INSTYTUCJA - Oferty pracy

Transkrypt

INSTYTUCJA - Oferty pracy
INSTYTUCJA:
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,
Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii
Żywności
MIASTO:
Gdańsk
STANOWISKO:
Adiunkt ze stop. nauk. doktora
DYSCYPLINA NAUKOWA:
Biotechnologia - nauki biologiczne, Biotechnologia nauki chemiczne, Biotechnologia - nauki techniczne,
Technologia żywności i żywienia
DATA OGŁOSZENIA:
04.04.2013
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
30.04.2013
LINK DO STRONY:
http://praca.pg.gda.pl/oferta/244/pl
SŁOWA KLUCZOWE:
chemia żywności, biotechnologia żywności,
rekombinantowe enzymy, preparaty enzymatyczne,
unieruchamianie enzymów
Zadania/Rola w zespole
•
•
•
•
•
prowadzenie zajęć dydaktycznych z biotechnologii ogólnej, technologii preparatów enzymatycznych,
analizy żywności oraz badania żywności techniką PCR,
prowadzenie prac inżynierskich i magisterskich,
prowadzenie badań naukowych z zakresu biotechnologii żywności,
przygotowywanie wniosków projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych lub
unijnych,
praca organizacyjna na rzecz katedry i wydziału.
Wymagania
•
•
•
•
•
•
wykształcenie w zakresie mikrobiologii, chemii, biotechnologii i analizy żywności,
dyplom doktora nauk chemicznych, technicznych lub biologicznych,
doświadczenie badawcze i dydaktyczne nabyte w wyższej uczelni akademickiej oraz
udokumentowany dorobek naukowy z zakresu projektowaqnia enzymów rekombinantowych i ich
biosyntezy,
zdolność obsługi aparatury laboratoryjnej, szczególnie bioreaktorów, praktyczna znajomość technik
niezbędnych przy pracy z mikroorganizmami i metod stosowanych w inżynierii genetycznej,
dobra znajomość języka angielskiego,
umiejętność posługiwania się komputerem pracującym w systemach Windows lub Mac OsX w
zakresie programów OFFICE lub iWork, programów statystycznych i pakietu Adobe CS5 oraz
programów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej.
Dokumenty
•
•
•
•
•
•
podanie skierowane do Prorektora ds. rozwoju i jakości Politechniki Gdańskiej, Prof. dr hab. inż.
Kazimierza Jakubiuka, prof. zw. PG
kwestionariusz osobowy
CV
dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
dyplom doktorski (kserokopia)
wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
07.05.2013
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:
01.09.2013
Aplikacje należy składać osobiście w Biurze Wydziału Chemicznego (budynek Chemia A pok.116) w
godzinach 8:00-14:00, tel. (58) 347 27 40 ; (58) 347 25 58 lub przesłać na adres: Wydział Chemiczny
Politechniki Gdańskiej , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem "aplikacja konkursowa".
Nie przyjmujemy ofert zgłaszanych drogą elektroniczną.
Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych
przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Podobne dokumenty