karta konkursowa - czestochowskie24.pl

Transkrypt

karta konkursowa - czestochowskie24.pl
KARTA KONKURSOWA
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu ,,Ogród poezji”
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania..................................................................................................................
Tel. kontaktowy ........................................................................................................................
Tytuł pracy: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na opublikowanie w Internecie mojej pracy konkursowej
Własnoręczny podpis ..............................................................
Nazwa szkoły...............................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna.......................................................................................................
Pieczątka szkoły

Podobne dokumenty