Polityka Spójności

Komentarze

Transkrypt

Polityka Spójności
Polityka Spójności
Program prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej
broszura informacyjna
1 lipca – 31 grudnia 2011
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (UE) przypada na szczególny etap agendy
europejskiej. Po oficjalnym zaprezentowaniu przez Komisję Europejską nowego kształtu polityk
unijnych, w Radzie i Parlamencie Europejskim rozpoczną się ich formalne negocjacje. Rozmowy
będą szczególnie trudne ze względu na gospodarcze, społeczne i polityczne skutki kryzysu oraz jego
mocno zróżnicowany wpływ na regiony UE. Trio prezydencji Polska-Dania-Cypr zapewni ciągłość
działań Unii Europejskiej umożliwiających płynne przejście do kolejnego okresu programowania.
Polska, jako kraj w szybkim tempie zmniejszający różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym
poprzez skuteczną realizację polityki spójności, ma do odegrania szczególną rolę w czasie, gdy rozpoczynają się negocjacje
nowej perspektywy finansowej UE.
Celem polityki spójności jest udzielanie wsparcia kompleksowym działaniom na rzecz dobrobytu przyszłych pokoleń
oraz inwestowanie w kapitał ludzki i intelektualny, co umożliwi europejskim regionom lepsze wykorzystanie ich potencjału
i stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym w skali krajowej, europejskiej oraz globalnej. W związku z tym Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej dostrzega wagę Strategii Europa 2020, a zwłaszcza jej realizacji w ujęciu terytorialnym, co znalazło odzwierciedlenie
w programie naszej prezydencji w obszarze polityki spójności.
Wierzę, że zgodnie z mottem polskiej prezydencji: „Polityka spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie
zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej”, niezbędna jest mądra reforma tejże polityki oraz
wzmocnienie jej znaczenia jako europejskiej polityki rozwoju i wzrostu adresowanej do wszystkich regionów UE. Jej cechy
takie jak wieloletnie programowanie, uwzględniające specyfikę poszczególnych terytoriów i obejmujące wiele sektorów, oraz
wielopoziomowe zarządzanie stanowią o jej sile i powinny być w dalszym ciągu wzmacniane. Takie zintegrowane podejście do
rozwoju jest w pełni zgodne z tradycyjnymi celami tej polityki i umożliwia pełne wykorzystanie potencjałów rozwojowych.
Po czterech latach europejskiej dyskusji nad polityką spójności po 2013 r. jestem przekonana, że wszyscy partnerzy w UE
będą konstruktywnie dążyć do porozumienia w sprawie jej zreformowanego kształtu, które zarówno zwiększy jej
efektywność jak i zmniejszy obciążenia dla jej beneficjentów.
Wierzę, że nasze starania związane z przyspieszeniem debaty nad przyszłością polityki spójności zostaną docenione przez
naszych europejskich partnerów. Jesteśmy zdecydowani objąć silne i wyważone przewodnictwo w Radzie, uważnie
wsłuchując się w oczekiwania wszystkich państw członkowskich.
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
4
Cele strategiczne
Polska prezydencja w Radzie UE przypada na szczególny moment europejskiej
debaty nad kształtem polityki spójności po 2013 r. Wraz z publikacją
propozycji KE w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych oraz rozporządzeń
dla polityki spójności rozpoczną się formalne negocjacje. Rola polityki spójności
jako polityki rozwojowej będzie rozpatrywana zarówno pod kątem zasobów
finansowych jak i kierunków inwestycji na rzecz rozwoju wszystkich regionów
europejskich.
Ze względu na wagę i czas potrzebny do przygotowania
dokumentów strategicznych oraz systemów realizacji niezmiernie ważne jest, aby negocjacje ruszyły jak najwcześniej.
W ślad za oczekiwaniami państw członkowskich prezydencja polska wyraża przekonanie o konieczności publikacji
przez Komisję projektów pakietu rozporządzeń dla polityki
spójności latem br.
Jesteśmy także przeświadczeni, że polityka spójności jako
jedna z kluczowych polityk europejskich na rzecz rozwoju
i wzrostu wymaga debaty nad jej strategicznymi aspektami
przy większym zaangażowaniu szczebla politycznego.
W związku z tym oba nurty działań prezydencji polskiej
(negocjacje oraz konferencje i spotkania ministerialne)
przebiegać będą przy aktywnym udziale polityków
i urzędników wysokiego szczebla, zarówno z instytucji
europejskich jak i władz krajowych i regionalnych.
Polska prezydencja wyznacza sobie następujące trzy
cele:
I.
Zapewnienie sprawnego przebiegu negocjacji pakietu
rozporządzeń dla polityki spójności po 2013 r. oraz
doprowadzenie do możliwie najdalszego konsensusu
w wybranych obszarach,
II. Wzmocnienie atrybutów polityki spójności (zintegrowane podejście do rozwoju i zorientowanie na rezultaty)
jako terytorialnej polityki rozwoju w ramach nowego
unijnego systemu zarządzania gospodarczego (ang.
economic governance) i Strategii Europa 2020,
III. Podniesienie rangi politycznej polityki spójności.
5
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Powyższe cele będą realizowane dwutorowo: w drodze
formalnych negocjacji nowych rozporządzeń dla polityki
spójności na forum grupy roboczej ds. działań strukturalnych
Rady UE (ang. Structural Actions Working Party – SAWP, B.05)
oraz poprzez nieformalną debatę, prowadzoną zarówno
na szczeblu eksperckim jak i politycznym. Nieformalna
debata przyczyni się do przyspieszenia i uzupełnienia
oficjalnych negocjacji.
Głównymi produktami powyższych działań będą
odpowiednio: podsumowanie debaty strategicznej
ministrów na spotkaniu formalnym w ramach Rady ds.
Ogólnych oraz konkluzje Prezydencji omawiane na
spotkaniu nieformalnym ministrów.
Port w Gdyni
6
Ambicje polskiej prezydencji
w obszarze przyszłości polityki spójności
po 2013 roku
Zaawansowanie negocjacji pakietu rozporządzeń
dla polityki spójności, zwłaszcza w obszarach takich
jak: programowanie strategiczne, koncentracja tematyczna, warunkowość i ewaluacja. Polska prezydencja
będzie starała się zakończyć dyskusję nad szeregiem
artykułów w tych obszarach, które są kluczowe dla
jak najszybszego rozpoczęcia etapu programowania.
Wyniki tej dyskusji oraz ewentualne kwestie do rozstrzygnięcia zaprezentowane zostaną na spotkaniu
formalnym ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności, które odbędzie się 16 grudnia br.
w ramach Rady do Spraw Ogólnych.
Przeprowadzenie pierwszego etapu dyskusji między państwami członkowskimi na temat projektu
Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) na spotkaniu nieformalnym ministrów odpowiedzialnych
za politykę regionalną, spójność terytorialną
i rozwój miast w dniu 25 listopada br., jeśli projekt zostanie opublikowany przed spotkaniem przez
Komisję Europejską. WRS, zawierając wytyczne nie
tylko dla polityki spójności, ale również innych polityk
wspólnotowych, powinny być przykładem realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju, które jest jednym
z dwóch tematów przewodnich prezydencji polskiej
i główną osią dyskusji na konferencji „Zintegrowane
podejście do rozwoju” w dniu 24 listopada br.
Zaproponowanie rozwiązań na rzecz wzmocnienia
wymiaru terytorialnego Strategii Europa 2020,
które zostaną poddane dyskusji na spotkaniu dyrektorów
generalnych odpowiedzialnych za politykę regionalną,
spójność terytorialną i rozwój miast w dniach 3–4
listopada br. i nieformalnym spotkaniu ministrów
w dniu 25 listopada br. Polska prezydencja skoncentruje
swoje prace głównie na wymiarze terytorialnym
polityki spójności. Przedstawione propozycje będą
przenosiły założenia nowej Agendy Terytorialnej
na praktyczne rozwiązania w ramach polityki spójności.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona instrumentom na rzecz rozwoju miast i lokalnego.
Przygotowane przez prezydencję polską raporty
i dokumenty koncepcyjne będą przedstawione
na ww. spotkaniach politycznych oraz na konferencjach:
„Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego”
w dniach 24–25 października br. oraz „Terytorialny
wymiar Europejskiego Funduszu Społecznego”
w dniach 29–30 września br.
7
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Podjęcie decyzji wraz z kolejnymi prezydencjami odnośnie dalszych prac nad praktycznym wzmocnienie
wymiaru terytorialnego w innych politykach UE.
W ten sposób wymiar terytorialny zostanie wprowadzony do głównego nurtu debaty europejskiej, a ranga
polityki spójności, która służy dobrymi przykładami,
zostanie podniesiona.
Wykorzystanie konsensusu wśród państw członkowskich i regionów w kwestii szerszego zastosowania
podejścia opartego na dowodach i rezultatach
do wypracowania konkretnych rekomendacji dla
polityki spójności celem zwiększenia skuteczności
i efektywności polityki spójności. Debata podczas
konferencji „Polityka spójności oparta na dowodach”
w dniu 7 lipca br. będzie miała na celu wypracowanie
konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie.
Tatry
8
Główne wydarzenia
planowane
w trakcie polskiej
prezydencji
Dążeniem polskiej prezydencji
będzie przeprowadzenie
międzynarodowej debaty w ramach
organizowanych konferencji,
seminariów i spotkań na szczeblu
politycznym, która podkreślałaby
rolę polityki spójności jako polityki
regionalnej/terytorialnej opartej
na rezultatach i zintegrowanym
podejściu do rozwoju.
Poznań
9
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Harmonogram najważniejszych wydarzeń związanych z polityką spójności, planowanych przez polską prezydencję
Spotkanie dyrektorów
generalnych
Nieformalne spotkanie
ministrów
03–04.11.
25.11.
Formalne spotkanie
ministrów odpowiedzialnych
za politykę spójności
w ramach Rady ds. Ogólnych
16.12
Polityka spójności
oparta na wynikach
Terytorialny
wymiar EFS
07–08.07.
29–30.09.
lipiec
Efektywne instrumenty
rozwoju terytorialnego
24–25.10.
sierpień
18–19.07.
15–16.09.
Konferencja
na temat
programów
transnarodowych
październik
listopad
grudzień
SAWP*
SAWP*
SAWP*
SAWP*
10–13.10.
OPEN
DAYS
24.11.
wrzesień
SAWP*
Seminarium
nt. wymiaru
terytorialnego
w politykach
rozwojowych
Zintegrowane
podejście do rozwoju
19–20.10.
17–18.11.
Przyspieszenie
reform
– wsparcie EFS
dla dobrego
rządzenia
Instrumenty polityki
spójności jako
narzędzie wsparcia dla
regionów borykających
się z problemami
rozwojowymi
28.11–02.12.
12.12.
ESPON
Weeks
Seminarium
dotyczące
ewaluacji
oddziaływania
interwencji
publicznej
LEGENDA
Spotkania polityczne: ich celem jest poczynienie postępów w odniesieniu do kluczowych zagadnień związanych z polityką spójności, w tym rozwojem regionalnym, spójnością terytorialną i rozwojem miejskim
Konferencje/seminaria: ich celem jest promowanie międzynarodowej wymiany informacji i wiedzy, będą stanowić forum współpracy ekspertów i decydentów politycznych oraz dostarczą możliwych rozwiązań w odniesieniu do przyszłego kształtu polityki spójności
po 2013 r.
* SAWP – Structural Actions Working Party (B.05), czyli grupa robocza ds. działań strukturalnych. Polska prezydencja przewidziała
możliwość zorganizowania maksymalnie 24 spotkań tej grupy (średnio 3-4 spotkania w miesiącu, w tym spotkania dwudniowe), ale
decyzja dotycząca organizacji konkretnych spotkań i rytm prac SAWP zostanie podjęta dopiero po poznaniu ostatecznej daty publikacji propozycji rozporządzeń dla polityki spójności oraz innych dokumentów rozpatrywanych na forum tej grupy.
10
Zakres debaty
Wszystkim działaniom podejmowanym przez polską prezydencję przyświeca
następujące motto:
Polityka spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana
odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej
Program, którego celem jest przyspieszenie debaty,
koncentruje się na dwóch tematach przewodnich:
zintegrowane podejście do rozwoju obejmujące
tematy takie jak: programowanie strategiczne,
warunkowość ex ante, terytorialny wymiar polityki
spójności, system zarządzania wielopoziomowego
oraz instrumenty wspierające rozwój terytorialny –
powiązania pomiędzy różnymi instrumentami
oraz
zorientowanie polityki spójności na rezultaty
obejmujące takie bloki tematyczne jak: koncentracja
tematyczna, ewaluacja, mechanizmy ukierunkowania
na rezultaty oraz wskaźniki.
Prezydencja polska zakłada możliwość uzupełnienia
programu o inne istotne aspekty realizacji polityki spójności
jak np.: architekturę celów (możliwe zmiany w obecnie
istniejącej architekturze celów, jak również strategiczne,
finansowe i operacyjne konsekwencje tych zmian),
system wdrażania i zarządzania finansowego (system
instytucjonalny, zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
zarządzanie i kontrolę finansową) oraz zasady ogólne
(dodatkowość, proporcjonalność, itp.). Włączenie ich
do programu polskiej prezydencji będzie uzależnione
od przebiegu debaty w pierwszej połowie 2011 r., zakresu
oraz daty publikacji przez Komisję projektów rozporządzeń
dla polityki spójności.
11
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Premier RP Donald Tusk na V Forum Kohezyjnym w Brukseli (31 stycznia–1 lutego 2011 r.)
12
Zintegrowane podejście do rozwoju
Tematy, które mogą zostać rozwinięte w czasie
polskiej prezydencji w obszarze Zintegrowane podejście
do rozwoju, to:
Programowanie strategiczne
Programowanie strategiczne obejmuje zagadnienia
dotyczące struktury i powiązań między następującymi
dokumentami strategicznymi w ramach polityki spójności:
Wspólne Ramy Strategiczne, Partnerski Kontrakt Rozwojowy
i Inwestycyjny oraz programy operacyjne i inne powiązane
dokumenty. Duże znaczenie będą miały również: sposób
koordynacji polityki spójności z pozostałymi politykami,
możliwe podejście wielofunduszowe jak również zdolność
do wykorzystania całego potencjału Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) bez wprowadzania barier, które
zmniejszyłyby skuteczność zintegrowanego podejścia.
Instrumenty wspierające rozwój
terytorialny
Debata nad instrumentami wspierającymi wymiar
terytorialny będzie obejmowała kwestie specjalnych
rozwiązań dla miast (w rozumieniu obszarów funkcjonalnych) i obszarów wiejskich oraz powiązań między nimi.
Debata ta będzie również odnosić się do przyszłych
mechanizmów funkcjonowania Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT), w tym Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) oraz strategii
makroregionalnych. Prezydencja polska będzie m.in.
odpowiedzialna za przegląd wdrażania Strategii UE dla
Regionu Morza Bałtyckiego. Będzie także kontynuowała
debatę na temat terytorialnego wymiaru Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W celu zapewnienia zintegrowanego podejścia do rozwoju
w odniesieniu do obszarów przygranicznych istotna
będzie również kwestia włączenia programów współpracy
transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (EISP) do przyszłego celu polityki spójności
– Europejska Współpraca Terytorialna (niezbędne jest
zapewnienie harmonizacji zasad, procedur wdrażania
programów EWT i EISP).
Agenda Terytorialna 2020 jako użyteczne
narzędzie do wdrażania polityki spójności
Efektywność polityki spójności może zostać zwiększona
poprzez prawidłową realizację zintegrowanego podejścia
oraz jej bardziej wyraźne zorientowanie na rezultaty.
Konsekwencją takiego podejścia musi być szczególne
uwzględnienie wymiaru terytorialnego w dalszym rozwoju
polityki spójności. W tym kontekście Agenda Terytorialna
ma do odegrania ważną rolę: powinna stanowić użyteczne
narzędzie do wdrażania polityki spójności oraz dalej
wzmacniać jej wymiar terytorialny jak i innych polityk na
poziomie UE i krajowym.
Agenda Terytorialna została uzgodniona przez ministrów
odpowiedzialnych za rozwój przestrzenny w trakcie
13
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
spotkania nieformalnego ministrów, które odbyło się
w maju 2007 r. w Lipsku. Jej celem jest uruchomienie
potencjałów tkwiących w regionach europejskich oraz
wykorzystanie ich różnorodności terytorialnej z korzyścią dla
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy
w ramach zintegrowanego rozwoju przestrzennego. Polska
prezydencja przedstawi propozycję integracji priorytetów
Agendy Terytorialnej 2020 i Strategii Europa 2020.
Nowe wyzwania dla systemu
wielopoziomowego zarządzania
System wielopoziomowego zarządzania, na którym oparta
jest polityka spójności, powinien być spójny z ustaleniami
dotyczącymi programowania strategicznego, warunkowości czy instrumentów wspierających rozwój terytorialny.
Dyskusja dotycząca kwestii podziału kompetencji między poziomem centralnym, regionalnym i lokalnym powinna przynieść efektywne rozwiązania, uwzględniające
różnorodność systemową w poszczególnych państwach
członkowskich. Polska liczy również na wkład Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Centralnego do
dyskusji na temat najefektywniejszych sposobów wdrażania zintegrowanego podejścia. Zostanie on następnie
14
wykorzystany przez polską prezydencję, aby pokazać, że
polityka spójności stosuje tę zasadę w praktyce.
Warunkowość ex-ante oparta
na mechanizmie tzw. warunków wstępnych
Przełożenie na konkretne rozwiązania propozycji Komisji
dotyczącej zwiększenia efektywności polityki spójności
i polegającej na określeniu ex-ante czynników sukcesu
współfinansowanych inwestycji, będzie wymagało
bliskiej i intensywnej współpracy na linii Komisja-państwa
członkowskie. Dyskusja w tym zakresie powinna opierać
się na dokładnej i rzetelnej ocenie efektywności narzędzi
proponowanych dla polityki spójności, realności ich
zastosowania oraz wpływu tych narzędzi na obciążenia
administracyjne. Otwartość, z jaką Komisja omawia powyższe kwestie z państwami członkowskimi i pozostałymi
partnerami, niezwykle cieszy polską prezydencję oraz
pozwala mieć nadzieję, iż Komisja przestawi dobrze
uzasadniony projekt, będący w pełnej zgodności
z zasadą subsydiarności i proporcjonalności, uwzględniając
jednocześnie trwające dyskusje i pojawiające się obawy.
Osiągnięcie znacznych postępów w tym obszarze podczas
polskiej prezydencji umożliwi szybkie rozpoczęcie negocjacji
dokumentów programowych pomiędzy Komisją Europejską
a państwami członkowskimi i regionami.
Podejście zorientowane na rezultaty
Tematy, które mogą zostać rozwinięte w czasie polskiej
prezydencji w obszarze Podejście zorientowane na rezultaty, to:
Ukierunkowanie na rezultaty
Propozycja KE dla przyszłej polityki spójności będzie
obejmowała również mechanizmy mające na celu
ukierunkowanie programowania strategicznego i procesu
realizacji tej polityki na rezultaty. Do tej pory rozpatrywane
były różnego rodzaju zachęty polegające na nagradzaniu
lub karaniu w zależności od postępów w osiąganiu celów
określonych w programach operacyjnych, np.: europejska
rezerwa wykonania, krajowa rezerwa wykonania,
modulowanie poziomów współfinansowania, wstrzymanie
zwrotów z Komisji lub przesunięcie części alokacji na
bardziej obiecujące działania. Prace w tym zakresie powinny
mieć na celu wypracowanie skutecznych mechanizmów
pro-efektywnościowych, które jednocześnie nie będą
generowały niepotrzebnych, dodatkowych obciążeń
i kosztów administracyjnych.
Koncentracja tematyczna i Strategia
Europa 2020
będzie również koncentrował się na określeniu powiązania
celów polityki spójności z celami Strategii Europa 2020 oraz
zapewnieniu, iż cele strategiczne zwłaszcza w dziedzinach:
B+R, innowacyjności, zatrudnienia, edukacji, wykluczenia
społecznego, ubóstwa, zmian klimatu i energii oraz transportu są odpowiednio realizowane w ramach istniejących
polityk krajowych i UE. Tak określone cele należy osiągnąć
bez utraty elastyczności potrzebnej przy alokowaniu funduszy na odpowiednim szczeblu, która jest niezbędna do
osiągnięcia pełnej efektywności tej polityki. W debacie
pojawi się wątek harmonizacji zasad wdrażania istniejących
instrumentów i przedyskutowania możliwego zakresu integracji ich celów (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, EFG).
W przypadku współpracy transgranicznej dyskusja będzie
toczyć się m.in. wokół wprowadzenia formalnego wymogu
przygotowania i przyjęcia wspólnych ponadnarodowych
strategii, analizujących wyzwania rozwojowe obszaru
współpracy, w tym wskazujących na kluczowe dla danego
obszaru priorytety. Jednocześnie strategie te będą stanowiły
bazę dla przygotowania programów operacyjnych
współpracy transgranicznej oraz będą stanowiły polityczne
zobowiązanie decydentów do efektywnej realizacji celów
przyszłych programów.
Temat ten wiąże się z koniecznością znalezienia równowagi
między dążeniami do większej koncentracji przy jednoczesnym dostosowaniu terytorialnym priorytetów Strategii
Europa 2020 do regionalnych i lokalnych uwarunkowań
gospodarczych i społecznych. Powyższy obszar tematyczny
15
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Ewaluacja jako narzędzie zarządzania
strategicznego
Silniejsze oparcie polityki spójności na rezultatach
możliwe będzie jedynie pod warunkiem wzmocnienia
narzędzi ewaluacji na różnych etapach zarządzania
środkami europejskimi. Wyniki ewaluacji powinny być
lepiej wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji
strategicznych dotyczących instrumentów i kierunków
interwencji (koncentracja tematyczna). Innym ważnym
aspektem w tym temacie będzie dyskusja o możliwościach
wykorzystywania ewaluacji w celu intensyfikacji debaty
strategicznej o efektach polityki spójności.
Jednolity system wskaźników
Polityka spójności powinna być oparta na dowodach
i rezultatach, co wymaga wypracowania funkcjonalnego
i spójnego systemu wskaźników. Debata będzie dotyczyła
sposobów opracowania takich wskaźników i ich powiązania
z celami strategicznymi oraz Strategią Europa 2020.
Gdańsk
16
Inne bloki tematyczne
W zależności od zakresu merytorycznego debaty
i przebiegu procesu negocjacji nad przyszłym kształtem
polityki spójności w czasie polskiej prezydencji mogą zostać
omówione również inne tematy, tj.:
Architektura celów polityki spójności
Kwestie w ramach tego obszaru będą dyskutowane
do pewnego momentu równolegle – w grupie
odpowiedzialnej za pakiet dotyczący polityki spójności
oraz w grupie odpowiedzialnej za negocjacje Wieloletnich
Ram Finansowych. Najważniejsze tematy omawiane w tym
obszarze będą dotyczyć m.in. architektury celów polityki
spójności, wsparcia dla regionów przejściowych, stosowania
tzw. metodologii berlińskiej, alokacji dla Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Społecznego jak również alokacji
dodatkowych.
System wdrażania i zarządzania
finansowego
Większość państw członkowskich oczekuje od Komisji
Europejskiej przedstawienia propozycji zmierzających
w kierunku zmniejszenia obciążenia weryfikacją zgodności
proceduralnej w polityce spójności na rzecz zwiększenia
koncentracji na monitorowaniu i ocenie rezultatów
jej działań. Jest to jednak bardzo trudne zadanie,
na które składać się będzie szereg szczegółowych, niekiedy
technicznych, choć o dużym znaczeniu politycznym,
propozycji dotyczących przede wszystkim systemu audytu
i kontroli, zasady automatycznego anulowania zobowiązań,
instrumentów zwrotnych, projektów generujących dochód,
zasad kwalifikowalności i innych.
Zasady ogólne
Zasady, leżące u podstaw działania polityki spójności, są
tematem przekrojowym, który będzie się pojawiał przy okazji
wielu dyskusji ww. obszarów tematycznych. W zależności
od postępów w innych tematach polska prezydencja może
podjąć się negocjacji artykułów poświęconych tym zasadom
podczas spotkań grupy roboczej ds. działań strukturalnych.
Do najważniejszych zasad należą: subsydiarność,
proporcjonalność, dodatkowość, zarządzanie dzielone,
komplementarność, spójność, koordynacja, partnerstwo
czy terytorialny szczebel realizacji.
17
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Inne wzajemnie powiązane
kwestie podejmowane w trakcie
polskiej prezydencji
Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych
Negocjacje te mają duże znaczenie dla przyszłego kształtu
polityki spójności i innych polityk oraz ich miejsca w budżecie. Decyzje odnoszące się do kwestii o bezpośrednich
implikacjach finansowych będą zapadały w ramach Grupy
Przyjaciół Prezydencji (Friends of Presidency) dla Wieloletnich Ram Finansowych (rolę wiodącą w tym procesie
odgrywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Należą do
nich w szczególności alokacje na poszczególne cele wymienione wyżej w ramach bloku tematycznego Architektura
celów polityki spójności, ale możliwe, że również inne kwestie
(np. warunkowość) mogą trafić pod obrady tej grupy. Polska prezydencja podejmie starania, aby dyskusja nad tymi
elementami polityki spójności nie została zredukowana
wyłącznie do aspektów finansowych i zadba o podkreślenie
ich znaczenia strategicznego, a mianowicie ich znaczenia
dla efektywności i skuteczności tej polityki.
Przyszłość polityk sektorowych UE:
innowacje, transport, itd.
Równolegle do debaty na temat kształtu polityki spójności po
2013 r. odbywać się będą negocjacje w sprawie przyszłości
polityk sektorowych UE. W celu zapewnienia spójności
18
działań niezbędna jest współpraca pomiędzy podmiotami
zaangażowanymi w te procesy. Dotyczy to w szczególności
przyszłych instrumentów wspierających polityki dotyczące
innowacji, transportu, środowiska i zmiany klimatu w UE.
Przyszłość II filaru Wspólnej Polityki Rolnej
Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych obejmą
również negocjacje w sprawie nowych ram strategicznych
i legislacyjnych Wspólnej Polityki Rolnej. Działania
realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dotyczące
wspierania rozwoju lokalnego, w szczególności rozwoju
obszarów wiejskich i ochrony środowiska, energetyki
oraz przystosowania do zmiany klimatu, idą w parze
z wieloma działaniami w ramach polityki spójności. Będzie
to więc idealny moment do poprawy współpracy między
funduszami polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej.
Przegląd Rozporządzenia Finansowego
Rozporządzenie w sprawie reguł finansowych mających
zastosowanie do budżetu rocznego Unii poddawane jest
rewizji w cyklu trzyletnim. Przepisy rozporządzenia regulują
między innymi zasady systemu zarządzania i kontroli polityki
w ramach zarządzania dzielonego, w tym polityki spójności.
Propozycja rozporządzenia przedstawiona przez Komisję
Europejską jest omawiana w Parlamencie Europejskim oraz
w Komitecie Budżetowym Rady Unii Europejskiej, w którym
Polska reprezentowana jest aktywnie przez przedstawicieli
Ministerstwa Finansów. Spośród przedstawionych przez
Komisję propozycji nowych przepisów kontrowersje wśród
państw członkowskich budzą m.in. założenia systemu
instytucjonalnego oraz mechanizm rocznych rozliczeń
z Komisją (ang. annual clearance of accounts). W trakcie
polskiej prezydencji w Radzie UE prawdopodobne jest
przyjęcie Rozporządzenia Finansowego, co umożliwi już
po polskiej prezydencji w 2012 r. rozpoczęcie debaty nad
przepisami odnoszącymi się do systemu wdrażania polityki
spójności stanowiącego element pakietu rozporządzeń dla
polityki spójności.
Zmiana rozporządzenia 1083/2006
w zakresie instrumentów finansowych
Prezydencja polska zamierza sprawnie przeprowadzić
prace nad zapowiedzianym przez Komisję Europejską
projektem zmian w rozporządzeniu ogólnym nr 1083/2006
regulującym zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013, który ma
uregulować kwestię instrumentów finansowych nie objętych
przez art. 44 obecnie obowiązującej wersji rozporządzenia.
Przegląd Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego
Prezydencja polska będzie m.in. odpowiedzialna za przegląd
realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
(SUERMB), gdzie resortem wiodącym jest Ministerstwo Spraw
Zagranicznych przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego. Podstawę prawną dla tego przeglądu zawiera
zapis Konkluzji Rady Europejskiej z października 2009 r.,
wzywający Komisję Europejską do przedłożenia Radzie UE
Raportu z postępów realizacji Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego do końca czerwca 2011 r. Jednocześnie
pierwszy Roczny Raport z postępów realizacji Strategii
z 2010 r. opublikowany przez Komisję Europejską wskazuje
na fakt, iż podczas polskiej prezydencji odbędą się pełne
dyskusje polityczne stanowiące szansę dla przeprowadzenia
przeglądu. Prace te będą toczyć się na forum specjalnie
powołanej grupy roboczej w Radzie UE.
Przegląd Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji
Prezydencja polska przeprowadzi i zakończy negocjacje
dotyczące zmian legislacyjnych w rozporządzeniu
ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji. Ponadto podczas procesu przeglądu
rozporządzenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji polska prezydencja będzie zwracała szczególną
uwagę na koordynację funkcjonowania instrumentów
realizujących te same cele (Europejski Fundusz Społeczny
i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji).
Negocjacje i dyskusja nad przeglądem rozporządzenia
dotyczącego Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji będą prowadzone na posiedzeniach grupy
roboczej Rady ds. kwestii społecznych (I.01).
Przegląd rozporządzenia w sprawie
Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej
Polska prezydencja rozpocznie proces nowelizacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej (EUWT) na bazie sprawozdania Komisji Euro-
19
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
pejskiej z jego dotychczasowej realizacji. Na mocy art. 17
rozporządzenia w sprawie EUWT Komisja Europejska jest
zobowiązana do opublikowania takiego sprawozdania do
dnia 1 sierpnia 2011 r.
Przegląd Funduszu Solidarności
W trakcie polskiej prezydencji spodziewane jest także
przedstawienie przez KE projektu zmian rozporządzenia
ustanawiającego Fundusz Solidarności UE w Polsce.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni rolę
wiodącą w tym procesie. Prace nad tym rozporządzeniem
nie będą się odbywać w grupie roboczej ds. środków
strukturalnych.
Przegląd Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy
Z uwagi na rozpoczęcie działań programowo-wdrożeniowych mających na celu realizację nowej (drugiej)
perspektywy Mechanizmów Finansowych 2009-2014
w poszczególnych państwach-beneficjentach, polska
prezydencja opracuje we współpracy z powyższymi krajami
i przedłoży na posiedzeniach grupy roboczej ds. EFTA
informacje na temat stanu zaawansowania prac. Biorąc
pod uwagę różny stopień zaawansowania wdrażania
Mechanizmów Finansowych w poszczególnych krajach,
przewiduje się opracowanie takiej informacji w początkowej fazie polskiej prezydencji oraz pod jej koniec.
20
W ramach polskiej prezydencji zostanie dokonane
kompleksowe podsumowanie dotychczasowego tempa
realizacji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej w poszczególnych państwach-beneficjantach. To istotne źródło
finansowania polityki spójności w ramach rozszerzonej
Unii Europejskiej wygasa w połowie 2012 r. Na ten okres
przypada również zakończenie okresu rozliczeniowego
dla wspomnianego Programu. Prezydencja dokona
powyższego przeglądu na forum grupy roboczej ds. EFTA
w oparciu o informację na temat stanu wdrażania Programu
Szwajcarskiego, opracowaną we współpracy z krajamibeneficjentami. W pierwotnym założeniu taki przegląd
może posłużyć jako wstęp do dyskusji na forum UE
w sprawie przyspieszenia procesu wydatkowania środków
w ramach obecnej edycji i/lub ustanowienia ewentualnej
drugiej perspektywy Szwajcarskiej Pomocy Finansowej.
Program ESPON 2014-2020
Trwa dyskusja nad wzmocnieniem roli Programu ESPON
po roku 2013 jako niezbędnego elementu wspierającego
proces modelowania interwencji europejskich. Spotkania
dotyczące wymiaru terytorialnego polityk europejskich
organizowane podczas polskiej prezydencji ułatwią pokonanie kolejnego etapu w dyskusji nad kształtem Programu
ESPON w latach 2014-2020. Jedną z dyskutowanych opcji
jest realizowanie Programu ESPON jako Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Duże znaczenie dla
Polski ma również wzmocnienie praktycznego wykorzystania dotychczasowego dorobku Programu ESPON, m.in.
opracowywanych analiz wpływu polityk UE na spójność
terytorialną Europy i jej regionów oraz rozwijanie kierunku
dostosowania prowadzonych analiz do konkretnych rozwiązań i bardziej przystępnych form przekazu.
Współpraca państw członkowskich
w obszarze spójności terytorialnej
Kluczowym elementem w dążeniach ku wzmocnieniu
wymiaru terytorialnego polityk UE jest rozwijanie dialogu
pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją Europejską,
Parlamentem i Komitetem Regionów. Budowa wspólnej
płaszczyzny porozumienia wymaga przełożenia języka
Agendy Terytorialnej na język innych polityk. W tym celu
niezbędne jest kontynuowanie działań sieci Krajowych
Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej (NTCCP)
oraz ściślejsza współpraca z pokrewną Grupą ds. Rozwoju
Miast (UDG). Sposoby takiej współpracy będą dyskutowane
podczas polskiej prezydencji.
Tatry zimą
21
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Wydarzenia o wymiarze politycznym
podczas polskiej prezydencji
16.12. Bruksela
25.11. Poznań
Formalne spotkanie ministrów
odpowiedzialnych za politykę spójności
w ramach Rady ds. Ogólnych
Nieformalne spotkanie ministrów
ds. polityki regionalnej,
spójności terytorialnej i rozwoju miast
Cel: podsumowanie postępów w negocjacjach nowego
pakietu
legislacyjnego
na kolejny okres programowania w ramach polityki spójności
dokonanych podczas polskiej prezydencji oraz określenie potencjalnych obszarów
kompromisu, omówienie kwestii budzących największe
kontrowersje oraz wskazanie kierunków debaty podczas
następnych prezydencji
Cel: zaangażowanie ministrów
i wysokiego szczebla przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej
w debatę polityczną dotyczącą
strategicznych aspektów polityki spójności, w szczególności
w zakresie integrowania kluczowych
polityk terytorialnych w celu uzyskania inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
wzrostu gospodarczego oraz przedstawienie najważniejszych wniosków z dyskusji na temat polityki spójności
przeprowadzonych podczas kluczowych spotkań w ramach
polskiej prezydencji (w formie konkluzji prezydencji). Integralną częścią spotkania ministrów będzie konferencja
„Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, inkluzywnej i zrównoważonej Europy”, odbywająca się
24 listopada br.
Szczebel spotkania: ministrowie odpowiedzialni za politykę
spójności
Uczestnicy: 100 (ministrowie i delegacje)
Kontakt: [email protected]
Szczebel spotkania: ministrowie ds. polityki regionalnej,
spójności terytorialnej i rozwoju miast
Uczestnicy: 360 (ministrowie i delegacje)
Kontakt: [email protected]
22
03–04.11. Warszawa
Spotkanie dyrektorów generalnych
ds. polityki regionalnej,
spójności terytorialnej i rozwoju miast
Cel: prezentacja wyników działań
podejmowanych podczas polskiej
prezydencji w zakresie terytorialnego i miejskiego wymiaru
polityki spójności po 2013 r. oraz
przygotowanie do dyskusji na nieformalnym spotkaniu ministrów
Szczebel spotkania: dyrektorzy generalni ds.
polityki regionalnej, spójności terytorialnej i rozwoju miast
Uczestnicy: 120
Kontakt: [email protected]
Warszawa
23
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Główne konferencje
podczas polskiej prezydencji
07–08.07. Gdańsk
29–30.09. Warszawa
Polityka spójności oparta na wynikach
Terytorialny wymiar Europejskiego Funduszu
Społecznego
Cel: wskazanie, w jaki sposób
wykorzystywać
wyniki
ewaluacji na potrzeby bardziej
zorientowanego na rezultaty
programowania i zarządzania
polityką spójności, dyskusja wokół
koncentracji tematycznej, monitorowania i wskaźników (07.07); stworzenie
platformy do dyskusji pomiędzy przedstawicielami dwóch grup roboczych ds. ewaluacji z DG ds. Polityki
Regionalnej oraz DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego (08.07)
Szczebel spotkania: (07.07) decydenci wysokiego
szczebla, praktycy z państw członkowskich UE, eksperci,
ewaluatorzy, przedstawiciele grupy roboczej ds. ewaluacji;
(08.07) wyłącznie przedstawiciele Sieci Współpracy ds. Ewaluacji w ramach DG ds. Polityki Regionalnej oraz Spotkania
Partnerów ds. Ewaluacji w ramach DG ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Uczestnicy: 400
Kontakt: [email protected]
24
Cel: przeprowadzenie dyskusji
na temat terytorialnego wymiaru
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz mechanizmów
jego zastosowania, w szczególności w kontekście osiągania celów
Strategii Europa 2020
Szczebel spotkania: wysokiego szczebla
decydenci, przedstawiciele państw członkowskich UE, praktycy z państw członkowskich UE, eksperci reprezentujący
szczebel krajowy, regionalny i lokalny
Uczestnicy: 300
Kontakt: [email protected],
[email protected]
24–25.10. Warszawa
24.11. Poznań
Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego
Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do
inteligentnej, inkluzywnej i zrównoważonej Europy
Cel: dyskusja na temat instrumentów rozwoju terytorialnego
(dla miast, obszarów wiejskich i powiązań między nimi)
w ramach polityki spójności po
2013 r. w celu zwiększenia jej skuteczności
Szczebel spotkania: praktycy, władze
regionalne i lokalne, decydenci odpowiedzialni za politykę regionalną, rozwój miast, rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich, zatrudnienie, sprawy społeczne
Uczestnicy: 400
Kontakt: [email protected]
Cel: wzmocnienie myśli strategicznej i zintegrowanego podejścia
w podejmowaniu kluczowych
decyzji dla przyszłości naszego
kontynentu w zglobalizowanym
świecie; pokazanie jak najlepiej
wykorzystać energię i potencjały
Europy, jak skierować je na realizację celów strategicznych, które pozwolą na
odbudowę europejskiej gospodarki i pozwolą jej śmiało
konkurować na arenie globalnej; dyskusja nad rolą polityki
spójności w osiąganiu celów Strategii Europa 2020
Szczebel spotkania: ministrowie, komisarze, wysokiej
rangi eksperci, reprezentujący różne obszary tematyczne
w ramach polityki regionalnej, rozwoju terytorialnego,
kwestii miejskich i polityki spójności, praktycy z krajów
członkowskich UE, eksperci, decydenci szczebla centralnego i regionalnego
Uczestnicy: 400
Kontakt: [email protected],
[email protected]
25
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Inne wydarzenia
18–19.07. Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie)
15–16.09. Katowice
Seminarium nt. wymiaru terytorialnego
w politykach rozwojowych
Wspólna konferencja programów transnarodowych
Cel: dyskusja na temat znaczenia
wymiaru terytorialnego w prowadzeniu polityk publicznych
w krajach UE i poza nią, wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk
w kontekście nowych teorii rozwoju regionalnego
Szczebel spotkania: wysokiej rangi eksperci reprezentujący państwa członkowskie,
organizacje międzynarodowe (OECD, Bank Światowy,
Komisję Europejską) oraz społeczność akademicką
Szczebel spotkania: decydenci reprezentujący instytucje UE, przedstawiciele państw członkowskich, regionów,
programów transnarodowych oraz eksperci
Uczestnicy: 100
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
26
Cel: prezentacja programów transnarodowych jako instrumentu
zintegrowanego podejścia do
rozwoju terytorialnego UE; stworzenie forum wymiany poglądów
na temat kształtu współpracy
transnarodowej w kontekście Strategii Europa 2020
Uczestnicy: 500–600
19–20.10. Warszawa
24–26.10. Gdańsk
Przyspieszenie reform – wsparcie Europejskiego
Funduszu Społecznego dla dobrego rządzenia
II Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego i Bałtyckie Forum Rozwoju
Cel:
podsumowanie
rezultatów
priorytetu
„dobrego
rządzenia” wspieranego przez
EFS oraz pogłębiona dyskusja na temat jego przyszłości
w ramach polityki spójności
Szczebel spotkania: urzędnicy
administracji publicznej z różnych
państw członkowskich, eksperci
Uczestnicy: 100–150
Kontakt: [email protected],
[email protected]
Cel: dyskusja na temat postępów
we wdrażaniu Strategii UE dla
Regionu Morza Bałtyckiego (SUE
RMB), w tym omówienie Raportu
KE z postępów w realizacji oraz
doświadczeń instytucji bezpośrednio zaangażowanych w realizację
działań w ramach obszarów priorytetowych
i projektów flagowych (organizowane przez
Komisję Europejską we współpracy z polskimi partnerami)
Szczebel spotkania: wysokiej rangi eksperci, decydenci
oraz praktycy z państw członkowskich UE i odpowiednich
krajów spoza UE
Uczestnicy: 600
Kontakt: [email protected],
[email protected]
27
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
27–28.10. Warszawa
17–18.11. Lublin
Konferencja na temat instrumentów finansowych
(JEREMIE, JESSICA)
Instrumenty polityki spójności
jako narzędzie wsparcia dla regionów borykających
się z problemami rozwojowymi
Cel: prezentacja wyników wdrażania instrumentów inżynierii
finansowej (JEREMIE i JESSICA),
w tym studia przypadków przedstawiane przez władze krajowe
i regionalne oraz instytucje finansowe; zainicjowanie dyskusji
na temat instrumentów inżynierii
finansowej w ramach polityki spójności po 2013 r. (organizowane przez Dyrekcję Generalną
ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej we współpracy
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego)
Szczebel spotkania: wysokiej rangi eksperci, decydenci,
osoby odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie polityk, eksperci z Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, praktycy z państw członkowskich UE,
przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego
Uczestnicy: 500
Kontakt: [email protected],
[email protected]
28
Cel: dyskusja na temat skutecznych
odpowiedzi na zidentyfikowane
wyzwania rozwojowe i sposobów przyspieszenia dynamiki
wzrostu obszarów problemowych
przy wykorzystaniu najskuteczniejszych mechanizmów wsparcia
dostępnych w ramach polityki spójności UE
Szczebel spotkania: eksperci, decydenci i praktycy
z państw członkowskich i regionów UE
Uczestnicy: 250
Kontakt: [email protected]
12.12. Warszawa
Seminarium dotyczące ewaluacji oddziaływania
interwencji publicznych
Cel: promowanie rygorystycznych
metod ewaluacji stosowanych
w celu gromadzenia dowodów
na temat skuteczności i efektywności polityki spójności UE oraz
dyskusja dotycząca wyciągania
wniosków dla prowadzenia polityki
rozwoju (organizowane przez Dyrekcję
Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji
Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego)
Szczebel spotkania: wysokiej rangi eksperci, decydenci
i praktycy z państw członkowskich UE
Uczestnicy: 100
Kontakt: [email protected],
[email protected]
Warszawa
29
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Główne grupy robocze, komitety
12.07., 26–27.09., Warszawa
Wspólne spotkanie Krajowych Punktów
Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej (NTCCP)
i spotkanie Grupy ds. Rozwoju Miast (UDG)
Cel: kontynuacja procesu międzyrządowej współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi UE
w zakresie spójności terytorialnej, w tym polityki miejskiej;
przedstawienie wyników działań
podejmowanych przez polską prezydencję w tym zakresie w celu przygotowania
dyskusji podczas nieformalnego spotkania ministrów
Szczebel spotkania: poziom ekspercki/roboczy, wyznaczeni
przedstawiciele z 29 państw uczestniczących w Programie
(27 państw członkowskich UE oraz 2 państw partnerskich:
Norwegii i Szwajcarii), przedstawiciele Komisji Europejskiej
(DG ds. Polityki Regionalnej), Komitetu Regionów, Instytucji Zarządzającej Programem URBACT II (francuski minister
ds. polityki miejskiej), Sekretariatu URBACT II oraz Instytucji
Certyfikującej.
Uczestnicy: 55
Szczebel spotkania: wyznaczeni przedstawiciele NTCCP
i UDG, przedstawiciele KE (DG Regio), Instytucji Zarządzającej
Programem ESPON
Kontakt: [email protected]
Uczestnicy: 70
27–28.10., Warszawa
Kontakt: [email protected],
[email protected]
Komitet Koordynujący Fundusze UE przy Komisji
Europejskiej (COCOF)
14.11. Warszawa
Komitet Monitorujący URBACT II
Cel: przygotowanie i uruchomienie trzeciej rundy naboru
projektów – ostatniej w tym okresie programowania; omówienie
aktualnych postępów w realizacji
poszczególnych projektów oraz innych
30
bieżących spraw związanych z koordynacją i wdrażaniem Programu URBACT II. Komitet Monitorujący Program
URBACT II to organ formułujący zasady i podejmujący decyzje odnośnie funkcjonowania Programu.
Cel:
„Dialog
interesariuszy”
na
temat
mechanizmów
wdrażania polityki spójności
Szczebel spotkania: eksperci
reprezentujący państwa członkowskie i Komisję Europejską
Uczestnicy: 70
Kontakt: [email protected],
[email protected]
Kraków
ESPON Week (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej)
28.11. Spotkanie Punktów Kontaktowych ESPON
Cel: dyskusja na temat Programu ESPON po roku 2013 pod
kątem zadań dla Krajowych Punktów Kontaktowych oraz
na temat zadań Programu ESPON wynikających z przyjęcia
Agendy Terytorialnej 2020
Szczebel spotkania: przedstawiciele Krajowych Punktów
Kontaktowych ESPON oraz Sekretariatu ESPON
Uczestnicy: 50
Kontakt: [email protected],
[email protected]
1–2.12. Komitet Monitorujący
Programu ESPON 2013
Cel: omówienie potencjalnych
rozwiązań dla przyszłego kształtu
Programu ESPON po 2013 r. oraz
zadań Komitetu w kontekście
prac nad praktycznym zastosowaniem
wymiaru terytorialnego w polityce spójności.
Komitet Monitorujący Programu ESPON to organ formułujący zasady i podejmujący decyzje odnośnie Programu.
Jego zadania to monitorowanie i programowanie oraz
wybór projektów do realizacji.
29–30.11. Seminarium ESPON 2013
– Spójność terytorialna w praktyce
Szczebel spotkania: członkowie Komitetu Monitorującego,
przedstawiciele Sekretariatu ESPON
Cel: dyskusja nad kierunkami praktycznego wykorzystania
zapisów Agendy Terytorialnej 2020 w pracach Programu
ESPON oraz nad kształtem Programu ESPON po roku
2013, propagowanie współpracy pomiędzy instytucjami
naukowymi i budowy wzajemnych relacji z instytucjami
rządowymi.
Uczestnicy: 50
Kontakt: [email protected],
[email protected]
Szczebel spotkania: eksperci, twórcy polityk, naukowcy
Uczestnicy: 250
Kontakt: [email protected],
[email protected]
31
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Kalendarz
2011
Wydarzenia polityczne
Data
Miejsce
Spotkanie dyrektorów generalnych
3–4 listopada
Warszawa
Nieformalne spotkanie ministrów
25 listopada
Poznań
Formalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności w ramach
Rady ds. Ogólnych
16 grudnia
Bruksela
Polityka spójności oparta na wynikach
7–8 lipca
Gdańsk
Terytorialny wymiar Europejskiego Funduszu Społecznego
29–30 września
Warszawa
Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego
24–25 października
Warszawa
Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, inkluzyjnej
i zrównoważonej Europy
24 listopada
Poznań
Główne konferencje
Inne wydarzenia
32
Seminarium nt. wymiaru terytorialnego w politykach rozwojowych
18–19 lipca
Ostróda
Wspólna konferencja programów transnarodowych
15–16 września
Katowice
OPEN DAYS
10–13 października
Bruksela
Wymiar miejski polityki spójności
11 października
Bruksela
Przyspieszenie reform – wsparcie EFS dla dobrego rządzenia
19–20 października
Warszawa
II Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
i Bałtyckie Forum Rozwoju
24–26 października
Gdańsk
Konferencja na temat instrumentów finansowych (JEREMIE, JESSICA)
27–28 października
Warszawa
Instrumenty polityki spójności jako narzędzie wsparcia dla regionów borykających
się z problemami rozwojowymi
17–18 listopada
Lublin
2011
Inne wydarzenia
Data
Miejsce
Zjazd Gospodarczy Miast i Regionów
23 listopada
Poznań
ESPON Week: Seminarium ESPON 2013
29–30 listopada
Kraków
Przyszłość Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – innowacje i transfer wiedzy 30 listopada
Bruksela
Spotkanie attaché ds. polityki regionalnej na temat nowych rozporządzeń
dla polityki spójności po 2013 r.
7–9 grudnia
Kraków
Seminarium dotyczące ewaluacji oddziaływania interwencji publicznej
12 grudnia
Warszawa
Wspólne spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej
(NTCCP) i spotkanie Grupy ds. Rozwoju Miast (UDG)
12 lipca
Warszawa
Grupa Robocza ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast (TCUM)
21 września
Bruksela
Wspólne spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej
(NTCCP) i spotkanie Grupy ds. Rozwoju Miast (UDG)
26–27 września
Warszawa
Grupa robocza ds. EFS przy Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego
25–26 października
Bruksela
Komitet Koordynujący Fundusze przy Komisji Europejskiej (COCOF)
27–28 października
Warszawa
Komitet Monitorujący URBACT II
14 listopada
Warszawa
ESPON Week: Spotkanie Europejskich Punktów Kontaktowych
28 listopada
Kraków
Grupa robocza ds. EFS przy Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego
29–30 listopada
Kraków
Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego
1 grudnia
Kraków
ESPON Week: Komitet Monitorujący Programu ESPON 2013
1–2 grudnia
Kraków
Grupa Robocza ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast (TCUM)
15 grudnia
Bruksela
Grupy robocze, komitety
Więcej informacji o innych wydarzeniach:
www.mrr.gov.pl/prezydencja/wydarzenia
33
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Kto jest kim?
Kierownictwo MRR
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego
tel.: +48 22 461 39 14,
+48 22 461 39 15
faks: +48 22 461 32 75
e-mail: [email protected]
Media i public relations:
Piotr Popa
– Rzecznik ds. prezydencji
w MRR
Waldemar Sługocki
Podsekretarz Stanu
ogólna koordynacja polskiej prezydencji
w Radzie UE na poziomie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego;
tel.: +48 22 461 39 50
faks: +48 22 461 31 23
e-mail: [email protected]
Adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
34
tel.: +48 22 461 39 65
faks: +48 22 461 33 10
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Grupy i komitety robocze
Grupy robocze Rady
Grupa robocza ds. działań strukturalnych
Piotr Żuber
Dyrektor Departamentu Koordynacji
Polityki Strukturalnej, MRR
Koordynator wydziału ds. polityki
regionalnej i spójności SP RP przy UE
w Brukseli
Przewodniczący Grupy roboczej
ds. działań strukturalnych (B.05)
tel.: +32 2 7804 487
faks: +32 2 7804 297
e-mail: [email protected]
Grupa robocza ds. działań strukturalnych i grupa
robocza ds. społecznych
Paweł Chorąży
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym,
MRR
obszar kompetencji: Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Grupy roboczej
ds. działań strukturalnych (B.05) oraz
Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji w ramach Grupy roboczej
ds. społecznych (I.01)
SP RP przy UE w Brukseli
tel.: +32 2 7804 486
faks: +32 2 7804 297
e-mail: [email protected]
Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej
Polskiej (SP RP) przy Unii Europejskiej w Brukseli
Monika Dołowiec
Radca
tel.: +32 2 7804 290
faks: +32 2 7804 297
e-mail: [email protected]
Krzysztof Kasprzyk
Radca
tel.: +32 2 7804 364
faks: +32 2 7804 297
e-mail: [email protected]
Joanna Held
Pierwszy Sekretarz,
Przewodnicząca Grupy Przyjaciół
Prezydencji dla SUERMB
tel.: +32 2 7804 334
faks: 32 2 7804 297
e-mail: [email protected]
Karolina Kierońska
Drugi Sekretarz
tel.: +32 2 7804 366
faks: 32 2 7804 297
e-mail: [email protected]
35
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Grupy robocze i komitety ds. spójności
terytorialnej i rozwoju miast
Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Spójności
Terytorialnej (NTCCP)
Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju
Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON)
Magdalena Zagrzejewska
Naczelnik Wydziału, Departament
Koordynacji Polityki Strukturalnej,
MRR
Przewodnicząca Komitetu
Monitorującego ESPON w czasie polskiej
prezydencji
obszar kompetencji: spójność
terytorialna, ESPON, NTCCP
tel.: +48 22 461 32 94
faks: +48 22 461 32 63
e- mail:
[email protected]
Emilia Malak-Pętlicka
Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej, MRR
Specjalista ds. spójności terytorialnej
obszar kompetencji: spójność
terytorialna, ESPON, NTCCP
tel.: +48 22 461 35 91
faks: +48 22 461 32 63
e- mail: [email protected]
36
Grupa ds. Rozwoju Miast (UDG)
Anna Baucz
Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej, MRR
Specjalista ds. polityki miejskiej,
obszar kompetencji: spotkania Grupy
ds. Rozwoju Miast (UDG) oraz Grupy
roboczej ds. wymiaru miejskiego polityki
spójności
tel.: +48 22 461 36 05
faks: +48 22 461 32 63
e-mail: [email protected]
Program URBACT
Magdalena Skwarska
Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej, MRR
Przewodnicząca Komitetu
Monitorującego URBACT 2011 w czasie
polskiej prezydencji
Specjalista ds. polityki miejskiej
tel.: +48 22 461 33 70
faks: +48 22 461 32 63
e-mail: [email protected]
Pozostałe osoby kontaktowe
Program prezydencji
Ewaluacja
Renata Calak
Zastępca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Polityki Strukturalnej,
MRR
Stanisław Bienias
Naczelnik Wydziału, Departament
Koordynacji Polityki Strukturalnej,
MRR
obszar kompetencji: planowanie, koordynacja i stosunki międzyinstytucjonalne
tel.: +48 22 461 39 11
faks: +48 22 461 32 63
e-mail: [email protected]
obszar kompetencji: ewaluacja,
wskaźniki, polityka spójności oparta
na wynikach
tel.: +48 22 461 32 96
faks: +48 22 461 32 63
e-mail: [email protected]
Kwestie związane z politykami
Marek Kalupa
Dyrektor Departamentu Koordynacji
Wdrażania Funduszy Unii
Europejskiej, MRR
obszar kompetencji: wdrażanie
funduszy strukturalnych, COCOF,
mechanizmy realizacji, kwestie związane
z upraszczaniem
tel.: +48 22 693 47 63
faks: +48 22 693 47 62
e-mail: [email protected]
Iwona Brol
Dyrektor Departamentu Współpracy
Terytorialnej, MRR
obszar kompetencji: kwestie związane
ze współpracą transnarodową,
międzyregionalną i transgraniczną
tel.: +48 22 330 31 04
faks: +48 22 330 31 56
e-mail: [email protected]
Program prezydencji
Aleksandra Kisielewska
Naczelnik Wydziału, Departament
Koordynacji Polityki Strukturalnej,
MRR
obszar kompetencji: zarządzanie
programem prezydencji, przyszłość
polityki spójności po 2013 r.
tel.: +48 22 461 35 68
faks: +48 22 461 32 63
e-mail: aleksandra.k[email protected]
Polityka regionalna na poziomie krajowym
Daniel Baliński
Naczelnik Wydziału, Departament
Koordynacji Polityki Strukturalnej,
MRR
obszar kompetencji: polityka regionalna
tel.: +48 22 461 32 73
faks: +48 22 461 32 63
e-mail: [email protected]
37
Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Zespół wsparcia logistycznego i organizacyjnego
Monika Kusina-Pycińska
Dyrektor Departamentu Unii
Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej, MRR
tel.: +48 22 461 39 20
faks: +48 22 461 31 35
e-mail: [email protected]
Zuzanna Raszkowska
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej, MRR
Wojciech Porczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu
Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej, MRR
Koordynator Zespołu ds. Logistyki
Prezydencji
tel.: +48 22 461 36 41
faks: +48 22 461 31 35
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 461 39 00
faks: +48 22 461 31 35
e-mail: [email protected]
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mrr.gov.pl/prezydencja
www.pl2011.eu
e-mail: [email protected]
38

Podobne dokumenty