niedobory na rynku pracy

Komentarze

Transkrypt

niedobory na rynku pracy
Potencjały
transgranicznego rynku
pracy
Ostritz 27.05.2009
Obszar Dolnego Śląska
•
Ludność:
2.876.832
Mężczyźni 1.378.444 (47,9%)
Kobiety 1.498.388
(52,1%)
miasto 2.030.326
wieś 846.506
•
Powierzchnia:
19.946,77 km²
•
Podział administracyjny: 29 powiatów (26 ziemskich , 3 grodzkie)
•
Stolica: Wrocław
Struktura Województwa
Struktura Urzędów Pracy
• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w
Wałbrzychu)
( z Filiami: Wrocław, Legnica, Jelenia
Góra)
26 Powiatowych Urzędów Pracy
• DWUP – jednostka samorządu
województwa
Marszałek --- Dyrektor DWUP
• PUP – jednostka samorządu powiatu
Starosta --- Dyrektor PUP
Zadania WUP
•
określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich (przygotowanie i realizację regionalnego planu
działań na rzecz zatrudnienia)
•
podział posiadanych środków Funduszu Pracy na działania na rzecz
promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji
bezrobotnych;
•
opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym
prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
•
programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy
współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego
•
inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie
lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami
grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Zadania WUP
•
realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego (pełnienie funkcji instytucji właściwej, przyjmowanie i rozpatrywanie
wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach
świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z
tytułu bezrobocia)
•
realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników
między państwami EOG , w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału
w sieci EURES
•
organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej,
•
opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji
zawodowych
•
opracowywanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,
Zadania PUP
•
•
•
•
•
•
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację
zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy
udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w
ustawie
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu
pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację
zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez
pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację
zawodową;
rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy
inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania
zawodowego dorosłych
Zadania PUP
•
inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie
lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami
grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy
•
współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy,
upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego,
szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach,
organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na
podstawie odrębnych przepisów
•
współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia
podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji
informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących
lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy
•
przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu
bezrobocia
EURES W POLSCE
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Zespół EURES
Departament Rynku Pracy:
Menadżer EURES – pełen etat
3 pracownicy – pełen etat
IT Departament:
Specjalista IT – pół etatu
- Wojewódzki Urząd Pracy
(16)
Menadżer Liniowy EURES (16)
Doradcy EURES (37)
Wojewódzcy Asystenci EURES
Powiatowe Urzędy Pracy
(338)
Posrednicy pracy relizujacy zadania
EURES , tzw. powiatowi asystenci
(przynajmniej 338)
STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW
Grudzień 2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
STOPA BEZROBOCIA
Dolny Śląsk
Grudzień 2008 –10,2 %
Marzec 2009 – 12,3 %
•
Stopa bezrobocia 2009
DOLNOŚLĄSKIE
140,0
12,3
34,9
17,0
Bolesławiecki
4,2
13,8
Jaworski
3,6
19,0
Jeleniogorski
3,4
17,1
Kamiennogórski
3,4
21,7
Lubański
4,8
25,4
Lwówecki
3,6
24,1
Zgorzelecki
4,6
13,2
Złotoryjski
4,2
26,4
m. Jelenia Góra
3,2
8,7
podregion jeleniogórski
ZAWODY NADWYŻKOWE
NA POLSKIM RYNKU PRACY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprzedawcy i demonstratorzy
Sprzedawcy usług finansowych
Mechanicy, inżynierowie, technicy
Murarze i kamieniarze
Mechanicy pojazdów mechanicznych
Kucharze
Krawcy i kapelusznicy
Ekonomiści
Dietetycy i specjaliści ds. odżywiania
Technicy i inżynierowie budownictwa lądowego i wodnego
Pracownicy produkcyjni, pakowacze
Pracownicy techniczni z zakresu rolnictwa i leśnictwa
Spawacze i ślusarze
Pracownicy niewykwalifikowani
NIEDOBORY NA RYNKU PRACY
• Pracownicy
biurowi/pracownicy
administracyjni/sekretarki
• Kierowcy ciężarówek
• Kasjerzy sklepowi
• Stolarz i cieśla
• Spawacze
• Recepcjoniści i informatorzy
• Pracownicy ochrony
• Pracownicy linii
produkcyjnych
• Pracownicy budowlani
• Betoniarze i pracownicy
robót wykończeniowych
• Murarze i kamieniarze
• Sprzedawcy
• Nadzorcy budowlani
• Operatorzy w
przemyśle górniczym
Nadwyżkowe wielkie grupy
zawodwe
• „specjaliści” (napływ bezrobotnych był ponad 3krotnie większy od liczby zgłoszonych ofert
zatrudnienia),
• „technicy i inny średni personel (ponad 3-krotnie)
• „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” (1,7 krotnie, )
• „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (4,7 – krotnie, )
• „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (prawie 3krotnie).
W 2008 roku największe zapotrzebowanie na
pracowników dotyczyło grup zawodów
• pracownicy przy pracach prostych,
• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
• oraz pracownicy biurowi
• Oferty pracy w tych grupach zawodów stanowiły ponad
70% ogółu zgłoszonych ofert zatrudnienia.
Potencjał rynku dolnośląskiego Wrocław
Branża finansowa
Allied Irish Bank- BZ Bank, Credit Agicole,
Lukas Bank, AIG Bank, Eurobank, Santander
Consumer Bank, Volvo, Hewlett-Packard, GE
Money Bank, Credit Suisse
Branża informatyczna
Siemens, Volvo, HP, Google, Opera Software,
DeLaval Bosch
Branża przemysłowa
Cadbury-Wedel SA, Cargill
Branża elektryczna
Toshiba, Siemens
Branża chemiczna
US Pharmacia, Hasco-Lek, Galena, Labor, SLab, Herbapol, Cussons
Branża usługowa
KFC, Pizza Hut, Burger King, Rodeo Drive
Potencjał rynku dolnośląskiego
SEE – Wrocław
Branże: (podstrefa WSSE)
•
Samochodowa (WABACO)
•
Elektryczna (urządzenia gospodarstwa domowego) (Whirpool,
FagorMastercook)
Branże: (podstrefa TSSE)
•
Tworzywa sztuczne (UPM Raflatac)
•
Elektryczna (LG Philips, LCD, LG Elektronics, Toshiba Television
Central Europe, Heesung Elektronics LCD, LG Chem, LG Innotek,
Domg Seo Display, Dong Yang Elektronics, TAE Sung Poland, POSPPC Poland)
Potencjał rynku dolnośląskiego –
• Fabryki porcelany w Wałbrzychu i
Jaworzynie Śl.
• Przemysł samochodowy – RONAL
• Kopalnia Granitu w Strzegomiu
• Przemysł uzdrowiskowy
Potencjał rynku dolnośląskiego –
SEE Wałbrzych
B. samochodowa
B. chemiczno-farmaceutyczna
Faurecia, NSK Seering Systems Europe,
Metzeler, Trelleborg, Bridgestone, Mahle,
Toyota Motor Corporation, Takata Petri,
Metalis Polska,
Colgate- Palmolive, PCC Rokoita
B. Elektryczna (urządzenia
gospodarstwa domowego
General Elektric, Elektrolux
B. Metalowa i maszynowa
Italmetal Sp. z o.o., Wemeco Poland, Poland
Smelting Technologies „Polst“ Sp. Z o.o.
B. Elektryczna
Orion, Pentair Poland
B. tekstylna
Folstop Export, Krater Sp. Z o.o., Franc Textil
sp. z o.o.
B. budowlana
Henkel, Ceresit
B. ceramiczna
.
Cersanit, NTK Technikal Ceramics Sp. z o.o
Potencjał rynku dolnośląskiego
• Legnica –
- Kopalnia miedzi, huta miedzi,
- SSE:
• Branże – samochodowa, metalowa,
usługowa, tworzyw sztucznych,
meblowa, odzieżowa, budowlana
SEE Legnica
B. samochodowa
Volkswagen Motor Polska Sp, Sitech Sp. z o.o./
Sitech Sitztechnik GmbH, TBNeca, Voss Automotive
Polska Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Polska,
Faurecia Legnica, Aksys Polska, Künhl Polska, Sor
Iberica Polska, AluCar- D Sp. z o.o.
B. metalowa
Heldener Metalltechnik Polska, FIUKA Polska, VIA
Polska, Schuerholz Polska, Brugman Fabryka
Grzejnikow, Winkelmann, Viesmann Technika
Grzewcza, Hörmann Legnica Sp. Z o.o.
B. usługowa
Impel-Perfekta Sp. z o.o.
Tworzywa sztuczne
Apinex Techniak Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.,
Plasticos Durex Polska Sp. Z o.o., Kaczmarek –
Petzetakis Sp.z o.o.
B. meblowa
C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o.
B. odzieżowa
CCC Factory Sp. z o.o., Gruca S.C.
B.budowlana
Royal Europa, Eucoso Sp. z o.o., UZIN Polska
Produkty Budowlane Sp. z o.o., Wytwornia Klejow i
Zapraw Budowlanych Sudety Sp. Z o.o.
Potencjał rynku dolnośląskiegoJelenia Góra
• Przemysł chemiczny ( przedsiębiorstwo
farmaceutyczne JELFA S.A.)
• Produkcja szkieł optycznych Dolfamex, JZO)
• Przemysł tekstylny (Anilux)
• Przemysł papierniczy
• Kopalnia węgla brunatnego
SEE Kamienna Góra
B. oświetleniowa
KARKO Sp. z o.o.
tworzywa sztuczne
Kalibra Sp. Z o.o., ZEIBINA Kunststoff- Technik Polska
Sp. z o.o., Wiefferink Polska Sp. z o.o.,
B. meblowa
BO-WA-DE 2 Sp. Z o.o., Megatex Sp. Z o.o.
B. samochodowa
TAKATA PETRI PARTS POLSKA Sp. Z o.o., Autocam
Poland Sp. z o.o., Dr. Schneider Automotive, Polska
Sp. z o.o., Uniwheels Logistik Poland Sp. z o.o.
B. budowlana
CERRYS S.C., Wilton Timber Produkts Poland Sp. z
o.o., Luzyce Beton Sp. Z o.o., Weber Hydraulika Sp. Z
o.o.,
B. drukarska
BDN Sp. Z o.o., WEPA Professional Piechowice S.A.,
B. metalowa
CZYRKO Budowa Maszyn Sp. z o.o., Konstal Sp. Z
o.o.,
B. ceramiczna
CERAMIKA MARCONI Sp. Z o.o.
SAE Bolesławiec
• Guardian Automotive Poland (branża
motoryzacyjna)
• HOERBIGER Automotive
• Drukarnia BDN
• Ziolopex Sp. z o.o.
• Toyota
DOCHÓD
- Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w
III kwartale 2008 roku
2 968,55 zł = 675,21 EUR
( 1EUR = 4,40 PLN)
- Najniższe miesięczne wynagrodzenie brutto
– 1276 zł = 290,28 EUR
Indywidualny podatek
dochodowy
Polska posiada progresywny system podatkowy.
Mamy dwa progi podatkowe:
• 18%- do 85 528 rocznego dochodu
• 32%-ponad 85 528
Zasiłek dla bezrobotnych
Wymiar zasiłku dla osób bezrobotnych:
‰ podstawowy - 551,80 zł = 125 EUR
‰ obniżony – 441,50 zł = 100 EUR
‰ podwyższony - 662,20 zł = 150 EUR
jest on zależny od przepracowanego okresu.
Działania transgraniczne
(Eures TriRegio)
• Polsko-niemieckie dni doradcze w
Görlitz (od 05.2008 r.– cyklicznie co
miesiąc)
• Polsko-czeskie dni doradcze w Lubaniu
(od 09.2008 r. – cyklicznie)
• Transgraniczny Dzień InformacyjnoRekrutacyjny w Zgorzelcu (0d 2007r.
cyklicznie raz w roku)
Plan na rok 2009/2010
• Polsko-niemieckie i polsko-czeskie dni
doradcze w Zgorzelcu
• Kontynuacja DD w Görlitz i DD w
Lubaniu
• IV TDIR w Zgorzelcu
• Seminarium dla wystawców IV TDIR
• Warsztaty dla pracowników adminstracji
pracy z 3 krajów
Wrocław
Dziękuje za uwagę !
Alicja Przepiórska
Doradca Eures DWUP Wałbrzych
[email protected]
0048 662 72 96 73

Podobne dokumenty