K. Baldy-Chudzik FORMULARZ-1-KONKURS

Transkrypt

K. Baldy-Chudzik FORMULARZ-1-KONKURS
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski
MIASTO: Zielona Góra
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia
DATA OGŁOSZENIA: ...18-05-2015.......................
TERMIN SKŁADANIA OFERT: ..18-06-2015................
LINK DO STRONY: www.uz.zgora.pl
SŁOWA KLUCZOWE: biologia molekularna, mikrobiologia molekularna, genetyka,
filogenetyka i zróŜnicowanie genetyczne Escherichia coli,
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27.07.2005
r. Prawo o Szkolnictwie WyŜszym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), a takŜe
następujące kryteria kwalifikacyjne:
1.posiadają stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia lub mikrobiologia;
2.posiadają twórczy dorobek naukowy w dziedzinie mikrobiologii molekularnej (ze szczególnym
uwzględnieniem okresu po habilitacji) udokumentowany publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
3.posiadają doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biologii molekularnej, mikrobiologii
molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod molekularnych w analizie
porównawczej zróŜnicowania genetycznego Escherichia coli;
4.posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze środków
zewnętrznych;
5.posiadają co najmniej 10-letni staŜ pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz
umiejętność kierowania zespołem;
6.posiadają osiągniecia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji promotora w co najmniej jednym zakończonym przewodzie doktorskim;
7.biegle władają j. polskim (w mowie i w piśmie), w związku z rozbudowanymi obowiązkami
dydaktycznymi;
8.władają j. angielskim
Od kandydatów oczekuje się w szczególności:
1.Prowadzenia wykładów i innych form zajęć na kierunkach kształcenia: biologia, biotechnologia oraz
ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów: Genetyka molekularna ,
InŜynieria genetyczna, Biologia molekularna bakterii, Mikrobiologia.
2.Prowadzenia seminariów opartych na anglojęzycznej literaturze źródłowej , prac dyplomowych na
studiach I i II stopnia i prac doktorskich na studiach III stopnia.
3.Aktywności naukowej w dziedzinie biologii molekularnej i mikrobiologii molekularnej, jak równieŜ
udziału w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych ze źródeł
zewnętrznych.
II. FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION University of Zielona Góra
CITY Zielona Góra
POSITION associate professor
DISCIPLINE biology
POSTED 18-05-2015
EXPIRES 18-06-2015
WEBSITE www.uz.zgora.pl
KEY WORDS molecular biology, molecular microbiology, genetics, phylogeny and
genetic diversity of Escherichia coli
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Only candidates who meet the requirements set out in Higher Education Act of 27 July,
2005 (Journal of Laws No. 164, Item 1365 as amended) and the following eligibility
criteria may enter the contest:
1.
have
a PhD degree with habilitation in the discipline of biology or microbiology;
2.
have
a scientific achievements in the field of molecular microbiology (with particular
emphasis on the post-habilitation period ) confirmed by publications in journals
indexed in JCR;
3.
have
an experience and proficiency in methods used in molecular biology with particular
emphasis on the use of molecular methods in the comparative analysis of genetic
diversity of Escherichia coli;
4.
have
experience in managing research projects financed from external funds;
5.
have
at least 10-year experience in teaching at an university and possess the skills to lead a
team-work;
6.
have
a achievements in the field of education of young scientific staff, with particular
emphasis on the function of the promoter in at least one completed doctorate;
7.
speak
fluent Polish (written and spoken) due to expected extensive teaching;
8.
speak
English.
The candidate will be expected to:
1. Lectures and to conduct other classes within the courses of biology, biotechnology and
environmental protection, with particular regard to: Molecular Genetics, Genetic
Engineering, Molecular biology of bacteria and Microbiology.
2. Conduct seminars based on the original literature (in English) and tutor diploma theses
of students of BSc, MSc and PhD courses.
3. Conduct research in the field of molecular biology and molecular microbiology,
participate in the preparation of applications for funding of research projects from
internal and external sources.