WSKOK POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Transkrypt

WSKOK POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarte w dniu ………….…r. przez:
WIELKOPOLSKĄ SPÓLDZIELCZĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWĄ z siedzibą w Poznaniu, adres
ul. Palacza 13, ( 60-242 Poznań ) dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS
0000056282, NIP 7772212154, REGON 630306441,
repr. przez:
1. ………………………………….……..
2. …………………………………………
Zwaną dalej WSKOK
a
…………………………………………………………………………………z siedzibą w……………………………………………………… ,
adres……………………….………………………………………NIP………………………………………………………REGON…………
………………………………..KRS/nr w rejestrze…………………………………………….
repr. przez:
1. ………………………………….……....
2. ………………………………………….
Zwaną/-nym dalej Zgłaszającym
Zwanymi łącznie dalej Stronami.
Wobec ogłoszenia przez WSKOK zaproszenia do przystąpienia do negocjacji warunków umowy
sprzedaży skryptów dłużnych wyemitowanych przez ASK Invest sarl oraz zamiarem Zgłaszającego
przystąpienia do negocjacji, Strony ustalają warunki zachowania poufności.
§1
Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się:
1) traktować jako informacje poufne i tajemnice przedsiębiorstwa wszelkie informacje uzyskane od
drugiej strony w toku negocjacji warunków umowy sprzedaży skryptów dłużnych, bez względu w
jakiej formie informacje zostały wyrażone,w tym informacje dotyczące:
a) trybu postępowania ,
b) kwestii ekonomicznych, technicznych, technologicznych, handlowych, biznesowych, finansowych,
organizacyjnych i prawnych dotyczących Stron niniejszego Porozumienia,
c) zasad oraz organizacji oceny i wyceny ryzyka przez Strony.
§2
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje stanowiące informacje poufne i
tajemnice przedsiębiorstwa, w tym także informacje objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r.. Obowiązek
ten obejmuje w szczególności te materiały i informacje, które Strony otrzymały bezpośrednio od
siebie, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej Strony.
§3
Strony zobowiązują się podjąć wszelkie działania w celu zapewnienia ochrony przekazanym przez
drugą Stronę materiałom i informacjom stanowiącym informacje poufne i tajemnicę
przedsiębiorstwa, w tym także informacjom objętym tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r.
§4
Wszelkie uzyskane materiały i informacje wykorzystywane będą
niniejszego Porozumienia.
wyłącznie w celu realizacji
§5
Obowiązek zachowaniapoufności określony w niniejszy porozumieniu jest nieograniczony w czasie.
§6
Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym porozumieniu nie dotyczy sytuacji
określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona
wezwana do ujawnienia informacji ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony.
§7
Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane przez nie do odbioru i przekazywania informacji i materiałów stanowiących
informacje poufne i tajemnice przedsiębiorstwa gwarantowały zabezpieczenie ich przed dostępem
osób nieupoważnionych.
§8
Strony zobowiązują się przechowywać wszelkie informacje i materiały, o których mowa powyżej, w
sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione.
§9
Informacje i materiały stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa pozostają wyłączną własnością.
Strony, która ujawnia te informacje. Ujawnienie powyższych informacji nie oznacza przyznania
jakiegokolwiek prawa do tych informacji, poza prawem do wykorzystania zgodnie z niniejszym
porozumieniem.
§10
Po dokonaniu wyboru nabywcyskryptów dłużnych, pozostałe podmioty uczestniczące w negocjacjach
niezależnie zwrócą wszelkie materiały dostarczone przez WSKOK zawierające informacje poufne lub
tajemnice przedsiębiorstwa, w tym także informacje objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. oraz ich
kopie, a także zniszczą lub trwale usuną wszelkie informacje i dane zapisane w jakimkolwiek
urządzeniu lub na jakimkolwiek nośniku służącym do przechowywania danych, w sposób
uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie, o ile inna umowa zawarta pomiędzy Stronami nie
stanowi inaczej.
§11
Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym porozumieniu nie dotyczą utrzymania w
tajemnicy informacji powszechnie dostępnych, takich, które zostały podane do publicznej
wiadomości przez Stronę, której dotyczą lub też zostały uzyskane od osób trzecich bez naruszenia
postanowień niniejszej umowy.
§12
Strony zapewniają równocześnie, że Informacje objęte obowiązkiem zachowania poufności zostaną
zachowane w tajemnicy również przez ich pracowników, oraz osoby zaangażowane w proces
negocjacji zmierzający do nabycia skryptów, które muszą je znać w związku procesem negocjacji
zmierzającym do nabycia skryptów.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych z dnia 5 listopada 2009 r.
§ 14
Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby WSKOK.
§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
…………………………….
WSKOK
………………………………
Zgłaszający