ETAP 2_test

Transkrypt

ETAP 2_test
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Nazwa i adres szkoły
II POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
ROK SZKOLNY 2004/2005
II etap
Czas pracy: 60 minut – test
30 minut - przemówienie
DROGI GIMNAZJALISTO!
Masz przed sobą test złożony z 13 zadań. Zadania te badają Twoją wiedzę
i umiejętności z literatury oraz nauki o języku. Starannie czytaj polecenia, jeśli
pomylisz się, podkreśl wcześniej zaznaczoną odpowiedź, a następnie obok
wpisz lub zakreśl poprawną. Nie używaj korektora. Za bezbłędne rozwiązanie
wszystkich zadań z testu możesz otrzymać łącznie 84 punkty plus 16 punktów
za przemówienie, czyli 100 punktów. Uzyskując minimum 85 punktów, stajesz
się laureatem konkursu.
Uważnie czytaj treść każdego zadania.
Życzymy Ci powodzenia!
1.Wykonaj następujące ćwiczenia ortograficzne:
a. do podanych rzeczowników dopisz formy dopełniacza liczby
pojedynczej:
Alicja ................................. żmija ........................
aleja ................................. Korea ...........................
ziemia ............................... Kalifornia ............................
(6pkt.)
b. objaśnij zasady łącznej bądź rozłącznej pisowni partykuły nie:.
nie znaleziono, nie zasiano
...............................................................
nie dając, nie widząc, nie zrobiwszy
.................................................
nie gorszy, nie najgorszy
...................................................................
nie tylko, nie teraz
.......................................................................
niebezpieczeństwo, niedokładność, niedomówienie
....................................................................................................
niejasno, niecelowo, niezbicie
....................................................................................................
(6pkt.)
c. uzupełnij przecinki w zdaniu
Mimo że Michał jest stałym bywalcem bibliotek nie potrafił znaleźć w katalogu rzeczowym
który mieścił się w bibliotece szkolnej czytelni informacji ani o sztuce użytkowej ani rzeźbie
ani malarstwie.
(2pkt.)
2. W jakim znaczeniu użyto w poniższych wypowiedzeniach nazw znaków
interpunkcyjnych? Zapisz je ponownie, objaśniając sens przenośny wyróżnionych
określeń.
Wyłączyli go poza nawias. (odp. Odsunęli go od przedsięwzięcia. lub
Odsunęli go na boczny tor.)
a. Ty, jak zwykle, musisz postawić kropkę nad „i”
. ................................................................................................................
b. Po zastosowaniu tej diety Anka wyglądała jak przecinek.
................................................................................................................
c. Nasz wyjazd nagle znalazł się pod znakiem zapytania.
..............................................................................................................
d. Długa pauza w szkole to czas zabawy i odpoczynku.
...............................................................................................................
e. Ewelina Krzycka tylko w cudzysłowie była d o b r ą panią.
......................................................................................................................
( 5pkt.)
3. Podkreśl w ramce terminy związane z liryką.
narrator
fabuła
podmiot liryczny
didaskalia
świat przedstawiony
aforyzm
bohater metafora
puenta
refren
parafraza
apostrofa
epitet
narracja
opis
akcja
monolog liryczny
komedia opowiadanie sonet
sytuacja liryczna
akt
wydarzenie
scena
czas i miejsce
(9pkt.)
4. Podaj nazwę środka poetyckiego
a. „żywy trup” –
b. „liście wzięły się za ręce”c. „mgła wisiała nad strzechą”d. „czytać Mickiewicza”e. „I świata szarego blask sączy się senny…”
(5 pkt.)
5. Nazwij układ rymów w każdym przykładzie:
a) Serce roście patrząc na te czasy!
Mało przed tym gołe były lasy,
Śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał,
A po rzekach wóz nacięższy zbieżał
……………………………………
b) Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła,
Majtek wbiegł na drabinę, gotujcie się, dzieci!
Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,
Jak pająk czatujący na skinienie sidła.
……………………………………..
c) Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień- z duchamiA jak gdyby tu szczęście było- idę smętny. …………………………………………..
(3pkt.)
6. Podziel na wyrażenia i zwroty:
trąba jerychońska,
tracić grunt pod nogami,
judaszowe srebrniki,
mieć duszę na ramieniu,
stać się oczkiem w głowie,
żyła złota
wyrażenia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwroty:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(6pkt.)
7. Wskaż różnicę znaczeniową między poniższymi zestawieniami wyrazów:
a. pacyfizm – pacyfikacja
..................................................................................................................................................
b. adaptować – adoptować
...................................................................................................................................................
c. głoska – zgłoska
..................................................................................................................................................
(6pkt.)
8. Podkreśl sylabę akcentowaną:
fizyka,
gimnastyk,
politechnika,
zdawaliśmy,
moglibyście,
ekipa,
uniwersytet,
wizyta
(8pkt.)
9. Głoski dzielą się na:
.............................................. i ........................................................
...............................................i .......................................................
...............................................i ......................................................
………………………………i …………………………………..
(4pkt.)
10. Od jakich wyrazów podstawowych zostały utworzone podane w poniższych
wyrażeniach określające rzeczownik przymiotniki i imiesłowy? Uzupełnij tabelę.
wyrażenie z wyrazem pochodnym
wyraz podstawowy
pomoc sąsiedzka
..............................................
żegluga przybrzeżna
.............................................
.
...............................................
.
.................................................
kwitnący kwiat
najpiękniejszy prezent
nieurodzajna ziemia
użyźniona gleba
.................................................
.
...................................................
(6pkt.)
.
11. Przeczytaj uważnie zdania, w których pojawiły się błędy językowe. Następnie
popraw je, pamiętając, że nie są to błędy ortograficzne ani interpunkcyjne.
Kupiłam cały komplet podręczników do II klasy.
…………………………………………………………………………………………
Pańskie felietony są tak zabawne, że często wracam do nich z powrotem we wspomnieniach.
…………………………………………………………………………………………………...
Proszę panią, czy mogłabym obejrzeć tę książkę?
…………………………………………………………………………………………………...
Myjąc naczynia, stłukł mi się talerz.
…………………………………………………………………………………………………..
(4pkt.)
12. Wyjaśnij znaczenie słów:
tekst główny
……………………………………………………………………………….
didaskalia
……………………………………………………………………………….
gag
…………………………………………………………………………........
sufler –
………………………………………………………………………………
lejtmotyw
………………………………………………………………………………
(5pkt.)
13.Na podstawie podanej lektury uzupełnij tabelkę:
Tytuł
„Kłamczucha”
Typ narracji
Rodzaj narratora
Gatunek literacki
„Mały Książę”
„Kamienie na
szaniec”
(9pkt.)
Kryteria oceny przemówienia
Temat:
1. Zgodność z tematem.
2. Wyczerpujące rozwiniecie tematu.
3. Twórcze opracowanie tematu z zachowaniem sztuki perswazji, nakłaniania.
4. Sugestywne i jasne przeprowadzenie toku wywodu.
5. Wykorzystanie nieodzownych figur retorycznych.
6. Prezentowanie dowodów popartych trafną argumentacją.
1
1
1
1
1
1
Kompozycja
1. Zgodność z planem przemówienia ( wstęp, przedstawienie kwestii,
podanie argumentów, odparcie przewidywanych zarzutów, apel do …
2. Logiczność.
3. Spójność.
1 ?
1
1
Język
1. Poprawność językowa.
2. Styl dostosowany do przemówienia.
3
1
Zapis
1. Ortografia.
2. Interpunkcja.
2
1
_________
16 punktów