Regulamin - Odrzańskie Ogrody

Transkrypt

Regulamin - Odrzańskie Ogrody
REGULAMIN KONKURSU
„MÓJ WYMARZONY POKÓJ”
§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mój wymarzony pokój!” jest firma Odrzańskie Ogrody sp.
zoo, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice. NIP: 631-26-27315, REGON 241873490, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach pod numerem KRS 0000378414 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przystąpić do niego mogą osoby
spełniające warunki regulaminu oraz za zgodą opiekunów prawnych.
§ 2 Organizacja konkursu
1. Informacje o Konkursie publikowane są na stronie internetowej odrzanskie-ogrody.pl oraz
profilach Odrzańskie Ogrody w mediach społecznościowych jak Facebook, oraz na drukowanych
materiałach promocyjnych.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 12 lat, w tym również wychowanków przedszkoli
oraz uczniów szkół podstawowych, rozstrzygany będzie w 2 kategoriach wiekowych obejmujących:
Kategoria 1: dzieci w wieku od 0 do 8 lat (urodzone w latach do 2015-2007 włącznie),
Kategoria 2: dzieci w wieku od 9 do 12 lat (dzieci urodzone w latach 2006-2003),
zwani dalej „Uczestnikami”.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną przy wykorzystaniu dowolnej techniki
plastycznej na papierze w formacie A4 lub A3 (praca płaska).
5. Uczestnik ma za zadanie wykonać pracę w specjalnej pracowni przygotowanej w galerii Odrzańskie
Ogrody przy ul. Armii Krajowej 38 w Kędzierzynie-Koźlu w dniach od 18 do 30 maja, w godzinach
funkcjonowania galerii handlowej. Z tymże w dniu 30 maja (sobota) pracownia czynna będzie do
godziny 12.00 i do godziny 14.00 przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu.
6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne materiały plastyczne: kredki, mazaki, kolorowe
papiery, bibułę, bloki, nożyczki, kleje.
7. Temat pracy konkursowej, zwanej dalej „Pracą konkursową” powinien pokazać jak wygląda pokój
marzeń. Inspiracją do wykonania zadania może być specjalnie przygotowana wystawa mebli z salonu
Abra przy pracowni, prezentująca meble dziecięce i młodzieżowe.
8. Do Konkursu można zgłaszać tylko Prace konkursowe przygotowane samodzielnie, wyklucza się
prace zbiorowe. Nad tą prawidłowością czuwać będzie osoba odpowiedzialna za przyjmowanie
zgłoszeń i obsługująca pracownię.
9. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie
będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób
trzecich.
8. Prace konkursową może zgłosić do konkursu wyłącznie przedstawiciel ustawowy autora pracy
konkursowej, akceptując regulamin i doręczając Organizatorowi podpisane oświadczenie,
udostępnione przez osobę obsługującą pracownię, oraz wypełniony formularz zawierający: tytuł
pracy, nazwę autora (uczestnika konkursu), wiek (kategoria wiekowa) oraz imię i nazwisko
przedstawiciela ustawowego (rodzica, prawnego opiekuna) Uczestnika, jego adres e-mail i nr
telefonu.
Brak opisu Pracy konkursowej, zgodnego z metryczką, albo jakiegokolwiek jej punktu skutkuje
możliwością odrzucenia Pracy konkursowej z Konkursu.
Termin ostateczny na oddanie pracy konkursowej upływa 30 maja 2015 roku (sobota) o godzinie.
14.00
9. Prace oddane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały
ocenie konkursowej.
11. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna/ów prawnego/ych przez Organizatora
dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz. 926 z póź. zm.). Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz
prawo żądania ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
§ 3 Terminy
1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od 18 maja 2015 roku, od godz.10.00 do 30
maja 2015 roku do godziny 14.00
2. Lista Laureatów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 31.05.2015 r. podczas Lodowego
Dnia Dziecka w galerii Odrzańskie Ogrody, przy ul. Armii Krajowej 38 w Kędzierzynie-Koźlu.
3. O rozstrzygnięciu Konkursu przedstawiciele ustawowi Laureatów zostaną powiadomieni
bezpośrednia podczas gali finałowej.
§ 4 Ocena prac
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora,
złożona z przedstawiciela galerii Odrzańskie Ogrody, przedstawiciela portalu informacyjnego kk24.pl i
profesjonalnego plastyka.
2. Komisja konkursowa, przyznając nagrody i wybierając laureatów na posiedzeniu tajnym, weźmie
pod uwagę następujące kryteria w określonej grupie wiekowej: oryginalność pracy konkursowej a
ponadto estetykę, zgodność z tematyką, jakość wykonania, stopień trudności.
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie wśród Uczestników
6 Laureatów po 3 z każdej grupy wiekowej oraz przyznanie 10 wyróżnień z każdej grupy, łącznie 26
zwycięzców.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5 Nagrody
1. Organizator przyzna każdemu z 6 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję
Konkursową nagrody. W każdej grupie wiekowej zostanie wyłonionych 3 laureatów wśród
których przyznane zostaną odpowiednio:
1.1. W kategorii wiekowej 9 – 12 lat
Laureat:
a) I miejsca otrzyma voucher prezentowy na kwotę 2000 zł do salonu ABRA,
b) II miejsca otrzyma voucher prezentowy na kwotę 1000 zł do salonu ABRA,
c) III miejsca otrzyma voucher prezentowy na kwotę 500 zł do salonu ABRA
Dodatkowo komisja konkursowa nagrodzi 10 prac, których autorzy otrzymają:
- 1 bon o wartości 20zł do Słodkiej Wyspy oraz 1 bon o wartości 20 zł do Mr Hamburgera.
1.2. W kategorii wiekowej do lat 8
Laureat:
a) I miejsca otrzyma voucher prezentowy na kwotę 500 zł do salonu SMYK,
b) II miejsca otrzyma voucher prezentowy na kwotę 300zł do salonu SMYK,
c) III miejsca otrzyma voucher prezentowy na kwotę 200 zł do salonu SMYK
Dodatkowo komisja konkursowa nagrodzi 10 prac, których autorzy otrzymają:
- 1 bon o wartości 20zł do Słodkiej Wyspy oraz 1 bon o wartości 20 zł do salonu zabaw
Bajkowy Labirynt
2. Przekazanie nagród nastąpi w dniu 31 maja 2015 roku podczas gali finałowej. Vouchery
prezentowe będą do zrealizowania w poszczególnych salonach w galerii Odrzańskie Ogrody.
3. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody wskazane w § 5 ust. 1.1. lit. a) i b) Regulaminu, obok
wskazanych tam nagród rzeczowych, otrzymują również dodatkową nagrodę pieniężną w
wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która to nagroda będzie w całości
przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie,
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.). Dodatkowa nagroda pieniężna nie jest wydawana
uczestnikowi. Pozostałe nagrody rzeczowe wskazane w § 5 Regulaminu podlegają zwolnieniu
od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 powyższej ustawy.
4. W razie rezygnacji przez Uczestniczkę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca
ekwiwalentu pieniężnego Nagrody, nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika z listy
przygotowanej przez Komisję Konkursową.
§ 6 Prawa Autorskie
1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
może być tylko Uczestnik.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej zostało
uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, zawierającym obowiązkowe oświadczenie
przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
własności egzemplarza Pracy konkursowej.
§ 7 Postanowienia Końcowe
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.
OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu uczestnika konkursu, jako jego przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na jego
udział w konkursie plastycznym „Mój wymarzony pokój!” i oświadczam, iż zapoznałam(em) się z
Regulaminem Konkursu plastycznego „Mój wymarzony pokój”, który akceptuję i zobowiązuję się
stosować do jego postanowień.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm.), a także
odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na Konkurs
plastyczny „Mój wymarzony pokój” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem
cywilnym. Oświadczam, iż przenoszę na Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. w zakresie nieograniczonym
jakimikolwiek prawami osób trzecich:
1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,
e) publiczne odtwarzanie/publikowanie dowolną techniką, a w szczególności publikowanie w
Internecie (strona internetowa Odrzańskich Ogrodów, fanpage Odrzańskich Ogrodów na portalu
facebook)
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na polach
eksploatacji określonych w powyższym pkt 1 lit a)-g).
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej i prawa
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i
czasowo Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we
wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas
trwania praw majątkowych. Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. ma prawo udzielać licencji do korzystania z
Pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić
autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem
Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o., iż nie będę wnosił(a) przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących
sposobu korzystania z Pracy konkursowej.
Kędzierzyn-Koźle, dnia” ……………………
………………………………………………………….
podpis