Untitled - ENERGA

Transkrypt

Untitled - ENERGA
1. FAKTURA VAT NR – identyfikator Klienta (pierwsze 8 cyfr) i kolejny numer wystawianej faktury;
2. DOSTAWCA- czyli Koncern Energetyczny Energa SA Oddział w Słupsku, adres, NIP oraz numer konta
bankowego dostawcy;
3. ODBIORCA – imię i nazwisko oraz adres Klienta, który posiada umowę z Koncernem Energetycznym
ENERGA SA Oddział w Słupsku na sprzedaż i przesył energii elektrycznej (umowy zawarte z Zakładem
Energetycznym Słupsk S.A. zachowują ważność);
4. GRUPA TARYFOWA- nazwa grupy taryfowej, w której rozliczana jest energia zakupywana przez Klienta;
5. NR LICZNIKA- nr urządzenia nadany przez producenta umieszczony na liczniku
6.DATA/WSKAZANIE BIEŻĄCE - wskazanie licznika w dniu bieżącego odczytu;
7.DATA/WSKAZANIE POPRZEDNIE – wskazanie licznika w dniu poprzedniego odczytu;
8.ZUŻYCIE W kWh – ilość rzeczywiście pobranej energii elektrycznej obliczana jako różnica miedzy
bieżącym a poprzednim wskazaniem licznika;
9. NAZWA TOWARU LUB USŁUGI:
a) opłata przesyłowa stała – opłata związana z kosztami eksploatacji sieci energetycznych oraz kosztami
przesyłu energii sieciami energetycznymi innych operatorów, zależna od charakteru poboru energii
elektrycznej;
b) opłata przesyłowa zmienna całodobowa – zależna od ilości pobranej energii w strefach czasowych,
związana z kosztami przesyłu energii za pośrednictwem sieci energetycznych;
c) energia elektryczna czynna całodobowa – zależna od ilości pobranej energii w strefach czasowych,
związana z kosztami zakupu energii;
d) opłata abonamentowa – opłata za odczytywanie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
(liczników) i wystawianie faktur za energię elektryczną, naliczana miesięcznie;
10. Jednostka miary
11. CENA JEDN. NETTO zł – jednostkowa cena lub stawka opłat bez podatku VAT;
12. WARTOŚĆ NETTO zł – łączna wartość opłat bez podatku VAT. Wynik mnożenia pozycji: ilość * cena
jedn. Netto
13. % VAT - obowiązująca stawka podatku od towarów i usług, np. 22%
14. WARTOŚĆ BRUTTO zł – łączna wartość opłat z podatkiem VAT
15. Informacja o prognozie bieżącej na miesiące – prognozowane na podstawie wskazań z odpowiednich
okresów lat ubiegłych przewidywane zużycie energii elektrycznej u odbiorcy w okresie do terminu płatności
16. Termin płatności – termin, do którego należy uregulować należność
17. Razem – łączna należność brutto (z podatkiem VAT) w okresie rozliczeniowym powiększona o ewentualne
zadłużenia lub potrącenia nadpłaty

Podobne dokumenty