zakupy i podróże w europie - Europejskie Centrum Konsumenckie

Komentarze

Transkrypt

zakupy i podróże w europie - Europejskie Centrum Konsumenckie
Zakupy i podróże
w Europie
www.konsument.gov.pl
Treść niniejszej publikacji została przygotowana przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce we współpracy z Centrami
z Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Włoch. Jest ona też dostępna na stronach internetowych www.konsument.
gov.pl/pl/publikacje/. ECK Polska nie bierze żadnej odpowiedzialności za użycie lub powielanie treści tej broszury przez osoby,
przedsiębiorstwa lub organizacje.
Niniejsza broszura jest przeznaczona jedynie do celów informacyjnych, nie jest oficjalnym przewodnikiem ani reklamą w
rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.
Powielanie jest dozwolone, z wyjątkiem celów handlowych, za podaniem źródła.
Tekst i ilustracje: © Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce oraz Komisja Europejska
Projekt graficzny: Matchstick s.c.
Druk: Wydawnictwo „Triada” Wojciech Wicher
Maj 2006
Drodzy Konsumenci,
Najprzyjemniejszą stroną wejścia Polski do zjednoczonej Europy są nieskrępowane podróże po całej
Unii Europejskiej.
Przedstawiamy przewodnik po krajach najczęściej odwiedzanych przez Polaków w ramach podróży wakacyjnych. Podpowiadamy na co uważać, kiedy i gdzie
kupować, podajemy orientacyjne ceny i wiele innych
praktycznych informacji.
Zespół ECK
PODRÓŻ SAMOLOTEM
Podstawowe prawa pasażerów linii lotniczych podróżujących do lub
z krajów Unii Europejskiej zostały zagwarantowane rozporządzeniem
WE 261/2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i
pomocy dla pasażerów, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu.
» Opóźnienie. Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik zobowiązany jest
do zapewnienia bezpłatnie posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także prawa do dwóch rozmów
telefonicznych, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Zależy to od długości opóźnienia lub długości lotu.
gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pasażerowie
mają prawo do zwrotu kosztów biletu
gdy opóźniony odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie,
pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w
hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem
Pasażerowie nie mogą domagać się finansowej rekompensaty, jeżeli
opóźnienie lub odwołanie nastąpiło z przyczyn niezależnych np. z
powodu złych warunków atmosferycznych.
» Odwołanie lotu. W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:
zwrotu kosztów biletu
zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży
posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia
Ponadto, pasażerowie mogą być uprawieni do odszkodowania w
wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni
się znacząco od odwołanego, a powiadomienie o odwołaniu lotu
nastąpiło zbyt późno.
» Odmowa przyjęcia na pokład. Jeżeli do odprawy zgłosi się większa
liczba pasażerów na dany lot, niż wynosi liczba miejsc w samolocie,
przewoźnik powinien najpierw znaleźć osoby chętne do udostęponienia za ustaloną rekompensatą miejsc pasażerom, którzy zaplanowali
podróż danym rejsem. Przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania
takim ochotnikom zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (łącznie z
bezpłatnym przelotem, w miarę potrzeby do portu, w którym podróż
rozpoczęto) lub alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży.
Jeśli pasażer nie zgłosi się na ochotnika, wówczas przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania mu rekompensaty pieniężnej w wysokości:
250 € dla lotów na trasach o długości 1500 km lub krótszych
400 € dla lotów na trasach powyżej 1500 km na terenie UE oraz
dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km
600 € dla lotów na trasach powyżej 3500 km poza terytorium UE
Jeśli opóźnienie w przelocie do miejsca docelowego jest odpowiednio mniejsze niż 2, 3 lub 4 godziny, rekompensata może zostać
zmniejszona o 50%.
Przewoźnik ma również obowiązek:
zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż
rozpoczęto) lub zaproponowania alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży
zapewnienia, w zależności od potrzeby, wyżywienia i miejsca w
hotelu (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia
telefoniczne, fax itp.)
» Zagubiony lub zniszczony bagaż. Zgodnie z Konwencją Montrealską za zagubiony, zniszczony lub dostarczony z opóźnieniem
bagaż można domagać się rekompensaty w wysokości do 1000
SDR (ok. 1200 EUR).
Ważne jest wypełnienie formularza PIR (Property Irregularity Report) na lotnisku oraz pisemne zgłoszenie szkody przewoźnikowi
najpózniej w ciagu 7 dni od odebrania zniszczonego bagażu.
Wynajem samochodów
Są takie miejsca, np. greckie wyspy lub kanaryjska część Hiszpanii,
które najlepiej zwiedza się samochodem. Niektóre osoby wolą wynająć auto i samodzielnie poznawać okolicę, bez krępujących ram
czasowych zorganizowanej wycieczki.
» Umowa. Wynajmując samochód trzeba domagać się sporządzenia
na piśmie umowy, w której zostaną zawarte dane kierowcy/wynajmującego oraz wszystkie warunki wynajmu. Nie można polegać na
ustaleniach ustnych. W umowie warto też zapisać sposób płatności
np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. Zawsze zachowujemy kopię umowy.
W przypadku, gdy nie znamy języka, w jakim sporządzona jest
umowa, nie powinniśmy jej zawierać.
» Rezerwacja przez Internet. Jeśli rezerwujemy samochód przez
Internet koniecznie trzeba wydrukować kopię zamówienia oraz
korespondencję z poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji
telefonicznej zaleca się potwierdzenie ustaleń pisemnie. Jeśli zawieramy umowę na odległość np. przez Internet lub telefon, mamy co
najmniej 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy.
» Odbiór samochodu. Odbierając samochód konsument powinien
obejrzeć samochód i zgłosić niezwłocznie wszelkie zastrzeżenia na
piśmie do przedsiębiorcy, w szczególności widoczne uszkodzenia
i ich charakter. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć sprawny
samochód. W chwili odbioru trzeba pamiętać o dokumentach auta.
Wtedy można sprawdzić, np. kiedy był dokonywany ostatni przegląd okresowy.
Płacąc domagaj się rachunku albo faktury. W razie problemów musisz mieć wszystkie dokumenty.
» Wymóg wieku. Podpisując umowę wynajmu samochodu na pewno będzie trzeba okazać prawo jazdy. W niektórych krajach granica
wieku, od której można prowadzić auto wynosi 18 lat. Często zdarza
się, że firmy zgadzają się wynająć auto tylko osobom starszym, np.
21-letnim, posiadającym prawo jazdy przynajmniej od roku.
» Protokół zdawczy. W protokole zdania samochodu warto umieścić stwierdzenie, w jakim stanie samochód został zwrócony (bez
uszkodzeń zewnętrznych, sprawny technicznie). Protokół odbioru
i zdania samochodu powinien być opatrzony datą i podpisem obu
stron, sporządzony w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla konsumenta.
» Wypadek. Jeśli zdarzy nam się wypadek warto oddać samochód
do warsztatu, aby oszacowano koszty naprawy szkód. W ten sposób zabezpieczamy się przed zawyżeniem wartości szkody przez
przedsiębiorcę w stosunku do faktycznej usterki samochodu. Jednak
naprawę samochodu należy pozostawić właścicielowi samochodu.
» Ubezpieczenie. Płacąc dodatkowo pewną stawkę na ubezpieczenie
za każdy dzień wynajmu, możemy zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za szkody. Koniecznie trzeba sprawdzić, jakie są warunku
ubezpieczenia, w szczególności, jakiego rodzaju szkody ono obejmuje (np. kradzież).
Zdarza się, że zapisy umowy ubezpieczenia wyznaczają specjalne
uwarunkowania dotyczące jazdy samochodem w krajach Unii
Europejskiej i poza Europą. Czasami konsument musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie do wyjazdów zagranicznych. W ogólnych
warunkach ubezpieczenia powinien być także wskazany tryb zgłaszania szkód, np. w ciągu 48 godzin.
W razie problemów warto skupić się na polubownym rozwiązaniu
sporu, ponieważ ubezpieczyciel jest znacznie bogatszym i „potężniejszym graczem rynkowym”. Podobnie jak w Polsce, także w
innych krajach są wyspecjalizowane organizacje do polubownego
rozwiązywania sporów dotyczących ubezpieczeń.
USŁUGI TURYSTYCZNE
Unia Europejska stara się ujednolicić przepisy poszczególnych krajów
dotyczące usług turystycznych. Turystyka jest filarem gospodarki Grecji,
Włoch czy Hiszpanii. Turyści korzystają z środków transportu, kupują
towary i usługi generując ruch na jednolitym rynku europejskim.
» Przepisy prawne. Standardy prawne w Unii Europejskiej w zakre-
sie ochrony konsumentów usług turystycznych zawiera dyrektywa
90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. W Polsce zagadnienia te reguluje ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dyrektywa obejmuje
swym zakresem umowy, których przedmiotem jest pakiet świadczeń
określanych jako„podróż”czy też„impreza turystyczna”.
„Impreza turystyczna” oznacza wcześniej ustaloną kombinację nie
mniej niż dwóch usług sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży
w łącznej cenie, o okresie ich świadczenia dłuższym niż 24 godziny lub
obejmującym nocleg, transport, zakwaterowanie i inne usługi turystyczne niezwiązane z transportem lub zakwaterowaniem stanowiące
znaczną część imprezy turystycznej.
» Obowiązek informacyjny. Konsument jako słabsza i mniej doświadczona strona umowy zasługuje na rozbudowaną ochronę w formie
wyczerpującej informacji. Jednym słowem - konsument ma prawo
zawsze wiedzieć co, od kogo i na jakich warunkach kupuje. Dlatego
wszelkie broszury, katalogi i foldery powinny zawierać zrozumiałą i nie
wprowadzającą w błąd informację, w szczególności o:
cenie usługi turystycznej (albo o sposobie jej ustalenia)
miejscu pobytu lub planowanej trasie
rodzaju, klasie, kategorii lub charakterystyce środka transportu
położeniu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania np. hotelu
ilości i rodzaju posiłków
ewentualnym programie zwiedzania i innych atrakcjach turystycznych
obowiązujących przepisach wizowych, paszportowych i sanitarnych
Jeszcze przed zawarciem umowy, organizator turystyki ma obowiązek
poinformować konsumenta o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, przepisach paszportowych i wizowych, możliwościach ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału
w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków itp.
» Umowa usługi turystycznej. Umowa powinna zawierać obszerne
i wyczerpujące informacje na temat wycieczki, wyjazdu, a w szczególności określać: organizatora turystyki, numer jego zezwolenia oraz dane
osoby, która w jego imieniu podpisała umowę, miejsce pobytu lub trasę
wycieczki, czas trwania, program całej imprezy (w tym rodzaj, jakość i termin oferowanych usług), cenę całej imprezy oraz określenie okoliczności,
które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób zapłaty, informacje
o ubezpieczeniu, sposób składnia reklamacji, termin powiadomienia o
ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń.
Co ważne, organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić konsumenta, jeżeli przed rozpoczęciem realizacji usługi turystycznej zmuszony
jest, z przyczyn od siebie niezależnych, do zmiany istotnych warunków
umowy z klientem (takimi postanowieniami są m.in. cena, hotel, termin
imprezy).W takiej sytuacji konsument może przyjąć proponowaną zmianę umowy lub odstąpić od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych
świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
» Zmiana ceny usługi turystycznej. Umowa powinna w sposób
wyraźny precyzować okoliczności podwyższenia ceny. Generalnie cena raz
ustalona nie powinna być zmieniana, jednakże możliwe są pewne wyjątki,
przykładowo: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków i innych opłat niezależnych oraz wzrost kursu walut.
Jednak bez względu na okoliczności, w okresie 20 dni przed datą wyjazdu, cena ustalona w umowie nie może być zmieniona.
Co zrobić, jeśli wyjazd nie spełnił naszych oczekiwań? Jeżeli zostaliśmy
zakwaterowani w hotelu o niższym standardzie, brak jest basenu,
posiłki są zimne, a dzieci nie mogą bawić się na wymarzonym placu
zabaw, który skłonił nas do wyboru tej, a nie innej oferty, powinniśmy
zawiadomić wykonawcę/organizatora o nieprawidłowościach (w
sposób określony w umowie), a następnie możemy dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
o świadczenie usług turystycznych.
Generalnie, tylko trzy przypadki powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Są to okoliczności spowodowane działaniem lub zaniechaniem
klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w
wykonywaniu usług przewidzianych w umowie lub, jeżeli tych działań
czy zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
» Oferty„Last minute”. W Polsce, a także w innych państwach człon-
kowskich UE, coraz większą popularność zdobywają tzw. oferty „last
minute”. Konsumenci często słyszą, że od takich wyjazdów nie przysługuje reklamacja. Argumentowane jest to promocyjną ofertą, która
zazwyczaj jest dużo tańsza, a impreza ma odbyć się już zaraz. To nieprawda. Tego rodzaju ofertę także możemy reklamować w przypadku
nie dotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę.
TIMESHARING
Timesharing jest obszarem licznych nadużyć. Konsumenci są atakowani ofertami w trakcie wakacji, a nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują
stan odprężenia i obniżonej czujności. Timesharing jest umową długoterminową i wymaga dokładnego skalkulowania wszystkich kosztów.
Za kilka lat budynek, w którym znajduje się użytkowany apartament
może ulec zniszczeniu, a linie lotnicze mogą zlikwidować połączenia z
wybraną miejscowością...
» Co to jest timesharing? Timesharing polega na nabyciu prawa do
korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie, w każdym roku, w zamian za co nabywca zobowiązuje się
do uiszczenia ryczałtowej opłaty.
» Jak rozpoznać nieuczciwego sprzedawcę? Żeby przekonać się, czy
sprzedawca proponujący nam kontrakt timesharingowy ma uczciwe
zamiary, wystarczy zadać mu trzy podstawowe pytania.
Czy mogę zabrać kontrakt do przejrzenia przed podpisaniem i wrócić do sprawy po namyśle za kilka dni?
Czy mogę zapłacić pierwszą ratę w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy?
Czy mogę wycofać się bez podawania przyczyn w ciągu dziesięciu dni od podpisania kontraktu i czy sprzedawca zagwarantuje mi to na piśmie?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi NIE, sprzedawca odmawia Ci praw gwarantowanych w przepisach europejskich. Doradzamy
natychmiastowe zrezygnowanie z jakichkolwiek negocjacji z nim.
» Prawa chroniące nabywców kontraktów timesharingowych.
Przepisy dotyczące timesharingu bardzo dokładnie określają obowiązki
sprzedawcy. Przed zawarciem umowy przedsiębiorca musi dostarczyć zainteresowanemu dokładny prospekt (opis oferty). Powinien on zawierać::
dokładne dane przedsiębiorcy, a także właściciela oferowanej
nieruchomości
dokładny opis prawa do użytkowania, które jest przedmiotem
sprzedaży, tzn. czy można je zamienić, przenieść lub odsprzedać
warunki użytkowania budynku tzn. korzystania z wody, elektryczności, wywozu śmieci itp.
warunki dostępu do części użytkowanych wspólnie
zasady zarządzania budynkiem, jego utrzymywania i remontowania
cenę za nabycie prawa do użytkowania oraz podstawy do obliczania innych należności (np. kosztów użytkowania części wspólnych,
napraw itp.)
pełną informację o prawach do odstąpienia oraz określenie czasu,
na jaki umowa została zawarta.
» Sprzedawca nie ma prawa żądać przedpłaty. Jeżeli zdarzy się, że
pod wpływem impulsu podpiszesz kontrakt, a potem ochłoniesz i chcesz
z niego zrezygnować, możesz to zrobić w ciągu 10 dni. Trzeba pamiętać
również, że przepisy chroniące konsumentów zawierających umowę ti­
mesharingową dotyczą wyłącznie kontraktów na okres dłuższy, niż trzy lata.
ZAKUPY ZAGRANICĄ
Jednolity rynek Unii Europejskiej stwarza konsumentom większe
możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty produktów i usług. Konsumenci mają olbrzymi wybór: asortyment produktów znajdujących
się w sprzedaży w całej Unii Europejskiej jest szerszy niż kiedykolwiek,
a dzięki euro można łatwo porównywać ceny. Producenci muszą
utrzymywać niski poziom cen, ponieważ sprzedają towary na jednym,
ogromnym i konkurencyjnym rynku. Wzajemne uznawanie standardów technicznych oznacza też, że produkty znajdujące się legalnie w
sprzedaży w jednym z państw członkowskich mogą też być oferowane
we wszystkich pozostałych.
» Przepisy chroniące konsumentów. Konsumentów, kupujących
towary i usługi w całej Unii Europejskiej chronią te same przepisy
prawa konsumenckiego, warto się z nimi zapoznać nim udamy się
na nasze europejskie zakupy. Na poziomie europejskim kwestie sprzedaży i reklamacji reguluje dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w
sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych
i związanych z tym gwarancji. Dokument ten wyznacza minimalne
standardy ochrony, ale w praktyce konsument nie może powołać się
tylko na tę dyrektywę podczas dochodzenia roszczeń. Poszczególne
państwa członkowskie mogą ustanowić wyższy poziom ochrony kon-
sumenta poprzez wyznaczenie surowszych wymogów w stosunku do
przedsiębiorców niż zapewnione w dyrektywie. W Polsce uprawnienia
konsumentów w tej sferze reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 z późn zm.).
» Sprzedaż transgraniczna. Przy sprzedaży konsumenckiej o
charakterze transgranicznym, jedną stroną jest osoba fizyczna
lub prawna, która sprzedaje towary w ramach swojej działalności
handlowej, zawodowej lub przedsiębiorstwa, a drugą konsument z
innego kraju. W konsekwencji tej definicji kupując produkty od osób,
które nie zajmują się tym profesjonalnie nie jesteśmy chronieni przez
prawo konsumenckie.
» Gdzie składać reklamację? W pierwszej kolejności odpowiedzialność za wadliwy towar ponosi sprzedawca. Jest on zobowiązany do
zapoznania się z naszymi roszczeniami. Ze względu na odległość, kontakt ze sprzedawcą mającym siedzibę zagranicą jest utrudniony. Jednak
musimy powiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, aby miał szansę podjąć właściwe kroki. Czasami przedsiębiorca z siedzibą zagranicą
może skierować nas do firmy w Polsce, z którą współpracuje.
» Gwarancja. Jeśli reklamujemy towar na podstawie gwarancji, to
należy sprawdzić, kto jest gwarantem w tym konkretnym przypadku.
Większość gwarancji jest wystawiana przez producentów towarów.
Wtedy trzeba zgłosić reklamację u gwaranta, czyli w serwisie producenta/sprzedawcy, którego adres powinien być podany w gwarancji.
Niezależnie od tej możliwości, w dalszym ciągu możemy oczekiwać
pomocy od sprzedawcy.
Żeby łatwiej dowieść swoich racji powinniśmy zgłaszać reklamację
na wadliwy towar pisemnie, i domagać się potwierdzenia odebrania
naszej reklamacji przez przedsiębiorcę.
» Termin zgłaszania reklamacji. Przyjmuje się, że każda niezgodność
towaru z umową, która uwidoczniła się w ciągu sześciu miesięcy od daty
dostawy, istniała w chwili dostawy. Jest to istotne szczególnie w przypadku zakupów transgranicznych. Z doświadczenia ECK wynika, że często po
sześciu miesiącach konsument musi sam udowodnić, że towar był wadliwy już w dniu zakupu. W większości przypadków trzeba zwrócić się do
specjalisty biegłego w danej dziedzinie i ponieść koszty wydania opinii.
Następnie skłonić sprzedawcę do uznania opinii biegłego. W świetle zakupów transgranicznych jest to dość trudne zadanie.
» Gwarancja czy niezgodność z umową? Reklamując wadliwy
towar możemy zrobić to na dwa sposoby: na podstawie tzw.„niezgodności towaru z umową”lub na podstawie gwarancji.
W przypadku niezgodności towaru z umową, a także z zapewnieniami sprzedawcy (np. w reklamie czy na informacji umieszczanej
w sklepie) możemy zgłosić się do sprzedawcy, który na podstawie
ustawy odpowiada za towar.
W przypadku gwarancji – ten, kto jej udzielił (zazwyczaj producent,
choć może to być sprzedawca) odpowiada za produkt na zasadach
określonych przez siebie. Zawsze należy upewnić się, jakie są to zasady.
Wybór, czy skorzystamy z reklmamacji czy z gwarancji, powinien być dokonany po dokładnej analizie kilku kwestii: dostępnych sposobów usunięcia wady, kosztów naprawy i dostarczenia towaru do serwisu, terminów
rozpatrzenia reklamacji oraz czasu realizacji naszych roszczeń.
Przy zakupie towaru zagranicą, szczególnego znaczenia nabiera każdy z
tych aspektów reklamacji. Przykładowo, gwarancja może wskazywać,
że towar zakupiony w Hiszpanii można oddać do naprawy w Polsce
w każdym autoryzowanym serwisie danej marki. Natomiast w przypadku reklamacji na postawie niezgodności towaru z umową, trzeba
przesłać produkt do sprzedawcy do Hiszpanii i oczekiwać na naprawę
oraz ponowne dostarczenie towaru do Polski.
» W jakim terminie można reklamować towar? Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, w ciągu 2 lat od dnia dostawy
lub zakupu. Wyjątkowo odpowiedzialność sprzedawcy za rzeczy używane może być ograniczona do 1 roku. Na takie ograniczenie potrzebna jest
zgoda konsumenta.
Jeśli dochodzimy swoich praw na podstawie gwarancji, to musimy
sprawdzić w dokumencie gwarancyjnym okres jej ważności. Gwarant
mógł ustalić dowolnie długi termin, w którym ponosi odpowiedzialność za produkt. Niektóre państwa członkowskie, np. Polska, wprowadziły przepis, że w celu skorzystania ze swojego prawa do reklamacji,
musimy powiadomić sprzedawcę o wadzie w okresie dwóch miesięcy
od momentu odkrycia, że towar jest niezgodny z umową.
INNE
Leczenie
» Wakacje to czas relaksu i odpoczynku. Czasem jednak los pła-
ta psikusa i trzeba szybko szukać pomocy lekarskiej. Dobrze być
przygotowanym na taką ewentualność i zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty.
» Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od
01.01.2006 roku obowiązuje plastikowa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zastąpiła dotychczas używany formularz
E-111. EKUZ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w
nagłych przypadkach. Na EKUZ znajdują się następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny
instytucji, która wydała Kartę, numer identyfikacyjny Karty, data
ważności Karty. Wniosek o wydanie EKUZ można pobrać ze stron
Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl. Należy go złożyć w
wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania. Do wniosku trzeba załączyć
dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia w NFZ, czyli np.
ostatnie ZUS RMUA, lub ważną książeczkę ubezpieczeniową.
10
Limity przewozu
alkoholu i papierosów
Podróżując wewnątrz Unii Europejskiej dorosła osoba ma prawo kupić
i przewieźć do swojego kraju wyroby alkoholowe i tytoniowe pod warunkiem, że są one przeznaczone do własnego użytku.Wyroby tytoniowe, które można przewieźć, to: papierosy – 800 sztuk, cygaretki (czyli
cygara ważące nie więcej niż 3 g) – 400 sztuk, cygara – 200 sztuk oraz
tytoń – 1 kg. Ilości dozwolonego alkoholu to: alkohole mocne (wódka,
whisky itp.) – 10 l, produkty pośrednie – 20 l, wina (włączając maksymalnie 60 l win musujących) – 90 l i piwo – 110 l.
Zwolnienie od podatku dla „akcyzowego” bagażu podróżnego obowiązuje jednak tylko, jeśli jego wartość nie przekroczy 175 euro, a
rodzaj towarów przewożonych w bagażu nie będzie wskazywał na
przeznaczenie handlowe. Dla młodszych podróżnych (w wieku do 15
lat) granica to 90 euro.
Dopuszczalne ilości przywozu określa szczegółowo rozporządzenie w
sprawie określenia ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
uznanych za przeznaczone do celów handlowych (Dz.U. z 2004 r. nr
74, poz. 675).
FRANCJA
We Francji niemal każdy zakątek wart jest odwiedzenia. Najlepiej
jest udać się do najbliższego Biura Turystycznego, gdzie obsługa
mówi również po angielsku i udzieli wyczerpujących informacji na
temat aktualnych wydarzeń, imprez i ciekawych miejsc.
rekompensatę. Francuskie firmy ubezpieczeniowe zawsze domagają się dowodów kradzieży, których w większości przypadków nie da
się przedstawić.
ZWIEDZANIE
W przypadku problemów najlepiej skontaktować się z Europejskim
Centrum Konsumenckim w Kehl:
Tel.: +49/78 51 991 48 0 lub 0820/200 999 (numer dostęPony tylko
z terytorium Francji), fax: +49/78 51 991 48 11, e-mail: [email protected], www.euroinfo-kehl.com.
Fotografowanie. We francuskich muzeach i obiektach sakralnych,
(których większość jest zabytkowa) można robić zdjęcia. W przypadku, gdy jest to zabronione, przed wejściem znajduje się wyraźna
tabliczka z przekreślonym aparatem fotograficznym.
Święta i wydarzenia. Warto odwiedzić Francję nie tylko dla jej za-
Gdzie wnosić skargę na usługi turystyczne?
Warto wiedzieć. We Francji raczej nie ma specjalnych wymogów
co do stroju podczas zwiedzania kościołów i miejsc kultu.
bytków, ale też dla niezwykłych wydarzeń kulturalnych. 21 czerwca
ma miejsce niespotykane nigdzie indziej na świecie„Święto muzyki”.
Tego dnia każdy ma prawo wziąć dowolny instrument i muzykować
na ulicach, aż do pierwszej w nocy. W dniu wyzwolenia Bastylii, 14
lipca można liczyć na fajerwerki i wiele innych atrakcji. Ponadto niemal każde większe miasto organizuje latem specjalne imprezy, np.
w Montpellier jest festiwal tańca, w Awinionie festiwal teatralny, a
wielbiciele rocka powinni odwiedzić Belford.
ZAKUPY
Pamiątki. Francja słynie z wyśmienitych serów, win, a także słyn-
Sob
Nd
nych perfum i innych luksusowych produktów. Nie każdego stać
na flakon Chanel nr 5, ale każdy powinien zaopatrzyć się we Francji
przynajmniej w prawdziwy ser pleśniowy.
Korzystanie z sejfów hotelowych. Zdecydowanie zalecane jest
korzystanie z hotelowych sejfów i depozytów. Jeżeli w hotelowym
pokoju zdarzy się kradzież bardzo trudno jest uzyskać jakąkolwiek
Podatek VAT. VAT we Francji wynosi 19,6 %. Wyjątkiem są takie
produkty, jak książki, płyty itp., na które VAT wynosi 5,5%.
Godziny pracy sklepów
Pon – Pt
Supermarkety
9.00/10.00 – 19.00
9.00 – 19.00
Nieczynne
Niektóre czynne
8.00 – 18.00
są do 22.00
Godziny pracy banków
Pon – Pt
Sob, Nd
9.00 – 18.00
Nieczynne
W zależności od wielkości
oddziału.
11
Godziny pracy urzędów pocztowych
Pon – Pt
Sob
Nd
ny, chociaż kierowca na pewno doceni taki gest.
8.00 – 18.00
09.00 – 13.00
Nieczynne
TELEFON I INTERNET
Godziny otwarcia restauracji
Pon – Nd
11. 00 – 15.00
19.00 – 24.00
Goście nie są przyjmowani
od 14.30.
Goście nie są przyjmowani
od 23.30.
Piekarnie: od 6.00 lub 7.00
Wymiana towaru. Poza sezonem wyprzedaży, francuskie sklepy
zwykle wymieniają towar na prośbę klienta, ale zależy to od dobrej
woli sprzedawcy. Przepisy prawa gwarantują wymianę towaru, jeśli
okaże się on wadliwy. Wtedy, w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu,
musi zostać wymieniony, naprawiony lub, gdy to okaże się to niemożliwe, klientowi zwracane są pieniądze.
Wyprzedaże. Co 6 miesięcy jest ustalana dokładna data rozpoczęcia
wyprzedaży letnich i zimowych. Zwykle wyprzedaże letnie zaczynają się pod koniec czerwca i trwają 6 tygodni. W Paryżu wyprzedaże
zaczynają się kilka dni wcześniej, niż w innych miastach. Sklepy
zwykle nie przyjmują zwrotów, ani nie wymieniają rzeczy kupionych na wyprzedaży. Informacja o tym powinna być wywieszona
w sklepie blisko kasy. Tylko nieliczne sklepy dopuszczają możliwości
wymiany towaru. Doradzamy dokładne przymierzenie i obejrzenie
rzeczy oraz przemyślenie zakupów.
W RESTAURACJI
Restauracje we Francji są otwarte w porze lunchu a następnie mają przerwę i są otwierane wieczorem. Serwis w lokalach gastronomicznych jest
wliczony w cenę. Informacja o tym powinna być jasno podana na samym
dole rachunku. Klienci zadowoleni z obsługi mogą wyrazić swoje uznanie wręczając napiwek. Zwyczajowo jest to około 5% całej należności.
Zazwyczaj kelnerzy nie obrażają się za wezwanie ich do stolika machnięciem ręki. Tym niemniej doradzamy takie postępowanie tylko, jeśli kelner
nie stawi się do stolika w ciągu 10 minut od naszego przyjścia.
Zarówno małe francuskie knajpki, bistra, jak i wystawne restauracje serwują bardzo dobre jedzenie. Oczywiście jak wszędzie, mogą
zdarzyć się wyjątki, dlatego dobrze jest najpierw uważnie przeczytać
menu i ocenić czystość lokalu.
TAKSÓWKI
Zgodnie z francuskimi przepisami, od 29 września 2005 r. stawki za
kilometr nie mogą być większe niż 0.83 €. Napiwek nie jest koniecz-
12
Karty telefoniczne można kupić w kioskach z prasą, a także w supermarketach. Ich koszt różni się w zależności od ilości impulsów.
Prawie wszędzie można znaleźć budki telefoniczne. Kawiarenki internetowe oferują dostęp do sieci. Można również znaleźć specjalne
budki przeznaczone do rozmów z zagranicą.
DLA KIEROWCÓW
Prawo jazdy. We Francji honorowane jest polskie prawo jazdy.
Istnieje bezwzględny obowiązek posiadania ubezpieczenia samochodowego, ważnego w państwach Unii Europejskiej. Rozwiązaniem jest posiadanie polisy autocasco. Przeciętna cena za wynajem
samochodu wynosi 30 € za dzień. Autostrady we Francji są płatne,
koszt zależy od drogi i ilości przejechanych kilometrów.
Parkingi. We Francji nie obowiązują jednolite zasady dotyczące
parkowania. Ceny za parkowanie różnią się w zależności od miasta i
tego czy parking jest publiczny czy prywatny.
Ceny na parkingach publicznych zależą od czasu parkowania i od
koloru umieszczonego na parkometrze:
żółty jest najdroższy i można na nim parkować max. 2-3 godziny.
pomarańczowy oznacza, że można parkować cały dzień, ale cena
również będzie wysoka (około 15 € za dzień w większych miastach)
zielony oznacza strefę najtańszą (około 2 € za dzień), ale jest on
zwykle bardzo oddalony od centrum miasta
Prywatne parkingi kosztują 1-2 € za godzinę.
PROBLEMY I NAGŁE WYPADKI
Leczenie. W przypadku problemów ze zdrowiem najlepiej zgłosić
się do szpitala. Można wezwać karetkę wykręcając prosty numer 15.
Z kolei po straż pożarną dzwoni się na numer 18. Dobrze jest pamiętać, że strażacy we Francji nie zajmują się tylko gaszeniem pożarów
ale także pomagają w razie wypadków samochodowych, utonięć
itp. Policja ma numer 17.
Doradzamy jednak zawsze dzwonić pod europejski numer alarmowy
112, ponieważ jego operatorzy mówią w wielu językach, co może bardzo ułatwić komunikację i uzyskanie pomocy w sytuacji stresowej.
Ważne telefony
Pogotowie ratunkowe: 15
Policja: 17
Straż pożarna: 18
GRECJA
Grecja obfituje w atrakcje, spośród których każdy wybierze dla siebie
coś odpowiedniego. Część kontynentalna, w szczególności wyspy
chlubią się pięknymi plażami. Piękne krajobrazy i liczne zabytki
bogatej historii zadowolą najbardziej wymagających turystów. Koniecznie trzeba zobaczyć słynny Parthenon w Atenach. W Plaka, u
stóp wzgórza Akropolis, można znaleźć tradycyjne tawerny i małe
sklepiki z pamiątkami. W Centrum Aten znajdują się muzea, Archeologiczne, Cykladów i Bizantyjskie, które kryją w sobie nieprzebrane
skarby greckiej kultury. Wyruszając dalej, poza stolicę, nie można
ominąć Myken, Teatru Epidaurosa w Delfach i wysp Dylos oraz Krety
i Rodos. Warto pytać mieszkańców, zwłaszcza starszych o ciekawe
miejsca. Wyczerpujących informacji udzielają także biura turystyczne i personel hotelowy.
sycznych dramatopisarzy – Ajschylosa, Eurypidesa, Arystofanesa
czy Sofoklesa.
W Teatrze Lycabetusa całe lato są grane sztuki greckich i zagranicznych twórców.
Wielbicielom bardziej współczesnych form wyrazu polecamy
koncerty znanych muzyków podczas Festiwal Rockwave.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronach: http://www.
hellenicfestival.gr/site/index_en.htm.
Oczywiście każde miasteczko i wyspa w Grecji mają swoje własne tradycyjne festiwale i święta.
Pamiątki. Grecja słynie z doskonałej oliwy z oliwek, sera feta, ouzo,
i muzeach jest zabronione. Jednak w każdym miejscu są ustawione
wyraźne tabliczki informujące, czy jest to dozwolone czy nie.
mastyksu, miodu i słodkich owoców w syropie. Grecka ceramika i biżuteria, zwłaszcza ręcznie robiona, nie ma sobie równych. Wszystko to
można kupić w dowolnych ilościach w każdej miejscowości turystycznej. Jako souvenir z Grecji polecamy także wino, zwłaszcza pochodzące z Samos, Santorini lub Nemei, orzeszki pistacjowe z wyspy Aigina
i naturalne gąbki np. z Kalymnos. Oliwa z oliwek i miód są znacznie
tańsze w Grecji niż w innych krajach UE (oczywiście pod warunkiem,
że kupimy je w zwykłym sklepie, a nie w sklepie z pamiątkami).
Święta i wydarzenia. Latem w Grecji odbywa się wiele ciekawych
Korzystanie z sejfów hotelowych. Zdecydowanie polecamy ko-
Festiwal Ateński, rozpoczynający się na początku czerwca,
Gdzie wnosić skargę na usługi turystyczne? W razie kłopotów
ZWIEDZANIE
Fotografowanie. W Grecji generalnie robienie zdjęć w kościołach
imprez. Szczególnie polecamy:
który odbywa się w starożytnym teatrze Herodes Atticus Odeon.
Turyści mogą tam obejrzeć różnorodne występy, od sztuk teatralnych przez muzykę klasyczną po występy baletowe i koncerty
muzyczne najsłynniejszych artystów świata.
Festiwal Epidaurosa zaczyna się w lipcu w antycznym teatrze
Eurypidesa. Odwiedzający mogą obejrzeć wybitne sztuki kla-
rzystanie z sejfów hotelowych w Grecji.
można skontaktować się bezpośrednio z Europejskim Centrum
Konsumenckim (ECK) w Grecji: Plateia Kanigos, 101 81 Athens, Tel.:
+30/210 3847253, fax: +30/210 3847106, E-mail: [email protected], [email protected], www.efpolis.gr.
Jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe trzeba zgłosić się do Biura
Porad Obywatelskich, które przekaże skargę do ECK lub innej odpo-
13
wiedniej instytucji. W przypadku, jeśli skarga dotyczy hotelu lub pokoju do wynajęcia, konsument może także wnieść skargę do Greckiej
Narodowej Organizacji Turystycznej lub do Policji Turystycznej*.
* Policja Turystyczna jest integralną częścią Greckiej Policji. Składa się z personelu specjalnie przeszkolonego w celu udzielania informacji i pomocy turystom, w przypadku
jakichkolwiek problemów. Policja Turystyczna ma również uprawnienia do rozwiązywania mniejszych nieporozumień między turystami i usługodawcami. Policjanci tej
formacji mówią wieloma obcymi językami, a można ich łatwo rozpoznać po naszywce
na rękawie z nazwą Tourism Police. Kontakt z Tourism Police jest możliwy po wybraniu
numeru telefonicznego 171, z terenu całej Grecji, przez całą dobę.
Warto wiedzieć. Wybierając się zwiedzać greckie miejsca kultu,
cerkwie lub kościoły trzeba pamiętać, że obowiązują w nich ścisłe
reguły dotyczące stroju. Ubiór musi być skromny, niedozwolone
są szorty, spódniczki mini ani kostiumy kąpielowe. Kobiety, chcące
zwiedzić greckie klasztory nie mogą nosić szortów, spódnica musi
zasłaniać przynajmniej kolana, a ramiona i dekolt, również muszą
być stosownie osłonięte. W niektórych miejscach odwiedzającym
wydawane są specjalne chusty, którymi można się owinąć.
ZAKUPY
Podatek VAT. VAT na usługi i towary inne niż spożywcze wynosi
w Grecji 19%.
Godziny pracy sklepów
Pon – Pt
9.00 – 21.00
Sob
9.00 – 20.00
Każdy sklep może ustalić
własne godziny. Większość
małych sklepów jest
zamknięta w poniedziałki,
środy i soboty po południu,
po 15.00. Z kolei w miejscowościach turystycznych
sklepy mogą być otwarte
do późna w nocy.
Godziny pracy banków
Pon – Czw
8.00 – 14.30
Pt
8.00 – 14.00
Godziny pracy urzędów pocztowych
Pon – Pt
7.30 – 14.00
Godziny otwarcia restauracji
Pon – Nd
14
Godziny otwarcia są ustalane indywidualnie w
każdym lokalu.
Wymiana towaru. Zgodnie z dyrektywą 1999/44/WE oraz regu-
lacjami greckimi, jeśli produkt jest niezgodny z umową lub wadliwy
konsument może domagać się jego naprawy, wymiany, obniżenia
ceny albo zwrotu do producenta.
Wyprzedaże. Letnie wyprzedaże rozpoczynają się w pierwszy
poniedziałek po 15 lipca, lub dokładnie 15 lipca, jeśli wypada to w
poniedziałek. Trwają 6 tygodni.
Wymiana towaru kupionego na wyprzedaży zależy od polityki danego sklepu. Najlepiej zapytać od razu przy zakupie, czy wymiana
będzie możliwa. Większość sklepów zgadza się na wymianę, ale nie
na zwrot pieniędzy. O to również należy zapytać sprzedawcę. Sklep
może odmówić wymiany, jeśli dana rzecz miała obniżoną cenę ze
względu na defekt, o którym konsument został poinformowany
przed dokonaniem zakupu.
W RESTAURACJI
Serwis w greckich restauracjach jest wliczony w cenę, więc nie ma
obowiązku pozostawiania napiwku. Jego wręczenie i wysokość zależą od woli klienta i od wysokości rachunku.
Machanie na kelnera jest w Grecji naturalnie przyjmowane.
W ojczyźnie Homera można napotkać zarówno duże restauracje jak
i niewielkie tawerny. Jedne i drugie są godne polecenia. Na wyspach
i w miejscowościach nadmorskich więcej jest tawern serwujących
greckie potrawy i owoce morza. Tawerny pozwalają posmakować
nie tylko greckiego jedzenia, ale też lokalnego kolorytu, muzyki i
zwyczajów. Bary nie serwują jedzenia (oprócz miejscowości turystycznych, gdzie w barach jedzenie jest podawane, ale tylko w
określonych porach dnia), dlatego na dobry obiad lepiej wybrać się
do tawerny.
TAKSÓWKI
W Atenach i okolicy stawka za kilometr wynosi 0,32 €. W innych regionach trzeba zapłacić 0,60 € za km. Na początku na liczniku jest 1 €.
Minimalna całkowita stawka za kurs to 2,50 €, czyli trzeba tyle zapłacić
nawet, jeśli w kilometrach wychodziłoby mniej. Kierowcy nie oczekują
napiwku, jego wręczenie zależy wyłącznie od chęci pasażera.
TELEFONY I INTERNET
W kioskach z gazetami i sklepach dostęPony jest szeroki wybór kart
telefonicznych. Ich koszt waha się od 3€ do 20 €. Kawiarenki interne-
towe, gdzie można skorzystać z poczty elektronicznej, są dostępne
niemal wszędzie, szczególnie obfituje w nie centrum Aten. Kupuje
się w nich specjalne karty, które pozwalają korzystać z Internetu.
Koszt kart zależy od planowanej długości surfowania po sieci.
najbliższego szpitala lub ambulatorium. Jednak, żeby nie otrzymać
rachunku za leczenie trzeba mieć przy sobie ważną Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
DLA KIEROWCÓW
Szpital: 166 lub 22410-22222
Straż Pożarna: 199
Policja:100
Policja Turystyczna: 22410-27423
Prawo jazdy. W Grecji wymagane jest międzynarodowe prawo
jazdy oraz polisa ubezpieczeniowa ważna w krajach europejskich.
Ceny wynajmu samochodów różnią się znacznie w zależności od
firmy, regionu i modelu samochodu.
Autobusy i statki są najbardziej przyjaznymi turystom środkami
transportu. Można nimi dotrzeć do dowolnych, najdalszych nawet
zakątków kraju.
Ważne telefony
SPECJALNE WYMOGI
Osoby odwiedzające Grecję muszą mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
PROBLEMY I NAGŁE WYPADKI
Leczenie. W nagłych przypadkach cudzoziemcy są zabierani do
15
HISZPANIA
Hiszpania jest krajem tłumnie odwiedzanym przez turystów różnych narodowości. Szczególnie Europejczyków z Północy przyciąga
słońce, plaże i ciepłe morze. Ale Hiszpania to też przepiękna zielona
przyroda Galicji, narty w Pirenejach, a przede wszystkim bezcenne
zabytki arabskiej przeszłości oraz kolonialnego imperium, w którym
nigdy nie zachodzi słońce.
ZWIEDZANIE
Fotografowanie. Filmy i baterie do aparatów są powszechnie dostęPone, ale w miejscach turystycznych o wiele droższe. Wszędzie tam,
gdzie obowiązuje zakaz fotografowania jest to wyraźnie oznaczone.
Święta i wydarzenia
Hiszpania jest krajem, w którym prawie codziennie jest jakieś święto. Każde, nawet najmniejsze miasteczko hucznie obchodzi dzień
swojego patrona, z tańcami, festynem i procesją. Hiszpanie kochają
muzykę i organizują liczne festiwale muzyki.
Rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba w Valladolid. W
2006 roku Valladolid, stolica Kastylii będzie obchodzić pięćsetną
rocznicę śmierci Krzysztofa Kolumba, postaci, która zmieniła bieg
historii odkrywając Amerykę w 1492r. Obchody tego święta wiążą
się z bogatym programem kulturalnym z mnóstwem muzyki, sztukami teatralnymi oraz licznymi wystawami. Odwiedź miasto, które
grało kluczową rolę w historii Hiszpanii. Na co jeszcze czekasz?
Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca w Granadzie.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca w Granadzie będzie obchodzony w różnych miejscach miasta, a także na jego obrzeżach.
To wydarzenie ma swoje źródło w koncertach symfonicznych orga-
16
nizowanych w pałacu króla Carlosa V od 1883r, a także w tzw.„Cante Jondo”(„śpiewanie Flamenco”). Był to konkurs przeprowadzony
na skwerze Plaza de los Aljibes w Alhambrze w 1922r, w którym
wzięło udział wielu wybitnych intelektualistów i artystów.
Festiwal San Fermin. Miasto Pamplona w północnej Hiszpanii
zyskało światowy rozgłos dzięki obchodzonemu tam festiwalowi
San Fermin obchodzonemu ku czci lokalnego patrona Świętego
Fermina. Tysiące turystów przybywa tam, co roku by doświadczyć
ryzyka, jakie wiąże się z udziałem w sławnej gonitwie byków. 7
lipca, punktualnie o ósmej rano, otwierają się drzwi zagrody Santo
Domingo i setki ludzi w biało-czerwonych, tradycyjnych strojach,
wybiegają naprzeciwko byków, torującym sobie drogę przez ulice
starego miasta. Ten niebezpieczny i ekscytujący wyścig trwa zaledwie 3 minuty i obejmuje trasę 825 metrów.
La Tomatina – Festiwal Pomidorów. La Tomatina, czyli
Festiwal Pomidorów odbywa się w ostatnią środę sierPonia w
miasteczku Buñol. To oryginalne święto, ściąga co rok tłumy ludzi
gotowych na szaloną zabawę podczas obrzucania się pomidorami. Uczestnicy tej bitwy spędzają niezapomniane chwile rzucając
pomidorami we wszystko, co się rusza.
Pamiątki. Z Hiszpanii warto przywieźć tradycyjne kastaniety, ręcz-
nie robione figurki tancerek flamenco, a także doskonałe hiszpańskie
wina i płyty CD z tradycyjnymi hiszpańskimi nagraniami. Należy
nadmienić, że wyroby ze skóry są nadal wysoko cenione wśród tradycyjnych rzemiosł hiszpańskich. Często kupowane przez turystów
są także ubrania - moda i ozdoby są wytwarzane na najwyższym
światowym poziomie.
Korzystanie z sejfów hotelowych. Zdecydowanie zalecane jest
korzystanie z hotelowych sejfów i depozytów.
Gdzie wnosić skargę na usługi turystyczne? Skargi na usługi
turystyczne są przyjmowane i rozpatrywane przez Europejskie
Centrum Konsumenckie w Hiszpanii: Principe de Vergara 54, 28006
Madrid; Tel.: +34/ 91 822 45 55; fax: +34/ 91 822 45 62; e-mail:
[email protected], http://cec.consumo-inc.es.
Warto
wiedzieć. Wybierając się do miejsc kultu religijnego
należy pamiętać, że ubiór powinien być skromny i nie odkrywać
zbyt wiele. Do katedr i kościołów można wejść tylko mając zakryte
kolana i ramiona.
Godziny pracy sklepów
Pon - Sob
Domy towarowe
i galerie handlowe
9.30 – 13.30
17.00 – 20.30
10.00 – 22.00
Godziny pracy banków
Pon - Pt
8.30 – 14.00
ZAKUPY
Godziny pracy urzędów pocztowych
Podatek VAT. Większość towarów i usług obłożona jest 16% po-
Pon - Sob
datkiem VAT. Stawka podatku VAT na towary żywnościowe (poza
alkoholem) i usługi gastronomiczne wynosi 7%. Natomiast niektóre
podstawowe towary żywnościowe, książki, gazety, czasopisma oraz
lekarstwa, objęte są stawką 4% podatku VAT.
8.30 – 14.30
W niektórych obszarach autonomicznych część filii banków
czynna jest również po południu
oraz w soboty rano, poza
okresem kwiecień-wrzesień.
W dużych miastach urzędy
pocztowe pracują
bez przerwy w godzinach
08.30 – 20.30
Wymiana towaru. Konsument może zdecydować, czy woli wymianę towaru czy jego naprawę, jeśli produkt nie jest zgodny z
17
umową, pod warunkiem, że któraś z powyższych opcji nie okaże się
niemożliwa do zrealizowania lub jej koszty będą nieproporcjonalne.
Wyprzedaże. Wyprzedaże odbywają się dwa razy w roku: wyprzedaż zimowa (styczeń – marzec), wyprzedaż letnia (lipiec
– sierpień). Terminy wyprzedaży są odmienne w każdym autonomicznym obszarze.
W RESTAURACJI
W restauracjach z owocami morza podaje się często znakomitą zarzuelę i paellas (ryż z mięsem, zwykle z królika lub kurczaka). Paella
wywodzi się z Walencji i tam właśnie przyrządza się ją najlepiej, ale
w całym kraju jada się różne odmiany tej potrawy.
Wyśmienite jest jamón serrano, hiszpańska odmiana szynki parmeńskiej. Najlepsze jej rodzaje, robione w Estremadurze i na południu, są
bardzo drogie. Na obszarach wiejskich często podaje się również
potrawy z dzikiego ptactwa. Dania z młodych zwierząt przyrządza
się w środkowej części Hiszpanii, np. cochillino (młodziutkie prosię
karmione tylko mlekiem). Mogą okazać się niezwykłym przeżyciem
dla podniebienia. Kelnerzy spodziewają się napiwku w wysokości 5
– 10% rachunku.
TAKSÓWKI
Postoje taksówek znajdują się w wielu miejscowościach. Za dodatkową opłatą można również zamówić taksówkę do hotelu. Na
dłuższych trasach obowiązują stałe ceny.
TELEFON I INTERNET
W większych miastach znajdują się rozmównice Urzędu Telefonicznego i publiczne kabiny, z których można dzwonić do najdalszych
zakątków świata. Aparaty uliczne działają na monety oraz na karty
magnetyczne, które można kupić w sklepach tzw. estancos.
Przy rozmowach zagranicznych należy wykręcić 07 (połączenia
międzynarodowe) a po usłyszeniu sygnału numer kierunkowy kraju
i miasta, wreszcie numer, pod który dzwonimy. Dzwoniąc do Hiszpanii wykręcamy 00 34 (kod międzynarodowy Hiszpanii), potem
numer prowincji pomijając początkową cyfrę 9 i na końcu numer
żądanego rozmówcy. Warto zapamiętać numer do informacji telefonicznej (003), pod którym można uzyskać wszelkie dane dotyczące kodów i numerów kierunkowych w połączeniach krajowych
i zagranicznych.
18
DLA KIEROWCÓW
Co prawda korzystanie z komunikacji publicznej nie nastręcza
wielu trudności, jednakże więcej swobody daje własny samochód.
Główne drogi są z reguły w dobrym stanie, zwłaszcza na północy,
a natężenie ruchu znośne. Mimo to trzeba pamiętać, że Hiszpania
należy do krajów o największym wskaźniku wypadków drogowych
w Europie. Ma też jedne z najwyższych cen paliwa, dlatego nawet z
kilkoma pasażerami podróż samochodem wypadnie drożej.
Prawo jazdy. W Hiszpanii honoruje się prawa jazdy większości
państw, ale warto zaopatrzyć się w Międzynarodowe Prawo Jazdy.
Przyjeżdżający własnym samochodem muszą mieć podstawowe
ubezpieczenie międzynarodowe, a jeszcze lepiej ubezpieczenie assistance (obejmujące pomoc prawną), ponieważ w razie wypadku
niezależnie od okoliczności winę zawsze zrzuca się na cudzoziemca.
PROBEMY I NAGŁE WYPADKI
Leczenie. W poważniejszych przypadkach można zadzwonić do
ambasady i poprosić o podanie adresu lekarza mówiącego po polsku. Turyści mówiący po angielsku, mogą również zapytać o lekarza
w aptece, na policji lub w biurze Turismo. W razie nagłego wypadku
należy dzwonić pod nr 092 (Servicios de Urgencia, czyli pogotowie)
lub poszukać numeru Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża (Cruz
Roja Espańola), który dysponuje karetkami pogotowia. Pobyt w
szpitalu prywatnym może kosztować nawet 85 € za dobę. Z pewnością warto więc zawczasu pomyśleć o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia.
W przypadku lżejszych dolegliwości najlepiej pójść do apteki, zwanej
tutaj farmacia. W większych miejscowościach wykaz aptek zamieszczony jest w książce telefonicznej. W każdej miejscowości zawsze
znajdzie się przynajmniej jedna apteka. Farmaceuci w Hiszpanii są
dobrze wyszkoleni, chętnie udzielają porad (często po angielsku) i
mogą sprzedawać leki, które w wielu innych krajach kupuje się tylko
na receptę. Zwykle apteki są otwarte w takich samych godzinach, jak
sklepy (9.00-13.00 i 16.00-19.00), a niektóre nawet dłużej i również
w weekendy; przynajmniej jedna apteka w mieście dyżuruje przez
całą dobę.
Ważne telefony
Telefon alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe 061
Straż pożarna: 080
Policja: 091
NIEMCY
Wspaniałe miasta z nowoczesną architekturą, imponującą różnorodnością sklepów i pulsującym nocnym życiem. Zachwycające
średniowieczne wioski i tradycyjne winnice z licznymi festiwalami
i regionalnymi specjałami. Malownicze krajobrazy wymarzone na
długie spacery. Pałace, zamki, katedry będące przejawem niemieckiego romantyzmu. Zabawa, sport i relaksacja. To właśnie Niemcy
- kraj tysiąca możliwości.
ZWIEDZANIE
Fotografowanie. W większości przypadków robienie zdjęć w
muzeach i zabytkowych budynkach jest niedozwolone. Wszędzie
powinna to wyraźnie stwierdzać tablica informacyjna.
Święta i wydarzenia. Najważniejszym wydarzeniem tego roku w
Niemczech są oczywiście Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które
rozpoczynają się 9 czerwca.
Pamiątki.Najbardziej znane niemieckie marki ubrań to Hugo Boss i
JOOP! Warto zaopatrzyć się w sławną na całym świecie porcelanę z
Meissen (Miśnia), a także w wyroby niemieckiego rękodzieła jak np.
krasnale ogrodowe lub akcesoria nawiązujące do tradycji tyrolskiej.
Korzystanie z sejfów hotelowych. Zdecydowanie rekomendu-
jemy korzystanie z sejfów hotelowych. Jeżeli z pokoju hotelowego
znikną dokumenty lub pieniądze właściciel hotelu nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
Gdzie wnosić skargę na usługi turystyczne? W przypadku obywateli polskich mających problemy z niemieckimi przedsiębiorcami
można kontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim w
Dusseldorfie, Mintropstraße 27a, D-40215 Düsseldorf, Tel.: +49/211
3809 115, fax: +49/211 3809 216, e-mail: [email protected],
www.evz.de.
Warto wiedzieć. Odwiedzając kościoły trzeba pamiętać o odpo-
wiednim ubiorze. Bez względu na porę roku ramiona powinny być
zakryte a spodnie lub spódnica nie za krótkie.
ZAKUPY
Podatek VAT. VAT na usługi i produkty inne niż spożywcze
wynosi 16%. Książki, płyty gazety i artykuły spożywcze są obciążone 7% VAT.
Godziny pracy sklepów
Pon - Sob
Domy towarowe
i galerie handlowe
9.00 – 19.00
7.30 – 20.00
Czasem bywają zamknięte
w porze lunchu i w środy po
południu.
Godziny pracy banków
Pon - Pt
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
W większych miastach
czasem dłużej.
Godziny pracy urzędów pocztowych
Pon - Pt
8.00 – 18.00
W większych miastach
czasem dłużej.
Godziny otwarcia restauracji
Pon - Nd
11.00 – 14.00
7.00 – 23.00
Mogą być otwarte dłużej.
19
Wymiana towaru. Dyrektywa o sprzedaży (1999/44/WE)
została w całości wdrożona do niemieckiego prawa. Konsument
może reklamować kupiony produkt w ciągu 2 lat na podstawie
niezgodności z umową. Na rzeczy używane okres ten jest skrócony
do 1 roku.
Wyprzedaże. W Niemczech nie ma ustalonych okresów wyprze-
daży. Dlatego każdy sklep może sam zdecydować, kiedy organizuje
wyprzedaż. Zwykle letnie wyprzedaże odbywają się pod koniec
sierPonia, ale zależy to od sklepu i regionu.
Jeśli kupiona na wyprzedaży rzecz ma wadę można poprosić sprzedawcę o wymianę lub naprawę. Jeżeli konsument chce wymienić
produkt tylko dlatego, że zmienił zdanie musi zapytać sprzedawcę,
czy istnieje taka możliwość. Każdy sklep samodzielnie ustala, czy
dopuszcza wymianę produktów z wyprzedaży na życzenie. Jeśli tak,
to na pewno konieczny będzie paragon.
W RESTAURACJI
Serwis w restauracjach jest wliczony w cenę. Jednak zwykle klienci
zaokrąglają sumę rachunku (przy niewielkich kwotach, albo dodają
do niej 10% jako napiwek. Zwykle, żeby przyciągnąć uwagę kelnera
wystarczy unieść dłoń do góry.
TAKSÓWKI
Na początku licznik wskazuje 2 – 2,5 €. Pierwszy kilometr kosztuje
1,20 – 2 €. Od drugiego kilometra płaci się od 0,65 do 1,50 € za kilometr. Więcej o taryfach można się dowiedzieć na http://www.hale.
at/tarife/taxitarife.html. Końcowy rachunek zaokrągla się w górę lub
dodaje się 10% jako napiwek dla kierowcy.
20
TELEFON I INTERNET
W Niemczech bez problemu można kupić karty do publicznych telefonów. W większych miastach są również kawiarenki internetowe.
DLA KIEROWCÓW
Niemcy są krajem przyjaznym dla kierowców. Autostrady są bezpłatne a drogi dobrze utrzymane. Mniejszy samochód średniej klasy
(Golf/Smart) można wynająć na weekend za 60 – 100 € z ubezpieczeniem wliczonym w cenę. W Internecie można znaleźć promocje i
korzystne oferty wynajmu, często już od 10 € za dzień.
Prawo jazdy. Można prowadzić samochód po niemieckich drogach na podstawie polskiego prawa jazdy. Koniecznie trzeba mieć
ubezpieczenie ważne w krajach europejskich (zieloną kartę - http://
www.gruene-karte.de/).
Parkingi. W zależności od odległości od centrum miasta parking
może kosztować od 0,50 € do 3 € za godzinę.
PROBLEMY I NAGŁE WYPADKI
Leczenie. W nagłych przypadkach należy się zgłosić do szpitala okazując ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Ważne telefony
Policja: 110
Straż pożarna i pogotowie: 112
PORTUGALIA
Portugalia jest wyjątkowo ciekawym krajem o bogatym dziedzictwie historycznym i niepowtarzalnej atmosferze. Dla amatorów
opalania i kąpieli do wyboru są plaże nad Atlantykiem i Morzem
Śródziemnym, dla miłośników golfa piękne pola golfowe. W każdym mieście można znaleźć kawałek historii. Wszędzie są dostępne
biura turystyczne, które udzielą wyczerpujących informacji.
Transport jest różnie rozwinięty, w zależności od części kraju, w której
się przebywa. W większości miast znajdują się płatne parkingi.
ZWIEDZANIE
Fotografowanie. W muzeach nie wolno robić zdjęć, ale jest to
dozwolone w kościołach.
Święta i wydarzenia. Festiwale, procesje, lokalne święta – wszyst-
kie pozwalają odkrywać na nowo bogatą kulturę Portugalii. Na
przełomie maja i czerwca odbędzie się wielki festiwali muzyki rockowej Rock Rio LiSoboa. W czerwcu odbywa się w Porto wielka
Festa de São João, podczas której wszyscy tańczą na ulicach. W lipcu
(20-23.07.2006) warto odwiedzić festiwal w niewielkiej miejscowości Vilar de Mouros, najstarszą tego typu imprezę w Portugalii,
która przyciąga zarówno młodszych jak i starszych fanów muzyki
współczesnej. W pierwszym tygodniu września, w Campo Maior
celebrowany jest festiwal kwiatów, którymi dekorowane jest całe
miasteczko. Więcej o wydarzeniach w Portugalii można dowiedzieć
się na www.visitportugal.com.
Pamiątki. Z Portugalii warto przywieźć pięknie zaprojektowane,
doskonałej jakości buty a także wyroby rękodzielnicze i oczywiście
wino z Porto.
Korzystanie z sejfów hotelowych. Hotele nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
Gdzie wnosić skargę na usługi turystyczne? Niemal wszystkie
przedsiębiorstwa mające coś wspólnego z usługami turystycznymi
powinny mieć“Książkę zażaleń”w języku portugalskim i angielskim.
Konsumenci powinni pytać o taką książkę, a jeśli zostanie im odmówione prawo wpisania się do niej, należy zgłosić ten fakt na policję.
Skargi na usługi turystyczne są również przyjmowane rozpatrywane
przez Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Portugalii: Praça
Duque de Saldanha, 31-1°,1069-013 LiSoboa; Tel.: +351/21 356
47 50 lub 52; fax: +351/21 356 47 12; e-mail: [email protected],
www.consumidor.pt/cec. Można się skarżyć wprost do ECK, ale doradzamy wpisać się najpierw do„Książki zażaleń”.
Warto wiedzieć. W większości miejsc nie ma żadnych obostrzeń,
co do stroju czy zachowania, jednak w miejscach kultu takich jak
Fatima nie należy ubierać się w krótkie spodenki a także trzeba zachować ciszę i powagę.
ZAKUPY
Podatek VAT. Na większość usług i towarów VAT, wynosi 21 %. Na
Maderze i Azorach wynosi 15%.
21
Godziny pracy sklepów
Pon - Pt
9.00 – 13.00
15.00 – 19.00
9.00/10.00 – 13.00
Sob
Centra Handlowe
10.00 – 23.00/24.00
- codziennie
Godziny pracy banków
Pon - Pt
8.30 – 15.30
Sob - Nd
nieczynne
W Portugalii funkcjonuje sieć
bankomatów sygnowanych
znakiem MB (Multibanco),
z których można pobrać
gotówkę 24 godz. na dobę.
Godziny pracy urzędów pocztowych
Pon - Pt
9.00 – 18.00
Sob - Nd
nieczynne
Urzędy na lotniskach w
Lizbonie Porto i w Faro są
otwarte także w soboty.
Godziny otwarcia restauracji
Pon - Nd
12.00 – 15.00
19.00 – 22. 00
Kawiarnie i piekarnie:
8.00 – 19.00
Wymiana towaru. Wymiana towaru na życzenie zależy od zwy-
czajów praktykowanych w danym sklepie. Najlepiej jest zapytać
bezpośrednio przy zakupie.
Wyprzedaże. Letnie wyprzedaże odbywają się od 7 sierpnia do
30 września. Jeśli kupiony produkt jest wadliwy można domagać
się jego wymiany lub naprawy. Wiele sklepów traktuje możliwość
wymiany lub zwrotu towaru jako przysługę wobec klienta. Najlepiej
jest zawczasu zapytać o taką możliwość.
W RESTAURACJI
Portugalia słynie z tradycyjnej kuchni. Bary nie serwują posiłków,
jada się zwykle w restauracjach i małych knajpkach. Serwis jest wliczony w cenę. W niektórych, nielicznych miejscach w karcie lub na
rachunku jest dokładnie wypisane, jaka część jest dla kelnera. Jeśli
chcemy szybko zwrócić na siebie uwagę kelnera możemy machnąć
na niego ręką.
TAKSÓWKI
Stawki za taksówki w Portugalii zależą od wielu czynników (od trasy,
od tego czy jest to miasto, prowincja, dzień czy noc). Ceny powinny
być wyraźnie wskazane wewnątrz samochodu a jeśli nie, to trzeba
o nie zapytać kierowcę przed rozpoczęciem podróży.
22
W strefie miejskiej, w ciągu dnia (od 6.00 do 21.00), stawka wynosi
minimum 3,25 € za 4,4 km. Każde kolejne 0,5 km będzie kosztowało 0,37 €. Taksówki maja zwykle jasny, kremowy kolor. Zdarzają
się jeszcze wozy pomalowane na czarno z zielonym dachem w
tradycyjnym portugalskim stylu. Jeśli dzwonisz po taksówkę będzie
to kosztowało dodatkowo 0,75 €. Bagaż kosztuje dodatkowo 1,50 €
bez względu na ilość sztuk.
Zwykle daje się kierowcy dodatkowo 5-10% kwoty jako napiwek,
ewentualnie można zaokrąglić sumę.
TELEFON I INTERNET
W Portugalii nie powinno być żadnego problemu z kupieniem kart
telefonicznych ani ze znalezieniem publicznych telefonów i kawiarenek internetowych.
DLA KIEROWCÓW
Portugalia cieszy się dobrze rozbudowaną siecią dróg i autostrad,
oznakowanych międzynarodowymi oznaczeniami. Drogi są płatne.
Cennik można znaleźć na stronach www.brisa.pt lub www.aeatlantico.pt.
Prawo jazdy. Aby prowadzić samochód w Portugalii konieczne są
następujące dokumenty: dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy,
dowód ubezpieczenia, dowód rejestracyjny, karta pojazdu. Konieczna jest zielona karta.
Parkingi. Miejskie parkingi są płatne za godzinę.
PROBEMY I NAGŁE WYPADKI
Leczenie. W razie potrzeby cudzoziemcy powinni udawać się do
szpitali publicznych. Trzeba mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Ważne telefony
Telefon alarmowy: 112
WŁOCHY
Italia kojarzy się ze słońcem, chociaż 80% powierzchni tego kraju
stanowią góry. Jednak latem to wybrzeża i zabytkowe miasta, takie
jak Rzym, Wenecja, Florencja czy Neapol przyciągają turystów jak
magnes. Zresztą jest to kraj o najstarszych tradycjach turystycznych.
Już w XVIII wieku przybywali tu liczni podróżni spragnieni wiedzy
z włoskich uniwersytetów i szkół malarskich. Bywają również tacy
turyści, którzy ponad malarstwo renesansowe przedkładają inną
sztukę, w której Włosi nie mają sobie równych – sztukę kulinarną.
Oprócz zwiedzania i jedzenia, Włochy są także doskonałą bazą do
uprawniania sportów wodnych i zimowych. Najwygodniejszym i
najtańszym środkiem transportu we Włoszech jest pociąg.
ZWIEDZANIE
Fotografowanie. W kościołach i muzeach nie wolno robić zdjęć.
Święta i wydarzenia. We Włoszech celebrowane są liczne festiwa-
le muzyki, kultury i sztuki. Warto zajrzeć na Expo Tenere w Rzymie.
Każdego roku, pomiędzy mostami Sant’Angelo i Cavour, od połowy
czerwca do połowy lipca, odbywa się wielki targ włoskiej sztuki rękodzielniczej. Stoiska są otwarte od 6.00 rano do 1.00 w nocy, a ceny
niższe niż w sklepach.
W czerwcu odbywa się także Wielki Wyścig Czterech Republik Morskich, który rotacyjnie organizują Piza, Wenecja, Amalfi i Genua.
Pamiątki. Najlepszym prezentem z Włoch będzie wino np. Chianti,
opakowanie oryginalnej włoskiej pasty lub oliwa z oliwek.
Korzystanie z sejfów hotelowych. We Włoszech często zdarzają
się kradzieże kieszonkowe na ulicach, ale w hotelu w zasadzie rzeczy
powinny być bezpieczne. Depozyt często oferowany jest za darmo,
wtedy warto z niego skorzystać.
Gdzie wnosić skargę na usługi turystyczne? W razie kłopotów
najlepiej skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim we
Włoszech: Via G.M. Lancisi 31, 00161 Rzym, Tel.: +39/06 442 38 090,
fax: +39/06 442 90 734, e-mail: [email protected], www.ecc-net.it.
Warto wiedzieć. Odwiedzając kościoły trzeba pamiętać o skromnym ubiorze, zakrywającym kolana i ramiona przynajmniej do łokci.
ZAKUPY
Podatek VAT.VAT na usługi i produkty inne niż spożywcze wynosi 20%.
Godziny pracy sklepów
Pon - Pt
Pon - Pt
10.00 – 20.00
9.00 –13.00
15.30 –19.30
w centrum
w innych miejscach
Godziny pracy banków
Pon - Pt
8.30 – 12.45
14.00 – 15.30
Godziny pracy urzędów pocztowych
Pon - Pt
8.30 – 14.00
Godziny otwarcia restauracji
Pon - Nd
12.00 – 15.00
19.00 – 23.00
23
Wymiana towaru. Według prawa można reklamować towar w
TELEFON I INTERNET
Wyprzedaże. Wyprzedaże letnie zaczynają się od 7 lipca i trwają
Karty telefoniczne są dostępne zarówno w kioskach jak i w barach.
Minuta połączenia z Polską kosztuje około 1 €. Sieć jest powszechnie
dostępna w kawiarenkach internetowych.
ciągu 2 lat od daty zakupu. Sprzedawca jest zobowiązany naprawić
lub wymienić towar niezgodny z umową.
około 1 miesiąca, w zależności od tego jak zadecydował dany region.
Mając rachunek lub paragon, można wymienić produkt kupiony na
wyprzedaży, ale tylko wtedy, jeśli jest wadliwy.
W RESTAURACJI
We Włoszech, zwłaszcza z dala od wielkich miast i tłumnie
odwiedzanych miejsc, można napotkać małe knajpki, trattorie
i restauracyjki z wyśmienitym jedzeniem. Radzimy zdecydowanie unikać jedzenia w punktach zlokalizowanych przy słynnych
zabytkach np. na placu Świętego Marka w Wenecji. Ceny będą
zabójcze a menu nienajlepsze.
W lokalach gastronomicznych często na rachunku można
znaleźć specyficzną pozycję “Chleb i serwis”. W ten sposób
doliczany jest serwis. Ponadto dodaje się od 5 do 10% rachunku jako napiwek.
TAKSÓWKI
Stawki za kilometr różnią się w zależności od regionu, dystansu,
czasu spędzonego w korkach i od pory dnia. Zalecamy dokładne
przeczytanie taryf, które kierowca ma obowiązek umieścić na dobrze
widocznym miejscu w samochodzie. Dobrze jest też sprawdzić, czy
właściwa stawka jest pokazana na taksometrze.
24
DLA KIEROWCÓW
Autostrady we Włoszech są płatne, koszt zależy od ilości przejechanych kilometrów. Wynajem samochodów jest dość drogi, średnia
cena to około 75 € za dzień. Dobrze jest pamiętać o ubezpieczeniu
samochodu honorowanym w krajach unijnych.
Prawo jazdy. Polskie prawo jazdy jest wystarczającym dokumentem do poruszania się samochodem po włoskich drogach.
Parkingi. Parking poza centrum miasta kosztuje około 1 € za godzinę.
PROBEMY I NAGŁE WYPADKI
Leczenie. W nagłych przypadkach można zgłosić się do każdego
szpitala. Dobrze jest mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego, chociaż jej brak nie stanowi przeszkody w udzieleniu
najpilniejszej pomocy cudzoziemcowi.
Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe 118
Straż pożarna: 115
Europejskie Centrum Konsumenckie
– podstawowe informacje
Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce
Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) zostało powołane do życia w styczniu 2005 roku, na mocy
porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Centrum w Warszawie należy
do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).
ECK zajmuje się propagowaniem wiedzy o wspólnym rynku europejskim, a także pomaga w kwestiach prawnych i
organizacyjnych dotyczących sporów ponadgranicznych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.
W ECK pracują eksperci ściśle współpracujący z europejskimi i krajowymi organizacjami ochrony konsumentów.
Centrum stanowi łącznik pomiędzy indywidualnymi konsumentami mieszkającymi w państwach członkowskich
Unii Europejskiej a różnymi organizacjami i instytucjami rozwiązującymi problemy konsumentów.
Zadania ECK Polska
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., wśród polskich konsumentów wzrosło zapotrzebowanie
na wiedzę na temat rynku towarów i usług dostępnych w pozostałych krajach członkowskich oraz Norwegii i Islandii. ECK stara się popularyzować wiedzę na temat praw konsumentów, jakie gwarantuje jednolity rynek Unii.
Centrum łączy projekty krajowe (informowanie i udzielanie porad) z unijnymi (sprawy transgraniczne i udzielanie
porad w odniesieniu do innych państw członkowskich UE).
Działania:
budowanie wiedzy konsumentów poprzez przekazywanie informacji o dostępnych środkach prawnych w kraju oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
poradnictwo prawne
rozpatrywanie skarg transgranicznych
popularyzacja pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów (ADR)
25
prowadzenie wspólnie z mediami akcji o tematyce konsumenckiej
wspieranie kampanii informacyjnych na szczeblu Wspólnotowym
gromadzenie szczegółowych informacji o instytucjach Unii Europejskiej i poszczególnych systemach
prawnych państw członkowskich oraz o historii prawa konsumenckiego
informowanie przedsiębiorców i innych środowisk opiniotwórczych o prawach oraz obowiązkach
konsumentów
prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych
ścisła współpraca w ramach sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net).
Do zadań ECK Polska nie należy:
1.
Rozpatrywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą.
2.
Rozpatrywanie spraw pomiędzy polskim konsumentem a polskim przedsiębiorcą.
3.
Rozpatrywanie spraw spoza terytorium Unii Europejskiej, Norwegii
i Islandii.
O sieci ECK w Europie (ECC-Net)
W Europie bez granic, przy rosnącej mobilności przedsiębiorstw i konsumentów niezbędna jest ogólnoeuropejska
wymiana informacji i doradztwo. W celu szybkiego, taniego i skutecznego rozwiązywania sporów transgranicznych
w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii powstały Europejskie Centra Konsumenckie
(ECK) zrzeszone w jedną sieć ECC-Net.
Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich to nowa inicjatywa powołana, aby doradzać obywatelom w kwestiach ich
praw konsumenckich oraz organizować łatwy dostęp do procedur odszkodowawczych, zwłaszcza w sprawach ponadgranicznych. ECC-Net została utworzona poprzez połączenie dwóch istniejących poprzednio sieci: Europejskich Centrów
26
Konsumenckich, inaczej zwanych „Euroguichets”, które udostępniały informacje oraz zapewniały wsparcie w sprawach
ponadgranicznych oraz Europejskiej Sieci Pozasądowej (EEJ-Net), która pomagała konsumentom rozwiązywać sprawy
poprzez rozstrzyganie sporów drogą pozasądową z wykorzystaniem procedur takich jak mediacja czy arbitraż.
Nowa sieć ma spełniać rolę kompleksowego punktu doradczo - informacyjnego dla obywateli, oferującego konsumentom pełną
obsługę - od informacji na temat ich praw konsumenckich po pomoc w rozwiązywaniu sporów.
Adres:
Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel: (022) 55 60 118
Faks: (022) 55 60 359
E-mail: [email protected]
www.konsument.gov.pl
Zastrzeżenie:
Niniejsza broszura została przygotowana na podstawie informacji zebranych przez Europejskie Centra Konsumenckie. Mimo uważnego sprawdzania treści publikacji, nie ponosimy odpowiedzialności za jej poprawność.
27
www.konsument.gov.pl
Europejskie Centrum Konsumenckie | Plac Powstańców Warszawy 1 | 00-950 Warszawa | Tel.:: 022 55 60 118 | Fax: 022 55 60 359 | E-mail: [email protected]

Podobne dokumenty