Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna

Transkrypt

Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna
Małgorzata Korytkowska
(wspólnie z V. Koseską-Toszewą, R. Roszko)
Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna
Obszerna monografia stanowi syntezę powstałą w oparciu o Gramatykę
konfrontatywną bułgarsko-polską (GKBP), na którą składa się 9 odrębnych
opracowań
monograficznych,
obejmujących
podstawowe
semantyczne
kategorie zdaniowe i ich powierzchniowe realizacje. Semantyczne tomy GKBP
opierają się na współczesnych teoriach logiczno-matematycznych i stanowią
wkład
do
ujęć
teoretycznych,
a
zastosowany
model
badania
konfrontatywnego prowadzi do opisów opartych na eksplicytnych kryteriach i
do nowych wniosków dotyczących badanych języków. Kierunek badania od
treści ku formie oparty jest na eksplicytnie sformułowanym semantycznym
języku-pośredniku, co umożliwia badanie systemów językowych na tym
samym poziomie (w przeciwieństwie do ujęć, które zakładają rzutowanie
struktur formalnych jednego języka na drugi). Książka autorstwa trojga
autorów Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej zawiera prezentację
zastosowanej teorii opisu, i części
odnoszące się do podstawowych
semantycznych kategorii zdaniowych, uszeregowanych zgodnie z ich pozycją
w strukturze semantycznej zdania. Tak więc część
podkategorii
modalnych
(warunkowej,
II zawiera opis
hipotetycznej,
irrealnej,
imperceptywnej, interrogatywnej), część III – opis semantycznej kategorii
czasu, część IV – semantycznej kategorii określoności-nieokreśloności, część
V – semantycznych relacji między kategorią ilości i określoności, część VI –
typów pozycji predykatowo-argumentowych. Autorstwa M. Korytkowskiej są
części odnoszące się do modalności imperceptywnej (współautorstwo z R.
Roszko), modalności interrogatywnej i jądra predykatowo-argumentowego
zdania (typy pozycji predykatowo-argumentowych). Częścią VIII książki jest
słownik zawierający podstawowe pojęcia języka-pośrednika). W tomie
zawarto również (część VII) przegląd tomów Gramatyki konfrontatywnej
bułgarsko-polskiej).
Synteza
Gramatyki
ma
udostępnić
wszystkim,
których
interesuje
problematyka teoretyczna zawarta w książce, wyniki wieloletniej pracy
polsko-bułgarskiego zespołu językoznawców, zajmujących się problemami
języka naturalnego.

Podobne dokumenty