T. Bodio

Komentarze

Transkrypt

T. Bodio
rnrryht Nrok Pontyanycb
Uii§łsrtl, w.Mnsld.go
Redakcja naukowa
TbdeuszBodio
Kaukazz
transformacja
przywództwa
i elit politycznych
Tom VT
pźż
łPolily.nrhUiB.B]@wŹluł*4o
fubliksj, do6i swm
'ydji.łDremiłmN,iN
R.d.I{tor !.uko*} §.ril
lłleeBntknlę.lryntmdowęopmgr.nubld.sczego:
T.d€ug
Bodio
ńl€łMe
kądż pżrgdtMa w
''fub
pEy §lpólFi.y ? M(Ęff'}lliNą PruoWĄ Br&ń iad R6ja l Plń!fumi
PŃiśbi w}nze D,ńiik8iM i Na* Polilyay.b Uniłfinń lvM**i.&
Prof
ł \!b Ąidźłruńł, lnqa,
Po
UDi{<ó{ds?Calfukgó
Be r69d Ptfuią.p
t
Fe&ńh€d U ł.ś}rdłM Ifułfufu Błfu
spolałGPolity.arh fuyiskje] Ał9d.mii NNk (i6ół ud Dóiń\
Prct dt
M slfunl xdyn!,
sbŃe MiędłdoĘs, ono NW.gh)]
FĘją UiiveBitfu ł UlNli (§rej!)
Pref &h.b sbĘq Mkdrl.ł*ż sllw8dm, rlodmi! pmkd UDiw6yń
riD'Dla*o pą Eą&ń FRi dd My EbFrchq futfu 6 M(&rądryh
i Rrny Rlny NlkN.j @y Końie.i. [email protected]óż.ńŃr FR
ĘólDE€
z
c{lrom
Ba,lań n.d
'is§tl
Rosją
i
fru(ąln:&EąsbłJ§i.!rda.drpiotrRfrD{
6,co
ilhl
ó c.r}i3hl Ę T.d.Bz B.djo md Aub6
by
ońcF. wyd.miżAs
PEj&l óbdh] &be [email protected]ąsb
R&kjr
i
bEb] zqd
wdb.Fqżrfu.(dqŃ]lhbdqeF.ńiiiidźĘó
Di|ąeqN6l mli,iąkbćM'le
oq kbłj ńpidin(dfukj,
idogd9ei brylD!! i n). W{l Di&@j?BóyAŃ jv}fuy
emil: [email protected]!spn pl
FR
sPls TREŚcl
Aulorzy.
l, Tldcug
,,,,,,,,,,,,,,,............
Bodio, \łprowldż.n e: z bż.lań hd
ielna ipolilyźn ni
Kau|an.
...
l]
prywódzrwd
l?
cżęśćl
Kaukaż lako obszar rywalizacji polltyczn€j
Il,
And]Zj cnodub.}r, rdłu: lecehda
Palityczfu Egjoh" .
holal.Ń lAldlogrh
M
ll
Ką[email protected]
a
4
żezr\fis|aśćwkefr
Pżlrod2lua E opollDl
. . . . . . . . . . . . .
.
...57
4?
j EElo4lP
.19
Ńbł labi1"ości polireń
Tońe sĘpnlMki, U,,a
'@PFłu c6a M.Lą! Rołi z cfują
i bżpidŻfuŃ Kautau PofutlktNąo:
w 2aa8
rc]a
. . . . . . . . . . . . . .
.
AndĘJ cbodDbcłl. ,t ordjka MĘdoiościóna i .hnzn
Kalkory
l05
,l2l
częśćll
Kaukaz Poludniowy
vL
MI
Al€łś.ndł B, xrŃw.
e|il ą
sb&
ńon
lj
fu
xełd Poluóiow: spńłaJomuia
oiu
spaldznó-póliłcftgo
. ...
.
, ,
,
l41
Nlt li.xomllp§ł{,N,.Jjr,"/r,pli|poliltz|rtrh ]e|Ąlbllłfth
Kfukd Polu,lnioĘó źńdla pĘeiary i konrt encje......l59
I'III Mlci.j H&illfukl ró,sl),żcljne podlołr Pźrwóa.lgo
..l9l
Polircnegó 9 paistnach Kdkm PólrdhiofeEa .......
Wprowadzenie:
Z badań nad przywództwem
i elitami politycznymi Kaukazu
KaDłm jest źpisea klrtahi *aiNł}mi i d.małczn)mi, Re_
pźsrościbył kolebkąn^oJu cya{ilizacyjnego i Miósł niepE
LJad dU .r,[email protected] Lalfuo{ egó ,s Db, ze ł,slędu m u,yfooM,
istoria
gion s
mii,ir-!
u
i.!le rĘł niet, mgŃ,li MlodsĄĄ\ade^$k]eVd,olę3m
Ńlin.żĘ \afgo,errmriur Pźń^Uy !ę hhĘ i Ehsie. kP]aMh ,i9
n,;
fu|@i.Fzę "ż,e koTh,Mc),ne V,mo "oifl qMęmJ(h, mlażdos
b lok,lfu fu.neic [email protected]ńla &\o{ $oią o.trebn6, , ous'mś|
zeMęMy.
DolEb,.b* pPel!s,a]ąą :ie v Mbhw'cl^ pcbci,.h BfuJowo_pohD,D,I
.pmuacn łc,a .oolecaeco, ,r,lm. h ,pEs ó M,, włao4 .4 ńe,hmŻrmb q}lmunia l fuŃqmo*nd Mo)cyin)ch.ll, sA?'golne pifro fu
óA ó u oo,iĄ \ aGĘoł*m)fi Egio0u od.,cnąl ohe. wórń kaul.sl,i, L @leżńienia od cćwstł€ R6yjski€o l ńĘpnie zwią?ku Radzidkiego,
Ro4ad ZSRR oeolzył noq ozdzia] v hisbni polit}cae] KrukazD,
w jed pŃdtioej źęś9ipowśi.łsweretr. prńrwa (Ammią A2eó9i
&;, G*jg), pół,**j ręlbliti schodące w śt]łidpańśMfedefuyjnggo
(Adyg€jd,
cżżflh, DĘ6lan,
Insusz.lia. KabardGBałbia, Kł[email protected]ó{ze,
] Replbl łj E s! hod7,§ u s.lad PółUórcVeEo
brD. iołnm osdi,-Alda
ob;cu redemli Rsy]Ńr],'9)tyce,a20l0lókunanN
d
dą9
pFryden,
jeiln6&i ldninistlcyjnoj $ydzielono Plńocnc
rńDłNld okĘg Fed lcji Rosyjskiej, * łnjrego słładwBro 6 Epńlił (cże
cź o. D$€sb, IngUsAL KabedGBd\hŁ [email protected]źjóf,rrlle,i& Pćńo,,
.. rk l fuAlanid, le Z Kjaier sb\TopohŃm u stladae Połudliosegó
oĘgu RF poAl!ła Adyg.ja, rle 1.kże r9łńucj., rel KEnŃ.§ld i tży
obNody (6trach,ński. wolgoBodzłi i @6bwski}
13
D. MieŃiediewa z
ęj
MoziĘ ueojoRGpolirycbą Kaułą @pe[iają lzw. pańsh,a nhba
cóNkj r'@beh, Abćhłja i G€i. Polndniow! ,
ygulJ je§t Egionen wielu łonłanów. J€go obeny Ńład geopolirycay.
beąc m pobcja] ko.nikolrm.y. hdno uznać ź fu!t9, Podobnie njć,
sl$ilnFi są reźiny polilymg. Hiśona użx źó na Kautei€ j€ge€ wiele
noż się trydlrzyć Możliwe są óżne włidty zmim 8spolitycaych i d.l_
§zego l6żr1u reżmów ore i.h elit, WystłcżyodwołaĆ sĘ do kmdiktu
wanó:
vokół oórstiego KiBbebu. klóry pPĘ viele lat był głównE odnie§ienien
walki o władżę§ Amenii i Aarb€jdżdie o& zdoninowal dzialalnoŚó .]il
ty.h póśw, zmidiający sĘ w osbhich lallch u*ład śjł(gospodarcąch. ńi,
Iitamych i in ) 6iędą tymi kajani noźF st(l&ow!ć podję.ień pEez elily
az.óejdżańskie decyzji o przejęciu koniroli @d cóNkin Klab5clrm Iń
n}m, prykld$ml { sp.N .eryfumlne om? dła,i do rcV 14,
sfuL (m n
m,ęd4ce*nla,lngu.ZeUąJ.7vron.el{.n:,. ninj gfu/fu!ooseq]sio
ło§yJ,ej/]003,o\ ,llJ p,yuŃ^d V &ak6^,lego, knE r n żl
§q /ovala Upo,]!ię do u,llio
E/ (^7s ml §.n) o.el i
"l,.Ę,.4
PołLdn,ouE tr ,]0l mLU
ż uisM,e, em 4boD\ gloĘ rEo
pbs,, PoroM' elelc|a ^,ąa\
tr 70l2 Dkl U]aM,lż dd.ko;ąq ó,ehoćc. i|
pohtcayc} oseiii Południówej od włMżosiskich.
NĘię.ie ueątu]e się t!łź€ na Kaulrazie Półdomvn. suv.ćnnośćp
publi* po<lnioićw feddacfjnych jeśsynbolicżia i lŃ;oł!, aśwewięlż
n. konfrilry rl, mlkehopoliDca} n,Ę'igjnrm.^
rŃ/EfuqLą i/a_
$boB 8o:óod c4.h ńo!ą n,trel fuhon c pde§ ióodł,elenEm Rośi,in|sklrcat, rf, Et/e ó/rsd pań!N, ledekrn.g. sm
Nfucl.
uM3f żes tnj.l\ichopid ó\much dmlirycłv(h l,eBdtopoJ ianę
nyśljżć na Kaukeie Półnoonyn pojawił się a.ąlki przy.żłyćhpaistw na
,odo§}. ó tr^JJatst \, h u r ch leldenc|J.h.elł!ly,nm\\b, iore mog{
,prżelan,c ' lemjś ni hl laLlas*,eJ i l,uvos,]r ]^ar,m d,9 el
no{is.t,.h |e{ Lmocnifl,e pJfusówosc| fu!|.!,eiu reFon|e \r Nbl.
ojm olre*e nie blakur 6t7. op,l,i, /e R6|,
rotrim nJó;.pą|alnt n'_
trs l€eonoBj oó. Ąu śabll,ac|,§WżcJ,.po]*bo polityc/r.J
Iln !/)m
re?Ubliki powim) we ?decydoudt o §ol€, prurcŃl, lub oJi/olou,.
ve o,1re86n[ i 2choĘFc ńń,mum konDo,| po^ohc n. qe,enlację
repubit oplnP.ełpi.Jia&.q tr/rua]ąteBlmF,sr§La ól/,e''tr nle.
llĘch kĘBźćheln rcly}ktrh
W oJiĘim okr..Ę utra8e żĘ(a m,n *rMó,c radJkdhe opo/yc],
cze
le§k,el,
klóź L}klnś!,e oĘin,a|ę ohTDi,d) /mole] tr \o.n
k3uMłNfu'śD.-L.
Kiftful 0żZJ! e idi6d,
l8
1
- r.L
do nob incji spotecźościDiędzJłDiodowEj .a laz poptrci.
losTZn poh§,ńych, opozycja 1a ni. uńaje ist i€jąeso pożą.lku
usmowegó m xgulM. Peńocńvń, _Nolk md na {!sfa (opmlc
*JlJ prcjetl Lon.lync|, , Jł\ ,]U LMoPe-,! ,Ane] pm.Mowolcl na
9iąrującej do idei i.wićlkiej cćrkesji". J.dną ż pżyczyn łonnn{u i dąim
*aśjónisry.nycn cakiesw j6. lwe§tiż podżd! włodzr. ich ieprwla_
cji v s|rukiuacn oIil polilycnych, po,1obne prcbleny łfstępują ł Elrj&h
w 2014
dla jej
mk!
mięizy lokaln}ńi elilżoi w imych pŃmiobch Fedemji Rsyjskje] v regió
fue! kóre pizedsiiwiają róźno wariańty miany n
Epublik, isbi9jącycb
6l.ojół oiź układó* wł,dży Politycaej. Eli§, te doceni.jq wdlory nobili_
a.yjne cąnnika €bopolityczne8o siąd w Lo.ąftj się
o ustó] i wła_
"gr
da'na\a.lo/EPmo!1n,alefut ePoadniow}m laJmtrlmnel.em
olMj.
hhlolycm,
Wsprcżeśnie ieaim 2licżny jćśdo niesl.bilnych, 2aśuMolzone ni§
p.dle!łe plNtwi i Epubliki podnioty Fedeńcji Rosyjski€j pźeżywająFo,
ważn pioblEóy hansfomrcyjne, owe pmblmy uj!Ńniają się i ogniskują
Mde wsąslto w syneImh władży. ryłalizrcji o przyTództ§o geópolityc?_
De nad Kauł@n, mlce o kształ usłojowr ló*alnyoh reżimów polilyćayćh
[email protected] ok€sołTchbyżyśaćhpzy§.dfu, i el ł pol itycznych Przytym wóż_
natężniu i sp€cńcTycb post .ia.h _ zalęż.ie od pańslwą p.dńiofu
śiępolityka
'ym
fedeByjnego, ćży !fu py ehoregionllnej,
Poł}xT lTslc shówiąpżednriol bad!ń mlizowmy.b B fueh pE
hb Jego prcietn n lo(ego Jego uc^§1,.) podJ.' pmhę w}J6n,f.
kluczo§}ćh dpekó§ basfom&ji sy§lanóN FłMzy, ałalŻ@ prłłridz_
pofiĄ,czych w re3ionie Analifują lałźoółć a§peky hNlom.j|
pżyv&ńa i elil Dolircayclr v lN, peisNa.h nicmwanych.
Z przeprcwa&onych błdłńwynik!, że istnieje §jelo przycżyn pówe
ójącycn, ż KaukM j6t nied,hilny i pućłva fudności lranslom&yjne
diązane ń,in z denokmt}%cją systemów polirycaych, zródła niesllbil
mści syścńów władzy dy kr}zysów Pz}vódzM i elil B flohyfi §ióP
niu §ynika]ą Z sp.cńki podłoża hńtoryćżnGkulfuóvego Egionu, cżaść
2 ni.b dbh lakże ł]genercwina prez 9mą tanslomcję po rozpad?ie
ZSRR, wśrói piEflsżych ńóżja fu,in. Ęarbić słabe nldycjc pańdvoRe.
uwiklanie v liczne wojnr p.liehiczność.kolonizćję i $wietyzeję, depoF
bje i óigrejć. fudycjo.alim, splra9m czy koniuŃtlĘ 8eopolitycaą
Ta oslahia ni.źa.tko de*onpónowała mlMlny ro ój pl€esów
n.bdowo
i Pańssowotwórczych ore by]a Pizycż}ną licaych drm.tów lokllnej lud_
!oś.i.lakżć ż*jązrnylh z zagrużenien jej biologicmego bylu, wśród lycb
druaich cżymików nożna wrłóźnićn,ń, chórycmąPryvalyzrcję, ehoka_
.ję i ehoklmóNość, 4wł!§rczanie włldżyi n polyzn, ekstrmin i tno_
rym. pnłmaźi łligntclim, śpóry ćhóteĄ4ońa]ne i n! ich tle konnikiy onż
M,a i eln
l9
lendac]ć do anaNhiEji życia poli§,cfugo, Je.lną ż pżyczyn lej aoarchi,
aci |eJ md.,Jondhm §fgryvi]ącJ / mdmEcją oe notnlJcbą ,nną
- biak kónpronisu elit eboŁmo§}ch w śpówach eiąanych 2 n dehDi
wśpleiecżymików,kióFuj,Mił§ięwlr sfomrcjireżinówpolitycz
prżłfództws i elit łładżynade wgy§&o żWca uMgę śygnalizMne
jUź Pʧ,o spuściay ndzi<kGj ujaMiającej sĘ v ńżlych
Post cifuh. Pźy
rym że &4miałych w4lędów pańsŃ' Kaukaru Poluóioveso zdecydov!_
nie sąbcńj uMlniają sję o,1 lej spuożny, niź republ'ki Fedei&ji Róśyjskiej,
nych.
w,ęUbl,tdb§,lpźeqlu.ć,Jdżie(L".k!*uepod/nńd/§ie]"4 funĘ
hźrvdy dęońowfuych nłodó* i gfuP ehiozych ą{tljąoych
się z ,,hklorią koloniacji i sowGryaji" o€ż epeklowdir ich
pBwa do śahostanovi.nia Imyn jćj skutkiem, llkze v póst§en K!Ńm
i pocnciem
[email protected]
Pofu,lnioN.8ó, jest ob&aośćw syśemeh Nładźyelenfuów s}vodzącyclr
śięż fudycji
nona*laturówój,
Eksperyńenty z lal20, xx wiek! żwiąz e a szfucznyn podziałm
Kaukaą i ke.cją naródóv §tulonych. Fegśmiuńedowjenja lokalnej
nomdtlafury i z.sadą paĄneiu tpĘzenlacji mrodowościovej v sh*fu
ńcn władzy śkulkowab po rozpadżi. zsłi polirzacją elni.zDości i etni_
acją polityti - plzy tyn żd*ydowoie silnej na Kaukażie Północnyń, bk
jak
'ł§ńłczynnjk polielńicaoścl' ód8ryw! obNnie ni{o nniejsą rclę
w rdn.N&h Krukr7u Poludnrctrego,pola cTJd, 3d,,e Mżniq./e ą
racżej nechanizmy polilyki klańowej. wsk.z e piDceśy nchoniły ten_
dencje spraly§ycz.e sbty się źiodłmwelld ćlil etnoklanoĘfcn o wła_
d2ę i §fery wpbyów Pó dzi€ń dzisiejszy genmją pólfi.j.ł iondikosemy
zagrażając hćzpiecEńst§a caĘo rćgionu. z tol.i Eakcją n. aleiżację po
rced/ie żśRRby poMól do re,i3łnóq, l,óry Bspo].aśnie comz *T_
iuiściej pĘejowia się w polilyżcji islamu i islmiaćji pólityki (najsilnĘ
w Da3cŃanjć i czecrcnii), wpłY tego preesu na postźe3eie piż.z radykalnć ćlity islanskie centlm feddaln.so dobże orldale czeczńska n€tafoia: ,,Allach na,l nMi, Rośjrpo<t nami',
N! spuściaęmdziąlą n.ldar]a 3ię regionalna ĘEyjła ułładu źycią pG
dźi.łsjololi9cm i tiadrcje spBvoł ia wt dryj 0 błze te ttr€*y, kói€
jaksy8naliawMo
mćhfrjone v pócesi. pżmim Btojoł,ych,
^i.Iy
Dó ńich naleą ff,in, piywlty2rcją
Iróń dópFĘndzih do pżmiłfrn 6ię elit
p.Iirycaych i bibeso\}ch, avt&%z ia w]adży i kr}miMliaji eft], wfu
e,ulim: pfiFrłrydilio$ ł r,ófijrFfuskim" m/itx F(!W&mmrmFv Kly
D.y l]óŃji (k łTZśi.rOD i) tą n sfiNd&ki ѧ pŃkhdr ł §m K.!łel q
[email protected]"hdoLbj€j{FhP]nóvpó[email protected]
lhmsrt*r&[email protected] .sau,
niuwhdł[email protected]{&noknt}ali'yo.Wła/łp
l
o.inoiowaó, że bifus fuo$i w 6|!ltich
.chjeda z §Tłiejśzyohkamlóy
Ekutacji do dn władzy, o pż€tladn sĘ @ lobbing ds}zji prefm]ący.h iń
kon]aehyth [email protected]ĘoFcji czy pmd§iębiorcós
fuy
w pizypdku Kaukdu Półó@nego istotną rolę w ki€acji ptzywódców
i eli' wladży odgłT! model El&n n.n4 .enlruń 'edflac)J0)m ! E_
publikani, sNoisli trjeklori0 refom tego ńodeh od d{ąealiaji w la
hch 90, )(x Vi€ku, popirez catlliaję w pi.flsrcj dekadzi9 xxl vieku,
i od 2012 roku wdiaż.nych koEkl do lego óodelu dowodzi, ż nie Ęełnii on
slaściwie Moich fu.tcji, Nie pźyTiosły pożąiianycn efeków podjęle [email protected]
en§m ledemine póby mńk cji ńodeli shdży i łoMli,leji €nt w re_
publikcn łmł6kicn, czy podpdządkowii ich nljw}żsżych Dędników
pr€zyd€ntowi
Rorjil. [email protected] w §Nhmoh VIldzy i glitacn pokycaycn m
K k&ie Pć,łnen)m oBz iel&je q/ch elit ż qnan *ffilowśłinujłMiają
d.lekty śyśl€nu polilycaeBo Fó[email protected] Ro§yjskiej,
z kolei w działalRigi elil Epublikldskicn pżjałiojąsięśpżemeld{tćń
cj.: j.dn B}nŁ sĘ N dąłiiu do więksżej ńiżlebośoiod peńsN! fedem_
crieeo, @ spotyka §ię z Fałcjmi Z srony eIil *renloMkicĘ .nugl w ą_
ż6iu do bŃo$ry U!źylvileio9myćĄ błżenie|omln th sl6un]óv z cen_
fu [email protected]ń z *ykorzysblień dla cel jŃ lobbingo9Ych vh§nych diepm
mi.sztljąLfch w Mosk,iei lżecia ł.lnó*btymić i s€IEI!§zni9, Ltóre
agr,żająb€żpieceń§§!i ińiegslńościldyonahejjw5rta wp.dżiałach
wdnętrmycb RŚńd smycn e t paÓsNoBfch i .blichych. Faik4ia sĘ
ńż]ych fom sDbębokń§żn\ śrlAljących insgrwjoruMrcją niefoml
nyct sieci powią3n, a]iŃzca ob6oś.ią.holdańw v [email protected] władzy,
Lóf doł hiejlhi. gfujq ,,ranĄ[email protected]!oliD Ji'l l #niepollDmej
\ł rcl&iach elit Epublik Kaukeu Półóocnexo z ccntralnyńi elitami Nh_
dł Rośjiwarną rolę ódg§rya fakl Mlćżnieńfu ń@owego i gspodłczego
rycn piwsżyct od cdrun f€d.Ecyinero (Dinwie w pehlb hkĘić ca
cżnia, DlgstM i Ingusżetia] w ż@cżącynś|optiuK rczljGcakjBja.
Północńa Getin_Alańia, KabtrdGBalkria). oNe użalcźnić[email protected] bta bylo
*yloży§gvlnć pżez Mr! boski*słić v tl&jach z lokaln}ni elii9_
ni polilychymi w ist ci. Kifrl kimjąc shni€nie ńnińsówę do [email protected]
fo,in. ,,pł!cif'żlojilńóść tplblik i ich elit Polilyka b byI! tiólkoMehą
nie bwirłvyla i.i fuspamlnośó i kontrcln dystrybucii śródków nńd§
j
alzfl @ni, ż od żOlł|rcta ohwj. się VłŃ zMgżNmi! łle
r€łńlny.h{reł'@nEbfdjlr'.iprobhmd!sDoł.cneP]irFnychrcgiduT.mu
'reb,
€błr na slrźyĆ {dnże, fuĘń rc?Wj
kreFją Dolilyh i,rcdorcj rR. \Yfo .die
i
do§Tfuswa
PE*et4i
(o1ctfu Pokóy w fusji, *upą$.go
blż oĄaniaje
ż1
rycha, s €skalowaló pddzbły w§ód elil W r€żnbcie nie bryiął§Eła oM,
a geneo*?łe piohldy
Ęionie (ub,ó§t§o, bgmbocie, degBlhcja §fe.y
cjalnej, naJginali,źc]a zmaej części luóości. h,rej to*ozyszy *,yz)§ w!r,
tości. kldNość,torupcja iĘ,). zm6ją
uMEę [email protected] dćf,o3ń6.z_
je
ne, al6zcz. nign
srathją.e b,in, lendencjaŃ demodeniacyjnyDil.
w systemclr łladz pgńsN Kaukla mjsłabsąTi badyoyjnię po66ją
ich ognił! ustawodłwcżi śądownićże,wyślępujeznrcząca ależnośćoF
ów ustawod.wcłcn od }Ykoóiwczycn, slopidi owego lzal€żnienia jóś|
ajżnico*ey, W ddtm końtćkście vdo żwdyó, ż. ló pódżirł Nładży st nNi głóMy pż.nnio. ielom tonśtyfucyjnycn w p&óstw&n ygutaa Pofu_
ł
§
nłł
g
v d!ż.j mieE realizo§Me pod dykó.ió ptżrdeńów
l apłafu w}lon,s!7.go 1.1- glu|n]ń !el.ńjeJ Dcńołd e prZyna]mfj
dniowego6j
k!óE
są
póżóów fomllnej lecilymacji do p.lnniia vl.dzy v kotjiycl, l€dencj.ch,
wspomiim alenośćśkulkuje znacmyD §topnim lolalności i Fdporądkowia elit in§§lucji Ętiwodawcrych wobe elil oi8eów w}adży rykG
niwća]. w ĘpublitŃhi]odnioteh FeneFcji RosyJsłjej eliiy wbdz
navczych pm*ad2ą politykę kadftwą i faktyćńie decydują kló źajdżiEśię
n! list ch par9jnycn v ltrpani&h {Yborczych, W qborach do pelmą_
ów krrlsia niefomaln€ doninują nad profesjomln}mi, aśniej€dnolootnie
ich celem jes' t1pracowei. balansu Ułłrduśiłpóli.ycóy.h, w reałrcie
parlmńty pżeksztalcają się w fomalbe prznstawicielśr§o ióżnycn €4p
lołalnej elity. n,in. klrńów, źiód*ośMi bińesu, u kolej słabe [email protected]
pżygotowlnie deputowanych DoNodure. iż óiłżMko admi! u§lawodawc*
łylc
(mĄi An§{mrys,yh.j R - Ń.ńa Loifuli dFtybĘn fu_
tó! fin $qci i Blia.iiplqdów b
[email protected] ąlonł. N.ódOł.]
B oĘ3 pólndio KNk
,0
ski ż budżfo
llrlltr3oprMqulĄżl20loloh
c
odi xone.]§w?01, furuy
[email protected]łgbhir sĘ w ,,palnię bi]dlyd piŃiry" z c*j Rsn
! vedlq ńc]aliyci dmych ż ,0,0 fu
],6%. ]igusdii 0,3%. Póhfti.j eii
Di€o [email protected] r0,3i/o,
3ŃŃ (ffizajo
2.J%,
canśi
3d
Db
d
KakdeMki
Ażri.l6u póątaru, łyńń 3( doma
kNlyMjiGqiRdomys}.l ówłbdzyłnJffii|Ażń€[email protected]ą@3ób
ó Na
lL E.on konslyiry]iFh AJlmii
j
ld]tBido.MlrĘNiw @mF,ńizbioNq Pod rd Nlrowąw Mula iA ej'Ńep
ł. ufuj.FliĘ@ vyóifu, Nbańą*n
6iEjd. wtlrlli,lm żOfi] A FuiąD,g4 efu.ji,ld lbq,]leghb,PoańM5:śE9ż Xd}ą:
ńi?żrnwi [email protected]
króik
72
i
kqskh,śLa.ii 4l,iW [email protected]§.Ę[email protected]łła_
ad! i d§idlłlralń
ih (05 e ,0lł
Efuefuw i ekbalfun,fuł]kw
decydując ó ftś.ii kgtałcie najxażniejśłcn
aldjw noma§mycn, syuacja u ujawnia prcblemy z pBwoźad.ościąkon
Ęaliaje *}ddż. sTkmvcar
easł niędzy koB§,tlcyjnlm nodelm vładzy ! piagbatyką budótr! pi6óidy eln władzy [email protected] między nofrowdyn] pnwen a rzeczywistyni rla,
cjmi niędzy poszczególnFi 9ernmtani lycn ebi
zr'ł@ lwagę koicfifuja wladży v Ęldch pźywó&óv p&isN Kauka
Połróioweso i Elublik ą]onkóW Fedmji Rmyjskiej m [email protected] Pi,Inc
n}b, w pżypdku piwszych padśwsą lo Mjwrbie]* dircdki władz]r, ldół.h gfowi€ ci6ą się sMgób}Ti pźrvilćjmi'; y prż]ladta dngió są
oN § Mżą.ym załresi9 po&sżądkowtr .e§un f.deń]nćnL sąd ż @Ę
er§rrM.iąpruFuodsu ( Epó] &h rRfló'm) Ń!q a,a§en, Vó
m, ldy są@i *1mcmi pluKml z.zffiĄl.," i nie dsronująs16oMyn
Zplazfr, lń leż podejnująndt*dne relomy w l}]adźie elil polirymygh,
Pź.ywódcy § iryposaż i w p6Me insllmmly, a]e także kożystają
z tldycyjnych i nyczljon}ch Nd spiawow ia §ładry. w iś@iewla_
dza jes1 [email protected]ńlovana z słowami póśN (w kó&ą historii replblik
wielu pźyavódów *xryodżlo się ze si,Ńtur siło§ych i było 3eneFłami)
oie icb zoptszm pohycbyn, oła peMninkacja w N.nnł&h lokalnycn
ńdycji legit}muje lutor}ł,me nelody źądznia. Mćtody lć są óżnorcdne,
pod pE}Vódźw.n Rammna Kadrm żźądż!PEykhdowó,
na j6l neló.tżni, w których aci.ń się Eiania między ,,pEewodzffien'
a ..dowodrenien'ji. Nied'Me doświadozenió spnvowmia władzy s wam-
ctcai.
1b6 byrtn.rfuNltió
!
sT4cdolo
o
Flł6bj stlb}
}iskz.h mldł dimn
.
M
§Fn
s.W R6łąb jĘ.qłlŃ*
!ryfua
ód ѧnriomliaji
ł p.liŃ&h fu pr,Mni Ńndzidhą: A, htósŃ| lĄrd.1,o'!
Fryi
:@jo Pqiett porłvw v Ffuńąrp,Jrt żprrv Ił, ł: L Róńą K, aba (ren,).
pr4qódów
fułfuplli'źreTań[email protected]!łil.Tmńzc$l;PiM''b,oył.lń].4ll
bb rqd P^bml elqhqni R9lrki.,da;oĘicp. ł aMo(ftn),PąĄłiŻB!,
{
dI, fuBlą@l,lf4jń NP Pablą żd,Ó/ai doi,loń
',wlMw2010.3
'e}z'*!6i!4Pą@Pdrym},r,,jld'fu'q'nałtŻ0l''s''77in'n
jĘ! Blęb
' tbiyoł b Nłsea pE46ó{ Mffii i AaĘfuU Pźykr.d.m
i
^''l'ł[email protected],d!o{fuf€oPor.
ni n
ń pżz doŃówjąo rcdżiny
pąjnun:i!, n.pźe!.dmi.L 4fui. ź j.!o e§hologą
! N. o!ół
sd
wa|ediie
śoipąnE
fuły lpłF lMzl,
W
dóhn
Wilająq u pńgmrłłj ryoj*oł.j.
eve.y
od
-
ou{.a
j.plo
dNódc! pryódia d! rydrje
€cią pryódznYln{ D.Pr4flstr!
i pryódry Wtcjł wpły" ia imrh
,o
łrcb wojemych odciskają swoje pięho na oh{nyn s§/lu śDrawowlnia wła
ól {osuńIa ooop.4. I iĘ wułr,)lLpPe|odhlo,emomlq$and
oNdrty dialog czy ryvaliację polityoaą] , obecna specyńk! systemu włr
ą s c/ęcżful prj,trE *e T,n, q r}m, } nod. pąaod2sJ aq,ql
lie}lóEdeme1\ §obu n, lud?l 9] pń.UY el
",runląh1M/Ęu}
n)!h i pratN,e Bobto*. l lElon, (i omo,,e
k8o rcd7a]U prolesj
m o8ol pDwJąlI} do VodżsP4 l talru
Jeóo{d\ PĘll1; ł.h do\"|&dvel
auwaralne jen ń in. w sryh dziahnń źęścjeftAmenii i Azeóej.lzanu.
z.!*pbwadzon ch prżżaulońw badań jat i diagnóż agmi.ayćh
.
(Ńdiól anihDca)!,] \)nil!, /e ponom Lon$ldacjj el ! pcn,Mh
Krul,ru 6| ł[email protected], ]\a KJut,e Pófudnlotr}apmblemJ / kon.oli_
dOcUexlpolf\mJ!hob§fu|eeeżdrcnnotr Afen,i,|Ał, Ą4óejd2jnF,
n ln, z p.wodu órJdia jd./enio łonń,li kamba.h.lielo, W pńrolcl
s^alJo, poc^c,e . ohdamc., -§rcdel i ludnosc,, l;ą p,ycżFą n&
bq kón\oli,lncji ie{ auq &ln) V olbh.ch loD. h Ę6, fup,ęc i^oni,ł.o(
Ańd,.mvch el poliĘc-lch I D.h pdnjtr&b, hoblmy 7 ton.ohdqą
e]il nali|ily s,§ le. s Gfu/jl po .oo8 roka, m ln T lJl, m,Ęn8oq ,
ąJ4
opozycji do uśĘieni!z Dędu prezyde.t! łnju
w!Ńk^nnt kunlolida., elil |e{ lal]e żlolnrólan) w lepubliloch
|-edćJJcIi3os)\kie||n0||.riei .Ę on pŁNJa\D E ( r;enil. Kab.,do
BaJl!n,,o.eł,
Polnocnei_Alrnil1.3enem]n,e ledndk.lrbJ
lUm)T}arr)
8lowtrle agludlml dulórylmvff, Do oź..;n osl".,c;ją.Jch, n,"el
ok].§lonJ(h łdrunlach
ton,ohdJcJę ehl n!,.ż) /d
li.łc br.{ ,,lenDcb)ch delonponujs(ycr
trdru-koq dh lol{o[ MoIeiż..§wd ohw,_
klskFto, trld\,{ie _n n oVłnćgo i ,Dl.Un,e fun],cJónulsceso !)s;emJ
pddy|nego §eanłac,ę.|,l, toD! h mFd4 ,,ml . rcl. n elomakJtl
$Po{!eNzbddpf<ysfu.
o§ódkó* łładży,polieinicfiośó, hlamizację polityki, tllno§ość i kowradży' §Tkglalcil! speńcae senenty
eln olg,ichimekldowych, kioP wMętrznje są s*onslidowdne i śl!Ęją
się .lcktywnie koŃuówać z elitami ofiojaln9j wl,dży laó 8dźń pojlwiają się ich inrcey (doślęp do suówców i imycn d,jbr), hzeniłają svoini
ł?ł}Tdiv or8ey sprawiedliwoni i sił F}Eądkowydh. ! nawęt pnńliżują
&ialalnośó oĘmów adminisfuyjnych i $moźądo§l/ch. sukEpm pźy_
wódców j6t *}!ńcówmie i urzymanie w dlużsłn pEedziale czaoĘn
RobudoNaM
,,sa! sfEa
zbalaMwń.go uk]adu w €lilach republikań§kich,
w E8ionie ohśeMje się spr.tek Zuf,nia do insD,tjcji Nładzy]r. o slltku,
je wz6lając}T dyrtdśfrmiędży elit mi a ob}nllelami, PMes lgn na6li
],sM w Ammii i Azerbejdrdnie, sMgólnego \}mim n$'ea v repubhkllh N [email protected] PohocT!ó !ł odtr,B,eń,u do [email protected] rh NMi. u" Jge
ł}niki Ęwiadów i badań fokDsoĘ,ch Amy MaNiejew.j, pbwad2mych od
paździmika 2010 do marca 2012 roku Autorka śknłnsię,,od wevrĘlrż",
oc4ma z§akłych obyYaieli (]€ió €lacje "wlgda-poł€*ńsŃo". z b,
d!ń Ńynika, że powszechm łorop.ja, nąołd i Łieólelim śąelmdbmi,
kló€ w opinii rcspondentów [email protected] wpisl' sję w sysl.ny łłldzywszy§t
(icb Epublik ofu .xieĄMją ważlą rolę w Głrulacji i fWkcjońowmiu eln
polilycźnych, Wpbryow€ klmy na ogół decydują o podziale silnowist od
smoźądu do plrlanedlD, Profeśjon.lin i asługi odgrr§ają drd8óżędną
rclę v [email protected] dó elit, Przywólcy lokalni achonją śię].k ,,*nieiowe",
pótżebni są aśspBwni [email protected] Insłfucje vl.dzy, w lym oĘany
spnwiedliwości 9nć nićżdko naruz.ją obowi€ują@ pńwo Ńoźąć dóbry gml dla bepn*ia. w Faltloe njejednokohie śpnNiedliwościsnka
pDblfry bM'i&.Ji .li p.lilyłtry.h Epublil
kfu
Pemcgo, zoh.
J, Novi.ki],
'
dfupl ikojswĘd KdrE!
utąrłije
j'Wsbbthe*hhehdm.yłi'spó&kaufulpd.tńN!ednqiomL
iy.b.,k bb qelryh sku,rln FsoująoT Lryryo Pryfua ićl y crl.j Rosji,
.o u].uiĘ n n lllŹs{re rb.y ł }]łr! z offiin! Ębńńi & p&lmib i m @d
p€4d.tr! vyb4 Ę !!Ęł, i, kn]u l]n, .hć Fvdi. b je* idępaj{ ij.odŃtr.lf
"
[email protected]łhdajs,sirń,mvĘk.eo!zĄ9PdErctowĆ.ip.lityacjipokĘŃi
ŃiskB dindieję i de
irlzB] pąńyrryji stqóss. { spnłmn!łh&r, sŃ
i F'iryle Rq]sry eklerci wsk ajł fu kilrl ńdri*y.} sm,ilq
!
mnoju sifoen furt Zksi. m ośi.*onń,mlfija ndńi&ji"łrcb.j&h{hdzyZ
lyp,ryód_fua
spord.ńsMm, zj
pfuv xonń.h
hMl. w
Mjc
h
cfuski.h
!.fu
qD 3y3Mu
ln]ch,i\ Mo*€,
ybdł dn &
naj 2012.
si9
ut4nsĆ v dr!*Ej
F-
.b.lov.+ lŃ.joum.l .om,411ó9
deF Loitktt ,nlu]ąW,& ubkib źżrtszBMnki.j fumiaji w3Ń-
oNiąii
*
@v
i
koNlidują.. dity łhnry płtfu [email protected]
}[email protected] z arsuhyńi l*d[]mi
ó
25
ó.cz€lach u nułlów AulDly€l Pładżlok]nych pódłMją oligdchowie
mi§żtaląc} ( VarT e, a v"}uódżq f śi§ / rpUbhl l 13.ru]ą oni B 9mrvJ
lokaln€, Dają dmĘp do *łarlz fedmlnych, nogą Ę]}vać na decyzjć. Elily
te ą pź obylveli pósĘegoć doworlzi auiorła jako ,świitan}nię_
N", ,.hieirj s dla !eh,e", nD]o ,'fu) / Elmisdżiemego zyfld
obyivaieli. Tfu fuknięly świ.t elil nie dlje ffiry żł!*vnludzión pżóikiąć w soje sdŃfuy r. Z pź[email protected]@yth ba,lai moba §TMu Mi6eli Z
nino auwżalnyci !ĘźBpoódenńw błżpożJ9enych nian [email protected]
nml! [email protected] alienacji ludzi, skudojące dwojakin póem, z jednej slro_
ny apaą i rMiem bźi]noś.i,z dĄ8nj \mulaojąpotencjalu koŃiko,
cemąo w rel,cjach j.elily ob}Mateld' s},t!cja h nieco pr4Tonim dóy
ólae§ dek!Ą lil 30, xx wieku w Polsce o skutttrh po{Mchnie mycn,
Reżifiy Ńlityme rgukm są zóźnicowane, jćóał icb wĘólną cshą
je§t 1v więk6zyń lub miejszyD stopiiu) donimcja leidońcji aulo9t}
óychLl, Nafun iyci reżimów geóeńlnie wFża 5ię m in, ZrĄdzfuiu i dys§y_
buc]ą[email protected] doslępu zrytłch 1Dd2i dó władzy i @bóv. Do§lęp tm
j$l ogfuigmy w óżnyn ślopniu zależnie od kEju czy €publiki-p.óniofo
fedencyjnego. owo ogrmi€zeóie jd @alizowm€ óżnyTi śrcdkmi,[email protected]
z mipulowanien śyśdeff
polilyczn}t i iNllmalani pź]łnuśuw celu
\.}?6cowania pffi glil,ńe crupy slosoMej Mly .
Dl. żn,caej aęści.lil wradza sl'j€ śiędobM
v sbi.", icn
'sMrm
w vyboracIl nie p. io. żeby
,ładzę".
PEedsilNiciel. ucżeśbiżą
'spEwołać
l9c2 .'rżądzjc', korzyslaó z óbrodżiejślw władłi zMŃw mlerialnych.
konnolować pźenoc, lnstylucje społezeńshła óbtwntelskieso Ę niePadko
polM.dfue, iato /.grcżel,e dl, por4dla pubhc/n+o, Pń nuś, ptrIm
ą pżz vładz€ i niefomlne ośiodtj wła.lżyniekiedy tlt|ołme ]oko sDG
się N
,hnp]/"W'hredtypŃayorndNumd
sWNonhcrt6Bv.y§FDmwilhin'edf
'
s-rsóbrcĘżDyFiiiyłi. a( lżi. Pfuiry
iPó[email protected] chóĘłleP]e
ru.h n,ii, Wa&, & [email protected] dosĘp Ęec6ss do adryidó&!.iślełi{żesię
.aąĄmkńrr'udiy a Firedniffm furyMn pEmdą Dod.jąbłże, } ić
kź!!sbbiliość[email protected]ą"dobąmdbovidLÓiffi*Eżinysluż+ulŹymiiD
nn społ..ńn" * Eziruh ,ubfi.ny.h id dlimćji Fnq i ketob ntd nĄ
sjloqńi, N{ĘDien pW, i,D ), To koii..fu fu, ob!rcit spo}.xfus
[email protected] i.8ó] poLr{4 i ekommioy w $idg 9th b!,&.ń Yłpl]!. ś9j{ sir
Gfumi
łgmtyeoliblogóqkóąŃia]ąiŃi6i.Nto9fuye{dsóyllldzykmiez
iŃią [email protected]
ż6
suhilnójc,
Flityca.] ! Ęrodi.,
rc5hg
le{rvoqld
tr óporcs i łonfl,llo{, t\ h lonl.L n ie :} fFofuryc4s
.6) |\lF8o pn|iqtd Ą|.\§ dla Tob/ynĄ
źe .m ol na Ka!.
kaieoru bardz,er \b]esię srlowym b,4esem.''
Z doych Końrcji ruóFjski.i óPŃlitowdycn ł 2ol2 otT tlnilrą
ż.,ł_
mńia lcz}liri peNjen pslę} w plAtrżegmiu pnw człowie*a i En}fuo]eiu
(y\Ęmu mlirycje8o 3 Tynfumie|ood/eig.iu
dlEjEnĘdwy je{
o lwohodĄ, D\ demokra, E nŃ.I pelni BloĘ,e ńtnr.cE lmlfuy _
^cżę,cio
m,co p*łladasenJ h poaom les hl&jl ehl mliD ca} ch, \ Hhęć
do
plurllhu 4\ ,d poliryfreEo , budoĘ
,tięo
obwar.l
lokr'l,
"pólsan§Na
nĘheh klmoBHhcaijha).hvMi\ać
JoMEb.h qżglęootr dfiG
/@!b J.d a8mAim wryeh §e / ltfup.liaF Lh m^.,iI osfu,cże_
nim pr}1 leioB, pomba [email protected] obyv J.eh do
Foc.sóg decy4]nJ !n,
u.F h&wfrld ir,a]€lńod(, lobb,nBo( e, lF, / slel w Ą^bridżs,e uula_
żln) ign * 6bh .l lżbr $?żzD Fgre\ fu pż|dw, n9 w odei*lu ćl L
§ob\
m,b deńókn,l w kellłu EWł, bLw;llLfu
i, kJfulov rc^ o]u 9o]ąZnqB a obwĘtelslrcrc'q [email protected]
rużąc}tb fuq{ od
'blokóv
pżlnl,ą Bl m.§fu|fuh4.E strfl:trl&-],
\
.,VmJ.;c-
ułr"do*'u,
m]wch i powiąz,ń potirycegspodezycn "oM ins§tmjona]ifuja w
/ ń[email protected]@iem łMp i wborc4!\ [email protected] trEl*]. loĘomr. ń@sowe
, gó.pŃal*, ipzyia n in \ N
iu l [email protected] do l*oi§tycb Ęgulalc
ń* tl owckoĘoBcyjnych a nawet klmowGpaóśNoq]cb. N m*hdidy
eGpodeki łTłowej, są one źódłen bBto 3łobo.inej łontllmjj, bespa_
mtności r}nku oBz imyclt patolosii gspod.rczych i sp.ł€cżńych.
W Gfuzji duże nadzi.je na nj ę €ln i dmokńlyaoję
łci, pontyca*
go *iąano z ,,Ewolucją óż', Knj td ł,Jłóżói0 śięm de Aneóii
i Aabcj_
dżJrU @-ł[email protected] rebT uh.n \óm).h na iibftli,łję
§s.mu
polĘcbeeo i gcB]d4fgo, /noBe|imtranó Lon§t}fure Larm m in, o8E.
d.ż kompel.n je Dlddflk z loą ś(q dla pfu lźmflfu , źadu a.fma b
oa a, ż po {!bo&n preżydencłjch w 2ol3 rcra bęrlzi. hiata nięjśoe
E\ońgD,cja pożycji [email protected]&tiwioieli elit w pnlmidzie 9ladży. Dołonmo
r'Ire d.leko ,dacJ ch hż s .J slen. bu ad;alB plis m, ttrc n. hG
bbv.ĄlPd,u
Do|kd
.
Xłlą
.oll
4 łedlg of.Elł.h fu!.tsoj.r-m}, @.lMl \
ful§/42rńicldll6.dokh'iqkk.?011ndiv4lFd
.'B,d'.Jbjr}ł.ąofoa'lom!!Amd'
łtPi§qblnP'{baw?o|o.dĄi'i&
17
niły pre6y pekszdei w elibch polltycmy.h, ich mńbIną6i. akjolosii,
kho]eiach i9. PEądćf,l M, s.a*Mili
dził, ż Gro], óie jeśjuź p.§tradziekin
h/ietliu 2ol2 ók] m*d seierpanstwm ore ż v pelni mtla
w
dienioM oeDratnoŚĆ klasy politymej i społezńs!, Dod!ł lałże] że jst
3]óweonąlnRLtk8o JdJL" .{i.qaĘl,\ieUfu/iaćh.MEdon\zyb|o
Je fr,łn Tyn nićmnleJ pmce. ,en nadal N, pPeole8i w }mk&h
śvóń§!h zde?en hd\cJl l mDdh iac|a ipod7alo\ poLq!Z)!h, w\md
horych nie bfuLje Ead\c|om.illouJ, Pćfomle po,lyr4ej b!d}Vą
pbbl€m} 36pmm,e, B Dtr lnne]ą baobG f l uoo:ńo . larJe b6L
"
re, pfu, e5 h pu blegi q qffnla!h dóT,|ĄJl JlneJ { lad4 ł}km\c4j,
Lonn,oh PĘel.]nv zdżąc. DJld fu, tg,W.nylh ogn,u §lro4 oż
fidotr mafuqego oźekm svlh pgfyin) B JÓo DA,nlęry, ra \e_
nF pol,|. d€j po4,cje mo, Upoli\q!/nł wo\Eb|ch |dhcn zd|msJl, p,n|a
żądą!a, aśopołcja byh !.drelone i l:ĘimlżowMn. iJńvm E{.ń
dla oemołJa^żdjl !fu|, brb !,,)boD p ,;fihe
,ol lo 20iJ \ł rh
§lnilo ż*ycięry]a kMIicj. ópozycyjn! .§Mińskie Ma]aie{], wnikj
bboJóq ołs.^Ę ,qfre mm\ \ po||ty.. ueMęr/ńeJ , 4gstcael
Ę3o lJąU Jfu, brd2le linrln) skutk D.h /n.n \ (n/|i
ooelnE
'fodnó
plognobNrc, w kMdym iuie ż optyki ninionycn ld, lalźć
doŚ[email protected]
M\fome|i grulrskkJ ł}T r, re oLÓM p.dlbn lpeeceń.Mobyae
tehł].go \ u mn]d\ h ołalnvch |en plMśem0lv$ kle zlo^ĄF .
' bb Rr nh m*, pnqn *i6bł Ę|q4^ Ę a akhbsa fubl eh @lrrlqkoso
ł/eo, iĘ:\Ąe !sse!dil,Rdpdin.i!oueź?/2l4q45 D;hL §ydtholi.aF
§y;.
.i+hn oe&,, F,,^./; 6 Fnfu p0,,}
bĘ" *"sd].loT"i,-l
T,,, /N"
ruŃ,Ń,r/
Dźsu!ęb sir w
s ri|q,*
ż[email protected]
d an4 Ę.ó,ffir
/;F 1 , l,d M]oN
d!ry aksnz t4nje]$ifu j1 (Rosjs spłde z 36 mĘś@6 1!7). &.
larulid'*lr.MdF\'ł'k-l,r
.tr.Fk'zFsoq!E
- WsLbdk,EnvśryPńR.FhlihtąNoł.roronPńiiNwaaroz].
wdni
c+bli6.baoĘM4rerp'@rr
d,...,do--" D&.- l LiUe- oĘ,"
28
deno*ńcja v ć3ioni9 jeśnadal ..dobm re3laDeitowfuym'
giównie pźez pźywódców i ich [email protected] poli§,cm, hbĘą njćwielkie
,an.e { blŃlej F+peL r\ie na m, ę p uj6qLh Plmó} tr {3jon,e
ł dm.lże aul.nltcayćh łlbóóN dmokalycżych (srjątek v tym wzgĘ_
dżie noż. sianović cfuzja), Upowszecbnim. w lQmpmia.h łfbóEżych h,sra denok lymej rrvalizacji mdll [email protected]ą ńclrami ielorym}ni Km_
pmie l. §ą m ogól §mweć i pftbi€gają w wanł*ach ogmicania wolnoś.ipolilyczny.h, dDsĘpu do allemi§vnycn źódel infomeji i n€diós mn_
b*Ych, fałszovMi! *anikół [email protected], a i nieżadko z §}korzystmien
w
j§tocie
,p,ńĘ ddnnumtrregó,
w ięublikeh Kaukm
łl pożdrow. h preciwło opożv.J,
Poł.ocnego łybory
ą oĘmiaw.ne i konnolo-
wde plrez elity wh,lzy, w iyboBoh fedelalnyćh,jak wyńik! z badźń psr§kicb ośodlrów Mlilyaych - y}6iępujc zjavisko defióseacji lojaInóści
pźżF?ublitósne elity polityme vob€c eli keolowskich popE g1o_
somie m panię wIadzy. w zd*ydo*Ńej więksaści ęln władz republikan_
skich doninują Politycy pź}naleńi do .J.dngj Rosji" wybory z lkt poiyi
nych ą auem [email protected]ązanien dla dąuloMnych do zachoMnia lojalności
sób{ ft,rcji pańyjnej w pelameócie pod gózbą rary nandafu i iżólacji
poliiycznej, DlM sytu&j. elininuje @zy,vną rłryaIżrcję Efborczdl,
W 20]0 Dku ,Jeóa Róśjd" nir}a kwalińkowxną więłMośćł prlmd
6ch (cżMmń - 90o/o, Da3lsb ó9%, y€ba,do_Bałt ia 72%, Pi;n]Ńm
oseti!_Abnia 78%,KaBczajdcalkićśja 30o/o)x.Paniaódniośhpodóbny
suk .s w 2012 roku, w pratlyce $anin wyboiów odaierciedlają btrdziej
koniunktuialne niż i.alne i lrw!łe popEcie dh ,,pinji wlad?y',
warn} td(że odno|ouć, że s ośt,inich l2bcn na ńiejsce pl&.s od_
Dłorlzenia ćlil władźy§ iepublikach Kaukm tólDocn*o, w 2010 roku
u ( /e!/en, .ennl u,el c/lonlótr adu l...howdl ,ie m lEż,omie
44 lal. [email protected],c4rkje§ji 45 lal] Inguśżetii- 47 la| oselii lółnenEj_
Alanii 47 lal. w pozoślałchrąublik.ch pżekrezałon 5l l!r,
cnodzi
viekoweo
o palańmtłrż}slóN, 1o R (aaajo_calki6ji ł§kaTik enas 'eśli
ł,}tosił47 lal, Kablrd+Balkei 50 lrt ctcżmi i In8usż.lii 52 lala. Da-
- sza8ółow !! l€@l lfuly ry,,lż*ji p.jilrh.i i ryllżmyjirh qbńv pisz
EorAndźjA.i§?w*iypDłp, /:]me Nlfuji pr]iłtżrejw vsńlcaq.h &fu
kądll ąwj:fuh,[email protected] M z bl.i speńkg 8furydmyó s$Mó! lsny]iycb
oro cheałtrylFryh db lych l)ltŃw §!ów nrśbib polilr4bgo, * łn p6!yb.ln go
w:
T Bodio
(r€d ),
PĘeM.
&,.}1
. s.
6?
i
is.
i.łł,i,dz,.rt, snI bb, okż: &.ńl Jer
qj.
'
fu.
d.ńa
i
rdv.
\żav fedłdbj na.i.cŃ ?ońid
u
Pdin.ei.
g
Trcfubnj,
Móskv6,
Api.L
2009
hĘ://g^W,Ą
n
.lfuh
.
Ęids/20.+0!r9/5 łrvku
f,,,}żd vo.s\ J i cnn c,mgr , ma -
Bstini€ i ostii Polnocn€j Al.nii - 5] lal., obśdwuje śiężd*ydow&y
spadek ilości o§ób wysodżących się z nomenklaluly rdziecldej (najnniej
w cz€czflii i Inauszelii. w Kabedo_Bałlraril i osetii ok, 20%, najłięcej
wDa8.sknić ok,3oplr:r, ob€cne są nalomisl zmodylikowan. nomenkla,
lurcłe piakryki §yłmiania i ilnlrcjonowania óln whdzy
wyżej
a lsłze ime cz}niki wspótokeślają spe.ńkę uślojową
oE n*hm;fuy nnkojoDowlnia óżnycb
óV elit Fdmiotów poli,
tycay.h wsptłcAnego Kiukm, spec)ńłźt2 sbnołił. pżedniot badłi
Mliżowany.h lalach 20l 20l2 w Zai(ladzie BMań wsnodnich IN§tufu
Nfuk Polily.hych przy wśŃłpncyż Międzyinślrfutową [email protected]óMią B!d,ń
nad R6ją i Pństłlmi Poradzieckimi wDiN? Uóiw.Nylefo wanawskiegod, w barianńch ucżśbicżyljczłonkowie z6połu Bad!ó Politologicay.h
(potr ołaręo pr4
x,
ddże Ba,]fu ws, hodr ch lNP,[email protected]
cy Ęjo§ych i ągńnicaylh ośodłóv kowGbad.vczych, REpreanfoją
oni uiw€6}t cki€ Ńrodłi pohologicae z cd!ństą rodzi, olszt)Tą rub[
m, PÓŻMią snaiM, włszaBy, iar:ż sżkĄ cłóMej Hddlowej, Ałlde
nii in. Dhgó@ w cznś@howi€, IJ§§,lufu Europy Śiodlowo_wsMniej,
łskme
ł
lL4
ssne
l
z
n
wl,żś4jszkó Hubini§§,cm}Ekónónicaej V siglda, Alnm$ szkoIy wyżvej w w3Mwie, Wśnjd uczslnikóv bMń ą błre prżedśbwicie
ló ośrcdlrów Muło9y.b z pńfu K!U]@ą Poh]dnioweso rns!łunt Ka!_
ł,śkićco* Erywdiu (Amdia) i Uniwemrh Pań§Nosego w Tbilisi id,
l, DżaFebi§*ili (Guja): ĘPlblilr Klukm Pćń@Nsó - Unise*rrefu Pń_
sNowego v Numiu (IngDsżiia)j Pńsfuowego thiNem}tetu in K,L, chet _
euoM w władyk!ŃPie (ou.na li,ł!om_Alm.] [email protected] Rosji UniNe§y9fu
MośkieĘł.ieaoin, M, ŁónońośNą Rosylski€j A}ademii Nauk i c lim
Nau*Mgo lej At denii w Ratovie nn<t Donem,
W pieMohF żanifuiu §}niki badld pioenmoqch niały być pre
zentoy e w jenej pracy żbidowej. PPeł!żyłyjedn.k ncj. pfaky.a.
i iomarne ż publikacją badai! w odĘbnych fionogńneh żbjoó§ych, co
rcrlziło dylemly kóncepnllne. g]óMie
z ich podżia}eb m dNie
^ią].ne
cże(i, o,tllelae żde!)dowro s,e fu pĘed.EwEnie w plefu§/ej mono_
3Bfii żbioiowej tych agaóień, któie !praw&i. pośiednio od.ośąsię do
zasa,lnicago pźertniolu badaó] to led.ak pizybliż]ą reśion i k€ślą nięklóĘ
uvann}owania i tto prmesów 8eopohycaych.zy ehopolilycznych impli
l0jących piż.hiany w sf€@ prłv&źwai eln (cżęśćI) RóWiź w [email protected]
aqMe !ą rc/d/idŃ pośqiąon.ocólnJm poblemom Mn§fóm(J pr4
wódżNa i elit polilycznycb na KaDłażićPonrdnioł}m (c4śó D i Połnoc_
, Ń^: sdwfud !wb.ńphlfufuj,d.!1,s 25
u hiowi4 hótąkieron psr &h,L fu&E Sbryk,
Ę, n ii, olgó,żlen*ii
s*osqr fu ha ,,ceNlilykl i glelóbn , { fusuib.h poklGfuy}nci' o0 Nja
30
nym
lt4* llll /
Lole u dne,ei nonosrań, żblorcuą pEhlotrM.,ą
u!T]ł b,dd o(łlova!. !h oo óĄJlr dpetbw ,y,tem;; qłJd4
]ś,lo
\|ói.E sfoJum,pP}T,dłóq, w honm,ad. \54^iło jen
ĘFW"ń. , ł}_
J6fuŃa sp*ńk! prżyvódzN, i €ln w po%żeg,ólnycb p.dhiotach poii
iycaych Klukaa PołudĄiowePo i Pan ocnóso
Nlleł p!d*Fślić,źe tpn,tyka pi*nlo;anycn opĘcowŃ leśdeklem
.
nie]aNeBo kómpońńU mledr. aloż., dmj pm ekĘ i ż ntrśo
min,
bód.trcM czIonlóq Apw aJ.óAkt.8.. lbpń,en
bidai i nnJTl N drunłowrn iaml
^aw,noqm[ §!h
W rd|j/r| Plo8ńń! u^sĘr4,o \ e|u r od\.h [email protected]\,
JrrG
(rymBc\fu §*ók kem,wodo\4 co na|.b mr c po4lMje ,
ruJą
m4gledriemin,pofub.,oeo|uqruorc poh,ologlc/.J(hnddprcce\dm,
ehódącyn, w Dk ważnym re8,onie !tr Dia
N. sinłiuĘ nńejsej *śią?.kijik śygmlźóvo-śkad.jąśĘFzycź§
_
ę,, / \TĘ ń lŁd! 2n ,T a/Mrty opdlPone tr Mdr}nb , \lrMbn.a w]
ó.y.h lLb polql,m u lozd"ideh t 4\ci plN \żei Ju orł oó,śui! ,
9]Linie
D loTDleł§ bgfuHodnoMĄch9e douqifu ĄWp,oce\o\ Mal
/ż.Ji
o qlddże ipmodfuo \ resionle Prcl,^ dr hlb Ąrdrzeichodub!Ń!ha_
rłłBqn]e 3eo8ń'lmcp?yodni*, hlnory. mo kU, fu o *e l dfiogidcż e
u\@ŃoMia prc.Ąóv społ&hGlolilyfuych m Kalkażie, Prłbliż€ iak_
a namdJ i3nĘ\ fuilae Pgmu. (.Mi. nd !.dobrcNM oż odmfuo_
łi i,h klhĘ od
,Dlu 4.U z pPeprcB ed20.., .n,,,^ qlhDa \ię obfu
u.po]cżgMoii KJUIą sohĄcl zdeżń ;adicjl m ok i l+
gmd 7 Bhm
E, lmd\cjomIlm m|D l [email protected]! , loB fudksla,Ubr
'\
sbnołią
waŻą siłę w łsż.ło*aniuslsunłós Egionalnych. l.tź€ w sfeźE
władł, pźy,vództsa i elit poli9cay.h, W osb|nich dekadlch naLladn śienl
rue,lld .oneB,l\ .ku!lal,ń Ęnd.n,,źmid.żdegiaqrn}m l ku1]]
tn,,
fuj3.Jm, .\o,e podluże eloromc4e l p,elŃonmiń mtrdo8,Mą
Ie" rycla M,odow€8o, ehrca.so, Ęlislń.gu Lbr} tr lad7y o,.lęgnujac plr
rylalafu odTbrc, igeĄefuJąr tonn f i.óGA euBqja]ąolufu fu
hd cg modenrr.\Jne, Pmblfu jedrrr } qm } m,ed7ynllodos. r,y
ptf.aja !ż . WimD ńodeml,Łvlre res,ffU evem nie;M idją lMl
hisiolyĘych i hldyoji ([email protected],
Dr Pmn$łlw siertdan pżdśllwiaKaulru w ópty.e
Ąlalizrcji Do_
\s,q o 8lobd na doa rorje Podb.\ld, /e rc8,on Jei Pólem
bl§l str,a.
loa].h óóFg
wzg ędu nl .rdegcae po]ohĘ l boEdfu, [email protected],
oPUloŃ
l
^ nrd
Uł§kmie konlroIi
Kautm noż slać się preIudiuh
do
u§anoMą8
rźcm o|uPoiłsocmŃlĄc4e fu(l q3/Ppfuqld-na
,,We|,
h.8efo im
konDłencrc euŁ|a§crlm l
n.,żtm i*,ńe, \o|,
|en
BIóMi.
pPeż 5lmy7je&Ą?me, Ro.j., Lfu l Tuqe Kd2de / Nch p.n\M po,
dda
odmleme (ele l fal,ruieodrbro \d e8F gopd,r. n, tr ,;sDn,e,
k*6ni Beopolitycdych nłNiŁa]e 1!kże di Tona§z stępńl.s§łl wśknjąc na slr.tegcae zneznie rśułaPoluóioweco v polilye vschod,
niej Uiii EuoFjskiej. Aulor łł,tycaieocenia zmgażowić wśpólńóty
ł icgionie N lahch 90 xx wielru, upatrując jedną z przycżyn ie8o sfuu
ź{zy w braku spójnej polilyki p!ńsN człoókow8kich, Rmy tego zMgażo
wańa okeślałagłównie Euópejska Poliłka sąsiedzttr!, srfu&j! h mieńń
się w ostahich laM.h. cżego B}tem jesl Błraay Eo6t ał§9.ości Unii
Dó
§[email protected] póliryri beżpiecźńsMa ieeionilne3o i współpllcf gospodarczej u Ammią Aarbejdżfuem i cMją Wiele uvasi poświęca *o]nie
ro§yj§ko_o*lyjslcgMińsłiej i zaangźówdiu d)plonaiycznenu Unii Eu,
fupel.k,el fu Pec,,óżqLrżd a rorfr kru i§ublLnŁ]i,y1ujl v Rcionie,
xolejny iożdzial aubnts! pot Andfujt chodlblklĘo pośvięcony
j6l PĘ9mj.nom narodowościoĘm i €biczn}ó m KaDkeic w osiatnici slu
l4irch, Aulm odwołując się do dinych mliwalnycb i współ.Zsnych porżąd
wspótnól ndodo§Ych
Laje i opifuje skIad naDdoĘ. e§iczny i §ub€§icay
regimu, Wi.ić Nagi poświęm868rańi ośi€dleńiĄ migilcjon, kulfuźe [email protected]
mąldnoni i styIu łcia utmjąc cechy loslmo&iove narcdów i grup e!
nichych PodkEśl!, ż ń[email protected] [email protected]ów i gnp ńichych brł Mltat n
dohluo nęo !}bóL ak Dt pźymu\J pol,D-/nqo , /a3io/enid eg])
slencjaln.go. siaia się l.ke nŃviedić Fdłożkońników dópolit czóych
genćfujących ijźne po§lżcie nacjoMlimów
RoMr ,i 2s e tr druaĘ !/ę§c, lJvll oNtF rcżzilłnap- f ) pź./
[email protected] Aleklandń lGyloł, z Rosiskiój Aładóńii Nal}, A ór maliaje pó_
cesy fmowania się reanów polirycmych m Kukaźie Połuóioqm, UWcę
swoją koncennuje m Nivkrch pźycąTovo{tltloqTch między śpćqóką
n4hfuimjw E*Ąbcji elit włldzy oż ich d"iałarnóćcą a Nóluc]ą nodeli ustiojotych Amdil AaĘdżóu i Gnzji, opnuje zjaviska paloloBicae
ł}§lępujące w eliitcn poutycmych tych paist{ PEanfuje Fgląą ż w AJndii, Azłbejdżnie i GMji Ńomowały śięaubĄfue nodele deNkFcji
sleiowanej (inita.yjóej). t1óE a.h(mją Noją spd}ótę, Fomułuj€ teĘ, ż
milM tżinów y §ch trdlch możć @Ęplć lylko w prłp,.lku w€MęM_
n.go podżiał! elil póhlcbych, 6j€dmk noże Zgmzić veEmoici i do_
prcYndzió do ł}buchu vo]ny domowej, Mele uwagi p.śwlęc! peNp9k§Ton
rofuoj! eln §ładą zddiń A xryło§a
denokocji" ! pń
'[email protected]@.jż
po§ntenokbcji". w kói€j
slwrh Kdkm Poł,dniosegojeś
"prżedsion}im
elib bqnie łłav swoim an*iię§m śwńcie. gdzie gróMą oĘ Ęą gEł
nie inteBy dmokfuji a vielkjch koDomcji
pźe]o§T i łmskv.ncjc
Mgr N .li. xon.rzmk mliaje
nejófulimu elit polltycnych Amenii, Azrbej&anu
'ódła,
oE cruzji, RóWież
wiele uwaei pośsięq Dli Elil w kónffiklach ebicnych w Ab.hdji. o§.rii
Poł!,lniowej oiaz cóskim Kmbachu, Z bldaj q,Ąik, źe nDjonallzm elil
Empej§kiej
32
w
§bno§i skuBhą śhtćgięhobiliza.ji cronłów *śpólnol ehicaych oBz
od.lziabMia m [email protected] pansMolwóIcre, Po pifl§ć, dóninacja elil nsG
v pocesie łfbm i budoi] nodeli paósrwoB}cb mdeinalizowała inleresy [email protected]ści ehicaycb i sprzyjałr ndyłlliacji ich pGt w
i achoMi\ po dro8i. raliawana pEez le €lity tńnslomcja okazah się
czym*ien §powalniljącyn [email protected]śy pańsNowotwórcrc i deóókńtyzeję
łcia społaao_polilyżn9go, §T saDyn umcni,jąć Ężimy autorylme,
Ponadlo nejomtia elil polilycmych okeał się jednyn z vażnych cąmi
ków Ń}buchu j rąrcdukcji (oŃiktów .bicayćh w tgionią Z łzględD m
Nlim.nialiaję anla8onizmów międąsroposych,
Dr M.ci.j lirrdifuki fualinj. kmśtlu.]jne lspekty nodeli pżtwódz_
Na polił.nego w Amenii. Aah.j.lżmie i Gfuji z badaó tmparaiyrycznych ł}nika. ż€ problćnrtyćźąj6l § tycn łFjach kNeślia fun*cjo_
nofuia nechmizmów ńMowl8i i pźććiwwagB r€lejlcn mięnży shani
po9cż8ólny.h sgbenó* wla,lzy, w konsqfucyjnych śystemch wladży
dominująca pozycja affiowana jest dl! glóv państ* Urż§ly Fełdd,
ckie śąklucfu*}Ti ośrcdkmi Fładzy pńśŃowej. klóĘ kląją polilyłe Ńe
nęlrzną i zeMęlżją w konkllzjlch aut!}i stwiddza, że kó.st}llcje prefe
fują pĘzydacłj chaFtl.r piż}Yódrwa Pdirymego w państweh Kfułfu
dów !!1ulanych
w Faciej części [email protected] ń ażbiańad|rTsfom.cJąi€lji nipóIitycóymi
KrUł@ Połnocn€go o§łieB rożziałio6Na piot Alćłgndm c. D!gin.,
sjoĘ. i Mpć,ł&óĘy ł§póloz9snej Nyjskiej szłó gspoliiyki [email protected] dok
tyny neoMj!§mu, Punkm vr]ściabadań jerl koncertu.lŻacja ,fłe
,łr.u ! modelu §p.](mgo, s \Trym a ragd' dmlo$., pfrĄo i in_
s§lWji polilycmych Świab nówożŃ€o dT:łe sąWńoŚci i shr*fuy Ęólć,
@ństna lrodycyjnego, A, DĘin Ńaliżuje doluoję regimlnych społeaoś.i
s orBie ndźi*tjm i poEdzi*ldn, wje8o pźekofuiu c.chąĘóźniają_
cą o*€s ndżi.cki był, @idąqnkcja spol€ZńśM jato mwooanego
, Posttaitdislycne3o, 8dy w iFłvkloć.i repiffibvdo ono 9bą syslfr
prżyĘiewnej. nieklpita'ntymej mo&mracJi społeczńsea bżdycyJnego,
kóre nie pż8żoł4iblistychej fary rwoj[ w Ń}ńiL! opimych żjawiśk
po§slah fun.knenla]n. luka między kmephdimjąspółććzen§t§? w o6cjal_
D}m dFknie fulżieckjej eliry pohycaej o st nem tazyYśĄm, odnieŃy
ch.nkler na porMziecka Ndja pćłlenókaułĄkiej @ł@ro&ż) w któEj
Mosła @la Viżi łlano\Ych oE islanu jako czymirn polilyta9go Kaulw
P,jhocóy allói posfugl j,}ó denę geopolitycaej koniionbcji elil poliiycż_
lycn bjalnycn wob€c KFdń z §[email protected]§slnni, kóuy Nl3tępują pod sztandlFni fużń,ilyth, c4sto vŻjmni€ sprcmycn idfulogii.
Dr Mich.r sbłiłon.kt łrytychig oceni. p.litykę elit kEnlovskich M
Ka
aźie PółnocnyD
ole
krcśli morive
kn&iwe rceoju śyu&jiw E-
8ionie. Prezenfuje posląd, że .llty ledealnie nie ra&ą śobiez zMądzfuim
E8imęm] w reżDllacie Nię*% śięnlpięcie N rel'.jsh niędz, centlm fe_
deńlnyn a lok9lnrli elibhi politycayni (aukaż Póhroony staj. się..wi-
vnęlmązarfuicą' MsĘlujePĘesźeczyvhtegoodd.leirsięKaułm
Pć,ł[email protected] od Rosji, Elity PądoNe w osblnicn br]icb plóbująpźeciYd2iałać
lmu prcce$wi podejnu]ąc Ęfomy w sfeńch ulrojowo_poIityhej, so_
spodMżj, socFliejj bgzPięPeństwa, Auloi
to relorny 1 fomuluje
Mlńje
9qeg i.koeen,[email protected] [email protected] na potreĘ lib.rilikji Fżimóv politycż
nychj pżćcivdrała.iepaiologion polityczóyń! poystzylfuio pN6u de_
nod€miaji. weMkację Ęfom gGArdarczych i *ontolę icn ńnMśowania]
ogrmiczeni. śano*oli a,rdd ądu fedeiatndlo. stosowmie .Wili?.łanvch
l pm oźadnjc,lm.rótr pr4ńu.[ elimi;Ję ni.leEllnJ.h a..,fu;,
lofur i polityki zbiorołej odpowiedralności,
Pnt lśr.pllM, §.ńpijgw próbuje wniknąć s §pecńkę elit poli§,caych
Kaułuu Pół[email protected] ńśviellió niejako,,od wewnąlĘ' ich hiśonęj sp,il_
c/etó{i l(ażac ehosene4 hpolc/e!4\che,il {Ld^ , poolm! B/ fu
0Jqh\ń, exL.h et (fryni ,.g:onu Ąm], kc i.mie,eJ dPfi, po]elG
*o_neto,1ologicmy Wkaaje ru jego ognniczai. N ba,laDiach nad elitmi
K.Ńafu Pljłrocnego. W funlizić leminoIogihej ,lokonu]e ff,in. rczóżnie
nja lemióół.§lit einicdg" (mjdośbjniejsi pżćnskwiciele [email protected]ćci.
llloln, flFg [email protected] słldou l ,o^ol FEó kulErydU!hoBq|l malhJhęj)
,,ślaDh\hnml' , ( a \l M spE{|l! a e.€kMlq } |,d/ęr PÓ;óFj|ą Ę wł.
sM,zadlrd,,§@h!,nenllorpń,]ol.ki'f$onuJrl^l%)
óde.bb_
h\hmenru ,oJ Fł,eEo , Eln,. i erJ kóĘoBc} |ne iub Drane / Lokl
polityka kirtrcwa sprżyja,jojściudo ulad2y Ńbnikom z
,,9dej sfeiy'' cży
kloów i unEnirniu auloryfuych fom sPĘwołfuia władzy, Aulol opńujc
presy żrobodzą.e elibch r€sionu na pźyŁadzie lĘuśZlji.
W nowyżsĄ nLr ro^ró MBUF nśsfud]Um dl, tr.kFgo xororib,
Lt.J cenia h,.,enie res|m,n)cl hd}cj, ! leFĄr,ei pfy"ódco*
i elit poliiyćżnych, Uknaje m nieffożliwą do pĘezłyciężenja [email protected]ść
nj9dr\ aladm pBua r4ńJF8o, tałUą prawfu q spol.ol md)(rljch
Pme|nUF Ęż p{bę Lon.epfualajj 4a ,{,ll o*o\., i m*h.drmoq
deńoL&|l plem,emeloż WkmJe T lcn Ą\hnlcle w Fg,onie IG,nJ,
Pólnmego 5s o]e b^',ei, l lJcbJe Dr4 k{daml / 4 c a póhD cae8.
(^żecĄ| Ęubl Li, q korc| m(hM\
rcdowo.plm,me odrur5
}fu| |€l§ĄT \bpniu ido d.3 trr\iq,Ę 3}7.gólrF s,ln) {p§$ fu.).
.km p.l4.ay Anah^,e lfuoren popuhmo.cl RrmŻm Ń[email protected] ptr
pńndl r.diqn}cn .Ąćnq*,.\ qonoóc, m€chł motr spńMo{rnia
bd^ I
b Ęż U|fużn,e K,,I4 Pokocnego, !funoch le.b,Ł
^|.n ż&Umml. pĘeż
cji R6},lrie,od
elń lreTlo\qr,e .ubll'ujacej rch ,n.
srytucji spoleeońsNa lńdycyjnego w tyn reeionie,
D,xrz}§zlof(ozlo$ki [email protected] się dNieśó, że Eftorya na KaUłżićPó[email protected]_
i}m @ dMj*ą mirę. z jednej sto.y jet @ Ę€lnyn żgbżenim dl. b€}
pieczńsNa Ęgionu, z dryiE - j6l uątąh)n elmdt€m wjór*hnim}m
w gĘe poliĄ,mej ńryj§kjch i Zsieibych ośrŃtrów władą, cnM}er}ając
prżycłny i slolki M]nych łonnikiów M
ujaMia ich §}midy nEkefu
gove, Podaje konlTetE przy*]nly, wjałj sposób koŃiĘ Óojie i a}ty temly_
s\tne m Kal(?żie P(ńm)m zNbły wykóż}§M w lmjldniacn preąda
cłich @ imycn .Lialmiach eln wł,rdzy niążnrh z mobiliż,cją Ftirymą
ludnoici, Im}mi śłov},,riyskm o NsFóhĄ&i.i KaukaŁ Pljłnncto nie łlko
opisuje źcłłislość
ćeionatĘ aIe iitżeją*Ęują twoiz:.
M9 Anton Br€dicbln *raśnj!alczeóie speć}trdej a zmżeh wńej
grupy spi,]ebej Kozakóv w fomowani! elit DoliB/cdych Kukm Pół
noćneco,Danopróbl9batykljestbtrdzobliskaauloDłi nłodóó!naukow_
cowi a żnzen osbie akqTnie dżirrającej v rochu kożckim, wskanje on
na histeię iomMnia się elil kozckich. § aśnia założmia polityki qłailż
ceńdalńycn wob.c q 8rupy śpołećacj.ośobMczęśćsfu(liun pośNię.ma
jesl rczraftowi w ruhu lroałifi. w *lóEgo ł)niku połslrły skonnikiowa
ne fi-rłcje, PieNsą ż nich §ą Koacy rejBtowi (uoawei PĘez ońcjaIi.
yładże),droeą EN .śpot*żnóść
koacka", Podk€śla, ż Koay odgry_
wają śabilinjącąfulę w fuńulmln}t KaU*u ie] ! i.h działalnoić społeczńo
.pólia.ru:fu4 b€,T ą McM ,lnkgE,tal regrónu Anr,,ruJe Za! mie
ins§tucji abńdd pźyłodcypóliiym9go i ducbow.go Kozaków
W
rąliZ.]i pĄekfu
badawcżeso
iśtolnFwparien meĄłdyoaym
o Poh RoTUow l\4o§ksa), doEo(a pleN,żecu
wice!źevoóićąego Rldy Fedmji i sżfa Końisji ds. KaUł@ w pela_
nm.ie FR [email protected] siesżofkomisji naukowcj Kongi*l Po laló* v Rdji, c€n,
ne lakżć dli 6pofu auloskiego były ńdn konsuIla.]e i infomacje uzys!§e
od prct Afubz.ja chodubskiego (t]niw€śylćt cdaiski). pioa wojcirh.Ia_
kubo§słiąo i pmt wiklora czemow (pżedśtsvićićlaostoB§Lie] !żkoĘ
clilólóeii. d}rektora cenfu Badrn R€gionalnych i [email protected] IPPK
Pofudniowego Fedfrlnego Uniwe6}telu v RóśtNie nad Dond). w reali,
acji pDjektu ważną byłi pońoc oĘanieyjno_merrtorycaa prcl. Andźeja
wleźbickieBo (Univdłtel wmżaw§\i}. wę wspóhMy nĘdzynarcdoł§J
pomsą sł,źyliprot A.drej fuylov (pi€rydenl Tówr.rrst§! NaukoNegó
KłŃlMlwcóą Ro§ja), dr Walery Koowin (Univłsfet Moskiewsłi).
.ir [email protected]}3łrv A,lamźMtj (!rcrektm \Ąłłl4j szkĄ Hmństycbo_Ekc
romj.ae| s sPńdr,, MaĄ/ Pllohk,,!/lomi lowżrz}wi \a}ow.gó
Kjuł'ua,\co\,, /blgnlN5u,n, /ń.k,,,dcą eEM* $)rL3fu Pl!_
mNji. HMdlu i lnwstycji Konsubfu cmąlne8! RP w Kdiningmdźie,
, olBdl-lcyJnym sfużyl
sło9a wdzi9.aości ki ję do feoMitóv Fundlcji Ins§lu|u sMiów
Wenodnieh,
zycnDb Błdyćhówślrie8o(!fu *odnicąeco Rdy
^}aśtA
[email protected]) i
Bocbrlilsłjeco ([email protected] zv4d!) a aprlMiie do
polśkinj
'.re8o
udziału w
.'Dav6" FoIm Ekónoóicźyń (rJFie Gó6ła} M
wśniu20 12 rotu, Udził] R pr€stiżołfn i św][email protected] Fmm
o*eł się b&lzo oBocny pwolił w licmych pmeleb i debabcn n! kon_
fionlację Bi€lu uą§łfuych Ęnitów badavczych z po8lądrni pż€d§tawicieli
świ,bMUłi, polily*i i gspod.rki, Tyn bardziej, ż w debabcn wiel. u\€8i
poświę.ono [email protected] pĘrvódaW i Edsformji FlilymGrosp.da
ża in§pińcje ąi€de z powołmien z.spofu Bad!ń Politologicnycn
nad rgukakm pźy Zakładżie Badon w*hoóich NP ó@ @liżacją niniej
§żgó pojeklu se8ólne Ęłazy po.izięko*mia ndję pod a&en prot
J lM Admósśkiego dźjek!ńi wydr!]u Dzifuilo6t§! i NaŃ Poli_
rymyoh Uw mz piot sfui§ław, sDlołski€go - dylekoń hs§lltu NaŃ
Pre{a.e:
From studies on Leaderśhip
and political Elit.§ of caucaśuś
ThE hi ory of clucau .onsisls ol slońouś dd drMatio evńls. This
Fcion used lo be a cradle of civilizalion ond gEatly iniuaced $e olluid
h*itag€ of ńe world, Because ól i§ [email protected], cauoóu for noy ages
Dlayed, and slill plays, ! very iDpoit nt 3spolincal róle, on iis ćńtory
cultuG and Eligiónś inteęffefat€d, gnd inpońml llespoit butes clossed,
Despite lhe fugic intmd waa dd €xteml invasioE, |he locll popullce
pies*ed ńćn aulonony dd polyeńnic id.ntily. nrnifBtin8 its.lf in
peculilr wlys of con iiutiond] and political oĘmialion ol social lile.
śyst.mśóf ńelding power oi necheiMśof lrmnn€.t Md functioning
dislution ofussR opfićd a ńćw chlDlćr in tbe political históiy of
cauc6us. In ns $uthm p!ń, sveEisn srłB mergćd (Afudi!, Aab!ł5n,
GeoĘi!), in noń}em - €public§ *ilhiD lhe boideN ofa f.dąal §late (Adyshą,
cnechnyą Dagdfu, rnsush.ti., KrbańneBllka.i!, Norń osetia_Alania,
xMnay_circ§ia} ln Jlnury, 2010, a Nońh_caucsid FddeBl Ńg
crerled. h coNisE ol6 r9ublicś (Dlgesidn, cIl*Iuya, In8uśhelia, KabdinoThe
§
36
Balkdią NortIl o§s€iia Alanio vil6 §lżv.opol lsi) Two cpublica enained
widin so hfu lenqal Asa lAdysbea, Kalńusia), Knśnodtr Kni, and
Nó area (A3lr,łno, vol3qnd, and Roslov). Ihe p.hical ńo§aique of
cau.4us iścompl€ted by ${aIlgd non_recognizd staleś: Nacomy Kł!b!kn,
AbłiMń, and soDlh o*di,
The existing geaolnial stncfuE ol cuca§us. n uIkcly lo be lonq_
l6lng \.!iĘ
jn
m,t .,onn|npoEr,rl Thesmer§fubhDNaląk
of lbe politicrI rćgihes in lh€ rccion, Tne hntory shovs lbat many dinrs
slill may iappa in cauasus, Difedffl scendos ol8eópolilicol chaóges lnd
Eginerthen ell.s e pŃsibl9. one.mju$t pay anąion b tne connici of
Na3ony [email protected]!łn dń was a ń,in pojnl of refeMce for ń. pową śl.Ęgle
in An6ia ed Ażdbałd. fud donimled the eiviiy óf óe eliles of rhóśe
stales fói l lo,g lime, Tbe conśąumc* of Geo€ia Russia war of 2oo8. ihar
udemined .he conideDce in in. fuIing elile md io§.€d ihe oppośilion anti_
8.veńment mlivilyj i§ dolher empl.,
The śiMlionEmains leóse in lhe North cauc,śUs, Th€ śovercign9 of rhE
ftpublics ol this palt of resioó is pióblmatic. wnile inrfual ońi.lśof lhe
elileśwnh ethnopolitial dd confesional backgfuund my tieger |hc proceśś
ol secession ftoD R§si. and, p6ibly, wen ihc iMlutj on ol i fedćńl sllles,
In rŃol yes one cm nólice activlry ofndićal cngŃian ópposition, It doe6
not acknoNlege d]e exfutinA @nstifutional ord* in Nońh cnu.suś cHled
ńe govmmenl in exjl€, [email protected] projd ofco$tifutim and sńves lo crea&
iśoM silteiood. ldhding lo i'Gr€at cinas§ia" pbj€ct, one ofóe main
reMtr of cońnicb and cnasid NŃn foi se€sion is ńe qleśdon of
ńe ,listributim of power d Epresdhtion in lh€ sbcfues of $e ruling
eliies. sińjkr problm ,ppćd jn ElalioN with the local .liteś.lhal prcpose
difreMl ldialims ol nodińcalions of dre namĘ of lbć republicś, diślin8
Fgrmes d nodelś of political poNer Thóse eliles valDe the iNl.mol§ of
"hislorioal policy" in ihe shggle fol pow€r
rndepaEót śt!t*ol lng región and republic$subj9cś ol t}e Rssiln
Fedeii'ion ude€o senou nfusfomalion prcbl.nś,In lhe nŃ phce,
ihe! focus in ń. systeóś óf Povei] strussle f6 @nstifutioml lóm of [email protected]
political rgifies, and p€dodicrI ladeĄhip/political elite ciisgś, Besideś.
it§ intasivily &l §hape dife6 eming to stde, sub]ecl óf federtion, or
sbo$ lhat $eie e nany causes of tl,e lćgjon\ difbculiieś.
incluin8irosecom.cl.dwnhdenocBtizlionof potni.ll leFmB.Thesoures
ol ń§tability ofpoyei syśtmśor leadqship/elii. cns6 i. laĘe exlml fre.ge
lion lh. specińcś of hiś|orical m culhĘl b&tgrcud, A part ol lh€m ws
[email protected] by lhe p.sl_Us§R @llaps tnosfom,lion iś.lfAmmE lhe fomer
on ąn sbow w.a} lradnion oi sl.tćhó.d nummus w.§ !.ly€tbniciw.
Tne ftśed§h
31
olmiżlion and
śoli.tizaaon, depofuliófu md ni3Flions, n [email protected],
sepaBtism, or sŃpolilical tr{<b, This last factor usurlly deconDo*d the
MMl devótopnmi of nalion-Ńilding dd shle-builditrg ploó9$e§, md
§s a caB. ol m y nag9dies of ldal popub.9, includńg ihe $Eal for it
biological exislenće. Aóons lhe bnq, one ćan lhow [email protected] privrliżaiion,
elhnoc,d.! , ,d e]DGc mi.hnę,), po e, .bu*, 0epolhm. ethaióm ln
temrisĄ plbon+e ód climiim, elhnic and tnitori,l minosilies (6 w.u
5ś@nńicts olused by ńem), and tendencie6 ior &e almhialión ol public
life, one of the causeg of ńn llmhizlion is the viclory of iraditiomlisn
o.ęl dęTBBh n den,a',od, Mońel one bd l&k oilofuprcmiś mon8
the elbnic ehes in |he ńeld ofconslifulióml model oflhe rąublics,
Anong the mułnud€ ol l&io6 1hnt nmifes|€d in lhe timlom jon óf
polihcal iegins, leadeBhip and eliles. one śhouldpay anenion lo the soviei
legacy, Inrne i€publics ofNonh caucdus it idlts wó binme$ łnd ńe sense
ófiójNlićć óldeForted nalions fud ethnic $oups d€mding lhe senlenńt
wnh tne "nislory [email protected] and sovieliż,lion" .nd iespeding th.ir ri8ht
fór sólf,detemińalion, The p€sence ofthe €leną§ olnonmklmla o gin,
eldińsń lhc, c.§x §btś h othel Eśulloiil.
Thc *pańents oflh. 20śof the 20h mfury comected Nnh .he division
of lhe Egion, crealion of li.le miions. prccess of naliońrliźation of looal
nongiłlafuń m thc rule of ndiónal prrity in powg stuctuEs dftei ńe
elhpse of UssR cslhed wiń politization ol edDiciq md €ńńiżaiion of
polilics - nuch st{n3ei in lhe Nonh clucN§ than sóUlh c.uc!su, wheĘ
the mechaniMs ofc]ans polj|ic§ wó lo b. norc inpońmi Tlt€ [email protected]$es
menlioned above triggEred cńnŃianc m sepańlist [email protected]@cies, They bgcme
a source of snur3l€ fol power 0d ónć§ óf ińnumca ,non3 lne eLhnjc and
cld €lil9s. Tney geneńie ńe conńict pol.ntial po§ing a [email protected] tó lhe śauily
of whole i€gion The rem ol rligion, lhll [email protected] nmifests itself 6
a politization of hlm and islanization of pohrics
Thć s.vid l€aćt @xisis wń dE EgiMl spdjńs of dD node of lŃĘ,
sEial aŃ polilical divisions and tmditim of Wćning powr. 6 Wll 6 the
pres tiggeĘd by irje cmńfononal Fmsfmalio, Abmg lhm o.e cm
miion a cMo.ic pnmiżaio,. lhat ceĘd lhe i eĘfuhdm ol political
bui!$selile§pownblsą ancnminalialie olńeenl.s, In€enly6 buifu s
iśme of ńe fuin chmelś of ńe recroillMt oldre Dling elil6, whlch jrńMces
tŃ lobbyins of$e d*isions in falor ofpar.iala gpup§ ofbusineśmń,
In Nodh cau.asN ihe model of relations bgNe.n tie fedml cenler
md tn€ roIingeliiBplaysanajor role in lhe creation oflead.n and power
eliteś. AFculigr lrEgclory oflhiśnóel fton dece.lializalion in the 90ś
of 20]i cmiury, n\rcl8h c.ntalizlion in the ńN decade of 2l " cflfury, lo ńe
coftctions lo ńśmodel b€iĘ inplmenled sta.tiĘ 6on lhe 2012 - provs
ń[email protected]
nśrole Pop€ y,lx. feifil ceńle.'6 tempts 10 mify
in. nodels ofpover md m$lidaie eliles in clusian republlcs did no1 bring
tie *pe!.d resin§, In lhg $me nną thc mótżdictory ien,l cies nmiie in
$e
elitgs envty: one óf lhfr i§ a puNuit ibr ihe biggd gutonony
noń the f€dgal state. lhal fost § a obtćfuiion me6lN tałm by M*ow,
4o|her k the elhnocfuy md seFBlism lnat pose a fuai lo the striry md
Ęublic
n'egi9]thetlri]donemtteinlmldivi§ioNmonglh€st
t .ndeLrjniceliE§
inlgipóebiim ófdjfaeMt fom [email protected]&t Ęu]lins in ńe nstworr óf
inlomal strelim, n śllyin lfie pEsena ofethnic chN ń the stufuEs ol
PoVe.. which enienlly play ńe glbnic kd @ lh€ poljlical s€ne,
In the rel,iions [email protected] the Epublics ofNonh caucasB wi$ cent8l elilgs
ofRuŃi a the ti.l of ńnancial and eco.oni c dependence of elii.s oi the fong
frm ńć [email protected] cnler is mcia| The vieN lha. (ftńlń djĘcts tlE cash iowś
!o {1e €8im d a foń ofpaymml fol tbe loyalĄ/ is quitc widespEd. Thn
policy wos quitc snon_sighted,nd §a§ not comecled Nnh tmparńcy d
control ovćr lnć dhbibunon offunds. which eglaied ńe divi§ions among ńe
eliles, As a r§ull ofńG policy |h9 ploblens of lMsfomallon in the reBjon
*6e nol sollel but 8en ratd,
rn ńe pohtal §yslens ol the clucasus. the ksislatilc andjudioal powe6
@ bldiiolllly lbe wąlcn liiłś.Thćre is a sjEni6m1 dependence óf
óósó oĘms fom ńe executive .hes Tnc degte ól t}is dep€ndene vdes
depading on lhe ślrie ór $ć federd republic, olE should draN atćnlioń
lo ihe conoennatim ol pover in l$e hddśofthe j9ade6 of tne souitgń
caucasDś śhleśfid the republics subj{ls ollhe Rusian Fed.ńlion in lhe
\onh c.uca§us, ln
,t.M Jfńe l,J
.b'e.l\ey qĘ the n6l ńpofunl
cdimofFwe!,inthesecondcae lhey aie subject lo a śisnifi.mi jnnucncc
tDm the tedcral cói€n Thi lądm are poyided viti! tes.l inślnDenś,
but 3lso nlke u§ of lhe ftdnional dd cu§óbary rulći of govemlnca. In
f&l. pówff is pmonjńed by lBds ol states md ńen póUiical sĘouding.
Thk peMnilic.non in lerl bdnion fóśl.§ lhe eulho.itari.ó óeihods ól
govm ce, These methods trc div6e,Ior ermple. in c]rshny?. ńe Ecdl
.xp€riae ol góveńndćć in w$ conditions let fi inpnńt on lhć PEse.i
sryle ofwieldin8 povcr, Nhich blus lnd disiinction bdwm "lea,lership" ed
-cMding".
Iń lhk §lyle ol lsdeiship lhcrc is no place fol opfl dialogE
rivaĘ, Hclory taches 6lhal such prcces€s aeleially lead b
lhe chienlinsbip md ńe oh of pdmlił The śrlo of govmoce of ńe
eIiics ofNigóóó-Kańbakh [email protected] moy exoples heE,
[email protected] !o lhe study óf auńos ol lhiś woĄ śinilTly to the diagnoses
of fmign ńink bk,lhe Ęle of consolid jon oftne elit€s in ńe codntićśóf
caucsB is vded, Tn. sp.cińcily ofń6 vńalion dseM dre conńdenco
and political
in
ńe instifuliońs ofpo§er, resuliing in m
incBing
dislance b€lwed
elneś
&d ordinary p€ople, An extensive "!By sŃere ol F§ei' hó develop€d
specińcsesnentsoflheolieehic dolanehe6whichalMptslo€freclively
cmpete Nnh the eliE ofńe olńclal połor wh€Evel fien ńeir inleft§s occur
Tneir innueóce pa.trales the orgms ofjutiG od [email protected], ed cv.ó płalyzes
lhe ldivities ofldńinisdalive bodis md local auńorities, cau6u§ pohicrl
Esin.§ dilfd arm .acn olner, but ńen comon fealuF iślhi dómime
of authoritlriil lffd.n ies Power iśb ,utononoB lalue, polilial lorcs
pidiciFdlć in the ćlstióm. óot jus lo "exeicise aulhority," but "ro role". 'Ihe
inslilulioN ol civil §oci.ry ł€ oń.n peĘeived ds a ńMl lo pnblic ordd,
cmion and violencć. often af ófim śeena the ways of smling disputs
Md connicś by the auńorjries md ńloml center§ of povć.
Hió nopes fol demomtization ol sio,politić,l lile of ceoĘia wde
aśeiatćdNilh thć Revolulión of Ró*ś Thiścountry a.hieved adloncemćnl
ofiefomśain d al libenlizina politic.l md econonic systm. Undoubtdily,
[email protected]Ęio cne€§ Elativgly quiokly [email protected]ęr. lhiśpbcośścóntinB, fud
proće.dśin a sp*ińc ćóUision ol Mdi.im md modenizltion, od poljlicll
divśios,wnat n abo inpoitant is lhll the whoIe pMss iśmder lbe
[email protected] of a slrong executive power. cmhl ofprlńmenl, re8ioMl pow€r
calm ed the ngtia by ńe ruling elile§ T!. pańy sysi.n is unded*€loped.
ihe ruling paily h6lhe polilicol monopoly d1he oppośnion iśweaŁ divided
fud naĘielizćd. so n n dimclll 1,o ptdicl lhe 6ml mut ol lhe rcfoms
implmeoted by lh€ ruling elite al pE9nl: is il going to F§embl€ "cfuesid
switerlmd", 'caeóid singlpor€" oI anolhd fom ol sbEhed, Tbe
pdsp€ctiv€
ol lhe p6l yąn shows lb.t the onsiaclion ol ,he ff]ndmmls
of lhe civil sNiety in [email protected] onditioN is m exlreDely conplex prco9$, In
fac! den{mcy in lhe rgion iś"weu r€gulal€d"
Ńffiily by the leMeN md
fien poiticat envnmbeni [email protected] is lilrle chance b cnmee lne rolinE recimes
in the Fgion |hrcugh denocrdic els|iols in ! shon period Tbe slogans oi
dmlmtic ńvrhx m mly rdhmićal ńgu€s,
The frclm de$ribed above delemi.e ń€ geopolilical od conslifuiónal
śPć.ificsófthe Ęgion d.l lhe ńechdi§ns ófńDćlióóing óf.he polńc.l cliles
ol contgn!óbry c,ucaB, This śpeci6cs is an objeci olń. fudysis oftbe
aulhoE oflhe all.ctiv€ monogFphy
The feloF de9ibed lbovć de&mińe fić [email protected] d bd con§lifuionll
spccińc§ ofdE Egbn dd ihe ń4hdiMś ofń,ncnoóinB ólt}e Pohical .lits
ofcontenpoBry c csu, This specń6 is oblecl ollhe oalysk oftne
authon oflhe collectiv9 DonĘnphy, This no.qlaphy pʧen§ d)e etrecls
of sciątilic Pójes rąliZd by the orcup ol Polnical Resedch ol caucasus
ólihe chair of Eól€m sMies, INlifute ol Political scienc in coopeBlion
wiń Intef-Inśtifoi€ wo.*śhop ofRośćmhóvd RNśia,ńd Póś-soviłstal€s
of llolty 01 jounalkn ind Po]iiical s.ience of w'śaNUnivenity md
workm ol Poliśh and foreign thinl lan}ś.Ańong the o!ńos of ńe [email protected]
drft m *hols, includin8 rhD cddidaleś begińĘ thei scienlińc waŁ
Eom uiveBity enlres of cdosL lo,1ą olsz§Ą PoaaĄ w'ei§ą Lublin,
waeN schol of Ecońony. Dlug6z Ac&temy in cześ€now, High€r
school ol Humnilie§ md Eenony in siładż,Higher school
Ańong fie autfioń ńqe ae Denb6 ol the 6emh cenlreś'Almmea.
fom soulh
(Ańeóió)
cauc$u§ - caucilu§ ln§dnie in Etvfu
and Da§nsnvni §tale
Univmity i. Tbilisi (csr8i!)i rclublic§ ofNońh cauBB lngu§h sbl9
UniveNity in Nazm (Inguneia), [email protected] sbte Unjwsity invladikivkaz
Nonh o§§.{ia - Alinia) .nd Rus§ia - Lononońv Molcow sta|€ UniYemĘ
Ru$im Acadeny of science fud ils s.iaińc cmtei in Rostov m Don,
Theo ginal inignlionwlsto pffil ńeDlo€rn rsuhs in asiĘle collectiv.
work, Howevei, beaBe of .he pfuiical ed foml ltroN łońd .oncep|
pE$iled: lhe Esedcn resulB ee pubUsned in two sepalte nono3laphs. 'It.
lomel gave rise to @nceptual dilenMs, mi.ly cbted b th€ divisim oflhe
maleńal ióio two pans Evenfoally, ńe 6st oll..tiv. nonograph ptśol§ ńe
issues łnicn indiBlly Elate n} tne e! ofthe reFarcll bul óeir main 3oal i3
lhc deśćripnm oflhe region and $ne oflhe ćirclmbncćśdd b&kground
ol8e.9olilical and e$nopolitical Fn.Ńes inplyiĘ chana6 in ńe eea of
leadńhjp Ńd ćln6 (Prn l). Tne book als @fui§lś of chaplqs dedicaled
lo lhe 8eneńl problms ol timitim ol l€ad.miip ed poliliMl elnes in 1h9
southPanII)mdfieNońncaucsE(PaItIlI),In
othą*ps5tecoiedive
bonocrlph the tslll6 of dfudied @laling to vańoB iśpects of sys|€ms of
powł tre plMl€d This is $e kiDd of ce study, in which the specińcni€s
ofleadeNnip and elites in the vlrios pohical mtiti6 md the Nońn .nd soudl
cru.rNś,ie explained md de9iibed.
It §hould be enpnsized tnal lhe topic of re pEHled papgs is lh. E ł
ófdifń@lt conpńńiś bćtw*ń the objdlile§ oflhe pĄect ód óe regrh
ńleʧ§ of ń[email protected] oa ń€ tin of au.noB, ń. advmmai oi lbe lnrdię§.
Tne śructue oflh€
[email protected] consirb
ofń@
pan§ Thć
ńślollhen
shows
ń. [email protected] of
ńe slruggle for lhe lądersnip in re Ecion, Prcfesor Atrdmj
chodlb§łi [email protected]ś lhe geógńpbial, mfuól, hisionc. ćulfulj ańd
d.nognphic conditioós of contmporary social ed political pro€ss
mcurne in [email protected], He create§ e image oflhę pl* and pĘMt [email protected]
md peculiat cl4h oa hdilioB, nńs and legeóds witi ti. iąliry of lif. in
thc €gion, The Autnor wrileśńat in tne kst dNad6 lhose pMe§s coexisls
wirl lhć conńercial oder, whi.h iajłs Nnh the disini.gmiióó laddćies.
Ile rulńg eIiie§ cŃ foi lnen paiti$ltr idcnlily ed gmqate cońnid§. vniG
b€ing open to lhe modemiadon tffdencieś in óć 9ńe line The ploblm G
Ę..ińc pDbletr, adbeńng indirally m diEdy lo
cluc6us
d
lhll óe inl€mstiónrl [email protected] piefer dili*nl varńaoff ofthe modeńiża.ion ol
re8ion. while ńcy lend to neel€ct ihe history and tldilion of clusu.
Przeńyś|as §l€r Łrn shoNs lhe cau€sus in the p€spective oi ńe
nvaLy ol sMl po9es fol1he l9ldmhip in lhe Fgion. He Empbsias lha1
lhe uNlable [email protected]§us iślbE baltlelield of world powm du€ to ns śhl€8ic
localión and lh€ naMI re$urcas. caininE contol over lh9 t9di|oiy ofthe
c5u.rśus My b{one a pelude lo óe slabli§hóenl ol h€genony on th.
Eumsian continenl and ovł wnot Nolld.
The i§sues desiibed above aE lhe śubj*tolTone sĘpnteł§ki's papćr
indicating lhe snaiegic ińpofuńce of tne soulh c,ucasDs foi the Euopan
Unión Th. a htr critigly evaludleś ńe commity\ coónihent in lhe
i.sion Much .ttenlion is paid ló lhs Ruśo-Gorgian wamnd tne Emped
Union's conmihent b re$lv€ lh. colnid dd fostei śbbility in lbe regioó.
Aóother dicle by piolesr Andrz.l chodubski is dedialed to nationality
md eduic .ieges i. lbE c,ucsus, Tne 6uihd o(tes and dBcnbes ń
nalioml..lhni. and subelhnic onpGilión óf ńc reaim, Muh altenlion is
paid to the seosrańy of their śddlmmi nigralioq colfu dd menlality
and lifestyle chdaclerńlics. iwaling lhe idenlily of óatioMl conBunnis
ed eńnic nińoriti6, TIE auóor empha§ićs ńa1 lie mi€rltion§ of mliom
sd €thnic 3rcups weF lhśftśDłof volunhy choice, bul al$ of pohical
coerion qnd liŃ 9xflontial tni at He also ties tcl h4nb3ht lh. blckgomd
ofeńnopolllical eimosilies and conni.b ńal ń óoted in [email protected] kńds of
conn diclioDs, wh ioh gen.rale difłent kind5 of natioMlis,
The considłdions in ńe second pan ofńć b.Ń de opened by lhe fiicle by
prcf*or Alexlnd.r Kiylov. The auńm Mly6 lie [email protected] ól fomatioó
patholog€l
of pólilicr] regims is lhe soulhm c!uc6us. H. d&nbes
'he
pn [email protected]€liteofAmeniĄAz.rbai]an
doeorgi.fudderEs.
lhltdEch ge ofecrffeś in ń* mu|ries w only occu ń case ofthe inteml
divisim oathe political elil€, wIioh could pd lhe soverei3n9 aud€r thEl md
lead !o civil łe. Much atentión is plid lo the pospdś of lhe development
of the ruling elne, Accddin8 10 A. r,Jylor "dęgćnmlioó ol den(mcy" jn
couń.s óith. so n cauNs ń the "lhPńold olposldeMcl'in which
the elite will live in ir9 clNd wodd. NŃE dE inlfr6ś ol laĄĘ corD.FtioN
md nót dmómcy, will pliy lne min rcle.
Nat lia Konirzeab fualyH ńe $urc, manifestalionś and
consequences offulionalisn mma lhe pohical elne ofAmenią Aabałan
md GcoĘi., Mucn .nention is pajd lo the ról€ of Elites in lhe eduic cońfricb
in Ab*h&ia, soulh o§lia md N.gomo-xi6ba*]r.
Mktd Httltńśki attmpted to anol}ze |he con§i uliónal basis of stde
lądeBhip modeh in Ańoir, Ażeóaijan dd oeoĘia, His [email protected] śhows
lhat lhe i§§Ue ofmhmisns ofbalfuce and countelbalanog in ńe Ęhnonń]p
12
ńdividul sesofflś ofpovd elnćśis pioblemlic in lhis cońlry,
The ńśifution olpresidal is lhe key entoi ol tIre sbte powq, which cMi€s
inhaI dd exMal polici6.
Tbe lbiid pa.t of the ńmogEplry, dedicaled lo ńe dilienó of powa ed
tmslomation ofthe Nonh ceuóE, is ópened by lhe anicle by Alek§ald.r
Dugin, ńe Eóinal reseather and co,iounder of conEmpoBy [email protected] óf
ceópolitics md iE óeó_eu6im doclrine Tbe si.ńing poinl fol discNioó is
ńc phenomenon of mneohodmi§/ - the social nodeL, in which belrind lh.
b.lYen
lhe
leade ofnónf.l ideolos}. political insiifulions md pro€ss exiś' hidden
vlluó§ md seucfut§ of tiidnional, 6nd Melimć§ eveń d.haic, wiety
'ne author presenś lne ryolulion of comunnieś ol ńe Nott c!u6u in
the soliel md post solia p6od ln ńe aulhtr\ opinion. !.hafuMntic
thót di§linElishć§ lhe soviet Fiód in R6sim hislory was . self-id€nlity
ofdre so €t socicł as a nodd poslcapnali§i sŃieĘ wheo in fact it w6
a wial slnctule oonsidlinA of [email protected]ćd, nongpiElist nodmizltion of
bdinoml societies drat bave nol pa§ed ńe capjhlist sbac ofdeveloPndi,
As ! re6ult ol the de$nbed pnenomem, i fundmmtal glp bawm ń.
cmceptualia|[email protected] óf @iely in ńe oń.ial discouM óf sóviel polilial elite
and the !cfu.] §iluniion soun€{t, ln lhe opinion ólń. autnoi, tne pó§ sóvie,
leśióbof mbgomodćńnyinNonhc Msush6!dif.rdlchdacier,wnich
g€ally incEed ról€ ol9l and ńbal li6. Mórfuver, hlam 6eano an
imponant pólitical foctor The Nońn caucrśb is now m d€m ofgeopolilial
.onfronhiion [email protected] ńe polilical eliB loyal !o Móśców dd tie sepddiśt,
who ti8ht Dd.r lh€ bmń ofwious. oim conhdictory ideol€iis
PrfBsm l.mpil §ińDl* 1ri6 lo pendńte lhg spe.ifioiry ólń. p.fuical
eliB of tie Nónh callsu§, hig 8ndns their pai and p6enl fton ńe
inside d snoMns ńe elhnósdesk of oontonpoiary elite, ód compeing
it with ihe tldilional elnes of the elhnic resion By malyzĘ ir€ exhling
con .pfualmethodolosical apporafus, he showśils linittions in ńe ńeld ol
ńe sfudy óf the .]iles óf 0,e Noith crucasus, According lo bim. ńe laye.
wielding pover difrets frcn tne mdnional elit€s ol lnć re8ioń r]e calk the
lAlJ§ |he .sloblnhńerl, Ńd pojnl§ 10 itśdependen.e fton lhe eślablishndt
of RNirn power cenlfts, Tlre natimal esbblhhnfll ińplmeóts coaoBle
and private in|eFsś,'Ixe lulhor dscribes lhe prMses tddng place anong
ibe elite of lhe re8ion on lhe .xample oflngushe'i..
Thó di$Nsion desłibcd above i3lh. subjećl olv.l.ri Kofuvlnt Udy,
Thg futnor @ognircs the inpoitance of§adnioó in the legilinacy olicgional
leudeN and polilical elites, Hc also ńes lo .onceplualiże ńe pbenomena rnd
nehanisn§ of.lmishnes ód the ńbal [email protected]ócrey in lhe Norń cau€su,
'I]ros ooó§idłaliotr Ń illusti ed wilh tbe ąaDpls non the [email protected] life
of chechnya 'ne Authol cllim ńal tne mainlćnańce of ńe Nonh cauesus
within t}e Rusgiln FedeEtim d.pmds on mddśbnding lhe sbbilirn8 lole
oflhe tBditionrl si€ty in lne region by ńe rGn]in €lit,
x.łśdofi(uloxkiis ĘiĄ !o pbve ńal lfunsn in lh9 Noń cluclsu
has o dul óatŃ. oń tne one hlnd it is a ieal thic.t to ń. Fuity of lh€
reEion, on lh€ otber - śl useful eleffd| of socill enginding in lhe pohical
game ol
od folei8n cmlds oi powtr ln dć§jbing óe caʧ lnd
codśóqueDc.s oflh€ rąl @nflicts, he Beals iis mtrketins in th. sm. iine,
He pfuvides concrele exmples of lhe uśa8e oaańed conniŃ d
aots ń tn Nonh cauc6us duins lhe in pi€s'dali,l cmp'ign, and oódl
RNśi
funś
Allon BĘdikhin explains ń. inpoitance ofa spąińc, but al$ ifiponanl
goup - ńe coścks, which played m impońfri mle in dle lomlion
of politi§al eliles ol ńe Noń], caucdu, This isse is lery clŃ io the
sid
young ścifflist d llso a Denoó &iivelv inlolvćd in óe coś&ł
tovment, He poióts t]o lhć history ol ńe fomation ol ń€ Ć.$ek elil9 fud
phsiźśńe flcl lhal lhe cosekśplayed , śbbiljrng role in lhe furbulat
cauąsus, Then soćial and polilical slitily sd6 ńe §*uity dd inl€grjty
ofthe EgioD.
alyześtbe irópfun€ ofthe iNlifution ofAtanin - lbe
polilial fud śpińnul ląder of cosack,
au Dr -
a
He
BB.AeDł€
fldeTxqecl(oe nfiA€PcEo
, nonn!{ec(ne
]nllT6l Ka3,(a3a
łcmp8, x.B6, co!śpxuT Mnox.cm lPaMa qecxrx r poMumcec_
ffi dpan,!, 3Tm pemor, EUa! HapoloB mpore B MnpoBoe $/[email protected]
H&r e ,Mńi reocnoptsMlM. Mlmo cM o Ha&E @6mF W_
poBoii !,D,m]auu. B cł.Ty cDoerc Hrpló,q*rcm noiĘeHn ( B
!ĘM ! !rpa- oceH.3laqlMF p.rl b Mfid!rc. Ił eHo r!e.B E 3eM
,n t(aBm9 npol§oAMo Bg,MĘoe npoH.łffoeH{e (]Eryp , pgwn,
]AecL xe npoioĘłJl, E*Beiiu{e rcprcBr€ nyf{ c ceerB B o. { c bra Ha
ceBep, He.Mep[ Ha {enpćplEellllecr (MąlN, Mo(łoyco6{N€ Bnlq
{ nopxe{r, Bbrej Hapold l(aB(e c}Ą{ n @xpdffB cmo amomMh
, nol,H,qecx)m ,AeHT,Ęócr6, [email protected]Órc mpoł fiarolm dpffie_
m, D cBoeo6paHdx rcnmTyuloHHx ł nqlmq m Óopud NcyBp._
TBe{Horc ycĘ6ltdBą cloćMa ynp
, Óyn(llnóH,FraHn mcyep.reDno' T!m.
41
P!.nq coHcrcro cobF dĘH, loDyb r,óBy , flmfiqecrcł {mo_
p,! xaBrM B eó @Hon qefi oóopMD{cl cyBepeEle ńcyllpdob
(ApMeBM. Arą6!Ę!xag. ra]!r, ra @B€p9 p{n}6,ux,, BouelMe
. cocTlB Óelep.m8nom rccyerEBł (AjHre,, qeqH,, Aaroan, nrrT._
rh. I<a6aPBHG§UMprr, ce!ą{a, ocff_AJfiM. Kapacaćsó_qćpxe
cM), B ,HMpe 2010 ItAa 6M cóuar ceBepo XaBxaTx,n óeA.pM!§n
órTlT Pocc{n, 3 cocTaB mporc 6Hn BuF$H ME pe.ny6nxx l olrH
([email protected] r|*HE, ljHryudn,, KadapnHG§ampH,. cenĘqd oc*
Ęan
m_AraEM n craBpondRMn kpair), B m(fue loeBor o$yTa oouncb
rrc p*n}ÓmM (ArŃ,, lfuMdfiu), r([email protected] Ęał u ilh o61tTn
(acrlarecM, lMfurlalcd ł pó[email protected]) [email protected]ćcr]o MoMty I(a}
Kapa6€x,
A6xaM { IoxW
o
HenpBwi§e
ocm.
mcyAapoBa: HarcpH§n
ycflUBM bkDnlnHHi' bleHdM,Bp,!,ł voóHoNnĄ)mlcF
mn (mBułM, B,oM pcmoEe [email protected] Mnmbc€cx,x ou, Kax
reycTonqnbl,e cnćlyd pdcc fip,erL nonłmqĘr{e p€x,MN Kam,
lłmp,, yq,T Ho. no c,Tyarła na l{fu(e Mfur paBlBafux u .dMbŃ
ićnpeloE y€Mlx cqe{lprfi. PaccMaĘnBMc, cNHe paEH€ Brprer!
mnoIlTlsoqKxx xlMeręHln n luuHgnugn ]9q6qn, pex! oB ! 3nm
r xaBcffi mcylapcrta, IocTamwo o6p.m6s ( xoHonlny bĘy.
Hep{orc Kapaddą mpri 9 E{elre Mnom ,d ,Mc, 6aoBdM
DnpocoM , non'lm€cxn rpoĘlMMax cM, 6opb!łxcl u stE B Ap,
rem , fuep6arrrMe, l1xemo npóneMa rlmpDorc Kapa6ea oxaala
roMH{pybl!€e l ldmcpo$oe MuB{e Ha rnuru ł,i -pe, ApyT,M
ĘrM€poM ,Bn'm, nNąmB{, pyccrc_ĘF!{cm' BonxH 2003 ŃAi, e_
fuF,, B q&mocm, f,qopBs! loBep,€ k npaBqen )m. , nu. Mqok
onnMu!,n 3 * 6op6e ! dam,
HfrprxemocB nme [email protected] oĘaMac, , {! c.B.p{o [email protected], cy
Ęp€nrTą pecny6fr( pernona npo6neMr!9eH BĘTpeNre rc{orlm
M p€Jx o]Eół , ,funóJrucd.bn nó9Ń MoryT nonfimb H!$_
'M
]o npoqec.y {x mlde{m m Poccn ,, Bo]Mm{o. npnl-m x pacmĄ
ł€repaT{B{oro rccyAlp.Ba. B noc,m,e rcF ocóoe BnNaH,. np,ue_
Bł !ffiLlodh p.nuxu olł se9rcccrclt omoluL oH, Hć npr]HM
c}E€cB}euun rcndrTJuoD{Nn noprlo( Ha cerploM Ka8xae, có[email protected] Ęd{[email protected] B ,]rAżHn,, Pa]Pr6o a iP.ćn rcnBfiTyq{,
lrpeMłn k col! !D.oÓ.momommc}lapcmBpfux npoena,Betrm' qeprecn,", olHon B nprg,H rcHłq,mB l cenlplfimx,x ym_
U nplcyrc n, B (pyn]
cepxeooB crfu BónFoc pa3! , §Ł
P€M€Hrii
pq paMcxHx mo.Moufi nojmc.crcn TfiM. [email protected] npo6r.MH
ŃrHru,
D mHo €HMx MexĄy MeńHxMl
Ee oolrem9emoMy MeBr !D
TłńMłB AI,yfix
pemoH§j
R,, HaBMn p.clrydnr(, cyle{Byoqrx p*trMoB fi cłoeM no,ruqecrcł Naćrn }} ,nńd BŃcob ol]eH{Babr pdl ucTopucecoł nu!m{
x.( op)łM, B npoldxmuenc, nrle p Mad6.
H8rB{ćlMde rccyAapoBa pćr{ora , p{nr6i{W cŃ*m [email protected]!nc_
rcn (Ę[email protected] ncnBBB.M cąk]HNe npo6reMHj .M9HHde c ,p.!€cc6
Mx TarcÓopMaum. }! npo6,eM! npo,ulMc,, npexAe Ęm. B npouecce óopklDóBiBnn c{deM! N&t
nuepom n KaBą ł IM€ B 6.p.6e Mecfi§x nomrlecxu pexrMoB
!
onpeA€nenHblii
mn
nM.
cecfion cn§EMu. B
neprcBq€.k
l Ęł}rc
N&Tlux cĘynyp ! ndmlqeckon TnH, B pMrsw penoH (aDd,
! Ti nŃ,eMd npo,Mm, c Danon ,mn ,BHom6 { B cne!'łucecx,x QopMax B n c,Mód M rap.repa mc]Eap.m, cy6Ńma oelepa_
ufin
!
THopemoHm8on .pynns
uccJąóeĘłe [email protected], W c}qócnyet M óŃcM nprcuj no
tmpdx penóH nepexuMd ipyDocrrj B mx rycrc . leMoĘ rgu,
en noł,ffcecrcn c{ftM, ucrcĘnn HecT!6rrMocm mcEM Mćrł
pB}I6n kp{}rcoB [email protected]!.IM x ,nxT B 3BacftnLHón ćienćru ,Mns
ŃoM rcmpfion ,cToplsecm' . r]łBlypHon 6m, Óre!y{ yOBBm,
qró p,! ócylapm KaBxaa 6!im co a!§,,u! Il]TeM npeo6p&Muh
noqe pen.!. coHcbro cobM, no!rcMy ,qo cx nop {e cr(xnrc!
l fua6u Ę@u, N.}BpmHHomj oeoEe{le mpon aepmeac[
}qac eM D rcnlej nd,3n!!e
id8om !enop]aq{r, 3Eawdlioc srHa oópM,poEE,€
rocyllFBeH{ocfi omlBaM x'rplAfi'j [email protected],
'{ue
Worug]M, cenĘam3M {
rcond qe.łoe lpegAd, 9 nóde,łD{e. nx
c4ftJĘBy{ nmpM l([email protected], agoT}ro m.llm WpMenle cmc,
te{HHx npoleccoB ćfuHoMexll [email protected] ócy!+cfu, cTaHóuć6
.p{qrHo' MHoMlcIe{HNx Ęarelun @ Mecńom rac e{u, dae no!
y.p.ł ćo 6{uorFecrce .yqemMH{e. ( ÓlmpaM r}lHcÓopMą,l
uąyd oflećrr: cnóitaHiyb np,Ba ralruF. [email protected] x fńoxpaflbj
uolIdpe6retsM MacDb, r]fioDmB,3MpeW, Fppopr , mTpG
8ax ! M!em3M, cnopH TH{qecx,e I Epplmpłubme rcłb,{m Da
,x Óo{e. cMofilod, x uapr{, B [email protected]łc.cxon e.!q, oAla 8 Ę!{x
rBaprł, n! ceBeFoM Kare cTM no69Aa TPanlurow!3M Fąl AeMo(_
panq.cłófl MoAepHnBqgii] lDm
He B coM,,
np,t x mwpoMccy no bĘóce. cM3aHHlM ć @rón
aruhHff oi Molmo mcylapcm (!.cnŃ,nn)
B tr.!łoA TlaBć{bópNdql non'm9ecMx pexeoĄ B npou€cce óopw_
PoeHł, nur qecrcrc pymMlcm ! npaMućn Jnh6, Ba nepBlń nnaB
E}IAB'.&rc, Óampd! cDmdHHe c HaMą,eM coHcmm npomoó. Hn_
polN ceFpHom loMqj nepdrBu,e !fiopTllm, oco6.nHo o6ocT!.{_
46
mo.fto,
( flpomoMy. nep*rem rTo Mk ncBMoRcecl(}m rpaB{y
nporN.xre rccyllpo8eHBón Hec.paBeMfimłu m dHo enlB udHx
'HapoloB fi mcec(n
Ę}nn, B Bm' c arM rcfuqu
l!€6oMm
llery,,poBaft inocIO!d3,, rc,ollB!,{ , coĘBu,k', c ysax.Hxe
moc'B, k .p.By nx iapoAoB Ho caMóonFle,e{,e EEe o!H,M c,.!}
BtreM ćóBmrcrc npouorc! łotbpoe ĘMM,ćrc, Me B rcc)[email protected]
Ho
Iofrom [email protected], ,Mlft, hpomxHokb,€ ,oMeł0llypEół
B rccrllpoBeMrD c,o€My, ibopw
lpunlul
nocJ.!ćrBo, rrcn rfućmB 2o_x mAo! Lx Elą B!Bs*H!€ {ci.yc_
drełqqM pllqłćĘeM peruoxa, .omHnćM TBrynBHHx [email protected]! a Tare
c npollecclM, HdlolfuBauM vemoił {oMetsb.r}p, , rHelpeMeM
np!{@a,Ąle.rcro pabeBm D cĘyiT]Td Man np{H{ node pac_
nui coĘcrcro [email protected]
x nom
x,, np{qćM Ha ceBeproM (aBre ]D npoqeccd repaTo cDlhH*! ceM Ba
IoxłoM, De, m kaxdcr, MexaHnMd MdoBon nM!ffM 6Mec iMnd,
crery* [email protected], m yxsarHle [email protected] cTu, nplquHon cenł
palcTcMx , fioxplmqEćxn le!u.{,ui! np{rer ( 6opb6e a M!o6
{ coepH MBn'' łHfrecMx baHoBHx un łMemo ór, Eflę{py-
'
tr m8o,[email protected] nrełu ] łoTopUt
yĘoMd 6ebnaoHogl, ! pemoEe,
?rt npoloa ycMfiMd p€&uu, MycyrLMBcxq napoAoB (9BaM M no_
m,ły deBln B 3nqy cccł B pe])rm. lerc M6,i.Aa-c, Bo]Bpa_
qeHre x !.j{.{r, M 6.nee ĘeTnlBo npdBnrft, trdrfrlalu, ,c&M!
coBftme HM.A!e npolDxM M,n! Ha P€.łosmgyb ćneusó{_
lł yvua xdi,] [email protected]łrc póHo.racu, ! ]purllł }n_
paMeHM, a ]a*e Ha E npoue*6j Mople {a!dł paBnBaT6cc B nepl_
o! TpaHcł[email protected]ł cnglm{eM
[email protected] kdopu nprB a k urmrb ndn|qebn ! luoMn n
m. Hć!(oHHoMy npłmoenrb Nafrl fi xp M!Mr!ur! 3nrrH Bn}xec,
n [email protected]
xmuoE Bep6oDm
'WHx
cm Mpeą., B ,o66{poBaHn peDeHln,
o6ecnecueoun
rHe
p€'!u,
cH onpe!.re{mx Ęyno [email protected]łMat en.
B yc,oBn,x ceD.lHom xaBxe Mxryb Po,6 B óopMlplB nl n,4ePoB ł npNlr{x !m mPg MoAuD c!.lł+.cęcxB MHouęflrij M€x_
!y ąelepd6ndM uohpoM { FcnyfulrŃ!, cBos6ls,e !rcit Mó!g,
]Mo!aac, B fuM! m B 90 l bĄ xx Ee{a o{a mpob&b na !g!€Htpanmaum (,]Bó-Ho [email protected]łe B.H,Enu,Ha Óep!re con!rc cyĘpeErMą crcn.rc [email protected],), ]aTeM E .onoBnHe n.pĘro lecmfi,-n,
xxl Beka m npłxqnnax !empd!3a!,{ (Q!M!H,crp!T,EBd [email protected],
ffi npuil&np.r,óHfuBxołnM,T!ł'B,B,nyfina),a Has,H .20l2rcla
nporcxom ee nągcMmp, nocMbxy oH! ne o6ććddua.JaEHon !q,
)npaM,eMoo,p€rloEoB.nonl,TMyx.ÓlllpoMBMo!d6ÓopMlPoM-
in pe oM,LHHx M,I B pecnyon,mx (aBxa9, npuHirM ,Dg!e9u,H,M
np menrdmM, TaWe {e nprBera ( xdeMHM pe$n6T§ ! [email protected]
B
yooBln
ceBęHófu KaBM]a cyUrecBeDHoe M.,HUe xa +ópMnpopH,e
npdBuł\
(óe!ąulHuii ue!,p peć.y6ilnr.
lnacpou n
ołlom 6ueułn
B P3yrlrure To
ru ,nm dpdBnrMc, npoTrEopeqlBle TeHlenu{ ] nep8M lHpaxMc'
B cTpeM,en,{ x 6u6Een aBrc{oMy. d Qe.nEpuEgorc rocrllpm,9To
nopoxAaeT kpan{e H.rarrBiyD [email protected] MocrcDcrcn TmE; Bropa'
B 3ftoxpafflM. n cctraplm3Me, [email protected] 68onrcxocT! { Iepp{rc,
prulHon uaocfioou Poccnł; rpm6' - Eo B{yTreHnn p&]Ho.r&nrx
cpeAł łaq,oBfubHon ,rm , !frFecmM Ba{MonpoHr*HóBeD{e pa,rqHHj ÓopM c}&THoĘamr, F3yrlT!rcM cero ctilóB{tr lHc [email protected]
BuEaqi {eÓopM,J6BHx ćBBdt. B nepByb eep.A6, c nponmHoBóH'eM
B cTpyłryTH M.cfi TgouaHoB, rcrcpre recbMa yweno pa3Hr?HEam
€[email protected] mprP 3a mPbcxHM crMoM 6orL[on Óqepets
@fi{mcoM, ! rxonox{qec(M ]aDrorMocT! o9ŃpoMDerkm ym
oT Óelepubnoro {eHTla crnhlo Mhd Ba oT$[eM' 3,!T c€repoMBxBcłnx p.ćnv6J,ł c nps,!r.' Mmn Pocc,,, AocTmgno o6ocŃMEHon,M,flc, To*! xpen , o rcM! qs XpeVnL HepxM,J olHa{coENe
nóNku B p€rŃr, s,ó6s rcn,ailrb, no,Jlno L pecnńm( ! Ux rnn
3rc 6,8opyM nu{mxą rcloplr He Ńecneqnfua npo]pacHoct, !c-
no,hbeHfl, op€lcT! o
.r pacnpdA€IeHleM Ó.HaHcoBHx pe_
cypcoB { np,BonMa ( palo.nac,,M B cpele M.cmon no,,T,cecxoó
3n{Td, noAo6nM nonlTlM {e pe[ua npo6r€v ynpa9ntMoffl u pekoHTpon,
'
3ynBffe nodaBdd no! Bonpoc Bó3MókHócf6 MonepHmau,, p.moHoB
K!Bn3! clmM ( 6Hx leHóM T!aA{,r{omo
bn,9m&!aM6HHe , cy!.6r6e oprats! oi! ftpaixe 3arct'W m'M-,T
{cnornrr€BHof, Macm, ctnen6 ]rcn ]s{omom B panHx flpaM
u cńĘ@x Pocclńcrcn oćAćpdld peuN{a
crcm ó6paflB Br!!aH{e Ba ło{u.npem Nac B pyR ,HlepoB
B crq€Md
Moc
lox{oroKsxaanceBeporeBxsca{xpeciy6,m cńleftfurPoccnlbbn
ocnonH Nlkoł aci!,MMc,
D rocylapcmc. D cn]!e Brcpux
LHoó qeHT!,. xod J{
oH{ B 3Haqmg,lHon nen€Hfi 9BnsT oT Ó€lep
A€p! b cBołx !.łcrB x Ao,x(H [email protected],lcnoBai6c, 3*oHoM. o{! 3i!ac_
T}ło ,cnon63rM ĘWur! { o6Hqa, B xaq€cne HoPM rccylaDorcMorc
ynpa eHnr, B ma{x cxcrcMlx ulqeTBopenneM M. na{oMcx caM,
oćAęa{ u, B qy9ae !ePB6x. opńH!
!M6or.. BixiN, qetsĘaM! MacT!
48
rocynapcD !,x nojłryqecme óĘrxeHrc, xoB Taxog nuoxeHre
Ae, { cooEeTcmyóT Mennoł
ru!ł, Ho rMeHró olo nopokAleT
prT.lnHe fferc!! nprfueH{r, M-o!d efupłTapHoró yĘaBrełns B 06_
peoBMrx l(aBxemm pe oHa BecN! po{oo6psHH Tlrj EelaBxxn
n&u
T!
m
on yuplBreu, qecćEcrci pecnytn!rcn D ycrob{fr BonlH Haxrdu
ea cBot @Dqarcx Ba Hlgeui!ń frr! rccylapcTBeHHofu [email protected]]tr:m,
MopoM paMuDlMd pe!q!, ffe4y MłA.pcTmM, n (roMaH!óBanneMr, B ycroBMx rarcro pola [email protected]ó pykoDolcBa sfr Mecra
n, fr, oti?mrc A.&oraj ,, Atr numrqecrcrc conćpH{qeqM, uc_
Top}y \opouo l,Ęcfro, m ,9
3
ooo,łpoB }b Bfuei
l nopoerc, ĘrL. ,łcłoc-k ]avgPUh
rMx omrcB nprcyTclEyd
D
om
cne!
AEópH !.D{on pa6md, xat n npercTaBrtrx 3ap}6exadx ed,_
IrgćcMx ueEpoB, nprxobT x 8dBoĄ, fu }poeE! rcncd!|lcuH, JIIT
B cTpeu KaDM9 epbrpy-.r, npuceM ćftneE [email protected]
Ęryo
.effJ c,a, hu,eHrcv !óBep|q l hcrTĄ.e Mo[ l Flldare leE
[email protected] od{tU! !e\Ą .,rcii r ŃJ[Hoł umhD HŁe]eH|c, 06.
U,p{M rcep!, coep, uem, cłopM,poMi xoHftpeBH€ ..l Mcfld q,,
mpxnecx,x , MadoDdx
mpHe nlmmrc' 3ÓÓćMBó rcErypł_
'nmj fuacfi IN.
poMD c Tmł o4'q,u!,on
fi9 [email protected], ,x nlrcp€cE,
łx MrMe p&npocĘe,eM Ha opńH! mnul { ĘaBonoplAią mpa
leme,l{oćE !! [email protected] , Mćcmx opraHoB Mocn,
'!lyf
IlojnTł9ecMe p€x,Ud KaBma psHN, Ho u o6aen qeprcn
Mdc,
!Ęopmpł6x EMeH!łn. Br.nb fuin,drarcM ..c!xa no
ce6ć". nulBĘdre qnH ycaoByM B M6óps, {o [email protected] ufu Ton
oop6o! [email protected], xe . mM j ft6H ..ynpaMTl'., a § mM, taód ,.npa,
ĘeodTAaHre
Em!']. ],lEdnT}Td .paxnaBckorc o6uefss caue B€m
r* yrpo]! !r' .6qecTBeeom nopui, nplHyMefle
BocnP,rlM,
! {&!u€, xrx co
mpo8! Uaoer] Tak, HeÓopwLlsx ue{Ęo, Mfum ptc!d!p,Blu9,
Mr cnoco6! PapeDenu ćhopo, l rcłDn{m,,
ApMeHr, !ŃDać6 orpeldebo.o npo.pecca B o6r.fr! npu cgloBgn
l peÓopMpows, lónmffrwrclt ćldeM!. TeM Bć MeHe. ], noc,.{A
lecm , cĘe, ccmaac, qań|lHo cEtńoAHon qo np{Bom x nrleMy
yTorlb J9mlMroctl nurfiqecbn Tlm, c Apyfufi mPoH! B A3ep6ait_
] .ml cnq B Ńr&m lBBnh .pffi,
lucrcrc Ńuecle. §dbDxe {inć[email protected] ni !eMóĘd,3au6 o6umeHBG
trulTrsecen xlsn lp!3!, 6M, cMixd c peBonbq{e' po, }ra opaga
dj,{aac, npóAB E}ruM }po8i€{ peÓopM.ldPaMeH{Hr Ha m6€pM!!_
uo nNhrsemn , 3bioimecrcn c(oTeM!, HecoMn€Eno, lpyr{, M€M_
dó, loDorMó 6qąpo. TeM xe {enee, 3rcr npole€ opolMaglc, B onpś
49
A.nóHioff ffomoDeM, Tpurun l [email protected],, trMlmccxrx p!]_
Homaon. Ha!ó T.fie ]&e]mą lrc Td nP.qecc poB!Ę9o, , yc,Nnx
npeó6nqaEE cln§no' ,cno{lMLHofi Mefi , bHTpom Ha! napl en_
M, opraH&! Mefuorc ynPaMeHn ! oPqm @ccoBon m([email protected], có
cNpond npaBru.x rm, nap lt8e clcEMa
uob paBmot. a
'Mdc,
npsflq.' naP , ó,[email protected] nonmfiqe.rcn ofiononro, onnorqroHHle
c{rd oa6d, pirł ou ! Mrpr!fulllpoidd, B {tdro,uee BpeM dtM.
{o npćAc(@B, !rc 6y! rcngDM p$yDnrcx p.oopM, lpoB.Amlx
np.Bue' 3nmoł 'Kł[email protected]@ t!8enqdpqr",
c{Hrary!"
'xdreM'Idr Moeo
MU AoB ÓopMo mcyFpcmgbł!, c ygmM npomHx
cM-
gBj no nodpoć{le
ócHoB ęajllNcrcrc o6qem B Mecfi§x ycroBMx
qpesMn{o cnfr$M [email protected] Ha aMoM ! €.leMoĘamEB
pemo{€
ilĘryfrpyMM 6rmM". [email protected] jrAęN ! {x
'Mxft9
noM4tcryMoĘĘerłr{ §uecBF vMoue.oBB6,uxaHu* uF.
W, cfu6s {yellm [email protected] p€xe! B perłoEe nyEM AedoĘd{eck{x
Dd6opoD, Io3yrrn lgMoęlmqecrcrc gonęnrledBa. ficnMŃoraE!.
l B6ĘnmBHx mn !fr, omabdc, Jłu p,fupyqec{,Mn Ó,rJ,I) n
nplBe!ćHHue Duue óampd onpeAd'M rckpflyb Nonó, qe}
ryo , rcHcnry(noHEyb cne,r,{,x] perjo{a fi MqM3M! Ó[email protected],po_
,du,nm qecxlx Tm oBpeueHBorc KaiBd. cn€ał,ra ooBp.MeHHr
,Mm,
rc
Ksm lMgr*
eur9
npćlMfuM
lropoB namon
MeM8mó
MG
,oTżółl ? avoForpaóufifudtt.i),h,ao!!tsorcnfrllł!ln oBaBł
Ipynnd no nónm,gemM lw.AoDafiMM (a(e tllcmłra fudogxBx
fiocnąoM!ł B cocra& lłrfrqT}fa nmecMx Mrt B cmpJE secT*
c MexrHct rryTcrcn ,a6.p opreł no .rylexuD poccw n fucrcoBącMi
rccylapm oiryjBĘń Ń/pHatrcmM { nMlnq.c*rx Hayk BĘfia&kom
y{rBaóma , ,wcAoBf ćn ioft*n , spr6€xEM fimn*cMi
!en!óB. AĘoplw xfr rMMc, Ba}Ble pr6dHxK, a mMe acm_
pMuj [email protected] §Boi Hayiinb]n n}m B }afiBep.mm łMcs.,rlo!_
M. ondllHą no3naHr, BapniB!, JID6nBa, B Mpralcrcn rnsHo' [rc_
nbl5mooM,xy .j A( eMnfi {M !-ryrc a B rł.{cmxom. Irk.rrJ,Je IlćE_
Jlb6mie, [email protected] fiM. [email protected]
3 cepiA3., Bdcueł ll]rcne (AEMMepr, B u e
arcpoB ecB ĘeAdaBnql ,meloBareMM qeHrpoB .r!aH lofrorc
KaBEa EpeMcrcm l,i{duftm xaBksa (ApMeD{,), T6mlcchm r
[email protected]{Eoro }mĘpcm a ,M, &łe,xluBufi lapy]u)| peolydnnx
ca3elnom l!'aBM3l ułryuorco rocylapcmH{om ylrMpćhda ! Ha,
3p u (uHr}Ta,,), roc}aapob.Hkoó ,TDepc'Ha M, K,JI, xdi.ypoM
Bo B,aA{mb* (cśBep{., o.m - A, u)!}oeu
Mocrcercrc
ócylapcrennob ylrB.pcraa ,M, M,B, IoMo{ocoM, Póe{ncŃń AG_
leMuł BĄT ł HĄa{om lleHĘaPAH B Pocrce na Ao{y,
pfuL{on n BocmĘon EBponH
l 3rcroMxgeM fląa
B
BaM eroBcacM, , [email protected]'oxHd noMoqB 6Mn UffiBa x.,,n.
ne'loM PoMoBlM ([email protected]) ]eeolMeM npeAcelfćĄ Harqon G
MreB Ko{.r€@a rcjrmD B Poccrl. aNpoM Haywdx [email protected] no_
i,mecrcn c,cEM! B MqMts§n nę,oA lpaHćąopMq!,
pByjFf
ucoelorenMn npoĘaMMq MsH{poBa_
mc, 6uB npęAfilueN o paMw oA{oN [email protected]!{orc mAa{ur. oBa
rc, no p{!y npam!.cKx , 4opMfulHn Ę,q,x 6H,o np,Hrrc pe(ei!e,
i€pDoraqubno
6
Ę6u mlemo mAm ni. {aylHHe
p.Eetsu ,BMB prA rctsqmryu
Monor!6ó!,, Pe]y,L,arcM
l]Morc
pa6f,a !b. qad,, B nepByr MoHoĘioxb 6d,n BM6_
sćHU dlEoj mopd. rccPHBo mocrM ł cylreooy ,melobaHkl Ho
B n pDyb óqepenL npeloas'm ppaneplcmry pemo,!, HempHg o&
Ńnmm , óo{ [email protected] fi monum!ĘcMx npoq€ocoD,
mpNe onpe!ćn,M nepeMem B o6n.m @epcm U T'B (sam I),
KpoMe mm l pa6oty 6M! BMMem rrD§ nocM(.ib óqlM DonDocN TlecÓ[email protected], mAepcm , nMlBqecłrrum B cĘagd l'fxgorc
(rł!cB II) { ce&pDoń t(aD(e (sd6 III),
c [email protected],eM
B
[email protected] rc,,en,BBofi MóBóĘdoxo npelooM.{H p€jyJnm {c,
MgAoąHłii] (emtwc, pM{qHNx fun.ml ductM Mem, 3m cmeo6_
peo. rccne,qowre mldMHx c,r}qeą D mpoĘ npeĄle Bcerc] onła_
ko fi o6!,cne{o oco6efrocm pymslcfu y !,T B pfugmx nomlc.o
m cr&emd 3a c$ąnoM { IońTox Ko,łe,
orclya noA!.p*iyB, sŃ reMa ĘądNeĘDrx pi6d
pe
gdemom
rcMnpoMncca
Merqy
[email protected]@
layl$Mn
łnnfuM
qJefioB [email protected]ćm& .mpoĄ oene{LF npoaueHnc
x ,c_
ufu(
,drftx
,
}
'mpe.aM!
deloDan n, , lprnx ÓampóB,
I&łd cofum E Ę* qmn, B nepm' npąqNćxb fil6paHfre npG
ó.m, mpHe ĘWó Mł 6Bsrc 6MJ NnoDrW l 6opńu 9
ĄepcrB B McreM p.motse. ng4.&óp lonop Al|rei xoĄ6N
sp.nćprłą Ęo.pafucecMe, nprpoA e! lcmp!rc-ryr!łTHd€ , !exoĘa},q.cug oco6eHHofr coqxulHdx , flonms.cex ĘouMoą
[email protected] D !.rroE. B cmen dfŃ o{ paccMapłe{ npoMoe { Hn_
mĄ* I(rMa3ą cneqóWecxrc noc,ącDM cruGoeBn rp,x,qn,
nóoD , , eu . pedłrMx colpęk9BHon łmHn. B nocnefu. A.o,IMe_
nr nqqepx,Bą rcp M,óH lpeBxocn, TlaAnqxu DpcĘx HapoAoB
[email protected] @MMąourlq!€ii o6uemĘron xmH{,p.lyJFaM
qm nal ]*Aexun! pa3łmem r?anuuloxBore yMald npM(,eM_
E odp&,M
mPlrfr),,p!}m
c o6!fio
rn
[email protected] bHąi,nd,
{o
@oBpeMeMo npo,BJrffi mĘ6mcB iórepH!9qlx B cltspe o6nrecmeE_
cGnomqecM , npor3BoMEmn oTDo .H{!, Ho np.6reMa 6yĄ!e
m KaEma l rBaql,Mlfioll ctneb{ cmlDa c Teyj mo M*nyHżpoFHe
5l
ueB:łu cMH BHgrynM B nMl3y panrwxx Mpra8NE Molepnrgql,
perloia, Hć nprHnMJ Bo BHłMIH € ,crcpn( ! T!ąfiqfi xaBń9
l| ueMuo.B cep.!]r, np€ncTaMrgT I(aBM3 c ,oqx, 1pgHł, conepirqecrBa M,poDhix lepxlB 3a rccnolcToo B pe.noHe. no €ro Mle rb.
necTa6lr6xHn krBxar rr 3a cBoe.o cTpaTe.rqecxoro nMoxexł, ł !urcx, nprpo!Hdx pecypcoB ,BrreTc, noneM 6nBd uero.o pea rccylapfi!,
nónyleq e kóqitrÓn, qd! repplróp!.n l&bk$a Móxć, ćrlrl npelbllen
x ycTlnoMeEfirc re..MoMn Ha eBpa3rncrcM
B cNil mm69 ToMa0 cftMtrxolcs pa.cMdplMd mpaEmecme
agexle loxHorc Ka!ruo @ EDponeficrcro coM!. ADrcp tpm!qe*{
ole{rBa fldr kr lc 3 pćr,orć B cńŃ MBoŃ B!,Md,, yldidc,
pocc{icc.py3mcrcn mnk, y\.crm EBpo.osa B parPeuelu rc!Ó_
da6rm9q!{ [email protected] B pergone,
'nna
'
EĄe l)M cm§ [email protected]! Ai!*ei xoAy6.Ńro nocBlqela
mMe_
ecex rpynn ra [email protected] AnoP }nopr!o_
ł, 4ftqewn ł cy6 fr necrnn.oc,dB
pe oHa,6o,Lnoe E{,MH,e y! *, !M MĘał,u p&ce,dE ! M,.
pau,M] qrbrype, [email protected]{nocTrM MeTMnaa , o6p8a flN! M(e,
an [email protected], H, oole D,HHX hpabćp,c K [email protected] enpocH
,M6dNx ł rHrq.cM Ęynn. norqepMrrpoAoB , trĘNecMx llynn rurMc, psy]]6m,
Bamrj {o nepećd€Brr
rcM loopoBnbnoD BNfu. no
p&e dyqaćB cjelcB,eff [email protected]@
nprHyueMi x yrpo3H 6{@0 qecrcMy c]lemBaH{D 3fiocoB, Anop
npelnD{n{MaeT noN y on{can nolonnery monojillmecxn rcHÓ,m,
mBj nópfilaou,x pu,lnHe QĘM HauoBd{rMa..
E
TpeM cafl! xB{e Facr{Mc,
An€K! !p.
lcphuoBa, AŃp sM3Ęy* ,poqeed óopMĘoMn, nMmqecxn
p.flM& loxnorc KaBxaa onncHB. naMom.cxre lNe{M Ęąl
MT ApMeul, Ąep6anlxaqa , lpy]l!, oopMy]rrpy{ rc]{g, !rc cMela
pćxxyoB B Tlx cTpaHd Mox{ npofion.{ n, L B dyue BHyr!€,Heb
peeJeł!, nullmecxlx )rm, no Moxfl nocTsm nor y.pGy mcy_
!9pcB.BnHn clBepetsnd , Ę!Eó x e!fuy r!Ęa{cŃn lofu§. Mno_
m MlMaHłl y!mm, nepcnemEaM paBlo, if,łloB Uacv. no
MncHro A, xpMoM. qeExep{@ AeMoĘlllD B rccy!.pcM toŁioN
[email protected] lMdc,
cTaTben npoó€ccoF
nepMM urmM k ,no& noąeMoęm no MHenlr
ampa,
nocTleMołpdlsecml' 5noM 6y!f xrIL B [email protected] laxpHrcM
'ramDB}m
M,pej Ee
pon6 6y!yr ,rp!B ne paB{T,e leMoĘfl,cecm {,c_
a mTęecd 6onMx bpnopau,n.
''rrToą
tlnMM Ro a.B.kr lHororpy lcNĘrM, ócó6€Bxocff x noc
xqecrcn ]Jrm ApMe{M. ArąóaruxaM
a2
l
rpy3{r, Bon6 oe
ceck{x rctsÓn,n
Bffire yląrfrc,
B
Dor{
norrslecMx JJIT
A6xa!{, Iomdl ocćfl{ !
Hmpró
B
TH{_
kap.6ue,
npeAnpr{rn ronMi.}i alu!! rcndrryquomlx
óć{oB xi' Monden nonm{qecxob pyrcBolcm B ApxeHrr, APp6an!
eBe ,lpy3n. Ero leneloDaHM [email protected] m npo6jesHlM !UUp0_
M!r.ł x.pTr!{hcx'
B mx caa{sx ,Młc,oyBxq,oMpoM,e M9xmnŃos pabHoBem,
monenM M*Ay TITM d!d63Nx cefueHmB Mlnr, IłHmmyT
npBrleHtl npaa [email protected] por.j onpeldr, 8x}Tpemob , BHeE8rF
coM
3
Tpff WB
pa6md, nocMuefiM npolecclM ĘaHcoopMa!flł nonl_
me.rcił T'ru xa cercpHoM KlBre, dęHBMd cTaMn [email protected]!
A,.K.up. łnm, lB4fiom ,ŃeloBarw, oAHob {] omoEmnen
cóBpeMenHon pocc crct ulm ronMuinK, n loKĘnnH {óoeDp8!nc,
M, ornpaBHon rcW' pec}xqer{n lMn ocMldffre nom apkó
vo!ąm @q{Mbdon [email protected] B Mpoii a deąoM le,r&Dhdx ulo_
mrmleM n-łr}tB . npouecoB oBFMemod' cĘHBaąc,
'orrn,
vrpueuoftń l Ę}m]! Tpą-!{$oHHorc Óuem, A Ą]m aHarmnpyd
[email protected] o6IIlllH ceręHorc [email protected] B coBacen , nocMfunn !ęn_
ou, olnmHbHoł qc,to' ooffirc neplola 6HJa erc cNoMeFró,M rk coBpeMeBHore ŃrcoBal B m Bpćfu d ono npqqfuNuo co6on
lpfłto c}cre}ry ycrcpdi{on, nerm!rurcm{mn [email protected] 1!żnG
oolmr Ńqfu, ne nD.Uelun fff! Mmurmlecrco psDmb,
B cm, c 3TłM @H!x ó!,u!MeE!m,i @p MeXĄ/ rcglle?rJ,M,3ueii
óueheHnom E Ń,urM6HoM !,cxypce coE4mn nonłmecrcfi MB
, óanBecnM nufreMeM !d, no ićHłF {oeloBftfu. luu,OFlc_
Ęt dpxwolepH Neł łHon xapm
lł ł po(rM mqelM ,uM Mk numcecrcD óakTopa, ceBepfiHn X,}
B pa$apuMfti eopoM rck apeHa Mno,li]nemrc [email protected] Ńmr{M
Ęxry 3lll'mrj ,MLrdM, (IĘMm, { mrpaTrdfurj mPNe BHćry.dfu npo mpmB* Moonrn,
M,iu cIoB[eB.{, xp,aqecn ouex,4s nu, ry 4eAe!€j6Hdx
Mćtn ,a ceEPtsoM [email protected], nporoorpy [email protected] cueHapM pr!B,M co6lB| ! penoie, nomMHePkD, penoH!laHoB
,s,}lpemel
^l
!ĘłM,renr, fro ,M{c, mquo npoućcca @ldeHM c.EepHórc l(aE
Ba o Pocc{l, B noc,ąMe mF Pcc,rcrce p)rcBoAfrBo nm.ac, nPG
reAefiomm! ]rcMy npo!€ccy, npeePxgnMMc, nonnfu npoBąem,
p€OopM B mgcT!ryunóHHon, no,m.c4mó, 3xoioMffqecrcn, cou! Mon
ćłĘp. a TaMe § cÓ.pe o6Ecne9eH 6eTnacHoo,, Afup dm],py{
peoopMH u
!a-
cBoD oqenr:y
u
p4yn6mtfu,
ncprtrU M. c!Mn,.B e m,pyf cneq,ónry nomu_
yut
c.cMx
Ai cćBą{o KaBw, nołr§Mfl @}n}apD ,x {nopfiDj
npoóeccop
* c npóqeccoM oopMnpoBM coDpeN.EEon ,nH nł óo,e nre
pln Tp ruoHxHx THncećM,!r peruora AHU{3{p}5 cyl!ćźbye
un re{Irdrysbro,Maquo qecx}nłmap, MoprcmreTBcem
o.pe,9e{n B rccIeloia{,r sh Ba ce&pHoM KlBre. o{ onpeAejra
ipaB[rirrn cnon M ,oe6mmem, E q.M cocmn em drmg d [email protected] 3s
uoHHdx 3n!r peBoHa Pe. oHdbHHn nm6rruMem gD.qM m pocćrnćbr$ łĆIe6,TM.ma ! c&Ń peuĘył łópnopi ExHę m @mHe
lmepccH .os€lHerc Amp onrclw npouecg j [email protected] [email protected]
lllrru
peruoHa. B {&i{oc , Ha np,MePe
fi.
B !]Y x€ iĘJórewty DnrcxBmc, [email protected]{oMBe Bu€pnr
Tllm
Ę[email protected] [email protected]! p. oHulHon TluEln D
meH lerl,] loo! p.r!o{ME{Hx nuepoB ! M€móń
@rcpNn
urrci AŃp
KopoBf,u,
ryolecc€ oÓop_
nMmsecml'
ndTsąo, ooMlu.B ,Menfl, ! MexfrmMH MiHoMn nM_
fkkk , ,,eMeExoi' leMoxpm{n Hr ceB.pHoM ([email protected] cs{ p!.qxeEM
xĘH
srcp ffiDcĘ{p}E lPrMepN,,] nMnq€crcn
qecHr, oH
dł_
luŃdtuee
D Ęer!
Poc_
cly l.*cn m nohMa| u Ęese&bp d oi cm6M|,Ę)E(ei loll
rafi, !rc
cy,lrefBoEHłe ceBepHoro Kogxe
TpMuomom [email protected] !
ceB€pioM
peruoHe
r(oNoBcM ooóc{ord&fr rt3rc o mM. m Tęp.pmM !.
[email protected] {M€{ EorcB9Bry6 Ę{poAy c onHoii mpoBH, ]m
Kurmoó
ped!{syTpora6doMcHodn!p9 oHejclpymi To3ŃemEnNire
Mem nduTfiqe*{x Mnymulit B nóImlcećbł firp. [email protected] c aĘ}6ex,
frMl u€HTpaMu adl AHdx}rpy, npnqrHN , me!cTB!, oBpsMeH{Nx
m{Q'!mą lmp ocrum,nMm' ra&ć Ha ŃMj Mx om łcnoDrm'
B udrx xaHrnynffpow!, ÓuecrmtrM @a{!eM, B
-f6e [email protected]!n_
.' mBĘm§. npwepH mmj łak Boooxem§e rc,Ómm , rcppóp'c_
lcelMe dm, H. ceuepno{ h Mr 6Ml qtndLbeH! numce.rc'
MNł, B crcEocTl
j
AiD' 6!q{x[E
npn
oPrmą.,
DH6opoB
m
p.noHoB,
mrcmam rMqeHle
! npoqecc. ÓopMn_
"&&e(B
poMM no,hlgecrcii TrN Ha ceBeFoM Ka.re, fu [email protected]
echMa 3HaqlMolt mGcorruuHon ĘynnH &HHdn Ńnpoc olefi} 6nr'3ox iNpy - MololoMy ygeHoMy. rcTop6lł
NU8Bo yl&TB}Ę D xa]rm
!r{xeH{!, B d k paccMdp,Baąc, ,crcpM oopMnpóBM, (eq*ii
TmH, AŃp nolcepx,Bid, {o @n lrpM m6M8{pyo!!m pm
Ba l(aD6.. a h óqę@HHGloD c..hn Aefiąlnom odooo6myd
o6ecn*exrB 6eTnacHofr! ! IrejŃHofrfi perxofia, B os6e aH nlrPyąc, pM fiMarlra( nMr cecxorc{lyxoBHorc, !€pa MB

Podobne dokumenty