w sprawie: opracowania .Planu Operacyjnego funkcjonowania

Transkrypt

w sprawie: opracowania .Planu Operacyjnego funkcjonowania
w sprawie:
opracowania .Planu Operacyjnego funkcjonowania
Powiatu Lęborskiego
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny".
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.D. Nr 241, poz. 2416 z 2004 r. z późno zm.), §5 ust.l,
pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu
planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa
przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152,
poz. 1599) oraz Zarządzenia Nr 70/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego
oraz planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego województwa
pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
WOjny
zarządza się, co następuje:
§1
Opracować .Plan Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Lęborskiego w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" i uzgodnić jego treść
z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia
30 listopada 2005 r.
W
1.
2.
3.
§2
celu wykonania zadania wskazanego w § 1 powołuję zespół planistyczny w składzie:
Przewodniczący: Roman Wypasek - Kierownik W dS.PPOiZKŻ Starostwa.
Zastępca przewodniczącego: Jan Suchodolski - Sekretarz Powiatu.
Członkowie: Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
§3
Kierownicy Wydziałów Starostwa i kierownicy jednostek organizacyjnych
Powiatu
Lęborskiego udzielą niezbędnej pomocy przy opracowaniu planu w zakresie ich dotyczącym.
§4
Upoważniam przewodniczącego zespołu planistycznego do:
1. Dokonania podziału zadań operacyjnych i przekazania ich do realizacji wykonawcom.
2. Bieżącej koordynacji i uzgodnienia opracowanego planu.
§5
Nadzór
nad
wykonywaniem
ruruejszego
zarządzenia
Wds.PPOiZKż Starostwa Powiatowego w Lęborku.
powierzam
Kierownikowi
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ST~TA
WitOl~OWSki

Podobne dokumenty