, 6, S.
255-257].
154.
Dobrowolski, Piotr: Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym l sku i w
Cieszy skiem w latach 1918-1939; Warszawa, Kraków 1972 [Rez. Przemysław Hauser in SHSG
1975, 4, S. 190-193].
155.
Dobrowolski, Piotr: Zachodnioniemiecka my l polityczna a pokojowe współistnienie i
odpr enie; Warszawa, Kraków 1980 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1982, 11, S. 202-204].
156.
Doma ski, Grzegorz: Zagadnienie tak zwanej kultury burgundzkiej; in: Przegl d
Archeologiczny 21(1973), S. 123-163 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1975, 4, S. 219-220].
157.
Donaumonarchie [Die ...] und die südslawische Frage von 1848 bis 1918 - Texte des ersten
österreichisch-jugoslavischen Historikertreffens, Gösing 1976, hg. v. A. Wandruszka / R. G.
Plaschka / A. M. Drabek; Wien 1978 [Rez. Jan Lewandowski in SHSG 1981, 10, S. 269-270].
158.
Dopierała, Bogdan: Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej - Studia historyczne;
Pozna 1978 [Rez. Janusz Pajewski in SHSG 1980, 9, S. 302-305].
159.
'Drang nach Osten' i narody centralnoj, vosto noj i jugo-vosto noj Europy 1871-1918 gg., hg.
v. V.K. Volkov; Moskwa 1977 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9, S. 262-265].
160.
Droga Niemców do ponownego zjednoczenia pa stwa 1949-1990, hg. v. Antoni Czubi ski;
Pozna 1991 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1991-1992, 18, S. 235-237].
161.
Drozdowski, Marian: Geneza polsko-pruskiego traktatu rozbiorowego z 1773 r. - Negocjacje w
delegacji i na sejmie (3-28 IX 1773); in; SHSG 1975, 4, S. 57-71.
162.
Drozdowski, Marian: Historycy z Katowic o roli Prus i Austrii w powstaniu ko ciuszkowskim;
in: SHSG 1986, 15, S. 221-230.
163.
Druga II wojna wiatowa i jej nast pstwa, hg. v. Antoni Czubi ski; Pozna 1996 [Rez. Bogdan
Koszel in SHSG 1996, 21, S. 214-216].
164.
Drugie spotkanie prasy rodłowej; in: SHSG 1976, 5, S. 270-271.
165.
Drzycimski, Andrzej: Polacy w Wolnym Mie cie Gda sku (1920-1933) - Polityka senatu
gda skiego wobec ludno ci polskiej; Wrocław 1978 [Rez. Marek Andrzejewski in SHSG 1980, 9,
S. 305-307].
166.
Dülffer, Jost: Weimar, Hitler und die Marine - Reichspolitik und Flottenbau 1920-1939;
Düsseldorf 1973 [Rez. Piotr Kraszewski in SHSG 1977, 6, S. 294-296].
167.
Dworecki, Zbigniew: Pozna i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939;
Pozna 1994 [Rez. Edmund Makowski in SHSG 1995, 20, S. 194-196].
168.
Dybiec, Julian: Finansowanie nauki i o wiaty w Galicji 1860-1918; Kraków 1979 [Rez.
Waldemar Łazuga in SHSG 1982, 11, S. 160-161].
169.
Dybiec, Julian: Mecenat naukowy i o wiatowy w Galicji 1860-1918; Wrocław 1981 [Rez. W.
Ł. in SHSG 1983, 12, S. 262-263].
170.
Dzikowska, El bieta / Bernard Wengerek: Das Bild des Deutschen in der polnischen Literatur
nach 1945; in: Sinn und Form 32(1980), 2, S. 336-391 [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 229230].
171.
E. M.: Sprawozdanie z udziału delegacji Instytutu Historii UAM w konferencji naukowej i
uroczysto ciach 30-lecia zwyci stwa nad faszyzmem, zorganizowanych przez Uniwersytet im. M.
Lutra w Halle/S. (5-6 V 1975); in: SHSG 1976, 5, S. 276-277.
172.
Ebeling, Frank: Karl Haushofer und seine Raumwirtschaft 1919-1945; Berlin 1994 [Rez.
Henryk Olszewski in SHSG 1995, 20, S. 205-207].
173.
Eder, Alois: Lieben den Adel und erkennen für Ihren Herrn einen Erwählten - Zum Stereotyp
des Polen auf einer österreichischen Völkertafel des frühen 18. Jahrhunderts; in: SHSG 1980, 9, S.
23-53.
174.
Ehrismann, Otfrid: Tod und Erkenntnis - Hebbels Polenbild; in: Hebbel-Jahrbuch 1983, S. 940 [Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 302].
175.
Eichenberger, Carsten: Die Deutschen in Polen - Von der verleugneten Minderheit zur
anerkannten Volksgruppe; Augsburg 1994 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1996, 21, S. 230-231].
176.
Endres, Rudolf: Die Rolle der Grafen von Schweinfurt in der Besiedlung Nordostbayerns; in:
Jahrbuch für fränkische Landesforschung 32(1972), S. 1-43 [Rez. J. S. in SHSG 1976, 5, S. 253254].
177.
Engel, Franz: Beiträge zur Siedlungsgeschichte und historischen Landeskunde - MecklenburgPommern-Niedersachsen; Köln, Wien 1970 [Rez. Bogdan Wachowiak in SHSG 1973, 2, S. 169172].
178.
Engelmann, Bernt: Prusy - Kraj nieograniczonych mo liwo ci; Pozna 1984 [Rez. Jan W sicki
in SHSG 1985, 14, S. 291-296].
179.
Enzberg, Horst-Dieter Freiherr v.: Die Goetheschule in Graudenz und das deutsch-polnische
Verhältnis (1920-1945); Lüneburg 1994 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1997, 22, S. 268-272].
180.
Ergetowski, Ryszard: Podr cznik J.L. Cassiusa, czyli nauka j zyka polskiego dla Niemców; in:
SHSG 1996, 21, S. 3-10.
181.
Ernst, Raimund: Die Nordwestslaven und das fränkische Reich - Beobachtungen zur
Geschichte ihrer Nachbarschaft und zur Elbe als nordöstlicher Reichsgrenze bis in die Zeit Karls
des Großen; Berlin [West] 1976 [Rez. Gerard Labuda in SHSG 1978, 7, S. 156-158].
182.
Ethnische Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland - Ein Lexikon, hg.v.
Cornelia Schmalz-Jacobsen / Georg Hansen; München 1995 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG
1996, 21, S. 231].
183.
Europa Slavica - Europa Orientalis - Festschrift für Herbert Ludat zum 70. Geburtstag, hg. v.
Detlef Klaus Grothusen / Klaus Zernack; Berlin 1980 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1982,
11, S. 148-151].
184.
Faschismus und Wiederstand 1933-1945 – Ein Literaturverzeichnis, hg.v. Ursel Hochmuth;
Frankfurt/M. 1973 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1976, 5, S. 237-238].
185.
Faulenbach, Bernd: Ideologie des deutschen Weges - Die deutsche Geschichte in der
Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalismus; München 1980 [Rez. Bernard
Piotrowski in SHSG 1984, 13, S. 263-265].
186.
Festschrift für Bernhard Stasiewski - Beiträge zur osteuropäischen Kirchengeschichte, hg. v.
Adriányi Gottschalk / Joseph Gottschalk; Köln, Wien 1975 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1978,
7, S. 166-167].
187.
Festschrift für Walter Schlesinger, hg.v. Helmut Beumann; Köln, Wien 1973 [Rez. Jerzy
Strzelczyk in SHSG 1975, 4, S. 150-153].
188.
Festschrift für Walter Schlesinger; Köln, Wien 1974 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1976, 5,
S. 200-202].
189.
Feuchtwagner, E. J.: Preußen - Mythos und Realität; Frankfurt/M. 1972 [Rez. Witold
Jakóbczyk in SHSG 1977, 6, S. 278-279].
190.
Fiedor, Karol: Antypolskie organizacje w Niemczech 1918-1933; Wrocław 1973 [Rez. Jan
Pr dki in SHSG 1975, 4, S. 189-190].
191.
Fiedor, Karol: Działalno antypolskich organizacji i instytucji naukowych w Republice
Weimarskiej; in: SHSG 1972, 1, S. 259-265.
192.
Fiedor, Karol: Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn
zjednoczeniowych 1918-1945; Wrocław 1991 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1991-1992, 18, S.
224-226].
193.
Fiedor, Karol: Ruch panaeuropejski Coudenhove-Kalergiego; in: SHSG 1985, 14, S. 69-98.
194.
Fijalkowski, Paweł: Parafia w. Mikolaja na Kamiennej Górze w Królewcu jako centrum
polskiego luteranizmu w Prusach; in: SHSG 1997, 22, S. 25-50.
195.
Filosofija Gegela i sovermennost; Moskva 1973 [Rez. B. P. in SHSG 1977, 6, S. 328-329].
196.
Filosofija Kanta i sovremennost, hg.v. T. I. Ojzerman; Moskva 1974 [Rez. B. P. in SHSG
1977, 6, S. 328].
197.
Filozofia polskiego O wiecenia, hg.v. Tadeusz Namowicz / Karol Sauerland / Marek J.
Siemek; Warszawa 1973 [Rez. Włodzimierz Bialik in SHSG 1975, 4, S. 160-162].
198.
Fischer [Das ...] Lexikon 'Literatur', hg.v. Wolf-Harmut Friedrich / Walther Killy;
Frankfurt/M. 1973 [Rez. Włodzimierz Bialik in SHSG 1975, 4, S. 144-146].
199.
Fischer, Fritz: Zum Problem der Kontinuität der deutschen Geschichte von Bismarck zu Hitler;
in: SHSG 1972, 1, S. 115-127.
200.
Fischer, Heinz Dietrich: Deutsche Presseverleger des 18. bis 20. Jahrhunderts; Pullach b.
München 1975 [Rez. Marek Andrzejewski in: SHSG 1978, 7, S. 186-187].
201.
Fiszer, Józef: Kryzys berli ski 1948/1949 oraz jego skutki dla Niemiec i Europy; in: SHSG
1993-1994, 19, S. 105-125.
202.
Fiszer, Józef: Sytuacja wewn trzna i mi dzynarodowa Niemiec po bezwarunkowej kapitulacji
III Rzeszy; in: SHSG 1996, 21, S. 101-118.
203.
Fiszer, Józef: Współpraca Polski i NRD na rzecz umacniania pokoju i bezpiecze stwa Europy
w latach 19491980; in: SHSG 1985, 14, S. 125-161.
204.
Forst-Battaglia, Jakub: Polnisches Wien; Wien, München 1983 [Rez. Krzysztof A. Kuczy ski
in SHSG 1984, 13, S. 294-296].
205.
Foss, Gustaw: Die niederdeutsche Siedlungsmundart im Lipnoer Lande; Pozna 1971 [Rez.
Krystyna Toby-Tereszy ska in SHSG 1974, 3, S. 167-169].
206.
Fras, Zbigniew: Demokraci w yciu politycznym Galicji w latach 1848-1873; Wrocław 1997
[Rez. Waldemar Łazuga in SHSG 1997, 22, S. 248-250].
207.
Freud, Michael: Deutsche Geschichte – Fortgeführt von Thilo Vogelsang; Berlin, München,
Wien 1974 [Rez Bernard Piotrowski in SHSG 1975, 4, S. 219].
208.
Friedenssichernde Aspekte des Minderheitenschutzes in der Ära des Völkerbundes und der
Vereinten Nationen in Europa, hg.v. Manfred Mohr; Berlin 1996 [Rez. Tadeusz Kotłowski in
SHSG 1996, 21, S. 202-204].
209.
Friedmann, Bernhard: Untersuchungen zur Geschichte des abodritischen Fürstentums bis zum
Ende des 10. Jahrhunderts; Berlin 1986 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1987, 16, S. 256-
259].
210.
Friedrich-Meinecke-Institut [Das ...] der Freien Universität Berlin 1960-1970; Berlin 1971
[Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1973, 2, S. 207].
211.
Friesinger, Herwig: Studien zur Archäologie der Slawen in Niederösterreich; Wien 1971, 1974
[Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1976, 5; S. 197-199].
212.
Fritze, Wolfgang H.: Das Vordringen deutscher Herrschaft in Teltow und Barnim; in: Jahrbuch
für brandenburgische Landesgeschichte 1971, 22, S. 81-154 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1973,
2, S. 160-163].
213.
Füllner, Bernd: Georg Weerths Adelssatire 'Leben und Thaten des berühmten Ritters
Schnapphanski' - Ein Beitrag zur Diskontinuität in der Rezeption der deutschen Vormärzliteratur;
in: SHSG 1980, 9, S. 155-160.
214.
Fünf Jahre Deutsches Polen-Institut - Arbeitsbericht 1980-1984; Darmstadt 1985 [Rez. K.A.
K. in SHSG 1986, 15, S. 293-294].
215.
Fünfunddreißig Jahre Forschung über Ostmitteleuropa - Veröffentlichungen der Mitglieder des
J. G. Herder-Forschungsrat; Marburg/Lahn 1985 [Rez. Gerard Labuda in SHSG 1988-1990, 17, S.
178-180].
216.
Gaj, Jerzy: Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mie cie Gda sku 1920-1939;
Warszawa, Pozna 1976 [Rez. Ryszard Wryk in SHSG 1979, 8, S. 221-223].
217.
Galizien um die Jahrhundertwende, hg. v. Karlheim Mack; Wien, München 1990 [Rez.
Tadeusz Dubicki / Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1991-1992, 18, S. 213-214].
218.
Gall, Lothar: Bismarck - Der weiße Revolutionär; Frankfurt/M. 1980 [Rez. Witold Jakóbczyk
in SHSG 1982, 11, S. 158-159].
219.
Galuba, Rafał: Sprawa ukrai ska na Konferencji Pokojowej w Pary u w 1919 roku; in: SHSG
1996, 21, S. 179-188.
220.
Gasowski, Tomasz: Mi dzy gettem a wiatem - Dylematy ideowe ydów galicyjskich na
przełomie XIX i XX wieku; Kraków 1996 [Rez. Witold Molik in SHSG 1997, 22, S. 255-256].
221.
Gastpary, Waldemar: Biskup Bursche i sprawa polska; Warszawa 1972 [Rez. Marceli Kosman
in SHSG 1974, 3, S. 166-167].
222.
Gastpary, Waldemar: Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen wiatowych 1914-1939;
Warszawa 1978 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1981, 10, S. 275-280].
223.
Gebrauchsliteratur-Inteferenz-Kontrastivität - Beiträge zur polnischen und deutschen Literaturund Sprachwissenschaft, hg. v. Bernhard Gajek / Erwin Wedel; Frankfurt/M. 1982 [Rez. K.A. K.
in SHSG 1985, 14, S. 330-331].
224.
Gegenwartsliteratur in Osteuropa und der DDR, hg. v. Rudolf-Dieter Kluge; München 1982
[Rez. K.A. K. in SHSG 1985, 14, S. 331-332].
225.
Gelberg, Ludwig: Normalizacja stosunków PRL-RFN - Problemy polityczno-prawne;
Warszawa 1978 [Rez. Bohdan Demby in SHSG 1982, 11, S. 198-201].
226.
gelehrte [Die ...] Welt des 17. Jahrhunderts über Polen, hg. v. Elida Maria Szarota; Wien,
München, Zürich 1972 [Rez. Zygmunt Boras in SHSG 1978, 7, S. 181-183].
227.
Germanen [Die ...] - Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. Bd. I;
Berlin 1976 [Rez. Leszek Mrozewicz in SHSG 1980, 9, S. 235-236].
228.
Germania Slavica II, hg. v. Wolfgang H. Fritze; Berlin (West) 1981 [Rez. Kazimierz My li ski
in SHSG 1984, 13, S. 240-244].
229.
Germania Slavica II, hg. v. Wolfgang A. Fritze; Berlin [West] 1981 [Rez. J. S. in SHSG 1983,
12, S. 274].
230.
Germanskaja vostocnaja politika v novoe i novejsce vremja - Problemy istorii i istoriografii;
Moskva 1974 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1977, 6, S. 276-278].
231.
Germany - A Companion to German Studies, hg.v. Malcolm Pasley; London 1972 [Rez.
Bernard Piotrowski in SHSG 1975, 4, S. 148-150].
232.
Geschichte der Sorben, Bd. I: Von Anfngen bis 1789; Bautzen 1977 [Rez. Kazimierz
My li ski in SHSG 1980, 9, S. 238-241].
233.
Geschichte Schleswig-Holsteins - Von den Anfängen bis Gegenwart, hg. v. Ulrich Lange;
Neumünster 1996 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1997, 22, S. 296-298].
234.
Geschichte Thüringens, hg.v. Hans Patze / Walter Schlesinger; Köln, Wien 1973-1974 [Rez.
Jerzy Strzelczyk in SHSG 1976, 5, S. 210-211].
235.
Gli Slavi occidentali e meridionali nell’alto medievo (Settimane die studio Centro Italiano di
Studii sull'Alto Medioevo, 30), t. I-II; Spoleto 1983 [Rez. J. S. in SHSG 1985, 14, S. 324-325].
236.
Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa, hg. v. Jardan Ferluga /
Manfred Hellmann / Herbert Ludat - Serie A: Lateinische Namen bis 900, Lieferung 1-5;
Wiesbaden 1973-1975 [Rez. Leszek Mrozewicz in SHSG 1978, 7, S. 154-156].
237.
Gołubkin, Jurij A. / Siergiej I. Bajew: Problem reformacji i wojny chłopskiej w Niemczech w
radzieckiej historiografii ostatniego trzydziestolecia; in: SHSG 1987, 16, S. 217-233.
238.
Görich, Knut: Otto III. - Romanus Saxonicus Italicus - Kaiserliche Rompolitik und sächsische
Historiographie; Sigmaringen 1993 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1993-1994, 19, S. 169172].
239.
Góra, Władysław / Stanisław Ok cki: Walczyli o nowe Niemcy; Warszawa 1972 [Rez.
Ryszard Nazarewicz in SHSG 1974, 3, S. 163-166].
240.
Góralski, Zbigniew: Austria a trzeci rozbiór Polski; Warszawa 1979 [Rez. Waldemar Łazuga
in SHSG 1981, 10, S. 261-262].
241.
Górecki, Leon: Walka o polsko szkoły ludowej na Górnym l sku w latach 1801-1872;
Katowice 1974 [Rez. Witold Molik in SHSG 1977, 6, S. 279-281].
242.
Górski, Karol: Descriptiones terrarum - Nowo odkryte ródło do dziejów Prus w XIII w.; in:
Zapiski historyczne 46(1981), 1, S. 7-16. [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1983, 12, S. 257-258].
243.
Gralak, Bronisław: Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej;
Łód 1984 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1986, 15, S. 286].
244.
Grass, Hans Michael: Bibliotheksbauten des 19. Jahrhunderts in Deutschland; München 1976
[Rez. M. K. in SHSG 1979, 8, S. 245-246].
245.
Grasshoff, Helmut: Russische Literatur in Deutschland im Zeitalter der Aufklärung - Die
Propagierung russischer Literatur im 18. Jahrhundert durch deutsche Schriftsteller und Publizisten;
Berlin 1973 [Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1978, 7, S. 184-186].
246.
Greiner, Piotr: Słownik organizacji młodzie owych w województwie l skim w latach 19221939; Katowice 1993 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1996, 21, S. 204-206].
247.
Griff nach Südeuropa - Neue Dokumente über die Politik des deutschen Imperialismus und
Militarismus gegenüber Südeuropa im zweiten Weltkrieg; Berlin 1973 [Rez. B. P. in SHSG 1976,
5, S. 262].
248.
Grigorjanc, Tatiana J.: Germanskaja politika na pol'skich zemljach v 70-90 gg. XIX veka [Die
deutsche Politik auf polnischen Gebieten in den 70-90 Jahren des 19. Jhs]; in: SHSG 1977, 6, S.
89-112].
249.
Grigorjanc, Tatiana J.: Okkupacionnaja polityka fašistskoj Germanii v Polše (1939-1945);
Moskva 1979 [Rez. Bo ena Górczy ska in SHSG 1981, 10, S. 280-281].
250.
Grodziski, Stanisław: Franciszek Józef I; Wrocław 1978 [Rez. Waldemar Łazuga in SHSG
1980, 9, S. 255-257].
251.
Grodziski, Stanisław: W królestwie Galicji i Lodomerii; Kraków 1976 [Rez. Waldemar Łazuga
in SHSG 1978, 7, S. 188-190].
252.
Grosser, Alfred: Das Deutschland im Westen - Eine Bilanz nach 40 Jahren; München, Wien
1986 [Rez. Antoni Władysław Walczak in SHSG 1986, 15, S. 278-282].
253.
Grössling, Helmuth: Der Kampf um Wien im Oktober 1848; Wien 1973 [Rez. B. P. in SHSG
1976, 5, S. 259].
254.
Grot, Zdzisław / Bernard Piotrowski: Frido M tšk – uczony i działacz narodowy Serbów
łu yckich; in: SHSG 1974, 3, S. 127-133.
255.
Grot, Zdzisław: Andrzej Wojtkowski i jego badania polsko-niemieckie; in: SHSG 1977, 6, S.
157-165.
256.
Grot, Zdzisław: Felix Heinrich Gentzen (1914-1969) i jego prace naukowe o stosunkach
polsko-niemieckich; in: SHSG 1976, 5, S. 131-136.
257.
Grot, Zdzisław: Polityka Rzeszy wobec mniejszo ci narodowych 1871-1918; in: SHSG 1972,
1, S. 41-48.
258.
Grot, Zdzisław: Václav Žá ek jako historyk zagadnie słowia sko-niemieckich; in: SHSG
1973, 2, S. 103-112.
259.
Grucza, Franciszek: Z historii transferu słowia skich elementów leksykalnych do j zyka
niemieckiego na l sku i obszarach przyległych; in: SHSG 1974, 3, S. 135-145.
260.
Grünberg, Karol / Jerzy Serczyk: Czwarty rozbiór Polski - Z dziejów stosunków radzieckoniemieckich w okresie mi dzywojennym; Warszawa 1990 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 19911992, 18, S. 226-228].
261.
Grünberg, Karol: Czas wojny 1939-1945; Toru 1991 [Rez. Anna D browska in SHSG] 19911992, 18, S. 228-231].
262.
Grundfragen der geschichtlichen Beziehungen zwischen Deutschen, Polaben und Polen, hg. v.
Wolfgang H. Fritze / Klaus Zernack; Berlin [West] 1976 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG
1978, 7, S. 151-154].
263.
Grze , Bolesław / Jerzy Kozłowski /Aleksander Kramski: Niemcy w Pozna skiem wobec
polityki germanizacyjnej 1815-1920; redakcja L. Trzeciakowski; Pozna 1976 [Rez. Witold
Jakóbczyk /Adam Galos in SHSG 1979, 8, S. 206-211].
264.
Günter, Arnold: Johann Gottfried Herder; Leipzig 1979 [Rez. B. P. in SHSG 1982, 11, S. 219].
265.
Gyula, Laszlo: Steppenvölker und Germanen - Kunst der Völkerwanderungszeit; Berlin 1975
[Rez. Leszek Mrozewicz in SHSG 1977, 6, S. 257-258].
266.
H.O.: Profesor dr habil. Jan Chodera 15 X 1915 - 30 IX 1975 - Wspomnienie po miertne; in:
SHSG 1976, 5, S. 263-266.
267.
Hagen, Manfred: Die Deutschbalten in der III. Duma - Zwischen nationalem Abwehrkampf,
Autonomiestreben und Klassenkampf; in: Zeitschrift für Ostforschung 23(1974), 4, S. 577-597
[Rez. T. J. in SHSG 1978, 7, S. 228-229].
268.
Hajduk, Bolesław: Wolne miasto Gda sk w polityce celnej Polski 1922-1934; Wrocław 1981
[Rez. Marek Andrzejewski in SHSG 1983, 12, S. 239-240].
269.
Hałupczak, Henryk: II Rzeczypospolita a mniejszo polska w Niemczech; Pozna 1992 [Rez.
Dariusz Matelski in SHSG 1991-1992, 18, S. 231-234].
270.
Hamerow, Theodore S.: The social foundation of German Unification 1858-1871; Princeton
1972 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5, S. 259-260].
271.
Handbuch der Geschichte Rußlands, hg. v. M. Hellmann / K. Zernack / G. Schramm, Bd. 1:
Von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zarentum, hg. v. Manfred Hellmann; Stuttgart
1979-1980 [Rez. J. S. in SHSG 1982, 11, S. 215-216].
272.
Handbuch der Geschichte Rußlands, hg. v. M. Hellmann / K. Zernack / G. Schramm, Bd. 1:
Von der Kiewer Reichsgründung bis zum Moskauer Zarentum, hg. v. M. Hellmann, Lief. 12;
Stuttgart 1976-1978 [Rez. J. S. in SHSG 1980, 9, S. 353-354].
273.
Handbuch der historischen Stätten - Schlesien, hg. v. Hugo Weczerka; Stuttgart 1977 [Rez. J.
S. in SHSG 1980, 9, S. 354-355].
274.
Handbuch der historischen Stätten Deutschlands - Bd. 10: Berlin und Brandenburg, hg.v. Gerd
Heinrich; Stuttgart 1973 [Rez. J. S. in SHSG 1976, 5, S. 248-249].
275.
Hartmann, Stefan: Studien zur Schrift des Nicolaus Copernicus; in: Zeitschrift für
Ostforschung 22(1973), 1, S. 1-43 [Rez. T. J. in SHSG 1978, 7, S. 223].
276.
Hartstock, Erhard: Die sorbische nationale Bewegung in der schlesischen Oberlausitz 18301848/1849; Bautzen 1977 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1981, 10, S. 264-266].
277.
Hartwig, Gerhardt: Revolution und liberale Bewegung - Die nationale Organisation der
konstitutionellen Partei in Deutschland 1848/49; Bremen 1974 [Rez. B. P. in SHSG 1979, 8, S.
244].
278.
Hattenhauer, Hans: Luthers Bedeutung für Ehe und Familie; in: SHSG 1984, 13, S. 15-32.
279.
Hauser, Przemysław: Koordynacja bada niemieckoznawczych; in: SHSG 1974, 3, S. 183.
280.
Hauser, Przemysław: Mniejszo niemiecka w województwie pomorskim w latach 1920-1939;
Wroclaw 1981 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1982, 11, S. 168-171].
281.
Hauser, Przemysław: Mniejszo niemiecka na Pomorzu wobec kwestii kaszubskiej w latach
1920-1939; in: SHSG 1973, 2, S. 77-91.
282.
Hauser, Przemysław: Niemcy wobec sprawy polskiej - Pa dziernik 1918 - czerwiec 1919;
Pozna 1984 [Rez. Piotr Łossowski in SHSG 1986, 15, S. 267-270].
283.
Hauser, Przemysław: Rola ko cioła ewangelicko-unijnego w kształtowaniu si stosunków
narodowo ciowych na terenie Wielkopolski i Pomorza w okresie II Rzeczypospolitej; in: SHSG
1975, 4, S. 99-118.
284.
Havelland [Das ...] im Mittelalter - Untersuchungen zur Strukturgeschichte einer ostelbischen
Landschaft in slavischer und deutscher Zeit, hg. v. Wolfgang Ribbe; Berlin 1987 [Rez. Jerzy
Strzelczyk in SHSG 1987, 16, S. 259-265].
285.
Hawranek, Franciszek: Niemiecka socjaldemokracja w prowincji górno l skiej w latach 19291933; Wrocław 1971 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1973, 2, S. 197-199].
286.
Hawranek, Franciszek: O stosunku SPD do sprawy polskiej; in: SHSG 1972, 1, S. 241-245.
287.
Hawranek, Franciszek: Polityka Centrum w kwestii górno l skiej po I wojnie wiatowej;
Opole 1973 [Rez. Krzysztof Rzepa in SHSG 1975, 4, S. 186-189].
288.
Hawranek, Franciszek: Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym l sku w latach 18901914; Opole 1977 [Rez. Krzysztof Rzepa in SHSG 1980, 9, S. 275-277].
289.
Hawranek, Franciszek: Profesor dr habil. Józef Kokot - Wspomnienie po miertne; in: SHSG
1977, 6, S. 333-334.
290.
Heiber, Helmut: Universität unterm Hakenkreuz; München 1991 [Rez. Henryk Olszewski in
SHSG 1995, 20, S. 199-201].
291.
Helbig, Herbert: Gesellschaft und Wirtschaft der Mark Brandenburg im Mittelalter; Berlin
1973 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1977, 6, S. 267-271].
292.
Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880 bis 1980; Berlin,
Bonn 1986 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1986, 15, S. 277-278].
293.
Herre, Franz: Metternich - Or downik pokoju; Warszawa 1996 [Rez. Waldemar Łazuga in
SHSG 1996, 21, S. 199-200].
294.
Herrmann, Joachim: Die germanischen und slavischen Siedlungen und das mittelalterliche
Dorf von Tornow, Kr. Calau; Berlin 1973 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1975, 4, S. 153-156].
295.
Herwarth, Hans v.: Mi dzy Hitlerem a Stalinem - Wspomnienia dyplomaty i oficera
niemieckiego 1931-1945; Warszawa 1992 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1993-1994, 19, S.
198].
296.
Herwig, Holger H.: Das Elitekorps des Kaisers - Die Marineoffiziere im Wilhelmschen
Deutschland; Hamburg 1977 [Rez. Marek Czapli ski in SHSG 1980, 9, S. 270-273].
297.
Hey, Gustav: Die slavischen Siedlungen im Königreich Sachsen mit Erklärung ihrer Namen;
Köln, Wien 1981 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1983, 12, S. 214-215].
298.
Hilsch, Peter: Der Bischof von Prag und das Reich in sächsischer Zeit; in: Deutsches Archiv
für Erforschung des Mittelalters 28(1972), S. 1-41 [Rez. J. S. in SHSG 1976, 5, S. 252-253].
299.
Historia i współczesno - 1: Polska i Europa w XX wieku; Katowice 1977 [Rez. A. Cz. in
SHSG 1980, 9, S. 365].
300.
Historia Pomorza, hg. v. Gerard Labuda; Pozna 1976 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1979,
8, S. 191-195].
301.
Historia społeczna - Historia codzienno ci – Mikrohistoria, Przełozył A. Kopacki; Warszawa
1996 [Rez. Jerzy Topolski in SHSG 1997, 22, S. 227-229].
302.
Hitler, Deutschland und die Mächte - Materialien zur Außenpolitik des Dritten Reiches;
Düsseldorf 1978 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9, S. 309-315].
303.
Hoefert, Sigfried: Die slavischen Übersetzungen der Werke Gerhart Hauptmanns - Ein Beitrag
zu seiner Wirkung in Osteuropa (Annex: Verzeichnis der Übersetzungen von Werken Gerhart
Hauptmanns in slawischen Sprachen [S. 114-126]); in: SHSG 1979, 8, S. 95-128.
304.
Hoensch, Jörg K.: Manipulacje walutowe Fryderyka II w okresie wojny siedmioletniej i ich
wpływ na polsk reform monetarn z r. 1765-1766; in: Roczniki Historyczne 39(1973), S. 41-104
[Rez. M. D. in SHSG 1976, 5, S. 255].
305.
Hoensch, Jörg K.: Znaczenie stronnictw politycznych dla reformy Rzeczypospolitej
Szlacheckiej przed pierwszym rozbiorem Polski [Cz
I]; in: SHSG 1978, 7, S. 43-59.
306.
Hoensch, Jörg K.: Znaczenie stronnictw politycznych dla reformy Rzeczypospolitej
Szlacheckiej przed pierwszym rozbiorem Polski - Cz
II; in: SHSG 1979, 8, S. 51-63.
307.
Hoensch, Jörg K.: Znaczenie stronnistw politycznych dla reformy Rzeczypospolitej
Szlacheckiej przed pierwszym rozbiorem Polski - Cz
III; in: SHSG 1980, 9, S. 55-75.
308.
Hoensch, Jörg K.: Znaczenie stronnictw politycznych dla reformy Rzeczypospolitej
Szlacheckiej przed pierwszym rozbiorem Polski - Zako czenie; in: SHSG 1981, 10, S. 31-50.
309.
Holona, Marian: Die Essayistik Heinrich Manns in den Jahren 1892-1933; Wrocław 1971
[Rez. Cecylia Załubska in SHSG 1973, 2, S. 190-192].
310.
Honsza, Norbert: Kształt i struktura - Literatura RFN, Austrii i Szwajcarii po roku 1945;
Katowice 1975 [Rez. Hubert Orłowski in SHSG 1976, 5, S. 244-246].
311.
Honsza, Norbert: Zur literarischen Situation nach 1945 in der BRD, in Österreich und in der
Schweiz; Wrocław 1974 [Rez. Hubert Orłowski in SHSG 1976, 5, S. 244-246].
312.
Hrbek, Rudolf: Die SPD – Deutschland und Europa – Die Haltung der Sozialdemokratie zum
Verhältnis von Deutschland - Politik und Westintegration (1945-1957); Bonn 1972 [Rez. Marian
Grz da in SHSG 1977, 6, S. 309-311]
313.
Hubatsch, Walther: Der Johanniterorden in Ost- und Westpreußen; in: Zeitschrift für
Ostforschung 21(1972), S. 1-19 [Rez. T. J. in SHSG 1976, 5, S. 254].
314.
Hubatsch, Walther: Friedrich der Große und die preußische Verwaltung; Köln, Berlin 1973
[Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1977, 6, S. 274-276].
315.
Hübner, Hans: Der Kampf der deutschen Arbeiterbewegung gegen die Verpreußung
Deutschlands (1871-1914); in: SHSG 1972, 1, S. 49-55.
316.
Immerfall, Stefan: Czynniki rozwoju socjaldemokracji w pruskich prowincjach wschodnich Przyczynek do ilo ciowej i zmodernizowanej teorii wyborów; in: SHSG 1987, 16, S. 69-91.
317.
Ingeborg Fleischhauer: Der Pakt Hitler, Stalin und die Initiative der deutschen Diplomatie
1938-1939; Berlin, Frankfurt/M. 1990 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1993-1994, 19, S. 196198].
318.
Instytut Zachodni - 50 lat; Pozna 1994 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1995, 20, S. 217220].
319.
Istorija Germanskoj Demokrati eskoj Respubliki 1940-1973 – Kratkij o erk; , hg. v. von B. D.
Kulbakina; Moskwa 1975 [Rez. Krystyna Dyba in SHSG 1979, 8, S. 230-231].
320.
I ykowski, Zygmunt: Polityka imperializmu niemieckiego wobec Kraju Rad; in: SHSG 1972,
1, S. 251-257.
321.
J. K. / R. W.: O wrocławskiej historii Niemiec w Poznaniu [W. Czapli ski / A. Galos / W.
Korta: Historia Niemiec; Wrocław ... 1981]; in: SHSG 1983, 12, S. 278-283.
322.
J. L. : XX lat Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut; in: SHSG 1981, 10, S. 301-302.
323.
J. M.: Nauka i publicystyka wobec problematyki niemieckiej; in: SHSG 1976, 5, S. 275-276.
324.
J. P.: Konferencja połabska w Poznaniu [28-29 kwietnia 1980]; in: SHSG 1981, 10, S. 306307.
325.
J. S. / J. G.: Sesja naukowa pt. '60-lecie Zwi zku Polaków w Niemczech 1922-1982' [27-28
stycznia 1983]; in: SHSG 1984, 13, S. 313-316.
326.
J. S.: Geneza Marchii Brandenburskiej [konferencja 15-18 XI 1981]; in: SHSG 1982, 11, S.
237-239].
327.
J. S.: Jubileusz profesora Gerarda Labudy; in: SHSG 1977, 6, S. 339-340.
328.
J. K.: Sprawozdanie z konferencji Commission Internationale des Études Slaves (21 i 23
sierpnia 1975 r.); in: SHSG 1977, 6, S. 336-338.
329.
Jacke, Jochen: Kirche zwischen Monarchie und Republik (Der preuische Protestantismus nach
dem Zusammenbruch von 1918); Hamburg 1976 [Rez. Przemysław Hauser in SHSG 1981, 10, S.
273-275].
330.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 21(1972) [Rez. Jerzy Strzelczyk in
SHSG 1974, 3, S. 150-153].
331.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschland 22(1973) [Rez. J. S. in SHSG 1976, 5,
S. 247-248].
332.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschland 23(1974) [Rez. Jerzy Strzelczyk in
SHSG 1977, 6, S. 263-264].
333.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 24(1975) [Rez. J. S.. in SHSG 1978,
7, S. 221].
334.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 25(1976) [Rez. J. S. in SHSG 1979,
8, S. 248-249].
335.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 26(1976) [Rez. J. S. in SHSG 1979,
8, S. 249-250].
336.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 28(1978) [Rez. Jerzy Strzelczyk in
SHSG 1981, 10, S. 252-254].
337.
Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 29(1980) [Rez. J. S. in SHSG 1982, 11,
S. 214-215].
338.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 38(1989) [Rez. Jerzy Strzelczyk in
SHSG 1988-1990, 17, S. 162-164].
339.
Jakóbczyk, Witold: Nacjonalizm niemiecki w słu bie imperializmu do 1914 roku; in: SHSG
1972, 1, S. 25-39.
340.
Jakóbczyk, Witold: Niemcy 1815-1919 (Mi dzy partykularyzmem a federalizmem); in: SHSG
1982, 11, S. 3-25.
341.
Jakóbczyk, Witold: Uwagi o poj ciu prusycyzmu; in: SHSG 1972, 1, S. 219-220.
342.
Jakóbczyk, Witold: W sprawie ewolucji stereotypu Polaka w opiniach niemieckich; in: SHSG
1972, 1, S. 297.
343.
Janicki, Tadeusz: Wie w Kraju Warty (1939-1945); Pozna 1996 [Rez. Dariusz Matelski in
SHSG 1997, 22, S. 272-275].
344.
Jankowiak, Krzysztof: Próby zaanga owania USA przez Rzesz Niemieck w jej walk o
pozycj mi dzynarodow po roku 1904; in: SHSG 1972, 1, S. 267-274.
345.
Jankowiak, Stanisław / Edmund Makowski: Pozna ski Czerwiec 1956 w dokumentach;
Pozna 1995 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 21, S. 237-239].
346.
Jankowiak, Stanisław: Wysiedlanie ludno ci niemieckiej z Polski do brytyjskiej strefy
okupacyjnej w Niemczech w latach 1945-1949; in: SHSG 1996, 21, S. 119-138.
347.
Jaroszewski, Marek: Aus der Forschungsarbeit zu deutscher Literatur, Kultur und Geschichte
des 18., 19. und 20. Jahrhunderts; in: SHSG 1988-1990, 17, S. 133-145.
348.
Jaroszewski, Marek: Der Novemberaufstand von 1830-31 in der deutschen Polenlyrik; in:
Germania Wratislaviensia 1981, 45, S. 3-29 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 273].
349.
Jaroszewski, Marek: Polnische Frauen in der deutschen, dem polnischen Novemberaufstand
von 1830/31 gewidmeten Epik des 19. Jahrhunderts; in: SHSG 1982, 11, S. 83-101.
350.
Jasi ski, Tomasz: Was aßen die Hochmeister des Deutschen Ordens und ihre Gäste am Anfang
des 15. Jahrhunderts?; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 15-25.
351.
Jastrz bski, Włodzimierz: Polityka narodowo ciowa w Okr gu Rzeszy Gda sk-Prusy
Zachodnie (1939-1945); Bydgoszcz 1977 [Rez. Jerzy Marczewski in SHSG 1980 9, S. 325-329].
352.
Jaworska, Janina: Polska sztuka walcz ca 1939-1945; Warszawa 1976 [Rez. Maciej Serwa ski
in SHSG 1978, 7, S. 211-213].
353.
Jaworska, Weronika: Der Thorner Schriftsteller Bogumil Goltz im Spiegel seiner
Lebenserinnerungen; Toru 1986 [Rez. Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1987, 16, S. 265-266].
354.
Jaworski, Rudolf: Handel und Gewerbe im Nationalitätenkampf - Studien zur
Wirtschaftsgesinnung der Polen in der Provinz Posen (1871-1914); Göttingen 1986 [Rez. Stefan
Kowal in SHSG 1987, 16, S. 268-270].
355.
Jaworski, Rudolf: Polnische Frauen im Nationalitätenstreit der Provinz Posen um die
Jahrhundertwende; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 87-100.
356.
Jaworski, Rudolf: Zainteresowanie zagadnieniem niemczyzny zagranicznej i kresowej w
Republice Weimarskiej; in: SHSG 1981, 10, S. 141-158.
357.
Jerussalimski, A.S.: Bismarck, Diplomatie und Militarismus; Berlin 1970 [Rez. Witold
Jakóbczyk in SHSG 1973, 2, S. 187-189].
358.
J druszak, Tadeusz: Niemcy i geneza II wojny wiatowej; in: SHSG 1972, 1, S. 149-158.
359.
J drzejewski, Edward: Hitlerowska koncepcja administracji pa stwowej 1933-1945 - Studium
polityczno-prawne; Wrocław 1974 [Rez. Jan W sicki in SHSG 1977, 6, S. 296-299].
360.
Johann Gottfried Herder - Zur Herder Rezeption in Ost- und Südeuropa, hg. v. Gerhardt
Ziegengeist / Helmut Grasshof / Ulf Lehmann; Berlin 1978 [Rez. B. Prus in SHSG 1982, 11, S.
217-218].
361.
Johnston, William M.: Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte - Gesellschaft und Ideen
im Donauraum 1848 bis 1938; Wien, Köln, Graz 1974 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1980, 9,
S. 257-259].
362.
Jonca, Karol: Streitfragen um den 'Kreisauer Kreis'; in: SHSG 1978, 7, S. 105-117.
363.
Jurek, Wacław: Przemiany strukturalne w gospodarce Niemieckiej Republiki Demokratycznej;
Pozna 1974 [Rez. Krystyna Dyba in SHSG 1977, 6, S. 314-317].
364.
K.A. K.: Deutsches Poleninstitut w Darmstadt; in: SHSG 1983, 12, S. 276-278.
365.
Kafel, Anatol J.: Zum Forschungsstand der polnischen Gerhart Hauptmann Literatur; in:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie – Filologia Germa ska 1980, 2, S. 35-47
[Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 271-272].
366.
Kaltmit, Helmut: Leksikon awtorow serbskich knihow 1845-1978; Budyšin 1979 [Rez.
Bernard Piotrowski in SHSG 1982, 11, S. 233].
367.
Kał ny, Jerzy: Zur Rezeption des Schaffens von Alexander Ferdinand August von OppelnBronikowski in Polen in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts; in: SHSG 1985, 14, S. 209-221.
368.
Kamie ski, Andrzej: Dzieje Niemiec i Polski oraz stosunków polsko-niemieckich - Stan i
potrzeby badawcze - Próba bilansu [konferencja 10-11 X 1994]; in: SHSG 1995, 20, S. 229-231.
369.
Kamie ski, Andrzej: Stany Kleve-Mark wobec d e absolutystycznych Wielkiego Elektora;
in: SHSG 1991-1992, 18, S. 115-138.
370.
Kami ski, Andrzej Józef: Faszyzm; Warszawa 1971 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1975, 4,
S. 180-183].
371.
Kania, Stanisław: Polska gwara konspiracyjno-partyzancka czasu okupacji hitlerowskiej
(1939-1945) - Zarys monograficzny; Zielona Góra 1976 [Rez. T. K. in SHSG 1978, 7, S. 230].
372.
Kasper, Martin: Geschichte der Sorben - Stawizny Serbow, Bd. 3: 1917-1945; Bautzen 1976
[Rez. Zygmunt Lietz in SHSG 1979, 8, S. 197-202].
373.
Kasprzyk, Jerzy: Zeitschriften der polnischen Aufklärung und die deutsche Literatur; Giessen
1982 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 288].
374.
Kastory, Andrzej: Finlandia w polityce mocarstw 1939-1940; Kraków 1993 [Rez. Tomasz
Paluszy ski in SHSG 1993-1994, 19, S. 195-196].
375.
Kaszy ski, Stefan H.: Problematyka obrachunku w powojennej poezji austriackiej; Pozna
1972 [Rez. Hubert Orłowski in SHSG 1976, 5, S. 242-244].
376.
Kathe, Heinz: Die Hohenzollerlegende; Berlin 1973 [Rez. Roswitha Berndt in SHSG 1975, 4,
S. 159-160].
377.
Kazakowa, Natalia A.: Russko livonskie i russko-ganzejskie otnosenija - Konec XIV na alo
XVI.; Leningrad 1975 [Rez. Zbysław Wojtkowiak in SHSG 1978, 7, S. 177-179].
378.
Keseberg, Alfred: Der Wilzenbund und die Prignitz - Eine quellenkritische linguistische Studie
zur branderburgischen Landesgeschichte; in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte
24(1973), S. 85-122 [Rez. J. S. in SHSG 1979, 8, S. 240-241].
379.
Kiec, Olgierd: Ko cioły ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowo ciowej w
latach 1918-1939; Warszawa 1995 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1997, 22, S. 263-267].
380.
Kienitz, Sabine: Sexualität, Macht und Moral - Prostitution und Geschlechterbewegungen
Anfang des 19. Jahrhunderts in Württemberg - Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte; Berlin 1995
[Rez. Marek Czapli ski in SHSG 1997, 22, S. 246-248].
381.
Kienkiewicz, Stefan / Andrzej Zahorski / Władysław Zajewski: Trzy powstania narodowe
(ko ciuszkowskie, listopadowe, styczniowe); Warszawa 1992 [Rez. Henryk Kocój in SHSG 19931994, 19, S. 172-175].
382.
Klassenkampf – Tradition – Sozialismus - Von den Anfängen der Geschichte des deutschen
Volkes bis zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen
Demokratischen Republik - Grundriß; Berlin 1974 [Rez. A. Cz. in SHSG 1977, 6, S. 331-332].
383.
Klein, Edmund: Rada Ludowa we Wrocławiu - Centralna Rada dla Prowincji l skiej;
Warszawa, Wrocław 1976 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1978, 7, S. 194-197].
384.
Kleindienst, Alfred / Oskar Wagner: Der Protestantismus in der Republik Polen 1918/19 bis
1939 im Spannungsfeld von Nationalitätenpolitik und Staatskirchenrecht, kirchlicher und
nationaler Gegensätze; Marburg 1985 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1986, 15, S. 273-275].
385.
Klessmann, Christoph: Die Selbstbehauptung einer Nation – Nationalsozialistische
Kulturpolitik und polnische Widerstandsbewegung im Generalgouvenerment 1939-1945;
Düsseldorf 1971 [Rez. Bogusław Drewniak in SHSG 1977, 6, S. 303-305].
386.
Klin, Eugeniusz / Jan Loužil: F. T. Bratranek als Vorläufer der modernen Komparastik - Mit
der ungedruckten Einleitung zu seiner Abhandlung 'Parallelen zwischen der deutschen und
polnischen Literatur'; in: SHSG 1985, 14, S.181-193.
387.
Kła ska, Maria: Galizien in der deutschsprachigen Literatur seit 1848; in: SHSG 1983, 12, S.
73-105.
388.
Kła ska, Maria: Mit Odyesusza w literaturze niemieckoj zycznej XX wieku; Kraków 1982
[Rez. Roman Dziergwa in SHSG 1984, 13, S. 289-290].
389.
Kła ska, Maria: Problemfeld Galizien - Zur Thematisierung eines nationalen und poltischsozialen Phänomens in deutschsprachiger Prosa zwischen 1846 und 1914; Kraków 1985 [Rez.
Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1986, 15, S. 275-277].
390.
Kłossowski, Andrzej: Na obczy nie - Ludzie polskiej ksi ki; Wrocław 1984 [Rez. Krzysztof
A. Kuczy ski in SHSG 1986, 15, S. 265-267].
391.
Knauthe, Christian: Annales typographici - Lusatiae superioris oder Geschichte der
oberlausitzischen Buchdruckereien, hg. v. Reinhold Olesch; Köln, Wien 1980 [Rez. Jerzy
Strzelczyk in SHSG 1982, 11, S. 153-155].
392.
Knauthe, Christian: Derer oberlausitzer Sorbenwenden umständliche Kirchengeschichte, hg. v.
Reinhold Olesch; Köln, Wien 1980 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1982, 11, S. 153-155].
393.
Kneifel, Eduard: Die evangelisch-ausburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939 - Eine
Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen; München 1971 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1976,
5, S. 221-224].
394.
Kneip, Heinz: Entwicklungstendenzen in der Rezeption polnischer Literatur in der
Bundesrepublik Deutschland und der DDR sowie deutscher Literatur in Polen seit 1945; in: Fragen
der polnischen Kultur im 20. Jahrhundert – Vorträge und Diskussionen der Tagung zum ehrenden
Gedenken an Alexander Brückner, hg. v. Reinhard Olesch / Hans Rothe, Giessen 1980, S. 87-122
[Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 265].
395.
Knoppek, Eugenia: Veröffentlichungen der Mitarbeiter des Instituts für Germanische
Philologie (der Adam Mickiewicz Universität zu Pozna ) 1970-1978; in: Studia Germanica
Posnaniensis 1979, 8, S. 171-205 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 269].
396.
Kocj, Henryk: Polskie zabiegi dyplomatyczne wobec łamania zasad neutralno ci przez Prusy
w dobie powstania listopadowego; in: SHSG 1981, 10, S. 51-78.
397.
Kocm
o, ba [Kostiuszko, Iwan]: Oc obo o
o co a
o – o mu ec o
cmpoe ep a uu; in: SHSG 1972, 1, S. 111-113.
398.
Kocój, Henryk: Dyplomacja pruska w przeddzie drugiego rozbioru Polski.(Ostatni rok Sejmu
Czteroletniego w wietle raportów dyplomatycznych posła pruskiego Hieronima Lucchesiniego);
Kraków 1973 [Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1975, 4, S. 163-166].
399.
Kocój, Henryk: Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 maja - Zagadnienia
wybrane; Katowice 1997 [Rez. Wojciech Janik in SHSG 1997, 22, S. 241-243].
400.
Kocój, Henryk: Francja a Konstytucja 3 maja - Obrady Sejmu Wielkiego w relacjach
przedstawicieli Francji w Warszawie: Marie Louisa Deschorches'a, Jeana Alexandra Bonneau i
Josepha Auberta - Zagadnienia wybrane; Kalowice 1997 [Rez. W. Janik in SHSG 1997, 22, S.
243-245]
401.
Kocój, Henryk: Listy do Fryderyka Wilhelma II. - Obraz Sejmu Wielkiego w raportach
pruskiego dyplomaty; Warszawa 1988 [Rez. Dariusz Rolnik 'Ostatni rok Sejmu Wielkiego w
relacjach posła pruskiego Hieronima Lucchesiniego' in SHSG 1988-1990, 17, S. 156-162].
402.
Kocój, Henryk: Niemcy a powstanie listopadowe; Warszawa 1970 [Rez. Karol Olejnik in
SHSG 1975, 4, S. 166-169].
403.
Kocój, Henryk: O sukcesj sask - Sprawa nast pstwa tronu polskiego w czasach Sejmu
Czteroletniego; Warszawa 1972 [Rez. Krystyna Wojtenko in SHSG 1976, 5, S. 230-232].
404.
Kocój, Henryk: Ostatni rok Sejmu Wielkiego w wietle korenspondencji posła pruskiego w
Warszawie Hieronima Lucchesiego; in: SHSG 1985, 14, S. 29-67.
405.
Kocój, Henryk: Prusy wobec powstania ko ciuszkowskiego w wietle korespondencji posła
pruskiego w Warszawie Ludwiga Buchholtza z ministrem spraw zagranicznych Prus Philippem
Karlem Alvenslebenem; in: SHSG 1983, 12, S. 57-72.
406.
Kocój, Henryk: Prusy wobec powstania listopadowego; Warszawa 1980 [Rez. Witold Molik in
SHSG 1983, 12, S. 219-222].
407.
Kocój, Henryk: Prusy, Austria i Rosja wobec Konstytucji 3 Maja - Zagadnienia wybrane;
Katowice 1996 [Rez. Zdzisław Janeczek in SHSG 1996, 21, S. 196-198].
408.
Kocój, Henryk: Stosunek Prus do Konstytucji 3 maja; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 139-157.
409.
Kocój, Henryk: Stosunek Prus do powstania ko ciuszkowskiego w wietle korespondencji
Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Warszawie Ludwigiem Buchholtzem; in: SHSG 19931994, 19, S. 3-15.
410.
Koczy, Karol: Hauptmanniana; Katowice 1971 [Rez. Włodzimierz Bialik in SHSG 1973, 2, S.
192-194].
411.
Kohte, Wolfgang: Die staatliche Ansiedlungpolitik im deutschen Nordosten (1896-1914); in:
Deutsche Ostsiedlung in Mittelalter und Neuzeit; K ln-Wien 1971 [Rez. Witold Jakóbczyk in
SHSG 1973, 2, S. 189-190].
412.
Kokot, Józef: Od Poczdamu do Helsinek - Koniec okresu powojennego w Europie; Opole
1974 [Rez. Waldemar Michowicz in SHSG 1977, 6, S. 311-314].
413.
Kolb, Eberhard: Polenbild und Polenfreundschaft der deutschen Frühliberalen - Zu Motivation
und Funktion außerpolitischer Parteinahme im Vormärz; in: Saeculum 26(1975), 1, S. 111-127
[Rez. W. M. in SHSG 1978, 7, S. 227-228].
414.
Komjathy, Anthony / Rebecca Stockwell: German minorities and Third Reich - Ethnic
germans of east central Europe between the wars; New York, London 1980 [Rez. Bogdan Koszel
in SHSG 1984, 13, S. 266-274].
415.
Kommunität - Vierteljahreshefte der Evangelischen Akademie; Berlin 1974 [Rez. Krzysztof A.
Kuczy ski / Anna wierzy ska in SHSG 1979, 8, S. 235-237].
416.
Koneczny, Alfred: Pod rz dami wojennego prawa karnego III Rzeszy; Warszawa, Wrocław
1972; [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1974, 3, S. 161-163].
417.
Konferencja historiograficzna w Szczecinie [perspektywy bada Pomorza, 21-22 stycze
1974]; in: SHSG 1975, 4, S. 227-228.
418.
Kopf, Stanisław: Sto dni Warszawy; Warszawa 1975 [Rez. Maciej Serwa ski in SHSG 1977,
6, S. 301-303].
419.
Koprowski, Jan: Literatura polska w krajach niemieckoj zycznych; in: Literatura Polski
Ludowej - Oceny i prognozy; Warszawa 1986, S. 492-501 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S.
288-289].
420.
Kosim, Jan: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann in Warschau 1804-1807; in: Zeitschrift für
Slawistik 24(1979), 5, S. 615-636 [Rez. T. K. in SHSG 1981, 10, S. 289].
421.
Kosim, Jan: Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806; Wrocław
1976 [Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1979, 8, S. 202-205].
422.
Kosim, Jan: Zur Geschichte der Vereine zur Unterstützung der Polen in Deutschland unter
Berücksichtigung der Bayerischen Pfalz und der Landgrafschaft Hessen-Homburg; in: Jahrbuch für
westdeutsche Landesgeschichte, 4(1978), S. 313-355 [Rez. T. K. in SHSG 1981, 10, S. 290.
423.
Kosman, Marceli: Biblioteka ksi cia Albrechta Hohenzollerna w wietle najnowszych bada ;
in: SHSG 1996, 21, S. 171-178.
424.
Kosman, Marceli: Problematyka pruska w działalno ci Henryka Sienkiewicza; in: SHSG 1975,
4, S. 72-97.
425.
Kosman, Marceli: Zarys dziejów rodzimego i obcego nurtu w polskim protestantyzmie (do
roku 1939); in: SHSG 1977, 6, S. 49-88.
426.
Kosmanowa, Bogumiła: Biblioteki polskie w Wielkim Ksi stwie Pozna skim; Pozna 1982
[Rez. Stanisław Nawrocki in SHSG 1983, 12, S. 227-230].
427.
Kossman, Oskar: Deutschland und Polen um das Jahr 1000; in: Zeitschrift für Ostforschung
1972, 21, S. 401-466 [Rez. T. J. in SHSG 1976, 5, S. 251-252].
428.
Kossmann, Oskar: Die Bevölkerung von Großpolen 1793; in: SHSG 1983, 12, S. 183-196.
429.
Kossmann, Oskar: Es begann in Polen - Erinneringen eines Diplomaten und Ostforschers;
Lüneburg 1989 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1988-1990, 17, S. 167-171].
430.
Kossmann, Oskar: O stustronicowej recenzji Karola Modzelewskiego; in: SHSG 1993-1994,
19, S. 215-218.
431.
Kossmann, Oskar: Polen im Mittelalter - Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte;
Marburg/Lahn 1971 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1974, 3, S. 149-150].
432.
Koszel, Bogdan: Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie rodkowej i na Bałkanach w
latach 1933-1941; Pozna 1987 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1987, 16, S. 290-293].
433.
Koszel, Bogdan: Separaty ci chorwaccy w polityce Niemiec i Włoch w latach 1933-1941; in:
SHSG 1983, 12, S. 107-132.
434.
Kothe, Wolfgang: Die staatliche Ansiedlungspolitik im deutschen Nordosten (1896-1914); in:
Deutsche Ostsiedlung in Mittelalter und Neuzeit; K ln, Wien 1971 [Rez. Witold Jakóbczyk in
SHSG 1973, 2, S. 189-190].
435.
Kotłowski, Tadeusz: Rz dy prezydenckie Heinricha Brüninga w Niemczech 1930-1932; in:
SHSG 1995, 20, S. 83-128.
436.
Kotłowski, Tadeusz: Wybory prezydenckie w Niemczech w 1925 roku; in: SHSG 1987, 16, S.
143-169.
437.
Kotowski, Wojciech: Teatry 'Deutsche Bühne' w Wielkopolsce i na Pomorzu 1919-1939;
Warszawa, Pozna 1985 [Rez. Przemysław Hauser in SHSG 1986, 15, S. 270-272].
438.
Kowalak, Tadeusz: Prasa niemiecka w Polsce 1919-1939; Warszawa 1971 [Rez. Przemysław
Hauser in SHSG 1973, 2, S. 194-197].
439.
Koze ski, Jerzy: Berichte aus dem Sudetenland 1939-1945; in: SHSG 1978, 7, S. 85-104.
440.
Koze ski, Jerzy: Historia Słowacji i stosunków słowacko niemieckich w najnowszych
opracowaniach; in: SHSG 1977, 6, S. 167-186.
441.
Koze ski, Jerzy: Monachium 1938 w historiografii; in: SHSG 1979, 8, S. 161-179.
442.
Koziełek, Gerard: Der Verlag W. G. Korn - Mittler zwischen Ost und West; in: Buch- und
Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert -. Beiträge zur Geschichte der Kommunikation in Mittel
und Osteuropa, hg. v. Herbert Göpfert u.a.; Berlin 1977 [Rez. K.A. K. in SHSG 1980, 9, S. 356358].
443.
Krasuski, Jerzy: Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG 1955-1970; Pozna 1972
[Rez. Jan Pr dki in SHSG 1974, 3, S. 178-180].
444.
Krasuski, Jerzy: Rzesza niemiecka a problem równowagi europejskiej; in: SHSG 1972, 1, S.
167-179.
445.
Krasuski, Jerzy: Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932; Pozna 21976 [Rez. T. K. in SHSG
1978, 7, S. 229].
446.
Krautheim, Hans Jobst: Großbritannien und der polnische Aufstand von 1846; in: SHSG 1980,
9, S. 75-104.
447.
Kriegsbeginn 1939 - Entfesselung oder Ausbruch des zweiten Weltkriegs?, hg. v. Gottfried
Niedhart; Darmstadt 1976 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9, S. 315-319].
448.
Krüger, Peter: Deutschland und die Reparationen 1918/19 - Die Genesis des
Reparationsproblems in Deutschland zwischen Waffenstillstand und Versailler Friedensschluß;
Stuttgart 1973 [Rez. Piotr Kraszewski in SHSG 1977, 6, S. 290-292].
449.
Krzywon, Ernst Josef: Heinrich Heine und Polen - Ein Beitrag zur Poetik der polnischen
Dichtung zwischen Romantik und Realismus; Köln 1972 [Rez. Waldemar Zamlewski in SHSG
1977, 6, S. 281-283].
450.
Kucharczyk, Grzegorz: Constantin Frantz (1817-1891) - nietypowa pruska wizja historii
Polski; in: SHSG 1997, 22, S. 51-68.
451.
Kucharski, Władysław: Wielko i rozmieszczenie polskiej grupy etnicznej w Austrii w XIX i
XX w.; in: Rocznik Polonijny 1981, 2, S. 25-46 [Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 299-300].
452.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Albert Weiss - Niemiecki tłumacz literatury polskiej; in: SHSG
1988-1990, 17, S. 111-120.
453.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Arno Will (1905-1983) – Wspomnienie po miertne; in: SHSG 1984,
13, S. 305-307.
454.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Gerda Leber-Hagenau - tłumacz i historyk; in: SHSG 1993-1994, 19,
S. 127-138.
455.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Germanistyka polska w latach 1918-1939 [z 'Wa niejsz literatur '];
in: SHSG 1987, 16, S. 235-249.
456.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Hermann Buddensieg (1893-1976); in: SHSG 1980, 9, S. 225-233.
457.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Jan Wypler i jego starania wokół sprawy polskiej na l sku; in:
SHSG 1986, 15, S. 193-199.
458.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Józef Ignacy Kraszewski w przekładach niemieckich do roku 1939 Przyczynek do polsko-niemieckich stosunków literackich w XIX i XX wieku; in: SHSG 1986, 15,
S. 185-191.
459.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Literatura polska w przekładach niemieckich w latach 1880-1900;
in: SHSG 1985, 14, S. 261-268.
460.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Literatura polska w wydawnictwie Surkamp - Przyczynek do
dziejów recepcji pi miennictwa polskiego w Republice Federalnej Niemiec; in: SHSG 1979, 8, S.
181-185.
461.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Literatura Republiki Federalnej Niemiec w Polsce; Łód 1981 [Rez.
Edyta Połczy ska in SHSG 1982, 11, S. 210-212].
462.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Nieznany list Jana Kasprowicza do Gerharta Hauptmanna; in: SHSG
1995, 20, S. 143-148.
463.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Od Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do Aleksandra
Bronikowskiego - Przyczynek do polsko-niemieckich powinowactw kulturalnych w XVIII i XIX
wieku; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 159-170.
464.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Prawda i mit - Studia i szkice z polsko-niemieckich stosunków
literackich; Warszawa 1990 [Rez. Aleksander Kozłowski in SHSG 1988-1990, 17, S. 173-177].
465.
Kuczy ski, Krzysztof A.: Stanisław Leohnard - W 60. Rocznic mierci; in: SHSG 1983, 12,
S. 173-182.
466.
Kuczy ski, Krzysztof A.: W kr gu uczonych i tłumaczy galicyjskich - O yciu i twórczo ci
Alberta Zippera; in: SHSG 1987, 16, S. 201-216.
467.
Kuhn, Walter: Die deutschen Stadtgründungen des 13. Jahrhunderts im westlichen Pommern;
in: Zeitschrift für Ostforschung 23(1974), 1, S. 1-58 [Rez. Jerzy Walachowicz in SHSG 1976, 5, S.
211-213].
468.
Kuhn, Walter: Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung; Köln 1973
[Rez. Gerard Labuda in SHSG 1977, 6, S. 262-263].
469.
Kulczycki, John: Social change in the Polish national movement in Prussia befor World War I;
in: SHSG 1977, 6, S. 113-137].
470.
Kunze, Peter: Die preußische Sorbenpolitik 1815-1847 - Eine Studie zur Nationalitätenpolitik
im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus; Budyšin 1978 [Rez. Bernard Piotrowski in
SHSG 1981, 10, S. 263-264].
471.
Kurcz, Zbigniew: Mniejszo niemiecka w Polsce; Wrocław 1995 [Rez. Dariusz Matelski in
SHSG 1997, 22, S. 291-296].
472.
Kurzer Abriß der Militärgeschichte von den Anfängen der Geschichte des deutschen Volkes
bis 1945, hg.v. G. Förster [...]; Berlin 1974 [Rez. B. P. in SHSG 1977, 6, S. 329-330].
473.
Ku ma, Erazm: Zwi zki i przeciwie stwa mi dzy niemiecki i polskim eskpresjonizmem; in:
SHSG 1974, 3, S. 3-29.
474.
Kwiatkowska, Maria I.: Ko ciół ewangelicko-augsburski; Warszawa 1982 [Rez. Marceli
Kosman in SHSG 1983, 12, S. 233-235].
475.
Labuda, Gerard: Fragmenty dziejów Słowia szczyzny Zachodniej; Pozna 1975 [Rez.
Kazimierz My li ski in SHSG 1978, 7, S. 159-162].
476.
Labuda, Gerard: Polska granica zachodnia - Tysi c lat dziejów politycznych; Pozna 1971
[Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1975, 4, S. 137-141].
477.
Labuda, Gerhard: Z bada nad topogenez Słowian; in: SHSG 1981, 10, S. 199-226.
478.
Lakatos, Pai: Quellenbuch zur Geschichte der Gepiden; Szeged 1973 [Rez. J. S. in SHSG
1977, 6, S. 326].
479.
Lam, Andrzej: 'Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918'; München 1983
[Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 293].
480.
Lange, Annemarie: Berlin zur Zeit Bebels und Bismarcks - Zwischen Reichsgründung und
Jahrhundertwende; Berlin 1972 [Rez. Witold Molik in SHSG 1975, 4, S. 176-178].
481.
Lange, Tadeusz Wojciech: „Pruskie" korzenie Zwi zku Polskich Kawalerów Maltanskich; in:
SHSG 1997, 22, S. 69-87.
482.
Lawaty, Andreas: Das Ende Preußens in polnischer Sicht - Zur Kontinuität negativer
Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen; Berlin 1986
[Rez. Henryk Olszewski in SHSG 1987, 16, S. 298-304].
483.
Le fascime Hitlerien - Etudes Actuelles Recherches Internationales a la lumiere du marxime;
Paris 1972 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1975, 4, S. 224-225].
484.
Leksykon Polactwa w Niemczech; Warszawa, Wrocław 1973 [Rez. Wojciech Wrzesi ski in
SHSG 1977, 6, S. 292-293].
485.
Lemiesz, Wiktor: Z dziejów antyfaszystowskiego ruchu oporu na rodkowym Nadodrzu 19331945 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1975, 4, S. 225].
486.
Lemke, Heinz: Allianz und Rivalität - Die Mittelmächte und Polen im ersten Weltkrieg (Bis
zur Februarrevolution); Berlin 1977 [Rez. Janusz Pajewski in SHSG 1980, 9, S. 279-283].
487.
Leoncini, Francesco: I Sudeti e l'autodeterminazione 1918-1919 (Aspetti internazinali); Padova
1973 [Rez. Stanisław Sierpowski in SHSG 1977, 6, S. 287-290].
488.
Les conséquences des traités de paix de 1919-1920 en Europe centrale et sud-orientale, hg. v.
P. Aycoberry / J.P. Bled / J. Hunyadi; Strasbourg 1987 [Rez. Tomasz Schramm in SHSG 1987, 16,
S. 276-287].
489.
Les grandes puissances et les Balkans a ia veille et au début de la duxieme guerre mondiale
1937-1941; Sofia 1973 [Rez. Janusz arnowski in SHSG 1977, 6, S. 299-301].
490.
Lesiuk, Władysław: Rady robotnicze, ołnierskie, chłopskie i ludowe w rejencji opolskiej w
latach 1918-1919; Opole 1973 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1978, 7, S. 194-197].
491.
Less, Andrew: Revolution and Reflection - Intellectual Change in German during the 1950
[1850]; The Hague 1974 [Rez. B. P. in SHSG 1979, 8, S. 245].
492.
Lessing und Probleme der deutschen und polnischen Aufklärung, hg. v. Olga DobijankaWitczak / Tadeusz Namowicz; Wrocław 1983 [Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 301-302].
493.
L'Etablissment des frontières en Europe après les deux guerres mondiales – The Establishment
of European Frontiers after the Two World Wars, hg. v. Christian Baechler; Bern 1996 [Rez.
Marek Mikołajczyk in SHSG 1996, 21, S. 206-209].
494.
L topis Instituta za Serbski Ludospyt w Budyšinje Akademije W domosow NDR; Rjad A,
22/2; Budyin 1975 [Rez. J. S. in SHSG 1978, 7, S. 232].
495.
Lewandowski, Jan: Królestwo polskie pod okupacj austriack 1914-1918; Warszawa 1980
[Rez. Waldemar Łazuga in SHSG 1982, 11, S. 161-162].
496.
Lewandowski, Jan: Polacy w Szwajcarii; Lublin 1981 [Rez. Tadeusz Dubicki / Krzysztof A.
Kuczy ski in SHSG 1983, 12, S. 247-249].
497.
Lewandowski, Władysław: Jana Majorkiewicza koncepcja filozofii praktycznej; Pozna 1978
[Rez. Władysław Kot in SHSG 1981, 10, S. 271-272].
498.
Lewandowski, Władysław: Klassische deutsche Philosophie als eine Quelle der Anregung und
ein Gegenstand der Auseinandersetzungen in der polnischen Philosophie der vierziger Jahre des
19. Jhs – Die Stellung von Jan Majorkiewicz; in: SHSG 1981, 10, S. 93-126.
499.
Libelt [Karol...] - 1807-1875; hg. v. Zdzisław Grot; Warszawa, Pozna 1976 [Rez. Witold
Jakóbczyk in SHSG 1979, 8, S. 205-206].
500.
Lietz, Zygmunt: Plebiscyty europejskie jako niekonsekwencje rozstrzygania kwestii
narodowych po I wojnie wiatowej; in: SHSG 1972, 1, S. 239-240.
501.
Lietz, Zygmunt: Udział Mazurów w ruchu robotniczym w ko cu XIX i pocz tkach XX wieku;
in: SHSG 1980, 9, S. 105-126.
502.
Lipnicka, Kornelia: Przeszło narodowa w niemieckiej powie ci historycznej; in: SHSG
1976, 5, S. 19-36.
503.
Lippelt, Helmut: Thietmar von Merseburg - Reichsbischof und Chronist; Köln, Wien 1973
[Rez. Lech A. Tyszkiewicz in SHSG 1976, 5, S. 203-207].
504.
Lipski, Jan Józef: Powiedziec sobie wszystko - Eseje o s siedztwie polsko-niemieckim;
Warszawa 1996 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1997, 22, S. 280-284].
505.
Liszkowski, Uwe: Geschichte und Politik Polens in der Auffassung Otto Hoetzschs; in: SHSG
1987, 16, S. 3-36.
506.
Literatur- und Sprachentwicklung in Osteuropa im 20. Jahrhundert - Ausgewählte Beiträge
zum Zweiten Weltkongreß für Sowjet- und Osteuropastudien; Berlin 1982 [Rez. K.A. K. in SHSG
1985, 14, S. 332-333].
507.
Literatura polityczna okresu Wiosny Ludów w Austrii, Niemczech i Polsce; Wrocław 1986
[Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 290-291].
508.
Literaturlexikon 20. Jahrhundert, hg.v. Helmut Olles; Reinbek 1971 [Rez. Włodzimierz Bialik
in SHSG 1975, 4, S. 144-146].
509.
Lloyd, Danuta S.: German-Polish literary relations in the nineteenth century; in: Probleme der
Komparatistik und Interpretation, hg. v. W. H. Sokel u.a.; Bonn 1978 [Rez. K.A. K. in SHSG
1982, 11, S. 226].
510.
Longchamps de Berier, Bogusław: Ochrzczony na szablach powsta czych... Wspomnienia
(1884-1918); Wrocław 1983 [Rez. Waldemar Łazuga in SHSG 1985, 14, S. 303-304].
511.
Lord, Robert Howard: Drugi rozbiór Polski; Warszawa 1973 [Rez. Marian Drozdowski in
SHSG 1976, 5, S. 227-230].
512.
Lotter, Felix: Die Konzeption des Wenden Kreuzzugs - Ideengeschichtliche, kirchenrechtliche
und historisch-politische Voraussetzungen der Missionierung von Elb- und Ostseeslaven um die
Mitte des 12. Jahrhunderts; Sigmaringen 1977 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1980, 9, S. 237238].
513.
Lotter, Friedrich: Severinus von Noricum - Legende und historische Wirklichkeit Untersuchungen zur Phase des Übergangs von spätantiken zu mittelalterlichen Denk- und
Lebensformen; Stuttgart 1976 [Rez. G. W.-M. in SHSG 1979, 8, S. 239].
514.
Lübke, Christian: Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an) –
Mit einem Vorwort von Herbert Ludat; Berlin 1984, 1985 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1986,
15, S. 255-257.
515.
Lubos, Arno: Von Bezru bis Bienek - Acht deutsche, polnische und tschechische Autoren;
Darmstadt 1977 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 268].
516.
Ludat, Herbert: An Elbe und Oder um das Jahr 1000 - Skizzen zur Politik des Ottonenreiches
und der slavischen Mächte in Mitteleuropa; Köln, Wien 1971, S. IX+210 [Rez. Kazimierz
My li ski in SHSG 1973, 2, S. 155-160].
517.
Ludat, Herbert: Slaven und Deutsche im Mittelalter - Ausgewählte Aufsätze zu Fragen ihrer
politischen, sozialen und kulturellen Beziehungen; Köln, Wien 1982 [Rez. Kazimierz My li ski in
SHSG 1984, 13, S. 237-240].
518.
Łazuga, Waldemar: Otto Urban (9 XII 1938 - 7 V 1996); in: SHSG 1996, 21, S. 253-254.
519.
Łazuga, Waldemar: Społecze stwo polskie Galicji wobec rz dów 'polskich' Kazimierza hr.
Badeniego w Austrii (1895-1897); in: SHSG 1984, 13, S. 59-75.
520.
Łosowski, Piotr: Mi dzy wojn a pokojem - Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w
obliczu traktatu wersalskiego - Marzec-czerwiec 1919 roku; Warszawa 1976 [Rez. Antoni
Czubi ski in SHSG 1978, 7, S. 197-200].
521.
Łossowski, Piotr: Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (19181934); Wrocław 1972 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1975, 4, S. 183-186].
522.
Łozowski, Sławomir: 'Mit Dostojewskiego' w ideologii 'Konserwatywnej rewolucji' w
Niemczech; in: SHSG 1985, 14, S. 223-239.
523.
Łuczak, Czesław: Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945; Pozna 1984 [Rez. Alfred Sulik in
SHSG 1985, 14, S. 304-307].
524.
Łuczak, Czesław: Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939-1945); Poznan 1996 [Rez.
Dariusz Matelski in SHSG 1997, 22, S. 272-275].
525.
Łuczak, Czesław: Polityka ekonomiczna Trzeciej Rzeszy w latach drugiej wojny wiatowej;
Pozna 1982 [Rez. Karol Jonca in SHSG 1984, 13, S. 279-283].
526.
Maciejewski, Marek: Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej - O
ródłach i pocz tkach nazizmu 1919-1924; Warszawa 1985 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG
1987, 16, S. 288-290].
527.
Madajczyk, Czesław: Cele wojenne Niemiec w dwóch wojnach wiatowych (szkic); in: SHSG
1972, 1, S. 129-143.
528.
Madajczyk, Czesław: Faszyzm i okupacja 1938-1945, t. I-II; Pozna 1983, 1984 [Rez.
Czesław Łuczak in SHSG 1985, 14, S. 314-317].
529.
Madajczyk, Czesław: Upadek kultury w III Rzeszy a kultura w krajach przez ni
okupowanych; w: Polska w wiecie – Szkice z dziejów kultury polskiej; Warszawa 1972, s. 373387 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1975, 4, S. 226].
530.
Magierska, Anna: Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku - Kształtowanie si podstaw
polityki integracyjnej pa stwa polskiego; Warszawa 1978 [Rez. Stanisław Sierpowski in SHSG
1980, 9, S. 335-338].
531.
Mai, Joachim: Das deutsche Kapital in Russland 1850-1894; Berlin 1970 [Rez. Ludwik
Bazylow in SHSG 1973, 2, S. 183-187.
532.
Mainzer [Die...] Republik I. - Protokolle des Jakobinerklubs, hg. v. Heinrich Scheel; Berlin
1975 [Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1979, 8, S. 195-197].
533.
Majer, Diemut: 'Reich' und 'Großraum' - Ein Beitrag zur Völkerrechtslehre des Nationalismus;
in: SHSG 1984, 13, S. 111-127.
534.
Majewski, Ryszard / Teresa Soza ska: Bitwa o Wrocław stycze -maj 1945 r; Wrocław 1972
[Rez. Karol Olejnik in SHSG 1975, 4, S. 209-213].
535.
Majkowski, Aleksander: Das abenteuerliche Leben des Remus - Ein kaschubischer Spiegel,
hg. v. Hans Rothe; Köln, Wien 1988 [Rez. Gerhard Labuda in SHSG 1987, 16, S. 305-306].
536.
Makowski, Krzysztof: Die polnisch-deutschen und katholisch-evangelischen Mischehen in
Posen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 51-62.
537.
Maleczy ski, Karol: Bolesław III Krzywousty; Wrocław 1975; in: SHSG 1977, 6, S. 327.
538.
Malink, Jan: Die Beziehungen Luthers zu den Sorben; in: Letopis - Jahresschrift des Instituts
für sorbische Volksforschung Reihe B 30(1983), 1, S. 54-70 [Rez. J. S. in SHSG 1985, 14, S. 326327].
539.
Małek, Janusz: Prusy ksi ce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548 - Studium z dziejów
polskiej polityki ksi cia Albrechta Hohenzollerna; Warszawa 1976 [Rez. Marceli Kosman in
SHSG 1978, 7, S. 179-181].
540.
Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich, hg.v. Jan Chodera /
Mieczysław Urbanowicz; Warszawa 1973 [Rez. Genowefa Wojciech-Masłowska in SHSG 1975,
4, S. 146-148].
541.
Ma kowski, Zygmunt: Mi dzy Wisł a Bugiem 1939-1944; Lublin 1978 [Rez. Czesław
Łuczak in SHSG 1980, 9, S. 334-335].
542.
Marcinek, Bolesław: W zwi zku z referatami A. Czubi skiego i Dušan Bibera; in: SHSG
1972, 1, S. 309-310.
543.
Marczewski, Jerzy: Niektóre aspekty dyskusji nad zagadnieniem celów wojennych Niemiec
okresu I wojny wiatowej w historiografii zachodnioniemieckiej (1945-1965); in: SHSG 1978, 7,
S. 119-133.
544.
Marczewski, Jerzy: Niektóre aspekty genezy celów wojennych hitleryzmu wobec Europy
Wschodniej; in: SHSG 1972, 1, S. 299-308.
545.
Masnyk, Marek: Dzielnica I Zwi zku Polaków w Niemczech (1923-1939); Opole 1994 [Rez.
Przemysław Hauser in SHSG 1995, 20, S. 196-199].
546.
Matelski, Dariusz: 50. Rocznica mierci Romana Dmowskiego [konferencja 6 stycznia 1989];
in: SHSG 1988-1990, 17, S. 186-187.
547.
Matelski, Dariusz: Historia i kultura niemiecka w dzisiejszej Polsce - metodologia i przedmiot
bada [konferencja 28-30 listopada 1994 Marburg]; in: SHSG 1995, 20, S. 231-232.
548.
Matelski, Dariusz: Historia i kultura niemiecka w Prusach Zachodnich [konferencja 3-5 maja
1996r.]; in: SHSG 1996, 21, S. 245-246.
549.
Matelski, Dariusz: Konteksty konfliktow - Przeszlo i tera niejszo sytuacji
narodowo ciowej w Europie rodkowej i Południowo-Wschodniej (Pozna 10-12 V 1996)
[Sprawozdanie z konferencji]; in: SHSG 1997, 22, S. 305-308.
550.
Matelski, Dariusz: Mniejszo niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939; Pozna 1997
[Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1997, 22, S. 257-263].
551.
Matelski, Dariusz: Mniejszo niemiecka w Wielkopolsce - Przeszło i tera niejszo
[konferencja 26 marca 1993]; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 205-207.
552.
Matelski, Dariusz: Niemcy jako przedmiot polityki mi dzynarodowej o okresie wiekiego
kryzysu 1929-1935 [konferencja 12 i 13 listopada 1987]; in: SHSG 1987, 16, S. 307-308.
553.
Matelski, Dariusz: Niemcy w polityce mi dzynarodowej w latach 1933-1938 [konferencja 6 i 7
pa dziernika 1988]; in: SHSG 1988-1990, 17, S. 185-186.
554.
Matelski, Dariusz: Niemiecki ruch socjalistyczny w Wielkopolsce w latach II
Rzeczypospolitej; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 69-82.
555.
Matelski, Dariusz: Opozycja antynarodowosocjalistyczna w Polsce, Wolnym Mie cie
Gda sku, Prusach Wschodnich i na l sku, 1933-1939 [Konferencja 8-9 czerwca 1995]; in: SHSG
1995, 20, S. 234-236.
556.
Matelski, Dariusz: Polityka repolonizacji Wielkopolski w latach II Rzeczypospolitej; in: SHSG
1995, 20, S. 47-82.
557.
Matelski, Dariusz: Polska – Niemcy – Rosja - Interesy bezpiecze stwa w Europie [konferencja
10-11 kwietnia 1996r.]; in: SHSG 1996, 21, S. 247-252.
558.
Matelski, Dariusz: Polska i Polacy w drugiej wojnie wiatowej (dyskusja naukowa) [21 luty
1994]; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 211-213.
559.
Matelski, Dariusz: 'Pozosta czy odej ?' - mniejszo niemiecka w Polsce [konferencja 8 i 9
czerwca 1993]; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 207-209.
560.
Matelski, Dariusz: Przymusowe przesiedlenia i wyp dzenia ludno ci Europy
rodkowowschodniej [konferencja 17-19 marca 1995 Waren]; in: SHSG 1995, 20, S. 233-234.
561.
Matelski, Dariusz: Utracona ojczyzna - Przymusowe wysiedlania, deportacje i przesiedlenia
jako wspólne do wiadczenie [konferencja 12-14 grudnia 1993]; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 209211.
562.
Materialien zu einer slawistischen Bibliographie - Arbeiten der in der Bundesrepublik
Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz tätigen Slawisten (1973-1983);
München 1983 [Rez. K.A. K. in SHSG 1985, 14, S. 330].
563.
Materialien zur Geschichte der Slawistik in Deutschland, hg. v. Hans-Bernd Harder ...;
Wiesbaden 1982 [Rez. K.A. K. in SHSG 1985, 14, S. 333-334].
564.
Matusak, Piotr: Ruch oporu w przemy le wojennym okupanta hitlerowskiego na ziemiach
polskich w latach 1939-1945; Warszawa 1983 [Rez. Cz. Ł. in SHSG 1984, 13, S. 293-294].
565.
Matuszy ski, Janusz: Obraz Polski w prasie zachodnioniemieckiej - Dziedzictwo i
współczesno ; in: SHSG 1980, 9, S. 205-223.
566.
Maurer, Peter: Anbau – Schlacht, Landwirtschaftspolitik, Plan, Wahlen, Anbauwerk 19371945; Zürich 1985 [Rez. Marek Andrzejewski in: SHSG 1987, 16, S. 293-294].
567.
Mazurczak, Dorota: Pogranicze polsko-niemieckie w zachodnioniemieckiej literaturze pi knej;
in: SHSG 1986, 15, S. 155-183.
568.
Mc Geehan, Robert: The German Rearmament Question - American Diplomacy and European
Defense after World War II; Urbana 1973 [Rez. Czesław Mojsiewicz in SHSG 1977, 6, S. 307309].
569.
Mel'nikova, E[lena] A[leksandrovna]: Skandinavskie runi eskie nadpisi - Teksty, perevod,
kommentarij; Moskva 1977 [Rez. J. S. in SHSG 1981, 10, S. 286-287].
570.
Mendykowa, Aleksandra: Kornowie; Wrocław 1980 [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 222223].
571.
M tšk, Frido: Bestandverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen; Bautzen 1976
[Rez. J. S. in SHSG 1978, 7, S. 233].
572.
M tšk, Frido: Bestandverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen; Bautzen 1978
[Rez. B. P. in SHSG 1981, 10, S. 296-297].
573.
M tšk, Frido: Studien zur Geschichte sorbisch-deutscher Kulturbeziehungen; Bautzen 1981
[Rez. J. S. in SHSG 1985, 14, S. 327-328].
574.
Meyers Taschenlexikon - Schrifsteller der DDR, hg.v. Günter Albrecht / Kurt Böttcher /
Herbert Greiner-Mai; Leipzig 1974 [Rez. B. P. in SHSG 1977, 6, S. 330].
575.
Mi zek, Bonifacy: Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance; Frankfurt/M.
1993 [Rez. Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1995, 20, S. 163-165].
576.
Michowicz, Waldemar: Uwagi w sprawie tzw. Paktu Czterech; in: SHSG 1972, 1, S. 247-249.
577.
Mikołajczyk, Marek: W cieniu Moskwy - Francja wobec utworzenia pa stwa
zachodnioniemieckiego 1945-1949; in: SHSG 1997, 22, S. 175-204.
578.
Mikos, Stanisław: Polacy na politechnice w Gda sku w latach 1904-1939; Warszawa 1987
[Rez. Józef Borzyszkowski in SHSG 1987, 16, S. 270-274].
579.
Mikulewicz, Sergiusz: Kłajpeda w polityce europejskiej 1918-1939; Warszawa 1976 [Rez.
Piotr Łossowski in SHSG 1979, 8, S. 216-219].
580.
Minczakiewicz, Tadeusz: Stosunki społeczne na l sku Opolskim w latach 1922-1933;
Wrocław 1976 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9, S. 307-309].
581.
Misiorny, Michał: Spadkobiercy Courths-Mahlerowej; Warszawa 1972 [Rez. Włodzimierz
Bialik in SHSG 1974, 3, S. 147-149].
582.
Mitchell, Allan: Bismarck and the French Nation 1848-1890; New York 1971 [Rez. B. P. in
SHSG 1976, 5, S. 260].
583.
Mniejszo niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, hg. v. Zbigniew Kurcz / Misiak
Władysław; Wrocław 1994 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1995, 20, S. 213-215].
584.
Moderne Preußische Geschichte 1648-1947 - Eine Anthologie, hg. v. Otto Büsch / Wolfgang
Neugebauer; Berlin [West], New York 981 [Rez. J. S. in SHSG 1983, 12, S. 261-262].
585.
Molik, W.: Polnische Studenten an den deutschen Universtäten 1871-1914; in: SHSG 1986,
15, S. 55-73.
586.
Molik, Witold: Polacy na uniwersytetach niemieckich 1795-1918 - Stan i propozycje bada ;
in: SHSG 1982, 11, S. 27-53.
587.
Molik, Witold: Polnische und deutsche Großgrundbesitzer des Großherzogtums Posen im
Alltagsleben; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 63-73.
588.
Molik, Witold: Starania niemieckich wła cicieli ziemskich o rozszerzenie polityki
germanizacyjnej władz pruskich w Wielkim Ksi stwie Pozna skim w ko cu pierwszej połowy
XIX wieku [mit 'Denkschrift']; in: SHSG 1980, 9, S. 149-155.
589.
Moroz, Piotr: Polityka wschodnia FDP w latach 1961-1970; Warszawa, Wrocław 1976 [Rez.
Marian Grz da in SHSG 1980, 9, S. 341-343].
590.
Motekat, Helmut: Ostpreußische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreußen 1230-1945;
München 1977 [Rez. K.A. K. in SHSG 1981, 10, S. 292-293].
591.
Mroczko, Marian: Problemy kształtowania my li zachodniej w Drugiej Rzeczypospolitej;
Gda sk 1981 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1982, 11, S. 171-172].
592.
Mroczko, Marian: Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalno ci politycznej
1864-1939; Gda sk 1994 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1995, 20, S. 181-182].
593.
Mroczko, Marian: Zwi zek obrony Kresów Zachodnich 1921-1934 - Powstanie i działalno ;
Gda sk 1977 [Rez. Michał Musielak in SHSG 1979, 8, S. 223-226].
594.
Mücke, Ernst (Arnošt Muka): Abhandlungen und Beiträge zur sorbischen Namenkunde (18811929); Köln, Wien 1984 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1986, 15, S. 284-285].
595.
Mularczyk, Jerzy: Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Rogatki; Wrocław 1994 [Rez.
Sławomir Syty in SHSG 1995, 20, S. 161-163].
596.
Müller, Martha: Mecklenburger in Osteuropa - Ein Beitrag zu ihrer Auswanderung im 16. bis
19. Jahrhundert, hg.v. Ernst Bahr; Marburg/Lahn 1972 [Rez. Bogdan Wachowiak in SHSG 1977,
6, S. 272-274].
597.
Müller, Michael G.: Polen zwischen Preußen und Rußland - Souveränitätskrise und
Reformpolitik 1736-1752; Berlin 1983 [Rez. Marian Drozdowski in SHSG 1984, 13, S. 248-250].
598.
Musiał, Karol: Wagner und Polen - Wagner a Polska; Bayeruth 1980 [Rez. K.A. K. in SHSG
1983, 12, S. 272].
599.
My li ski, Kazimierz: Brandenburgia i Krzy acy a utrata przez Polsk Pomorza Zachodniego Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, red. Henryk Łowmia ski; Wrocław 1973 [Rez.
Genowefa Wojciech-Masłowska in SHSG 1975, 4, S. 221-222].
600.
My li ski, Kazimierz: Geneza Marchii Brandenburskiej w wietle polityki słowia skiej
margrabiego Albrechta Nied wiedzia; in: SHSG 1986, 15, S. 3-29.
601.
My li ski, Kazimierz: Sprawa ziem połabskich w rozmowach Ottona III z Bolesławem
Chrobrym w Gnie nie w roku 1000; in: SHSG 1997, 22, S. 3-24.
602.
My liwski, Kazimierz: Polska wobec Słowian połabskich do ko ca wieku XII; Lublin 1993
[Rez. Jerzy Strzelczyk 'Słowia skie Połabie z polskiej perspektywy' in SHSG 1993-1994, 19, S.
139-152].
603.
Nadolski, Bronisław: Polska a Prusy - Kontakty literackie i kulturowe do połowy XVIII wieku;
in: Literatura staropolska w kontek cie europejskim – Zwi zki i analogie, hg. v. Tersa Michłowsak
/ Jan laski; Wrocław 1977 [Rez. K.A. K. in SHSG 1980, 9, S. 355-356].
604.
Namowicz, Tadeusz: Die aufklärische Utopie; Warszawa 1978 [Rez. Edyta Połczy ska in
SHSG 1981, 10, S. 258-261].
605.
Namowicz, Tadeusz: Johann Joachim Winckelmann und der Aufklärungsklassizismus in
Polen; Stendal 1976 [Rez. Edyta Połczy ska in SHSG 1981, 10, S. 258-261; K.A. K. in SHSG
1980, 9, S. 359-361].
606.
Nation, Staat und Demokratie in Deutschland - Ausgewählte Beiträge zur Zeitgeschichte von
Karl Otmar Freiherr von Arentin; Mainz 1993 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1993-1994, 19, S.
176-177].
607.
Nazarewicz, Ryszard: XX Sesja Komisji Historyków Polski i NRD; in: SHSG 1974, 3, S. 184187.
608.
Neusychin, Aleksandr Iosifovi : Problemy evropejskogo feodalizma - Izbrannye trudy;
Moskva 1974 [Rez. J. S. in SHSG 1976, 5, S. 249-250].
609.
Niemcy a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Materiały z VIII Ogólnopolskiego
Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, hg. v. Bogusław Polak; Koszalin 1994 [Rez.
Piotr Okulewicz in SHSG 1995, 20, S. 188-190].
610.
Niemcy współczesne jako przedmiot bada nauki polskiej (1945-1970), pod red. Janusza
Rachockiego; Pozna 1971 [Rez. Gerard Labuda in SHSG 1973, 2, S. 204-205].
611.
Niemiecka nowela romantyczna, wybór, wst p i komentarz Gerard Koziełek; Wrocław 1975
[Rez. Marek Jaroszewski in SHSG 1978, 7, S. 187-188].
612.
Niemiecka Republika Demokratyczna – Rozwój społeczny i gospodarczy 1949-1969, pod red.
Władysława Markiewicza; Pozna 1971 [Rez. Gerard Labuda in SHSG 1973, 2, S. 205-207].
613.
Niendorf, Mathias: Deutsch-polnische Polemiken zur Zeit der Weimarer Republik; in: SHSG
1988-1990, 17, S. 85-109.
614.
Niesobski, Edward / Jadwiga Pfeiferówna: Dziennik harcerza i 'Szarotki' (1939-1945), hg. v.
A. Drzycimski; Wrocław 1986 [Rez. Maciej Serwa ski in SHSG 1987, 16, S. 295-297].
615.
Nieznany cel (Das unbekante Ziel) - Anthologie der Erzählungen von Autoren der BRD, hg.
v. Stefan H. Kaszy ski; Warszawa 1974 [Rez. Jacek Gruszkiewicz in SHSG 1976, 5, S. 241-242].
616.
Nolte, Ernst: Streitpunkte - Heutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus;
Berlin, Frankfurt/M. 1993 [Rez. Henryk Olszewski in SHSG 1995, 20, S. 224-227].
617.
Nolte, Hans-Heinrich: 'Drang nach Osten' - Sowjetische Geschistsschreibung der deutschen
Ostexpansion; Köln, Frankfurt/M. 1976 [Rez. J. S. in SHSG 1980, 9, S. 364-365].
618.
North, Michael: Überlegungen zur Ernährung der ländlichen Bevölkerung in Preußen und
Polen im 16. und 17. Jahrhundert; in: SHSG 1991-1992, 18, S. 27-33.
619.
Noskova, A. F.: Nacistskij 'novyj porjadok' na vremenno zachvacennych territoriach SSSR
1941-1945 - Obscij ocerk [Die nazistische 'Neue Ordnung' auf den zeitlich okkupierten
Sowjetterritorien 1914-1944 - ein allgemeiner Entwurf]; in: SHSG 1976, 5, S. 107-129.
620.
Noskova, F.: Razorenie ekonomiki Pol i gitlerovskoj Germaniej 1939-1944; Moskva 1971
[Rez. Krystyna Kokoci ska in SHSG 1975, 4, S. 204-205].
621.
Nowacki, Bronisław: Przemysł II; Pozna 1995 [Rez. Sławomir Syty in SHSG 1996, 21, S.
191-193].
622.
Nowak, Edmund: System obozów dla Niemców w Polsce po zako czeniu II wojny wiatowej;
in: SHSG 1997, 22, S. 149-173.
623.
Nowak, Zbigniew / Damroka Majakowska / Marian Pelczar: Ksi ka polska w dawnym
Gda sku; Gda sk 1974 [Rez. Bogumiła Kosmanowska in SHSG 1976, 5, S. 224-227].
624.
Nowik, Faina I.: Neonacizm v FRG - Pod’ëmy i poraženija 1949-1974; Moskwa 1976 [Rez.
Bernard Piotrowski in SHSG 1979, 8, S. 232-233].
625.
Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 - Informator encyklopedyczny;
Warszawa 1979 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1982, 11, S. 192-196].
626.
Oduev, Stepan F.: Tropami Zaratustry (Vlijanije nicšeanstwa na nemeckuju buržuaznuju
filozofiju); Moskwa 1976 [Rez. Ewa Piotrowska in SHSG 1980, 9, S. 267-270].
627.
Olczyk, Eugeniusz: Druga wojna wiatowa w wiadomo ci współczesnych Polaków;
Warszawa 1978 [Rez. Maciej Serwa ski in SHSG 1981, 10, S. 281-283].
628.
Olejnik, Karol: Obrona polskiej granicy zachodniej - Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii
stanowej (1138-1385); Pozna 1970 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1973, 2, S. 163-167].
629.
Olejnik, Karol: Przegl d nowszych bada nad II wojn wiatow ; in: SHSG 1977, 6, S. 187207.
630.
Olesch, Reinhold: Bibliographie zum Dravänopolabischen; in: Zeitschrift für slavische
Philologie 1975, 1, S. 21-56 [Rez. J. S. in SHSG 1977, 6, S. 327-328].
631.
Olesch, Reinhold: Gesammelte Aufsätze - I. Dravaenopolabica; Köln, Wien 1989 [Rez. Jerzy
Strzelczyk in SHSG 1988-1990, 17, S. 177-178].
632.
Olszewski, Henryk: Nauka historii w upadku - Studium o historiografii i ideologii historycznej
w imperialistycznych Niemczech; Warszawa, Pozna 1982 [Rez. Jerzy Topolski in SHSG 1983,
12, S. 197-203].
633.
Olszewski, Henryk: Werner Jochmann i jego badania nad histori społeczn ; in: SHSG 1995,
20, S. 149-160.
634.
Olszewski, Jan: Siły polityczne II Rzeczypospolitej a faszyzm w Niemczech - Zarys
problematyki; in: SHSG 1985, 14, S. 3-28.
635.
Olszewski, Krzysztof: Niemcy w polityce mi dzynarodowej na przełomie pokoju i wojny
(1939-1941) [konferencja 21-23 czerwca 1989]; in: SHSG 1988-1990, 17, S. 188-189.
636.
Olszewski, Marian: Straty i martyrologia ludno ci polskiej w Poznaniu 1939-1945; Pozna
1973 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1974, 3, S. 177-178].
637.
Olszewski, Wiesław: Samoa w polityce kolonialnej Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii (do roku
1901); in: SHSG 1984, 13, S. 33-57.
638.
Olszty skie Studia Niemcoznawcze 1986, 1 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 294].
639.
Orłowski, Hubert: Deutschsprachige Literatur in Polen 1945-1980; in: Jahresring - Literatur
und Kunst der Gegenwart 80-81, S. 21-28 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 270-271].
640.
Orłowski, Hubert: Die 'Reichsidee' als Ideologisches Syndrom des literarischen
Gruppenbewusstseins vor 1945; in: SHSG 1972, 1, S. 97-109].
641.
Orłowski, Hubert: Heinrich und Thomas Mann in der literarischen Öffentlichkeit Polens; in:
Arbeitskreis Heinrich Mann - Mitteilungsblatt, hg. v. P.-P. Schneider; Lübeck 1982, S. 3-10 [Rez.
K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 270-271].
642.
Orłowski, Hubert: Joseph Roth und Józef Wittlin und das ungleiche Dioskurenpaar; in:
Komparatistik - Theoretische Überlegungen und südeuropäische Wechselseitigkeit – Festschrift für
Z. Konstantinovi , hg. v. F. Rinner / K. Zerschinek; Heidelberg 1981, S. 443-448 [Rez. K.A. K. in
SHSG 1983, 12, S. 270-271].
643.
Orłowski, Hubert: Literatura w III Rzeszy; Pozna 1975 [Rez. Franciszek Ryszka in SHSG
1978, 7, S. 204-210].
644.
Orłowski, Hubert: Polen; in: H. Hesses weltweite Wirkung; Frankfurt/M. 1979, S. 78-82 [Rez.
K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 270-271].
645.
Orłowski, Hubert: Polskie badania w zakresie literatury krajów niemieckiego obszaru
j zykowego; in: Przegl d Zachodni 1981, 1-2, S. 56-67 [Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 297298].
646.
Orłowski, Hubert: Zur ästhetischen Relevanz der deutschen faschistischen Literatur; in: SHSG
1973, 2, S. 93-102.
647.
Orszulik, Stanisław: Kandydatura elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela do korony
polskiej po mierci Jana III; in: Sobótka 29(1947), 2, S. 231-248 [Rez. M. D. in SHSG 1978, 7, S.
224-225].
648.
Osi głowski, Jarosław: Polityka zewn trzna Ksi stwa Rugii (1168-1328); Warszawa, Pozna
1975 [Rez. Bogdan Wachowiak in SHSG 1978, 7, S. 173-176].
649.
Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w wiecie listów charge d’affaires dworu wiede skiego
Benedykta de Cachégo (Listy de Cachégo do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do
sierpnia 1792), hg. unter der Leitung von Henryk Kocój; Katowice 1977 [Rez. Marian Drozdowski
in SHSG 1980, 9, S. 249-251].
650.
Österreichisch polnische literarische Nachbarschaft, hg. v. Hubert Orłowski; Pozna 1979
[Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 224-225].
651.
Österreichische Osthefte - Sonderdruck Austro-Polonica, hg. v. Österreichischen Ost- und
Südeuropa Institut; Wien 1974 [Rez. K.A. K. in SHSG 1979, 8, S. 251-252].
652.
Osterwald, Brigit: Das Demetrius-Thema in der russischen und deutschen Literatur; Münster
1982 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 289].
653.
Osteuropa - Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens; Stuttgart 1980 [Rez. J. S. in SHSG
1982, 11, S. 213-214].
654.
Ostrowska-K błowska, Zofia: Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790-1880;
Warszawa, Pozna 1982 [Rez. Bogumiła Kosmanowska in SHSG 1985, 14, S. 296-298].
655.
Ostsiedlung [Die] des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte - ReichenauVorträge 1970-1972, hg. v. Walter Schlesinger; Sigmaringen 1975 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG
1978, 7, S. 167-173].
656.
Ost-West-Begegnung in Österreich – Festschrift für Eduard Winter zum 80. Geburtstag, hg. v.
G. G. Oberkofler / E. Zlabinger; Wien, Köln, Graz 1976 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 268269].
657.
Otto der Große, hg. v. Harald Zimmermann; Darmstadt 1976 [Rez. J. S. in SHSG 1979, 8, S.
241-242].
658.
P. H.: Sprawozdanie z sympozjum naukowego po wi cone dziejom socjaldemokracji
niemieckiej w latach 1875-1975; in: SHSG 1976, 5, S. 277-281.
659.
Paj k, Kazimierz: Powstanie i rozwój szczeci skiego rodowiska historycznego w Polsce
Ludowej; in: SHSG 1985, 14, S. 163-180.
660.
Pajewski, Janusz: Dwie zachodnie opinie wobec koncepcji granic pa stwa polskiego (1917,
1919); in: SHSG 1977, 6, S. 139-156].
661.
Pajewski, Janusz: Niemcy a kwestia polska 1871-1914; in: SHSG 1972, 1, S. 9-23.
662.
Pajewski, Janusz: Podsumowanie dyskusji; in: SHSG 1972, 1, S. 353-355.
663.
Palmer, Alan: Bismarck - Eine Biographie; Düsseldorf 1976 [Rez. Witold Jakóbczyk in SHSG
1980, 9, S. 265-267].
664.
Papiór, Jan: Vom Germanistischen Seminar zum Institut für Germanische Philologie der Adam
Mickiewicz Universität zu Pozna ; in: Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP 1980-81, S. 197-223
[Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 269].
665.
Papiór, Jan: Zur Geschichte der polnischen Germanistik; in: Einführung in die
Literaturwissenschaft; Pozna 1981, S. 269-280 [Rez. K.A. K. in SHSG 1984, 13, S. 297-298].
666.
Patze, Hans: Literatur zur Geschichte und geschichtlichen Landeskunde der Bezirke Halle und
Magdeburg (ehemals Land Sachsen-Anhalt) der Deutschen Demokratischen Republik seit 1945;
in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 112(1976), S. 520-542 [Rez. J. S. in SHSG 1979, 8, S.
250-251].
667.
Pawlak, Karol: Stanowisko endecji w Wielkopolsce wobec kwestii niemieckiej w latach 19341939; in: SHSG 1979, 8, S. 65-84.
668.
Perspektiven sorbischer Literatur, hg. v. Walter Koschmal; Köln, Weimar, Wien 1993 [Rez.
Hubert Orłowski in SHSG 1993-1994, 19, S. 202-203].
669.
Petersohn, Jürgen: Der östliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs,
Polen und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert; Köln, Wien 1979 [Rez. Kazimierz My li ski in
SHSG 1983, 12, S. 210-214].
670.
Petzold, Joachim: Konservative Theoretiker des deutschen Faschismus - Jungkonservative
Ideologen in der Weimarer Republik als geistige Wegbereiter der faschistischen Diktatur; Berlin
1978 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1980, 9, S. 297-302].
671.
Piekalkiewicz, Janusz: Pferd und Reitter im 2. Weltkrieg; München 1976 [Rez. M. A. in SHSG
1980, 9, S. 364].
672.
Piotrowski, Bernard: Idea europejska w III Rzeszy - Zało enia, realizacja, dylematy; in: SHSG
1996, 21, S. 81-100.
673.
Piotrowski, Bernard: Karl Gutzkow - Unter dem schwarzen Bärn - Erlebtes 1811-1848; Berlin
1971; in: SHSG 1975, 4, S. 223-224].
674.
Piotrowski, Bernard: Nazistowski stereotyp osobowo ci Kopernika w zwi zku z obchodami
jubileuszowym w 1943 r.; in: SHSG 1972, 1, S. 311-319.
675.
Piotrowski, Bernard: Od idei mi dzynarodowego porozumienia do faszystowskiej propagandy
- Działalno berli skiej Deutsche Hochschule für Politik w latach 1920-1939; in: SHSG 1986, 15,
S. 91-126.
676.
Piotrowski, Bernard: Politologia w III Rzeszy na przykładzie działalno ci berli skiej uczelni
'Das Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut' (1940-1945); in: SHSG 1997, 22, S. 109-147.
677.
Piotrowski,
Bernard: Propaganda i nauka niemiecka w III Rzeszy o Polsce i Europie Wschodniej na
przykładzie działalno ci Berli skiej Publikationsstelle; in: SHSG 1984, 13, S. 129-162.
678.
Piotrowski, Bernard: Publicystyka i historiografia NRF wobec rocznicy stulecia zjednoczenia
Niemiec; in: SHSG 1973, 2, S. 3-26.
679.
Piotrowski, Bernard: Uniwersytet w Królewcu (Königsberg) a Europa Wschodnia XIX i XX
wieku; in: SHSG 1995, 20, S. 3-27.
680.
Piotrowski, Bernard: Zdzisław Grot (1903-1984) - ycie dla narodu i nauki historycznej; in:
SHSG 1984, 13, S. 307-313.
681.
Piotrowski, Franciszek: Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech; Olsztyn 1996
[Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 21, S. 201].
682.
Pirko, Michał: Polityka narodowo ciowa w wojsku niemieckim; in: SHSG 1972, 1, S. 231237.
683.
Piro y ski, Jan: Ksi na brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka - Studium
z dziejów kultury; Kraków 1986 [Rez. Danuta oł d in SHSG 1986, 15, S. 260-262].
684.
Pisch, Mikulas: Pogl dy Słowaków na proces zjednoczenia pa stwowego Niemiec; in: SHSG
1972, 1, S. 57-69.
685.
Płygawko, Danuta: Pruska ustawa uwłaszczeniowa z 1908 roku w wietle wypowiedzi
respondentów ankiety 'Prusy i Polska'; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 17-33.
686.
Płygawko, Danuta: 'Prusy i Polska' - Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907-1909); Pozna
1994 [Rez. Henryk Olszewski in SHSG 1995, 20, S. 186-188].
687.
Podehl, Wolfgang: Burg und Herrschaft in der Mark Brandenburg - Untersuchungen zur
mittelalterlichen Verfassungsgeschichte unter besonderer Bercksichtung von Altmark, Neumark
und Havelland; Köln, Wien 1975 [Rez. Zygmunt Wielgosz in SHSG 1979, 8, S. 190-191].
688.
Podkowi ski, Marian: Gdyby Polska nie była uparta; Warszawa 1976 [Rez. T. K. in SHSG
1979, 8, S. 246].
689.
Podlasek, Maria: Wyp dzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łu yckiej Relacje wiadków; Warszawa 1995 [Rez. Dorota Mazurczak in SHSG 1996, 21, S. 216-219].
690.
Poidevin, Raymond: L'Allemagne et le monde au XXe siecle; Paris 1986 [Rez. Tomasz
Schramm in SHSG 1987, 16, S. 251-256].
691.
Poidevin, Raymond: Les relations franco-allemandes 1815-1975; Paris 1977 [Rez. Tomasz
Schramm in SHSG 1980, 9, S. 273-275].
692.
Polacy – Niemcy - Przeszło , tera niejszo , przyszło , hg. v. Zygmunt Zieli ski; Katowice
1993 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1993-1994, 19, S. 177-180].
693.
Polak, Bogusław: Generał Stanisław Taczak 1874-1960; Pozna 1988 [Rez. Wiesław
Ma kowiak in SHSG 1987, 16, S. 274-276].
694.
Polak, Bogusław: Powstanie Wielkopolskie w oczach niemieckiego wiadka; in: SHSG 1982,
11, S. 133-142.
695.
Polen [Die...] und die Kirche im Ruhrgebiet 1871-1919 - Ausgewählte Dokumente zur
pastoralen und kirchlichen Integration sprachlicher Minderheiten im Deutschen Kaiserreich, hg. v.
Hans Jürgen Brandt; Münster 1987 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1987, 16, S. 266-268].
696.
Polenlieder - Eine Anthologie [mit Einleitung], hg. v. Gerard Koziełek; Stuttgart 1982 [Rez.
Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1984, 13, S. 300-301].
697.
Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1945-1975 – Ein Verzeichnis, hg. v. Klaus
Staemmler; Dortmund 1975 [Rez. Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1979, 8, S. 233-235].
698.
Polska my l polityczna XIX i XX wieku, Tom I: Polska i jej s siedzi; Tom II: Twórcy polskiej
my li politycznej – Zbiór studiów; Wrocław 1975, 1978 [Rez. A. Cz. in SHSG 1980, 9, S. 361362].
699.
Polska, Niemcy, Ukraina w Europie - Uwarunkowania, zało enia i przesłanki wzajemnej
współpracy, hg. v. Włodzimierz Bonusiak; Rzeszów 1996 [Rez. Artur Kijas in SHSG 1996, 21, S.
225-227].
700.
Polska-Niemcy-Europa - Studia z dziejów my li politycznej i stosunków mi dzynarodowych;
Pozna 1977 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1980, 9, S. 347-350].
701.
Polska-NRF - Przesłanki i proces normalizacji - Wybór, opracowanie i przedmowa Janusz
Rachocki; Pozna 1972 [Rez. Gerard Labuda in SHSG 1974, 3, S. 180-182].
702.
Połczy ska, Edyta / Cecylia Załubska: Zur Rezeption deutschsprachiger Literatur in Polen in
den Jahren 1919-1939 [mit 'Übersetzerverzeichnis' (S. 141-143) und 'Verzeichnis ausgewählter
Werke deutschsprachiger Autoren in polnischer Sprache aus den Jahren 1919-1939' (S. 143-159)];
in: SHSG 1979, 8, S. 129-159.
703.
Połczy ska, Edyta: Ferdinand Gregororius’ 'Polen- und Magyarenlieder'; in: SHSG 1983, 12,
S. 165-171.
704.
Połczy ska, Edyta: Harro Harrings 'Gruß an die freien Polen'; in: SHSG 1982, 11, S. 55-65.
705.
Popi ski, Krzysztof: Ideowe i polityczne postawy studentów uczelni wrocławskich w latach
1911-1921; in: SHSG 1996, 21, S. 41-58.
706.
Posener biographisches Lexikon; hg.v. Wilfried Gerke; Lüneburg 1975 [Rez. Ryszard Walczak
in SHSG 1977, 6, S. 318-319].
707.
Pospieszalski, Karol Marian: 'Sprawa 58 000 Volksdeutschów' - Sprostowanie hitlerowskich
oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszo ci w Polsce przed wybuchem wojny i w toku
kampanii wrze niowej; Pozna 1981 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1982, 11, S. 187-192].
708.
Potkowski, Edward: Dziedzictwo wierze poga skich w redniowiecznych Niemczech Defuncti vivi; Warszawa 1973 [Rez. Bohdan Lapis in SHSG 1975, 4, S. 220-221].
709.
Powstanie Wielkopolskie – ródła - stan bada - postulaty badawcze; Ko cian 1973 [Rez.
Zbigniew Dworecki in SHSG 1979, 8, S. 214-216].
710.
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 (artykuły i przyczynki) unter der Leitung von Bogusław
Polak; Ko cian 1975 [Rez. Zbigniew Dworecki in SHSG 1979, 8, S. 214-216; B. P. in SHSG 1977,
6, S. 330-331].
711.
Prace z dziejów pa stwa i zakonu krzy ackiego - U ródeł sekularyzacji, hg. v. A.
Czacharowski [Ordines militares – Colloquia Thorunensia Historica II] Toru 1984 [Rez. Tomasz
Jasi ski in SHSG 1985, 14, S. 281-286].
712.
Preussen-Deutschland-Polen im Urteil polnischer Historiker - Eine Anthologie Band 1:
Millenium germano-polonicum, hg. v. Lothar Dralle, mit einem Vorwort von Klaus Zernack;
Berlin 1983 [Rez. J. S. in SHSG 1985, 14, S. 323-324].
713.
Preußenbild [Das ...] in der Geschichte - Protokoll eines Symposions, hg. v. Otto Büsch;
Berlin, New York 1981 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1983, 12, S. 207-210].
714.
Pr dki, Jan: Rola Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej w kształtowaniu niemieckich
tendencji odwetowych wobec Polski w okresie Republiki Weimarskiej; in: SHSG 1972, 1, S. 327334.
715.
Prignitz, Christoph: Vaterlandsliebe und Freiheit - Deutscher Patriotismus von 1750 bis 1850;
Wiesbaden 1981 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1984, 13, S. 255-257].
716.
Problemy historii Słowian i Europy rodkowej w XIX i XX wieku - Zbiór studiów; Wrocław
1982 [Rez. Waldemar Łazuga in SHSG 1984, 13, S. 265-266].
717.
Problemy rozbrojenia 1919-1939; Łód 1983 [AUL Folia Historica 17] [Rez. Jerzy Walas in
SHSG 1985, 14, S. 310-312].
718.
Przedmowa Komitetu Redakcyjnego; in: SHSG 1972, 1, S. 3-5.
719.
Przegl d Zachodni nr 3(272) Pozna 1994 (numer specjalny ); [Rez. Dariusz Matelski in
SHSG 1995, 20, S. 217-220].
720.
Przybli enia - Poeci Niemieckiej Republiki Demokratycznej o Polsce, hg. v. Stefan H.
Kaszy ski; Pozna 1978 [Rez. K.A. K. in SHSG 1980, 9, S. 366-367].
721.
Przyja nie i antagonizmy - Stosunki Polski z pa stwami s siednimi w latach 1918-1939;
Wrocław 1977 [Rez. A. Cz. in SHSG 1980, 9, S. 362].
722.
Puhle, Hans Jürgen: Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im
Wilhelminischen Reich 1893-1914; Hannover 1966 [Rez. Witold Jakóbczyk in SHSG 1976, 5, S.
235-237].
723.
Pullat, Raimo: Die Stättebevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert; Mainz 1997 [Rez. Jerzy
Topolski in SHSG S. 237-238].
724.
R. W.: Kontynuacja Problemu Resortowego R III/4 ['Zagadnienie historii Niemiec i stosunków
słowia sko-germa skich i niemiecko-polskich']; in: SHSG 1983, 12, S. 275-276.
725.
R. W.: Pogranicze polsko-niemieckie w przeszło ci i obecnie [17-18 grudnia 1979]; in: SHSG
1981, 10, S. 305-306.
726.
Raabe, Gotthard: Bündnisse der wendischen Städte bis 1315; Hamburg 1971 [Rez. Władysław
Osi głowski in SHSG 1973, 2, S. 172-175].
727.
Raack, Richard C.: Nazi newsreels for the general governement 1940-1944; in: SHSG 1984,
13, S. 163-180.
728.
Räumung [Die ...] des 'Reichsgaus Wartheland' vom 16. bis 26. Januar 1945 im Spiegel
amtlicher Berichte, bearbeitet von Joachim Rogall; Sigmaringen 1993 [Rez. Dariusz Matelski in
SHSG 1993-1994, 19, S. 199-202].
729.
Rautenberg, Wilhelm: Einwirkungen Böhmens auf die Geschichte des Ordenslandes Preußen
im späten Mittelalter; in: Zeitschrift für Ostforschung 22(1973), 4, S. 626-695 [Rez. T. J. in SHSG
1978, 7, S. 222-223].
730.
Recht, Verwaltung und Justiz im Nationalsozialismus, hg. v. Martin Hirsch; Köln 1984 [Rez.
Czesław Łuczak in SHSG 1986, 15, S. 285-286].
731.
Rezeption [Die...] der polnischer Literatur im deutschsprachigen Raum und die der
deutschsprachigen in Polen 1945-1985, hg. v. Heinz Kneip / Hubert Orłowski; Darmstadt 1988
[Rez. Lucjan Puchalski in SHSG 1988-1990, 17, S. 180-183].
732.
Rhode, Arthur: Die Evangelische Kirche in Posen und Pomerellen - Erfahrungen und
Ergebnisse in drei Jahrzehnten 1914-1945; Lüneburg 1984 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1986,
15, S. 272-273].
733.
Rieck, Werner: Das Polenthema in der deutschen Literatur zur Zeit des Konstitutionsreichstags
und des Ko ciuszko-Aufstandes; in: Weimarer Beiträge 1980, 6, S. 5-27 [Rez. K.A. K. in SHSG
1982, 11, S. 223-224].
734.
Rietz, Henryk: Z dziejów ycia umysłowego Rygi w okresie o wiecenia; Toru 1977 [Rez.
Marceli Kosman in SHSG 1980, 9, S. 246-248].
735.
Rogall, Joachim: Die Deutschen im Posener Land und in Mittelpolen - Studienbuchreihe der
Stiftung Ostdeutscher Kulturrat; München 1993 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1993-1994, 19,
S. 186-188].
736.
Rogall, Joachim: Die Geistlichkeit der Evangelisch-Unierten Kirche in der Provinz Posen
1871-1914 und ihr Verhältnis zur preußischen Polenpolitik; Marburg 1990 [Rez. Krzysztof
Makowski in SHSG 1991-1992, 18, S. 210-212].
737.
Roguski, Piotr: Tułacz polski nad Renem - Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach
1831-1845; Warszawa 1981 [Rez. Krysztof A. Kuczy ski in SHSG 1983, 12, S. 222-224].
738.
Rola mniejszo ci niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945, hg. v.
Antoni Czubi ski; Pozna 1984 [Rez. Karol Fiedor / Romuald Gelles in SHSG 1985, 14, S. 307310.
739.
Rola Zakonu Krzy ackiego w podr cznikach szkolnych Republiki Federalnej Niemiec i
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, hg. v. Marian Biskup; Wrocław 1976 [Rez. Marceli Kosman
in SHSG 1978, 7, S. 176-177].
740.
Rolle [Die ...] der Ritterorden in der Christianisierung und Kolonisierung des Ostseegebietes,
hg. v. Z. H. Nowak [Ordines militares – Colloquia Thorunensia Historica I]; Toru 1983 [Rez.
Tomasz Jasi ski in SHSG 1985, 14, S. 281-286].
741.
Romanow, Zenon: Ludno niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 19451947; Słupsk 1992 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1995, 20, S. 215-217].
742.
Röskau-Rydel, Isabel: Kultur an der Peripherie des Habsburger Reiches - Geschichte des
Bildungswesen und der kulturellen Einrichtungen in Lemberg von 1772 bis 1848; Wiesbaden 1993
[Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1995, 20, S. 168-169].
743.
Rosner, Edmund: Austriacka literatura pi kna w j zyku polskim (bibliografia za lata 19461981); in: Folia Literaria 1985, 13, S. 265-294 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 291-292].
744.
Rosner, Edmund: Literatura polska w Austrii po roku 1945; in: Rocznik Towarztystwa
Literackiego im. A. Mickiewicza 17-18(1982-1983), S. 191-208 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15,
S. 291-292].
745.
Rosner, Edmund: Oswald Brüll - Verehrer großer Dichter; in: SHSG 1988-1990, 17, S. 121131.
746.
Rosner, Edmund: Stefan eromski und Österreich; in: Interpretationen und Polemiken;
Katowice 1984, S. 118-127 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 291-292].
747.
Rowecki [Stefan ...] w relacjach, hg. v. Tomasz Szarota; Warszawa 1988 [Rez. Czesław
Łuczak in SHSG 1987, 16, S. 297-298].
748.
Ruchniewicz, Krzysztof: Enno Meyer a Polska i Polacy (1939-1990) - Z bada nad pocz tkami
wspólnej komisji podr cznikowej PRL-RFN; Wrocław 1994 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG
1995, 20, S. 220-223].
749.
Rüdebusch, Dieter: Der Anteil Niedersachsens an den Kreuzzügen und Heidenfahrten;
Heidesheim 1972 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1977, 6, S. 271-272].
750.
Rudzi ski, Roman: Jaspers; Warszawa 1978 [Rez. E. P. in SHSG 1981, 10, S. 295].
751.
Rupp, Hans Karl: Außerparlamentarische Opposition in der Ära Adenauer - Der Kampf gegen
die Atombewaffnung in den fünfziger Jahren; Köln 1970 [Rez. Marian Grz da in SHSG 1975, 4,
S. 213-216].
752.
Rydzevskaja, Elena Aleksandrovna: Drevn'jaja Rus’ i Skandinavija v IX-XIV vv; Moskva
1978 [Rez. J. S. in SHSG 1981, 10, S. 287-288].
753.
Ryfowa, Anna: Działalno Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i w ród wychod stwa w
Niemczech (1884-1914); Warszawa, Pozna 1976 [Rez. Ryszard Wryk in SHSG 1978, 7, S. 190192].
754.
Rymar, Edward: Niemiecka Rzesza wobec Polski (Pomorza Gda skiego i Sławie skoSłupskiego) pod Przemy lidami w latach 1300-1306; in: SHSG 1987, 16, S. 37-68.
755.
Rzepa, Krzysztof: August Bebel a Polska; in: SHSG 1993-1994, 19, S. 35-46.
756.
Sabisch, Alfred: Acta Capituli Vratislaviensis 1500-1562; Köln, Wien 1972 [Rez. Zygmunt
Boras in SHSG 1976, 5, S. 213-217].
757.
Sack, John: Oko za oko - Przemilczana historia ydów, którzy w 1945 roku m cili si na
Niemcach; Gliwice 1995 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1996, 21, S. 222-224].
758.
Sakson, Andrzej: Polska - Niemcy - mniejszo niemiecka w Wielkopolsce - Przeszło i
tera niejszo ; Pozna 1994 [Rez. Zbigniew Dworecki in SHSG 1995, 20, S. 210-213].
759.
Saldern, Adelheid v.: O rodki partyjne i prowincja partyjna - Problemy regionalnego
zró nicowania i hierarchizacji wilhelmi skiej SPD; in: SHSG 1987, 16, S. 127-142.
760.
Salmonowicz, Stanisław: Fryderyk II; Wrocław 1981 [Rez. Marian Drozdowski in SHSG
1982, 11, S. 155-158].
761.
Scardigli, Piergiuseppe: Die Goten - Sprache und Kultur; München 1973 [Rez. J. S. in SHSG
1977, 6, S. 325].
762.
Schaller, Helmut W.: Johann Gottlieb Hentze und seine slavenkundlichen Untersuchungen;
Bayreuth 1989 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1988-1990, 17, S. 164-165].
763.
Schärer, Martin R.: Deutsche Annexionspolitik im Westen - Die Wiedereingliederung EupenMalmedys im zweiten Weltkrieg; Bern, Frankfurt/M. 1975 [Rez. Zdzisław Grot in SHSG 1978, 7,
S. 200-202].
764.
Scharff, Claus: Katharina II, Deutschland und die Deutschen; Mainz 1995 [Rez. Jerzy Topolski
in SHSG 1996, 21, S. 193-196].
765.
Schattkowsky, Ralph: Im Schatten von Versailles - Das deutsch-polnische Verhältnis nach
dem Ersten Weltkrieg; in: SHSG 1995, 20, S. 29-46.
766.
Schiller, Klaus J.: Die Sorben in der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung (1945-1949);
Bautzen 1976 [Rez. Bernard Piotrowski in SHSG 1980, 9, S. 346-347].
767.
Schlimpert, Gerhard: Slavische Personennamen in mittelalterlichen Quellen zur deutschen
Geschichte; Berlin 1978 [Rez. J. S. in SHSG 1981, 10, S. 285-286].
768.
Schmidt, Eberhard: Die Mark Brandenburg unter den Askaniern (1134-1320); Köln, Wien
1973 [Rez. Benedykt Zientara in SHSG 1976, 5, S. 207-210].
769.
Schölzel, Jürgen: Nimptsch in Schlesien - Vorzeit, Frühzeit, Mittelalter; Marburg/Lahn 1974
[Rez. Gerard Labuda in SHSG 1978, 7, S. 164-166].
770.
Schreiner, Peter: Królowa Rycheza, Polska i Nadrenia - Stosunki mi dzy Polakami a
Niemcami w XI wieku - Königin Richeza, Polen und das Rheinland - Historische Beziehungen
zwischen Deutschen und Polen im 11. Jahrhundert; Pozna 1996 [Rez. Małgorzata Delimata in
SHSG 1996, 21, S. 189-190].
771.
Schuldt, Ewald: Der altslavische Tempel von Groß Raden; Schwerin 1976 [Rez. D. . in
SHSG 1979, 8, S. 239-240].
772.
Schumann, Rosemarie: Initiativen deutscher Pazifisten gegen die reaktionäre Polenpolitik in
der Weimarer Republik; in: SHSG 1975, 4, S. 119-125.
773.
Scotti, Giacomo: 'Ustascia' tra il fascio e la svastica - Storia e crimini del movimento ustascia;
Udine 1976 [Rez. Adolfo Scalpelli in SHSG 1980, 9, S. 322-323].
774.
Sechhundert 650 Jahre Bromberg, hg.v. Bernhart Jähning, Gerhart Ohlhoff; Münster 1995
[Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1996, 21, S. 240-242].
775.
Seeber, Eva: Robotnicy przymusowi w faszystowskiej gospodarce wojennej - Deportacja i
wyzysk obywateli polskich ze szczególnym uwzgl dnieniem poło enia robotników z tzw.
Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945) ; Warszawa 1972 [Rez. Maciej Serwa ski in SHSG
1975, 4, S. 205-207].
776.
Serwa ski, Edward: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle
wydarze 3. IX 1939r.; Pozna 1981 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1982, 11, S. 197 187192].
777.
Serwa ski, Maciej: Polityka Francji wobec Rzeszy w dobie stara o elekcj Walezego w
Polsce; in: SHSG 1976, 5, S. 49-72.
778.
Serwatka, Tomasz: Józef Piłsudski wobec socjaldemokracji niemieckiej; in: SHSG 1996, 21,
S. 31-39.
779.
Siebzehnter 17 wrze nia 1939 - Materiały z ogólnopolskiej konferencji historyków, Kraków,
25-26 pa dziernika 1993, hg. v. Henryk Batowski; Kraków 1994 [Rez. Stanisław erko in SHSG
1995, 20, S. 207-209].
780.
Sierpowski, Stanisław: Cele Niemiec w interpretacji społecze stwa włoskiego w okresie
wybuchu II wojny wiatowej; in: SHSG 1972, 1, S. 221-229.
781.
Sierpowski, Stanisław: O pozycji W. Wilsona w Europie w czasie konferencji pokojowej w
Pary u; in: SHSG 1972, 1, S. 285-286.
782.
Sierpowski, Stanisław: Powstanie pa stw w Europie rodkowo-Wschodniej; in: SHSG 1976,
5, S. 175-186.
783.
Sierpowski, Stanisław: Watykan wobec Europy Wschodniej po I wojnie wiatowej; in: SHSG
1991-1992, 18, S. 183-202.
784.
Sierpowski, Stanisław: Znaczenie argumentu rewolucji dla realizacji postulatów mocarstw
europejskich; in: SHSG 1972, 1, S. 287-291.
785.
Sierpowski, Stanisław: ródła do historii powszechnej okresu mi dzywojennego – Tom
pierwszy: 1917-1926, Tom drugi: 1927-1934, Tom trzeci 1935-1939; Pozna 1989-1992 [Rez.
Antoni Czubi ski in SHSG 1991-1992, 18, S. 223-224].
786.
Sievers, Kai Detlev: Polnische Wanderarbeiter in Schleswig-Holstein vor 1914; in: SHSG
1991-1992, 18, S. 101-113.
787.
Simsch, Adelheid: Die Wirschaftspolitik des preußischen Staates in der Provinz Südpreußen
1793-1806/07; Berlin 1983 [Rez. Jan W sicki in SHSG 1984, 13, S. 250-252].
788.
Skibi ski, Jerzy: Dwa pa stwa niemieckie; Warszawa 1974 [Rez. Wacław Jurek in SHSG
1976, 5, S. 238-241].
789.
Skrzypczak, Henryk: Disskusionsbeitrag; in: SHSG 1972, 1, S. 345-348.
790.
Skrzypek, Andrzej: Nie spełniony sojusz? Stosunki sowiecko-niemieckie 1917-1941;
Warszawa 1992 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1991-1992, 18, S. 217-219].
791.
Skuratowicz, Jan: Lebensrahmen des Großgrundbesitzers im Großpolen; in: SHSG 1991-1992,
18, S. 75-85.
792.
Slaven [Die ...] in Deutschland, hg.v. Joachim Herrmann; Berlin 1970 [Rez. Kazimierz
My li ski in SHSG 1976, 5, S. 192-197].
793.
Slaviano-germanskie kulturnye svjazi i otnošenija; Moskva 1969 [Rez. Artur Kijas in SHSG
1973, 2, S. 175-179].
794.
Smereka, Jan: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918; Wrocław
1979 [Rez. Witold Molik in SHSG 1981, 10, S. 266-269].
795.
Sochacka, Stanisława: Działalno slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki; Opole
1980 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 266-267].
796.
Socjologia: teoria i działanie - Ksi ga pami tkowa ku czci Władysława Markiewicza, Redakcja
naukowa Kazimierz Doktor / Władysław Kwasniewicz / Andrzej Kwilecki; Warszawa 1997 [Rez.
Henryk Olszewski in SHSG 1997, 22, S. 298-300].
797.
Sołta, Jan / Hartmut Zwar: Geschichte der Sorben - Stawizny Serbow, Bd. 2: von 1789-1917;
Bautzen 1974-1975 [Rez. Zygmunt Lietz in SHSG 1979, 8, S. 197-202].
798.
Sorben [Die ...] - Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen
Minderheit; Bautzen 1979 [Rez. B. P. in SHSG 1982, 11, S. 232].
799.
Soutou, G.-H.: L'alliance incertaine - Les rapports politico-strategiques franco-allemande
1954-1996; Paris 1996 [Rez. Marek. Mikołajczyk in SHSG 1997, 22, S. 275-280].
800.
Sowa, Paweł: Tropem spadkobierców Hakaty - Antypolska działalno Bund Deutscher Osten
na Warmii i Mazurach (1933-1939); Warszawa 1979 [Rez. T. D. / K.A. K. in SHSG 1981, 10, S.
291-292].
801.
Speer, Albert: Wspomnienia; Warszawa 1973 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1975, 4, S. 207209].
802.
Spira, Thomas: German-Hungarian Relations and the Swabian Problem - From Károlyi to
Gömbös 1919-1936; New York 1977 [Rez. Halina Donath in SHSG 1980, 9, S. 295-297].
803.
Społecze stwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny wiatowej
(1914-1918), hg.v. Mieczysław Wojciechowski; Toru 1996 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG
1996, 21, S. 200-201].
804.
Społeczne przesłanki podziałów i integracji Europy, hg. v. Krzysztof Kwasniewski / Renata
Suchocka; Kraków 1992 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1997, 22, S. 300-303].
805.
Sroka, Irena: Górny l sk i Zagł bie D browskie pod okupacyjnym zarz dem wojskowym;
Katowice 1975 [Rez. Andrzej Dmitrzak in SHSG 1978, 7, S. 214-216].
806.
St. S.: Wielki kryzys gospodarczy 1929-1935 – aspekty powszechne i polskie; in: SHSG 1976,
5, S. 274-275.
807.
St. S.: Faszyzm w Europie; in: SHSG 1976, 5, S. 267-270.
808.
Stadt und Landschaft im Deutschen Osten und in Ostmitteleuropa,, hg. v. Friedhelm Berthold /
Bernard Stasiewski; Köln, Wien 1982 [Rez. J. S. in SHSG 1984, 13, S. 293].
809.
Stadtmüller, El bieta: Polskie nurty polityczne wobec Niemiec w latach 1871-1918; Wrocław
1994 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1995, 20, S. 182-186].
810.
Stan i perspektywy bada w zakresie zbrodni hitlerowskich - Materiały z konferencji naukowej
w dniach 27-28 kwietnia 1970; Warszawa 1973 [Rez. Krzysztof Rzepa in SHSG 1975, 4, S. 225-
226].
811.
Staniewicz, Restytut W.: Nad ksi k o dziejach niemieckiej wielkiej własno ci ziemskiej w
Wielkopolsce; in: SHSG 1973, 2, S. 123-152.
812.
Staniewicz, Restytut W.: W sprawie przyszło ci bada nad problematyk polsko-niemieckich
stosunków narodowo ciowych; in: SHSG 1972, 1, S. 335-344.
813.
Stanisławski, Jerzy: Julia Burow Pfannenschmidt i jej twórczo w aspekcie problematyki
polskiej; in: SHSG 1980, 9, S. 161-173.
814.
Stark, Walter: Lübeck und Danzig in der zweiten Hälfte des 15 Jahrhunderts - Untersuchungen
zum Verhältnis der wendischen und preußischen Hansestädte in der Zeit des Niedergangs der
Hanse; Weimar 1973 [Rez. Bogdan Wachowiak in SHSG 1975, 4, S. 156-159].
815.
Sta ewski, Marek: Problem pozostania urz dników niemieckich w Wielkopolsce i na Pomorzu
w latach 1919-1920; in: SHSG 1996, 21, S. 59-79.
816.
Stegner, Tadeusz: Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914 - Kształtowanie si
rodowisk - Ich działalno społeczna i narodowa; Gda sk 1992 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG
1995, 20, S. 174-176].
817.
Steltzer, Hans: Die Deutschen und ihr Kolonialreich; Frankfurt/M. 1984 [Rez. Marek
Czapli ski in SHSG 1985, 14, S. 298-301].
824.818.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - za lata 1970-1972; in: SHSG 1973,
2, S. 210-251.
820.819.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1972 z
uzupełnieniami za lata 1970-71; in: SHSG 1974, 3, S. 189-210.
818.820.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za 1973 rok i I kwartał
1974 r. z uzupełnieniami za lata 1970-72; in: SHSG 1975, 4, S. 229-261.
821.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1974 z uzupełnieniami; in:
SHSG 1976, 5, S. 283-316.
822.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1975 z uzupełnieniami; in:
SHSG 1977, 6, S. 341-363.
823.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1976 i 1977 z
uzupełnieniami; in: SHSG 1979, 8, S. 261-320.
819.824.
Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za lata 1976-1978 z
uzupełnieniami; in: SHSG 1980, 9, S. 369-416.
818.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za 1973 rok i I kwartał 1974 r. z
uzupełnieniami za lata 1970-72; in: SHSG 1975, 4, S. 229-261.
819.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za lata 1976-1978 z uzupełnieniami;
in: SHSG 1980, 9, S. 369-416.
820.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1972 z uzupełnieniami za lata
1970-71; in: SHSG 1974, 3, S. 189-210.
821.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1974 z uzupełnieniami; in:
SHSG 1976, 5, S. 283-316.
822.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1975 z uzupełnieniami; in:
SHSG 1977, 6, S. 341-363.
823.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - Materiały za rok 1976 i 1977 z uzupełnieniami;
in: SHSG 1979, 8, S. 261-320.
824.Stephan, Maria: Bibliographia Slavo-Germanica - za lata 1970-1972; in: SHSG 1973, 2, S. 210251.
825.
St pi ski, Włodzimierz: Wiejska rezydencja arystokratyczna o rodkiem władzy politycznej w
Prusach-Niemczech drugiej połowy XIX wieku? [Uwagi na marginesie artykułu Lothar Machtan:
Bismarcks Varzin-Warcino heute - Betrachtungen zu einem Symbol politischer Kultur aus
Preußen-Deutschland; in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38(1990), 9, S. 771-786]; in:
SHSG 1993-1994, 19, S. 153-168.
826.
St pniak, Henryk: Ludno polska w Wolnym Mie cie Gda sku (1920-1939); Gda sk 1991
[Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1991-1992, 18, S. 221-223].
827.
Stobel, Georg W.: Die Partei Rosa Luxemburgs, Lenin und die SPD - Der polnische
'europäische' Internationalismus in der russischen Sozialdemokratie; Wiesbaden 1974 [Rez. Antoni
Czubi ski in SHSG 1978, 7, S. 192-194].
828.
Stökl, Günter: Osteuropa und die Deutschen - Geschichte und Gegenwart einer
spannungsreichen Nachbarschaft; Stuttgart 1982 [Rez. J. S. in SHSG 1983, 12, S. 255-256].
829.
Stolarczyk, Mieczysław: Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po
drugiej wojnie wiatowej; Katowice 1995 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 21, S. 232].
830.
Stosunki polsko-niemieckie 1831-1848: Wiosna Ludów i okres j poprzedzaj cy, hg. v. W.
Borodziej / T. Cegielski; Wrocław 1981 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 265-266].
831.
Stosunki polsko-niemieckie w historiografii; hg.v. Jerzy Krasuski / Gerard Labuda / Antoni W.
Walczak; Pozna 1974 [Rez. Aleksander Gieysztor in SHSG 1976, 5, S. 187-192].
832.
Stosunki polsko-niemieckie - Integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych, hg. v.
B. Jałowiecki / J. Przewłocki; Katowice 1980 [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 231-232].
833.
Struve, Walter: Elites agains Democracy - Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in
Germany 1890-1933; Princeton 1973 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5, S. 260-261].
834.
Strzelczyk, Jerzy: Billingowie i Ludolfowie w nowym wietle; in: SHSG 1986, 15, S. 201-219.
835.
Strzelczyk, Jerzy: Mieszko Pierwszy; Pozna 1992 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG]
1991-1992, 18, S. 206-208].
836.
Strzelczyk, Jerzy: Nowa hipoteza o pochodzeniu Gotów; in: SHSG 1978, 7, S. 3-41.
837.
Strzelczyk, Jerzy: Rewizja dziejów Wieletów-Luciców?; in: SHSG 1982, 11, S. 117-132.
838.
Strzelczyk, Jerzy: Słowianie i Germanie w Niemczech rodkowych we wczesnym
redniowieczu; Pozna 1976 [Rez. Lech Leciejewicz in SHSG 1978, 7, S. 162-164].
839.
Strzelczyk, Jerzy: redniowieczna Brandenburgia – Przegl d nowszych publikacji; in: SHSG
1981, 10, S. 159-198.
840.
Strzelczyk, Jerzy: Tysi clecie powstania Słowian połabskich, 983-1983 - Naukowe rezultaty
jubileuszu; in: SHSG 1985, 14, S. 241-260.
841.
Strzelczyk, Jerzy: Z nowszych bada nad dziejami Drzewian połabskich i hanowerskiego
Wendlandu; in: SHSG 1976, 5, S. 137-174.
842.
Strzembosz, Tomasz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944; Warszawa 1978 [Rez.
Czesław Łuczak in SHSG 1980, 9, S. 333-334].
843.
Studia Austro-Polonica 1980, 2 [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 228-229].
844.
Studia Austro-Polonica 1978, 1 [Rez. J. L. in SHSG 1981, 10, S. 298-299].
845.
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi; Wrocław 1974 [Rez. Czesław Łuczak in
SHSG 1978, 7, S. 213-214].
846.
Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. IV, VI, VII; Studies on Fascism and
Hitlerite Crimes, t. V; Wrocław 1979-1981 [Rez. Stanisław Sierpowski in SHSG 1983, 12, S. 240244].
847.
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, t. III: Faszyzm - teoria i praktyka w
Europie (1922-1945); Wrocław 1977 [Rez. Henryk Olszewski in SHSG 1980, 9, S. 319-322].
848.
Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen, hg.
v. Dietmar Willoweit / Winfried Schich; Frankfurt/M. 1980 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1982,
11, S. 216-217].
849.
Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen vom Mittelalter bis zum
19.Jh., hg.v. Jan Piro y ski; Kraków 1994 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1995, 20, S. 166-167].
850.
Stürmer, Michael: Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-1880; Düsseldorf 1974
[Rez. Witold Jakóbczyk in SHSG 1983, 12, S. 235-237].
851.
Sułek, Jerzy: Geneza Republiki Federalnej Niemiec - Studium politologiczne; Pozna 1977
[Rez. Dorota Mazurczak in SHSG 1980, 9, S. 338-340].
852.
Szafarz, Jolanta: Deutsche Reiseberichte über Polen aus der zweiten Hälfte des XVIII.
Jahrhunderts; Germanica Wratislavienisa 1974, 20, S. 53-60 [Rez. M. D. in SHSG 1978, 7, S. 226227].
853.
Szarota, Tomasz: Okupowanej Warszawy dzie powszedni - Studium historyczne; Warszawa
1978 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1980, 9, S. 332-333].
854.
Szczepaniak, Marian: Inicjatywa rodkowoeuropejska (1989-1997); in: SHSG 1997, 22, S.
205-226.
855.
Szczerbi ski, Marek: Zarys działalno ci Sokolstwa Polskiego na obczy nie w latach 18871918; Katowice 1982 [Rez. R. W. in SHSG 1985, 14, S. 328-329].
856.
Szefer, Andrzej: Przesiedle cy niemieccy na Górnym l sku w latach 1939-1945; Katowice
1974 [Rez. Janusz Sobczak in SHSG 1978, 7, S. 216-218].
857.
Szenic, Stanisław: Za zachodni miedz - Polacy w yciu Niemiec XVIII i XIX w; Warszawa
1973 [Rez. Zygmunt Boras in SHSG 1976, 5, S. 232-235].
858.
Szepaniak, Marian: Euroregion 'Neisse - Nisa - Nysa' (1991-1996); in: SHSG 1996, 21, S. 153169.
859.
Szewczyk, Wilhelm: Freski gliwickie Horsta Bienka; in: Zaranie l skie 1980, 1, S. 58-81
[Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 230-231].
860.
Szewczyk, Wilhelm: l skie literaruroznawstwo Arno Lubosa; in: Zaranie l skie 1980, 3, S.
552-578. [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 230.231].
861.
Sziborsky, Johannes: Die Germanisierung der Mark Brandenburg in der märkischen
Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts unter dem Einfluß von Humanismus und Reformation;
Gießen 1969 [Rez. Kazimierz My li ski in SHSG 1976, 5, S. 217-221].
862.
Sziling, Jan: Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Ko cioła katolickiego 1939-1945 - Tzw.
Okr gi Rzeszy: Gda sk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Rejencja Katowicka; Pozna 1970 [Rez.
Tadeusz Kotłowski in SHSG 1974, 3, S. 154-156].
863.
Szlachta i ziemia stwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech XVIII-XX wieku,
hg.v. Włodzimierz St pi ski; Szczecin 1996 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1996, 21, S. 200].
864.
Sznajder, Waldemar: Ideowo-polityczne wychowanie młodzie y szkolnej w RFN (1945-1969);
Opole 1976 [Rez. T. K. in SHSG 1978, 7, S. 231-232].
865.
Szultka, Zygmunt: Sprawozdanie z sesji naukowej 'Dzieje Brandenburgii-Prus w historiografi'
[9-10 kwietnia 1984]; in: SHSG 1985, 14, S. 339-346.
866.
Szułdrzy ski, Tadeusz: Wspomnienia wielkopolskie; Londyn 1977 [Rez. Witold Molik in
SHSG 1980, 9, S. 278-279].
867.
Szwarz, Wojciech: Podział terytorialny dla celów niemieckiej administracji okupacyjnej i
stosunki ludno ciowe w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915-1918); in: SHSG 1976,
5, S. 73-94.
868.
Szyrocki, Marian: Die deutsch polnischen literarischen Beziehungen in der frühbrügerlichen
Zeit; in: Renaissanceliteratur und frühbürgerliche Revolution, hg. v. R. Weimann u.a.; Berlin,
Weimar 1976, S. 203-219 [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 221-222].
869.
Szyrocki, Marian: Die Rezeption der Literatur der Bundesrepublik Deutschland in der VR
Polen; in: Bundesrepublik Deutschland – Volksrepublik Polen, hg. v. H.-A. Jacobson u.a. [Rez.
K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 221-222].
870.
Szyrocki, Marian: Die Rezeption der Literatur der Bundesrepublik Deutschland in der VR
Polen; Frankfurt/M. 1979 [Rez. Krzysztof A. Kuczy ski in SHSG 1982, 11, S. 221-222].
871.
laski, Jan: The swedish emigrants in Poland at the turn of the 16-th century an theior Part in
the social Life of this country; in: SHSG 183, 12, S. 155-163.
872.
l ski Kwartalnik Historyczny 33(1978), 2 [Rez. J. S. in SHSG 1981, 10, S. 297-298].
873.
lizi ski, Jerzy: Ko ciuszko w pi miennictwie niemieckoj zycznym; in: Jerzy lizi ski:
Tadeusz Ko ciuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
Warszawa 1981, S. 195-232 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 272-273].
874.
T. K. / R. W.: Sprawozdanie z realizacji Problemu Resortowego R III/4 ['Zagadnienie historii
Niemiec i stosunków słowia sko-germa skich i niemiecko-polskich']; in: SHSG 1982, 11, S. 235237].
875.
T. K.: Sesja z okazji 25-lecia NRD na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w
dniach 17.-18. pa dziernika 1974; in: SHSG 1976, 5, S. 271-274.
876.
T. M.: III Mi dzynarodowy Kongres Archeologii Słowia skiej w Bratysławie; in: SHSG 1977,
6, S. 335-336].
877.
T. S.: Doktorat honoris causa dla prof. dr Janusza Pajewskiego; in: SHSG 1976, 5, S. 281-283.
878.
T. K: Stereotypy Polaka i Niemca [konferencja 10-11 wrze nia 1976]; in: SHSG 1978, 7, S.
235-237.
879.
Taborski, Roman: Z problematyki polsko-austriackiego pogranicza literackiego - Od Tadeusza
Rittnera do Oskara Jana Tauschinskiego; in: Wiktoria Wiede ska i stosunki polsko-austriackie
1683-1983, hg. v. W. ladkowski / A. A. Witusik; Lublin 1983 [Rez. K.A. K. in SHSG 1985, 14,
S. 335-336].
880.
Tauschinski, Oskar: Das polnische Kinder- und Jugendbuch im deutschen Sprachraum; in:
Weltliteratur der Jugend - Trend-Autoren-Übersetzungen; Wien 1978, S. 102-118 [Rez. K.A. K. in
SHSG 1985, 14, S. 337-338].
881.
Tauwetter ohne Frühling - Das Jahr 1956 im Spiegel blockinterner Wandlungen und
internationaler Krisen, hg.v. Inge Kircheisen; Berlin 1995 [Rez. Wojciech Krzy aniak in SHSG
1996, 21, S. 233-237].
882.
The Intellectual Tradition of Modern Germany - A collection of Writings from the Eighteenth
to the Twentieth Century, hg.v. Ronald Taylor; London 1973 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5, S. 256].
883.
Tismar, Jens: Weltschmerz und Engagement - Die Polenlieder von Lenau und Platen; in:
SHSG 1982, 11, S. 67-81.
884.
Topolski, Jerzy: Methodologische Probleme der Geschichtsforschungen des Alltagslebens; in:
SHSG 1991-1992, 18, S. 5-13.
885.
Topolski, Jerzy: O czynnikach rozwoju Wielkopolski w czasach nowo ytnych; in: SHSG
1981, 10, S. 227-238.
886.
Topolski, Jerzy: Rozbiory Polski i ich wpływ na mentalno Niemców i Polaków; in: SHSG
1975, 4, S. 3-14.
887.
Torzecki, Ryszard: Kwestia ukrai ska w polityce III Rzeszy (1933-1945); Warszawa 1972
[Rez. Gerard Jaroszek in SHSG 1973, 2, S. 199-203].
888.
Trilse, Christoph / Klaus Hammer / Rolf Kabel: Theaterlexikon; Berlin 1977 [Rez. B. P. in
SHSG 1980, 9, S. 367].
889.
Trzeciakowski, Lech: Polen und Deutsche im alltäglichen Leben in Posen im 19. Jahrhundert;
in: SHSG 1991-1992, 18, S. 35-49.
890.
Trzonowska-Makulska, Ewa: Polska i Polacy w twórczo ci Konstantego Wurzbacha; in:
Studia Niemcoznawcze 1983, 2-3, S. 267-293 [Rez. K.A. K. in SHSG 1985, 14, S. 336-337].
891.
Tumler, Marian: Der Deutsche Orden - Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart – Unter
Mitarbeit von Udo Arnold; Kevelaer 1981 [Rez. Tomasz Jasi ski in SHSG 1984, 13, S. 245-248].
892.
Tumolska, Halina: Przemiany etniczne na ziemiach zachodnich po roku 1945 w wietle
beletrystyki powie ciowej i pami tnikarstwa; in: SHSG 1984, 13, S. 181-210.
893.
Tycner, Wanda: Berlin Zachodni; Warszawa 1972 [Rez. Jan Pr dki in SHSG 1975, 4, S.216217].
894.
Tyszkiewicz, Lech A.: Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku; Wrocław
1990 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1988-1990, 17, S. 147-156].
895.
Ulewicz, Tadeusz: Oddziaływanie poezji Kochanowskiego na Niemców; in: Kochanowski - Z
dziejów bada i recepcji twórczo ci, opracowanie i wst p M. Korolko; Warszawa 1980, S. 653658 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12, S. 269-270].
896.
Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und Schweiz - Eine
Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen; Düsseldorf 1983 [Rez. Witold Molik in SHSG
1985, 14, S. 320-321].
897.
Urban, Rudolf: Die sorbische Volksgruppe in Lausitz 1949-1977 - Ein dokumentarischer
Bericht; Marburg/Lahn 1980 [Rez. J. S. in SHSG 1982, 11, S. 233].
898.
Urban, Thomas: Deutsche in Polen - Geschichte und Gegenwart einer Minderheit; München
1993 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1993-1994, 19, S. 189-191].
899.
Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung in Mittelalter, hg. v. Herbert
Helbig / Lorenz Weinrich, T. I: Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste; T. II: Schlesien, Polen,
Böhmen-Mähren, Österreich, Ungarn-Siebenbürgen; Darmstadt 1968-1970 [Rez. Benedykt
Zientara in SHSG 1973, 2, S. 167-169].
900.
Vatikanische Akten zur Geschichte des deutschen Kulturkampfes - Leo XIII. - Teil I 18781880; Tübingen 1970 [Rez. Witold Molik in SHSG 1975, 4, S. 178-180].
901.
Vetulani, Adam: Poza płomieniami wojny - Internowani w Szwajcarii 1940-1945; Warszawa
1976; [Rez. Z. P. in SHSG 1979, 8, S. 247-248].
902.
Vogel, Volker: Slawische Funde in Wagrien; Neumünster 1972 [Rez. Danuta Minta in SHSG
1977, 6, S. 258-261].
903.
Vojvodi , Mihailo: L'Allemague et la pression de l'Autriche- Hongrie sur la Serbie et le
Montenegro en 1912-1913; in: SHSG 1972, 1, S. 159-165.
904.
Völker [Die ...] an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechsten Jahrhundert, hg. v.
Wolfram Herwig / Falko Daim; Wien 1980 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1982, 11, S. 143-147].
905.
W bł kicie kształt swój odmalowa - Antologia współczesnej poezji austriackiej, hg.v. Stefan
H. Kaszy ski; Pozna 1972 [Rez. Hubert Orłowski in SHSG 1976, 5, S. 242-244].
906.
W sprawie koncepcji bada nad mniejszo ci niemieck w Polsce [Lucjan Meissner:
Niemieckie organizacje antyfaszystowskie w Polsce 1933-1939; Warszawa 1973]; in: SHSG 1975,
4, S. 127-135.
907.
W. K.: Europa a Niemcy - Niemcy a Europa [Konferencja 31 marca – 2 kwietnia 1982]; in:
SHSG 1983, 12, S. 283-290.
908.
W. K.: Pa stwa bałka skie w polityce imperializmu niemieckiego (1871-1945) [24-25
listopada 1980]; in: SHSG 1981, 10, S. 307-310.
909.
W. K.: Polityka mniejszo ciowa Niemiec w Europie w latach 1919-1945 [konferencja 27-28
wrze nia 1982]; in: SHSG 1983, 12, S. 290-296.
910.
W. K.: Problemy metodologiczne dziejów Niemiec – Sprawozdanie z konferencji naukowej
[21-22 wrze nia 1977]; in SHSG 1979, 8, S. 253-257.
911.
Wachowiak, Bogdan: Henryk Lesi ski (1923-1994); in: SHSG 1995, 20, S. 237-239.
912.
Wagner, Gerhard: Deutschland und der polnisch-sowjetische Krieg 1920; Wiesbaden 1979
[Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1982, 11, S. 166-168].
913.
Wagner, Walter: Der Volksgerichtshof im nationalistischen Staat; Stuttgart 1974 [Rez. M. A.
in SHSG 1978, 7, S. 230].
914.
Walczak, Antoni Władysław: Dylematy i obsesje jedno ci i podziału Rzeszy XIX-XX w. –
Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969; Pozna 1982 [Rez. Zbigniew Mazur in SHSG 1983,
12, S. 249-252].
915.
Walczak, Antoni Władysław: Stosunki 'szczególnego rodzaju' RFN-NRD – Terminologia –
cezury – pytania; in: SHSG 1983, 12, S. 23-56.
916.
Walczak, Antoni Władysław: Uwarunkowania historyczne i współczesne polityki
ogólnoniemieckiej RFN; in: SHSG 1979, 8, S. 3-39.
917.
Walczak, Jan: Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym l sku i w Cieszy skiem po
przewrocie majowym 1926-1939; Katowice 1980 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1982, 11, S.
176-179].
918.
Waldenberg, Marek: Kwestie narodowe w Europie rodkowowschodniej – Dzieje, Idee;
Warszawa 1992 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1993-1994, 19, S. 184-186].
919.
Walth, Richard H.: Strandgut der Weltgeschichte - Die Rußlanddeutschen zwischen Stalin und
Hitler; Essen 1994 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1996, 21, S. 220-222].
920.
Wangermann, Ernst: The Austrian Achievement 1700-1800; London 1973 [Rez. Maciej
Serwa ski in SHSG 1975, 4, S. 222-223].
921.
Wapi ski, Roman: Kilka uwag o reperkusjach zjednoczenia Niemiec dla ycia politycznego na
ziemiach polskich; in: SHSG 1972, 1, S. 293-295.
922.
Wasiliczkow, Maria 'Missi': Dzienniki berli skie 1940-1945 - Wst p, uzupełnienia i epilog
G. H. Wasilczikow; Warszawa 1993 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1993-1994, 19, S. 199].
923.
Waszkiewicz, Zofia: Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945; Warszawa 1980 [Rez. T. K.
in SHSG 1982, 11, S. 220-221].
924.
Wawrykowa, Maria: Dzieje Niemiec 1648-1789; Warszawa 1976 [Rez. Marian Drozdowski in
SHSG 1980, 9, S. 242-246].
925.
Wawrykowa, Maria: Mi dzy pierwsz a drug Rzesz ; Warszawa 1972 [Rez. Bernard
Piotrowski in SHSG 1975, 4, S. 169-171].
926.
Wawrykowa, Maria: Revolutionäre Demokraten in Deutschland und Polen 1815-1848;
Braunschweig 1974 [Rez. B. P. in SHSG 1976, 5, S. 257-258].
927.
W sicki, Jan: Rzesza a kraje niemieckie 1914-1949 - Mi dzy unitaryzmem a federalizmem;
Pozna 1977 [Rez. Anna Wolff-Pow ska in SHSG 1982, 11, S. 163-166].
928.
W sicki, Jan: Rzesza i pa stwo niemieckie 1789-1815; Pozna 1982 [Rez. Anna WolffPow ska in SHSG 1984, 13, S. 253-255].
929.
W sicki, Jan: Teodor Tyc (1896-1927) - Z dziejów kształtowania si programu zachodniego w
Polsce; in: SHSG 1978, 7, S. 61-85.
930.
W sicki, Jan: Zwi zek Re ski 1806-1990; in: SHSG 1988-1990, 17, S. 23-59.
931.
W tor, Adam: Działalno Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim
do roku 1914; Szczecin 1993 [Rez. Waldemar Łazuga in SHSG 1993-1994, 19, S. 183-184].
932.
Wechselbeziehungen zwischen deutscher und slavischer Literatur, hg. v. F. B. Kaiser / B.
Stasiewski; Köln, Wien 1978 [Rez. K.A. K. in SHSG 1981, 10, S. 290-291].
933.
Welt der Slaven – Geschichte, Gesellschaft, Kultur; Leipzig, Jena, Berlin 1986 [Rez. Jerzy
Strzelczyk in SHSG 1986, 15, S. 251-255.
934.
Weltherrschaft im Visier - Dokumente zu den Europa- und Weltherrschaftsplänen des
deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende bis Mai 1945; hg.v. M. Schumann / L. Nestler;
Berlin 1975; in: SHSG 1977, 6, S. 332].
935.
Wenskus, Reinhard: Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preussischen Mittelalter;
Sigmaringen 1986 [Rez. Gerard Labuda in SHSG 1986, 15, S. 248-251.
936.
Wereszczyski, Henryk: Kilka uwag o stosunku Bismarcka do Polski; in: SHSG 1972, 1, S.
215-217.
937.
Werneburg, A.: Die Namen der Ortschaften und Wüstungen Thüringens; Köln, Wien 1983
[Rez. J. S. in SHSG 1984, 13, S. 291].
938.
Werner, Matthias: Die Gründungstradition des Erfurter Petersklosters; Sigmaringen 1973 [Rez.
Jerzy Strzelczyk in SHSG 1977, 6, S. 265-267].
939.
Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik - 1945-1949, hg. v. Mitarbeitern des Instituts für
Zeitgeschichte; München 1976 [Rez. Antoni Władysław Walczak in SHSG 1980, 9, S. 288-291].
940.
W złowe problemy dziejów Prus XVII – XX wieku - Materiały z sesji naukowej UAM (11 i
12 VI 1970); Pozna 1971 [Rez. Kazimierz Orzechowski in SHSG 1973, 2, S. 179-181].
941.
Wiegand, Günter: Berichte über Osteuropa in spätmittelalterlichen deutschen Chroniken; in:
Rußland und Deutschland, hg. v. Uwe Liszkowski; Stuttgart 1974, S. 15-37 [Rez. J. S. in SHSG
1979, 8, S. 242-243].
942.
Wien, Albrecht: Die preußische Verwaltung des Regierungsbezirks Danzig (1870-1920); Köln,
Berlin 1974 [Rez. Józef Borzyszkowski in SHSG 1979, 8, S. 211-214].
943.
Wierzchosławski, Szczepan: Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 18601914; Wrocław 1980 [Rez. Witold Molik in SHSG 1983, 12, S. 224-227].
944.
Wierzchosławski, Szczepan: Polskie organizacje studenckie na uniwersytecie w Gryfii w
drugiej połowie XIX i pocz tkach XX wieku; in: SHSG 1981, 10, S. 127-140.
945.
Wiesehöfer, Josef: Zur Geschichte der Begriffe 'Arier' und 'arisch' in der deutschen
Sprachwissenschaft und Althistorie des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts; in:
Achaemenid History V [...], hg. v. H. Sancisi-Weerdenburg / J.W. Drijvers; Leiden 1990 [Rez.
Jerzy Strzelczyk in SHSG 1988-1990, 17, S. 166-167].
946.
Will, Arno: Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX w.; Łód 1970 [Rez. Jan
Chodera in SHSG 1973, 2, S. 181-183].
947.
Will, Arno: Udział Niemców w powstaniu listopadowym; in: SHSG 1981, 10, S. 79-91.
948.
Wippermann, Wolfgang: Der 'deutsche Drang nach Osten' - Ideologie und Wirklichkeit eines
politischen Schlagwortes; Darmstadt 1981 [Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1983, 12, S. 204-207].
949.
Wisner, Henryk: Lisowczycy; Warszawa 1976 [Rez. M. S. in SHSG 1979, 8, S. 243-244].
950.
Wissenschaftliche Konferenz zum Thema 'Polnische Motive in der deutschsprachigen Literatur
1750-1840'; Germanica Wratislaviensia 1978, 34 [Rez. K.A. K. in SHSG 1981, 10, S. 294-295].
951.
Włodarczyk, Jerzy: Szlachta wobec problemu niemieckiego w wiecie aktów sejmikowych; in:
SHSG 1980, 9, S. 3-22.
952.
Wojciechowski, Mieczysław: Ruch socjaldemokratyczny w prowincji Prusy Zachodnie w XIX
i XX wieku (do 1920 r.) – wpływy, działalno , przeobra enia wewn trzne; in: SHSG 1987, 16, S.
93-108.
953.
Wojewódzki, Michał: W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1945 - Wspomnienia;
Warszawa 1976 [Rez. T. K. in SHSG 1979, 8, S. 247].
954.
Wojtysiak, Maria: Ernst Moritz Arndt und die Polenfrage; in: SHSG 1996, 21, S. 11-30.
955.
Wola ski, Marian S.: Problem niemiecki w my li politycznej PZPR w latach 1949-1969; in:
SHSG 1985, 14, S. 99-123].
956.
Wolf, Jürgen R.: Steuerpolitik im Schlesischem Ständestaat - Untersuchungen zur Sozial- und
Wirtschaftsstruktur Schlesiens im 17. und 18. Jahrhundert; Marburg/Lahn 1978 [Rez. Z. B. in
SHSG 1981, 10, S. 288-289].
957.
Wolff-Pow ska, Anna: Doktryna geopolityki w Niemczech; Pozna 1979 [Rez. Jan W sicki in
SHSG 1983, 12, S. 237-239].
958.
Wolff-Pow ska, Anna: Geopolityka jako Element wychowania politycznego w RFN (lata
pi dziesi te); in: SHSG 1983, 12, S. 133-154.
959.
Wolff-Pow ska, Anna: Na przełomie epok - Przyczynek do rodowodu niemieckiej my li
politycznej romantyzmu; in: SHSG 1986, 15, S. 31-54.
960.
Wo niczka, Zygmunt: Z Górnego l ska do sowieckich łagrów; Katowice 1996 [Rez.
Stanisław Jankowiak in SHSG 1996, 21, S. 212-214].
961.
Wójcicki, Józef: Wolne Miasto Gda sk 1920-1939; Warszawa 1976 [Rez. Tadeusz Kotłowski
in SHSG 1979, 8, S. 219-221].
962.
Wójtowicz, Jerzy: Gotfryd Keller (1819-1890) - Opowie biograficzna; Toru 1990 [Rez.
Ewa Andrzejewska in: SHSG 1991-1992, 18, S. 212-213].
963.
Wrocławskie aktualno ci sprzed laty – Z prasy XIX-wiecznej wybrał i opracował Andrzej
Zieli ski; Wrocław 1979 [Rez. Witold Molik in SHSG 1983, 12, S. 231-233].
964.
Wroniak, Zdzisław: W sprawie roli Stanów Zjednoczonych A.P. na konferencji paryskiej w
kwestii utworzenia W.M. Gda ska; in: SHSG 1972, 1, S. 279-280.
965.
Wróblewski, Jan: Polskich broniły progów; Wrocław 1981 [Rez. K.A. K. in SHSG 1983, 12,
S. 267].
966.
Wróblewski, Jan: Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy
Niemieckiej w latach 1843-1939; Olsztyn 1975 [Rez. Wojciech Wrzesi ski in SHSG 1977, 6, S.
283-285].
967.
Wryk, Ryszard: Z bada niemcoznawczych w ramach problemu Resortowego R III/4 ['Dzieje
społecze stw i pa stw niemieckich oraz stosunków słowia sko-germa skich i niemieckopolskich']; in: SHSG 1985, 14, S. 350-355.
968.
Wrzesi ski, Wojciech: W stron Odry i Bałtyku - Wybór ródeł (1795-1950); Wrocław,
Warszawa 1990-1991 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1995, 20, S. 170-171].
969.
Wrzesi ski, Wojciech: Warmia i Mazury w polskiej my li politycznej 1864-1945; Warszawa
1984 [Rez. Przemysław Hauser in SHSG 1985, 14, S. 301-303].
970.
Współpraca polsko-austriacka, hg. v. Władysław Kucharski / Zbigniew Tomkowski; Lublin
1978 [Rez. K.A. K. in SHSG 1982, 11, S. 227-228].
971.
Wytrzens, Günter: Bibliographie der literaturwissenschaftlichen Slawistik 1970-1980;
Frankfurt/M. 1982 [Rez. K.A. K. in SHSG 1985, 14, S. 338].
972.
Zaj c, Agnieszka: Pruska polityka j zykowa wobec l ska w XVIII w; in: Germanica
Wratislaviensia 1974, 18, S. 109-129 [Rez. M. D. in SHSG 1978, 7, S. 225-226].
973.
Zamlewski, Waldemar: E.T.A. Hoffmann und Polen; in: SHSG 1975, 4, S. 15-36.
974.
Zbli enia - Niemcy i Polska 1945-1995; Warszawa 1995 [Rez. Jarosław Wi niewski in SHSG
1996, 21, S. 228-229].
975.
Ze wspólnych walk niemieckiego i polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego w latach
1918-1939 - Dokumenty i materiały; Opole, Berlin 1976 [Rez. Antoni Czubi ski in SHSG 1980, 9,
S. 284-287].
976.
Zernack, Klaus: Preußen als Problem der osteuropäischen Geschichte; in: SHSG 1977, 6, S.
31-48].
977.
Zernack, Klaus: Schwerpunkte und Entwicklungslinien der polnischen Geschichtswissenschaft
nach 1945; in: Historische Zeitschrift 1974, 5, S. 202-327 [Rez. Zbigniew Wielgosz in SHSG
1975, 4, S. 141-144].
978.
Zgórniak, Marian: Europa w przededniu wojny - Sytuacja militarna w latach 1938-1939;
Kraków 1993 [Rez. Tadeusz Kotłowski in SHSG 1993-1994, 19, S. 191-194].
979.
Zgórniak, Marian: II i III Rzesza wobec Niemców pozostaj cych poza granicami pa stwa; in:
SHSG 1972, 1, S. 275-277.
980.
Zgórniak, Marian: Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r.;
Warszawa 1979 [Rez. Bogdan Koszel in SHSG 1982, 11, S. 179-183].
981.
Zientara, Benedykt: Henryk Brodaty i jego czasy; Warszawa 1975 [Rez. T. K. in SHSG 1978,
7, S. 222].
982.
Zientara, Włodzimierz: Gottfried Lengnich ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung,
Teil I-II; Toru 1995-1996 [Rez. Marceli Kosman in SHSG 1997, 22, S. 239-240].
983.
Zimmermann, Gerd: Ecclesia – Franconia – Heraldica - Gesammelte Abhandlungen –
herausgegeben zum 65 Geburtstag von Reinhold Jandese und Ulrich Knefelkamp; Bamberg 1989
[Rez. Jerzy Strzelczyk in SHSG 1988-1990, 17, S. 165-166].
984.
Zmierczak, Maria: Filozofia i historiografia w pismach Alfreda Rosenberga - Ze studiów nad
ideologi nazizmu; in: SHSG 1980, 9, S. 175-203.
985.
Zwarra, Brunon: Wspomnienia gda skiego bówki, t.I.; Gda sk 1984; Pozna 1983 [Rez.
Marek Andrzejewski in SHSG 1985, 14, S. 313-314].
986.
Zybura, Marek, Die polnische Literatur im Leben und Werk Otto Forst de Battaglias; - Ein
Beitrag zur Geschichte der Verebreitung der polnischen Literatur im deutschen Sprachgebiet; in:
Germanica Wratislaviensia 1984, 58, S. 117-139 [Rez. K.A. K. in SHSG 1986, 15, S. 292-293].
987.
Zybura, Marek: 'Habent sua fata carmina' - Z dziejów niemieckich przekładów wiersza
Konstantego Gaszy skiego ' mier generała Sowi skiego' Justinusa Kernera i Gotthilfa Kohna; in:
SHSG 1985, 14, S. 195-208.
988.
ak, Jan: Migracje Słowian w w kierunku zachodnim w V/VI – VII w.n.e.; in: SHSG 1977, 6,
S. 3-30.
989.
ak, Jan: Pocz tki uj syntetyzujcych pradzieje społecze stw zamieszkujcych mi dzyrzecze
Odry i Renu; in: SHSG 1981, 10, S. 3-30.
990.
ak, Jan: Z nowszych bada nad najstarszymi dziejami Słowian i ich kultur i 'kultur
archeologiczn '; in: SHSG 1973, 2, S. 113-121.
991.
ał d , Dorota: Polacy z Korony i Litwy na studiach w Willingen (1564-1624); in: SHSG
1988-1990, 17, S. 3-21.
992.
ycie religijne w Polsce pod okupacj hitlerowsk 1939-1945, hg. v. von Zygmunt Zieli ski;
Warszawa 1982 [Rez. Czesław Łuczak in SHSG 1984, 13, S. 277-278].
993.
ydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, hg. v. Jerzy Topolski / Krzysztof Modelski;
Pozna 1995 [Rez. Dariusz Matelski in SHSG 1997, 22, S. 284-291].

Podobne dokumenty