Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego

Transkrypt

Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Szczegółowy program i plan studiów
stacjonarnych
drugiego stopnia
Zdrowie Publiczne
ROK AKADEMICKI 2014/2015
(Program zgodny z wymogami KRK - obowiązuje studentów
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015)
Dyrekcja Instytutu Zdrowia Publicznego:
Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Dyrektor
Dr Christoph Sowada – Zastępca Dyrektora
Jednostki Instytutu Zdrowia Publicznego:
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Kierownik: prof. dr hab. Stanisława
Golinowska
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
Zakład Żywienia Człowieka, Kierownika: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Zakład Informacji Naukowej, p.o. Kierownika: dr Barbara Niedźwiedzka
Zakład Gospodarki Lekiem, Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pilc
Zakład Promocji Zdrowia, p.o. Kierownika: dr Mariusz Duplaga
Zakład Zdrowia i Środowiska, Kierownik: dr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJ
Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych, Kierownik: dr hab. Wojciech Trąbka
Zespół ds. Organizacji Dydaktyki i Programów Nauczania Instytutu
Zdrowia Publicznego:
Przewodniczący – dr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJ
dr Ewa Kocot
dr Christoph Sowada
mgr Anna Szetela
dr Roman Topór-Mądry
dr Andrzej Galbarczyk
dr Michał Seweryn
dr Mariusz Duplaga
lic. Maciej Burski
Redaktor dokumentu:
dr Christoph Sowada
Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne
przyjęty uchwałą Rady Instytutu Zdrowia Publicznego z dnia 11 grudnia 2013 r.
Przewodniczący Rady Instytutu Zdrowia Publicznego
Dr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJ
Odpowiedzialność za opis modułu i treści nauczania zawarte
w sylabusach ponoszą osoby prowadzące moduły.
2
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZAJĘCIA PROWADZONE
BĘDĄ NA ROKU I.
3
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku studiów
Określenie obszaru
kształcenia/obszarów kształcenia,
z których został wyodrębniony kierunek
studiów, dla którego tworzony jest
program kształcenia
Określenie dziedzin nauki lub sztuki
oraz dyscyplin naukowych lub
artystycznych, do których odnoszą się
efekty kształcenia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Język
Kierownik studiów na danym kierunku
lub inna odpowiedzialna osoba
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Możliwości dalszego kształcenia
Ogólne cele kształcenia na kierunku
studiów o określonym poziomie i
profilu kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zdrowie Publiczne,
Ścieżki specjalizacyjne:
1) Programy zdrowotne,
2) Zarządzanie w ochronie zdrowia,
3) Health Economics and Governance of Health System
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o
kulturze fizycznej (50% punktów ECTS)
Obszar nauk społecznych (50% punktów ECTS)
dziedzina nauk społecznych:
- nauki o polityce publicznej
dziedzina nauk ekonomicznych:
- ekonomia
- finanse
- nauki o zarządzaniu
dziedzina nauk prawnych:
- nauki o administracji
- prawo
dziedzina nauk o zdrowiu
studia drugiego stopnia
profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne
studia prowadzone w języku polskim i częściowo w języku
angielskim
Dr Christoph Sowada
Dr Roman Topór-Mądry - koordynator
magister
studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe
Nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na
stanowiskach kierowniczych i stanowiskach samodzielnych
w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i
jednostek świadczących usługi zdrowotne.
Przygotowanie do dalszego szkolenia na studiach trzeciego
stopnia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
dokonywania
przeglądu
i
krytycznej
oceny
informacji/informacji naukowej.
W wyniku realizacji programu studiów student:
 Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania
podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z
jakością środowiska, stylem życia oraz innymi
czynnikami ryzyka zdrowotnego.
 Identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej
w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych
oraz stosuje właściwe metody nauczania i umiejętności
komunikacyjne w procesie dydaktycznym
 Wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad
tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego,
polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym,
4
krajowym i europejskim
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie
zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów
gospodarczych w nim działających.
 Posiada umiejętność efektywnego działania i wykorzystywania procedur w sytuacji kryzysowej
 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
ekspertyz, raportów z zakresu polityki zdrowotnej,
ekonomiki zdrowia, stanu zdrowia społeczeństwa
 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować
autonomiczne działania zmierzające do rozwijania
zdolności kierowania własną karierą zawodową
Zgodnie ze statutem Uniwersytet Jagielloński jest powołany
do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań
naukowych, przygotowuje ludzi dojrzałych do samodzielnego
rozwiązywania zadań i uczestniczy w rozwoju m.in. ochrony
zdrowia.
Kształcenie na studiach drugiego stopnia Zdrowie Publiczne
wpisuje się w kluczowe zadania uczelni poprzez przygotowywanie swoich studentów do sprostania w przyszłej pracy
zawodowej wyzwaniom sektora ochrony zdrowia.
Brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i
efektach kształcenia.

Związek kształcenia na kierunku
studiów o określonym poziomie i
profilu kształcenia z misją i strategią
uczelni
Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie zdefiniowanych
celach i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni
Możliwości zatrudnienia
Wymagania wstępne
obowiązujące od rekrutacji 2013/14
Zasady rekrutacji
Liczba punktów ECTS konieczna do
Osiągnięte przez absolwenta efekty kształcenia umożliwiają
zajęcie poniżej wymienionych pozycji zawodowych oraz
kierunków doskonalenia zawodowego:
 uczestnik zespołów opracowujących programy ochrony
zdrowia
 kierownik zespołów wykonujących programy ochrony
zdrowia
 kierownik
działów
metodyczno-organizacyjnych
placówek i jednostek opieki zdrowotnej
 kierownik działów zajmujących się prewencją i promocją
zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych
opieki zdrowotnej
 kandydat do szkoleń podyplomowych w dziedzinie
epidemiologii, ekonomii, zarządzania opieką zdrowotną,
dziennikarstwa, pedagogiki itp.
 kandydat na stanowiska pracowników samodzielnych i
zarządzających w administracji opieki zdrowotnej
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej
licencjata).
Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa wiedza z
zakresu treści nauczania na studiach pierwszego stopnia
kierunku Zdrowie Publiczne.
Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności
rejestracji wyznaczanych datą i godziną wybrania przez
kandydata opcji „Zarejestruj się” w systemie ERK, zgodnie z
harmonogramem rejestracji na studia.
120
5
uzyskania kwalifikacji
Część programu kształcenia
realizowana w postaci zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów
Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów
Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać w ramach zajęć z
zakresu nauk podstawowych, do
których odnoszą się efekty kształcenia
dla określonego kierunku, poziomu i
profilu kształcenia
Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać w ramach zajęć o
charakterze praktycznym, w tym zajęć
laboratoryjnych i projektowych
Minimalna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać realizując moduły
kształcenia oferowane na zajęciach
ogólnouczelnianych lub na innym
kierunku studiów
Minimalna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać na zajęciach z
wychowania fizycznego
Liczba semestrów
Opis zakładanych efektów kształcenia
Plan studiów
Sylabusy poszczególnych modułów
kształcenia uwzględniające metody
weryfikacji efektów kształcenia
osiąganych przez studentów
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Przy wyborze przez studenta/studentkę anglojęzycznej
ścieżki specjalizacyjnej na II roku studiów liczba punktów
ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji wynosi co
najmniej 129 (szczegółowe warunki do spełnienia przez
studentów
wybierających
ścieżkę
specjalizacyjną
anglojęzyczną określa załącznik nr 7)
0,85
102
16
załącznik nr 1
5
0
0
4
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Celem praktyki jest pogłębienie znajomości organizacji i
zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego
instytucji, z uwzględnieniem zainteresowań i tematu pracy
magisterskiej studenta.
Praktyka trwa 5 tygodni (200 godzin) i odbywa się w trakcie
wakacji letnich (o ile termin nie zostanie określony inaczej
przez organizatora praktyk).
Podczas odbywania praktyki student powinien:
 Nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w
której odbywa praktykę.
 Zapoznać się z otoczeniem ww. instytucji, jej relacji z
innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.
6
 Zdobyć praktyczne doświadczenie przez wykonanie
zadań określonych przez organizatora praktyki.
W czasie odbywania praktyki zadaniem studenta jest aktywna
obserwacja, angażowanie się w pracę jednostki w stopniu
określonym przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami oraz
wykonywanie poleceń osób go nadzorujących. Wybór i
zakres aktywności podejmowanych przez studenta zależy od
charakteru jednostki i tematu przygotowywanej przez studenta pracy magisterskiej. Czas odbywania praktyki student
powinien wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej
efektywny. Zaleca się, by w miarę możliwości wybór
jednostki, w której odbywana jest praktyka, pozwalał
studentowi rozpoznać możliwości wykorzystania nabytej w
czasie praktyki wiedzy i umiejętności przy sporządzeniu
w przyszłości pracy dyplomowej.
Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione te
osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w
pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce. Decyzję w tej
sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej, po uzyskaniu opinii koordynatora praktyk.
Osoba starająca się o zwolnienie z praktyki składa imienne
podanie do właściwego dla poziomu i rodzaju studiów
Dziekana przez koordynatora praktyki. Do podania należy
dołączyć dokument poświadczający zdobycie doświadczenia
zawodowego (np. zaświadczenie pracodawcy) oraz dokument
opisujący zakres zadań i obowiązków realizowanych w czasie
działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o
zwolnienie z praktyki. Opis realizowanych zadań i
obowiązków powinien odnosić się do efektów kształcenia
założonych dla praktyk opisanych w sylabusie do modułu:
praktyka.
Wymogi związane z ukończeniem
studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Podstawą
zaliczenia
praktyki
jest
zaświadczenie
potwierdzające realizację założonych dla praktyki celów,
podpisane
przez
kierownika
jednostki,
w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez
kierownika osobę) oraz przedstawienie przez studenta
organizatorowi oraz kierownictwu Instytutu zwięzłego
raportu (maksymalnie 3 strony), w którym opisany został
przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności
oraz ocena zdobytego doświadczenia pod kątem realizacji
założonych dla praktyki efektów kształcenia opisanych w
sylabusach.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu magistra
jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich
egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych
w programie studiów, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie
7
Inne dokumenty
wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w
programie wybranej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej:
1) Programy zdrowotne,
2) Zarządzanie w ochronie zdrowia,
3) Health Economics and Governance of Health System,
zaliczenie praktyki, uzyskanie w toku studiów nie mniej niż
120 punktów ECTS, a także przygotowanie i złożenie pracy
magisterskiej połączone ze zdaniem egzaminu magisterskiego.
Przy wyborze przez studenta/studentkę anglojęzycznej
ścieżki specjalizacyjnej na II roku studiów minimalna liczba
punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji wynosi
129 (szczegółowe warunki do spełnienia przez studentów
wybierających ścieżkę specjalizacyjną anglojęzyczną określa
załącznik nr 7)
Przy opracowywaniu programu kształcenia na kierunku
Zdrowie Publiczne wykorzystano wyniki z pilotażowego
projektu Leonardo da Vinci Poprawa zatrudnienia wśród
absolwentów zdrowia publicznego poprzez dostosowanie programów nauczania do wymogów potencjalnych pracodawców
w oparciu o ocenę braków w kształceniu umiejętności.
Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było
doprowadzenie do zmiany w świadomości, dotyczącej
podejścia do zdrowia publicznego, a dzięki prezentacji wyników na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych
wyniki projektu spowodowały zmianę na skalę europejską.
Ponadto nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Szkół
Zdrowia Publicznego w Europie (ASPHER), której celem jest
wykorzystanie osiągniętych w projekcie wyników do
monitorowania jakości nauczania w szkołach zdrowia
publicznego w Europie.
Celem projektu było zebranie kompetencji wymaganych od
absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne przez potencjalnych pracodawców. Wśród najważniejszych kompetencji
wymieniane były: odpowiedzialność za własne działania i ich
konsekwencje, umiejętność współpracy w zespole, skuteczne
komunikowanie się. Najczęściej wskazywane miejsce pracy
związane było z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.
Oczekiwania pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu,
znalazły odzwierciedlenie w nowo powstałym programie
kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne.
Zgodnie z programem studiów, 85% punktów ECTS jest
osiągane w realizacji zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.
Program studiów umożliwia studentowi/studentce wybór
modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30%
punktów ECTS – załącznik nr 5.
Matryca efektów kształcenia dla Załącznik nr 6
programu kształcenia na określonym
poziomie i profilu kształcenia
8
Załącznik nr 1
Lista modułów z zakresu nauk podstawowych (studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim)
Nazwa modułu
Liczba punktów ECTS
Ekonomia
3
Prawo w zdrowiu publicznym
4
Psychologia zdrowia i jakość życia
2
Research methods
2
Socjologia medycyny
2
Biostatystyka
3
SUMA
16
9
Załącznik nr 2
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne
Obszar kształcenia w zakresie:
 nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 nauk społecznych
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Symbol
Opis zakładanych efektów kształcenia
Absolwent studiów drugiego stopnia:
Odniesienie
do efektów kształcenia
dla obszaru
(obszarów)
WIEDZA
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji
chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością
środowiska, stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi
czynnikami ryzyka zdrowotnego
M2_W03, M2_W04,
M2_W06, M2_W09,
M2_W10, S2A_W03,
S2A_W04
zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
M2_W03, M2_W04,
populacji oraz rozpowszechnienia chorób
M2_W05, M2_W06,
M2_W09, M2_W10,
S2A_W06
zna tematykę nierówności w zdrowiu i różne modele je
M2_W03, M2_W04,
wyjaśniające
M2_W10, S2A_W02,
S2A_W03, S2A_W04,
S2A_W08
wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i
M2_W03, M2_W04,
realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i M2_W05, M2_W06,
społecznej na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i
M2_W08, M2_W10,
światowym
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W08
zna główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji
M2_W05, M2_W06,
zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym oraz w szerszej,
M2_W09, M2_W10,
europejskiej i światowej perspektywie
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W08, S2A_W09
ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny
M2_W05, M2_W06,
wpływu programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie
M2_W10, S2A_W03,
S2A_W04, S2A_W06,
S2A_W07, S2A_W08
posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów M2_W04, M2_W08,
odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz monitorowania M2_W10, S2A_W02,
realizowanych przez nie strategii rozwiązywania problemów
S2A_W03, S2A_W07,
społecznych
S2A_W08
zna różne przykłady środowiskowych programów
M2_W05, M2_W06,
profilaktycznych oraz możliwości ich aplikacji
M2_W08, M2_W10,
S2A_W07
10
K_W09
K_W10
zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań
przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania
zachowań zdrowotnych
zna podstawowe teorie i koncepcje socjologiczne pozwalające
zrozumieć rolę badań socjomedycznych czynników społecznokulturowych w zdrowiu publicznym
K_W11
rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony
zdrowia w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru,
planowania
K_W12
rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i
efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji
K_W13
posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania
systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
K_W14
posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących
lokalną, krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i
społeczną
zna zasady i uwarunkowania alokacji środków na wszystkich
poziomach organizacyjnych ochrony zdrowia
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych
stosowane w ochronie zdrowia
posiada wiedzę na temat uwarunkowań i metod planowania i
zarządzania strategicznego na różnych poziomach
organizacyjnych systemu ochrony zdrowia
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień
prawnych i ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora
ochrony zdrowia i podmiotów w nim działających
(świadczeniodawca, płatnik, organy władzy rządowej i
samorządowej, inne podmioty)
zna zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej
K_W20
zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych (online) oraz metody i techniki ich rozliczania
K_W21
posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i
efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
M2_W03, M2_W04,
M2_W06, S2A_W06
M2_W03, M2_W04,
M2_W06, M2_W09,
M2_W10, S2A_W02,
S2A_W03, S2A_W04,
S2A_W06, S2A_W08,
S2A_W09
M2_W08, M2_W10,
S2A_W02, S2A_W03,
S2A_W07, S2A_W08,
S2A_W09
M2_W08, M2_W09,
M2_W10, S2A_W03,
S2A_W04, S2A_W07,
S2A_W08, S2A_W09
M2_W08, M2_W10,
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W08, S2A_W09
M2_W08, M2_W09,
M2_W10, S2A_W03,
S2A_W07, S2A_W08
M2_W08, S2A_W02,
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W11
M2_W08, M2_W10,
S2A_W06, S2A_W07
M2_W05, M2_W08,
M2_W10, S2A_W06,
S2A_W07
M2_W08, M2_W10,
M2_W11, M2_W12,
S2A_W02, S2A_W03,
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W08, S2A_W09
M2_W08, M2_W10,
S2A_W02, S2A_W06,
S2A_W07, S2A_W11
M2_W08, M2_W10,
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W11
M2_W04, M2_W08,
M2_W10, S2A_W04,
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W08
11
K_W22
posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych
K_W23
opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu
publicznym
K_W24
posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w
sytuacjach kryzysowych i źródłach informacji
K_W25
posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej
oraz koncepcjach tworzenia możliwych modeli przepływu
informacji w ochronie zdrowia oraz rozwiązań przyjętych w
Polsce
posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach informacyjnych i
informatycznych możliwych do wykorzystania przy
opracowywaniu i realizacji programów zdrowotnych i
społecznych
zna zasady udostępniania, wykorzystania i ochrony zasobów
informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia
posiada wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących systemu
obiegu dokumentów elektronicznych w ochronie zdrowia
wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych
K_W26
K_W27
K_W28
K_W29
K_W30
K_W31
K_W32
K_U01
K_U02
K_U03
ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego
rozumie podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury
bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania oraz
podstawy działań mających na celu ograniczanie stresu
zawodowego i jego negatywnych skutków
posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności
intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia
(m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona
baz danych)
UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej,
dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie
zdrowia populacji pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie
wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społecznoekonomicznymi
planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w
obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej,
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej
państwa na funkcjonowanie programów profilaktycznych i inne
polityki
M2_W04, M2_W06,
S2A_W04, S2A_W07,
S2A_W08
M2_W05, M2_W08,
M2_W09, M2_W10,
S2A_W06, S2A_W07,
S2A_W08
M2_W05, M2_W10,
S2A_W03, S2A_W06,
S2A_W07, S2A_W08
M2_W05, M2_W11,
S2A_W06
M2_W05, M2_W06,
M2_W10, S2A_W06
M2_W11, S2A_W07
S2A_W10
M2_W11, S2A_W06
M2_W05, M2_W10,
S2A_W06
M2_W05, S2A_W06
M2_W03, M2_W04,
M2_W06, S2A_W04,
S2A_W07, S2A_W09
M2_W11, S2A_W07,
S2A_W10, S2A_W11
M2_U03,M2_U04,
M2_U06, S2A_U02,
S2A_U03, S2A_U06
M2_U05, M2_U06,
M2_U08, M2_U09,
S2A_U02, S2A_U04,,
S2A_U05, S2A_U06,
S2A_U07, S2A_U08
M2_U06, M2_U07,
S2A_U03, S2A_U06,
S2A_U08
12
K_U04
K_U05
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań
konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia
rozstrzygnięć z uwzględnieniem obowiązujących norm
opisuje i dyskutuje główne strategie zdrowotne wybranych krajów
europejskich oraz strategie zdrowia publicznego WHO
K_U06
potrafi uwzględnić różnorodne stanowiska w ocenie czynników
determinujących zdrowie populacji
K_U07
posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych
oraz oceniania jakości i skuteczności komunikowania na różnych
poziomach
potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązywania
wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego
integrując wiedzę teoretyczną z praktyką
K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15
K_U16
K_U17
K_U18
planuje aktywności mające na celu zintegrowanie działań
profilaktycznych oraz wsparcie finansowe i merytoryczne
programów profilaktycznych
identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w
populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje
właściwe metody i umiejętności komunikacyjne w procesie
dydaktycznym
posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi
informatycznych stosowanych przy prowadzeniu programów
promocyjnych
potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości
społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa
w pracy
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów
zdrowotnych określonej zbiorowości oraz czynników
wpływających na zdrowie
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego
umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej,
przeprowadzić analizę strategiczną, napisać plan strategiczny i
krytycznie analizować treść planów strategicznych zakładów
opieki zdrowotnej i innych podmiotów działających w sferze
ochrony zdrowia
potrafi ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i
sporządzić biznes plan
posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do
wdrażania w jednostkach ochrony zdrowia struktur
bezpieczeństwa danych osobowych, w tym medycznych
potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie
przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis
i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań
M2_U05, M2_U06,
M2_U07, S2A_U07,
S2A_U08
M2_U03, M2_U04,
S2A_U01, S2A_U02,
S2A_U03, S2A_U05,
S2A_U06
M2_U04, S2A_U03
S2A_U06, S2A_U08
M2_U01, M2_U03,
M2_U04, M2_U05,
M2_U07, S2A_U06
M2_U01, M2_U03,
M2_U08, S2A_U02,
S2A_U03, S2A_U06
M2_U01, M2_U03,
M2_U04, S2A_U07
M2_U01, M2_U04,
M2_U07, M2_U09,
S2A_U01, S2A_U02,
S2A_U03, S2A_U06,
S2A_U07
M2_U06, S2A_U04,
S2A_U06
M2_U09, S2A_U06,
S2A_U07
M2_U04, M2_U06,
M2_U07, S2A_U02,
S2A_U04, S2A_U06
M2_U07, M2_U08,
S2A_U03, S2A_U08
M2_U05, S2A_U03,
S2A_U04, S2A_U05,
S2A_U06, S2A_U07,
S2A_U08
M2_U06, S2A_U04,
S2A_U05, S2A_U06
M2_U06, S2A_U06,
S2A_U07
M2_U13, M2_U14,
S2A_U06, S2A_U09,
S2A_U10
13
K_U19
K_K01
K_K02
zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z
pomocy ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi
ma świadomość odpowiedzialności i pełnionej roli społecznej
K_K03
przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i
zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej
K_K04
buduje relację partnerską jako podstawę interwencji
środowiskowej
potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na
rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa i profilaktyki chorób
cywilizacyjnych
potrafi odpowiedzialnie projektować zadania, przeznaczone dla
kierowanej przez siebie grupy i wyjaśnić wymagania stawiane
personelowi i uwarunkowania planowania pracy zespołu w celu
zapewnienia realizacji potrzeb klientów/pacjentów
docenia rolę dobrych praktyk w zakresie profilaktyki
psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy
cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i
bezpieczeństwem własnym oraz współpracowników
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
K_K09
K_K10
K_K11
K_K12
K_K13
w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość
do rozważenia wszystkich argumentów
ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy
i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z
obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania
autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania
praktycznych problemów
przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach
naukowych i organizacji pracy innych ludzi, mając na uwadze
patologiczne zjawiska, mogące wystąpić w miejscu pracy
wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów
zarówno naukowych jak i społecznych
wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne
w społeczeństwie
M2_U15, S2A_U09,
S2A_U10, S2A_U11
M2_K02, S2A_K01
M2_K03, M2_K05,
M2_K08, S2A_K02,
S2A_K07
M2_K03, M2_K09,
S2A_K03, S2A_K05
M2_K04, S2A_K02
M2_K06, S2A_K02
M2_K04, M2_K05,
M2_K06, S2A_K03,
S2A_K04, S2A_K05
M2_K07, S2A_K02,
S2A_K04
M2_K04, M2_K05,
M2_K06, M2_K07,
S2A_K07
S2A_K02, S2A_K06
M2_K01, S2A_K06
M2_K07, S2A_K02,
S2A_K04
M2_K04, S2A_K02,
S2A_K05
M2_K05, M2_K06,
M2_K08, S2A_K03
14
Załącznik nr 3 - Plan studiów na kierunku studiów wyższych: Zdrowie Publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Rok I, semestr I
Lp
Nazwa modułu kształcenia
1.
Polityka zdrowia publicznego
2.
Promocja zdrowia i programy zdrowotne
3.
Prawo w zdrowiu publicznym
4.
Ekonomia
5.
Adresowana polityka społeczna
6.
Psychologia zdrowia i jakość życia
7.
8.
9.
Research methods
Specialized English in Public Health
Ochrona własności intelektualnej
10.
Żywienie człowieka
11.
Epidemiologia
12.
Szkolenie BHP
Rodzaj zajęć dydaktycznych
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
nauczanie zdalne
O/F1
Forma zaliczenia
O
egzamin testowy
O
egzamin testowy
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie na ocenę
O
O
O
zaliczenie na ocenę
kontynuacja w semestrze II
zaliczenie na ocenę
O
egzamin ustny
O
kontynuacja w semestrze II
O
zaliczenie
Liczba godzin
30
30
15
30
30
45
15
40
15
15
14
26
30
30
10
15
30
30
30
4
Punkty ECTS
3
3
4
3
2
2
2
2 (kontynuacja w semestrze II)
1
3
3 (kontynuacja w semestrze II)
0
Łączna liczba godzin: 484, Łączna liczba punktów ECTS: 28
1) „O” – moduł obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów, „F” – moduł fakultatywny (do wyboru).
15
Rok I, semestr II
Lp
Nazwa modułu kształcenia
1.
Ekonomika sektora ochrony zdrowia
2.
Epidemiologia
3.
Socjologia medycyny
4.
Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby
5.
Zdrowie środowiskowe
6.
Biostatystyka
7.
System zdrowotny i jego europejska interpretacja
8.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
9.
10.
11.
Specialized English in Public Health
Systemy informatyczne
Praktyka
Rodzaj zajęć dydaktycznych
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia komputerowe
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia komputerowe
O/F
Forma zaliczenia
O
egzamin pisemny
O
egzamin pisemny
O
egzamin pisemny
O
egzamin pisemny
O
egzamin pisemny
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie na ocenę
O
O
O
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
zaliczenie
Liczba godzin
30
30
30
15
15
15
30
30
30
15
30
10
45
15
30
30
40
200
Punkty ECTS
4
2 (kontynuacja z semestru I)
2
3
3
3
3
3
2 (kontynuacja z semestru I)
2
5
Łączna liczba godzin: 440 + 200 (praktyka)
Łączna liczba punktów ECTS z modułów obowiązkowych: 27 + 5 (praktyka)
16
Rok II, semestr III
Lp
Nazwa modułu kształcenia
1.
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
2.
Planowanie i zarządzanie strategiczne
3a
3b
3c
3d
3e
3f
1/I
2/I
3/I
4/I
5/I
6/I
1/II
2/II
Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w
populacji*
Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia*
Rodzaj zajęć
dydaktycznych
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
seminarium
seminarium
O/F
Forma zaliczenia
O
egzamin pisemny
O
egzamin pisemny
O
kontynuacja w
semestrze IV
kontynuacja w
semestrze IV
kontynuacja w
semestrze IV
kontynuacja w
semestrze IV
kontynuacja w
semestrze IV
kontynuacja w
semestrze IV
O
Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe
seminarium
O
uwarunkowania zdrowia*
Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy
seminarium
O
zdrowotne*
Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i
seminarium
O
zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia*
Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na
seminarium
O
różnych szczeblach decyzyjnych*
Ścieżka I: Programy zdrowotne
ćwiczenia
F
Projektowanie badań naukowych
komputerowe
wykład
Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej
F
ćwiczenia
ćwiczenia
F
Analiza danych w badaniach biomedycznych
komputerowe
Demografia i zdrowie
ćwiczenia
F
Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie
ćwiczenia
F
Zdrowie matki i dziecka
wykład
F
Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia
wykład/
F
Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych
ćwiczenia
komputerowe
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
wykład
F
Liczba
godzin
30
45
30
30
60
60
60
60
60
60
egzamin ustny
egzamin ustny
Punkty ECTS
6
5
4 (kontynuacja w
semestrze IV)
4 (kontynuacja w
semestrze IV)
4 (kontynuacja w
semestrze IV)
4 (kontynuacja w
semestrze IV)
4 (kontynuacja w
semestrze IV)
4 (kontynuacja w
semestrze IV)
4
45
15
15
zaliczenie na ocenę
2
2
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
30
30
30
20
2
2
2
egzamin pisemny
30
5
zaliczenie na ocenę
30
45
7
17
ćwiczenia
wykład
F
zaliczenie na ocenę
3/II
Zarządzanie w warunkach zmiany
ćwiczenia
Ścieżka III: Health Economics and Governance of Health System
1/III Determinants of health and health care expenditures
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
2/III Drug economics
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
3/III Funding of health system and financial methods
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
4/III Governance of health sector
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
5/III Economic analysis of health care and public health programmes
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
6/III Economic burden of diseases
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
7/III Health insurance
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
8/III Health technology assessment
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
9/III Human Resources for Health
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
10/III Quantitative methods of health care and public health
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
45
10
20
3
20
30
30
30
20
25
20
20
20
15
2
4
4
4
3
3
3
3
2
2
*Student zobowiązany jest wybrać jedno z oferowanych seminariów magisterskich
Łączna liczba godzin z modułów obowiązkowych: 135 + 60 godz. seminarium magisterskie
Łączna liczba godzin z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 185, Ścieżka II - 180, Ścieżka III - 230
Łączna liczba punktów ECTS z modułów obowiązkowych: 11 + 4 punkty za seminarium magisterskie
Łączna liczba punktów ECTS z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 14, Ścieżka II - 15, Ścieżka III - 30.
18
Rok II, semestr IV
Lp
Nazwa modułu kształcenia
1.
Nadzór w zdrowiu publicznym
2.
Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami
3a
3b
3c
3d
3e
3f
7/I
8/I
9/I
4/II
5/II
6/II
Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w
populacji*
Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia*
Rodzaj zajęć
dydaktycznych
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
seminarium
O/F
Forma zaliczenia
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie na ocenę
O
zaliczenie
Liczba
godzin
15
30
20
25
60
seminarium
O
zaliczenie
60
Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe
seminarium
O
uwarunkowania zdrowia*
Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy
seminarium
O
zdrowotne*
Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i
seminarium
O
zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia*
Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na
seminarium
O
różnych szczeblach decyzyjnych*
Ścieżka I: Programy zdrowotne
wykład
Medycyna pracy
F
ćwiczenia
wykład
Edukacja zdrowotna
F
ćwiczenia
wykład
Zdrowie osób starszych
F
ćwiczenia
Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia
wykład
Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
F
ćwiczenia
komputerowe
Marketing
ćwiczenia
F
Telemedycyna i e-zdrowie
ćwiczenia
F
zaliczenie
60
zaliczenie
60
zaliczenie
60
zaliczenie
60
egzamin testowy
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
15
15
15
30
10
10
Punkty ECTS
4
4
16 (kontynuacja z
semestru III)
16 (kontynuacja z
semestru III)
16 (kontynuacja z
semestru III)
16 (kontynuacja z
semestru III)
16 (kontynuacja z
semestru III)
16 (kontynuacja z
semestru III)
2
4
1
10
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
20
30
30
2
2
2
*Student zobowiązany jest wybrać jedno z oferowanych seminariów magisterskich
19
Łączna liczba godzin z modułów obowiązkowych: 90 + 60 godz. seminarium magisterskie
Łączna liczba godzin z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 95, Ścieżka II - 90.
Łączna liczba punktów ECTS z modułów obowiązkowych: 8 + 16 punktów za seminarium magisterskie
Łączna liczba punktów ECTS z modułów fakultatywnych: Ścieżka I - 7, Ścieżka II - 6.
20
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Obowiązkowe dla
wszystkich
Specjalizacyjne Ścieżka
I: Programy zdrowotne
Specjalizacyjne Ścieżka
II: Zarządzanie w
ochronie zdrowia
Specjalizacyjne Ścieżka
III: Health Economics
and Governance of
Health System
Semestr IV
Obowiązkowe dla
wszystkich
Specjalizacyjne Ścieżka
I: Programy zdrowotne
Specjalizacyjne Ścieżka
II: Zarządzanie w
ochronie zdrowia
Ścieżka I - I-II rok bez praktyki
Ścieżka II - I-II rok bez praktyki
Ścieżka III - I-II rok bez praktyki
Zajęcia
seminaria
Praktyka roczna
ECTS
200
28
32
15
wykłady
ćwiczenia
194
130
60
286
310
75
35
150
185
14
85
95
180
15
230
230
30
150
24
nauczanie
zdalne
4
60
60
RAZEM
484
440
195
35
55
40
55
95
7
10
80
90
6
504
524
429
921
891
946
120
120
120
4
4
4
1549
1539
1499
200
200
200
120
120
120
21
Załącznik nr 4 -Sylabusy
Polityka zdrowia publicznego
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Polityka zdrowia publicznego
polski
Wiedza:
1. wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i
realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i
społecznej na poziomie lokalnym, krajowych, europejskim i światowym
2. ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu
programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie
3. posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz monitorowania
realizowanych przez nie strategii rozwiązywania problemów
społecznych
4. rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia
w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania
5. rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i
efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji
6. posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących
lokalną, krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną
Umiejętności:
7. potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej
państwa na funkcjonowanie programów profilaktycznych i inne polityki
8. posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi
informatycznych stosowanych przy prowadzeniu programów
promocyjnych
9. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego.
10. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie
przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i
uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Kompetencje społeczne:
11. przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i
zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej
12. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
obowiązkowy
1
1
prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
dr Iwona Kowalska
wykład
ćwiczenia
Znajomość zagadnień polityki zdrowotnej.
22
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
wykłady: 30
ćwiczenia: 30
3
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. - 2 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1
ECTS
Wykład z prezentacją komputerową, ćwiczenia - praca w grupach
(referaty i dyskusje), ćwiczenie w formie badania fokusowego
grupa I - wiedza - efekt - test zaliczeniowy
grupa II - umiejętności - prezentacja, ćwiczenia w formie badania
fokusowego
grupa III - kompetencje społeczne - ćwiczenia w formie badanie
fokusowego
Egzamin pisemny - testowy
I. grupa wiedza: na ocenę 2 - student nie potrafi zidentyfikować
koncepcji polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i
międzynarodowym, na ocenę 3 - student identyfikuje podstawowe
koncepcje polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i
międzynarodowym, ma jednak kłopoty z ich dokładnym
przyporządkowaniem do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji
międzynarodowej, na ocenę 4 - student identyfikuje omawiane
koncepcje polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i
międzynarodowym, oraz potrafi je poprawnie przyporządkowywać do
konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej, na
ocenę 5 - student identyfikuje wszystkie omawiane koncepcje polityki
zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym,
potrafi tez je przyporządkować do konkretnego kraju czy regionu albo
organizacji międzynarodowej a także wyraża własne sądy na ten temat,
podejmuje się chęci prowadzenia podobnych badań.
II. grupa umiejętności: na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób
zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy
grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane
bez ich interpretacji, na ocenę 4 - student nie tylko prezentuje wyniki ale
również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na
ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i
aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i
modyfikacje
Treści modułu kształcenia
III. grupa kompetencje społeczne: 2 - student nie potrafi wskazać na
jakąkolwiek inicjatywę krajową czy międzynarodową w zakresie
polityki zdrowia publicznego, nie formułuje własnych poglądów, ma
problem z konstruowaniem przejrzystych wypowiedzi, na ocenę 3student potrafi wskazać nieliczne inicjatywy krajowe czy
międzynarodową w zakresie polityki zdrowia publicznego, nie formułuje
też własnych poglądów, konstruowaniem proste, przejrzyste
wypowiedzi, na ocenę 4- student potrafi wskazać liczne inicjatywy
krajowe czy międzynarodowe w zakresie polityki zdrowia publicznego,
formułuje nieliczne własne poglądy, konstruuje przejrzyste wypowiedzi,
na ocenę 5 - student potrafi wskazać wszystkie inicjatywy krajowe czy
międzynarodowe w zakresie polityki zdrowia publicznego, formułuje
liczne własne poglądy, konstruuje liczne przejrzyste wypowiedzi
Wykład:
1. Funkcje podstawowe: inicjatywa WHO 1997
2. Przedsięwzięcia w USA (Institute of Medicine)
23
3. Inicjatywa PAHO
4. Inicjatywa regionu Południowego Pacyfiku
5. Przedsięwzięcia krajowe
6. Francja: Code de la Sante Publique, Sante en France 2002, Haut
Comite de la sante publique, Indicatuers de suivi de l?atteinte des 100
objectifs du rapport annexe a la loi du 9 aout 2004 relative a la politique
de sante publique
7. Kanada: The Future of Public Health in Canada 2001Health Goals for
Canada. A Federal, Provincial and Territorial Commitment to Canadians
2005
8. Dania: Healthy throughout life ? the targets and strategies for public
health policy, 2003
9. USA: Program Healthy People 2010, zakres i funkcje, Midcourse
Review 2005
10. Szwecja: Health on Equal Terms ? National Goals for Public Health
2000, ustawa 2003
11. Finlandia: Government Resolution on Health 2015 public health
programme
12. Norwegia: Prescriptions for a Healthier Norway. A broad policy for
public health, Report No. 16 (2002-2003)
13. Holandia: National contract for public health care 2001, Living
longer in good health. Also a question of healthy lifestyle. Netherlands
Health-Care Prevention Policy 2004)
14. Wielka Brytania: Saving Lives: Our Healthier Nation 1999, Shaping
the future of public health: promoting health in the NHS 2005
15. Perspektywy zdrowia publicznego
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Tematy ćwiczeń
1. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Problem
nierówności w zdrowiu
2. Pojęcie i zakres zdrowia publicznego. Zakres podmiotowy i
przedmiotowy Zdrowia Publicznego.
3. Narodowy program Zdrowia. Analiza dokumentu
4. Funkcje zdrowia publicznego. Ćwiczenia w formie badania
fokusowego
5. Funkcje zdrowia publicznego. Koncepcje międzynarodowe
6. Programy zdrowia publiczne ? wymiar międzynarodowy
7. Analiza wybranych międzynarodowych programów zdrowia
publicznego.
8. Analiza wybranych międzynarodowych programów zdrowia
publicznego.
Literatura podstawowa:
 Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie
międzynarodowej, Wydawnictwo UJ, Kraków
 Wojtczak A. (2009), Zdrowie Publiczne: wyzwania dla systemów
ochrony zdrowia XXI w., Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa
 Kowalska I. (2007), Dostęp do świadczeń zdrowotnych w
regulacjach Ministerstwa Zdrowia, w: Polityka zdrowotna wobec
dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w
zdrowiu, Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa
 Włodarczyk C., Kowalska I. (2007), Problemy dostępności opieki
zdrowotnej w strategiach i programach narodowych, w: Polityka
zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz
nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ,IPiSS, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
 Kowalska I. (2008), National Program on Cancer, Primary
Prevention, Health Policy Monitor,
24
http://www.hpm.org/survey/pl/a11/1
Kowalska I., Mokrzycka A. (2007) NHP - health inequalities, Health
Policy Monitor
 Healthy People 2010, 2020 - program zdrowia publicznego w USA
 Our Healthier Nation - program zdrowia publicznego w Wielkiej
Brytanii
brak

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
25
Promocja zdrowia i programy zdrowotne
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Promocji Zdrowia
Promocja zdrowia i programy zdrowotne
polski
Wiedza:
1. Wykazuje znajomość zasad planowania badań, narzędzi badawczych
oraz technik zbierania danych
2. Posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach informacyjnych i
informatycznych możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu i
realizacji programów zdrowotnych i społecznych
3. Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań
przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań
zdrowotnych
4. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu
programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie
5. Zna różne przykłady środowiskowych programów profilaktycznych
oraz możliwości ich aplikacji
6. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia
w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania
Umiejętności:
7. Krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i
promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym i w szerszej,
europejskiej i światowej perspektywie
8. Planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze
zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
9. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu
dotyczącego zdrowia publicznego
10. Podejmuje aktywności mające na celu zintegrowanie działań
profilaktycznych oraz wsparcie finansowe i merytoryczne programów
profilaktycznych
11. Identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji,
bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody i
umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Kompetencje społeczne:
12. Potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na
rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa i profilaktyki chorób
cywilizacyjnych
obowiązkowy
1
1
dr med. Mariusz Duplaga
mgr Marcin Grysztar (współkoordynator)
mgr Daniel Dzida
mgr Maria Adamczyk
wykład
ćwiczenia
26
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Wiedza z obszaru promocji zdrowia, podstaw psychologii, podstaw
epidemiologii, podstaw socjologii
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
3
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- opracowanie programu zdrowotnego i sporządzenie prezentacji: 40
godz. – 1,5 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 16 godz. - 0,5
ECTS
Wykład, dyskusja, praca w zespołach zadaniowych, konsultacje
indywidualne
Efekt 1 - 12 - egzamin testowy
Efekt 1, 2, 3 i 7 - ocena pracy w zespołach zadaniowych (ewaluacja
programów promocji zdrowia)
Efekt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12 - ocena pracy w zespołach zadaniowych
(projekt programu promocji zdrowia)
Formy zaliczenia: na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu
testowego, oceny z projektów przygotowanych na zajęciach, ocena
zaangażowania w pracę zespołu zadaniowego oraz ocena aktywności na
zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu warunkuje ukończenie studiów.
Efekt 1 - 12:
ocena 2: Student nie wykazuje znajomości zasad planowania i ewaluacji
programów zdrowotnych oraz nie potrafi wskazać narzędzi, a także
modeli stosowanych w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych.
Student nie potrafi wskazać najważniejszych instytucji zajmujących się
planowaniem programów zdrowotnych. Student nie posiada wiedzy z
zakresu promocji zdrowia opartej o społeczność lokalną.
ocena 3: Student wykazuje podstawową znajomość zasad planowania i
ewaluacji programów promocji zdrowia oraz potrafi wskazać nieliczne
narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji programów
zdrowotnych. Student potrafi wskazać nieliczne, spośród
najważniejszych, instytucji zajmujących się planowaniem programów
zdrowotnych. Student posiada podstawową wiedzę z zakresupromocji
zdrowia opartej o społeczność lokalną.
ocena 4: Student wykazuje pogłębioną znajomość zasad planowania i
ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi wskazać i opisać
znaczną część narzędzi i modeli stosowanych w planowaniu i ewaluacji
programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać większość
najważniejszych instytucji zajmujących się planowaniem programów
zdrowotnych. Student posiada dobrą z zakresu promocji zdrowia opartej
o społeczność lokalną.
ocena 5: Student wykazuje kompleksową znajomość zasad planowania i
ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi wskazać i odpowiednio
dobrać narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji
programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać wszystkie kluczowe
instytucje zajmujące się planowaniem programów zdrowotnych. Student
posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresupromocji zdrowia opartej o
społeczność lokalną.
Efekt 1, 2, 3 i 7:
ocena 2: Student, wraz z grupą, nie potrafi dobrać odpowiednich
narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia oraz nie potrafi
dokonać samego procesu ewaluacji. Student nie potrafi wyciągnąć
27
trafnych wniosków z ewaluacji.
ocena 3: Student, wraz z grupą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do
ewaluacji programów promocji zdrowia jednak nie potrafi dokonać
samego procesu ewaluacji. Student nie potrafi wyciągnąć trafnych
wniosków z ewaluacji.
ocena 4: Student, wraz z grupą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do
ewaluacji programów promocji zdrowia oraz potrafi dokonać procesu
ewaluacji. Student nie potrafi jednak wyciągnąć trafnych wniosków z
ewaluacji.
ocena 5: Student, wraz z grupą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do
ewaluacji programów promocji zdrowia oraz potrafi dokonać procesu
ewaluacji. Student potrafi wyciągnąć trafne wnioski z przeprowadzonej
ewaluacji.
Treści modułu kształcenia
Efekt: 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12
ocena 2: Student, wraz z grupą, nie potrafi przygotować projektu
programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej społeczności
lokalnej.
ocena 3: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować podstawowy projekt
programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej społeczności
lokalnej.
ocena 4: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować zaawansowany
projekt programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej
społeczności lokalnej
ocena 5: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować kompleksowy
projekt programu promocji zdrowia, adresowanego do wybranej
społeczności lokalnej
Wykłady:
Planowanie programów w promocji zdrowia. Teoretyczne podstawy
programów.
Podstawowe elementy programu promocji zdrowia.
Analiza potrzeb i wyznaczanie celów w programach zdrowotnych.
Przegląd interwencji w programach zdrowotnych.
Ewaluacja programów promocji zdrowia.
Jakość w promocji zdrowia i narzędzia zapewnienia jakości w promocji
zdrowia. Wykorzystanie dowodów naukowych w programach promocji
zdrowia
Modele planowania programów zdrowotnych: model uogólniony,
PRECEDE-PROCEED, PATCH, Intervention Mapping, Mobilizing for
Action throught Planning and Partnership, Model Agencji Oceny
Technologii Medycznych
Promocja zdrowia oparta o społeczność lokalną (community based
health promotion) i zasady przygotowania projektu adresowanego do
społeczności lokalnej
Narodowy Program Zdrowia.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Ćwiczenia:
Promocja zdrowia oparta o społeczności lokalną (community-based
health promotion).
Planowanie programów promocji zdrowia adresowanyh do społeczności
lokalnej, w oparciu o Model Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Diagnoza społeczności lokalnej, projektowanie interwencji zawierającej
elementy edukacji, wsparcia oraz profilaktyki
Przygotowanie budżetu i harmonogramu zadań.
Wyszukanie przykładowych programów promocji zdrowia.
Dobór narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia.
Ewaluacja programu promocji zdrowia.
Prezentacja projektów.
28
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Literatura podstawowa:
 Cianciara D.: Zarys współczesnej promocji zdrowia, PZWL,
Warszawa 2010
 Issel L. M.: Health Program Planning and Evaluation, Jones and
Bartlett Publishers, 2009
 Geen L., Kreuter.: Health program planning, McGraw-Hill, 2005
 Krajewski-Siuda K., Kaczmarek K., Olszanecka-Glinianowicz
M.:Samorządowa promocja zdrowia. Podręcznik dla urzędników,
Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006
 Woynarowska B., Kapica M. (red.) (2001), Teoretyczne podstawy
edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania, KOWEZ, Warszawa
 Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. (red.) (2000 i
2001), Zdrowie publiczne, t. 1 i t. 2, Uniwersyteckie Wydawnictwo
Medyczne Vesalius, Kraków
Literatura uzupełniająca:
 Hodges B. C., Videto D. M: Assessment and Planning in Health
Programs, Jones and Bartlett Learning, 2011
nie dotyczy
29
Prawo w zdrowiu publicznym
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Prawo w zdrowiu publicznym
polski
Wiedza:
1. Opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru sanitarnoepidemiologicznego
2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych w
aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów
gospodarczych w nim działających
3. Posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących lokalną,
krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną
4. Zna uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych (udzielanie
świadczeń zdrowotnych, standardy, zasady prawne, gwarancje prawne,
prawo do ochrony zdrowia w regulacjach i w praktyce funkcjonowania),
działań w nadzorze, działań instytucji w sektorze (świadczeniodawcy,
płatnik, inne podmioty), działalności organów władzy (rządowej i
samorządu)
5. Wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości legislacyjnych zasad
tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki
zdrowotnej i społecznej na poziomie regulacji lokalnych, krajowych i
europejskich
6. Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności
intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa
autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych)
Umiejętności:
7. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Kompetencje społeczne:
8. Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy
ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z
zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi
9. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
10. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów, oraz
podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania
praktycznych problemów zgodnie z obowiązującymi przepisami
obowiązkowy
1
1
dr Anna Mokrzycka
mgr Anna Szetela
wykład
ćwiczenia
30
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Wiedza z zakresu podstaw prawa cywilnego, administracyjnego, karnego,
pracy, zdrowia publicznego, systemów zdrowotnych, organizacji ochrony
zdrowia.
wykłady: 30
ćwiczenia: 45
4
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 75 godz. - 2,2 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 0,7 ECTS
- sporządzenie prezentacji/opracowania/komentarza: 15 godz. - 0,5 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 20 godz. - 0,6
ECTS
Wykład w elementami interaktywnymi: zapowiadana problematyka
wykładu oraz podawane źródła, zamknięcie wykładu zgłoszonymi
wnioskami i dyskusją podsumowującą
Ćwiczenia w formie pracy z tekstem źródłowym, analizy regulacji,
wykładni przepisów, sporządzania wzorów umów
Konwersatoria w formie dyskusji i grup focusowych nad zadanym
problemem, wypracowania rozwiązania zadanego problemu na gruncie
prawa
EFEKTY 1-6: weryfikacja wiedzy w formie testu według przyjętej skali
EFEKT 7: ocena bieżących rezultatów w trakcie ćwiczeń według
przyjętych kryteriów oceny
EFEKT 8: ocena na podstawie przygotowanego opracowania i pracy w
trakcie zajęć według przyjętych kryteriów oceny
EFEKT 9: Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z
przyjętymi kryteriami
EFEKT 10:. Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach i stopnie
przygotowania do nich zgodnie z przyjętymi kryteriami
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie
pozytywnych ocen w stosunku do poszczególnych zadań realizowanych w
trakcie zajęć (zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny), warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia testowego jest oddanie prac pisemnych w
terminie do trzech tygodni przez zakończeniem wszystkich zajęć
(indywidualnego opracowania złożonego problemu z dziedziny prawa
publicznego lub prywatnego ściśle związanego z dziedziną zdrowia
publicznego, funkcjonowaniem sektora opieki zdrowotnej,
wykonywaniem zawodów medycznych etc. w formie: eseju, case study,
komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej). Zaliczenie
całego modułu w formie testu.
EFEKTY 1-6: weryfikacja wiedzy w formie testu według skali
60% -67% ocena dostateczna (3.0)
68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)
76% - 83% ocena dobra (4.0)
84% - 92% ocena dobra plus (4.5)
93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)
EFEKT 7: ocena bieżących rezultatów w trakcie ćwiczeń
Ocena ndst.: nie potrafi przeprowadzić krytycznej analizę i interpretacji
publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu
publicznym
Ocena dst: potrafi przeprowadzić analizę i interpretację publikacji
naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w
wąskim zakresie (ograniczoną do jednej/dwóch pozycji), przy czym ma
31
trudności w formułowaniu wniosków
Ocena db: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu
publicznym w satysfakcjonującym zakresie (kilka istotnych pozycji) i
prawidłowo formułuje wnioski
Ocena bdb: potrafi przeprowadzić dogłębna i krytyczną analizę i
interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w
zdrowiu publicznym w szerokim zakresie, wykraczającym poza
standardowe pozycje, prawidłowo formułuje wnioski i podejmuje próby
sformułowania własnego stanowiska
EFEKT 8: ocena na podstawie przygotowanego opracowania i pracy w
trakcie konwersatorium
Ocena ndst.: nie zna poziomu swoich kompetencji i nie przejawia
gotowości do korzystania z pomocy ekspertów, nie współpracuje w
zespole interdyscyplinarnym, nie zna zasad etyki zawodowej i uregulowań
prawnych
Ocena dst: słabo rozpoznaje poziom swoich kompetencji i przejawia
gotowość do korzystania z pomocy ekspertów w niewielkim stopniu, słabo
współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zna zasady etyki zawodowej
i uregulowania prawne, ale ma problemy ze stosowaniem ich
Ocena db: dobrze zna poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość
do korzystania z pomocy ekspertów, dobrze współpracuje w zespole
interdyscyplinarnym, zna zasady etyki zawodowej i uregulowania prawne
Ocena bdb: bardzo dobrze zna poziom swoich kompetencji i przejawia
gotowość do korzystania z pomocy ekspertów, doskonale współpracuje w
zespole interdyscyplinarnym, chętnie podejmuje rolę lidera zespołu,
dogłębnie zna zasady etyki zawodowej i uregulowania prawne i przejawia
wolę ich stosowania
EFEKT 9: ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z
poniższymi kryteriami:
Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w
sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady
różnych rozwiązań w stopniu: dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym
Treści modułu kształcenia
EFEKT 10: ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach i stopnie
przygotowania do nich zgodnie z poniższymi kryteriami:
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności
badawcze korzystając obiektywnych źródeł informacji, w tym źródeł
prawnych i publikatorów oraz podejmować autonomiczne działania
zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów zgodnie z
obowiązującymi przepisami w stopniu dostatecznym, dobrym i bardzo
dobrym
1. Zakres przedmiotowy prawa prywatnego w kontekście funkcjonowania
ochrony zdrowia: przykłady z poszczególnych działów prawa prywatnego.
Charakter stosunków prawnych w prawie prywatnym a system zdrowotny.
2. Zakres przedmiotowy prawa publicznego a funkcjonowanie sektora
ochrony zdrowia. Specyfika stosunków prawnych w prawie publicznym.
3. Prawo krajowe, prawo wspólnotowe - regulacje specyficzne dla zdrowia
publicznego.
4. Prawo krajowe a prawo lokalne, akty prawne w zakresie prawa
lokalnego, kontekst zdrowia publicznego.
5. Prawo międzyn. w sferze Z.P., problematyka globalizacji zagrożeń i
dostosowania rozwiązań na gruncie regulacji międzyn. specyfika
instrumentów prawnych.
6. Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia, regulacje prawne a zasady
deontologiczne. Autonomia pacjenta versus dobro pacjenta, dylematy
prawne i moralne, problematyka zgody, rola prawa w rozwiązywaniu
32
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
konfliktów.
7. Orzecznictwo lekarskie, specyfika i problemy niespójności w świetle
prawa. Podstawowe regulacje i mechanizmy orzekania.
8. Regulacje w sferze zawierania umów z podmiotami prow. działalność
leczniczą. Specyfika kontraktów, wymogi i kryteria formalnoprawne,
prawne środki odwoławcze i instrumenty zaskarżenia.
9. Elementy prawa inwestycyjnego w kontekście sektora o.z. Zasady
prawne i podstawowe regulacje.
10. Prawo zamówień publicznych - zasady ogólne, problematyka
wymagań prawa wspólnotowego, specyfika sektora zdrowotnego.
11. Instytucje prawa cywilnego w ochronie zdrowia, przykłady:
problematyka własności, formy własności.
12. Własność intelektualna i prawa autorskie w kontekście z.p., badań
naukowych, technologii medycznych, badań klinicznych i eksperymentów
medycznych.
13. Prawne uwarunkowania działaloności leczniczej w sektorze
publicznym i prywatnym: SPZOZ i inne jednostki, spółdzielnie, spółki
cyw., spółki prawa handlowego, praktyki zawodowe i inne.
14. Zobowiązanie cywilnoprawne, typy umów, źródła i treść zobowiązań,
skutki prawne, kontrakty menadżerskie.
15. Problematyka wykonywania zawodów medycznych, prawne warunki
wykonywania zawodu, ustawowy katalog zawodów medycznych.
16.Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność zawodowa w zawodach
medycznych. Specyfika postępowania.
17. Specyfika prawa administracyjnego w relacji do zdrowia publicznego.
18. Administracja publiczna państwa: prawne uwarunkowania w
dziedzinie ochrony zdrowia w świetle prawa.
19. Prawo proceduralne, postępowanie sądowe: cywilne, karne, specyfika
postępowania administracyjnego,
20. Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego i sądownictwa
powszechnego a problematyka ochrony zdrowia, związki z zagadnieniami
zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń
zdrowotnych.
21. Polskie i unijne prawa pracy a specyfika stosunków pracy w sektorze
zdrowotnym; szczególne rozwiązania w zakresie czasu pracy lekarzy.
Źródła prawa pracy o charakterze generalnym a regulacje szczególne.
Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy charakterystyczne dla
sektora ochrony zdrowia - specyfika zagadnienia.
22. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika zakładu opieki
zdrowotnej w świetle kodeksu pracy i regulacji sektorowych.
23. Ochrona zdrowia w miejscu pracy, w szczególności w zakładzie opieki
zdrowotnej, rola medycyny pracy, służb nadzoru wewnętrznego i inspekcji
zewnętrznych.
24. Rozstrzyganie sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Spory
zbiorowe, kontekst ochrony zdrowia. Przykładowe regulacje (ustawa 203).
25. Wybrane przykłady z dziedziny prawa prywatnego i prawa
publicznego o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia publicznego (analiza
wybranych problemów).
Literatura podstawowa:
 Prawo cywilne, karne, pracy, administracyjne, prawo cywilne
proceduralne, postępowanie administracyjne - podręczniki do wyboru i
w zależności od dostępności w bibliotece)
 Pyziak,Szafnicka M., Robaczyński W. (2001), Elementarny kurs
prawa cywilnego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
 Nesterowicz M. (2007), Prawo Medyczne, wyd. VIII poprawione,
Toruń
 Salwa Z. (1997), Prawo Pracy. Komentarz, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz 1997 i wydania następne
 Mokrzycka A. (2011), Przedsiębiorstwo lecznicze. Innowacyjna
legislacja czy manowce reformy?, Zeszyty Naukowe WNoZ
33

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Teksty źródłowe: Konstytucja RP, ustawy (w tym kodeksy do
poszczególnych gałęzi prawa) rozporządzenia - dobór aktualizowany
na bieżąco.
nie dotyczy
34
Ekonomia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Ekonomia
polski
Wiedza - student:
1. Definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne i finansowe
2. Wyjaśnia warunki i sposób alokacji zasobów poprzez rynek oraz
ograniczenia zastosowania mechanizmu rynkowego
3. Wyjaśnia warunki i sposób alokacji zasobów przez państwo oraz
przypadki zawodności państwa
Umiejętności - student:
4. Docenia różnorodność poglądów na temat skuteczności i efektywności
mechanizmu rynkowego i mechanizmów biurokratyczno-planistycznych w
alokacji ograniczonych zasobów
5. Potrafi zastosować poznane instrumenty matematyki finansowej do
oceny opłacalności inwestycji finansowych i realnych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Kompetencje społeczne - student:
6. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i
pisemne oraz wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących
przedmiotem dyskusji
obowiązkowy
1
1
dr Christoph Sowada
dr Ewa Kocot
mgr Marzena Tambor
dr Katarzyna Dubas
wykład
ćwiczenia
Znajomość podstaw ekonomii oraz finansów publicznych, podstawowa
wiedza z zakresu matematyki, podstawowa wiedza o polskim systemie
ochrony zdrowia
wykłady: 15
ćwiczenia: 40
3
- uczestnictwo w zajęciach: 55 godz. - 2 ECTS
- przygotowanie na ćwiczenia i kolokwia: 35 godz. - 1 ECTS
wykład, ćwiczenia, dyskusje na zadany temat, rozwiązywanie
przykładowych zadań
Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla modułu efektów 1-3 oraz
5-6 sprawdzone będzie na podstawie trzech pisemnych jednogodzinnych
kolokwiów przeprowadzonych po zakończeniu realizacji poszczególnych
35
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
części przerabianych treści. Osiągnięcie efektu 4 oraz dodatkowo efektu 6
sprawdzone zostanie poprzez ocenę aktywności studenta w dyskusjach
prowadzonych na ćwiczeniach.
Zasadniczym warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie każdego z
trzech pisemnych kolokwiów na co najmniej 60% punktów. Kolejne
kolokwia dotyczyć będą treści materiału omawianego na wykładach i
ćwiczeniach: kolokwium nr 1 - treści modułu kształcenia 2-3, kolokwium
nr 2 - treści modułu kształcenia 4-5, kolokwium nr 3 - treści modułu
kształcenia 6. Zbiorcze kolokwium poprawkowe przeprowadzone będzie po
zakończeniu zajęć. Dodatkowym warunkiem zaliczenia modułu jest
pozytywna ocena uczestnictwa studenta w dyskusjach prowadzonych na
ćwiczeniach.
Końcowa ocena obliczana jest na podstawie wyników uzyskanych ze
wszystkich trzech kolokwiów
- ocena niedostateczna - student nie zaliczył któregoś z kolokwiów nie
uzyskując z każdego co najmniej 60% punktów
- ocena dostateczna - student uzyskał 60-69% sumy punktów z wszystkich
kolokwiów
- ocena dostateczny plus - student uzyskał 70-76% sumy punktów z
wszystkich kolokwiów
- ocena dobra - student uzyskał 77-83% sumy punktów z wszystkich
kolokwiów
- ocena dobry plus - student uzyskał 84-90% sumy punktów z wszystkich
kolokwiów
- ocena bardzo dobra - student uzyskał ponad 90% sumy punktów z
wszystkich kolokwiów
1) Przypomnienie podstawowych kategorii ekonomicznych i finansowych
2) Rynek jako optymalny mechanizm alokacji ograniczonych zasobów warunki funkcjonowania mechanizmu rynkowego, efektywność rynkowa,
optimum Pareta i zasady kompensacyjne, skrzynki Edgewortha, funkcje
dobrobytu społecznego, koncepcja optimum optimorum (równowagi
ogólnej)
3) Zawodność mechanizmu rynkowego - przyczyny i rodzaje zawodności
(dobra publiczne, efekty zewnętrzne, rosnące efekty skali, asymetrie
informacyjne i koszty transakcyjne), koncepcje second best
4) Państwo a alokacja ograniczonych zasobów – funkcje panstwa w
gospodarce, teoria wyboru społecznego i wyboru publicznego, zawodność
państwa i wnioski z nowej ekonomii politycznej
5) Instrumenty polityki ekonomicznej państwa
6) Zastosowania matematyki finansowej (rachunek procentów i dyskonta,
analiza ekonomicznej opłacalności inwestycji, rynek finansowy i
kredytowy)
Literatura podstawowa:
 Frank R.H. (2007), Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, rozdz. 15-18,
 Mansfield E. (2002), Podstawy Makroekonomii, AW PLACET,
Warszawa, rozdz. 6-13,
 Królikowski W. (2002), Podstawowe zagadnienia matematyki
finansowej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej,
Łódź, części I-IV,
 Sobczak M. (2011), Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne,
przykłady, zadania, Wydawnictwo Placet, Warszawa
 Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 3-6, 8-9,
 Wilkin J. (red.) (2005), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR, Warszawa, rozdz. 1, 3-4, 7-9,
 Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 6-9
Literatura uzupełniająca podawana będzie na bieżąco w czasie zajęć
36
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
37
Adresowana polityka społeczna
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Adresowana polityka społeczna
polski
Wiedza:
1. Student zna zasady realizowania polityki społecznej na szczeblu
lokalnym, krajowym i europejskim w odniesieniu do grup wrażliwych
2. Student posiada wiedzę jak tworzone są programy społeczne i jak ocenia
się ich wpływ na rozwiązywanie kwestii społecznych w grupach
wrażliwych
3. Student posiada wiedzę na temat uregulowań i rozwiązań systemowych
dotyczących grup wrażliwych, podatności niektórych grup ludności na
zjawisko deprywacji społecznej, dyskryminacji, ubóstwo i wykluczenie
społeczne
4. Student posiada wiedzę o regułach i czynnikach wpływających na wzrost
ryzyka społecznego, zagrożeniach rozwoju dzieci i młodzieży i instytucjach
powołanych w celu przeciwdziałania im, czynnikach dyskryminacji i
zjawiskach przemocy wobec kobiet, podejściu do niepełnosprawności jej
determinantach i trudności w integracji społecznej osób niepełnosprawnych
oraz rozwiązaniach systemowych dla osób z niepełnosprawnością
5. Student posiada wiedzę o specyficznych potrzebach osób starszych i
zjawisku agizmu.
6. Student posiada wiedzę o planowaniu działań i programów
adresowanych dla grup wrażliwych, kierunkach polityki społecznej wobec
grup ryzyka i rodzajach programów społecznych adresowanych do
konkretnych grup.
Umiejętności:
7. Student potrafi sięgać do rzetelnej i wiarygodnej informacji oraz
literatury na temat grup ryzyka społecznego
8. Student potrafi wyciągać wnioski z analizy i położenia społecznego
różnych grup społecznych w kontekście ich podatności na deprywację,
dyskryminację oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne
9. Student potrafi korzystać z dostępnych opracowań naukowych aby
wyjaśnić czynniki wpływające na deprywację
10. Student potrafi analizować, interpretować i monitorować realizację
działań programów społecznych adresowanych do wybranych grup
ludności
11. Student potrafi poddać krytycznemu osądowi istniejące programy
społeczne adresowane do grup wrażliwych społecznie
12. Student potrafi projektować i proponować działania zapobiegające
deprywacji społecznej
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Kompetencje społeczne:
13. Student przejawia zaangażowanie w sprawy przeciwdziałania
zagrożeniom społecznym w rozwoju dzieci i młodzieży, dyskryminacji
kobiet, osób niepełnosprawnych oraz starszych
14. Student potrafi efektywnie w wyznaczonym czasie rozwiązać zadanie w
grupie ćwiczeniowej
15. Student wykazuje aktywności (zabiera głos i argumentuje) w sytuacji
wyboru odpowiednich interwencji
16. Student wykazuje tolerancję dla inności oraz otwartość na trafne nowe
interwencje w zakresie pomocy dla grup wrażliwych
obowiązkowy
38
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
1
1
prof. dr hab. Stanisława Golinowska
mgr inż. Dominika Socha
wykład
ćwiczenia
Znajomość ogólnych zagadnień polityki społecznej; modeli, tendencji w
rozwoju państwa opiekuńczego, instytucji społecznych, stosowanych
narzędzi.
wykłady: 15
ćwiczenia: 15
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 35 godz. - 1 ECTS
Wykład interaktywny, ćwiczenia w małych grupach, inscenizacje zjawisk
społecznych i sposobów reakcji w określonych sytuacjach, dyskusje
grupowe z wykorzystaniem raportów społecznych, analizy danych
statystycznych, prezentacje grupowe i indywidualne wykonanie broszur
informacyjnych.
Efekt 1-6: ocena zaliczenia pisemnego, Efekt 7-11: ocena prezentacji
grupowych i indywidualnych, ocena materiałów pisemnych
przygotowanych przez studenta, Efekt 13-16: ocena wypowiedzi studenta
na zadany problem, w tym wniosków z obejrzanych reportaży, ocena
efektywności pracy grupowej i adekwatności wypracowanych rozwiązań
dla konkretnego problemu
1. Aktywne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach, 2. Przygotowanie
prezentacji, materiałów pisemnych i rozwiązań dla zadań grupowych 3
Końcowe zaliczenie pisemne.
Wiedza: 1-6 na ocenę 2 student nie umie zidentyfikować grup wrażliwych,
na ocenę 3 student definiuje grupy wrażliwe, charakteryzuje je oraz
wymienia instytucje polityki społecznej zajmujące się rozwiązywaniem
problemów charakterystycznych dla tych grup, na ocenę 4 student
identyfikuje grupy wrażliwe, zna specyficzne potrzeby każdej z grup,
programy społeczne adresowane do konkretnych grup, na ocenę 5 student
identyfikuje grupy wrażliwe, instytucje i programy do nich adresowane,
umie analizować rodzaje programów i porównywa je pod kątem
wyznaczonych kryteriów.
Umiejętności: 7: na ocenę 2 student nie zna programów profilowanych dla
grup wrażliwych, na ocenę 3 student potrafi wymienić programy dla grup
ryzyka społecznego, na ocenę 4 student umie analizować programy na
ocenę 5 student umie analizować programy i formułować konstruktywne
wnioski na ich podstawie. 8-10: na ocenę 2 student nie potrafi wyciągać
wniosków z analizy i położenia społecznego różnych grup społecznych
pracując w grupie na 3 student umie pracując w grupie dostrzec kontekst
położenia grup słabszych w relacjach społecznych, na 4 student umie
stworzyć wraz z grupą strategie przeciwdziałania podatności na
deprywację, dyskryminację oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne, na 5
student umie w grupie zdywersyfikować strategie przeciwdziałające
deprywacji grup słabszych 11: na ocenę 2 student nie potrafi korzystać z
39
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
dostępnych opracowań naukowych, na ocenę 3 student potrafi korzystać z
literatury aby wyjaśnić czynniki wpływające na deprywację, na ocenę 4
student potrafi kompilować dane literaturo-we,
na ocenę 5 student potrafi analizować i kompilować źródła danych
naukowych 12: Student potrafi analizować, interpretować i monitorować
realizację działań programów społecznych adresowanych do wybranych
grup ludności na ocenę 2 student nie przejawia zaangażowanie w sprawy
społeczne,na ocenę 3 formułuje zakres przeciwdziałania podstawowym
zagrożeniom społecznym,na ocenę 4 student kompleksowo ocenia działania
instytucjonalne,na ocenę 5 student proponuje działania zapobiegawcze,
których deficyt zauważa.
Kompetencje społeczne: 13-16 na ocenę 2 student nie potrafi pracować w
grupie, na ocenę 3 w podstawowym zakresie bierze udział w pracy
grupowej, na ocenę 4 konstruktywnie współdziała w grupie, na ocenę 5
organizuje kierunek pracy grupy, ma decydującą rolę w rozwiązaniu
problemu.
- Podatność (vulnerability) na deprywację społeczną, dyskryminację,
ubóstwo i wykluczenie społeczne wybranych grup ludności. Przyczyny,
kryteria rozpoznawania i metody analizy.
- Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży i polityka społeczna wobec dzieci i
młodzieży
- Specyficzne funkcje społeczne kobiet, dyskryminacja i zjawiska
przemocy wobec kobiet oraz regulacje i polityka społeczna adresowana do
kobiet.
- Determinanty i rodzaje niepełnosprawności i specyficzne potrzeby osób z
niepełnosprawnością
- Programy rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej adresowane do
osób niepełnosprawnych.
- Specyficzne potrzeby związane z procesem starzenia się i polityki
społeczne adresowane do różnych grup osób starszych
- Finansowanie potrzeb grup podatnych na ryzyka społeczne.
 Barnes B.,i Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic,
Warszawa
 Bradley H.(2008), Płeć, Wydawnictwo Sic, Warszawa
 Golinowska S. (2008) Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, IPiSS,
Warszawa
 Golinowska S.(2010), Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie
społeczne, Kultura i Społeczeństwo, rok LIV, nr 3/ 2010
 Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) (2010), Skazani na
wykluczenie!?, Wydawnictwo KUL, Lublin
 Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. (2007), Aktywność
zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań
empirycznych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
 Lisowska E. (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w
społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 Nowicka A.(red.) (2006), Wybrane problemy osób starszych, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków
 Polityka Społeczna Nr 9/2009, Numer specjalny - Dzieci
 Szukalski P. (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia
się, Instytut Spraw Publicznych i ZUS, Warszawa
 Tarkowska E. i inni (2008), Ubóstwo i wykluczenie społeczne
młodzieży, IPiSS, Warszawa
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
40
Psychologia zdrowia i jakość życia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Zdrowia i Środowiska, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Psychologia zdrowia i jakość życia
polski
Wiedza:
1. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu
programów profilaktycznych na jakość życia uwarunkowaną zdrowiem.
2. Zna zagadnienia dotyczące teorii i metod badań i zmiany przekonań
zdrowotnych wpływających na zachowania zdrowotne.
3. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych.
Umiejętności:
4. Planuje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze poprawy jakości życia
uwarunkowanej zdrowiem, działania profilaktyczne, informacyjne,
edukacyjne oraz szkolenia profesjonalistów.
5. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań
konkretnego problemu związanego z jakością życia określonej grupy
pacentów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
6. Potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego
problemu dotyczącego jakości życia uwarunkowanej zdrowiem integrując
wiedzę teoretyczną z praktyką.
7. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu jakości życia związanej ze
zdrowiem.
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
Kompetencja społeczne.
8. Potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz
poprawy stylu i jakości życia związanej ze zdrowiem.
9. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów.
10. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.
11. Wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne w
społeczeństwie.
obowiązkowy
1
1
dr Marta Malinowska-Cieślik
dr Barbara Zawadzka
wykład
ćwiczenia
Wiedza z zakresu psychologicznych uwarunkowań zachowania człowieka,
podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, socjologii medycyny,
biologii człowieka, demografii, epidemiologii oraz metod badań w naukach
społecznych.
wykłady: 14
ćwiczenia: 26
41
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 40 godz.- 1 ECTS
- przygotowanie do zajęć: 7 godz. - 0,25 ECTS
- sporządzenie projektu i jego prezentacja: 15 godz. - 0,5 ECTS
- przygotowanie do zaliczenia i uczestnictwo w nim: 7 godz. - 0,25 ECTS
Wykład multimedialny, interaktywny; dyskusja, praca zespołowa nad
projektem, prezentacje wyników pracy zespołowej z informacją zwrotną,
samodzielne poszukiwanie i ocenianie informacji naukowej.
Efekt 1-3:, Ocena przygotowania i aktywności na zajęciach, ocena projektu
zespołowego, test zaliczeniowy.
Efekt 4-7: Ocena przygotowania i aktywności na zajęciach, ocena
prezentacji zadań programu, ocena projektu zespołowego..
Efekt 8-11:Ocena przygotowania i aktywności na zajęciach, ocena
prezentacji zdań programu, ocena projektu zespołowego.
Forma: ocena projektu zespołowego i test zaliczeniowy. Warunki: obecność
na zajęciach, pozytywna ocena projektu zespołowego, pozytywna ocena
przygotowania i aktywności na zajęciach.
Efekt 1: Student będzie znał zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw,
metod oceny i zmiany psychospołecznych determinant zachowań
zdrowotnych związanych z jakością życia.
Ocena 2: Student nie zna w/w zagadnień
Ocena 3: Student zna ponad połowę w/w zagadnień
Ocena 4: Student zna ponad 70% w/w zagadnień
Ocena 5: Student zna ponad 90% w/w zagadnień
Efekt 2: Student będzie umiał wyszukać, analizować, ocenić i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy na temat problemów związanych z jakością z życia uwarunkowanej
zdrowiem.
Ocena 2: Student nie umie w/w zadań
Ocena 3: Student umie ponad połowę w/w zadań
Ocena 4: Student umie ponad 70% w/w zadań
Ocena 5: Student umie ponad 90% w/w zadań
Efekt 3: Student będzie umiał zastosować teorie i strategie psychologii
zdrowia w planowaniu programu poprawy jakości życia uwarunkowanej
zdrowiem.
Ocena 2: Student nie umie w/w zadań
Ocena 3: Student umie ponad połowę w/w zadań
Ocena 4: Student umie ponad 70% w/w zadań
Ocena 5: Student umie ponad 90% w/w zadań
1) Wprowadzenie do psychologii zdrowia jako dziedziny stosowanej w
zdrowiu publicznym. Bio-psycho-społeczna koncepcja zdrowia i choroby.
Model salutogenetyczny i patogenetyczny.
2) Behawioralne i poznawcze uwarunkowania zdrowia. Motywowanie do
zmiany zachowań zdrowotnych Modele społeczno-poznawcze stosowane w
planowaniu zmiany zachowań zdrowotnych.
3) Stres i zdrowie. Wybrane psychologiczne koncepcje stresu. Badanie i
ocena stresu.
4) Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem. Metody oceny i
rozwijania zdolności radzenia sobie.
5) Stres zawodowy wśród służb medycznych i ratowniczych. Wypalenie
zawodowe i jego zapobieganie.
6) Psychologiczne aspekty korzystania z systemu ochrony zdrowia. Rola
wsparcia społecznego w chorobie i leczeniu.
7) Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych.
Postrzeganie choroby. Model samoregulacji. Adaptacja i radzenie sobie z
chorobą.
42
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
8) Problemy pacjentów z przewlekłymi chorobami. Ból, lęk i cierpienie
ludzi chorych. Umieranie, opieka paliatywna, hospicyjna.
9) Zdrowie subiektywne. Jakość życia uwarunkowana zdrowiem. Pomiar i
ocena.
10) Planowanie i ewaluacja programu poprawy jakości życia
uwarunkowanej zdrowiem.
 Bishop G.D. (2000), Psychologia zdrowi, Wydaw. Astrum, Wrocław
 Chodkiewicz J. (2005), Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia,
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
 Dolińska-Zygmunt G.(red.) (1996), Elementy psychologii zdrowia,
Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław
 Dolińska-Zygmunt G. (2000), Podmiotowe uwarunkowania zachowań
promujących zdrowie, Wyd. Inst. Psychologii PAN, Warszawa
 Heszen-Niejodek I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Wyd. PWN,
Warszawa
 Inne wybrane publikacje i materiały przekazywane studentom podczas
zajęć
nie dotyczy
43
Research methods
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Course topics
Faculty of Health Sciences
Department of Epidemiology and Population Studies
Research methods
English
Knowledge:
1. Knows the designs of the main types of studies, data collection tools and
methods.
2. Knows the principles of the data analysis.
Abilities:
3. Able to use available data bases for identification factors influencing health.
4. Knows English professional vocabulary and understands the main track of the
English text including understanding of the discussion on public health problems.
obligatory
1
1
prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
lecture
Knowledge of basic epidemiology
lectures: 30
2
- participation in classes: 30 h. - 1 ECTS
- preparation for the exam: 30 h. - 1 ECTS
lecture
Effect 1-4: exam
Written exam (test) (100% of the final assessment)
Condition for the award of a credit is to have at least 50% good answers in the
test. Mark depends on % of good answers in the test:
mark 3 if 50-59%
mark 3,5 if 60-64%
mark 4 if 65-69%
mark 4,5 if 70-74%
mark 5 if >75%
Design and importance of qualitative research.
Design and importance of quantitative research.
Standarization of measurements.
Preparation of databases and data quality control.
Detailed description of ongoing content included below:
Topic of lecture:
o Causality.
o Qualitative research.
o Descriptive studies.
o Quantitative research
o Selection of the study group and the selection procedures.
o Avoiding sources of bias in research.
o Construction of the questionnaire.
o Coding and data quality control.
44
Recommended and required
reading
o Research article.
 Silverman D. (2006), Badania jakościowe (Qualitative research),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 Bonita R., Beaglehole R., Kjelstrom T. (2007), Basic Epidemiology. 2nd
edition World Health Organization, Geneva
 Recommended up to date scientific articles in English.
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
45
Specialized English in Public Health
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Zakład Informacji Naukowej
Specialized English in Public Health
English
Knowledge:
1. The student has a high level of competence in the English language understands the main ideas of various texts on both concrete and abstract topics,
he/she also understands the discussion of topics related to public health;
Skills:
2. The student can communicate in English using clear, detailed oral and written
statements and explain his/her position in the matters being discussed, taking into
consideration the advantages and disadvantages of different solutions;
3. Has and develops the ability to integrate theoretical knowledge with practice in
the field of communication and teamwork;
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Social competences:
4. Appreciates the diversity of views and their contribution to the overall picture
of population health.
5. The student can work in a group on the strategy of a chosen problem of public
health and has the knowledge of the principles of designing and writing reports
and scientific papers in English.
obligatory
1
1i2
mgr Maja Nowak-Bończa, mgr Grażyna Trembecka
dr Barbara Niedźwiedzka
practical classes
knowledge of English at the upper-intermediate or advanced level
practical classes: 60
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
4
Assessment methods and
criteria; course grading
Form and conditions for the
award of a credit
evaluation of oral presentations, written assignments, in-class tests and evaluation
of individual work, team work, group discussions
The final grade for Specialized English in Public Health is computed as follows.
30% for the average of all homework, including written assignments and quizzes.
30% for in-class participation and attendance. 40% for the final exam.
95-100%=5
90-94%=4.5
80-89%=4.0
70-79%=3.5
60-69%=3
< 59% gives a 2
- class participation: 60 hours - 2 ECTS
- the student's own work, course preparation: 60 hours - 2 ECTS
Directed study of material in textbooks, small-group activities, brainstorming
sessions; class discussions, case studies, presentations, communication games
46
Course topics
Recommended and required
reading
familiarize students with major issues of public health in the English language
and develop the ability to use the English language within the discipline with the
skilful use of specialist terms.
articles published in English for European Public Health. A Specialised Course
for Students and Professionals, Maastricht University Press 2007
- Materials developed by person running the course
- Other educational materials are provided to students during class
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
47
Ochrona własności intelektualnej
Nazwa wydziału
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Zakład Informacji Naukowej
Nazwa modułu kształcenia
Ochrona własności intelektualnej
Kod modułu
Język kształcenia
polski
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wiedza:
1. Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności
intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa
autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych.
Umiejętności:
2. Posiada umiejętność korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw
autorskich i ochrony baz danych, wykorzystywanych w codziennej pracy
jednostek ochrony zdrowia.
Kompetencje społeczne:
3. Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
obowiązkowy
Rok studiów
1
Semestr
1
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch
dr Barbara Niedźwiedzka
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
ćwiczenia: 10
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
1
Bilans punktów ECTS
- uczestnictwo w zajęciach: 10 godz. - 0,3 ECTS
- przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,3 ECTS
- przygotowanie do zaliczenia: 10 godz. - 0,4 ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Dyskusja, dyskusja w grupach, prezentacje, wykład.
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Efekt 1, 2, 3 - Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in.
praw autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej
pracy jednostek ochrony zdrowia i w badaniach naukowych - prezentacja na
zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność
na zajęciach i przygotowanie do poszczególnych zajęć. Zaliczenie w oparciu
o prezentację.
48
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 1, 2 i 3: 2 - nie posiada wiedzy i umiejętności korzystania z wiedzy z
zakresu praw autorskich i ochrony własności intelektualnej; 3 - posiada
podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania się do przepisów
prawa autorskiego; 4 - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu praw
autorskich i ochrony własności intelektualnej; 5 - posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu praw autorskich i oraz rozumie etyczny aspekt
ochrony własności intelektualnej.
Treści modułu kształcenia
Zapoznanie się z pojęciem własności intelektualnej i przedmiotem ochrony
prawa własności intelektualnej.
Transfer własności intelektualnej (licencje, prawa pracodawcy, etc.).
Przepisy prawa chroniące własność intelektualną (odpowiedzialność karna,
cywilna, pracownicza, itp.).
Wykorzystanie wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony własności
intelektualnej.
Poznanie środków i instytucji chroniące własność intelektualną.
Etyczny aspekt ochrony własności intelektualnej.
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
 Michniewicz G. (2010), Ochrona własności intelektualnej,
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa
 Nowak T. (2008), Ochrona własności intelektualnej, wybrane
zagadnienia, Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok
 Sieńczyło-Chlabicz, J.(red.) (2009), Prawo własności intelektualnej,
LexisNexis Polska, Warszawa
 Załucki M. (red.) (2008), Prawo własności intelektualnej : repetytorium,
"Difin", Warszawa
 Szewc A. (2009), Szczególne aspekty ochrony własności intelektualnej.
Zeszyty Naukowe - Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Opolskiej, Opole
 Nowińska E. (1998), Polskie prawo własności intelektualnej: prawo
autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych, Twigger,
Warszawa
nie dotyczy
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w
przypadku, gdy program kształcenia
przewiduje praktyki
49
Żywienie człowieka
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Żywienia Człowieka
Żywienie człowieka
polski
Wiedza - student:
1. Posiada zaawansowaną wiedzę w wybranych zagadnieniach związanych
z żywieniem człowieka zdrowego
2. Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowo-żywieniowego
w aspekcie regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim
3. Zna rolę znakowania żywności w podejmowaniu właściwych wyborów
żywieniowych
4. Wie jaka jest rola i zagrożenie ze strony suplementów diety
5. Wykazuje pogłębioną znajomość zasad edukacji żywieniowej
6. Posiada wiedzę na temat nutrigenomiki i nutrigenetyki
7. Zna zalecenia na poziomie ogólnoświatowym i wyniki badań dotyczące
wpływu żywienia na powstawanie chorób
8. Ma wiedzę o problemach etycznych problemach w badaniach
żywieniowych
Umiejętności - student:
9. Umie wykorzystać metodę Evidence Based Nutrition w opracowywaniu
norm żywienia i ocenie sposobu żywienia ludności w różnych okresach
życia i stanu zdrowia
10. Potrafi ocenić warunki higieniczno-sanitarne pomieszczeń
wykorzystując system HACCP
11. Potrafi przygotować program profilaktyczny i program edukacyjny
związany z żywieniem określonej grupy ludności
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
Kompetencje społeczne - student:
12. Modyfikuje swoje postępowanie w zależności od sytuacji
13. Wykorzystuje nabytą wiedzę w promocji prozdrowotnych zachowań w
otoczeniu
14. Doskonali nabyte zdolności
15. Rozwija zainteresowania własne korzystając z wiadomości
otrzymanych w czasie zajęć
obowiązkowy
1
1
prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
dr n. med. Beata Piórecka
mgr inż. Jaśmina Żwirska
mgr Ewa Błaszczyk (doktorantka)
mgr inż. Paulina Kołacz (doktorantka)
wykład
ćwiczenia
Podstawowa wiedza z zakresu nauki o żywieniu człowieka
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
50
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
3
- uczestnictwo w zajęciach: 45 godz. - 1,3 ETCS
- przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. - 1 ETCS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie: 25 godz. 0,7 ETCS
Wykład z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia, zajęcia praktyczne rozwiązywanie pewnych zajęć, praca własna, konsultacje u prowadzących
zajęcia.
Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla moduły efektów z zakresu
wiedzy i umiejętności (1-9) sprawdzone będzie na egzaminie ustnym.
Osiągnięcie efektów (10-11) oraz 12-15 sprawdzone zostanie poprzez
ocenę aktywności studenta w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach.
Zaliczenie modułu składa się z 3 części – zaliczenia ćwiczeń, spełnienie
dodatkowych wymagań, egzaminu ustnego materiału wykładowego i
posiadanie ogólnej wiedzy z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń:
Ocena 2 – brak 50% obecności na ćwiczeniach i ich zaliczenia
indywidualnego, zaliczenie 3 testów na 2.
Ocena 3 – brak 50% obecności, które zostały zaliczone indywidualnie. Dwa
testy zaliczone pozytywnie.
Ocena 4 – liczba nieobecności poniżej 50%, wszystkie nieobecności
zaliczone indywidualnie, średnie zaliczenie testów na 4.
Ocena 5 – liczba nieobecności poniżej 20%, wszystkie nieobecności
zaliczone indywidualnie, średnie zaliczenie testów na powyżej 4.
Wymogi dodatkowe:
Wszyscy studenci – przygotowanie programu edukacyjnego oraz udział w
dwóch odczytach/konferencjach potwierdzonych certyfikatem.
Treści modułu kształcenia
Zaliczenie modułu:
Egzamin ustny jest warunkiem zaliczenia modułu, do jego dopuszczenia
wymagane spełnienie zaliczenia ćwiczeń na 3 i dodatkowych wymogów.
Egzamin ustny polega na odpowiedzi na 3 pytań wylosowanych z puli
pytań obejmujących materiał wykładowy i zalecaną literaturę. Pytania są
przekazane studentom na co najmniej tydzień przed ustalonym terminem
zaliczenia. Termin zaliczenia jest uzgadniany ze starostą roku.
Ocena 2 – niedopuszczenie do egzaminu ustnego – brak spełnienia
warunków zaliczenia modułu lub brak pozytywnej odpowiedzi na 3
pytania.
Ocena 3 – dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź na co
najmniej 2 pytania.
Ocena 4 – dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź na
wszystkie pytania w tym na dwa w pełni wyczerpująco.
Ocena 5 - dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź
wyczerpująca na wszystkie pytania.
Wykorzystanie metody Evidence Based Nutrition w opracowywaniu norm
żywienia, ocenie sposobu żywienia ludności w różnych okresach życia i
stanu zdrowia. Bezpieczeństwo żywnościowo-żywieniowe w aspekcie
regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim. Formy edukacji
żywieniowej - programy profilaktyczne. Żywienie ludzi w różnych
okresach życia. Żywienie człowieka chorego - dieta, prawa pacjenta.
Higiena artykułów żywnościowych i przedmiotów codziennego użytku
mających kontakt z żywnością. System HACCP - studium przypadku:
Substancje dodatkowe i obce w żywności. Środowiskowe uwarunkowania
skażeń żywności. Formy ochrony ludności. Suplementy żywności - prawo
unijne. Rola oznakowania żywności w podejmowaniu właściwych
51
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
wyborów żywieniowych - oświadczenia żywieniowe, zdrowotne. Produkty
żywnościowe mające wpływ na antyzdrowotne zachowania człowieka i ich
toksyczne uwarunkowania. Nutrigenomika i nutrigenetyka. Problemy
etyczne w żywieniu i produkcji żywności.
Wartość odżywcza środków spożywczych wyliczana na podstawie gęstości
odżywczej (zmiany wartości odżywczej produktów spożywczych zależne
od przechowywania żywności i stosowanych technik kulinarnych).
Gospodarka wodno-elektrolitowa oraz wpływ żywienia na równowagę
kwasowo-zasadową. Ocena stanu odżywienia - badania antropometryczne:
ocena masy ciała i wzrostu, pomiary grubości tkanki tłuszczowej,
zastosowanie i ocena wskaźników do oceny nadmiaru masy ciała i
otłuszczenia. Pogłębione metody oceny sposobu żywienia. Ocena
zawartości wybranych składników odżywczych oraz indywidualnych racji
pokarmowych na podstawie przeprowadzonego 24-godzinnego wywiadu
przy zastosowaniu programu komputerowego DIETETYK.
Ocena jakościowa zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego na
przykładzie szpitala. Ocena niedoboru masy ciała w zaburzeniach
odżywiania.
 Bal J. (red.) (2011), Biologia molekularna w medycynie, w: Elementy
genetyki klinicznej, PWN, Warszawa, 307-315
 Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009), Żywienie człowieka a
zdrowie publiczne, PWN, Warszawa
 Gawęcki J. (red.) (2010) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o
żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 Gertig H., Duda G. (2004), Żywność a zdrowie i prawo, Wyd. Lek.
PZWL, Warszawa
 Gertig H., Przysławski J. (2006), Bromatologia, Wyd. Lek. PZWL,
Warszawa
 Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) (2010),Żywienie człowieka
zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (2008), Normy żywienia człowieka.
Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. Lek. PZWL,
Warszawa
 Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2005), Wartość
odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw,
Wyd. Lek. PZWL, Warszawa
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
52
Epidemiologia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Epidemiologia
polski
Wiedza:
1. Ma pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób
zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością środowiska,
stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka
zdrowotnego
2. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
populacji oraz rozpowszechnienia chorób
3. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych
4. Ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego
5. Posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej
6.
Umiejętności:
6. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania,
obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione i
wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a
czynnikami społeczno-ekonomicznymi
7. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
oraz czynników wpływających na zdrowie
8. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego
9. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu
dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką
10. Posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych oraz
oceniania jakości i skuteczności komunikowania na różnych poziomach
11. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie
przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i
uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie
na tle innych podobnych badań
Kompetencje społeczne:
12. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym oraz
współpracowników
obowiązkowy
1
1i2
prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
dr Urszula Stepaniak
dr med. Roman Topór-Mądry
mgr Renata Wolfshaut-Wolak
mgr Agnieszka Doryńska
dr Magdalena Kozela
prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
wykład
ćwiczenia
53
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Znajomość podstawowych pojęć oraz koncepcji i metod
epidemiologicznych, znajomość podstaw biostatystyki, podstaw
demografii, języka angielskiego oraz umiejętność wyszukiwania i czytania
prac naukowych
wykłady: 30
ćwiczenia: 60
5
- udział w zajęciach kontaktowych: 90 godz. -3 ECTS
- przygotowanie się do i udział w egzaminie: 26 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do seminariów: 15 godz. - 0,5 ECTS
- praca własna - przygotowanie prezentacji i raportów: 15 godz. - 0,5 ECTS
wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, analiza artykułów naukowych
Efekty 1-5: test;
Efekty 6-12: raporty, prezentacje i odpowiedź ustna (aktywność w dyskusji
w czasie zajęć);
Egzamin pisemny po drugim semestrze z całości materiału: 60% oceny
końcowej;
Zaliczenie ćwiczeń: aktywność (30%) raporty i prezentacje (10%)
Dopuszczenie do egzaminu oparte jest zaliczeniu ćwiczeń, które wynika z
aktywnej obecności na zajęciach oraz przygotowaniu i prezentacji raportów
problemowych
Efekty 1-5:
ocena 2: nie potrafi odpowiedzieć na pytania;
ocena 3: udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym;
ocena 4: udziela odpowiedzi, ale nie w pełnym zakresie tematu;
ocena 5: zna większość odpowiedzi na poziomie świadczącym o
dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień.
Efekty 6-12:
ocena 2:nie potrafi przygotować/zaprezentować materiału;
ocena 3: przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie
podstawowym;
ocena 4:przygotowuje i prezentuje oraz dokonuje interpretacji;
ocena 5:przygotowuje i prezentuje wraz interpretacją i krytyczną oceną
zagadnienia i dyskusją metody.
Treści merytoryczne: epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych,
najważniejsze problemy zdrowotne w Polsce i na świecie. Realizacja treści
następuje poprzez wykłady oraz seminaria, na których omawiane i
analizowane są artykuły naukowe. Ponadto studenci przygotowują
prezentacje i raporty podsumowujące stan wiedzy naukowej w wybranych
problemach zdrowotnych.
Szczegółowy opis realizowanych treści:
WYKŁADY semestr I
Przyczyny zachorowań i zgonów w Polsce i na Świecie. Epidemiologia
chorób zakaźnych i niezakaźnych. Epidemiologiczne kryteria efektywności
działań. Zawał serca, skuteczność leczenia.
Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Hipercholesterolemia. Czynniki
ryzyka a przyczyny chorób - Nadciśnienie tętnicze. Czynniki ryzyka a
przyczyny chorób - Cukrzyca i otyłość. Czynniki ryzyka a przyczyny
chorób - Palenie tytoniu. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Niska
aktywność fizyczna.
Epidemiologia żywieniowa; Prewencja choroby niedokrwiennej serca.
Strategia populacyjna i strategia wysokiego ryzyka; Epidemiologiczne
kryteria efektywności działań medycznych i opieki zdrowotnej;
54
Efektywność programów pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu
krążenia. Profilaktyka nowotworów: czynniki ryzyka oraz wczesne
wykrywanie Epidemiologia środowiskowa. Zanieczyszczenie środowiska i
skutki zdrowotne.
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
ĆWICZENIA semestr I:
Analiza wyników badań epidemiologicznych. (praca z artykułami)
Nadciśnienie tętnicze - ekonomia leczenia. Analiza wyników badań epid.
Hipercholesterolemia - skuteczność i koszty leczenia. Analiza wyników
badań epidemiologicznych. Choroba niedokrwienna serca - prewencja
wtórna - stosowanie aspiryny i B-blokerów. Analiza wyników badań
epidemiologicznych. Palenie papierosów - metoda Peto. Czynniki ryzyka a
przyczyny chorób. Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób układu
krążenia. Epidemiologia chorób niezakaźnych. Nowotwory - statystyka
zachorowalności i śmiertelności. Analiza wyników badań
epidemiologicznych. Metaanaliza - badania kliniczne w leczeniu astmy
oskrzelowej. Analiza wyników badań epid. Eksperyment medyczny w
leczeniu alergii.
Epidemiologia środowiskowa. Zanieczyszczenia powietrza a umieralność.
Ocena stanu zdrowia ludności. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem.
Wykorzystanie epid. przy ocenie jakości usług medycznych. Analiza
wyników badań epid. Program EPI-INFO.
ĆWICZENIA semestr II:
Zagadnienia obejmują aktualne problemy zdrowia publicznego i ustalane są
na początku każdego semestru np.: testy diagnostyczne w kierunku
wykrycia zakażenia HIV, skuteczność programów edukacyjnych, efekty
zdrowotne narażenia na promieniowanie UV, poród w szpitalu czy w
domu?
 Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. (2007), Basic Epidemiology,
2nd edition, World Health Organization, Geneva
 Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (2002), Podstawy
Epidemiologii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej,
Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera,
Łódź
 Jędrychowski W. (2002), Podstawy Epidemiologii, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 bieżące opracowania naukowe, rekomendacje towarzystw naukowych i
zespołów ekspertów w oparciu o bazy: Medline, Cochrane Library,
Embase, Lex Polonica
 Rekomendacje Towarzystw Europejskich
 Polskie Forum Profilaktyki WWW.pfp.edu.pl
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
55
Szkolenie BHP
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Wydział Nauk o Zdrowiu
Szkolenie BHP
polski
nie dotyczy
obowiązkowy
1
1
Barbara Bryk
Dariusz Płodzień
nauczanie zdalne
nie dotyczy
nauczanie zdalne: 4
0
nie dotyczy
Szkolenie zorganizowane jest w formie zdalnego nauczania z
wykorzystaniem platformy Pegaz.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do materiałów zamieszczonych na
platformie w terminie określonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego nr 69 z 26 września 2011 roku w sprawie: szkolenia w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Materiały przygotowane zostały w formach tekstów, filmów, animacji,
grafik, ilustracji a także quizów ćwiczeniowych. Udostępnione forum
dyskusyjne umożliwia kontakt zarówno z nauczycielem jak i z
uczestnikami szkolenia. W ramach forum możliwe jest prowadzenie
dyskusji na tematy związane z problematyką bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Quizy ćwiczeniowe pozwalają na bieżące sprawdzanie przez uczestników
szkolenia swoich wiadomości i umiejętności.
nie dotyczy
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu testowego w trybie
zdalnym.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów
(w pełni poprawna odpowiedź na 12 z 20 pytań).
Czas przeznaczony na rozwiązywanie testu to 30 minut.
56
Treści modułu kształcenia
I. Wybrane zagadnienia prawne
1. Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy
- Podstawowe regulacje prawne i występujące w nich pojęcia
- Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
- Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
- Przepisy ogólne
- Przepisy szczegółowe
3. Wypadki studentów i świadczenia z tytułu tych wypadków
- Wypadek powstały w szczególnych okolicznościach
- Świadczenia przysługujące osobie poszkodowanej wskutek takiego
wypadku
- Kiedy świadczenie nie przysługuje
II Elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy
1. Elementy ergonomii
- Postacie ergonomii
- Ergonomia stanowiska komputerowego
- Barwy informacyjne
- Znaki bezpieczeństwa
2. Elementy fizjologii pracy
- Wprowadzenie do fizjologii pracy
- Przenoszenie ciężarów
- Zmęczenie
- Rytm biologiczny człowieka
3. Elementy higieny pracy
- Udział higieny w kształtowaniu warunków pracy
- Zadania medycyny pracy
III. Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy
1. Czynniki występujące w środowisku pracy
- Podział czynników występujących w środowisku pracy
- Czynniki niebezpieczne
- Likwidacja oraz ograniczenie wpływu czynników niebezpiecznych
2. Zagrożenia związane z urządzeniami elektrycznymi
- Przyczyny porażenia i oparzenia prądem elektrycznym
- Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
- Sposoby ochrony przed porażeniem prądem
- Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych
- Zasady ratowania osób porażonych prądem elektrycznym
3. Hałas w środowisku pracy
- Czym jest hałas?
- Wpływ hałasu na organizm człowieka
- Redukcja i ograniczanie hałasu
- Hałas w biurze
4. Czynniki chemiczne w środowisku pracy
- Klasyfikacja substancji chemicznych
- Rodzaje zatruć
- Drogi wchłaniania substancji chemicznych do organizmu
- Sposoby działania substancji chemicznych na organizm
- Sposoby likwidacji lub ograniczenia źródeł zagrożeń chemicznych
- Substancje niebezpieczne
5. Czynniki biologiczne w środowisku pracy
- Co to są czynniki zagrożeń biologicznych
- Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych
- Występowanie i rozprzestrzenianie
- Działanie na organizm ludzki
57
- Gdzie można mieć kontakt z czynnikami biologicznymi?
- Narażone grupy zawodowe
- Profilaktyka i zwalczanie czynników biologicznych
6. Ocena ryzyka zawodowego - sposób na bezpieczne miejsce pracy
- Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego
- Dlaczego należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?
- Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
- Jak oceniać ryzyko?
- Kto ocenia ryzyko?
IV. Ochrona przeciwpożarowa
1. Powstawanie pożarów
- Warunki powstania pożaru
- Przyczyny pożarów
- Zagrożenia podczas pożaru
2. Procedura postępowania
- Gdy zauważymy pożar
- Alarmowanie służb ratowniczych
- Alarmowanie osób w strefie zagrożenia
- Ewakuacja
3. Gaszenie pożarów
- Kiedy gasić pożar?
- Jak gasić pożar?
- Znaki ochrony przeciwpożarowej
- Podstawy prawne
V. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
1. Zasady odpowiedzialności prawnej dotyczące udzielania pierwszej
pomocy
- Podstawy prawne
2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
- Bezpieczeństwo
- Sprawdzenie podstawowych czynności życiowych
- Udzielanie pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej
- Pomoc przy zatrzymaniu krążenia krwi
- Krwotok, zranienia, amputacje
- Oparzenia
- Urazy kości i stawów
- Urazy kręgosłupa
- Porażenie prądem elektrycznym
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu




Materiały zamieszczone w kursie.
Rączkowski B. (2009), BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i
Doskonalenia Kadr, Gdańsk
Koradecka D. (2008), Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP-PIB,
Warszawa
Zawieska W. M., Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach
komputerowych
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
58
Ekonomika sektora ochrony zdrowia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Ekonomika sektora ochrony zdrowia
polski
Wiedza:
1. Rozumie specyfikę funkcjonowania sektora zdrowotnego i jego
podmiotów w zakresie zagadnień ekonomicznych (rola państwa i rynku).
2. Posiada wiedzę na temat modeli finansowania sektora zdrowotnego i
jego podmiotów oraz potrafi usytuować i scharakteryzować polski system
finansowania ochrony zdrowia.
3. Zna zasady i uwarunkowania alokacji środków na wszystkich poziomach
organizacyjnych ochrony zdrowia, przepływy środków finansowych oraz
czynniki wpływające na wielkość wydatków w sektorze zdrowotnym w
Polsce.
4. Rozumie funkcje instytucji w sektorze zdrowotnym i zna efektywne
relacje między nimi, w szczególności w odniesieniu do planowania i
edukacji kadr medycznych, inwestycji, promocji zdrowia i profilaktyki,
badań medycznych, świadczenia usług leczniczych i rehabilitacyjnych,
nadzoru i ewaluacji.
5. Zna uregulowania dotyczące uprawnień i funkcji grup podmiotów w
sektorze ochrony zdrowia (świadczeniodawcy, płatnicy, ubezpieczyciele,
korporacje zawodowe, organizacje pacjentów) oraz organów władzy
(rządowej i samorządu terytorialnego ) w odniesieniu do ochrony zdrowia.
6. Rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i efektywnym
działaniem na rzecz ochrony zdrowia.
7. Rozumie efekty ekonomiczno-finansowe dokonywanych wyborów w
zakresie problematyki polityki zdrowotnej.
Umiejętności:
8. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informację z różnych źródeł (publikacje naukowe i statystyczne,
ekspertyzy, raporty, bazy danych) oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy.
9.Potrafi przedstawić w formie pisemnej dobrze skonstruowane i
wyczerpująco uargumentowane stanowisko w zakresie ekonomiczno finansowych zagadnień funkcjonowania sektora zdrowotnego
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Kompetencje społeczne:
10. Przejawia zainteresowanie problemami polityki zdrowotnej.
11. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów.
obowiązkowy
1
2
prof. dr hab. Stanisława Golinowska
dr Ewa Kocot
dr Christoph Sowada
dr Katarzyna Dubas
mgr Marzena Tambor
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
59
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
wykład
ćwiczenia
podstawowa wiedza z zakresu ekonomii
wykłady: 30
ćwiczenia: 30
4
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. - 2 ECTS
- przygotowanie na ćwiczenia (przygotowanie wyznaczonych prezentacji,
zapoznanie się z zadanymi tekstami): 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 25 godz. - 1 ECTS
Wykłady, ćwiczenia, prezentacje studentów, dyskusje oparte na
przeczytanych tekstach
Efekt 1-6: prezentacje, egzamin
Efekt 7, 10: udział w dyskusjach prowadzonych na ćwiczenia
Efekt 8, 11: prezentacje, udział w dyskusjach prowadzonych na
ćwiczeniach
Efekt 9: egzamin
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia
ćwiczeń.
Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny
przygotowywanych przez studentów prezentacji na zadane tematy, które
będą przedstawiane i omawiane w trakcie ćwiczeń.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów.
Ocena 3 - student potrafi odpowiedzieć na postawione na egzaminie
pytania w zakresie podstawowym, nie przedstawiając analizy zagadnień.
Wykazuje się podstawową znajomością zadanych tekstów.
Ocena 4 - student potrafi odpowiedzieć na pytania wykazując się dobrym
zrozumieniem zagadnień i podejmując się analizy problemów i zależności.
Wykazuje się dobrą znajomością zadanych do przeczytania tekstów.
Ocena 5 - student potrafi obszernie odpowiedzieć na zadane pytania,
wykazując się głębokim zrozumieniem zagadnień. Wykorzystuje w
odpowiedziach w sposób obszerny wiedzę z przeczytanych tekstów.
- Ekonomiczne podejście do analizy zdrowia i opieki zdrowotnej
- Sektor ochrony zdrowia, jego specyfika, uczestnicy i regulacje
- Popyt i podaż w ochronie zdrowotnej, ich elastyczności
- Rynek w ochronie zdrowia; jego właściwości i ograniczenia
- Rola państwa w opiece zdrowotnej. Metody efektywnych interwencji
państwa
- Rynek regulowany
- Racjonowanie i priorytetyzacja w ochronie zdrowia
- Modele finansowanie ochrony zdrowia, ewaluacja metod i aspekty
porównawcze
- Determinanty wydatków na opiekę zdrowotną
- Tendencje w kształtowaniu się przychodów i wydatków na ochronę
zdrowia i zdrowie publiczne
- Mierzenie efektów i wskaźniki zdrowotne oraz ich zastosowanie w
ewaluacji, planowaniu i prognozowaniu
- Prognozowanie przychodów i wydatków sektora zdrowotnego
- Rynek pracy i zasoby pracy w ochronie zdrowia
- Finansowanie świadczeniodawców
- Narzędzia koordynacji i samokontroli w systemie prywatnej opieki
zdrowotnej
60
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu












Zespół do przygotowania raportu pod kierunkiem S.Golinowskiej
(2009), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II,
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków
Golinowska S., Kocot E., Sowa A.(2007), Health Expenditure
Scenarios in the New Member States. Comparative Report on Bulgaria,
Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, ENEPRI Research Reports
GUS (2006), Narodowy Rachunek Zdrowia. Wydatki na ochronę
zdrowia 1999, 2002, 2003, Biblioteka Wiadomości Statystycznych,
Tom 54, Warszawa
Kocot E.(2002), Miary efektów zdrowotnych; w: Zdrowie i
Zarządzanie, t. IV, nr 3-4/2002, s. 55-62
Kocot E.(2009), Wskaźniki zdrowotne - definicje, funkcje, klasyfikacje,
w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i
Zarządzanie, tom VII, nr 1/2009,
Folland S., Goodman A., Stano M.(2011), Ekonomia zdrowia i opieki
zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
Morris S., Devlin N., Parkin D.(2011), Ekonomia w ochronie zdrowia,
Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
Polityka Społeczna: numer poświęcony problematyce zatrudnienia,
wynagrodzenia i dialogu społecznego w ochronie zdrowia, IPiSS, nr
7/2008
Sowada Ch.(2005), Wpływ metod finansowania na zachowania lekarzy
- aspekty ekonomiczne, zdrowotne i społeczne, w: Zeszyty Naukowe
Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom III, nr 1/2005
Sowada Ch.(2004), Współpłacenie - szanse, zagrożenia i warunki
szerszego zastosowania w systemie powszechnego społecznego
ubezpieczenia zdrowotnego Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom II, nr 1/2004, s. 11-22
Pavlova M. i inni (2010), Are patient payments an effective policy tool,
Review of theoretical and empirical evidence, w: Zeszyty Naukowe
Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2010/1 s. 29-36,
wyselekcjonowane materiały przekazywane studentom na zajęciach.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
61
Socjologia medycyny
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Socjologii Medycyny
Socjologia medycyny
polski
Wiedza:
1. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych
2. Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań
przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań
zdrowotnych
3. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz monitorowania
realizowanych przez nie strategii rozwiązywania problemów społecznych
4. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w
obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania
Umiejętności:
5. Posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych
6. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania,
obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione i
wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a
czynnikami społecznymi
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Kompetencje społeczne:
7. Ma świadomość odpowiedzialności i pełnionej roli społecznej
8. Docenia rolę dobrych praktyk w zakresie profilaktyki psychospołecznych
zagrożeń w środowisku pracy
obowiązkowy
1
2
prof. dr hab. Beata Tobiasz - Adamczyk
dr Barbara Woźniak
mgr Joanna Cichecka
mgr Anna Prokop
wykład, ćwiczenia
znajomość podstaw socjologii i problemów społecznych oraz metod badań
społecznych
wykłady: 15
ćwiczenia: 15
2
- udział w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie prezentacji, przygotowanie się do egzaminu oraz
uczestniczenie w nim: 32 godz. - 1 ECTS
wykład, interaktywna forma zajęć ćwiczeniowych, dyskusja w grupie,
prezentacje studenckie
62
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Dla wszystkich efektów sprawdzian w postaci pytań na egzaminie
- egzamin pisemny
- aktywny udział na ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji w oparciu o
literaturę przedmiotu
Efekt 1. Na 2 - nie ma podstawowej wiedzy nt. procesów
interpersonalnych, na 3 - zna tylko niektóre podstawy teoretyczne procesów
interpersonalnych, na 4 - zna podstawowe teorie i koncepcje teoretyczne
procesów interpersonalnych, na 5 - zna główne teorie i koncepcje
teoretyczne dot. procesów interpersonalnych i potrafi je zastosować na
użytek zdrowia publicznego. Efekt 2: Na 2 - nie zna podstawowych teorii i
koncepcji dot. przekonań i zachowań zdrowotnych, na 3 - zna tylko
niektóre teorie i koncepcje, na 4 - zna najczęściej stosowane teorie i
koncepcje, na 5 - zna większość i potrafi je wykorzystać na użytek zdrowia
publicznego.
Efekt 3 i 4: Na 2 - nie zna podstawowych teorii dot. funkcjonowania
instytucji medycznych oraz mechanizmów dysfunkcjonalności tych
instytucji, na 3 - zna nieliczne podstawy teoretyczne, na 4 - zna większość
podstaw teoretycznych, na 5 - zna i potrafi ocenić znaczenie
funkcjonalności lub dysfunkcjonalności instytucji medycznych.
Efekt 5: patrz efekt 1.
Efekt 6: patrz efekt 2.
Efekt 7: Na 2 - nie zna teoretycznych założeń pojęcia roli społecznej, na 3 zna tylko niektóre założenia, na 4 - zna większość teoretycznych założeń
pełnienia roli społecznej, na 5 - zna koncepcje teoretyczne pełnienia roli
społecznej potrafi je wykorzystać na użytek zdrowia publicznego.
Efekt 8: Na 2 - nie zna znaczenia psychospołecznego środowiska pracy, na
3 - zna tylko niektóre koncepcje dot. psychospołecznego środowiska pracy,
na 4 - zna większość założeń teoretycznych dot. psychospołecznego
środowiska pracy, na 5 - zna koncepcje dot. psychospołecznego środowiska
pracy i potrafi je wykorzystać do eliminacji stanu zdrowia
TEMATYKA WYKŁADU:
 Badania socjomedyczne nad relacjami między personelem medycznym i
pacjentami.
 Pojęcie zaufania, rola zaufania w medycynie, definicja zaufania, zaufanie
i ryzyko, odmiany zaufania, funkcje zaufania w instytucjach medycznych.
Instytucje medyczne z perspektywy instytucjonalizmu i w ujęciu
funkcjonalnym. Instytucje medyczne jako element systemu kontroli
społecznej i porządku społecznego.
 Wzory interakcji społecznych w instytucjach medycznych. Pojęcie
interakcji z perspektywy koncepcji socjologicznych (interakcja jako
wymiana, interakcja jako komunikacja, interakcja i jako gra. Kultura
symboliczna a wzory interakcji w środowisku szpitalnym. Instytucje
medyczne jako organizacje formalne. Dysfunkcjonalność organizacji:
przejawy patologii społecznych w ramach instytucji.
 Personel medyczny w instytucji medycznej - współpraca i współdziałanie.
Źródła konfliktu. Konflikt w roli i konflikt ról.
 Rola instytucji medycznych w rozwiązywaniu współczesnych
problemów; proces umierania w środowisku szpitalnym, przeszczepy
(rola personelu medycznego).
 Badania nad jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia jako źródło
informacji o potrzebach zdrowotnych chorych/pacjentów i stopniu
satysfakcji z przebytego leczenia/opieki. Rola badań nad jakością życia
uwarunkowana stanem zdrowia w podnoszeniu komunikacji pomiędzy
personelem a pacjentem.
 Satysfakcja pacjentów jako źródło informacji o oczekiwaniach
społecznych. Efektywność funkcjonowania instytucji medycznych w
opinii pacjentów.
63
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
 Badania socjomedyczne dotyczące postaw społecznych wobec
wybranych chorób, chorych, niepełnosprawności starości.
Etykietyzowanie chorób i chorych jako problem socjomedyczny.
 Badania socjomedyczne nad rolą stylu życia.
 Nierówności społeczne a nierówności w stanie zdrowia Zróżnicowanie
społeczne, ruchliwość społeczna a potrzeby zdrowotne. Rola sieci w
ocenie stanu zdrowia.
 Społeczność lokalna i zbiorowości terytorialne. Sieć relacji społecznych,
kapitał społeczny a potrzeby zdrowotne.
 Przejawy patologii społecznych w wymiarze jednostkowym i
instytucjonalnym. Definicje różnych form przemocy a konsekwencje
zdrowotne i psychospołeczne. Problemy zdrowotne wynikające z
zachowań autodestrukcyjnych.
TEMATYKA ĆWICZEŃ:
 Dostępność do instytucji medycznych z perspektywy pacjentów.
 Ocena funkcjonowania instytucji medycznych w opinii pacjentów.
 Satysfakcja z relacji pacjent-lekarz, pacjent-pielęgniarka.
 Przejawy patologii społecznych w relacji pacjent; instytucje medyczne.
 Zachowania autodestrukcyjne.
 Przejawy patologii społecznych w wymiarze jednostkowym i grupowym.
 Giddens A. (2005), Socjologia, PWN, Warszawa
 Goffman E. (2006), Rytuał interakcyjny, PWN, Warszawa
 Sztompka P. (2007), Zaufanie, Znak, Kraków
 Tobiasz- Adamczyk B. (2002), Relacja lekarz-pacjent w perspektywie
socjologii medycyny, CMUJ, Kraków
 Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, PWN, Warszawa
 Od socjologii medyny do socjologii żywienia, red. B.TobiaszAdamczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013
 Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania ryzyka
zdrowotnego. Red. M. Gałuszka, M. Wieczorkowska, Wydawn.
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2012
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
64
Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby
polski
Wiedza:
1. Student zdobywa wiedzę na temat specyfiki ryzyka związanego z
chorobą i związanych z tym ubezpieczeń. Posiada wiedzę o rodzajach i
właściwościach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach
europejskich. Orientuje się w nowych rozwiązaniach i reformach systemów
ubezpieczeniowych w ochronie zdrowia i potrafi je scharakteryzować.
2. Student rozumie różnice i potrafi ocenić systemy ubezpieczeniowe i
narodowe służby zdrowia w finansowaniu ochrony zdrowia.
Umiejętności:
3. Student potrafi zastosować narzędzia analizy finansowej do oszacowania
popytu na nowy rodzaj ubezpieczeń zdrowotnych.
4. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego oraz
potrafi ocenić ich wiarygodność i ograniczenia.
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Kompetencje społeczne:
5. Student w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość
do rozważenia wszystkich argumentów
obowiązkowy
1
2
prof. dr hab. Stanisława Golinowska
mgr Irmina Jurkiewicz-Świętek
wykład
ćwiczenia
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
znajomość zasad i struktury ubezpieczeń społecznych, znajomość
podstawowych pojęć i definicji; ryzyko socjalne, rodzaje ryzyk, zasady
systemu ubezpieczeń społecznych, istota odpowiedzialności podmiotów
ubezpieczenia społecznego, związki z zatrudnieniem
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
3
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS
- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 27 godz. - 1 ECTS
Wykład interaktywny i ćwiczenia uwzględniające analizy dokumentów,
referaty i prezentacje studentów, analizy typu studium przypadku.
65
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 1 - egzamin pisemny
Efekt 2 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej,
wystąpienie ustne, projekt)
Efekt 3 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej,
wystąpienie ustne, projekt)
Efekt 4 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej,
wystąpienie ustne, projekt)
Efekt 5 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej,
wystąpienie ustne, projekt)
1. Uczestnictwo i aktywność w zajęciach (ćwiczenia i wykłady)
2. Przygotowanie referatu/prezentacji
3. Kolokwium zaliczeniowe
4. Końcowy egzamin pisemny
Efekt 1- Zdobywa wiedzę na temat specyfiki ryzyka związanego z chorobą
i związanych z tym ubezpieczeń. Posiada wiedzę o rodzajach i
właściwościach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach
europejskich. Orientuje się w nowych rozwiązaniach i reformach systemów
ubezpieczeniowych w ochronie zdrowia i potrafi je scharakteryzować.
Na ocenę 2: Student nie zna ryzyk socjalnych związanych z chorobą ani
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie zna reform i nowych rozwiązań
w systemie ochrony zdrowia.
Na ocenę 3: Student potrafi wymienić ryzyka związane z chorobą oraz
potrafi nazwać rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Potrafi
nazwać nowe rozwiązania w systemach zdrowotnych.
Na ocenę 4: Student określa specyfikę ryzyka związanego z chorobą,
wymienia rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz nowych
rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.
Na ocenę 5: Student określa specyfikę ryzyka związanego z chorobą,
wymienia i charakteryzuje rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
oraz nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.
Efekt 2 - Rozumie różnice i potrafi ocenić systemy ubezpieczeniowe i
narodowe służby zdrowia w finansowaniu ochrony zdrowia
Na ocenę 2: Student nie zna systemu ubezpieczeniowego ani budżetowego.
Na ocenę 3: Student zna podstawowe informacje dotyczące systemów
finansowania ochrony zdrowia, ale nie potrafi dokonać analizy
porównawczej.
Na ocenę 4: Student zna podstawowe informacje dotyczące systemów
finansowania ochrony zdrowia, potrafi wskazać różnice.
Na ocenę 5: Student zna podstawowe informacje dotyczące systemów
finansowania ochrony zdrowia, potrafi wskazać różnice i dokonać oceny
systemów.
Efekt 3 - Potrafi zastosować narzędzia analizy finansowej do oszacowania
popytu na nowy rodzaj ubezpieczeń zdrowotnych
Na ocenę 2: Nie zna narzędzi analizy finansowej.
Na ocenę 3: Zna narzędzia analizy finansowej, nie potrafi ich zastosować
ani interpretować wyników.
Na ocenę 4: Zna narzędzia, potrafi je zastosować.
Na ocenę 5: Zna narzędzia analizy finansowej, potrafi je zastosować i
interpretować wyniki.
Efekt 4- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego oraz
potrafi ocenić ich wiarygodność i ograniczenia.
Na ocenę 2: Student nie zna podstawowej literatury, czasopism.
Na ocenę 3: Student zna źródła informacji/publikacje naukowe, ale nie
potrafi ich interpretować. Potrafi ocenić ich wiarygodność.
Na ocenę 4: Student potrafi interpretować publikacje naukowe i raporty
oraz oceniać ich wiarygodność.
Na ocenę 5: Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego
oraz potrafi ocenić ich wiarygodność i ograniczenia.
66
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 5 - Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i
szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje
stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety
i wady różnych rozwiązań
Na ocenę 2: Student nie potrafi formułować przejrzystych wypowiedzi.
Na ocenę 3: Student w podstawowym zakresie formułuje wypowiedzi ustne
i pisemne.
Na ocenę 4: Student potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne, nie radzi sobie w analizach wad i zalet
omawianych zjawisk.
Na ocenę 5: Student potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w
sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady
różnych rozwiązań.
1.Rozwój ubezpieczeń w ochronie zdrowia; ryzyka i rodzaje
2. Ubezpieczeniowe i podatkowe finansowanie ochrony zdrowia;
3. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne; rodzaje, właściwości i rozwój
4. Wprowadzanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych; powody i
warunki
5. Zdrowotne konta oszczędnościowe; zalety i wady
6. Zabezpieczenie dostępu do ochrony zdrowia w sytuacji
niesamodzielności w podeszłym wieku; rozwiązania ubezpieczeniowe i
pozaubezpieczeniowe
7. Współpłacenie pacjenta do świadczeń ubezpieczeniowych
 Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Wydanie III,
Rozdział VII, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków
 Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń
społecznych. Golinowska S. (red.)(1993), IPiSS Warszawa
 Golinowska S. (2006), Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w
krajach transformacji, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 2006, IV,
1, s.5-28
 Mokrzycka A. (2007), Problemy dostępności w aktach prawnych, w:
Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia
oraz nierówności w zdrowiu, S.Golinowska (red.), IPiSS, Warszawa
 Sowada Ch. (2003), Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne,
w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Kraków
 Sowada Ch. (2004), Współpłacenie. Szanse, zagrożenia i warunki
szerszego zastosowania, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Kraków
 Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Kraków
 Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia,
Wolters Kluwer Polska
 Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J. (2002), Funding health
care: options for Europe, Open University Press, WHO
 Thinking of introducing social health insurance. Ten questions.
Technical brief for policy makers? WHO, Department of Health
Sysems Financing 2009
 Saltmann R.B., Busse R., Figueras J. (2004), Social Health Insurance
Systems in western Europe, European Observatory on Health Care
Systems and Policies Series, Open University Press
 Social Security Programs Throughout the World, Europe 2006, Social
Security Administration Publication Washington 2006
 Golinowska S., Tambor M. (2007), Argumentacja w sprawie dopłat
pacjentów do opieki zdrowotnej. Za i przeciw na podstawie badań
jakościowych przeprowadzonych w Polsce, projekt ASSPRO CEE
 World Bank, Evidence on cost-sharing in health care: Applications to
Hungary, 2008
67

Thomson S., Foubister T., Mossialos E. (2009), Financing health care
in the European Union. Challenges and policy responses, European
Observatory on Health Care Systems and Policies, Observatory Studies
Series No 17, WHO, Genewa
 Roberts J.M., Hsiao W., Berman P., Reich M. (2008), Getting Health
Reform Right. A guide to improving performance and equity, Oxford
University Press
 Mossialos E., Thomson S. (2004), Voluntary health insurance in the
European Union, European Observatory on Health Systems and
Policies, World Health Organization
 Thomson S., Mossialos E. (2009), Private health insurance in the
European Union, Final report prepared for the European Commission
 Jurkiewicz I., Tinardon C. (2010), Rynek prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich,
w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie, tom
VIII, nr 10/2010
Wybór tekstów źródłowych: przedmiotowe akty prawne oraz orzecznictwo.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
68
Zdrowie środowiskowe
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Zdrowia i Środowiska, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku
Fizycznego
Zdrowie środowiskowe
polski
Wiedza:
1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych
zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska
2. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
populacji oraz rozpowszechnienia chorób
3. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu
programów profilaktycznych na zdrowie
Umiejętności:
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
5. Potrafi planować i oceniać programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia
środowiskowego
6. Potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej
w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy
obowiązkowy
1
2
dr Bartosz Balcerzak
dr Marta Malinowska-Cieślik
dr Janusz Pokorski
wykład
ćwiczenia
Wymagana jest wiedza z zakresu biologii człowieka, prawa zdrowia
publicznego, podstaw epidemiologii, podstaw socjologii, psychologii
zdrowia, podstaw promocji zdrowia, propedeutyki medycyny, wpływu
podstawowych składników ekosystemu na zdrowie człowieka.
wykłady: 30
ćwiczenia: 30
3
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 20 godz.- 0,5 ECTS
- sporządzenie projektu: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 17 godz. - 0,5
ECTS
Praca w małych grupach, praca z tekstem, prezentacja, dyskusja, studium
przypadku, praca nad projektem.
69
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 1.- egzamin pisemny
Efekt 2. - egzamin pisemny
Efekt 3.- egzamin pisemny, ocena projektu
Efekt 4.- ocena pracy na ćwiczeniach, ocena projektu
Efekt 5.- ocena projektu
Efekt 6 - ocena pracy na zajęciach
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest:
1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona)
2. Zaliczenie każdej (nawet usprawiedliwionej) nieobecności w formie
zaproponowanej przez prowadzącego dany temat.
3. Przygotowanie do zajęć w formie podyktowanej przez
prowadzącego/prowadzącą ćwiczenia.
4. Zdobycie minimum 60% punktów, przyznawanych za wykonanie pracy
pisemnej - projektu programu zapobiegawczego z zakresu zdrowia
środowiskowego.
Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest:
1. Obecność na wykładach.
2. Zaliczenie każdej (nawet usprawiedliwionej) nieobecności w formie
zaproponowanej przez osobę wykładającą dany temat.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest zdobycie
minimum 60% punktów na egzaminie pisemnym, obejmującym materiał
prezentowany na ćwiczeniach i wykładach.
Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie punktów
zdobytych za projekt programu zapobiegawczego (30% oceny końcowej)
oraz na egzaminie pisemnym (70% oceny końcowej), co odzwierciedla
stopień opanowania przez studenta/studentkę wszystkich kompetencji
wymienionych w punkcie 5.
Oceny są wystawiane zgodnie z następującą skalą:
60% -67% ocena dostateczna (3.0)
68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)
76% - 83% ocena dobra (4.0)
84% - 92% ocena dobra plus (4.5)
93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)
Efekt 1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania
podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością
środowiska.
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie posiada dostatecznej
wiedzy z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności
związanych z jakością środowiska.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka legitymuje się dostateczną wiedzą
z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności
związanych z jakością środowiska.
Na ocenę dobrą: Student/studentka legitymuje się dobrą wiedzą z zakresu
rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z
jakością środowiska.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka legitymuje się bardzo dobrą
wiedzą z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności
związanych z jakością środowiska.
Efekt 2. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
populacji oraz rozpowszechnienia chorób.
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie zna podstawowych metod
przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz
rozpowszechnienia chorób.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka zna w stopniu dostatecznym
70
podstawowe metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
populacji oraz rozpowszechnienia chorób.
Na ocenę dobrą: Student/studentka zna w stopniu dobrym podstawowe
metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz
rozpowszechnienia chorób.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka zna w stopniu bardzo dobrym
podstawowe metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
populacji oraz rozpowszechnienia chorób.
Efekt 3. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny
wpływu programów profilaktycznych na zdrowie.
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie posiada wiedzy na temat
tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na
zdrowie.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka posiada dostateczną wiedzę na
temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na
zdrowie.
Na ocenę dobrą: Student/studentka posiada dobrą wiedzę na temat
tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na
zdrowie.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka posiada bardzo dobrą wiedzę na
temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu programów profilaktycznych na
zdrowie.
Efekt 4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej
zbiorowości.
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacji z różnych
źródeł ani formułować na ich podstawie krytycznych sądów na temat
zagrożeń oraz problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka potrafi w stopniu dostatecznym
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z
różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat
zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.
Na ocenę dobrą: Student/studentka potrafi w stopniu dobrym wyszukiwać,
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych
źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń
i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi w stopniu bardzo dobrym
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z
różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat
zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.
Efekt 5. Potrafi planować i oceniać programy zapobiegawcze w obszarze
zdrowia środowiskowego
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie potrafi planować ani
oceniać programów zapobiegawczych w obszarze zdrowia
środowiskowego.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka posiada dostateczne umiejętności
planowania i oceny programów zapobiegawczych w obszarze zdrowia
środowiskowego.
Na ocenę dobrą: Student/studentka potrafi dobrze planować i oceniać
programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia środowiskowego.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi bardzo dobrze planować i
oceniać programy zapobiegawcze w obszarze zdrowia środowiskowego.
Efekt 6. Student/studentka posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania programów
71
profilaktycznych, poszerzoną o formułowanie własnych wniosków.
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie posiada umiejętności
wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania
programów profilaktycznych, poszerzonej o formułowanie własnych
wniosków.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka posiada umiejętność
wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania
programów profilaktycznych.
Na ocenę dobrą: Student/studentka posiada umiejętność wykorzystania
wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów wdrażania programów
profilaktycznych, poszerzoną o formułowanie własnych wniosków.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi bardzo dobrze
wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat mechanizmów wdrażania
programów profilaktycznych, oraz formułować własne wnioski.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 7. Potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości
społecznej w zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.
Na ocenę niedostateczną: Student/studentka nie potrafi planować działania
na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia
środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.
Na ocenę dostateczną: Student/studentka potrafi w stopniu dostatecznym
planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w
zakresie zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.
Na ocenę dobrą: Student/studentka potrafi dobrze planować działania na
rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia
środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.
Na ocenę bardzo dobrą: Student/studentka potrafi bardzo dobrze planować
działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia
środowiskowego i bezpieczeństwa w pracy.
W trakcie wykładów studenci są zapoznawani z różnymi strategiami oraz
metodami wykorzystywanymi w prozdrowotnym kształtowaniu
środowiska. Omawiane są m. in.:
- skutki procesów cywilizacyjnych dla homeostazy ekosystemów,
- techniczne metody ochrony atmosfery, wód, gleb,
- kontrowersje dotyczące skutków jakie niesie ze sobą wdrażanie
niektórych technologii dla bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego,
- kształtowanie zachowań zdrowotnych i prośrodowiskowych poprzez
oddziaływania edukacyjne oraz przez zmiany systemów wartości,
- stosowanie bodźców ekonomicznych w celu motywowania jednostek oraz
instytucji do działań prośrodowiskowych,
- metody informowania opinii publicznej o zagrożeniach i wielkości
środowiskowego ryzyka dla zdrowia,
- najważniejsze międzynarodowe organizacje działające na rzecz ochrony
biosfery,
- przykłady siedliskowego podejście do ochrony zdrowia (programy
Zdrowe Miasta i Szkoła promująca zdrowie)
- podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony biosfery.
W trakcie ćwiczeń studenci aplikują wiedzę zdobytą na wykładach do
rozwiązania wybranych problemów, przechodząc przez wszystkie fazy
przygotowania interwencji (diagnoza przyczyn, dobór strategii i metod
oddziaływania, ewaluacja działań).
Literatura podstawowa:
 Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A. (2004), Psychologia
środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 Służby zdrowia środowiskowego w Europie, (1999), Instytut
Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź
 Poskrobko, B., Poskrobko T., Skiba K. (2007), Ochrona biosfery,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 Woynarowska B., (red.) (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik
akademicki, PWN, Warszawa
72
Literatura uzupełniająca:
 Ball D. (2006), Environmental Health Policy, Open University Press,
Berkshire
 Bartholomew L.K., Parcel G.S., Kok G., Gottlieb N.H. (2006),
Planning Health Promotion Programs. An Intervention Mapping
Approach, Jossey-Bass, San Francisco
 Green, L.W., Kreuter, M.W. (1991), Health Promotion Planning. An
Education and Environmental Approach. Second Edition, Mountain
View: Mayfield Publishing Company
 Schaefer M. (1974), Administration of environmental health
programmes. A systems view, WHO, Geneva
 Wilkinson, P. (2006), Environmental epidemiology, Open University
Press, Berkshire.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
73
Biostatystyka
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Biostatystyka
polski
Wiedza:
1. Zna metody przygotowania danych do analizy statystycznej oraz kryteria
wyboru testów statystycznych do zastosowania odpowiednich analiz
statystycznych
Umiejętności:
2. Potrafi wybrać i zastosować odpowiedni test statystyczny oraz
przeprowadzić obliczenia przy użyciu pakietu statystycznego
3. Umie zinterpretować wyniki analizy statystycznej, krytycznie odnieść się
do nich i wyciągnąć odpowiednie wnioski
obowiązkowy
1
2
dr Krystyna Szafraniec
dr Agnieszka Micek
mgr Maciej Polak
wykład
ćwiczenia komputerowe
Znajomość podstaw biostatystyki (metody statystyki opisowej oraz
podstawy testowania hipotez statystycznych), znajomość podstaw
epidemiologii, umiejętność posługiwania się w podstawowym zakresie
programem EXCEL
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
3
- udział w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0,5 ECTS
- samodzielne wykonanie zadań domowych: 10 godz. - 0,3 ECTS
- przygotowanie się do 2 kolokwiów cząstkowych w trakcie semestru: 10
godz. - 0,3 ECTS
- przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego: 10 godz. - 0,4 ECTS
wykład oraz ćwiczenia w pracowni komputerowej
Efekt 1 - kolokwia cząstkowe, Efekt 2- ocena umiejętności wykonania
analizy danych biomedycznych z wykorzystaniem pakietu statystycznego
STATISTICA, ocena opisu oraz interpretacji uzyskanych wyników
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest otrzymanie min. 60% punktów
z łącznej oceny prac domowych, kolokwiów cząstkowych i aktywności na
zajęciach.
74
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Ocena końcowa jest średnią ważoną z kolokwium zaliczeniowego (60%)
oraz zaliczenia otrzymanego za pracę w ciągu semestru (40%)
ocena:
poniżej 60% ndst, 60-69% dst, 70-74% plus dst, 75-84% db, 85-89% plus
db, 90-100% bdb.
Metody i techniki doboru wielkości próby do badania (założenia, moc testu,
relacje)
Testy parametryczne i nieparametryczne dla porównywania wartości
parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych pomiędzy dwiema grupami
Testy parametryczne i nieparametryczne dla porównywania wartości
parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych pomiędzy co najmniej
trzema grupami, w tym jedno- i dwu- czynnikowa ANOVA
Testy parametryczne i nieparametryczne dla zależności pomiędzy dwiema
zmiennymi
Metody regresyjne - model regresji liniowej wielu zmiennych, model
regresji logistycznej
Modele analizy przeżycia - funkcja Kaplana-Meyera, model regresji
proporcjonalnego hazardu Coxa
Moduł ma charakter autorski. Obowiązuje materiał przestawiony na
wykładzie.Literatura ma charakter uzupełniający.
 Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL,
Warszawa
 Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu
STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. I), StatSoft,
Kraków
 Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu
STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. II), StatSoft,
Kraków
 Biostatystyka (red. Stanisz. A.) (2005), Podręcznik dla studentów
medycyny i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
 Zieliński R.(1972), Tablice statystyczne, PWN, Warszawa
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
75
System zdrowotny i jego europejska interpretacja
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
System zdrowotny i jego europejska interpretacja
polski
Wiedza
1. wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i
realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i
społecznej na poziomie lokalnym, krajowych, europejskim i światowym
2. krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i
promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym oraz w szerszej,
europejskiej i światowej perspektywie
3. rozumie wzajemne relacje między procesem politycznym i efektywnym
działaniem na rzecz zdrowia populacji
4. posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych organizujących lokalną,
krajową oraz międzynarodową politykę zdrowotną i społeczną
Umiejętności:
5. potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa
na funkcjonowanie programów profilaktycznych i inne polityki
6. opisuje i dyskutuje główne strategie zdrowotne wybranych krajów
europejskich oraz strategie zdrowia publicznego WHO
7. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Kompetencje społeczne
8. przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i
zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej
9. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
obowiązkowy
1
2
prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
dr Iwona Kowalska
mgr Michał Zabdyr-Jamróz
wykład
ćwiczenia
Wiedza z zakresu polityki zdrowotnej, podstawowa wiedza z socjologii
oraz wiedzy o społeczeństwie
wykłady: 10
ćwiczenia: 45
3
76
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych wraz z przygotowaniem
naukowej prezentacji: 55 godz. - 2 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1 ECTS
wykład monograficzny, praca w grupie, case study
grupa I - wiedza - test zaliczeniowy
grupa II - umiejętności - prezentacja
grupa III - kompetencje społeczne - case study
Zaliczenie pisemne na ocenę.
I. grupa wiedza - na ocenę 2- student nie zna modeli systemów
zdrowotnych i nie potrafi wskazać na główne aktywności organizacji
międzynarodowych w polityce zdrowotnej, na ocenę 3 - student zna
podstawowe modele systemów zdrowotnych, ale nie potrafi ich
scharakteryzować, wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane
na rzecz zdrowia jednak nie potrafi wskazać na ich aktywności w polityce
zdrowotnej, na ocenę 4- student zna omawiane modele systemów
zdrowotnych i potrafi je zobrazować na przykładach (przynajmniej 5),
poprawnie wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane na rzecz
zdrowia i potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej, na
ocenę 5 - student zna wszystkie omawiane modele systemów zdrowotnych i
potrafi je zobrazować na wszystkich omawianych przykładach, poprawnie
wymienia organizacje międzynarodowe zaangażowane na rzecz zdrowia i
potrafi wskazać na ich aktywności w polityce zdrowotnej a także wykazuje
ponadprzeciętne zainteresowanie omawianą tematyką, co przejawia się
aktywnością na zajęciach oraz wysokim merytorycznym poziomem
przygotowywanych prac.
II. grupa umiejętności- na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób
zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy
grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez
ich interpretacji, na ocenę 3 - student nie tylko prezentuje wyniki ale
również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę
5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie
uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje
Treści modułu kształcenia
III. grupa kompetencje społeczne - na ocenę 2 - student nie przejawia
zainteresowania tematyką międzynarodowych aspektów polityki
zdrowotnej, nie uczestniczy w pracy grupowej i nie formułuje żadnych
konstruktywnych wypowiedzi, nie potrafi interpretować i wyciągać
wniosków dotyczących zmian reformatorskich na świecie, na ocenę 3 student przejawia podstawowe zainteresowania tematyką
międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, uczestniczy w pracy
grupowej lecz nie formułuje konstruktywnych wypowiedzi, słabo potrafi
interpretować i wyciągać wnioski dotyczące mian reformatorskich na
świecie, na ocenę 4 - student przejawia duże zainteresowania tematyką
międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, uczestniczy w pracy
grupowej oraz formułuje konstruktywne wypowiedzi, potrafi także
interpretować i wyciągać wnioski dotyczące mian reformatorskich na
świecie, na ocenę 5 - student przejawia ponadprzeciętne zainteresowania
tematyką międzynarodowych aspektów polityki zdrowotnej, aktywnie
uczestniczy w pracy grupowej, formułuje wiele konstruktywnych
wypowiedzi, potrafi także interpretować i wyciągać wnioski dotyczące
licznych mian reformatorskich na świecie, otwarcie przedstawia swoje
uwagi i wnioski analityczne.
Wykład:
1. Prawna charakterystyka norm europejskiej polityki zdrowotnej (na tle
polityki społecznej)
2. Dorobek Rady Europy, Regionu Europejskiego WHO
3. Dorobek Unii Europejskiej - Biała Księga Europejskiej Polityki
Społecznej. Wybrane dokumenty Europejskiej Polityki Społecznej.
Dokumenty w sprawie reform opieki zdrowotnej, Dokumenty w sprawie
77
praw pacjenta, Problemy zdrowia w Białej Księdze Europejskiej Polityki
Społecznej, Art. 129 Traktatu w Maastricht i 156 Traktatu
Amsterdamskiego, Dokumenty w sprawie zdrowia publicznego, Wybrane
dyrektywy
4. Pojęcie systemu i cechy podejścia systemowego. System i model:
perspektywa opisowa i normatywna Tradycyjne typologie systemów
zdrowotnych. System zdrowotny w interpretacji OECD
System zdrowotny w ujęciu WHO. Ewolucja ujęcia WHO
5. Cechy systemów w ujęciu porównawczym
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Ćwiczenia:
1. Polityka zdrowotna Rady Europy i Regionu Europejskiego WHO analiza dokumentów
2. Uwarunkowanie Jednolitego Rynku Europejskiego w ochronie zdrowia
3. Swoboda przemieszczania się pacjentów ( zasady nabywania świadczeń
zdrowotnych na rynku EU/ EFTA).
4. Orzecznictwo sądów administracyjnych i ETS w sprawach skarg
pacjentów na krajowe instytucje odpowiedzialne za refundacje kosztów
leczenia na terenie EU.
5. Swoboda przemieszczania się profesjonalistów medycznych (zasady
uznawania zawodu, migracje lekarzy, pielęgniarek)
6. Europejska polityka lekowa
7. Turystyka medyczna
8. Zagadnienia wprowadzające, definicje i inne kategorie metodologiczne.
Istota i treść systemu zdrowotnego. Najważniejsze modele systemów
zdrowotnych
9. System polityczny i zdrowotny w Niemczech
10. System polityczny i zdrowotny w Wielkiej Brytanii
11. System polityczny i zdrowotny w USA
12. System polityczny i zdrowotny we Francji
13. System polityczny i zdrowotny w Holandii
14. Systemy polityczne i zdrowotne w krajach skandynawskich
15. System polityczny i zdrowotny we Włoszech
Literatura podstawowa:
 Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Szkice z polityki
zdrowotnej Unii Europejskiej, ABC Wolters Kluwer, Warszawa
 Włodarczyk C. (1996), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce,
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków
 Włodarczyk C., Poździoch S. (2001), Systemy zdrowotne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 Włodarczyk C. (2003), Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 Golinowska S. (2006), Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w
krajach transformacji, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie
Publiczne i Zarządzanie, Nr 1
 Belcher P. (2001), Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej,
Wydawnictwo Ignis, Warszawa
 Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie
międzynarodowej, rozdział II, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków
 Kozierkiewicz A. (2007), Uwarunkowania prawne i praktyka
przepływu transgranicznych pacjentów, w: Zeszyty Naukowe Ochrony
Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 1-2
 Włodarczyk C. (2006), Polityka zdrowotna Unii Europejskiej:
nierówności w zdrowiu, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2
 Paszkowska M. (2006), Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia,
w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i
Zarządzanie, tom IV, nr 2
78
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Literatura uzupełniająca:
 Kowalska I. (2009), Cross border care - polish judicature, w: Health
Policy Monitor, April 2009
 Kowalska I (2008), Cross border care - rules of NHF authorisation, w:
Health Policy Monitor, October 2008
 Domagała A. (2008), Problemy płacowe i emigracja zarobkowa
polskich lekarzy i pielęgniarek, w: Zeszyty Naukowe Ochrony
Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2
brak
79
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Zarządzanie zasobami ludzkimi
polski
Wiedza:
1. Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i
efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
2. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych.
3. Rozumie podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury
bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania oraz podstawy
działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego
negatywnych skutków.
Umiejętności:
4. Posiada umiejętności planowania procesów komunikacyjnych oraz
oceniania jakości i skuteczności komunikowania na różnych poziomach.
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Kompetencje społeczne:
5. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i bezpieczeństwem
własnym oraz współpracowników.
obowiązkowy
1
2
dr Alicja Domagała
wykład
ćwiczenia
podstawowa wiedza z zakresu zarządzania
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
3
- uczestnictwo w zajęciach: 35 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do testu zaliczeniowego i uczestnictwo w nim: 26
godz. - 1 ECTS
prezentacja multimedialna,
praca w małych grupach,
case study,
burza mózgów
Efekt 1 - test pisemny
Efekt 2 - test pisemny
Efekt 3 - test pisemny
Efekt 4 - prezentacja efektów pracy w małych grupach
80
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 5 - test pisemny
Zaliczenie z przedmiotu na ocenę w formie testu pisemnego obejmującego
całość zagadnień z wykładów i ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na zajęciach.
Efekt 1:
2 - Student nie posiada wiedzy na temat czynników warunkujących
skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
3 - Student posiada ograniczoną wiedzę na temat czynników
warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
4 - Student posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i
efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie przedstawionym na
wykładach
5 - Student posiada szeroką wiedzę na temat czynników warunkujących
skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i potrafi ją stosować
w praktyce
Efekt 2:
2 - Student nie posiada wiedzy na temat procesów interpersonalnych,
komunikacji i pracy w zespole.
3 - Student posiada ograniczoną wiedzę na temat procesów
interpersonalnych, komunikacji i pracy w zespole.
4 - Student posiada wiedzę na temat procesów interpersonalnych,
komunikacji i pracy w zespole.
5 - Student posiada wiedzę na temat procesów interpersonalnych,
komunikacji i pracy w zespole i potrafi ją dobrze wykorzystywać w
praktyce
Efekt 3:
2 - Student nie zna podstawowych zasad i roli kształtowania kultury bhp w
systemach zarządzania oraz podstaw działań mających na celu ograniczanie
stresu zawodowego i jego negatywnych skutków
3 - Student zna podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury bhp w
systemach zarządzania i zna podstawy działań mających na celu
ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków
4 - Student zna przedstawione na zajęciach zasady i rolę kształtowania
kultury bhp w systemach zarządzania i rozumie specyfikę w tym zakresie w
odniesieniu do ZOZ oraz zna podstawy działań mających na celu
ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków
5 - Student zna przedstawione na zajęciach zasady i rolę kształtowania
kultury bhp w systemach zarządzania i potrafi zaproponować ich
zastosowanie w praktyce w odniesieniu do specyfiki ZOZ oraz potrafi
zaproponować działania mające na celu ograniczanie stresu zawodowego i
jego negatywnych skutków
Efekt 4:
2 - Student nie potrafi planować procesów komunikacyjnych
3 - Student potrafi w ograniczonym zakresie planować procesy
komunikacyjne tak aby osiągać wyznaczone cele
4 - Student potrafi skutecznie planować procesy komunikacyjne, tak aby
osiągać założone cele
5 - Student potrafi skutecznie planować procesy komunikacyjne, wie jakie
stosować narzędzia, zna ich wady i zalety, doskonali umiejętność osiągania
założonych celów
Efekt 5:
2 - Student nie zna zasad i narzędzi organizacji czasu
3 - Student zna podstawowe zasady organizacji czasu i potrafi je
zastosować w praktyce
4 - Student potrafi skutecznie stosować poznane narzędzia zarządzania
czasem i organizować czas pracy własnej i współpracowników
81
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
5 - Student potrafi skutecznie stosować narzędzia zarządzania czasem,
planować i monitorować czas pracy własnej i czas pracy zespołu.
 Zarządzanie zasobami ludzkimi - geneza, charakterystyka podejścia.
 Specyfika kadr medycznych i problemy zarządzania zasobami
ludzkimi systemu zdrowotnego.
 Planowanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia.
 Aktulane problemy dotyczące kadr medycznych na rynku polskim,
europejskim i globalnym.
 Rozwój i szkolenia pracowników. System oceny okresowej
pracowników.
 Zarządzanie zespołem.
 Organizacja czasu pracy.
 System motywacyjny organizacji. Systemy wynagrodzeń i bodźców
materialnych w organizacjach polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Rekrutacja, podstawowe techniki i narzędzia.
 Menadżer ochrony zdrowia –specyfika pracy i wymagane
kompetencje.
 Klasyczna funkcja personalna a zadania nowoczesnego specjalisty z
zakresu zarządzania ludźmi: Problemy i rozwiązania organizacyjne.
Literatura podstawowa:
 Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 Bartkowiak G. (2004), Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami
ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, AM w Poznaniu, Poznań
Literatura uzupełniająca:
 European Union, „EU level Collaboration on Forecasting Health
Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends –
A Feasibility Study” May 2012
 wybrane materiały przekazywane studentom przez koordynatora w
trakcie zajęć
Nie dotyczy
82
Systemy informatyczne
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
Systemy informatyczne
polski
Wiedza:
1. Posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu Systemu Informacji
Medycznej SIM oraz Systemach Dziedzinowych oraz Rejestrach
Medycznych a także zasadach ich współdziałania
2. Posiada rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach oraz technikach
pozyskiwania danych pozwalających opisywać proces informatyzacji
jednostek opieki zdrowotnej
Umiejętności:
3. Posiada praktyczne umiejętności kształtowania, adaptacji i modelowania
założeń funkcjonalnych systemu informacyjnego z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i technologii informatycznych w szczególności w
zakresie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych
4. Zna regulacje dotyczące funkcjonowania dokumentacji elektronicznej
oraz zasady bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa
własności intelektualnej
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
Kompetencje społeczne:
5. Potrafi rozwiązywać złożone problemy pojawiające się w systemie
informacyjnym opieki zdrowotnej, opracować Politykę Bezpieczeństwa,
Instrukcję Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty wymagane dla systemów
informatycznych w opiece zdrowotnej
obowiązkowy
1
2
dr hab. Wojciech Trąbka
dr Artur Romaszewski
mgr Krzysztof Gajda
mgr Mariusz Kielar
ćwiczenia w sali komputerowej
Znajomość obsługi komputera. Podstawowe informacje dotyczące systemu
informacyjnego opieki zdrowotnej.
ćwiczenia: 40
2
- uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych: 40 godz. - 1,5 ECTS
- przygotowanie pracy projektowej zaliczeniowej: 20 godz. - 0,5 ECTS
ćwiczenia, prace projektowe.
Efekt 1, 2- kolokwium, ocena pracy na ćwiczeniach
Efekt 3, 4, 5 - ocena pracy zaliczeniowej
83
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Zaliczenie na ocenę;
projekty i ćwiczenia praktyczne;
ocenianie ciągle;
aktywna obecność na zajęciach;
praca zaliczeniowa zadana przez prowadzącego.
Efekty 1, 2:2- nie posiada wystarczającej wiedzy, 3 - zna założenia
funkcjonalne SIM, 4 - zna strukturę funkcjonalną SIM oraz sytem
Rejestrów Publicznych, 5 - Zna i rozumie funkcjonowanie SIM, Rejestrów
oraz platform komunikacyjnych
Efekty 3, 4, 5: 2 - nie potrafi przygotować złożeń projektu, 3 - praca
zawiera jedynie informacje teoretyczne - literaturowe, 4 - praca
zaliczeniowa zawiera projekt dokumentu lub wizje strukturalną, 5 - praca
koncepcyjna, poprawnie przedstawiona i zaprezentowana.
System informacyjny opieki zdrowotnej i jego funkcje. Proces
informatyzacji opieki zdrowotnej. Wybrane aspekty prawne dotyczące
ochrony danych osobowych, własności oprogramowania i baz danych.
System ofertowania i sprawozdawczości, aplikacje informatyczne. Obsługa
wybranych systemów informatycznych stosowanych w jednostkach opieki
zdrowotnej.
 Trąbka W., Kozierkiewicz A., Romaszewski A. (1999), Szpitalne
Systemy Informatyczne, Vesalius, Kraków
 Romaszewski A., Trąbka W. (2011), System Informacyjny Opieki
Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków
 Wyselekcjonowane materiały edukacyjne przekazywane studentom
podczas zajęć
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
84
Praktyka
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Praktyka
polski
Wiedza:
1. Potrafi opisać strukturę organizacyjną oraz funkcje jednostki, w której
realizuje praktykę
2. Zna zakres czynności i rolę wybranych i podstawowych stanowisk pracy w
jednostce, w której odbywa praktykę,
3. zna metody i techniki oraz dostępną dokumentację,
Umiejętności:
4. Nabywa praktyczne doświadczenie przez wykonanie zadań określonych
przez organizatora praktyki
5. Potrafi dokonać analizy otoczenia placówki oraz oceny jego wpływu na
działalność i funkcjonowanie placówki
6. Umie powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką
7. Potrafi obserwować i włączać się w miarę możliwości w realizację zadań
wykonywanych lub powierzonych mu przez osobę nadzorującą przebieg
praktyki
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł koordynatora
praktyki
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Kompetencje społeczne:
8. Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy
ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami
etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi
9. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i bezpieczeństwem
własnym oraz współpracowników
10. Wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów
zarówno naukowych jak i społecznych
11. Wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne w
społeczeństwie
obowiązkowy
1
2
dr Marcin Kautsch
dr Marcin Kautsch
wykłady: 0
ćwiczenia:0
5
- wykonywanie czynności przewidzianych w programie praktyk: 200 godz. 5 ECTS
85
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające realizację
założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki, w
której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę)
oraz przedstawienie przez studenta organizatorowi oraz kierownictwu
Instytutu zwięzłego raportu (maksymalnie 3 strony), w którym opisany został
przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz ocena
zdobytego doświadczenia pod kątem realizacji założonych dla praktyki
efektów kształcenia opisanych w sylabusach.
Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania praktyki wakacyjnej
(do wyboru przez kierownika jednostki lub innego pracownika
odpowiedzialnego za nadzór nad studentami - wybór powinien zależeć od
charakteru jednostki):
- zapoznanie się z jednostką, jej charakterem, strukturą, podstawowymi
zadaniami,
- obserwacja pracy kierownika jednostki, wykonywanie zadań pomocniczych,
- obserwacja praktyki zarządzania opieką zdrowotną na danym szczeblu w
zależności od miejsca odbywania praktyki,
- wizyty w dziale księgowości,
- wizyty w dziale spraw pracowniczych,
- wizyty w wybranych komórkach organizacyjnych jednostki departamenty,
wydziały - oraz wykonywanie zadań pomocniczych,
- obserwacja pracy personelu administracyjnego oraz wykonywanie zadań
pomocniczych,
- wyszukiwanie specyficznego charakteru jednostki, w której odbywa się
praktyka,
- uczestnictwo w bieżącej pracy jednostki, w której odbywa się praktyka,
- wizyty w jednostkach podległych organizacji, w której odbywa się praktyka,
- inne - do określenia w miejscu odbywania praktyki.
Nie dotyczy
200h - 5 tygodni
86
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
polski
Wiedza:
1. Posiada wiedzę o narzędziach zarządzania finansami jednostki sektora
zdrowia
2. Posiada wiedzę o rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w
zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia
3. Posiada wiedzę na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania
finansowego
Umiejętności:
4. Potrafi wykonać analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia
5. Potrafi sporządzić budżet podmiotu sektora zdrowia metodą zadaniową
6. Potrafi wykorzystywać instrumentów finansowe do zarządzania
podmiotami sektora zdrowia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Kompetencje społeczne:
7. Potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym w
zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku
finansowego podmiotu sektora zdrowia
obowiązkowy
2
3
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
dr Katarzyna Dubas
wykład, ćwiczenia
Podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, ekonomiki zdrowia
oraz zasad organizacji i funkcjonowania jednostek w ramach sektora
ochrony zdrowia.
wykłady: 30
ćwiczenia: 45
6
- udział w zajęciach kontaktowych: 75 godz. - 3 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 45 godz. - 1,5 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 47 godz. - 1,5
ECTS
Wykład oraz ćwiczenia praktyczne.
Efekt 1 - egzamin pisemny
Efekt 2 - egzamin pisemny
Efekt 3 - egzamin pisemny
Efekt 4 - egzamin pisemny
Efekt 5 - ocena wykonania ćwiczeń praktycznych
87
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 6 - ocena wykonania ćwiczeń praktycznych
Efekt 7- ocena aktywności na zajęciach
Egzamin pisemny z materiału z wykładu i ćwiczeń.
Warunki dopuszczenia od egzaminu: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach,
zaliczenie pisemne z ćwiczeń na ocenę pozytywną.
Efekt 1 - posiada wiedzę o narzędziach zarządzania finansami jednostki
sektora zdrowia
Na ocenę 2 - nie posiada podstawowej wiedzy o narzędziach zarządzania
finansami jednostki sektora zdrowia
Na ocenę 3 - student posiada podstawową wiedzę o narzędziach
zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia
Na ocenę 4 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat narzędzi
zarządzania finansami jednostki sektora zdrowia
Na ocenę 5 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat narzędzi
zarządzania finansami dostępnych dla poszczególnych jednostek sektora
zdrowia
Efekt 2 - posiada wiedzę o rachunku kosztów i możliwości wykorzystania
go w zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia.
Na ocenę 2 - student nie posiada podstawowej wiedzy na temat
problematyki rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w
zarządzaniu jednostkami sektora zdrowia.
Na ocenę 3 - student posiada podstawową wiedzę na temat problematyki
rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu
jednostkami sektora zdrowia
Na ocenę 4 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat problematyki
rachunku kosztów i możliwości wykorzystania go w zarządzaniu
jednostkami sektora zdrowia
Na ocenę 5 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat problematyki
rachunku kosztów i możliwości praktycznego wykorzystania go w
zarządzaniu poszczególnymi jednostkami sektora zdrowia
Efekt 3 - Posiada wiedzę na temat zasad konstrukcji i analizy sprawozdania
finansowego
Na ocenę 2 - student nie posiada podstawowej wiedzy na temat zasad
konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego
Na ocenę 3 - student posiada podstawową wiedzę na temat zasad
konstrukcji i analizy sprawozdania finansowego
Na ocenę 4 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat zasad konstrukcji
i analizy sprawozdania finansowego
Na ocenę 5 - student posiada poszerzoną wiedzę na temat zasad
konstrukcji, analizy oraz możliwości interpretacyjnych danych zawartych w
sprawozdaniu finansowym
Efekt 4 - Potrafi wykonać analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora
zdrowia.
Na ocenę 2 - nie potrafi wykonać analizy sytuacji finansowej podmiotu
sektora zdrowia
Na ocenę 3 - potrafi wykonać podstawową analizę sytuacji finansowej
podmiotu sektora zdrowia
Na ocenę 4 - potrafi wykonać poszerzoną analizę sytuacji finansowej
podmiotu sektora zdrowia
Na ocenę 5 - potrafi wykonać oraz prawidłowo zinterpretować poszerzoną
analizę sytuacji finansowej podmiotu sektora zdrowia
Efekt 5 - Potrafi sporządzić budżet podmiotu sektora zdrowia metodą
zadaniową
Na ocenę 2 - nie potrafi sporządzić budżetu podmiotu sektora zdrowia
metodą zadaniową
88
Na ocenę 3 - potrafi sporządzić prosty budżet podmiotu sektora zdrowia
metodą zadaniową
Na ocenę 4 - potrafi sporządzić rozbudowany budżet podmiotu sektora
zdrowia metodą zadaniową
Na ocenę 5 - potrafi sporządzić rozbudowany budżet podmiotu sektora
zdrowia metodą zadaniową z prawidłowym uzasadnieniem wyboru
ośrodków kosztów
Efekt 6 - Potrafi wykorzystywać instrumenty finansowe do zarządzania
podmiotami sektora zdrowia
Na ocenę 2 - nie potrafi wykorzystywać podstawowych instrumentów
finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia
Na ocenę 3 - potrafi wykorzystywać podstawowe instrumenty finansowe do
zarządzania podmiotami sektora zdrowia
Na ocenę 4 - potrafi właściwie dobierać oraz wykorzystywać podstawowe
instrumenty finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia
Na ocenę 5 - potrafi właściwie dobierać oraz wykorzystywać złożone
instrumenty finansowe do zarządzania podmiotami sektora zdrowia
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 7 - Potrafi współpracować z kierowniczym personelem medycznym
w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku
finansowego podmiotu sektora zdrowia.
Na ocenę 2 - nie potrafi współpracować z kierowniczym personelem
medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów,
wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowia.
Na ocenę 3 - potrafi współpracować z kierowniczym personelem
medycznym w zakresie podejmowania podstawowych decyzji finansowych
Na ocenę 4 - potrafi współpracować z kierowniczym personelem
medycznym w zakresie kształtowania finansów, kosztów, przychodów,
wyniku finansowego podmiotu sektora zdrowia.
Na ocenę 5 - potrafi efektywnie komunikować informacje oraz
współpracować z kierowniczym personelem medycznym w zakresie
kształtowania finansów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego
podmiotu sektora zdrowia.
1. Finansowe podstawy działalności jednostek sektora zdrowia
2. Instrumenty finansowe - systematyka - funkcje - cechy
3. System finansowania jednostek ochrony zdrowia
4. Źródła pozyskiwania kapitału przez jednostkę sektora zdrowia
5. Zarządzanie przychodami jednostki sektora zdrowia
6. Rodzaje i zasady budowy cen
7. Kształtowanie wydatków i rachunek przepływów finansowych podmiotu
sektora zdrowia
8. Metody kształtowania budżetu jednostek sektora zdrowia
9. Podstawowe zasady i funkcje systemu rachunkowości w zakładzie opieki
zdrowotnej
10. Rachunek kosztów podstawą zarządzania jednostką sektora zdrowia
11. Konstrukcja i analiza sprawozdania finansowego
12. Podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej
13. Stymulacyjne instrumenty finansowe i analiza wskaźnikowa
14. Zarządzanie kapitałem trwałym i obrotowym - cele i kryteria, istota
leasingu.
15. Podstawy inwestowania finansowego, efekt dźwigni finansowej
16. Specyficzny charakter finansów podmiotów sektora zdrowia, mierniki
działalności
17. Rynek usług zdrowotnych a możliwości wykorzystania finansów w
zarządzaniu podmiotami sektora zdrowia
 Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D. (2000), Elementy
zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie
Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków
89




Bednarski L. (2009), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE,
Warszawa
Sobiech J., Rój J., (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa
Hass-Symotiuk M. (red.) (2010), Rachunkowość - system informacji
finansowych zakładów opieki zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa
Stępniewski J. (red.) (2008), Strategia, finanse i koszty szpitala, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
90
Planowanie i zarządzanie strategiczne
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Planowanie i zarządzanie strategiczne
polski
Wiedza:
1. posiada wiedzę na temat uwarunkowań i metod planowania i zarządzania
strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu mikro (przychodnia,
szpital)
2. wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz technik zbierania
danych i narzędzi badawczych.
Umiejętności:
3. posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o
formułowanie własnych wniosków
4. umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie
zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem
5. posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie
interpersonalnej, np. w pracy w grupie, w kontaktach ze specjalistami w
dziedzinie
6. posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw
autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy
jednostek ochrony zdrowia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Kompetencje społeczne:
7. zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w
wykonywaniu zadań zawodowych i wie, do kogo zwrócić się o pomoc, z
uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym
8. cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem
9. posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu
lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego
10. efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie,
popierając je argumentacją odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania
zawodowe
Obowiązkowy
2
3
dr Marcin Kautsch
mgr Maciej Rogala
mgr Katarzyna Badora
wykład
ćwiczenia
Podstawowa wiedza z podstaw zarządzania oraz zarządzania operacyjnego
wykłady: 30
ćwiczenia: 30
91
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
5
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. - 2 ECTS
- przygotowanie się do ćwiczeń: 25 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie prezentacji: 25 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie planu strategicznego: 25 godz. - 1 ECTS
Metodami dydaktycznymi są wykłady i ćwiczenia. Na wykładach
przedstawiane są metody i narzędzia do analizy strategicznej, procedury
budowania planu strategicznego i in., podczas gdy ćwiczenia służą do
praktycznego zastosowania poznanych na wykładach narzędzi, metod i
procedur. Podczas ćwiczeń studenci omawiają z prowadzącymi postępy nad
przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli planami
strategicznymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas
konsultacji ( w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość
do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.
Egzamin pisemny w formie przygotowania planu strategicznego wybranej
organizacji ochrony zdrowia. Aby móc przygotować ww. dokument muszą
umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, nawiązać kontakt
z ww. organizacją, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie stworzyć
plan. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc opanowanie
wiedzy, kompetencji i umiejętności opisanych powyżej. Ocena dokumentu
- jego zawartości, jakości i formatu będzie więc metodą sprawdzenia tego,
czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte
BDB: przygotowanie planu strategicznego wybranej organizacji ochrony
zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie
wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości),
pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego
obszaru.
DB: przygotowanie poprawnego planu strategicznego wybranej organizacji
ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4
wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i
zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego
obszaru.
DST: przygotowanie poprawnego planu strategicznego wybranej
organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną,
spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach
(dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają
podstawową wiedzę z omawianego obszaru.
1. Przygotowywanie planu strategicznego w zakładzie opieki
zdrowotnej: etapy powstawania planu, podstawowe składowe
2. Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej.
3. Analiza strategiczna, analiza otoczenia dalszego organizacji
4. Szkoły zarządzania strategicznego
5. Analiza otoczenia bliższego zakładu opieki zdrowotnej. Teoria gier
6. Jak przezwyciężać opór przeciwko zmianom
7. Przewaga konkurencyjna. Model 5 sił M. Portera
8. Analiza wewnętrzna zakładu opieki zdrowotnej
9. Tworzenie portfela działalności zakładu opieki zdrowotnej: metody
portfelowe i ich przydatność w sektorze ochrony zdrowia. Analiza
SWOT.
10. Cele organizacji. Definiowane problemów strategicznych.
Formułowanie wizji organizacji.
11. Mapa udziałowców: jej budowa oraz znaczenie w budowaniu strategii
organizacji
12. Restrukturyzacja własnościowa i organizacyjna
13. Strategia – jej rodzaje i możliwości zastosowania w opiece zdrowotnej
14. Przywództwo strategiczne – rola liderów w zarządzaniu organizacją
15. Kontrola strategiczna. Podsumowanie przedmiotu
92
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Literatura podstawowa:
 Kautsch M.(red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe
wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
 Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
 Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece
zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
93
Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w populacji
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe
Seminarium magisterskie: Zdrowie, sprawność i choroby w populacji
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat problemów zdrowotnych populacji,
ich społecznych implikacji oraz narzędzi ich pomiaru
2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do
wybranego tematu pracy
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma
angielskojęzyczne
6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych
7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych
oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Kompetencje społeczne:
8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne
9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych
10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
obowiązkowy
2
3i4
seminarium
brak
seminaria: 120
20
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS
- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do
egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTS
94
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i
sposobu pisania publikacji naukowych
- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych
- omówienie sposobów poszukiwania literatury
- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna
ze studentem
- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie
projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)
- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych
- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna
Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.
1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej
2. Zasady cytowania materiałów źródłowych
3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych
tematów prac magisterskich
Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz
tematu pracy magisterskiej.
95
Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe
Seminarium magisterskie: Społeczne determinanty zdrowia
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat demograficznych, ekonomicznych i
socjalnych czynników determinujących stan zdrowia ludności
2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do
wybranego tematu pracy
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma
angielskojęzyczne
6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych
7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych
oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Kompetencje społeczne:
8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne
9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych
10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
obowiązkowy
2
3i4
seminarium
brak
seminaria: 120
20
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS
- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do
egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTS
96
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i
sposobu pisania publikacji naukowych
- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych
- omówienie sposobów poszukiwania literatury
- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna
ze studentem
- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie
projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)
- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych
- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna
Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.
1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej
2. Zasady cytowania materiałów źródłowych
3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych
tematów prac magisterskich
Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz
tematu pracy magisterskiej.
97
Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe
Seminarium magisterskie: Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania
zdrowia
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat środowiskowych (środowisko
naturalne i stworzone przez człowieka) oraz żywieniowych determinant
zdrowia
2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do
wybranego tematu pracy
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma
angielskojęzyczne
6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych
7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych
oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Kompetencje społeczne:
8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne
9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych
10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
obowiązkowy
2
3i4
seminarium
brak
seminaria: 120
20
98
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS
- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do
egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTS
- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i
sposobu pisania publikacji naukowych
- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych
- omówienie sposobów poszukiwania literatury
- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna
ze studentem
- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie
projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)
- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych
- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna
Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.
1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej
2. Zasady cytowania materiałów źródłowych
3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych
tematów prac magisterskich
Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz
tematu pracy magisterskiej.
99
Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy zdrowotne
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe
Seminarium magisterskie: Ekonomika zdrowia i systemy zdrowotne
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomiki zdrowia, finansowania
systemów ochrony zdrowia i ich organizacji
2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do
wybranego tematu pracy
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma
angielskojęzyczne
6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych
7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych
oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Kompetencje społeczne:
8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne
9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych
10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
obowiązkowy
2
3i4
seminarium
brak
seminaria: 120
20
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS
- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do
egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTS
100
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i
sposobu pisania publikacji naukowych
- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych
- omówienie sposobów poszukiwania literatury
- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna
ze studentem
- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie
projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)
- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych
- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna
Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.
1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej
2. Zasady cytowania materiałów źródłowych
3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych
tematów prac magisterskich
Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz
tematu pracy magisterskiej.
101
Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami
ochrony zdrowia
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe
Seminarium magisterskie: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie
instytucjami ochrony zdrowia
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad, narzędzi i instytucji
rządzenia w sektorze ochrony zdrowia (governance) oraz zarządzania
instytucjami ochrony zdrowia (instytucje zdrowia publicznego, podmioty
lecznicze, NGO, itp.)
2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do
wybranego tematu pracy
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma
angielskojęzyczne
6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych
7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych
oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Kompetencje społeczne:
8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne
9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych
10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
obowiązkowy
2
3i4
seminarium
brak
seminaria: 120
102
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
20
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS
- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do
egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTS
- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i
sposobu pisania publikacji naukowych
- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych
- omówienie sposobów poszukiwania literatury
- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna
ze studentem
- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie
projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)
- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych
- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna
Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.
1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej
2. Zasady cytowania materiałów źródłowych
3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych
tematów prac magisterskich
Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz
tematu pracy magisterskiej.
103
Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na różnych szczeblach
decyzyjnych
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego – seminarium międzyzakładowe
Seminarium magisterskie: Polityka społeczna i zdrowotna na róznych
szczeblach decyzyjnych
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki społecznej i zdrowotnej
prowadzonej na różnych szczeblach decyzyjnych od globalnego (np.
WHO), poprzez europejski, krajowy aż do lokalnego
2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych
technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do
wybranego tematu pracy
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
5. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach; zna czasopisma naukowe w zakresie zdrowia
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem, w tym czasopisma
angielskojęzyczne
6. Potrafi ocenić jakość dowodów naukowych
7. Posiada umiejętność zaplanowania badań ilościowych lub jakościowych
oraz analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Kompetencje społeczne:
8. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne i pisemne
9. Przestrzega zasad etycznych w badaniach naukowych
10. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
obowiązkowy
2
3i4
seminarium
brak
seminaria: 120
104
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
20
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS
- zebranie materiałów, opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do
egzaminu magisterskiego: 450 godz. - 15 ECTS
- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i
sposobu pisania publikacji naukowych
- dyskusja wyboru właściwych metod badawczych
- omówienie sposobów poszukiwania literatury
- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy, indywidualna praca opiekuna
ze studentem
- monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie
projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)
- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych
- złożenie pracy magisterskiej zatwierdzonej przez opiekuna
Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.
1. Struktura i wymogi formalne pracy magisterskiej
2. Zasady cytowania materiałów źródłowych
3. Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych
tematów prac magisterskich
Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium magisterskiego oraz
tematu pracy magisterskiej.
105
Projektowanie badań naukowych (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Projektowanie badań naukowych (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Zna zasady planowania badań oraz techniki zbierania danych i narzędzia
badawcze.
Umiejętności:
2. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł i formułować na tej podstawie krytyczne sądy
na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
3. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu
dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką
4.Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
prezentacji, rozprawy, referatu zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
Kompetencje społeczne:
5. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
fakultatywny
2
3
prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
dr med. Roman Topór-Mądry
dr Urszula Stepaniak
mgr Renata Wolfshaut-Wolak
ćwiczenia komputerowe
Znajomość epidemiologii, biostatystyki i demografii w zakresie nauczanym
na studiach stacjonarnych I stopnia.
ćwiczenia: 45
4
- przygotowanie projektów w czasie zajęć kontaktowych: 45 godz. - 1,5
ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie (prezentacji
projektu): 10 godz. - 0,5 ECTS
- przygotowanie się do zajęć, praca własna: 30 godz. - 1 ECTS
- napisanie projektu: 25 godz. - 1 ECTS
seminarium, projekt badawczy, prezentacja
efekt 1: egzamin (prezentacja projektu badawczego); efekt 2-5:
uczestnictwo w przygotowaniu projektu badania epidemiologicznego
106
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Egzamin ustny (50% oceny końcowej). Zaliczenie z ćwiczeń dopuszczające
do egzaminu opiera się na obecności na zajęciach oraz indywidualnej
ocenie w zakresie aktywnego udziału w dyskusji (30% oceny końcowej),
przygotowaniu projektów (20% oceny końcowej).
efekty 1: (egzamin ustny - prezentacja projektów): ocena 2:nie potrafi
przygotować i przedstawić projektu, ocena3: potrafi przygotować w
podstawowym zakresie i przedstawić projekt badania bez podejmowania
dyskusji metody; ocena 4:przygotowuje i przedstawia projekt badania z
podjęciem dyskusji metody ale nie w pełnym zakresie tematu; ocena5:
przygotowuje i przedstawia projekt badania z podjęciem dyskusji i
krytycznej oceny metody w pełnym zakresie tematu;
efekty 2-5: projekt badania: ocena 2:nie potrafi przygotować materiału;
ocena 3:przygotowuje zagadnienie na poziomie podstawowym; ocena
4:przygotowuje materiał z poprawną interpretacją i uzasadnieniem wyboru;
ocena 5: przygotowuje zagadnienie w sposób rozszerzony o krytyczną
analizę, wykazujący pełne zrozumienie problemu;
Praktyczne zastosowanie metod epidemiologicznych oraz analizy literatury
naukowej w przygotowywaniu wniosku o finansowanie projektu
dotyczącego najważniejszych problemów zdrowotnych. Tematy projektów
badań epidemiologicznych zmieniają się. Pod opieką tutora studenci
prowadzą dyskusję nad wyborem tematu projektu badania
epidemiologicznego, założeniami i celem badania, dokonują wyboru i opisu
metody badania, kalkulacji wielkości próby, szacują przewidywane koszty
realizacji projektu oraz spodziewane wyniki. W przygotowaniu projektów
studenci opierają się na standardowych formularzach wniosków.
Przewidywane jest przygotowanie 2 projektów badań epidemiologicznych
na różne tematy.
Szczegółowy opis realizowanych treści obejmuje tematy seminariów:
Wybór pierwszego tematu badawczego, dla którego zostanie przygotowany
projekt badania wg schematu aplikacji grantowej Ministerstwa Nauki.
Opracowywanie projektu-zbieranie literatury. Opracowywanie projektuustalenie rodzaju badania. Opracowywanie projektu-określenie metod
zbierania danych. Opracowywanie projektu- określenie rodzaju analiz.
Opracowywanie projektu-określenie zalet i wad badania, czynników
zakłócających, etc. Prezentacja i omawianie projektu. Wybór drugiego
tematu badawczego, dla którego zostanie przygotowany projekt badania wg
schematu aplikacji grantowej Ministerstwa Nauki. Opracowywanie
projektu - zbieranie literatury. Opracowywanie projektu - ustalenie rodzaju
badania. Opracowywanie projektu - określenie metod zbierania danych.
Opracowywanie projektu - określenie rodzaju analiz. Opracowywanie
projektu - określenie zalet i wad badania, czynników zakłócających, etc.
Opracowywanie projektu. Prezentacja i omawianie projektu.
Bazy danych: Medline Cochrane Library, Embase, Lex Polonica, Aktualne
rekomendacje towarzystw naukowych i zespołów ekspertów.
107
Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Psychologii Zdrowia
Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia
psychicznego
Umiejętności:
2. Potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego
problemu ochrony zdrowia psychicznego
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Kompetencje społeczne:
3. Buduje relację partnerską jako podstawę interwencji środowiskowej
fakultatywny
2
3
dr Jadwiga Piątek
wykład
ćwiczenia
wykłady: 15
ćwiczenia: 15
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 27 godz. - 1 ECTS
Wykład aktywizujący,
ćwiczenia
Efekt 1- egzamin ustny
Efekt 2- praca grupowa
Efekt 3- panel dyskusyjny
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie min. 30% z trzech
poszczególnych sprawdzianów (egzamin ustny, praca grupowa, panel
dyskusyjny).
Efekt 1. Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony
zdrowia psychicznego - egzamin ustny; 60% oceny.
Efekt 2. Potrafi pracować w grupie nad strategią rozwiązania wybranego
problemu ochrony zdrowia psychicznego - ocena pracy grupowej; 20%
oceny.
Efekt 3. Buduje relację partnerską jako podstawę interwencji
108
środowiskowej - ocena pracy w panelu dyskusyjnym; 20% oceny.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Ndst: 0-25%
Dst: 26-30%
Dst plus: 31-45%
Db: 46-60%
Db plus: 61-75%
Bdb: 76-100%
Treści merytoryczne obejmują problematykę socjologii zdrowia
psychicznego i pracy socjalnej oraz ich analizę z perspektywy aplikacyjnej
związanej z kształtowaniem w środowisku lokalnym sieci wsparcia
społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego. W
ramach kursu omówione zostaną zagadnienia 1) wzajemnej relacji
pomiędzy socjologią stosowana i psychiatrią środowiskową, 2)
środowiskowego modelu leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej, 3)
organizacyjnych i prawnych podstaw funkcjonowania systemów wsparcia.
Literatura podstawowa:
 Brodniak W. A. (2000), Choroba psychiczna w świadomości
społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa
 Ekdawi M., Conning A. (1995), Rehabilitacja psychiatryczna,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
 Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i
choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 Czabała J. C. (red.) (2000), Zdrowie psychiczne - zagrożenia i
promocja, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
109
Analiza danych w badaniach biomedycznych (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Analiza danych w badaniach biomedycznych (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Zna metody i techniki opracowania statystycznego badania naukowego
Umiejętności:
2. Umie zaprojektować opracowanie statystyczne problemu z zakresu nauk
o zdrowiu
3. Umie postawić odpowiednie hipotezy badawcze i statystyczne oraz
wykonać analizy opisowe i analizy zależności przy użyciu pakietu
statystycznego
4. Umie opisać uzyskane wyniki, zilustrować je odpowiednio dobranymi
tabelami i wykresami oraz zinterpretować wyniki analizy
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Kompetencje społeczne:
5. Umie przygotować wyniki badania do prezentacji i publikacji oraz
krytycznie ocenić uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski
fakultatywny
2
3
dr Krystyna Szafraniec
ćwiczenia komputerowe
Znajomość zagadnień z zakresu biostatystyki i epidemiologii
obowiązujących na studiach I stopnia;
Znajomość zagadnień z zakresu biostatystyki zaawansowanej
obowiązujących na I roku studiów II stopnia
Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami komputerowymi, w
tym znajomość pakietu statystycznego STATISTICA
ćwiczenia: 30
2
- wykonanie pełnej analizy statystycznej w ramach zajęć kontaktowych: 30
godz. - 1 ECTS
- wykonanie raportu technicznego oraz raportu merytorycznego z
przeprowadzonej analizy: 30 godz. - 1 ECTS
ćwiczenia polegające na praktycznym opracowaniu problemu z
zastosowaniem profesjonalnego komputerowego pakietu statystycznego
Efekty 1 i 4: Ocena raportu technicznego z wykonanej analizy
Efekty: 2-3, 5: Ocena raportu merytorycznego (projektu ) przedstawionego
w formie pisemnej
110
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Zaliczenie raportu technicznego z wykonanej analizy
Zaliczenie projektu merytorycznego statystycznego opracowania problemu
1. Ocena punktowa raportu technicznego z przeprowadzonej analizy
statystycznej w skali 0-30 punktów; minimum niezbędne do zaliczenia
raportu 24 pkt.
2. Ocena opracowania wyników analizy statystycznej (raportu
merytorycznego):
ndst - student nie potrafi nawet w prosty sposób zaprezentować
zastosowanych metod i wyników;
dst - student prezentuje cele analizy, opis zastosowanych metod i wyniki w
sposób podstawowy;
db - oprócz prezentacji wyników w poprawnej formie, student potrafi także
opisać i porównać wyniki pomiędzy analizowanymi grupami;
bdb - student prezentuje bezbłędne wyniki w poprawnej formie
tabelarycznej i graficznej, oraz potrafi krytycznie odnieść się do
uzyskanych wyników.
Oceną końcową z ćwiczeń jest ocena projektu (raportu merytorycznego),
po uprzednim zaliczeniu raportu technicznego.
Utrwalenie metod przeprowadzenia badania naukowego
Praktyczne wykorzystanie metod i technik opracowania statystycznego
badania naukowego
Krytyczna ocena wyników analizy statystycznej
Wybór sposobu przedstawienia wyników analiz statystycznych
Przygotowanie opracowania statystycznego problemu do publikacji lub
prezentacji multimedialnej
 Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL,
Warszawa
 Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu
STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. I/II), StatSoft,
Kraków
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
111
Demografia i zdrowie
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Zdrowia i Środowiska
Demografia i zdrowie
polski
Wiedza:
1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych
zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia
oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego
2. Wykazuje znajomość zasad planowania wybranych badań oraz
nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych
3. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu
programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie
Umiejętności:
4. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania,
obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione i
wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a
czynnikami społeczno-ekonomicznymi
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Kompetencje społeczne:
5. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
6. Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw,
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe
fakultatywny
2
3
dr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJ
dr Ilona Nenko
dr Andrzej Galbarczyk
ćwiczenia
brak
wykłady: 0
ćwiczenia: 30
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0,5 ECTS
- opracowanie prac pisemnych i prezentacji: 15 godz. - 0,5 ECTS
Dyskusja artykułów, prezentacje, prace pisemne.
Efekt 1-5:
Ocena prowadzenia dyskusji i udziału w dyskusji, prezentacji oraz pracy
pisemnej. Krótkie testy sprawdzające stopień zrozumienia poruszanych
zagadnień.
112
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Zaliczenie na ocenę
- prowadzenie dyskusji 2 x (40% oceny końcowej)
- praca końcowa (20% oceny końcowej)
- aktywność na zajęciach (40% oceny końcowej)
ocena 2 - student nie potrafi, nawet w prosty sposób, przedstawić
omawianych zagadnień
ocena 3 - student przedstawia omawiane zagadnienia w sposób
podstawowy
ocena 4 - student dobrze przedstawia omawiane zagadnienia, starając się
łączyć wiedzę z różnych dyscyplin
ocena 5 - student przedstawia omawiane zagadnienia na wysokim
poziomie, łączy wiedzę z różnych dyscyplin oraz potrafi krytycznie odnieść
się do niektórych aspektów omawianych zagadnień
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami
demografii. Szczególny nacisk położony będzie na dziedzinę demografii
ewolucyjnej. Dyskutowane będzie również w jaki sposób programy
zmierzające do poprawy zdrowia populacji wpływają na zjawiska
demograficzne. Przykłady z populacji pozaeuropejskich dostarczą wiedzy
na temat problemów zdrowotnych i demograficznych występujących w
krajach o niskim rozwoju ekonomicznym. Studenci zyskają umiejętność
opisywania i interpretacji zjawisk demograficznych z perspektywy
ewolucyjnej. Prace pisemne, prezentacje i dyskusje mają na celu
kształcenie w zakresie samodzielnego wyciągania wniosków oraz
krytycznej interpretacji metod i wyników badań.
 Dribe M. (2004), Long-term effects of childbearing on mortality:
Evidence from pre-industrial Sweden, Population Studies, 58: 297-310
 Helle S., Lummaa V., Jokela J. (2002), Sons reduced maternal
longevity in preindustrial humans, Science, 296: 1085
 Jasienska G., Nenko I., Jasienski M. (2006), Daughters increase
longevity of fathers, but daughters and sons equally reduce longevity of
mothers, American Journal of Human Biology, 18:422-425
 Kramer K.L. (2005), Childrens help and the pace of reproduction:
cooperative breeding in humans, Evolutionary Anthropology, 14: 224237
 Lunn P.G., Austin S., Prentice A.M., Whitehead R.G. (1984), The
effect of improved nutrition on plasma prolactin concentrations and
postpartum infertility in lactating Gambian women, The American
Journal of Clinical Nutrition, 39: 227-235
 Lunn P.G., Prentice A.M., Austin S., Whitehead R.G. (1980), Influence
of maternal diet on plasma-prolactin levels during lactation, Lancet, 1:
623-625
 Gibson M.A., Mace R. (2006), An energy-saving development
initiative increases birth rate and childhood malnutrition in rural
Ethiopia, PLOS Medicine, 3: 0476-0484
 Gillespie D.O.S., Russell A.F., Lummaa V. (2008), When fecundity
does not equal fitness: evidence of an offspring quantity versus quality
trade-off in pre-industrial humans, Proceedings of the Royal Society,
275: 713-722
 Kanazawa S. (2007), Beautiful parents have more daughters: A further
implication of the generalized Trivers Willard hypothesis (gTWH),
Journal of Theoretical Biology, 244: 133-140
 Lista będzie modyfikowana w zależności od ukazywaniu się w druku
nowych artykułów.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
113
Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Promocji Zdrowia
Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych
zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia
i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego
2. Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań
przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań
zdrowotnych
Umiejętności:
3. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu
dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką
4. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
Kompetencje:
5. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.
fakultatywny
2
3
dr Mariusz Duplaga – koordynator
mgr Daniel Dzida – współkoordynator
mgr Marcin Grysztar
mgr Maria Adamczyk
ćwiczenia
Znajomość podstaw: promocji zdrowia, psychologii, metod badań
społecznych, epidemiologii, socjologii, żywienia człowieka,
ćwiczenia: 30
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. 1 ECTS
Dyskusja w trakcie zajęć kontaktowych, praca w zespołach zadaniowych,
konsultacje
Efekty 1 i 2 - test
Efekt 3 - ocena pracy w zespołach
114
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 4 i 5 - ocena pracy tematycznej
Forma zaliczenia: na ocenę końcową składa się ocena pracy w zespołach
zadaniowych, ocena pracy tematycznej oraz wynik testu. Dopuszczalna jest
jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych.
Efekt 1 i 2
ocena 2: Student nie prezentuje pogłębionej wiedzy z zakresu różnic w
stylu życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych
społeczności.
ocena 3: Student prezentuje podstawową wiedzę z zakresu różnic w stylu
życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych
społeczności.
ocena 4: Student prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu różnic w stylu
życia, zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych
społeczności.
ocena 5: Student prezentuje pełną wiedzę z zakresu różnic w stylu życia,
zdrowiu w odniesieniu do różnic kulturowych wśród różnych społeczności.
Efekt 3
ocena 2: Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacji z różnych źródeł oraz nie potrafi
formułować na tej podstawie krytycznych osądów na temat zagrożeń i
problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
ocena 3: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
informację z różnych źródeł, ale nie potrafi formułować na tej podstawie
krytycznych osądów na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych
określonej zbiorowości
ocena 4: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informację z różnych źródeł
ocena 5: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej
zbiorowości
Treści modułu kształcenia
Efekt 4 i 5:
ocena 2 Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i nie poszerza
swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł
informacji oraz nie potrafi podejmować autonomicznych działań
zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów.
ocena 3:Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje
umiejętności
ocena 4: Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje
umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji
ocena 5:Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje
umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania
praktycznych problemów.
1. Styl życia, jakość życia, kultura. Typologia stylów życia
2. Koncepcje zdrowia i choroby w kulturach dalekiego wschodu i w
kulturze zachodniej.
3. Normy i zdrowie społeczne w różnych kulturach.
4. Zmiany w zakresie stylu życia Polaków, porownanie na przestrzeni
dziesięcioleci.
5. Styl życia, a kultura: nawyki żywieniowe.
6. Styl życia, a kultura; aktywność fizyczna.
7. Styl życia, a kultura: sen i higiena snu.
8. Styl życia, a kultura: zachowania seksualne, zdrowie seksualne i
reprodukcyjne.
9. Styl życia, a kultura: nowe formy uzależnień: komputer, Internet, telefon
komórkowy, pornografia, cyberseks.
115
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
10. Implikacje dla stylu życia wynikające z religii: chrześcijaństwo,
protestantyzm, judaizm, islam, prawosławie, religie dalekiego wchodu)
11. Zdrowie emigrantów oraz mniejszości kulturowych i etnicznych,
koncepcja szoku kulturowego.
12. Wpływ czynników kulturowych, społecznych na styl życia różnych
grup społecznych i etnicznych.
13. Wpływ czynników ekonomicznych na styl życia różnych grup
społecznych i etnicznych (m.in. kultura ubóstwa, podklasa, analiza stylu
życia ludzi biednych w Polsce i na kulturze zachodziej).
14. Styl życia, a zdrowie w różnych subkulturach.
15. Rola medycyny naturalnej, tradycyjnej w różnych kulturach.
Literatura podstawowa:
 Pękala-Gawęcka D. (2012) Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i
leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Wydawnictwo
Poznańskie
 Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (2010),
Problemy wielokulturowości w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa
 Malinowski A., Stolarczyk H. (2000), Antropologia a medycyna i
promocja zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 Brzeziński J. M., Cierpiałkowska L. (2008), Zdrowie i choroba.
Problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk
 Matsumoto D., Juang, L. (2007), Psychologia międzykulturowa,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFIS PAN,
Warszawa
 oraz dodatkowe teksty, artykuły przekazywane podczas zajęć
Literatura uzupełniająca:
 Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie
międzynarodowej - Wybrane problemy, Wyd. UJ, Kraków
 Standage T. (2007) Historia świata w sześciu szklankach.
Wydawnictwo CIS Warszawa
nie dotyczy
116
Zdrowie matki i dziecka (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Zdrowie matki i dziecka (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób
zakaźnych i niezakaźnych, u kobiet w ciąży i dzieci, związanych ze stylem
życia, sposobem żywienia i innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.
2. Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji opieki zdrowotnej nad
zdrowiem matki i dziecka w Polsce.
Umiejętności:
3. Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie
przygotowanego referatu zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki.
fakultatywny
2
3
dr Urszula Stepaniak
wykład
Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka
wykłady: 20
ćwiczenia: 0
2
- udział w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,6 ECTS
- oraz przygotowanie się do testu zaliczeniowego i udział w zaliczeniu: 26
godz. - 0,9 ECTS
- praca własna - przygotowanie referatu i prezentacja referatu: 15 godz. 0,5 ECTS
wykład, referat
efekt 1-2: test zaliczeniowy; efekt 3: prezentacja wyników referatu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu na ocenę jest przygotowanie i
prezentacja krótkiego referatu na zadany temat (lista tematów do
opracowania przedstawiona jest studentom na pierwszych zajęciach) oraz
pozytywny wynik testu zaliczeniowego. Ocena z testu: 60% oceny
końcowej, referat: 40% oceny końcowej,
efekt 1-2: ocena2-nie potrafi odpowiedzieć na pytania; ocena 3-udziela
odpowiedzi na poziomie podstawowym; ocena4-udziela odpowiedzi ale nie
w pełnym zakresie tematów; ocena5: zna wszystkie odpowiedzi na
poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień;
117
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
efekt 3: ocena 2- nie potrafi przygotować i zaprezentować zagadnienia;
ocena3-przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym;
pcena4-przygotowuje i prezentuje zagadnienie wraz z poprawną
interpretacją; ocena5-przygotowuje i prezentuje zagadnienie wraz z
poprawną interpretacją i krytyczna oceną rozwiązań
Organizacja opieki nad matką i dzieckiem. Narodowy Program Zdrowia a
problemy zdrowotne matki i dziecka. Metody ocena stanu zdrowia matki i
dziecka. Charakterystyka okresu okołoporodowego, wybrane choroby
związane z ciążą i ich zapobieganie. Mała urodzeniowa masa ciała. Rozwój
dzieci i wybrane choroby wieku dziecięcego. Działania profilaktyczne,
m.in.: badania w ciąży, żywienie kobiet w ciąży, badania przesiewowe,
karmienie naturalne, szkoły rodzenia. Szczegółowy opis realizowanych
treści: Tematy wykładów: Stan zdrowia i umieralność dzieci i matek;
podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem kobiet i dzieci. Narodowy
Program Zdrowia a zdrowie matki i dziecka. Opieka perinatalna, cele i
organizacja opieki okołoporodowej. Szkoła rodzenia. Ciąże młodocianych
jako problem zdrowia publicznego. Żywienie kobiet w ciąży. Ciąża i
wybrane problemy zdrowotne związane z ciążą: cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze, HIV, toksoplazmoza, otyłość, depresja poporodowa,
niedokrwistość. Mała urodzeniowa masa ciała i wcześniactwo. Palenie a
ciąża. Cięcia cesarskie na życzenie. Prawidłowy rozwój dziecka i badania
profilaktyczne, organizacja opieki nad dziećmi w Polsce i innych krajach.
Karmienie naturalne. Wybrane problemy zdrowotne dzieci: zakażenia,
wybrane choroby cywilizacyjne u dzieci, próchnica zębów, alergie.
Literatura podstawowa:
 Donaldson L., Donaldson R. (2000), Mothers and Children, w:
Donaldson L., Donaldson R., Essential Public Health, Petroc Press,
Plymouth, UK.
 Bożkowa K., Sito A. (red) (2003), Opieka zdrowotna nad rodziną,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 Krawczyński M. (2009), Propedeutyka pediatrii, Wyd. PZWL,
Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
 Jankowski A. (red) (2003), Podstawy Pediatrii, Volumed i Joto,
Wrocław.
 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 (www.mz.gov.pl);
 Artykuły w czasopismach tematycznych.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
118
Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych (ścieżka II)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych (ścieżka II)
polski
Wiedza - student:
1. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji
ubezpieczeń zdrowotnych
2. Wyjaśnia czynniki determinujące popyt i podaż w obszarze ubezpieczeń
zdrowotnych
3. Omawia rodzaje i skutki zawodności rynku w obszarze ubezpieczeń
zdrowotnych
4. Opisuje różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi modelami
ubezpieczeń zdrowotnych oraz przykłady ich zastosowań
5. Wymienia czynniki wpływające na wysokość wydatków i przychodów
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz wyjaśnia sposób ich
oddziaływania
Umiejętności - student:
6. Oblicza składki aktuarialne w różnych typach ubezpieczeń
7. Oblicza podstawowe wartości determinujące popyt na ubezpieczenia
zdrowotne
8. Potrafi sporządzić prognozę sytuacji finansowej ubezpieczenia
zdrowotnego w Polsce z uwzględnieniem wpływu różnych determinant
wydatków i przychodów
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Kompetencje społeczne - student:
9. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
10. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów
fakultatywny
2
3
dr Christoph Sowada
dr Ewa Kocot
mgr Irmina Jurkiewicz-Świętek
wykład, ćwiczenia
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i ekonomiki zdrowia, matematyki i
statystyki, ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w
Polsce i krajach europejskich
wykłady: 30
ćwiczenia w sali komputerowej: 30
119
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
5
- uczestnictwo w zajęciach: 60 godz. - 2 ECTS
- przygotowanie prognozy przychodów i wydatków oraz pisemnego
referatu omawiającego wyniki: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie na zajęcia ćwiczeniowe: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 30 godz. - 1 ECTS
wykład, ćwiczenia, dyskusje na zadany temat, rozwiązywanie
przykładowych zadań, praca nad projektem
Osiągnięcie przez studenta efektów 1-4 oraz 6-7 sprawdzone zostanie w
czasie trwającego 90 minut egzaminu pisemnego. Sprawdzenie osiągnięcia
efektu 5 oraz efektów 8-10 nastąpi na podstawie oceny przygotowanego
projektu prognozy i referatu oraz uczestnictwa studenta w dyskusji na
ćwiczeniach.
Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie obu części egzaminu - części
sprawdzającej wiedzę (efekty 1-4) oraz części sprawdzającej umiejętności
(efekty 6-7) - na ocenę co najmniej dostateczną. Osiągnięcie efektu 5 oraz i
efektów 8 - 10 sprawdzone zostanie w czasie ćwiczeń. Warunkiem
zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest wykonanie przez
studenta projektu: prognozy wydatków/przychodów powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wyniki prognozy mają zostać
zaprezentowane przez studenta w formie poprawnego pod względem
formalnym i merytorycznym pisemnego referatu. Kolejnym warunkiem
zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest wykazanie się przez
studenta aktywnością w dyskusji prowadzonej na zadane tematy.
Końcowa ocena z egzaminu stanowi średnią ważoną z oceny części
sprawdzającej wiedzę (efekty 1-4) - 40%, z oceny części sprawdzajaćej
sprawdzającej umiejętności (efekty 6-7) - 30% oraz z oceny
przygotowanego projektu prognozy i referatu - 30%
Efekty odnoszące się do wiedzy sprawdzane na egzaminie
- ocena niedostateczna - student nie zna podstawowych pojęć, nie rozumie
przerobionego materiału, nie potrafi wyjaśnić podstawowych zagadnień, a
w konsekwencji uzyskuje mniej niż 60% punktów z części egzaminu
odnoszącej się do wiedzy
- ocena dostateczna - student w stopniu dostatecznym definiuje
podstawowe pojęcia i zagadnienia stanowiące przedmiot egzaminu, ale
potrafi wyjaśnić tylko część związków zachodzących pomiędzy
omawianymi kategoriami, a w konsekwencji uzyskuje 60-75% punktów z
części egzaminu odnoszącej się do wiedzy
- ocena dobra - student zna i wyjaśnia w sposób satysfakcjonujący
podstawowe pojęcia i zagadnienia stanowiące przedmiot egzaminu, ale nie
potrafi wyjaśnić wszystkich związków zachodzących pomiędzy
omawianymi kategoriami, a w konsekwencji uzyskuje 76-90% punktów z
części egzaminu odnoszącej się do wiedzy
- ocena bardzo dobra - student zna i wyjaśnia w sposób jasny i zrozumiały
wszystkie pojęcia i zagadnienia stanowiące przedmiot egzaminu, potrafi
wyjaśnić przeważającą część związków zachodzących pomiędzy
omawianymi kategoriami, a w konsekwencji uzyskuje ponad 90% punktów
z części egzaminu odnoszącej się do wiedzy
Efekty odnoszące się do umiejętności sprawdzane na egzaminie
- ocena niedostateczne - student nie zna sposobów rozwiązywania zadań
stanowiących przedmiot nauczania, a w konsekwencji uzyskuje mniej niż
60% punktów z części egzaminu odnoszącej się do umiejętności
- ocena dostateczna - student jedynie w stopniu dostatecznym potrafi
rozwiązać zadania stanowiące przedmiot egzaminu, wykazuje trudności w
interpretacji uzyskanych wyników, w konsekwencji uzyskuje 60-75%
punktów części z egzaminu odnoszącej się do umiejętności
- ocena dobra - student opanował umiejętności rozwiązywania zadań
120
stanowiących przedmiot egzaminu, ale nie potrafi zinterpretować
wszystkich wyników, a w konsekwencji uzyskuje 76-90% punktów z części
egzaminu odnoszącej się do umiejętności
- ocena bardzo dobra - student opanował umiejętności rozwiązywania
zadań stanowiących przedmiot egzaminu i potrafi zinterpretować
wszystkich wyników, a w konsekwencji uzyskuje ponad 90% punktów z
części egzaminu odnoszącej się do umiejętności.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Referat oceniany jest pod względem:
a) kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),
b) prawidłowości struktury referatu (0-5 punktów)
Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej
3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.
Skala ocen:
9,5-10 punktów: 5,0 (bardzo dobry);
8,5-9 punktów: 4,5 (dobry plus);
7,5-8 punktów: 4,0 (dobry);
6,5-7 punktów: 3,5 (dostateczny plus);
6 punktów: 3,0 (dostateczny)
poniżej 6 punktów: 2,0 (niedostateczny)
1. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka, cechy ryzyka zdrowotnego, sposoby
zarządzania ryzykiem
2. Zasady podejmowania decyzji w warunkach niepewności, funkcja
oczekiwanej użyteczności, ekwiwalent pewności, premia za ryzyko i
premia za bezpieczeństwo
3. Popyt na ubezpieczenie zdrowotne, składki aktuarialne i rzeczywiste,
optymalny poziom zabezpieczenia
4. Podaż ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenie ubezpieczenia przed
niewypłacalnością
5. Zawodności rynku ubezpieczeniowego - skutki asymetrii informacyjnych
dla rynku ubezpieczeń zdrowotnych - moral hazard, adverse selection,
cream skimming i instrumenty przeciwdziałające (współpłacenie, zwroty
składek, bonusy, zróznicowanie oferty – równowaga rozłaczna Rotschilda i
Stiglitza, wyrównanie finansowe między ubezpieczycielami)
6. Podstawowe typy i formy ubezpieczeń zdrowotnych: ubezpieczenia
społeczne parafiskalne i solidarne, ubezpieczenia dobrowolne (prywatne),
kalkulacja składek, zasiłki składkowe, rozwiązania stosowane na świecie
7. Ubezpieczenia zdrowtne w starzejącym się społeczeństwie
8. Prognozy wydatków/przychodów w ochronie zdrowia - podstawowe
modele ze szczególnym uwzględnieniem modelu aktuarialnego
Literatura podstawowa:
 Sowada C. (2013), Łączenie solidaryzmu z wolnością w
ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa
 Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia,
rozdz. 5 i 6, Wolters Kluver, Warszawa
 Kifmann M. (2000), Insuring Premium Risk in Competitive Health
Insurance Markets, Mohr Verlag, Tubingen, s. 14-20,
 Królikowski W. (2006), Ubezpieczenia. Zastosowanie matematyki w
ubezpieczeniach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łodź, s.
75-115, 123-131, 159-173
 Monkiewicz J. (red.) (2002), Podstawy ubezpieczeń tom I mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 17-53, 381-397
 Zweifel P. (2007), The Theory of Social Health Insurance, NOW
Publisher, Boston
 Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i
opieki zdrowotnej, rozdz. 8 - 12, 18 - 19, 21 - 22, Wolters Kluver,
Warszawa
121





Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Sowada C. (2004), Współpłacenie - szanse, zagrożenia i warunki
szerszego zastosowania w systemie powszechnego społecznego
ubezpieczenia zdrowotnego, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. II, nr 1, s. 11-22
Sowada C. (2003), Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne, w:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,
t. I, nr 1, s. 16-30
Sowada C. (2001), Wyrównanie finansowe między kasami chorych, w:
Polityka Społeczna, nr 10, s. 15-21
Sowada C. (2011), Starzenie się człowieka i starzenie się populacji.
Podział odpowiedzialności za skutki finansowe w systemie opieki
zdrowtnej, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne
i Zarządzanie, t. IX, nr 1, s. 86-100
Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2008), Scenarios for health
expenditure in Poland, CASE Network Reports No. 78
Literatura uzupełniająca:
 Folland S. (2005), The Quality of Mercy: Social Health Insurance in the
Charitable Liberal State, w: Journal of Health Care Finance and
Economics, vol. 5, s. 23-46
 Phelps C. (2003), Health Economics wyd. 3., Addison Wesley, Boston,
s. 324-330, 344-351
 Inne źródła podane zostaną w czasie zajęć
nie dotyczy
122
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej (ścieżka II)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej (ścieżka II)
polski
Wiedza:
1. Posiada wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony
zdrowia w Polsce i na świecie
2. Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i
efektywne zarządzanie zasobami ludzkim
Umiejętności:
3. Posiada i doskonali umiejętność integrowania wiedzy teoretycznej z
praktyką w zakresie komunikowania się i pracy w zespole
4. Potrafi planować procesy komunikacyjne tak aby osiągać wyznaczone
cele
5. Potrafi skorzystać z dostępnych baz danych w celu wyjaśnienia
czynników wpływających na zdrowie
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Kompetencje społeczne:
6. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym i
współpracowników
7. Potrafi odpowiedzialnie projektować zadania, przeznaczone dla
kierowanej przez siebie grupy i wyjaśnić wymagania stawiane personelowi
i uwarunkowania planowania pracy zespołu w celu zapewnienia realizacji
potrzeb klientów/pacjentów
8. W sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów
9. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.
fakultatywny
2
3
dr Marcin Kautsch
mgr Maciej Rogala
mgr Katarzyna Badora
wykład
ćwiczenia
znajomość materiału z zakresu podstaw zarządzania, podstaw zarządzania
jednostkami ochrony zdrowia
wykłady: 45
ćwiczenia: 45
7
123
Bilans punktów ECTS
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 90 godz. - 3 ECTS
- sporządzenie prezentacji: 10 godz. - 0,4 ECTS
- opracowanie dokumentu zaliczeniowego (egzamin): 50 godz. - 1,6 ECTS
- opracowanie matrycy do oceny zarządzanie szpitalem: 60 godz. - 2 ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i ćwiczenia. Mają one
jednak charakter interaktywny - w trakcie zajęć studenci proszeni są o
komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych
treści w realiach ochrony zdrowia.
Metody sprawdzania i oceny efektów By zaliczyć przedmiot studenci przygotowują matrycę za pomocą które
kształcenia uzyskanych przez
oceniane będzie zarządzanie szpitalem. Aby móc przygotować ww.
studentów
dokument muszą umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację,
nawiązać kontakt z innymi grupami, zinterpretować uzyskane dane, itp., a
następnie stworzyć ww. dokument. Do stworzenia ww. dokumentu
niezbędne będzie więc opanowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności
opisanych powyżej. Ocena dokumentu - jego zawartości, jakości i formatu
będzie więc metodą sprawdzenia tego, czy zakładane efekty kształcenia
zostały osiągnięte.
Forma i warunki zaliczenia modułu,
Zaliczenie pisemne na ocenę
w tym zasady dopuszczenia do
BDB: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej
egzaminu, zaliczenia, a także forma i poprawną polszczyzną, spełniającej wszystkie wymogi podane na
warunki zaliczenia poszczególnych
pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że
zajęć wchodzących w zakres danego
autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.
modułu
DB: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej
poprawną polszczyzną, spełniającej 3/4 wymogów podanych na pierwszych
zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy
opanowali wiedzę z omawianego obszaru.
DST: przygotowanie matrycy opisującej zarządzanie szpitalem - napisanej
poprawną polszczyzną, spełniającej poprawną polszczyzną, spełniającej
podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i
zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z
omawianego obszaru.
Treści modułu kształcenia
Wprowadzenie do przedmiotu
Zakład opieki zdrowotnej jako organizacja
Specyfika zarządzania zakładami opieki zdrowotnej: ludzie, cele, struktura
Cechy charakterystyczne zakładów opieki zdrowotnej
Specyfika zarządzania organizacjami typu non-profit
Zakład opieki zdrowotnej a małe i średnie przedsiębiorstwo
Uwarunkowania działania zakładów opieki zdrowotnej / szpitali
Zakład idealny - z perspektywy różnych udziałowców
Obszary zarządzania zakładem
- Infrastruktura i aparatura
- Jakość usług
- Zasoby ludzkie
- Efektywność działania
- Finanse
- Działalność medyczna
Możliwości oceny zarządzania i zasobów szpitala, problemy pomiaru
Dane wyjściowe do oceny zakładu opieki zdrowotnej
Narzędzia oceny zarządzania - rankingi
Comon Assessment Framework, jako narzędzie oceny zarządzania
organizacjami typu non-profit
Przykłady pomiaru jakości zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w
Polsce
Podsumowanie i repetytorium
Wykaz literatury podstawowej i
Literatura podstawowa:
uzupełniającej, obowiązującej do
 Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D. (2000), Elementy
zaliczenia danego modułu
zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Vesalius, Kraków
 Kautsch M. (red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe
wyzwania, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa
124





Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece
zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2005), Zarządzanie Teoria i
praktyka (wyd. 5), Wydawnictwo Naukowe PWN
Ponikło W. (2010), Infrastruktura techniczna szpitala, Wolters Kluwer
Polska - OFICYNA, Warszawa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)
Standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, www.cmj.org.pl,
Literatura uzupełniająca:
 Durlik M. (2001), Skuteczne zarządzanie w warunkach rynku usług
medycznych, w: Antidotum, nr 09/2001.
 Kautsch M., Ponikło W. (2003), Jak oceniać zakład opieki zdrowotnej,
w: Służba Zdrowia 9-12/2003
 Ponikło W. (2003), Informatyzacja szpitali, w: OPM 4/2003
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
125
Zarządzanie w warunkach zmiany (ścieżka II)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Zarządzanie w warunkach zmiany (ścieżka II)
polski
Wiedza:
1. Posiada podstawową wiedzę na temat uwarunkowań elementów
planowania i zarządzania w obszarze zmiany organizacyjnej
2. Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i
efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach zmiany
3. Wykazuje się znajomością zasad tworzenia i realizowania strategii zmian
organizacyjnych
4. Wykazuje znajomość podstawowych narzędzi w dziedzinie
diagnozowania konieczności zmiany organizacyjnej
5. Rozumie uwarunkowania zmian w organizacjach sektora zdrowia
Umiejętności:
6. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania,
obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zachowań grup ludzi w
warunkach zmiany
7. Potrafi przedstawić wyniki analiz w postaci samodzielnie przygotowanej
prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki i opartych o literaturę przedmiotu.
8. Planuje, monitoruje i ocenia programy w obszarze zmiany organizacyjnej
w szczególności w sektorze zdrowia
9. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań
konkretnego problemu w obszarze zmiany organizacyjnej i podejmowania
rozstrzygnięć w tym zakresie
10. Umie wykorzystać narzędzia i metody analizy w obszarze
wprowadzania zmian do organizacji, przygotować plan wprowadzania
zmian
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Kompetencje społeczne:
11. Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy
ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym
12. Potrafi odpowiedzialnie projektować zadania w dziedzinie zmian
organizacyjnych - przeznaczone dla kierowanej przez siebie grupy
13. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do
rozważenia wszystkich argumentów w dziedzinie zmiany orghanizacyjnej
14. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.
fakultatywny
2
3
dr Stojgniew Jacek Sitko
Wykład i ćwiczenia
Wiedza z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania
126
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów, gdy w danym module
przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny
efektów kształcenia uzyskanych
przez studentów
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
zasobami ludzkimi i operacyjnego
wykłady: 10
ćwiczenia: 20
3
- przygotowanie i uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ETCS
- przygotowanie zadanych prac: 30 godz. - 1 ETCS
- przygotowanie projektu i jego prezentacji : 25 godz. - 1 ECTS
Wykład i ćwiczenia w grupach (analiza przypadków, dyskusje, prezentacje,
analizy literatury, przygotowanie i prezentacja projektu)
Efekty z zakresu wiedzy - ocena pisemnych prac studentów,
Efekty z zakresu umiejętności - ocena projektu i jego prezentacji
Efekty z zakresu kompetencji społecznych - ocena aktywności studentów
podczas zajęć i współpracy w zespole projektowym
Pozytywne zaliczenie prac pisemnych
Pozytywna ocena projektu i prezentacji
Zaliczenie na ocenę na podstawie: wykonania kompletu prac domowych
(nieobecność usprawiedliwiona - nie zwalnia od oddania wszystkich prac),
opracowania i prezentacji projektu, przedstawienia prezentacji ustnej,
aktywności podczas zajęć, obecności na wszystkich zajęciach. Efekty z
zakresu wiedzy: Student będzie potrafił ocenić problemy projektowania i
wprowadzania zmian w organizacjach. Efekty z zakresu umiejętności:
Student będzie potrafił dobrać i zastosować odpowiednie do problemu
metody zarządzania zmianą.
Skala ocen: 3 - Student wykazuje ogólne zrozumienie istoty wprowadzania
zmian w organizacjach i rozumie podstawowe koncepcje, 4 - Student
wykazuje pogłębione zrozumienie istoty zmian organizacyjnych oraz
potrafi poprawnie wykorzystać podstawowe narzędzia diagnozy i
wprowadzania zmian, 5 - Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie
problemów dotyczących zmian w organizacjach, potrafi bezbłędnie
wykorzystać wszystkie omówione narzędzia oraz samodzielnie
proponować koncepcje rozwiązywania podobnych problemów w
organizacjach
Pojęcie zmiany organizacyjnej, Rodzaje zmian w organizacjach, Przyczyny
zmian, Wieloetapowy proces wprowadzania zmian oraz jego
uwarunkowania i zagrożenia, Błędy w procesie wprowadzania zmian i ich
unikanie, Rola liderów zmian, Podstawowe koncepcje dotyczące zmiany w
organizacjach i strategie zmian, Bariery i czynniki sprzyjające zmianom,
Organizacja ucząca się.
Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zarządzanie zmianą, grupy interesów,
rola przywódcy
Wykład seminaryjny, dyskusje, ćwiczenia. Samodzielne poszukiwanie i
analiza literatury oraz przygotowanie projektu, analiza materiałów
wręczanych/prezentowanych na zajęciach dot. koncepcji zmian i opisów
przypadków.
Literatura podstawowa:
 Kotter J.P., Cohen D. (2005), Sedno zmian. Autentyczne historie
transformacji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie, One
Press, Gliwice
 Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (2008),
Wydawnictwo Helion, Gliwice
 Kotter J. P. (2004), Przewodzenie procesowi zmian i przyczyny
niepowodzeń, Harvard Business, Review Polska, 7/2004
 Sitko S. (2001), Restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej na tle
zmian w sektorze zdrowia, w: Zdrowie i Zarządzanie, 1/2001
127

Materiały wręczane/prezentowane studentom na zajęciach
Literatura uzupełniająca:
 Senge P. M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji
uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
 Schlesinger P., Sathe V., Schlesinger L., Kotter J.P. (1999),
Projektowanie organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 Kotter J.P., Rathgeber H., Mueller P. (2008), Gdy góra lodowa topnieje.
Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, Onepress, Gliwice
 Krupa K. (2003), Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane
poglądy i koncepcje, Łódź,
www.kkrupa.pl/Ewolucja%20procesu%20zmian%20organizacyjnych.p
df
 Grouard B., Meston F. (1997), Kierowanie zmianami w
przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces, Poltext, Warszawa
 Daniecki W. (2004), Strategia zmian - refleksje nad praktyką, Wyd.
Academica, Warszawa
 Luecke R. (2005), Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wyd.
MT Biznes, Warszawa
 Kotter J.P. (1998), Leading Change, Harvard Business School Press
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy
program kształcenia przewiduje
praktyki
128
Determinants of health and health care expenditures (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and
learning outcomes
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if
applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-toface, distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order
to achieve expected
learning outcomes
Teaching & learning
methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for
the award of a credit
Faculty of Health Sciences
Health Economics and Social Security Department
Determinants of health and health care expenditures
English
Knowledge:
1. A student has detailed knowledge about the financing of health care system in
selected countries, knows the main factors influenced the level of sector revenues
and expenditures.
2. A student has a knowledge about principles of construction and writing of
reports and scientific papers
Abilities:
3. A student can search, evaluate, analyze and join information from different
sources and project a potential financial risk on this base
4. A student can present results of research in a form of presentation and paper
5. A student knows foreign language, understands the meaning of the main idea of
complex texts, connected with a public health as well
Social competences:
6. A student can formulate clear and detailed oral and written statements, explain
his/her position on matters of discussion
7. A student can independently acquire knowledge and broaden their research skills
using objective sources of information
optional
2
3
dr Ewa Kocot
practical classes
Basic knowledge of economy and health care system financing, basic skills of
Excel usage
practical classes: 20
2
- participation in seminars and gathering of data needed for project preparation: 25
hours - 1 ECTS
- project preparation: 15 hours - 0,5 ECTS
- analysis of results and their presentation in the oral and written form: 15 hours 0,5 ECTS
- Presentations
- Discussions
- Projects prepared by students (prognostic model in Excel)
Effect 1, 3, 4, 7 - presentation and paper prepared by a student
Effect 2 - paper prepared by a student
Effect 5, 6 - presentation and paper, participation in discussions
To complete the module preparation of health expenditures/revenues projection for
selected country is required. The results of projection should be presented in the
oral form at the seminar and in the written form as a report.Final mark depends on
the number of points received from the report evaluation. Report is evaluated in
terms of:
- the accuracy and completeness of forecasts (0-5 points),
-the structure of the report (0-5 points)
To receive positive assessment, each part has to be rated at least 3 points.
129
Course topics
Recommended and
required reading
Grading scale:
9.5-10 points: 5.0 (very good);
8.5-9 points: 4.5 (good plus);
7.5-8 points: 4.0 (good);
6.5-7 points: 3.5 (sufficient plus);
6 points: 3.0 (sufficient)
below 6 points: 2.0 (insufficient)
- Determinanis of health care expenditures: demography, economy, health status,
technology development, organization,
- Sources of revenues of health care system in selected countries and factors
influenced the level of revenues,
- Projections of health expenditures and revenues: basic models, especially
actuarial type.
 Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2007), Health Expenditure Scenarios in the
New Member States. Comparative Report on Bulgaria, Estonia, Hungary,
Poland and Slovakia, ENEPRI Research Reports No.43
 Cichon M. et.al. (1999), Modelling in health care finance, International Labour
Office, Geneva (selected parts)
 OECD (2013), Public spending on health and long-term care: a new set of
projections, OECD Economic Policy Papers No.06
 Przywara B. (2010), Projecting future health care expenditure at European
level: drivers, methodology and main results, European Economy, Economic
Papers 417
Duration, rules, and form
of work
placement(s)/internship, if
envisaged by programme
of study
130
Drug economics (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Drug Management Department
Drug economics
English
Knowledge:
1. Student has deepened knowledge on organization and financing of provision
of pharmaceuticals within health care systems in Poland and worldwide, as well
as basic knowledge on organization and financing of provision of medical
devices.
2. Student has deepened knowledge on legal regulations pertaining to local,
national and international health policy and social policy in area of
pharmaceuticals (medicinal products). Student has also knowledge on the above
mentioned legal regulations in area of medical devices.
3. Student critically assesses main trends and projects in area of pharmaceutical
policy, in local and national context and from broader, European and global
perspective.
Abilities:
4. Student has ability to independently formulate and propose solutions of
concrete problems related to economics and management of pharmaceuticals
and medical devices. Student has also skills necessary for implementing
procedures related to undertaking relevant solutions.
5. Student can perform critical analysis and interpretation of scientific
publications, expert reports and analyses from area of public health focusing on
provision of pharmaceuticals.
6. Student knows foreign language - understands meaning of main plots of
content of complex texts on concrete and abstract topics. This includes
understanding of relevant issues of pharmacoeconomics, pharmaceutical policy,
pharmaceutical pricing and reimbursement policy and provision of
pharmaceuticals and medical devices.
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Social competencies:
7. Student shows engagamement in promotion of rational managament of
pharmaceuticals and shows interest in problems of pharmaceutical policy
(understood as important element of health policy).
8. Student can formulate, in a broad extent, clear and detailed statements, both
in written and orally. Student can also explain his/her position on issues at
stake, analyzing advantages and disadvantages of various solutions in area of
provision of pharmaceuticals and medical devices.
9. Student can independently gather knowledge and expand research skills,
utilizing objective sources of information. Student can also undertake
autonomous actions aiming to solve practical problems in area of provision of
pharmaceuticals and medical devices.
optional
2
3
dr n. med. Tomasz Bochenek
prof. dr hab. med. Andrzej Pilc
dr n. med. Paweł Kawalec
practical classes
Basic knowledge on health economics, managament, health policy,
epidemiology, science on health care systems.
English language skills at level enabling to efficiently utilize scientific literature
131
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Course topics
and actively participate in seminars.
practical classes: 30
4
- participation in contact activities (seminars): 30 hours - 1 ECTS
- preparation for seminars: 25 hours - 1 ECTS
- realization of project and presentation of its results: 25 hours - 1 ECTS
- preparation for exam and participation in it: 30 hours - 1 ECTS
Presentation of didactic content in form of short lectures.
Discussion on issues related to didactic content, including student's knowledge,
experience and observations.
Individual or group project, followed by presentation on forum of group of
students and discussion.
Implementation of "e-learning" techniques, tailored to needs and possibilities of
particular groups of students, is possible.
effects 1 - 9: monitoring student's activity during seminars, assessment of
involvement in a project and presentation of its results, assessment of final
examination results
Assessment methods (effects 1 – 9): monitoring student's activity during
seminars, assessment of involvement in a project and presentation of its results,
assessment of final examination results.
Assessment criteria and course grading:
Grade 2 – Student has not sufficient knowledge on organization and financing
of provision of pharmaceuticals, on relevant legal regulations and international
aspects of drug management and economics. Student has not sufficient abilities
to independently work on problems related to drug economics, to critically
interpret relevant literature and to understand discussion on drug economics
issues in foreign language. Student has not sufficient social competencies
related to drug economics research and utilization.
Grade 3 – Student has limited knowledge on organization and financing of
provision of pharmaceuticals, on relevant legal regulations and international
aspects of drug management and economics. Student has limited abilities to
independently work on problems related to drug economics, to critically
interpret relevant literature and to understand discussion on drug economics
issues in foreign language. Student has limited social competencies related to
drug economics research and utilization.
Grade 4 – Student has sufficient knowledge on organization and financing of
provision of pharmaceuticals, on relevant legal regulations and international
aspects of drug management and economics. Student has sufficient abilities to
independently work on problems related to drug economics, to critically
interpret relevant literature and to understand discussion on drug economics
issues in foreign language. Student has sufficient social competencies related to
drug economics research and utilization.
Grade 5 - Student has fluent knowledge on organization and financing of
provision of pharmaceuticals, on relevant legal regulations and international
aspects of drug management and economics. Student has outstanding abilities to
independently work on problems related to drug economics, to critically
interpret relevant literature and to understand discussion on drug economics
issues in foreign language. Student has outstanding social competencies related
to drug economics research and utilization.
This module includes folllowing content:
Pharmaceuticals and medical devices, their role in medicine and health care
system.
Basic concepts on pharmacology and pharmacological treatment.
132
General characteristics of pharmaceutical market.
National drug policies and their stakeholders.
Pricing and reimbursement of pharmaceuticals and relevant aspects of
pharmaceutical policy.
Drug utilization analyses.
Hospital pharmacies and their role in rational drug management in hospitals.
Risk of fraud and corruption on pharmaceutical market and strategies aimed to
prevent and overcome them.
Pharmacoeconomic analyses.
Application of health technology assessment (HTA) and evidence-based
medicine (EBM) in areas of pharmacological therapy and use of medical
devices.
Practical exercises in pharmacoeconomics and drug management.
Recommended and required
reading
Scientific scope of this module: pharmacoeconomics, pharmacology, health
technology assessment (HTA), evidence-based medicine (EBM), health
economics, health policy, pharmaceutical policy, drug management, drug
utilization.
Basic literature:
 Quick J.D. et al. (1997), Managing drug supply, Management Sciences for
Health, Kumarian Press, New York (selected chapters)
 Schweitzer S.O. (2007), Pharmaceutical economics and policy, Oxford
University Press, Oxford (selected chapters)
 Strom B.L. (1989), Pharmacoepidemiology, Churchill Livingstone, New
York, Edinburgh, London, Melbourne(selected chapters)
 Sloan F.A., Hsieh C.R. (2007), Pharmaceutical innovation. Incentives,
competition, and cost-benefit analysis in international perspective,
Cambridge University Press, Cambridge (selected chapters)
 European Observatory on Health, Systems and Policies (2011), Health
Systems in Transition, Poland Health System Review, WHO Copenhagen
 WHO (2010) Continuity and Change. Implementing the third WHO
Medicines Strategy 2008-2013, WHO
 Dukes MNG et al. (2004), Drugs and money. Prices, affordability and cost
containment, IOS Press, Amsterdam
 WHO (2001), How to develop and implement a national drug policy, WHO,
Geneva
 Espin J., Rovira J. (2007), Analysis of differences and commonalities in
pricing and reimbursement systems in Europe, EASP, Granada
 Mossialos E. et al. (2004), Regulating pharmaceuticals in Europe: striving
for efficiency, equity and quality, Open University Press, Berkshire
Supplementary literature:

Other scientific sources, including papers from specialist scientific
literature, are recommended or delivered to students before some seminars,
depending on individual research topic and project of a student.
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
133
Funding of health system and financial methods (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Health Economics and Social Security Department
Funding of health system and financial methods
English
Knowledge:
1. Student obtains knowledge on models of health care funding, types of social
health insurance and national health system, types of private health insurance,
out -of -pocket payments.
2. Fiscal balance in health care system.
3. Providers payment methods.
Abilities:
4. To assess health care system funding based on defined criteria. To understand
cultural influence and past dependency of health care systems.
5. To analyse and present health care system in a given country
6. To find and select an adequate literature and data.
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Social competences:
7. Team working and cooperation within multicultural groups. Openness to
different approaches and solution related to health issues.
8. Sensitivity and responsibility for efficiency and sustainable health care
funding.
9. Understanding and use of ethical principles in health care.
optional
2
3
prof. dr hab. Stanisława Golinowska
mgr Marzena Tambor
mgr Irmina Jurkiewicz-Świętek
practical classes
Basic knowledge on health care financing
practical classes: 30
4
- attendance in seminar: 30 hours - 1 ECTS
- self-education: 25 hours - 1 ECTS
- preparation for final examination: 30 hours - 1 ECTS
- preparation of essays and presentation: 25 hours - 1 ECTS
Interactive lecture, students' presentations, discussion
1. -written examination, essays evaluation
2. -written examination, essays evaluation
3. -written examination, essays evaluation
4. - evaluation of individual work (essay, oral presentation)
5. - evaluation of individual work (essay, oral presentation)
6. -evaluation of individual work (essay, oral presentation)
7. - evaluation of team work, group discussions
8. - evaluation of team work, group discussions
9. - evaluation of team work, group discussions
To complete the module students are required to submit an individually written
essay on health care system in a selected country. This will be proceeded by the
oral presentation of the outline of the essay and the main results, taking place
134
Course topics
Recommended and required
reading
during the seminars.
Grade 2:
The essay and the presentation do not prove student’s ability to gather relevant
data on health care system of a given country, knowledge and understanding
how the system functions and ability to analyze the system and present in the
written form and in the oral form e.g. there are significant deficits in the
coverage of the topic, the use of the terminology in not appropriate, the
understanding of the topic is very poor, there is no clear structure of the
paper/oral presentation, the references are inadequate, the language is poor.
Grade 3: The essay and the presentation prove student’s ability to gather basic
data on health care system of a given country, basic knowledge how the system
functions and ability to present in the written form and in the oral form.
Grade 4:
The essay and the presentation prove student’s ability to gather relevant data on
health care system in a given country, good knowledge and understanding how
the system functions and good writing and presenting skills.
Grade 5:
The essay and the presentation prove student’s ability to gather broad range of
relevant data on health care system in a given country, deep knowledge and
very good understanding how the system functions and ability to analyze and
evaluate the health care system. Student’s writing skills and presentation skills
are very good.
1. Funding methods of health care
2. Social health insurance and national health system
3. Private health insurance
4. Out -of -pocket payments
5. Providers payment methods
 Culyer A., Newhouse J. (ed.) (2005), Handbook of Health Economic's
volume 1A, fourth impression, Elsevier North Holland, Amsterdam a.o.
 Wonderling D., Gruen R., Black N. (2005), Introduction to health
Economics, Open University Press, Maidenhead
 Mossialos E., Thomson S. (2002), Voluntary health insurance in the EU,
Report prepaerd for the Directorate General for Employment and Social
Affairs of the Europen Commission
 Phelp S. (1992), Health Economics, HarperCollinsPublishers, New York
 Zweifel P., Breier F. (1997), Health Economics, Oxford University Press
 Folland S., Goodman A., Stano M. (2003), Economics of Health and Health
Care, fourth (or fifth) edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River NJ
 Mossialos M., Dixon A., Figueras F., Kutzin J., (2002), Funding health
care: options for Europe, Open University Press, European Observatory on
Health Systems and Polices, WHO, Buckingham - Philadelphia
 Morris S., Devlin N., Parkin D. (2007), Economic Analysis in Health Care,
John Wiley and Sons, Chichester
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
135
Governance of health sector (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and
learning outcomes
Faculty of Health Sciences
Health Policy and Management Policy
Governance of health sector
English
Knowledge:
1. student has the knowledge of public health policy creation and strategies
implementation, as well as social and health policy at the local, European and
global level
2. student knows the rules and conditionings of resources allocation at all levels of
health care organization system - student acquires deepened knowledge of legal and
economic aspects of the health sector functioning and of main stakeholders acting
in the health sector (service providers, payer, the local and governmental authority
and other bodies)
3. student knows the subject of inequalities in health and the various models of its
explanatory
Skills:
4. students describes and discuss the main WHO strategies of health and
implemented in selected European countries
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-toface, distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Social competence:
5. student is engaged in public health promotion and in problems of social and
health policy.
optional
2
3
prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
dr Iwona Kowalska
dr Anna Mokrzycka
mgr Michał Zabdyr-Jamróz
dr Alicja Domagała
lecture
practical classes
knowledge of bacic concepts of health and social policy
practical classes: 30
4
- seminar: 25 hours - 1 ECTS
- self-work: 75 hours - 3 ECTS
lecture, discussion, group work
group number 1 - science - test
group number 2 - skills - essay
group number 3 - social skills- case study
The assessment 2,0 - student doesn’t understand definition of good governance and
is not able to use any example of the good governance idea in health care sector
The assessment - 3,0 student can provide a definition of good governance in health
and a framework for thinking about governance issues as a way of improving
performance in the health sector.
The assessment - 4,0 student can provide a definition of good governance in health
and a framework for thinking about governance issues as a way of improving
performance in the health sector using examples of budget and resource
136
Course topics
Recommended and required
reading
management, individual provider performance, health facility performance,
informal payments, and corruption perception as well as decentralisation in health
care, legal instruments etc.
The assessment - 5,0 student perform indicators that offer the potential for tracking
relative health performance are proposed, and provide the context for the discussion
of good governance in health service delivery in the areas of budget and resource
management, individual provider performance, health facility performance,
informal payments, corruption perceptions, decentralisation, new public
management, law etc. Student can answer the question about effective solutions to
advance good governance and performance in health on existing research and
documented experiences
Concept of governance, WHO, European Commission and leading governmental
health national agencies, coordination models of health system, stewardship
concept, centralization, decentralization and integration within health sector,
national medical consulting, medical protocols and standards, information and
reporting, nets of health facilities, waiting lists, people's voice, corruption in health
sector
 USAID Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options,
February 2008,
http://www.healthsystems2020.org/content/resource/detail/1914/
 UNDP and Governance: Experiences and Lessons learned, Management
Development and Governance Division, Lessons-Learned Series No. 1, 16.06.
2006 http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/lessonslearnede.pdf
 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, EUROPEAN
GOVERNANCE. A WHITE PAPER, COM(2001) 428 final, Brussels,
25.7.2001, http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm
 REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and
repealing Regulation (EC) No 1784/1999, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:EN:P
DF
 COUNCIL DECISION of 6 October 2006 on Community strategic guidelines
on cohesion (2006/702/EC)
http://slimak.onet.pl/_m/specjalne/fundusze/sww20072013_en2.pdf.
 Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters VII: Aggregate
and Individual Governance Indicators, 1996-2007, World Bank Policy
Research Working Paper No. 4654,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1148386
 Anello E. (2008), A Framework for Good Governance in the Public
Pharmaceutical Sector, Working draft for field testing and revision, WHO,
Department of Essential Medicines and Pharmaceutical Policies, October 2008
 Ritsatakis A. (2000), Learning from the past, looking to the future, Exploring
health policy development in Europe, Edited by: Anna Ritsatakis, Ruth Barnes,
Evert Dekker, Patsy Harrington, Simo Kokko, Peter Makara, WHO regional
publications. European series; No. 86, WHO 2000, pp. 347-388
 Wismar M., Lahtinen E., Stahl T., Ollila E., Leppo K. (2006), Introduction,
Health in All Policies. Prospects and potentials, edited by Timo Stahl, Matthias
Wismar, Eero Lahtinen, Eeva Ollila, Kimmo Leppo, Ministry of Social Afairs
and Health, Finland, European Observatory on Health Systems and Policies
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship,
if envisaged by programme of
study
137
Economic analysis of health care and public health programmes (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Health Economics and Social Security Department
Economic analyses of health care and public health programmes
English
Knowledge:
1. Student has an extensive knowledge on the types and methodology of
economic analyses used in the health care sector
2. Student has an extensive knowledge on the costs assessment issue as well as
measurement outcomes of the health care and public health programmes
Abilities:
3. Student is able to assess when the different types of economic analyses are
appropriately used
4. Student is able to critically apprise economic evaluation studies in order to
judge their relevance for health policy development
5. Student is able to plan and curry out a simple economic evaluation study for a
specific population
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Social competencies:
6. Student is able to search for objective sources of health outcomes and to
obtain data for performing economic analysis
7. Student is able to motivate decision-makers to use generated in the health
system data for health policy assessment
optional
2
3
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
dr Katarzyna Dubas
Lectures, case studies, computer laboratory
Basic knowledge on health economics, mathematics and epidemiology
computer laboratory : 20
3
- seminar: 20 hours - 1 ECTS
- self-work: 55 hours - 2 ECTS
lectures, case studies, seminars, practical exercises
Effect 1 - written examination
Effect 2 - practical case studies realization assessment
Effect 3 - written examination
Effect 4 -activity during the classess
Effect 5 - practical case studies realization assessment
Effect 6 - activity during the classes
Effect 7 - activity during the classes
The module will complete with a written examination whilst single classes will
be credited based on the student presence, activity and ability to solve case
studies during the classes and computer laboratory
Effect 1. Student has an extensive knowledge on the types and methodology of
economic analyses used in the health care sector.
138
Mark fail (2,0): Student is not able to describe any of the main types of
economic analyses used in the health care sector.
Mark fair (3,0): Student knows all main types of economic analyses used in the
health care sector, however doesn’t know the methods and criteria of choosing
the programmes.
Mark good (4,0): Student knows all main types of economic analyses used in
the health care sector, and knows methods and criteria of selecting the best
programmes, but can’t interpret the results.
Mark very good (5,0): Student has an extensive knowledge on the types and
methodology of economic analyses used in the health care sector, knows the
criteria of selecting the best programmes and how to interpret the results.
Effect 2: Student has an extensive knowledge on the costs assessment issue as
well as measurement outcomes of the health care and public health
programmes
Mark fail (2,0): Student doesn’t know approaches of costs measurement and
units of measurement outcomes of the health care and health programmes.
Mark fair (3,0): Student knows approaches of costs measurement and
measurement of health care and health programmes outcomes, but is not able to
perform costs and outcomes measurements within the case studies.
Mark good (4,0): Student knows approaches of costs measurement and
measurement of health care and health programmes outcomes, is able to
perform costs and outcomes measurements within the case studies, but
incorrectly interprets the results.
Mark very good (5,0): Student has an extensive knowledge on costs
measurement and measurement of health care and health programmes
outcomes, is able to perform costs and outcomes measurements within the case
studies, and correctly interprets the results.
Effect 3. Student is able to assess when the different types of economic analyses
are appropriately used.
Mark fail (2,0): Student is not able to assess when the different types of
economic analyses are appropriately used.
Mark fair (3,0): Student is able to assess correctly when the economic analyses
are correctly used (at least for three of the economic analyses types), and is not
able to assess if the results are properly interpreted.
Mark good (4,0): Student is able to assess when the economic analyses are
appropriately used (for all types of analyses), but is not able to assess if the
results are correctly interpreted.
Mark very good (5,0): Student is able to assess when different types of
economic analyses are appropriately used, and is able to assess if the results are
correctly interpreted.
Effect 4. Student is able to critically appraise economic evaluation studies in
order to judge their relevance for health policy development.
Mark fail (2,0): Student is not able to critically appraise economic evaluation
studies and their relevance for health policy development
Mark fair (3,0): Student is able partially to perform critical appraisal of
published studies according to the guidelines.
Mark good (4,0): Student is able to complete critical appraisal of published
studies according to the guidelines, but is not able independently to assess their
relevance for health policy development.
Mark very good (5,0): Student is able to critically appraise published studies
according to the guidelines, and is able comprehensively to assess their
relevance for health policy development.
Effect 5. Student is able to plan and curry out a simple economic evaluation
study for a specific population.
Mark fail (2,0): Student is not able independently to plann and perform a simple
economic evaluation study.
139
Mark fair (3,0): Student is able independently to plann a simple economic
evaluation study, but not the all stages of analyses are correctyly performed.
Mark good (4,0): Student is able to plan and perform independently a simple
economic evaluation study, but is not able to interpret correctly the results.
Mark very good (5,0): Student is able to plan and perform independently a
simple economic evaluation study, to interpret correctly the results and to
formulate propositions for action.
Effect 6. Student is able to search for objective sources of health outcomes and
to obtain data for performing economic analysis.
Mark fail (2,0): Student is not able independently to find data from the objective
sources in order to perform economic analysis.
Mark fair (3,0): Student is able independently to find proper sources of health
outcomes but not able correctly to use this data in economic analysis.
Mark good (4,0): Student is able independently to find proper sources of health
outcomes and partially correctly to use this data in economic analysis.
Mark very good (5,0): Student is able independently to find proper sources of
health outcomes, correctly to use this data in economic analysis and to interpret
the results.
Effect 7. Student is able to motivate decision-makers to use generated in the
health system data for health policy assessment.
Mark fail (2,0): Student is not able to formulate key messages to decisionmakers on necessity of using data generated in the health system for health
policy assessment.
Mark fair (3,0): Student is able to formulate message for using data generated in
the health system for health policy assessment, but not able to show arguments
and properly explain them.
Mark good (4,0): Student is able to formulate key messages for using data
generated in the health system for health policy assessment, can show
arguments, but not able to explain them properly.
Mark very good (5,0): Student is able to formulate key messages for using data
generated in the health system for health policy assessment, creates economic
arguments , and is able to explain them properly.
Course topics
Recommended and required
reading
The educational module content will include the following topics:
- Costs of health care programmes - types of costs, costing methods, adjustment
for timing, comparability of cost studies across countries and years of their
realisation
- Types of economic analyses: Cost-minimisation analysis (CMA); Effectmaximisation analysis (EMA), Cost-benefit analysis (CBA); Cost-effectiveness
analysis (CEA); Cost-utility analysis (CUA); Budget impact analysis (BIA)
- Methods and units of measurement outcomes of the health care programmesStages in the economic analysis
- Data sources. Decision analytic modeling (decision tree, Markov model)
- Using economic evaluation studies in the planning and management process
within the health care sector
- Preparing economic evaluation - case studies
 Drummond M.F., Sculpher M.J., Torrance G.W., O'Brien B.J., Stoddart
G.L. (2005), Methods for the economic evaluation of health care
programmes, Third edition, Oxford University Press, Oxford
 Gold M.R., Siegel J.E., Russell L.B., Weinstein M.C. (1996), Costeffectiveness in health and medicine, Oxford University Press, New York
 Netten A., Beecham J. (1993), Costing Community care. Theory and
practice, PSSRU, University of Kent
 Morris S., Devlin N., Parkin D.(2007), Economic Analysis in Health Care,
John Willey & Sons, Chichester
140

Murray, C.J.L. ,Lopez A. (1996), The global burden of disease. v1, chapter
1, Published by World Health Organisation, Harvard School of Public
Health and World Bank.
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
141
Economic burden of diseases (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Faculty of Health Sciences
Department of Epidemiology and Population Studies, Health Economics and
Social Security Department
Economic burden of diseases
English
Knowledge:
1. Has knowledge about the fundamental concepts that describe the health of the
population
2. Knows the methods of the preliminary assessment of population health risks
and disease prevalence
Skills:
3. Has ability to use theoretical knowledge, perception, observation and
interpretation of phenomena in the field of population health
4. Can take advantage of available databases in order to clarify the factors
affecting health
optional
2
3
dr med. Roman Topór-Mądry
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
practical classes
knowledge of epidemiology, biostatistics and pharmacoeconomics
practical classes: 25
3
- participation: 25 hours - 1 ECTS
- tests after class: 15 - 0,5 ECTS
- project and presentation: 45 hours - 1,5 ECTS
seminars, design and presentation
project and its presentation
Every student is obliged to create a project and prepare and present one final
mini-lecture of 10 minute. The mini-lecture will be related to the topic of the
course. Form of this final mini-lecture (more details at the bottom of the
document): Oral presentation with Power Point - max 10 minutes
The length of the project (in MS Word or PDF) – 20 pages.
Integration of the presentation transcript within the Slide Show is acceptable
(though not recommended) - in such case please use the "Lecturers' notices"
option in Power Point.
Both electronic form (file) and print-out have to be handed over three days
before evaluation (planned for 30 January 2014).
After the lecture the author should conduct 5 min discussion.
Maximum score for this final mini-lecture by lecturers’ assessment: 20 points.
Maximum score for the paper essay: 30 points.
The maximum of all collectable points is 50.
Points collected by course participants will be the basis for final score:
Sum of the points collected
0 – 24 fail (2,0)
25-29 fair (3,0)
30-34 plus fair (3,5)
142
Course topics
Recommended and required
reading
35-39 good (4,0)
40-44 plus good (4,5)
45-50 very good (5,0)
Definitions and overview of social and health problems connected with chronic
diseases.
Issues: Heart diseases and cancer, smoking, physical activity, obesity.
Quality of life in chronic diseases (HALE, QUALY, DALY etc.).
Economic consequences of chronic diseases.
Burden of diabetes.
Costs of disease and its prevention.
Social determinants of chronic diseases.
 Lopez A.D. (1994), Global burden of disease and risk factors, Disease
Control Priorities Project - Confronting the Epidemic of Chronic Disease,
Oxford Health Alliance, http://www.oxha.org/
 WHO National burden of disease studies: a practical guide
http://www.who.int/healthinfo/nationalburdenofdiseasemanual.pdf
 Sassi F., Hurst J., The prevention of livestyle-related chronic diseases
DELSA/HEA/WD/HWP(2008)2; OECD HEALTH WORKING PAPERS
 Global Alliance for Chronic Disease http://www.gafcd.org/
 WHO Chronic diseases and health promotion http://www.who.int/chp/en/
 The SuRF Report 2: Surveillance of chronic disease Risk Factors; WHO
2007
 Major and Chronic Diseases, Eucopean Commision, Directorate-General for
Health and Consumers 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/other_diseases_en.htm
 Preventing Chronic Disease Vols. 1 to 6; 2004 to 2009;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/245/
 The Tabacco Atlas
http://www.tobaccoatlas.org/downloads/TobaccoAtlas.pdf
 Chronic diseases: an economic perspective Oxford Health Alliance,
http://www.oxha.org/
 Jönsson B. (1998), The economic impact of diabetes, Diabetes care, 21
Supplement 3, C7-C-10;
 International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, Second Edition, 2003
http://www.eatlas.idf.org/About_e_Atlas/
 Preventing chronic diseases: a vital investment WHO, 2005
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/
 Chronic diseases managament and remote patient monitoring: Eurohealth
Vol 1. 2009
 2008-2013 Action Plan for the Global Strategyfor the Prevention and
Control of Noncommunicable Diseases, WHO
Duration, rules, and form of work
placement(s)/internship, if
envisaged by programme of study
143
Health insurance (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Health Economics and Social Security Department
Health insurance
English
Knowledge:
1. Student has knowledge about basic categories in economics and organization
of health insurance
2. Student can explain the determinants of demand and supply of health
insurance
3. Student discusses the forms of insurance market failures
4. Student describes the similarities and the differences of diverse health
insurance systems
Abilities:
5. Student is able to calculate actuarial insurance premiums
6. Student is able to calculate basic determinants of insurance demand and
supply (e.g. certainty equivalent, risk premium, loading fees)
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Social competences:
7. Student can broadly formulate clear and detailed statements, in written and
orally, and also explains his/her position on issues at stake, considering
advantages and disadvantages of various solutions in area of health insurance
8. Student is able to search for and obtain the objective sources of health
insurance problems
optional
2
3
dr Christoph Sowada
mgr Irmina Jurkiewicz-Świętek
practical classes
Basic knowledge of economics, health economics, mathematics and statistics
and health care system financing
practical classes: 20
3
- seminar: 20 hours - 0,75 ECTS
- preparation for the seminars based on literature: 20 hours - 0,75 ECTS
- preparation of presentation and essay: 30 hours - 1 ECTS
- preparation for an examination: 15 hours - 0,5 ECTS
seminars connected with short lectures, students presentations, discussions
The module will complete with a written examination, presentation and
preparation of a short essay, whilst single classes will be credited based on the
student presence and activity in the discussion
Effect 1-6, written examination (60 minutes), presentation prepared by a
student, activity during the classes
Effect 7-8 presentation prepared by a student, participation in discussion
Final score: weighted averadge of the scores for presentation (40%) and exam
(60%). Both parts have to be passed with minimum 3,0 (sufficient).
Scores for the presentation
- insufficient less than 9 points
-sufficent (dst) - 9-10 points
144
- sufficient plus (+ dst) - 11-12 points
- good (db) - 13-14 points
- very good (bdb) - 15-16 points
Course topics
Recommended and required
reading
Scores for the exam:
- insufficient less than 60% of points
-sufficent (dst) - 60-69%
- sufficient plus (+ dst) - 69-79%
- good (db) - 80-89%
- very good (bdb) - 90-100%
1. Definition and classification of risks, characteristics of health risk, risk
management
2. Decisions under uncertainty, expected utility function, certainty equivalent,
risk premium
3. Demand for health insurance, actuarially fair insurance premium, loading fee,
optimal health insurance
4. Market failures in health insurance - information asymmetries, moral hazard,
adverse selection, cream skimming
5. Types of health insurance - social health insurance, private (voluntary) health
insurance
6. Insurance systems in Europe - examples
 Kifmann M. (2002), Insuring Premium Risk in Competitive Health
Insurance Markets, Mohr Verlag, Tubingen, p. 14-20
 Phelps C. (2003), Health Economics 3rd ed., Addison Wesley, Boston, p.
324-330, 344-351
 Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2004), The Economics of Health and
Health Care, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River NJ, in 4th ed.
chapter 7 - 12, 17 - 21
 Folland S., The Quality of Mercy: Social Health Insurance in the Charitable
Liberal State, in: Journal of Health Care Finance and Economics, vol. 5, p.
23-46
 Zweifel P. (2007), The Theory of Social Health Insurance, NOW Publisher,
Boston
 Blum W.F. (2007), Individual Health Insurance, ACTEX Publications,
Winsted, CT
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
145
Health technology assessment (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Drug Management Department, Information Studies Department
Health technology assessment
English
Knowledge:
1. Student is acquainted with rules of designing scientific studies, modern
technologies of data gathering and research tools in area of health technology
assessment
2. Student has expanded knowledge on information tools and computer
technologies applicable in designing and implementing health technology
assessment programs
3. Student has knowledge on rules of preparing and writing scientific reports and
papers in area of health technology assessment, as well as broadened knowledge
and understanding of HTA methodology
Abilities:
4. Student can present results of scientific research from area of health technology
assessment, in form of individually prepared report and presentation. These
scientific research products should contain description and justification of study
goal, methodology, results and their meaning in comparison with other, similar
studies
5. Student can independently propose solutions of particular problem from area of
health technology assessment and procedures of implementing relevant solutions
6. Student knows foreign language - understands meaning of main plots of
messages included in complex texts on specific and abstract topics. This includes
also understanding of discussion on topics related to health technology
assessment
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Social competences:
7. Student knows level of his/her competencies in area of health technology
assessment and is ready for absorbing help provided by experts. Cooperates with
interdisciplinary HTA team, in compliance with rules of professional ethics and
appropriate legal regulations
8. Student can broadly formulate clear and detailed statements, in written and
orally, and also explains his/her position on issues at stake, considering
advantages and disadvantages of various solutions in area of health technology
assessment
9. Student can independently gain knowledge and expand own research skills,
using objective sources of information and undertaking autonomous actions
aiming to solve practical problems related to health technology assessment
optional
2
3
dr n. med. Tomasz Bochenek
dr n. med. Paweł Kawalec
dr Barbara Niedźwiedzka
dr n. med. Małgorzata Bała, dr n. med. Wiktoria Leśniak (Pracownia
Podejmowania Decyzji Klinicznych, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział
Lekarski CMUJ)
practical classes
Knowledge of basic concepts of health economics, epidemiology and statistics.
Ability to communicate in English at level enabling to effectively utilize scientific
literature, actively participate in seminars and perform HTA project.
146
Delivery length
practical classes: 20
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
3
Assessment methods and
criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
- participation in contact activities (seminars): 20 hours - 1 ECTS
- preparation for seminars: 25 hours - 1 ECTS
- involvement in project, preparation of report and its presentation, preparation for
exam and participation in it: 35 hours - 1 ECTS
Presentation of didactic contents in form of short lectures followed by discussion
and practical exercises.
Implementation of research project, based on HTA analysis.
Individual or group report, followed by its presentation on forum of group of
students, discussion.
Implementation of "e-learning" techniques, tailored to needs and possibilities of
particular groups of students, is possible.
effects 1 - 9: monitoring of student's activity during seminars, monitoring
engagement in HTA project implementation, assessment of student's report and
presentation, assessment of exam results
Assessment methods (effects 1 – 9): monitoring of student's activity during
seminars, monitoring engagement in HTA project implementation, assessment of
student's report and presentation, assessment of exam results.
Assessment criteria and course grading:
Grade 2 – Student has not sufficient knowledge on designinig HTA studies,
methodolgy and writing scientific reports. Student has not abilities to present
results of HTA research, to propose solutions of HTA problems and to understand
discussion on HTA topics in foreign language. Student has not sufficient social
competencies related to HTA research and implementation.
Grade 3 – Student has limited knowledge on designinig HTA studies, methodolgy
and writing scientific reports. Student has limited abilities to present results of
HTA research, to propose solutions of HTA problems and to understand
discussion on HTA topics in foreign language. Student has limited social
competencies related to HTA research and implementation.
Grade 4 – Student has sufficient knowledge on designinig HTA studies,
methodolgy and writing scientific reports. Student has sufficient abilities to
present results of HTA research, to propose solutions of HTA problems and to
understand discussion on HTA topics in foreign language. Student has sufficient
social competencies related to HTA research and implementation.
Course topics
Grade 5 - Student has fluent knowledge on designinig HTA studies, methodolgy
and writing scientific reports. Student has outstanding abilities to present results
of HTA research, to propose solutions of HTA problems and to understand
discussion on HTA topics in foreign language. Student has outstanding social
competencies related to HTA research and implementation.
This module has following content:
Subsequent steps of HTA analyses.
Methods of gathering and processing information necessary for performing HTA
analyses.
Systematic reviews and metaanalyses of data coming from medical literature.
Clinical effectiveness analyses and HTA analyses.
Critical assessment of medical literature and analyses of cost-effectiveness of
treatment.
147
Recommended and required
reading
Cost-effectiveness analyses in HTA and methods of modeling.
Budget impact analyses and health care system impact analyses.
Role of HTA analyses in decision making in health care system.
Overview of international applications of HTA.
HTA guidelines and HTA organizations in Poland and worldwide.
Scientific scope of this module: health technology assessment (HTA), evidencebased medicine (EBM), health economics, health policy.
Basic literature:
 Drummond M.F. et al. (2005), Methods for the economic evaluation of health
care programmes, Oxford University Press, Oxford - New York
 Drummond M., McGuire A. (2002), Economic evaluation in health care.
Merging theory with practice, Oxford University Press, Oxford (selected
chapters)
 Agencja Oceny Technologii Medycznych (2009), Health Technology
Assessment Guidelines, AOTM, Warszawa
 National Institute for Health and Technology Assessment (2007), Guide to the
methods of technology appraisal, NICE, London
 The Cochrane Collaboration (2008), Cochrane Collaboration open learning
material for reviewers. Version1.1., The Cochrane Collaboration (selected
chapters)
 Smith M.D. et al. (2003), Health care, cost, quality, and outcomes. ISPOR
book of terms, ISPOR, Princeton
 Stahl J.E. (2008) Modelling methods for pharmacoeconomics and health
technology assessment. An overview and guide, Pharmacoeconomics 26 (2):
131-148
 Orlewska E., Gulacsi L. (2009) Budget-Impact Analyses. A critical review of
published studies, Pharmacoeconomics, 27 (10): 807-827
Supplementary literature:
 Other scientific sources, including papers from specialist scientific literature,
are recommended or delivered to students before some seminars.
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of
study
148
Human Resources for Health
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Health Policy and Management Policy, Health Economics and Social Security
Department
Human Resources for Health
English
Knowledge:
1. Student has extensive knowledge on the rules of creation and realization of
the public health strategy and heath politics at the local, national and
international levels
2. Students has knowledge on conitions for effective and efficient human
resources management
3. Student has basic knowledge on interpersonal process
Abilities:
4. Student is able to propose different solutions of the problems
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits
allocated
Estimation of the student
workload needed in order to
achieve expected learning
outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and criteria;
course grading
Form and conditions for the
award of a credit
Social competencies:
5. Student is able to search for and obtain the objective sources to solve human
resources problems)
optional
2
3
dr Alicja Domagała
prof. Stanisława Golinowska
dr Marcin Kautsch
dr Anna Mokrzycka
practical classes
Basic knowledge on health management
practical classes: 20
2
- preparation to classes, self-work: 25 hours - 1 ECTS
- participation in the seminar and written examination: 25 hours - 1 ECTS
multimedia presentation,
brainstorming
case studies,
small group work
Effect 1: written examination,students;s presentation
Effect 2: written examination, students presentation
Effect 3: written examination
Effect 4: practical case studies realization assessment
Effect 5: practical case studies realization assessment
Knowledge
Effect 1
2 - Student has no knowledge on the rules of creation and realization of the
public health strategy and heath politics at the local, national and international
levels (test at less than 60% ).
3 - Student has limited knowledge on the rules of creation and realization of the
public health strategy and heath politics at the local, national and international
149
levels (70% of the test).
4 - Student has extensive knowledge on the rules of creation and realization of
the public health strategy and heath politics at the local, national and
international levels (80% of the test).
5 - Student has extensive knowledge on the rules of creation and realization of
the public health strategy and heath politics at the local, national and
international levels and student can succesfully use the knowledge in the
practice(more than 90% of the test).
Effect 2
2 - Students has no knowledge on conitions for effective and efficient human
resources management (test at less than 60% ).
3 - Students has limited knowledge on conitions for effective and efficient
human resources management (70% of the test).
4 - Students has extensive knowledge on conitions for effective and efficient
human resources management (805 of the test).
5 - Students has extensive knowledge on conitions for effective and efficient
human resources management and is able to apply this knowledge in the
practice (more than 90% of the test)
Effect 3
2 - Student has no knowledge on interpersonal process (test at less than 60% ).
3 - Student has limited knowledge on interpersonal process (70% of the test)
4 - Student has broad knowledge on interpersonal process (80% of the test)
5 – Student has broad knowledge on interpersonal process and can apply this
knowledge in practice (more than 90% of the test).
Abilities:
Effect 4.
2 - Student is not able to propose any solutions of the problems.
3 – Student is able to propose limited solutions of th eproblems
4 – Student is able to propose different solutions of the problems
5 - Student is able to propose different solutions of the problems and can define
the limitations and adventage of particular solutions
Social competencies:
2 - Student is not able to search for and obtain the objective sources to solve
human resources problems
3 -Student is able to search for and obtain the objective sources to solve human
resources problems but only in limited scope
4 - Student is able to search for and obtain the objective sources to solve human
resources problems
5 - Student is able in wide scope to search for and obtain the objective sources
to solve human resources problems
Course topics
This module content will include the following topics:
 Human resources for health: definition, characteristics, international
comparison
 Employment of medical staff, trends in health employment, shortages of
medical staff (scale and reason worldwide)
 Process of health human resources planning at the national and international
levels
 Education for health. Training and specialization
 Low regulations of medical staff
 Motivation of health care personnel: incentives for health professional,
financial and non-financial incentives, effective incentive scheme
 Migration problems
 The most important international initiatives on Human Resourses for Health
150
Recommended and required
reading





European Commission Green Paper on the European Workforce for Health,
European Comission, December 2008
EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs,
Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study,
European Comission, May 2012
Guidelines: Incentives for Health Professionals, Global Health Workforce
Alliance, World Health Organization, 2008
Health Professional Mobility and Health Systems - Evidence from 17
European countries, European Observatory on Health Systems and Policies,
Observatory Studies Series No. 23, 2011
Mladovsky P., Leone T. (2010), Specialist human resources for health in
Europe: are we ready? Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the
European Observatory on Health Systems and Polices, Summer 2010,
Vol.12, Nr 2
Duration, rules, and form of
work placement(s)/internship, if
envisaged by programme of study
151
Quantitative methods of health care and public health (ścieżka III)
Faculty
Unit conducting module
Course unit title
Course unit code
Language of instruction
Course objectives and learning
outcomes
Faculty of Health Sciences
Department of Epidemiology and Population Studies
Quantitative methods of health care and public health
English
Knowledge:
1. Knowns descriptive methods of quantitative and qualitative data and criteria
of choosing statistical tests and assumptions required for applications of
suitable statistical analyses
Skills:
2. Is able to prepare data for statistical analysis and to get information on
population characteristics applying descriptive statistics
3. Is able to properly use of statistical tests (parametric and nonparametric),
analyse data and interpret results
Type of course unit
(compulsory/optional)
Year of study (if applicable)
Semester
Teacher responsible
Name of examiner
Mode of delivery (face-to-face,
distance learning)
Prerequisites
Delivery length
Number of ECTS credits allocated
Estimation of the student workload
needed in order to achieve
expected learning outcomes
Teaching & learning methods
Assessment methods and criteria;
course grading
Form and conditions for the award
of a credit
Social competences:
4. Understands a need of precision in making the notes and explaining
arguments
5. Formulates a critical judgments of presented reasoning
optional
2
3
dr Krystyna Szafraniec
practical classes in computer laboratory
a basic knowledge of mathematics, base of descriptive and inferential statistics
practical classes: 15
2
- weekly lessons: 15 hours - 0,7 ECTS
- preparatory work: text readings and homework assignments: 35 hours - 1,3
ECTS
Instructional classes and seminars including short review of the concepts of
descriptive and inferrential statistics, and data-based exercises in computer lab
using statistical software
Effects 1-3: Evaluation of the class and homework assignments to identify and
recognize patterns in raw data using descriptive methods and to perform
inferential statistics
A final project in written form will be required. The goal of the project is to
conduct statistical analysis of a population health issue using a dataset.
Project is scored from 0 to 40 points; minimum credit reqiurement is 24 pt.
Grades:
ndst – no credit (<24 pt)- means the work was not completed or it was
completed at very low, unsatisfactory level
dst – (24-29 pt.), student presents aim of the analysis, mathodology and results
on basic level
db – (30-35 pt.) represents achievement which is significantly above basic;
student demonstrates an appropriate use of a data tables and graphs and is able
to summarize results efficiently
bdb – (36-40 pt.) represents outstanding achievements; student is able to
present research results in a clear way, interpret the results and formulate a
critical judgments of reasoning.
152
Course topics
Recommended and required
reading
Duration, rules, and form of work
placement(s)/internship, if
envisaged by programme of study
Utilize the methods and technics of statistical analysis in scientific research
(descriptive and inferential statistics).
Critical judgement of the outcome of statistical analysis.
Handouts and other materials will be made available in advance to class
period.
153
Nadzór w zdrowiu publicznym
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Zdrowia i Środowiska
Nadzór w zdrowiu publicznym
polski
Wiedza:
1. Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia
populacji.
2. Opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu publicznym.
3. Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach
kryzysowych i źródłach informacji.
4. Zna uregulowania prawne dotyczące działań w nadzorze.
5. Zna różne współczesne koncepcje nadzoru w zdrowiu publicznym i
podejścia systemowe, instytucjonalne i organizacyjne na płaszczyźnie
krajowej, wspólnotowej i w perspektywie globalnej
6. Posiada wiedzę w zakresie specyfiki stosowanych instrumentów i
procedur prawa administracyjnego w nadzorze w różnych systemach
7. Potrafi zidentyfikować, zinterpretować i prawidłowo zastosować
odpowiednie przepisy prawa w stosunku do działań w nadzorze
Umiejętności:
8. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
9. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego.
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
Kompetencje społeczne:
10. Kształtowana jest postawa odpowiedzialności za problemy środowiska
lokalnego w kontekście działań nadzoru w zdrowiu publicznym oraz
poszanowania dla prawnych uwarunkowań tego obszaru
obowiązkowy
2
4
dr Andrzej Galbarczyk
dr Bartosz Balcerzak
dr Anna Mokrzycka
dr Marta Malinowska-Cieślik
dr med. Monika Ścibor
mgr Magdalena Klimek
wykład
ćwiczenia
Wiedza z zakresu biologii człowieka, prawa zdrowia publicznego, polityki
zdrowotnej podstaw epidemiologii, podstaw socjologii, psychologii
zdrowia oraz podstaw organizacji nadzoru sanitarnego
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
154
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
4
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS
- praca własna: 25 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i uczestnictwo w nim:
17 godz. - 0,5 ECTS.
Wykład, ćwiczenia, praca w małych grupach, praca z tekstem, prezentacja,
dyskusja, studium przypadku.
Efekt 1.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe
Efekt 2 - kolokwium zaliczeniowe
Efekt 3.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe
Efekt 4.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe
Efekt 5.- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe
Efekt 6. - ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe
Efekt 7 .- ocena pracy na ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowe
Efekt 8.- ocena pracy na ćwiczeniach
Efekt 9. - ocena pracy na ćwiczeniach
Efekt 10.- ocena pracy na ćwiczeniach
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest:
1. Obecność na zajęciach
2. Zaliczenie każdej nieobecności w formie zaproponowanej przez
prowadzącego dany temat.
3. Przygotowanie do zajęć w formie podyktowanej przez
prowadzącego/prowadzącą ćwiczenia.
Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest:
1. Obecność na wykładach.
2. Zaliczenie każdej nieobecności w formie zaproponowanej przez osobę
wykładającą dany temat.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z modułu jest zdobycie minimum
60% punktów na kolokwium zaliczeniowym, obejmującym materiał
prezentowany na ćwiczeniach i wykładach, co odpowiada dostatecznemu
stopniowi opanowania przez studenta/studentkę wszystkich kompetencji
wymienionych w punkcie 5.
Oceny są wystawiane zgodnie z następującą skalą:
60% -67% ocena dostateczna (3.0)
68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)
76% - 83% ocena dobra (4.0)
84% - 92% ocena dobra plus (4.5)
93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją i
funkcjonowaniem systemu nadzoru w zdrowiu publicznym w perspektywie
krajowej i międzynarodowej. W ramach przedmiotu studenci są również
zapoznawani z zasadami budowania systemu nadzoru w zdrowiu
publicznym.
Studenci zapoznają się ze stanowiskiem doktryny (na podstawie literatury,
ekspertyz i raportów, opracowań analitycznych), stanem prawnym (w
oparciu o prezentowane wybrane teksty autentyczne: ustawy i inne źródła).
Doskonalą też kompetencje w sferze identyfikacji, rozumienia, interpretacji
i prawidłowego stosowania prawa, zgodnie z misją i celami nadzoru
155
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
rozumianego szeroko, rozwijają też kompetencje związane z planowaniem,
wykorzystaniem i ewaluacją systemu nadzoru oraz z raportowaniem
informacji o zdrowiu do różnych grup udziałowców, przy szczególnym
uwzględnieniu postulatu realizacji zadań ustawowych poszczególnych
podmiotów.
Celem części wykładowej jest ponadto zapoznanie studentów z działaniem
nowocześnie pojmowanego nadzoru w zdrowiu publicznym (ang. public
health surveillance)
Uwzględniany jest kontekst nadzoru w zdrowiu publicznym jako
instrumentarium służącego realizacji szeroko pojmowanego prawa do
zdrowia w kategoriach prawa podmiotowego gwarantowanego na
płaszczyźnie międzynarodowej oraz kontekst koncepcji publicznej
odpowiedzialności za realizację misji/funkcji zdrowia publicznego poprzez
systemy nadzoru.
Celem jest także zapoznanie studentów ze zróżnicowanym podejściem do
problematyki nadzoru w zdrowiu publicznym w perspektywie różnych
systemów, z regulacjami i zasadami w dziedzinie prawa nadzoru i zdrowia
publicznego w prawie polskim, w regulacjach USA, Unii Europejskiej i
innych wybranych krajów oraz zrozumienie specyfiki regulacji, odrębności
wynikających z różnic podejścia i różnic systemowych oraz wzajemnych
zależności, zwłaszcza w kontekście wpływu regulacji wspólnotowych na
prawo krajowe, kształtowanie standardów i wspólnych mechanizmów
kontroli. Uwzględniany jest także kontekst globalizacji zadań nadzoru w
zdrowiu publicznym (wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń,
możliwości współdziałania, instrumentów prawnych w tej dziedzinie).
Omawiane są także katastrofy naturalne i antropogeniczne, ich przyczyny
praz wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Dyskutowane są sposoby
zapobiegania im oraz przywracania sytuacji do stanu początkowego.
Literatura podstawowa:
 Poździoch S. (2004), Prawo zdrowia publicznego, Zdrowie i
Zarządzanie, Kraków
 Siemiński, M. (2007), Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne
wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 Teuch S.M., Churchill R.E., (eds.) (2000), Principles and Practice of
Public Health Surveillance, Oxford Press
 WHO, (1999), Community emergency prepardness: a manual for
managers and policy-makers, Geneva
Literatura uzupełniająca:
 Chomiczewski K, Gall W., Grzybowski J. (2001), Epidemiologia
działań wojennych i katastrof, medica Press, Bielsko-Biała
 Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. (2002), Bioterroryzm. Zasady
postępowania lekarskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
 Dudek B. (2003), Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk
 Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (1999),
Służby zdrowia środowiskowego w Europie, Oficyna Wydawnicza
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź
 European Health for All Database, Regionalne Biuro Europy WHO,
Kopenhaga
 Graniczny M., Mizerski W. (2007), Katastrofy przyrodnicze, PWN,
Warszawa
 Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński Z. (2004), Medycyna katastrof
chemicznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
 Włodarczyk C. (2007), Zdrowie Publiczne w perspektywie
miedzynarodowej. Wybrane problemy, Wydawnictwo UJ, Kraków
 Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w krajach europejskich.
Wydawnictwo UJ, Kraków
 wybrane artykuły z czasopism naukowych oraz inne,
wyselekcjonowane publikacje, aktualizowane na bieżąco: głównie
156
źródła internetowe z oficjalnych stron (instytucje rządowe, organy
administracji lokalnej, ciała kompetentne i instytucje reprezentujące
interesariuszy i konsumentów) oraz katalog aktualnych źródeł prawa
(podawany na bieżąco).
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
157
Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Gospodarki Lekiem
Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami
polski
Wiedza:
1. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawnoekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i
podmiotów gospodarczych w nim działających, w obszarze gospodarki
lekami i oceny technologii medycznych
2. Ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego oraz
znajomość i rozumienie zasad metodologii nauk
3. Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane
w ochronie zdrowia
Umiejętności:
4. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Kompetencje społeczne:
5. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów.
obowiązkowy
2
4
prof. dr hab. med. Andrzej Pilc
dr n. med. Paweł Kawalec
dr n. med. Tomasz Bochenek
dr n. med. Paweł Kawalec
dr n. med. Tomasz Bochenek
wykład
ćwiczenia
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, ekonomiki
zdrowia i statystyki
wykłady: 20
ćwiczenia: 25
4
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS
- sporządzenie prezentacji: 25 godz. 1 ECTS
- przygotowanie się do zaliczenia i uczestnictwo w nim: 27 godz. - 1 ECTS
Prezentacje treści dydaktycznych, dyskusje ze studentami, prezentacje
referatów, praca grupowa i indywidualna.
Istnieje możliwość stosowania technik "e-learning" dopasowanych do
potrzeb i możliwości poszczególnych grup studentów.
158
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Efekt 1-5: monitorowanie aktywności studenta podczas zajęć, ocena
prezentacji studenta oraz ocena wyniku testu końcowego
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach a
także zaliczenie kolokwiów cząstkowych sprawdzających stopień
opanowania poszczególnych etapów treści dydaktycznej oraz zdanie testu
wielokrotnego wyboru lub zaliczenia ustnego.
Efekt 1-3:
na ocenę 2 - student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi HTA i
nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie gospodarki lekami
na ocenę 3 - student umie wykorzystać tylko kilka narzędzi HTA i posiada
podstawową wiedzę w zakresie gospodarki lekami
na ocenę 4 - student potrafi nie tylko poprawnie, ale również w analityczny
sposób wykorzystać narzędzia HTA, a także posiada dobrą orientację w
problematyce gospodarki lekami.
na ocenę 5 - student potrafi wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia
HTA w celu rozwiązania zadanego problemu analitycznego, jak również
posiada biegłą znajomość problematyki gospodarki lekami
Efekt 4:
na ocenę 2 - student nie umie przeprowadzić samodzielnej krytycznej
oceny publikacji naukowych raportów i ekspertyz
na ocenę 3 - student umie w ograniczonym stopniu przeprowadzić
krytyczną ocenę publikacji naukowych raportów i ekspertyz
na ocenę 4 - student potrafi wykorzystać w praktyce raporty ekspertyzy
analizy po krytycznej ich ocenie
na ocenę 5 - student potrafi wykorzystać biegle raporty analizy po
krytycznej jej ocenie
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 5:
na ocenę 2 - student nie umie samodzielnie poszerzać swojej wiedzy
na ocenę 3 - student umie w ograniczony sposób poszerzać swoją wiedzę
na ocenę 4 - student nie tylko potrafi poprawie poszerzać swoja wiedzę ale
również w analityczny sposób ją wykorzystać
na ocenę 5 - student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę i
umiejętności badawcze oraz wykorzystać je w celu rozwiązania zadanego
problemu analitycznego
W ramach zajęć będzie omawiana ocena kliniczna i ocena kosztów
procedur medycznych a także ocena opłacalności technologii medycznych.
Zostaną omówione techniki modelowania ekonomicznego, metody
zbierania informacji o kosztach do analiz ekonomicznych oraz metody
oceny wiarygodności analiz HTA. Zostaną omówione podstawowe
zagadnienia z zakresu racjonalnej gospodarki lekami i zastosowania
farmakoekonomiki w racjonalizacji gospodarki lekami.
 Spławiński J. (2003), Receptariusz szpitalny, Unimed, Jaworzno
 Orlewska E. (2005), Podstawy farmakoekonomiki, Unimed, Jaworzno
 Wybrane publikacje naukowe są dostarczane lub zalecane studentom w
zależności od indywidualnego problemu badawczego.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
159
Medycyna pracy (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Medycyna pracy (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Wie jakie jest znaczenia medycyny pracy dla zdrowia publicznego,
zna zależności między szeroko pojmowaną pracą a szeroko
pojmowanym zdrowiem
2. Zna strategie i metody działań zapobiegania negatywnym wpływom
pracy na jej wykonawcę i środowisko
3. Zna czynniki patogenne związane z pracą, choroby zawodowe i
parazawodowe oraz problemy wypadkowości
4. Posiada ogólną wiedzę na temat rozpoznawania patologicznych
skutków wykonywania pracy oraz orzekanie związku przyczynowego w
tym zakresie, podstaw prawnych dla rekompensowania strat
zdrowotnych zaistniałych w związku z wykonywaniem pracy
5. Posiada wiedzę na temat znaczenia i zasad organizacji pracy oraz
ergonomicznej antropocentrycznej optymalizacji układu człowiek-pracaśrodowisko
Umiejętności:
6. Potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące wpływu pracy
na zdrowie oraz przedstawić wyniki swojej pracy w formie prezentacji
multimedialnej
7. Potrafi zaproponować rozwiązanie konkretnego problemu działając w
ramach zespołu ergonomicznego
8. Potrafi wykorzystać zasady ergonomii dla zwiększenia
bezpieczeństwa w pracy i poza pracą
9. Posiada umiejętności aktywnego poszukiwania potencjalnych
ergonomicznych uwarunkowań błędów medycznych w systemie opieki
zdrowotnej
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
Kompetencje społeczne:
10. Jest przygotowany do pracy w ergonomicznym zespole
interdyscyplinarnym
11. Ma świadomość swoich możliwości w zakresie prewencji schorzeń
związanych z pracą
fakultatywny
2
4
dr Janusz Pokorski
ćwiczenia
wykład
wiadomości ogólne na temat biologii człowieka i zdrowia
wykłady: 15
ćwiczenia: 15
160
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- sporządzenie prezentacji: 10 godz. - 0,4 ECTS
- przygotowanie do egzaminu: 20 godz. - 0,6 ECTS
prezentacja multimedialna, dyskusja, ćwiczenia, demonstracja
Efekt 1-8 - Egzamin testowy
Efekt 9 - Prezentacja
Efekt 10-11 - Egzamin testowy
Egzamin testowy. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność
na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych i wykonanie 1 prezentacji na
zadany temat
Wynik testu:
74-78% poprawnych odpowiedzi - ocena 3,0
79-84% poprawnych odpowiedzi - ocena 3,5
85-90% poprawnych odpowiedzi - ocena 4,0
91-95% poprawnych odpowiedzi - ocena 4,5
96-100% poprawnych odpowiedzi - ocena 5,0
Reakcje organizmu na różnego typu prace. Model Strss-Strain-FatiguePathology. Zasady nadzoru nad zdrowiem pracownika i warunkami
pracy. Prewencja I, II i III stopnia w medycynie pracy. Czynniki
szkodliwości i uciążliwości pracy. Choroby zawodowe i parazawodowe.
Podstawowe zagadnienia fizjologii, psychologii i organizacji pracy.
Grupy szczególnego ryzyka. Podstawowe zagadnienia ergonomii ze
szczególnym uwzględnieniem ergonomicznych uwarunkowań zdarzeń
niepożądanych w systemie ochrony zdrowia. Podstawowe przepisy z
zakresu medycyny pracy.
 Marek K. (red.) (2001), Choroby zawodowe, wybrane rozdziały,
PZWL, Warszawa
 Levy BS, Wegman DH (eds.), Occupational Health, Lippincot
William
 Koradecka D. (red.) (1997), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
CIOP, Warszawa
Materiały rozdawane
 Pokorski J. (2009), Skrypt Medycyna pracy dla studentów zdrowia
publicznego, Kraków
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
161
Edukacja zdrowotna (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Promocji Zdrowia
Edukacja zdrowotna (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, realizacji i oceny wpływu
programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie
Umiejętności:
2. Planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze
zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
3. Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu
dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z
praktyką.
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Kompetencje społeczne:
4. Potrafi współpracować z agencjami rządowymi i organizacjami
pożytku publicznego w działaniach na rzecz poprawy stylu życia
społeczeństwa i profilaktyki chorób cywilizacyjnych
fakultatywny
2
4
dr Mariusz Duplaga
mgr Daniel Dzida - współkoordynator
mgr Marcin Grysztar
mgr Maria Adamczyk
ćwiczenia
wykłady: 15
ćwiczenia: 30
4
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS
- sporządzenie prezentacji i projektu: 25 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie i prowadzenie zajęć (edukacja zdrowotna) dla
licealistów: 30 godz. - 1 ECTS
Dyskusja, praca w grupach zadaniowych
w zespołach 3-5 osobowych, opracowywanie i prezentowanie
materiałów edukacyjnych,
Efekt 1– test z wiedzy, efekt 2-4 – ocena zadań wykonywanych podczas
i pomiędzy zajęciami
162
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Obecność na ćwiczeniach, udział w realizacji zadań i projektów na
zajęciach. Na ostateczną ocenę z przedmiotu składać się będą oceny z
testu, ocena pisemnych prac tematycznych oraz ocena aktywności i
pracy studenta na zajęciach kontaktowych. Dopuszczalna jest 1 (jedna)
usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych.
Efekt 1
Ocena 2: student nie prezentuje pogłębionej wiedzy na temat tworzenia,
realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na
zdrowie.
Ocena 3: student prezentuje pogłębioną wiedzę na temat tworzenia
programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie.
Ocena 4: student prezentuje pogłębioną wiedzę na temat tworzenia,
realizacji programów społecznych i profilaktycznych na zdrowie.
Ocena 5: student prezentuje pogłębioną wiedzę na temat tworzenia,
realizacji i oceny wpływu programów społecznych i profilaktycznych na
zdrowie.
Efekt 2
Ocena 2: student nie potrafi zaplanować, wdrożyć, monitorować,
dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze zdrowia publicznego,
działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej.
Ocena 3: student potrafi poprawnie zaplanować, wdrożyć, monitorować,
dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze zdrowia publicznego,
działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej.
Ocena 4: student potrafi samodzielnie i poprawnie zaplanować, wdrożyć,
monitorować, dokonać ewaluacji i oceny programów w obszarze
zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej.
Ocena 5: student potrafi w pełni samodzielnie i poprawnie zaplanować,
wdrożyć, monitorować, dokonać ewaluacji i oceny programów w
obszarze zdrowia publicznego, działalności profilaktycznej,
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej.
Efekt 3:
ocena 2: Student, wraz z grupą, nie potrafi przygotować projektu
kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do wybranej
grupy społecznej.
ocena 3: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować podstawowy
projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do
wybranej grupy społecznej.
ocena 4: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować zaawansowany
projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do
wybranej grupy społecznej.
ocena 5: Student, wraz z grupą, potrafi przygotować kompleksowy
projektu kampanii społecznej/programu edukacyjnego, adresowanej do
wybranej grupy społecznej.
Efekt 4:
ocena 2: student nie posiada umiejętności współpracy ze środkami
masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami
pozarządowymi.
ocena 3: student posiada umiejętność współpracy z wybranymi środkami
masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami
pozarządowymi.
ocena 4: student posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego
przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami
pozarządowymi.
163
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
ocena 5: student posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego
przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami
pozarządowymi, a także skutecznie identyfikuje organizacje
współpracujące i wskazuje istotne aspekty współpracy.
Wykłady
Edukacja jako instrument zmiany postaw i zachowań zdrowotnych.
Zasady planowania programów edukacji zdrowotnej. Diagnoza potrzeb
edukacyjnych. Strategie i modele edukacji zdrowotnej. Metody, techniki
i pomoce stosowane w edukacji zdrowotnej. Reklama społeczna:
problemy definicyjne, obszary oddziaływania reklamy społecznej, cele,
funkcje i zadania reklamy społecznej, rodzaje reklamy społecznej,
zastosowanie mechanizmu dysonansu poznawczego w reklamie
społecznej, podstawowe grupy docelowe i techniki oddziaływania.
Ćwiczenia:
Opracowanie zajęć z edukacji zdrowotnej (scenariuszy zajęć) dot.
różnych problemów zdrowotnych dla osób zdrowych, jak również
wybranych grup pacjentów, dostosowanych do różnych grup wiekowych
(dzieci/młodzież/dorośli/osoby starsze). Analiza wykorzystania mediów
w edukacji zdrowotnej (prasa, radio, telewizja, Internet). Zastosowanie
wybranych technik do pomiaru postaw i diagnozowania potrzeb
edukacyjnych. Zastosowanie różnych metod i technik do pracy z grupą
(dostosowywanie do określonych grup i warunków organizacyjnych).
Kampanie społeczne – stosowane strategie. Reklama społeczna –
przegląd badań dot. skuteczności, mechanizmów oodziaływania.
Analiza i ocena wybranych kampanii społecznych. Zaprojektowanie
jednej kampanii społecznej.
Literatura podstawowa:
 Cylkowska-Nowak M. (red.): Edukacja zdrowotna: możliwości,
problemy, ograniczenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2008.
 Jacenik B. (red.): Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie
zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,
Warszawa 2010.
 Kościńska, E. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle
chorych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2010.
 Ogińska-Bulik N, Miniszewska J. (red.): Zdrowie w cyklu życia
człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 Piasecka A.: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich
kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny. Wydawnictwo:
Adam Marszałek, Toruń 2008.
 Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N.: Zachowania zdrowotne
młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Difin,
Warszawa 2011.
 Wojnarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki.
PWN, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Doliński, D. Psychologiczne Mechanizmy Reklamy. GWP, Gdańsk,
2003.
 Kozłowska, A. Reklama: techniki perswazyjne. Oficyna Wydawnicza
- Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 Kulik TB, Wolny B, Anny Pacian, A (red). Edukacja zdrowotna w
naukach medycznych i społecznych. Cz. 1, Zagrożenia zdrowia profilaktyka - wychowanie zdrowotne. [Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie], Stalowa Wola, Lublin 2008.
 Lewicki, C. Edukacja zdrowotna: systemowa analiza zagadnień.
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
164

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Wierzchoń, M. i Orzechowski, J. (red). Nowe trendy w reklamie.
Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.
Nie dotyczy
165
Zdrowie osób starszych (ścieżka I)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Socjologii Medycyny
Zdrowie osób starszych (ścieżka I)
polski
Wiedza:
1. Student opisuje problemy zdrowotne i społeczne charakterystyczne dla
starzejącej się populacji oraz ich znaczenie dla polityki zdrowotnej
2. Student określa potrzeby osób starszych w zakresie świadczeń
medycznych i opiekuńczych oraz sposoby ich pomiaru.
3. Student przedstawia zalecenia polityki europejskiej odnośnie starzenia
się w aktywności
Umiejętności:
4. Student przedstawia strategie promocji zdrowia osób starszych
5. Student opracowuje wskaźniki jakości opieki nad osobami starszymi
6. Student zastosowuje uzyskaną wiedzę przygotowując program
zmierzający do poprawy jakości życia ludzi starszych
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
Kompetencje społeczne:
7. Student prezentuje ugruntowane wiedzą poglądy na temat problematyki
starzenia się społeczeństwa
fakultatywny
2
4
dr hab. Katarzyna Szczerbińska
wykład
ćwiczenia
Znajomość istoty, występowania i konsekwencji chorób społecznych oraz
standardów postępowania. Podstawowa wiedza z zakresu patologii,
znajomość podstaw biochemii zdrowia i choroby, podstaw psychologii,
farmakologii, wiedza o chorobach o znaczeniu społecznym, wiedza z
zakresu organizacji ochrony zdrowia.
wykłady: 10
ćwiczenia: 10
1
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,5 ECTS
- przygotowanie się do zajęć: 5 godz. - 0,1 ECTS
- sporządzenie prezentacji: 5 godz. - 0,1 ECTS
- przygotowanie do kolokwium i uczestnictwo w nim: 11 godz. - 0,3
ECTS
wykład, warsztaty grupowe, prezentacja zagadnień przez studentów
Efekt 1. kolokwium,
Efekt 2. kolokwium,
166
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 3. kolokwium,
Efekt 4. ocena pracy warsztatowej w grupie,
Efekt 5. ocena pracy warsztatowej w grupie,
Efekt 6. prezentacja studenta,
Efekt 7. prezentacja studenta.
Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest wynikiem średniej ocen
cząstkowych z poszczególnych warunków zaliczenia: prezentacji studenta,
pracy warsztatowej na zajęciach, kolokwium.
Efekt 1 - 3. Na ocenę 2 - student powinien uzyskać wynik punktowy
kolokwium stanowiący 0-60%, na ocenę 3 - 61-73%, na ocenę 4 - 74-86%,
na ocenę 5 - 87-100%.
Efekt 4 - 5. Na ocenę 2 - student nie współpracuje w grupie i nie potrafi
wykonać zadania samodzielnie, na ocenę 3 - student uczestniczy w pracy
lecz jest mało aktywny, a zadanie nie zawiera poważnych błędów, na
ocenę 4 - student aktywnie współpracuje w grupie i rzetelnie realizuje
zadanie, które jest wykonane poprawnie, na ocenę 5 - student bardzo
dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny, wykazuje się
innowacyjnością, potrafi uzasadnić swoje pomysły/poglądy, zadanie
wykonuje bezbłędnie lub prawie bezbłędnie.
Efekt 6 - 7. Na ocenę 2 - student nie potrafi w najprostszy sposób
zaprezentować zadanych zagadnień, na ocenę 3 - student prezentuje
zagadnienia w sposób "suchy", pozbawiony własnej interpretacji i
niekompletny, na ocenę 4 - student prezentuje zagadnienia w sposób
całościowy i poprawny, jednak pozbawiony własnej wizji, na ocenę 5 student potrafi efektywnie zaprezentować zadane zagadnienie, przedstawić
swoje poglądy i interpretację oraz wizję rozwiązania lub programu.
W ramach przedmiotu przedstawiane są główne dokumenty europejskiej
polityki dotyczącej zdrowia osób starszych (Active Aging, Silver Paper).
Ponadto omawiane są tzw. wielkie zespoły geriatryczne w kontekście
promocji zdrowia (na przykładzie zapobiegania urazom), budowania
wsparcia dla opiekunów rodzinnych (na przykładzie otępienia),
zapewnienia jakości opieki, realizacji standardów opieki (np.
kompleksowej oceny geriatrycznej) oraz edukacji zdrowotnej.
Literatura podstawowa:
 Synak B. (red.) (2002), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk
 - Szczerbińska K. (red.) (2006), Dostępność opieki zdrowotnej i
pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wyd.UJ, Kraków
 Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.) (2006), Geriatria z
elementami gerontologii. Via Medica, Gdańsk
 Cruz-Jentoft A.J., Franco A., Sommer P., et al. (2009), European silver
paper on the future of health promotion and preventive actions, basic
research and clinical aspects of age related disease, Endokrynologia
Polska, 60 (5)
 Szczerbińska K. (2006), Systemowe działania w celu poprawy jakości
opieki nad osobami starszymi - przykład InterRAI, w: Zeszyty
Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, Tom 4, Nr 1,
s.83-97
 Szczerbińska K. (2005), Kompleksowa ocena geriatryczna i działania
podejmowane przeciw wykluczeniu osób starszych przebywających w
placówkach opiekuńczych na przykładzie Francji, w: Praca zbiorowa
pod red. H. Frąckiewicz (red.) Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, 175-190.
Literatura uzupełniająca:
inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane
studentom podczas zajęć.
167
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Nie dotyczy
168
Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (ścieżka II)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (ścieżka II)
polski
Wiedza:
1. Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane
w ochronie zdrowia
2. Zna na poziomie zaawansowanym metody i jednostki pomiaru wyników
programów zdrowotnych oraz pomiaru ekonomicznego obciążenia
chorobami społeczeństw
Umiejętności:
3. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych przedstawiających analizy ekonomiczne przedsięwzięć
medycznych
4. Potrafi skonstruować oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną programu
zdrowotnego
5. Potrafi wykonać ocenę ekonomicznego obciążenia wybraną przewlekłą
chorobą społeczeństwa Polski lub regionu
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca
dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Kompetencje społeczne:
6. Ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych
źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań
zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów
fakultatywny
2
4
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
dr Michał Seweryn
wykład
ćwiczenia w pracowni komputerowej
Wiedza z zakresu ekonomiki zdrowia, promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
wykłady: 10
ćwiczenia: 20
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie pracy pisemnej: 30 godz.- 1 ECTS
Wykłady i ćwiczenia prowadzone w formie warsztatów komputerowych w
trakcie których studenci pracują na komputerach na specjalnie
przygotowanych przez prowadzącego programach w MS Excel. Ćwiczenia
przebiegają odpowiednio do tematów wykładów i składają się z trzech
części:
169
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,
w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
pierwsza: krótka dyskusja nad zagadnieniem będącym przedmiotem
ćwiczenia
druga: laboratorium komputerowe (rozwiązywanie studium przypadków z
wykorzystaniem MS Excel),
trzecia: konsultacja projektów z prowadzącym (podgrupy składające się z
dwóch studentów wybierają jeden z zadanych na pierwszym ćwiczeniu
projektów i w trakcie wszystkich ćwiczeń ilustrują postęp w przygotowaniu
projektu).
Prowadzący na bieżąco monitoruje i wspiera pracę studentów.
Po zakończeniu każdego z ćwiczeń studenci mają prawidłowo rozwiązane
studium przypadków. Prezentacja i dyskusja projektów odbywa się na
specjalnie zorganizowanej sesji całej grupy.
Efekt 1 - ocena pracy pisemnej studenta.
Efekt 2 - bieżąca ocena rozwiązywania studiuw przypadków w trakcie
warsztatów komputerowych.
Efekt 3 - aktywność na zajęciach oraz ocena pracy pisemnej studenta.
Efekt 4 ocena pracy pisemnej studenta.
Efekt 5 - ocena rozwiązywania studium przypadków w trakcie warsztatów
oraz ocena pracy pisemnej studenta.
Efekt 6 - ocena pracy pisemnej studenta.
Uczestnictwo w ćwiczeniach , rozwiazywanie studium przypadków oraz
zaliczenie na ocenę - projekt zawierający analizę ekonomiczną konkretnego
przedsięwzięcia medycznego lub ocenę obciążenia jakie stanowi wybrana
przewlekła choroba dla społeczerństwa Polski lub regionu; przedstawienie
projektu w formie pracy pisemnej oraz przygotowanie prezentacji.
Efekt 1. Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych
stosowane w ochronie zdrowia:
- na ocenę 2: w pracy pisemnej student nie wykazuje się znajomością
metod analiz ekonomicznych,
- na ocenę 3: w pracy pisemnej student dokonuje analizy ekonomicznej
konkretnego przedsięwzięcia medycznego ale nie interpretuje wyników,
- na ocenę 4: w pracy pisemnej student dokonuje analizy ekonomicznej,
interpretuje jej wyniki, ale nie formułuje własnych wniosków,
- na ocenę 5: w pracy pisemnej student dokonuje analizy ekonomicznej,
interpretuje jej wyniki oraz formułuje własne wnioski.
Efekt 2. Zna na poziomie zaawansowanym metody i jednostki pomiaru
wyników programów zdrowotnych oraz pomiaru ekonomicznego
obciążenia chorobami społeczeństw:
- na ocenę 2: student nie rozwiązuje studium przypadków na ćwiczeniach,
- na ocenę 3: student rozwiazuje części studium przypadków,
- na ocenę 4: student rozwiązuje studium przypadków ale nie interpretuje
wyników,
- na ocenę 5: student prawidłowo rozwiązuje studium przypadków.
Efekt 3. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych przedstawiających analizy ekonomiczne przedsięwzięć
medycznych:
- na ocenę 2: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje
analizy na podstawie nieodpowiednej literatury,
- na ocenę 3: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje
analizy publikacji naukowych ale nie interpretuje wyników,
- na ocenę 4: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje
analizy publikacji naukowych, , ale nieodpowiednio interpretuje jej wyniki,
- na ocenę 5: na ćwiczeniach oraz w pracy pisemnej student dokonuje
analizy i prawidłowej interpretacji publikacji naukowych.
Efekt 4. Potrafi skonstruować oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną
programu zdrowotnego
170
- na ocenę 2: w pracy pisemnej student dokonuje nieprawidłowej analizy
ekonomicznej,
- na ocenę 3: w pracy pisemnej student dokonuje częściowej analizy
ekonomicznej,
- na ocenę 4: w pracy pisemnej student prawidłowo przeprowadza analizę
ekonomiczną, ale nieodpowiednio interpretuje wyniki,
-na ocene 5: w pracy pisemnej student prawidłowo przeprowadza analizę
ekonomiczną oraz prawidłowo interpretuje wyniki i formułuje własne
wnioski.
Efekt 5. Potrafi wykonać ocenę ekonomicznego obciążenia wybraną
przewlekłą chorobą społeczeństwa Polski lub regionu:
- na ocene 2: w trakcie warsztatów komputerowych student nie jest w stanie
rozwiązać studium przypadku oraz w pracy pisemnej przeprowadza ocenę
bez uwzględnienia niezbednych elementów oraz na niewiarygodnych
danych,
- na ocenę 3: na warsztatach komputerowych student częściowo rozwiazuje
studium przypadku oraz w pracy pisemnej przeprowadza częściową
analizę,
-na ocene 4: na warsztatach komputerowych student rozwiązuje studium
przypadku, ale nie interpretuje wyników. W pracy pisemnej prawidłowo
przeprowadza analizę, lecz nie prawidłowo interpretuje wyniki,
- na ocene 5: na warsztatach komputerowych student rozwiązuje
prawidłowo studium przypadku oraz interpretuje wyniki; w pracy pisemnej
prawidłowo przeprowadza analizę i interpretuje wyniki.
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 6. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje
umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania
praktycznych problemów:
- na ocenę 2: praca pisemna studenta nie została wykonana samodzielnie,
- na ocenę 3: w pracy pisemnej student wykazuje się wiedzą zdobytą
samodzielnie, ale nie wykazuje poszerzenia swoich umiejętności,
- na ocenę 4: w pracy pisemnej student wykazuje się wiedzą zdobytą
samodzielnie oraz nowymi umiejętnościami, jednakże bez podania
rozwiązania problemu,
- na ocenę 5: w pracy pisemnej student wykazuje się wiedzą zdobytą
samodzielnie, nowymi umiejętnościami oraz wykazuje działania
zmierzające do rozwiązania problemu.
W ramach przedmiotu omawiane są nowoczesne koncepcje i metody analiz
ekonomicznych stosowanych w zarządzaniu ochroną zdrowia. Studenci
zdobywają umiejętność zastosowania ekonomicznego podejścia w procesie
podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. W trakcie ćwiczeń za pomocą
specjalnie przygotowanych szablonów z wykorzystaniem MS Excel
studenci rozwiązują kompleksowe studium przypadków. Przygotowują
analizy ekonomiczne dostosowane do konkretnych wybranych programów
zdrowotnych realizowane przez różne podmioty szczebla lokalnego,
regionalnego, jak i centralnego. Opanowują metody zapewnienia
porównywalności kosztów programów z badań przeprowadzonych w
różnych okresach i w różnych krajach. Poznają też metody oceny
programów zrealizowanych w innych krajach dostosowanych do warunków
polskich. Poznają metody i wyniki badania GBD 2010, na tej podstawie
wykrywają główne problemy zdrowotne kraju lub regionu oraz tendencje
zmian.
 Drumond M.F., O'Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W. (2003),
Metody badań ekonomicznych programów zdrowotnych, Via Medica,
Gdańsk
 Kissimova-Skarbek K. (2000), Analizy ekonomiczne w opiece
zdrowotnej, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Praca
zbiorowa pod red. A. Czupryny, S. Poździocha, A. Rysia, W.C.
171



Włodarczyka, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius,
Kraków, str. 337-355
Kissimova-Skarbek K. (2007), Ekonomika cukrzycy – wybrane
zagadnienia metodologiczne, Zeszyty naukowe IZP, tom V, nr 12/2007, str 46-64
Murray C.J.L., Lopez A.D., (2000) Globalne obciążenie chorobami.
Rozdział 1. str. 1 – 90, Medycyna Praktyczna, Kraków
Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2013), Ekonomia zdrowia i
opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
172
Marketing (ścieżka II)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Marketing (ścieżka II)
polski
Wiedza:
1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
Umiejętności:
2. Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o
formułowanie własnych wniosków
3. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach
danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w
zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem
4. Posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie
interpersonalnej, np. w pracy w grupie, w kontaktach ze specjalistami w
dziedzinie
5. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw
autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy
jednostek ochrony zdrowia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Kompetencje społeczne:
6. Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w
wykonywaniu zadań zawodowych i wie, do kogo zwrócić się o pomoc, z
uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym
7. Cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem
8. Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu
lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego
9. Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie,
popierając je argumentacją
10. Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe
fakultatywny
2
4
dr Marcin Kautsch
mgr Maciej Rogala
mgr Katarzyna Badora
ćwiczenia
Znajomość podstaw psychologii i podstaw ekonomii.
ćwiczenia: 30
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS
- przygotowanie się do zaliczenia: 30 godz. - 1 ECTS
173
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
Podstawową formą zajęć są ćwiczenia, mają one jednak charakter
interaktywny - w trakcie zajęć studenci zachęcani są do dyskusji nt.
przedstawianych treści.
Studenci przygotowują na zaliczenie plan marketingowy wybranej
organizacji ochrony zdrowia. Aby móc przygotować ww. dokument muszą
umieć pracować w grupie, zdobyć niezbędne informację, nawiązać kontakt
z ww. organizacją, zinterpretować uzyskane dane, itp., a następnie
stworzyć plan. Do stworzenia ww. dokumentu niezbędne będzie więc
opanowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności opisanych powyżej.
Ocena dokumentu - jego zawartości, jakości i formatu będzie więc metodą
sprawdzenia tego, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte.
Zaliczenie pisemne na ocenę.
BDB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji
ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego
wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i
zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z
omawianego obszaru.
DB: przygotowanie poprawnego planu marketingowego wybranej
organizacji ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną,
spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach
(dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali
wiedzę z omawianego obszaru.
DST: przygotowanie poprawnego planu wybranej organizacji ochrony
zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe
wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości),
pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego
obszaru.
Wprowadzenie do przedmiotu, definicje
Podstawowe pojęcia marketingu
Rozwój orientacji marketingowej organizacji
Rynek, a rynek usług zdrowotnych
Marketing usług, marketing usług zdrowotnych
Mieszanka marketingowa - marketing mix dla organizacji opieki
zdrowotnej
Badania rynkowe i prognozowanie
Segmentacja usług zdrowotnych
Pozycjonowanie usług zdrowotnych na rynku
Analiza konkurencji i otoczenia
Strategie marketingowe dla organizacji ochrony zdrowia
Plany marketingowe organizacji ochrony zdrowia
Marketing relacyjny w ochronie zdrowia
Literatura podstawowa:
 Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań
 Rudawska I. (2010), Podstawy marketingu usług zdrowotnych, w:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Kautsch M. (red.),
Wolters Kluwer Polska, OFICYNA, Warszawa
 Rudawska I. (2007), Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i
marketingowe, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
 Bulanowska B., Kautsch M. (2001), Marketing usług zdrowotnych, w:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kautsch M., Whitfield M., Klich J.
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 Nowotny I. (1993), Plan marketingowy. Budowa przyszłości
przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa
Nie dotyczy
174
Telemedycyna i e-zdrowie (ścieżka II)
Nazwa wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Promocji Zdrowia
Telemedycyna i e-zdrowie (ścieżka II)
polski
Wiedza:
1. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju i zakresu zastosowań
systemów telemedycznych i e-zdrowia
2. Umie zaproponować podstawowe wymogi organizacyjne i techniczne
dla systemu e-zdrowia w odniesieniu do zdefiniowanej grupy odbiorców
i sfery zastosowań
3. Akceptuje znaczenie i potencjał systemów e-zdrowia w reagowaniu na
współczesne wyzwania zdrowia publicznego
4. Posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach informacyjnych i
informatycznych możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu i
realizacji programów zdrowotnych i społecznych
Umiejętności:
5. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań
konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym zakresie
6. Posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi
informatycznych wykorzystywanych przy prowadzeniu programów
promocyjnych
fakultatywny
2
4
dr med. Mariusz Duplaga
ćwiczenia
Wiedza nauczana w ramach modułów: informacja naukowa oraz
informatyka medyczna w zakresie obowiązującym na studiach I stopnia
na kierunku zdrowie publiczne.
ćwiczenia: 30
2
- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz.- 1 ECTS
- przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,3 ECTS
- opracowanie prezentacji przez studenta: 10 godz. - 0,3 ECTS
- opracowanie projektu zaliczeniowego przez studenta: 15 godz. - 0,4
ECTS
Podstawowe metody wykorzystywane w trakcie ćwiczeń:
prezentacja podstawowych zagadnień i kierunków rozwoju systemów e
zdrowia; analiza przykładów wdrożeń systemów e zdrowia;
ćwiczenia z klasyfikacji konkretnych systemów, analiza i omawiania
175
Metody sprawdzania i oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
tzw. "dobrych praktyk"; analiza i omówienie systemów internetowych
dostarczających treści i usługi związane z problemami zdrowotnymi;
przypomnienie zagadnień związanych z wiarygodnością zasobów
internetowych i analiza przykładowych portali; zapoznanie z
metodologią przygotowania projektu systemu e zdrowia; opracowanie
własnego projektu systemu i uzasadnienie jego wdrożenia.
Efekt 1 ocena prezentacji przygotowanej przez studenta
Efekt 2 ocena projektu zaliczeniowego
Efekt 3 ocena wypowiedzi w trakcie zajęć
Efekt 4 ocena prezentacji przygotowanej przez studenta
Efekt 5 ocena projektu zaliczeniowego
Efekt 6 ocena projektu zaliczeniowego
Zaliczenie na ocenę w oparciu o prezentację przygotowana przez
studenta, projekt systemu e-zdrowia przygotowaną przez zespół oraz
aktywność na zajęciach, a ponadto wyniki oceny innych członków
zespołu projektowego dotyczące zaangażowanie w realizacje wspólnego
zadania. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność na
zajęciach.
Efekt 1
Ocena 2 Student nie zna uwarunkowań rozwoju i zakresu zastosowań
systemów telemedycznych i e-zdrowia
Ocena 3 Student potrafi w ograniczonym zakresie wskazać na
uwarunkowania rozwoju i zastosowania systemów telemedycznych i ezdrowia
Ocena 4 Student dobrze orientuje się w uwarunkowaniach i zakresie
zastosowań systemów telemedycznych i e-zdrowia
Ocena 5 Student potrafi dokonać analizy uwarunkowań rozwoju
systemów telemedycznych i e-zdrowia na różnych poziomach oraz zna
wszechstronnie możliwe zastosowania tych systemów
Efekt 2
Student nie jest w stanie zaproponować wymogów dla systemu ezdrowia w odniesieniu do potencjalnych sfery zastosowań
Student w bardzo ograniczonym zakresie potrafi wymienić wymogi dla
systemów e-zdrowia dla potencjalnej sfery zastosowań
Student potrafi przeprowadzić analizę wymogów dla systemu e-zdrowia
dla potencjalnej sfery zastosowań
Student potrafi przeprowadzić wieloaspektową analizę wymogów dla
systemu e-zdrowia dla określonej sfery zastosowań.
Efekt 3
Ocena 2 Student nie rozumie znaczenia i nie widzi możliwości dla
zastosowania systemów e-zdrowia
Ocena 3 Student akceptuje zastosowanie systemów e-zdrowia w zdrowiu
publicznym, ale nie potrafi wskazać wynikających z ich zastosowania
możliwości
Ocena 4 Student akceptuje znaczenie i rozumie możliwości zastosowania
systemów e-zdrowia w zdrowiu publicznym
Ocena 5 Student akceptuje znaczenie i rozumie potencjał systemów ezdrowia w zdrowiu publiczny, łącznie z korzyściami i ograniczeniami.
Efekt 4
Ocena 2 Student nie potrafi wskazać narzędzi informacyjnych i
informatycznych z obszaru e-zdrowia przydatnych do realizacji
przykładowego programu zdrowotnego
Student potrafi w ograniczonym zakresie wskazać narzędzia
informacyjne i informatyczne dla przykładowego programu zdrowotnego
Student potrafi omówić narzędzia informacyjne i informatyczne
przydatne w różnych programach zdrowotnych i społecznych
176
Student potrafi zaproponować zintegrowaną strategię wykorzystania
narzędzi informacyjnych i informatycznych dla wsparcia różnorodnych
programów zdrowotnych i społecznych.
Efekt 5
Ocena 2 Student nie potrafi przedstawić koncepcji rozwiązania
konkretnego problemu w postaci projektu systemu e-zdrowia
Ocena 3 Przedstawiony przez studenta projekt systemu e-zdrowia
zapewnia wsparcie jedynie części aspektów związanych z konkretnym
problemem
Ocena 4 Przedstawiony przez studenta projekt systemu e-zdrowia
zapewnia wsparcie i rozwiązanie większości aspektów związanych z
konkretnym problemem
Ocena 5 Przedstawiony przez studenta projekt systemu e-zdrowia
zapewnia wielowymiarowe rozwiązanie i wprowadza innowacyjne
elementy w odniesieniu do całości konkretnego problemu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Efekt 6
Ocena 2 Student nie orientuje się, jakie narzędzia informatyczne są
przydatne w realizacji programów promocyjnych
Ocena 3 Student potrafi wskazać podstawowe narzędzia informatyczne
przydatne do prowadzenia programów promocyjnych
Ocena 4 Student potrafi dobrać narzędzia informatyczne przydatne do
prowadzenia wybranych programów promocyjnych i określić sposób ich
wykorzystania
Ocena 5 Student posiada wszechstronną wiedzę na temat narzędzi
informatycznych przydatnych do realizacji programów promocyjnych
oraz potrafi zaproponować sposób ich wykorzystania w konkretnych
programach promocyjnych
Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje: definicję i ewolucję
telemedycyny i e-zdrowia; taksonomię systemów telemedycznych;
systemy synchroniczne i asynchroniczne; uwarunkowania rozwoju
systemów e-zdrowia; przygotowanie użytkowników do korzystania z
aplikacji e-zdrowotnych; korzyści z rozwoju technologii e-zdrowia w
odniesieniu do jakości i dostępności usług; aspekty ekonomiczne
systemów e-zdrowia; zastosowania specjalistyczne kliniczne i
pozakliniczne systemów telemedycznych i e-zdrowia; dedykowane
systemy e-zdrowia dla potrzeb zdrowia publicznego; model opieki
oparty o technologie e-zdrowia w chorobach przewlekłych; wsparcie dla
opieki w warunkach domowych; portale internetowe dla pacjentów i
pracowników ochrony zdrowia; inicjatywy krajowe i międzynarodowe
wspierające rozwój środowiska e-zdrowia; priorytety i przykłady
projektów realizowanych w ramach tematyki e-zdrowia w programach
badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej.
Literatura podstawowa:
 Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju
innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, w:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i
Zarządzanie, VIII, 47-55
 Zielinski K., Duplaga M., Ingram D.(2006), Information Technology
Solutions for Healthcare, Springer Verlag, Seria: Health Informatics
 Duplaga M. (2002), Aplikacje internetowe wspomagające leczenie
chorób przewlekłych, Zdr. Zarz. T. 4 nr 3-4 s. 77-84
 Duplaga M. (2002), Telemedycyna - uwarunkowania i zastosowania
specjalistyczne, Zdr. Zarz. T. 4 nr 1 s. 56-67
 Rudowski R. (2003), Informatyka Medyczna, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
 Zajdel R., Kącki E., Szczepaniak P., Kurzyński M. (2002),
Kompendium informatyki medycznej, alfa-MedicaPress
177

Duplaga M., Laurentowski A., Zieliński K. (2003), Telemedycyna w
badawczo-rozwojowych programach ramowych Unii Europejskiej,
Zdr. Zarz. T. 5 nr 3-4 s. 74-82
Literatura uzupełniająca:
 Institute of Medicine: Crossing The Quality Chasm. A new health
system for the 21st Century. National Academy Press Washington
2001
 Viegas S.F., Dunn K. (1998), Telemedicine. Practicing in the
Information Age, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia New
York
 Maheu M.M, Whitten P., Allen A. (2001), E-Health, Telehealth and
Telemedicine. A Guide to Start-Up and Success, Jossey-Bass A
Wiley Company, San Francisco
 Gustafson D.H., Brennan P.F., Hawkins R.P. (ed.) (2001), Investing
in E-Health. What it Takes to Sustain Consumer Health Informatics.
Health Informatics Serious, Springer, New York
 Tan J. (2005), E-Health Care Information Systems, Jossey-Bass, San
Francisco
178
Załącznik nr 5
Realizując obowiązkowe moduły kształcenia student(ka) uzyskuje 74 punkty ECTS.
Realizując praktykę student(ka) uzyskuje 5 punktów ECTS.
Pozostałe wymagane do ukończenia studiów punkty studentk(ka) uzyskuje realizując moduły
wybierane, tj.:
- 20 ECTS: seminarium magisterskie
- 1 ścieżkę spośród 3 następujących ścieżek do wyboru:
Ścieżka I: Programy zdrowotne – 21 ECTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Projektowanie badań naukowych
Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej
Biostatystyka
Demografia i zdrowie
Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie
Zdrowie matki i dziecka
Medycyna pracy
Edukacja zdrowotna
Zdrowie osób starszych
Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia – 21 ECTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
Zarządzanie w warunkach zmiany
Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
Marketing
Telemedycyna i e-zdrowie
Ścieżka III: Health Economics and Governance of Health System – 30 ECTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Determinants of health and health care expenditures
Drug economics
Funding of health system and financial methods
Governance of health sector
Economic analysis of health care and public health programmes
Economic burden of diseases
Health insurance
Health technology assessment
Human Resources for Health
Quantitative methods of health care and public health
179
Załącznik nr 7
Warunki do spełnienia przez studentów wybierających ścieżkę
specjalizacyjną anglojęzyczną
Health Economics and Governance of Health System
kierunek zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
(Uchwała Rady Instytutu Zdrowia Publicznego z dnia 17.04.2013)
1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona bardzo dobrymi ocenami z przedmiotu
„Specialized English in Public Health” uzyskanymi w ciągu pierwszego semestru, potwierdzonymi przez
prowadzącego przedmiot.
2. Średnia ocen za pierwszy semestr pierwszego roku na studiach drugiego stopnia co najmniej 4,0.
Wszystkie zaliczenia i egzaminy zdane w pierwszym terminie.
3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Kryteria oceny:
a.
b.
c.
d.
Rozumienie zadawanych pytań
Umiejętność płynnej wypowiedzi z użyciem właściwych sformułowań
Swobodne posługiwanie się językiem angielskim na zadany temat
Precyzyjne i prawidłowe wyrażanie swoich myśli w języku angielskim
Dodatkowym atutem będzie aktywność w kołach naukowych, potwierdzona opinią opiekuna koła,
wystąpienia na konferencjach.
180

Podobne dokumenty