pracownia marketingu - Fundacja Pomocy Osobom

Transkrypt

pracownia marketingu - Fundacja Pomocy Osobom
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Trener pracy – pracownia marketingu
w projekcie „ZAZnaj pracy”
Zatrudnienie współfinansowane z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat , umowa na czas określony
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku :
A. Trener pracy- pracownia marketingu
Realizacja programu nauczania w zawodzie pracownik marketingu zgodnie z opracowanym programem:
-nauczanie praktyczne i teoretyczne w zawodzie pracownik marketingu w tym:
a)udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych (w tym telemarketingowych)
b)opracowywanie i wdrażanie projektów marketingowych (w tym telemarketingowych)
c) projektowanie i aktualizowanie materiałów marketingowych
d) tworzenie serwisów internetowych
e) prowadzenie badań marketingowych – analiza rynku i konkurencji
-praca z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym
- przygotowanie i organizacja zadań szkoleniowo-praktycznych,
-nadzór i opieka mad osobami niepełnosprawnymi w zakresie przestrzegania szerokorozumianych przepisów
o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy,
-Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej z zajęć.
Wymagania:
I. wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania
niezbędne) :
1. Wykształcenie: wyższe lub średnie –sp. ds. marketingu lub pokrewne
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy
3. Nieposzlakowana opinia,
II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. Znajomość przepisów: znajomość przepisów związanych z kształceniem osób dorosłych
2. Umiejętność: pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
posiadanie prawa jazdy Kat. B
3. Znajomość programów komputerowych: Excel i Word, poczty elektronicznej i Internetu.
Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie wykluczające wykonywania
obowiązków na wskazanym stanowisku).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
CV
List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich
tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.06.2013 (włącznie)
w siedzibie
Fundacji - pokój 131 lub przesłać z dopiskiem na kopercie : „Oferta zatrudnienia na stanowisku
Trener pracy –pracownia marketingu w projekcie „ZAZnaj pracy” na adres:
Biuro projektu ZAZnaj pracy
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
33 – 331 Stróże 413
Zgłoszenia, które wpłyną do FPON po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego