oświadczenia uczestnika aukcji na sprzedaż nieruchomości

Transkrypt

oświadczenia uczestnika aukcji na sprzedaż nieruchomości
Łódź, dnia ……………….. 2015 r.
Uczestnik aukcji:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Do:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA AUKCJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem aukcji na sprzedaż nieruchomości
z dnia 28.10.2015r. oraz ze stanem prawnym i technicznym Nieruchomości będącej
przedmiotem aukcji. Nie wnoszę żadnych uwag, ani zastrzeżeń do treści Regulaminu
oraz do stanu prawnego i technicznego Nieruchomości.
……………………………………………………
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem przedwstępnej umowy sprzedaży
nieruchomości
…………………………………………………………………………………………………………
i nie wnoszę do niej uwag ani zastrzeżeń.
……………………………………………………

Podobne dokumenty