SMSZabrze-nabor2007-08

Transkrypt

SMSZabrze-nabor2007-08
Zabrze, 10.03.2007
w sk_ad ze sp o _u wch o dz_ .:
Szko_a M istrzostwa Sportoweg o; Szko_a Po dsta wo wa n r 1 9; Gimn azjum M istrzostwa Sp ortowego; Gim nazju m
nr 19 ; X Liceum Pro filo wa ne
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu ogłasza nabór zawodniczek gimnastyki
sportowej kobiet na rok szkolny 2007/2008 do Zespołu Szkół Sportowych.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu powstała w roku 1992 i jest bezpośrednim
zapleczem Centralnego Ośrodka Szkolenia PZG w Zabrzu. Największymi osiągnięciami
uczennic i absolwentek naszej szkoły jest uczestnictwo Joanny Skowrońskiej w Igrzyskach
Olimpijskich w Sydney w roku 2000 i w Atenach 2004. Ponadto Joanna Skowrońska zajęła 6
miejsce w finale skoku przez konia na Mistrzostwach Świta w Melbourne w 2005 a Marta
Pihan była finalistką ćwiczeń wolnych na Mistrzostwach Europy w Debreczynie w 2005 roku.
Zawodniczki SMS w Zabrzu są wielokrotnymi medalistkami Polski i Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży.
Ideą SMS jest zapewnienie jak najlepszego rozwoju pod względem szkoleniowym jak
i dydaktycznym. Zabrzański SMS i GMS posiada najlepsze wyniki pod względem kształcenia
w Województwie Śląskim
Zapraszamy do współpracy zawodniczki, trenerów oraz rodziców.
Kryteria i zasady powoływania zawodników:
1. Aktualny poziom sportowy:
• Zdobyta kl. III PZG- zawodniczki zamiejscowe- koszty zakwaterowania i
wyżywienia pokrywa klub macierzysty lub rodzice.
• Zdobyta kl. II PZG- zawodniczki zamiejscowe- koszty zakwaterowania i
wyżywienia pokrywa SMS
2. Wysoki poziom sprawności ogólnej i specjalistycznej (test MTSF i STS)
3. Dobry stan zdrowia
SMS Zabrze oferuje:
1. Zawodnik przyjęty do SMS nie zmienia barw klubowych
2. Zawodnik przyjęty do SMS ma zapewnione szkolenie (obiekty sportowe i trenerów)
oraz opiekę lekarską i odnowę biologiczną
3. Zawodnik przyjęty do SMS ma zapewnioną naukę w Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego oraz w Liceum Profilowanym.
Pytania i zgłoszenia wstępne prosimy kierować do:
Wicedyrektor SMS:
Joanna Uracz-Kocur- tel. 032 271 1823 lub 603 849717
Trener Koordynator SMS:
Grażyna Książek – 502 636233
1/1

Podobne dokumenty